Skip to main content

Full text of "Patrologiae cursus completus: seu bibliotheca universalis, integra ..."

See other formats


Οοϋ^Ι^ Ήιίκ ίκ Ά (3ί§ίΐ3ΐ οορ^ οΓ ά Ιχ>οΚ ιΐι^ι \ν3κ ρΓθκοΓνθ(3 Γογ §οηοΓ3ΐίοηκ οη ΗΙ^γ^γ^ κΐιοΐνοκ ΙίοΓοΓΟ ίι \ν3κ οω-οΓιιΠ^ κο3ηηο(3 Ιί^ Οοο§1ο 3Κ ρω-ι οΓ ά ρΓοροι 

Ιο ιη3ΐ:6 ϋιε \νοΓΐ»1'5 Ιχ>οΙ:5 ϋϊκοϊνεΓΒΐιΙο οηΐϊηο. 

Ιι 1ΐ35 κιίΓνϊνβϋ 1οη§ βηοιι^ ίοΓ Λε ςορ>τϊ§1ιΙ Ιο οχρϊτο 3ΐΐ(3 ΐΗο Ιχ)ο1; Ιο οηΙΟΓ ΐΗο ριιΒΠς »1οπΐ3Ϊη. Α ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ>οΙ: ϊκ οηε (]ΐ3ΐ \ν35 ηενβΓ 5ΐιΒ]οοι 

(ο ςοργΓΪ§1ιΙ ΟΓ \ν1ΐ056 16§31 ςορ>τϊ§1ιΙ Ιεηη Ιιβκ εχρϊταί. \νΗοΙ1ιθΓ 3 Ιχ)ο1; ϊκ ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς »1οπΐ3Ϊη πΐΒγ νΒτγ ςοιιηΐτγ Ιο ςοιιηΐτ^. ΡιιΒΗο (3οπΐ3Ϊιι Ιχ»οΚκ 

3Γ6 οιΐΓ §3ΐ6\ν3γ5 Ιο (1ΐ6 ρ35ΐ, Γ6ρΓ656ηΙϊη§ 3 \ν63ΐ(1ι οΓ ΙιϊκΙΟΓγ, ςιιΐΐιικ ίοιύ ΐ3ΐο\νΐ6»1§6 (ΙΐΒΐ'κ οΓίδο (Ιϊίϊϊςιιΐΐ Ιο ϋϊκοονοΓ. 

Μ3γΙ:5, ηοΐΒΐϊοηκ ίΐηύ ο(1ι6γ ιηω^ϊηΒΐΪΒ ρτεκεηΐ ϊη (Ιιε 0ΓΪ§ϊη3ΐ νοίιιιηε \νϊ11 3ρρε3Γ ϊη (Ιιϊκ ήΐε - 3 Γ6ΐηϊη»ΐ6Γ οΓ Ιΐιϊκ Ιχ)οΚ'κ Ιοη§ ιουΓηο^ Γγοιώ ιΗο 

ρΐΐΒΙΪκΗΟΓ Ιο 3 1ΪΒΓ3ΓΥ 311(3 Γιιΐ3ΐ1γ Ιο γοιι. 

υ83§6 §ΙΐΜ6ΐίη68 

(Ιΐοο§1ο 15 ρτοιιά Ιο ρ^τΙηοΓ \νϊΙΙι 1ϊΙΐΓ3ηβΒ Ιο άϊ$ϊύ2β ριιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη πΐΒίεΓΪΒΐκ ίΐηύ π\ίΛ:& Λέπι \νϊ»ΐ6ΐγ Βςςεκκϊΐιίε. ΡιιΙιΗς »1οπΐ3Ϊη Ιχ)οΙ:κ 1>ε1οη§ ιο ιΗο 
ρυΐίΐίο 311(3 \νο 3γο πιογοΙ^ ΙΗοϊγ οιΐ5(θ(3Ϊ3ηΒ. ΝβνβΠΐιβΙεκκ, Οιϊκ λνοΓΐ: ϊκ «χρεηκϊνε, κο ϊη ογ(36γ (ο Ιιεερ ρΓονϊ(1ϊη§ Ιΐιϊκ τεκοιιτί^, \ν6 Ιΐβνε Ι2ΐ:εη κίορκ ιο 
ρΓονοηι 3Βιικο Β)- 0Ο1Ϊ11Ϊ1ΟΓ0Ϊ31 Ρ3ΓΙΪ0Κ, ϊιιο1α(3ϊιι§ ρΐ3θϊιι§ Ιθ£;Ιιιιϊθ3ΐ ΓοκίΓΪοΙϊοηκ οη 3ΐιΙοΐϊΐ3ΐα3 ςιιοΓ^ϊιΐξ. 
\νο 3ΐκο 3κ1^ Ιΐΐ3ΐ )Όυ: 

+ Μαίβ ποη-ϋοηιηΐβΓϋϊαΙ ιΐ5β ο/ίΠεβΙεί \νο (3οκί§ηθ(3 Οοο§1ο Βοοΐ^ 5θ3ΓθΙι Γογ ιικο Β^ ίιΐ(3ίνί(3ιΐ3ΐ5, 3ΐΐ(3 \νο Γθ(}ΐιθ5ΐ Ιΐΐ3ΐ ^οιι ιικο ΐΗοκο Γιΐοκ Γογ 
ρεΓΚοηΒΐ, ηοη-(Χ)ΐηιη6Γςϊ3ΐ ριιτροκεκ. 

+ Κε/ΓαϊηβΌηι ακίοιηαίεά ^κεΓγϊη§ Όο ηοΐ 56η(3 3ΐι1οιη3ΐθ(3 (^ιιογιοϊ οΓ 3η^ κοΠ Ιο Οοο§1ο'5 κ^κίοπι: ΙΓ ^οιι 3γο οοιΐ(3ιιοΙϊιι§ γοϊο^γοΙι οη ηΐ3θ1ιίηο 
ΐΓΒΠκΐΒΰοη, ορΙΚ3ΐ ς1ΐ3Γ3ς(6Γ Γ6(Χ)§πϊ(ϊοη ΟΓ ο(1ΐ6Γ 3Γ635 \ν1ΐ6Γ6 3(Χ^55 (Ο 3 ΐ3ΐ§ο 3πιοιιηΙ οΓ ΙοχΙ 15 ΗοΙρΓιιΙ, ρ1θ35θ οοηΐ3θΙ 115. \νο οηοοιΐΓ3§ο ιΗο 
1156 οΓ ριιΙιΗς (3οπΐ3ϊπ πΐΒίεΓΪΒΐκ Γογ Λεκέ ριίΓροκεκ 3η(3 πΐ3γ 1>ε Βΐιΐε Ιο Ιιείρ. 

+ Μαϊπίαϊη αίίηΙ>κίϊοηΎΙ\& Οοο§,\& "\ν3ΐ6ηη3Γΐ:"γοιι κεε οη 63ς1ι ήΐε ϊκ εκκεηΙϊ^Ι ΓθΓίηΓθΓηιίη§ροορΙθ3ΐίουΐ ιΐιίκ ρΓοίιχιΐ 3η(3 ΙιοΙρίη§ ώοηι ί]ηά 
3(3(3ϊΙϊοη3ΐ πΐ3ΐ6ΓΪ3ΐ5 (]ΐΓ0ΐι§1ι Οοο^ΐε ΒοοΙ: 863Γς1ι. ΡΙβΒκε ύο ηοΐ Γβπιονε ϊ(. 

+ Κεερ ίί Ιβ^αΙ \νΐΐ3ΐονοΓ ^οιΐΓ ιΐ50, ΓοηιεπιΙιεΓ (]ΐ3ΐ γοιι 3Γ6 Γεκροηκϊΐιΐε Γογ εηκιΐΓϊη^ Ιΐΐ3ΐ \ν1ΐ3ΐ ^οιι 3Γ6 (3οϊη§ ϊκ 16§31. ϋο ηοΐ Βκκιιπιε (]ΐ3ΐ ]ιΐ5ΐ 
Β(χ;3ΐΐ50 \νο ΙκΗονο 3 Ιχ>ο1; Ϊ5 ϊη ΐΗο ριιΐιΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιικβΓΚ ϊη Οίε υηϊΐ6(3 8θ(65, (1ΐ3ΐ (Ιιε \νοΓΐ: ϊκ βΙβο ϊη Λβ ριιΐίΐϊς (3οπΐ3Ϊη Γογ ιΐΒβΓΒ ϊη ο(1ι6γ 
οοιιηίποϊ. \νΐιοΙΙιθΓ 3 Βοολ ϊκ κΐϊΐΐ ϊη (Χ)ργΓΪ§1ιΙ νΒΓΪεκ Γγοπι (Χ)ΐιη(Γγ Ιο (Χ)ΐιη(Γγ, ίΐηά \νο 03ηΊ οΓΓβΓ §υϊ(33ης6 οη \ν1ΐ6(]ΐ6Γ 3ηγ κρεςϊίΐς ιικο οΓ 
3ηγ κρεςΐής 13(Χ)1: ϊκ 3ΐ1ο\ν6(3. ΡΙεΒκε ύο ηοΐ Βκκιιηιε (]ΐ3ΐ 3 ΙιοοΙ:'5 3ρρε3Γ3ηοο ίη Οοο§1ο ΒοοΚ 5ο3γοΙι ηιο^ηκ ίι 03η Βο ιικο(3 ίη ^η^ ηι^ηηοΓ 
αηγ\ν1ΐ6Γ6 ϊη (Ιιε \νοΓΐ(3. €ορ>τϊ§1ιΙ ϊηΓΓϊη^εηιεηΐ ΗβΙιϊΗ^ ς3η 1>ε ς|ΐιϊΐ6 κενεΓε. 

ΑΙ)ου( 0οο^6 ΒοοΙί ^^γοΗ 

(Ιΐοο§Ιο'κ ηιίκκίοη ίκ ιο θΓ§3ηίζο ΐΗο \νθΓΐ(3'κ ίηΓοΓηι^ϋοη 3η(3 ιο ηι^Ι^ο ίι υπίνοΓΚ^ΙΙ^ ^οοοκκίΐίΐο 3η(3 υκοΓυΙ. Οοο§1ο Βοοΐ^ 3θ3ΓθΙι ΗοΙρκ [ΰ3(3θΓΚ 
(3ίκοονθΓ Ιΐιο \νθΓΐ(3'5 ΙχιοΚκ \νΙιί1ο Ιιο1ρίη§ 3ΐιΐΗθΓΚ ύηά ριιΜίκΙιΟΓΚ γοβοΗ ηο\ν 3υ(3ίοηοοκ. Υου ο^η κοβγοΗ ΐΙΐΓθυ§Ιι ΐΗο ΓυΙΙ ΐοχΐ οΓ ΐΐιίκ ίχ)θ1^ οη ΐΗο \νοΙί 

^| ||11I1Iρ://130ο]ΐΒ■^ίοο^ί16■^οτα/| * 1 ι ΡΑΎΚΟίΟΟΙτΕ 

, - ΟϋΚδϋδ ΟΟΜΡΙΕΤυδ, 

5Ευ ΒίΒΐ,ιοτΗΕεΑ υΝΐνΕκ^Αΐ.18, ίΝτεβΚΑ, ΠΝίΡοκΜίδ, αοΜΜοοΑ, οεεοΝΟΜίεΑ, 

βΙΝΙΙΙΜ 88. ΡΑΤΚΙΙ. ΟΟϋΤΟΚΙΙ 8(]Β1ΡΤ0Β1101]Ε Ε€(]ΙΕ8ΙΑ8ΤΙ£0Β11» 

8ΐνΒ ίΑΤίΝοηυιι, βΐΥΒ ΟΒ^εοοηυΜ, , 

Οϋί ΛΒ ΛΎΟ ΑΡ08Τ01ΐ€0 ΑΌ ΤΕΜΡΟΚΑ ΟΟΝΟίΙΙΙ ΤΚΙΌΒΝΤΙΝΙ {ΑΝΝΟ 15*8) ΡΚΟ ΙΑΤΙϋΙδ 
ΕΤ αΟΝΟΐαΐ ΡΙΟΗΕΝΤΙΝΙ (ΑΝΝ. 1459) ΡΚΟ ΟυΕΟΙδ ΓΙΟηυΕΚϋΝΓ: 

ΚΕβυδίο εκκοΝοι^οβιοΑ 

ΟΜΝίυΐΙ ^υ^Ε ΕΧδΤΙΤεΠΕ ΜΟΝυΜΕΝΤΟηυΜ €ΧΊ\\0\.\ΟΜ ΤΚΑ01Τ10Ν15 ΡΕΚ ΟυίΜΟΕΟΙΜ ΡΚΙΜΑ 

Ε^^^.ΕδI^Ε δ^Εουι-Α ετ ΑΜΡΐ,ιυδ, 

ΐυίΤΑ ΚΟΙΤΙΟΝΒΒ λεε0ΚΑΤΙ89ΙΜ48, ΙΜΤΒλ 8Ε ΟϋΗΟϋΒ Ν0ΝΙ«υΐ.Μ8 ΟΟΟίείΒυβ ΙΐΑΝυ80ΙΙΙΡΤΙ8 εΟΙΧλΤΑβ» ΡΒΒΟϋλΜ ΒΙίΙΟΚΝ- 

ΤΒΚ εΑ8ΤΙβΑΤ1 ; ϋ188ΒλΤΑΤΙΟΝΙΒυ8, 00ΜΜΕΝΤΑΚ1Ι8 ΤΑΒΙΙ80ΰΕ 1«ΕετΐΟΝΙΒυ8 ΟΟΝΤΙΝΕΝΤΒΒ ΙίΙ.Ιΐ8ΤΒΑΤΑ ; ΟΗΝΙΙΐυβ 

ΟΙΈΒίΒυβ Ρ09Τ ΑΗΡί188ΙΙΙΑ8 Ε0ΙΤΙ0ΝΕ8 ϋΌΜ ΤΒΙΒΙΙ8 Νθνΐ88ΙΜ18 8)Β€ϋΙ.Ι9 ΟΕΒΒΝΤΟΒ ΑΒ80Ι.υΤΑ8 ΟΒΤΕΟΤΙΒ, 

Αυ€ΤΑ ; ΐΝοιείΒϋΒ ΡΑΒτιευίλΒίηυβ ΑΝΑΐ<ττιεΐ8, 8ΐιΐ6υι.08 βιυβ τοιιο8, βιυε ΑυετοκΕΒ Αίΐευιυ8 μομεντι 

80Β$Β00ΕΝΤΙΒυ8, ΟΟΜΑΤΑ ; ΟΑΡΙΤΙΙίΙΒ ΙΝΤΗΑ ΙΡβΟΜ ΤΚΙΤυΜ ΚΙΤΒ ΒΙ8Ρ081ΤΙ3, ΝΕεΜΟΝ ΕΤ ΤΙΤϋίΙδ ΒΙΝβυ- 
Ι.ΑΜΙΗ ΡΑβΙΝΑΚυίΙ ΙΙΑΒ6ΙΝΕΜ δυΡΕΒΙΟΒΕΜ ΒΙ8ΤΙΙβ61ΈΝΤΙΒ08 ΒυΒΙΕεΤΑΜΟϋΒ ΗΑΤΕΒΙΑΜ- 8ΙβΝΙΠελΝ- 

τίΒυΒ, αβοβνατα; ορεβιβ»» ευΜ οοβιιβ, τυΜ ΑΡοεκτΡΗίδ, ΑΜΟΰΑ υεβο ΑυατοΒίΤΑΤΕ κι 

ΟΒΒΙίΙΒ ΑΟ ΤΒΑΟΙΤΙΟΝΕΜ ΕεείΕδΐΑ8ΤΐεΑΗ ΡΟίίΕΝΤΙΒυΒ, ΑΜΡυΡίεΑΤΑ ; 
»ΓεΕΐνΤΙ8ΕΤ ΑΜΡίΐυβ ίΟεΟΡίΕΤΑΤΑ ΙΝ0ΐεΐΒ05 ΑυΟΤΟΚϋΙΙ 8ΐευΤ ΕΤ ΟΡΕΒϋΙΙ, ΑίΡΠΑΒΕΤίεΐβ, εΐΙ11ΟΝΟΙ.Ο0ΐεΐ8, 8ΤΑΤ1- 

8τιε]8, 8ΤΐιτπΕτιεΐ8, ΑΝΑΐ^γτιειβ, ΑΝΑίοοιείΒ, ΐΝ ουοοουΕ ΒΕίΐεΐ0Νΐ$ ρυΝετυΜ ροειίλτιειιιι, ΗηηΑίΕ, ι.γγγβ- 

€ΐεοΜ, εΑΝΟΝίεοΜ, οιβείΡίΐΝΑΒΕ, ιιΐΒτοΒίευΜ, ΕΤ ευκετΑ αι^ια 6ινε υίίΑ ΕχεερτιΟΝΕ; 8εο ρη^^8ΕΒτιΜ 

ουΟΒυβ ΐΝοιείΒυΒ ιηιιεν5Ι8 ετ εΕΝΕΒΑίίΒυΒ, ΑΙ.ΤΕΒΟ δεαιεΕτ ΙΙΕΚΙ)Μ, ουο εοΝβυίτο, οοιοουιο 

ϋΟΝ 801.0Η ΤΑίΙ8 ΤΑΙ^ΙΒΥΕ ΡΑΤΕΒ, ΥΒΕυΚ ΕΤΙλΜ υΚυβΟυίδΟυΕ ΡΑΤΒϋΜ, ΝΕ ϋΝΟ ΟυίΟΕΙΙ ΟΙΙΙδδΟ, 

ΙΝ ουοοΜΒΕτ ΤΒΕΜΑ 8εΒΐΡ5ΕΒΐτ, ΟΝΟ ίΝτυιτυ εοΝ8ΡΐεΐλτυΒ; ΑΙ.ΤΕΒΟ δΟΚ1ΡΐυΗ2£ 
5Λ^η^£ , ΕΧ ουο ίΕετοΒΐ εοΒΡΒΒίΒΕ 8ΐτ ΟΒνιυΜ ουίΝΑΜ ΡΑΤΒΕ8 ΕΤ ΐΝ ουίΒυβ 

ΟΡΒΒΟΜ ΒυΟΒυΐΙ ίΟείβ 81Ν6Ι)Ι.0$ δΙΝΟυίΟΒυΐΙ ίΙΒΒΟΒΙΙΜ βεΒίΡΤυΒ^Ε ΥΕΑβΙΙδ, Α 

ΡΒΙΜΟ εΕ1ΙΕ&Ε08 υ$θυΒ Α1> ΙΙ0νΐ8$ΙΙΐυΜ ΑΡ0εΑίΤΡ818, εΟΗΜΕΝΤΑΤΙ 81ΜΤ. 

Β»1Τ10 Αε^^ΜΑΤI8$IΜΑ,ε^(ΤΕΒI$^^Ε ΟΜΝΙΒυΒ ?ΑεΐίΕ ΑΝΤΕΡΟΝΕΝΟα,ΒΙ ΡΕΒΡΒΝΟΑΜΤυΚ εΠΑΒΑεΤΕΒΙΙΙΙ ΝΙΤΙΙιΙΤΑΒ^ 

αίΑΜΤ^Ε ΟυΑίΙΤΑΒ, ΙΝΤΕΟΒΙΤαΒ ΤΕΧΤυβ, ΡΕΒΡΕεΤΙΟ εΟΒΒΕετΙΟϋΙΒ, ΟΡΕΒΟΜ ΗΕευβΟΒυΐΙ τυΜ ΥΑΒΙΕΤΑΒ 

ΤΟΝ ΙΐυΗΒΒυβ, ΓΟΒΜΑ νθΙ.0ΙΙ1ΝυΗ ΡΕΒΟυΑΜ εΟΗΜΟΟΑ 8ΙΒΙ01ΙΒ 1Ν ΤΟΤΟ ΡΑΤΒ01.00ϋΒ ϋΕ€υηδΙΙ εΟΜΒΤΑΝΤΕΒ 

•11111.18, ΡΠΕΤΙΙ ΕΧΙ6υΐΤΑ8, ΡΒ>Β8ΒΒΤ1Η0υΕ 18ΤΑ εΟI^1.ΕεΤ10 ΟΝΑ, ΗΕΤΙΙΟϋΐεΑ ΕΤ εηΒ0Ν01.0βΐεΑ , 

ΒΕΧεΕΝΤΟΒυΐΙ ΡΒΑβΙΙΕΜΤΟΒυΗ ΟΡΟΒευίΟΒυΐΙΟΙΙΒ ΗΑεΤΕΝυβ ΙΙΐε 11.1.10 8ΡΑΒ80ΒυΐΙ» 

ΡΒΙΜΟΙΙ ΑυΤΕΗ ΙΝ ΜΟβΤΒΑ ΒΙΒΜΟΤΒΕεΑ, ΒΧ 0ΡΕΒΙΒ08 ΒΤ Η89. Α» 0ΗΝΒ8 

^ΤΑΤΕΒ, 1.0008, Ι.Ι1Ι0ΙΙΑ• ΡΟΒΜΑΒΟΟΒ ΡΕΒΤΙΒΕΝΤΙΒυΒ , εθΑ»υΐΐΑΤΟΒΟΜ. 

δΕΚΙΕδ ΟΒ^εΟλ ΡΟδΤΕΒΙΟΒ, 

ΙΝ ΟυΑ ΓΒΟϋευΝΤ ΡΑΤΚΕ8, ΟΟεΤΟΒΕβ 8εΒΙΡΤΟΒΕ80ΙΙΕ ΚΓα.Ε8ΙΑ ^Κ^Ε^^Β 
ΑΒ Α^Ο ΡΗΟΤΙΑΝΟ υδΟΙ'Ε ΑΏ ωΚαΐΠ ΡίΟΗΕΝΤΙΜΙ ΤΕΜΡΟΒΑ: 

ΑΟΟϋΚΑΝΤΕ ί.-?. ΜΙβΝΕ, 

ΒΙΙιΙΙοΙΙΐ€€« €ΐ€Τί πηI▼€^0•Β , 

8ΙΥΙ ευλβυυΜ οοΒίΡΐ^Ετοκυκ ιν $ΐΝουι.ο8 δΟΐΒκπ^Β Βεει.Β5ΐΑ5ΤΐαΑ βαηο3 ββιτοββ. ΓΑΤΒΟΙΟΟΙΑ, ΑΒ ΙΜ8ΤΑΒ ΙΡ5ΐυ8 ΕΟείΕδΙ^, ΙΝ ϋϋΑδ ΡΑΒΤΕ5 ΒΙΥΙΒΙΤϋΒ. ΑίΙΑ ΝΕΗΡΒ Ι.ΑΤΙΝΑ, ΑΙ.ΙΑ ΟΒΛεΟ-ΐΑΤΙί^^. 

Ι.ΑΤΙΗΑ, ΙΑΜ ΡΕΝΙΤϋβ ΒΧΑΚΑΤΑ, ΟΓ,ΟΑϋ ΡΚΙΜΑΗ δΕΒΙΕΜ ΥΙΟΙΝΤΙ-ΟϋΙΝΟϋΒ ΕΤ ΟϋεΒΝΤΙΒ ν01.ϋΜ1«ΙΒϋδ ΙΙ01.Β 8ϋΑ 

βΤΑΤ, ΜΟΧΥΒ Ρ081 ΡΕΒΑεΤΟΒ 1Μ0ΐεΕ8 8ΤΑΒ1Τ, ΑΟ ΟΟΙΒΟϋΒ-ΥΙβΙΜΤΙ-εΒΛΤΐ;!! ΒΤ ΜΙΙ.Ι.Β ΡΒΑΚεΐβ ΥΕΝΙΤ. βΒ^ΕεΑ 

Ι>«Ρ1.ΐεΐ Ε0ΙΤ10ΝΒ ΤΤΡ18 ΜΑΜΒΑΤΑ ΕδΤ. ΡΒ10Ε €Β>ΕεθΜ ΤΒΧΤΟΜ ϋΠΑ ΟυίΙ νΒΒδΙΟΝΕ Ι.ΑΤΙΝΑ 1.ΑΤΕΒΑΙ.Ι9 ΑΜΡ1.Ε^ 

ετΙΤΙΙΒ, ΕΤ ΑΒ'ΙΟνΕΗ ΕΤ εΕΝΤυΜ νοίυΜΙΝΑ ΡΕΒΥΕΜΙΤ, 8Ε0 βΙΝΕ ΙΝϋΐείΒΟΒ ; Ρ08ΤΕΒΙ0Β ΑϋΤΕΜ ΠΑΚε ΥΕΒδΙΟΝΕ* 

ΤΑΝΤΙΙΜ ΕΧΗ1ΒΕΤ, ΙΟΕΟΟΙΙΕ 1ΝΤΒΑ ΟυίΝΟΟΕ ΕΤ ΟυίΝΟυΑΟΙΜΤΑ ΥΟίΟΗΙΜΑ ΚΕΤΙΝΕΤυΒ. ΰΤΒΑΟΙΙΒ ΥΙβΕδΙΜΑ ΟΟΑΒΤΑ 

1>1Ε ΟΕεΕΜΟΒΙδ 1860 ΟΜΜΙΜΟ ΑΡΡΑλυΕΒΑΤ. υΝΟΜΟϋΟΟΟΙΙΒ ΥΟΙ,υΗΕΝ ΟΒ^ΕεΟ-Ι,ΑΤΙΝυΜ ΟεΤΟ, υΐΐυΐΐαϋΟΟςϋΒ ΝΕΑΒ 

Ι^ΑΤΙΚυΜ ΟυίΝ^υΒ ΡΒΑΝεΐδ »01.υΜΜΟΒΟ ΕΗΙΤυΕ : ΙΙΤΒΟΒΙΟΙΙΒ ΥΕΒΟ, ϋΤ ΡΚΕΤΙΙ ηυΐυδ ΒΕΝΕΡίείΟ ΡΒϋΑΤϋΒ ΕΒ- 

ΡΤΟΒ, εΟίίΕεΤΙΟΝΕΗ ΙΝΤΕΟΒΑΜ, δΙΥΒ 6Β>ΕεΑΗ δΙΥΕ Ι.ΑΤΙΝΑΗ, 326 ΥΟίϋΜΙΝΙΒϋδ ΡΒΟ ΑΜΡ1.10ΒΙ ΕΟΙΤΙΟΝΕ ΕΤ Ίΐ1 

ΡΒΟ ΜίΝΟΒΐ ΑΒδΟϋΕ ΐΝΒίείΒυβ εοΝδΤΑΝΤΕΜ, εοΒΡΑΒΕΤ ΝΕΟΕβδΕ ΒΒΐτ; 8Εου8 ΕΒίιι ευ^^δ^υΕ ν01.υΜΙΝ18 ΑΒΡυ- 

τυοίΜΕΗ ΝΕεΝΟΝ ΕΤ Β1ΡΡΐευΐ.ΤΑΤΕ8 ΥΑΒΙΑ ΡΒΒΤΙΑ ^ΕΟυΑΒυΝΤ. ΑΤΤΑΒΕΝ, 81 0ϋ18 ΕΜΑΤ ΙΝΤΕΟΒΕ ΕΤ ΒΕΟΒΒΙ» 
€ΟΙ.ίεεΤΙ0ΝΕΙΙ εΒ^ΕεΟ-ίΑΤΙΝΑΜ, ΥΒΙ. ΕΑΜΟΕΜ ΕΧ ΟΒ^ΕεΟ ΙΑΤΙΜΒ ΥΕΒ8ΑΒ, ΤϋΒ ΟϋΟΟΟυΒ Υ6ΐ«υΒΕΝ ΡΒΟ ΝΟΥΕΜ ΥΚΙ. 
ΡΒΟ 8ΕΧ ΡΒΑΜεΐβ ΟΒΤΙΒΒΒΙΤ. 18Τ^£ εΟΝΟΙΤΙΟΝΕδ δΕΒΙΕΒυδ ΡΑΤΒ0ί0^1^Ε ΝΟΝΒυΐΙ ΒΧευβΙδ ΑΡΡ1.ΐεΑΝΤ0Β. 

ΡΑΤΛΟΐοουε βηΜ€Μ τοΜϋ8 αχ. ΗΙδΤΟΚυε ΒΥΖΑΝΤΙΝΛ; 8€ΜΡΤ0ΒΕ3 ροβτ τηεορηανεμ. 

ΕΧΟϋΟΕΒΑΤϋΚ ΕΤ ΥΕΝΙΤ ΑΡϋΟ Ι.-Ρ. ΜΙΟΝΕ, Ε0ΙΤΟΚΕΜ, 
ΙΝ ?1Α ΟΙΓ.ΤΑ ϋΆΜΒ018Ε, ΟϋΜ ΡΠΟΡΕ ΡΟΚΤΑΜ ι,υΤΕΤI^β ΡΑΗΙ810Κ13Μ νϋΙ,βΟ 0'Ε/ν«Λ> 
ΝΟΜΙΝΑΤΑ&Ι^ δΕυ ΡΕΤΙΤ-ΜΟΝΤϋΟϋΟΕ, ΝυΝϋ νΕΚΟ ΙΝΤΚΑ ΜΟΕΝΙΑ ΡΑΙϋδΙΝΑ. 

1863 6.-0 
ί'. \ο 1 52Ε€ϋΙΑ ίΧ-τ. ΑΝΝί β1»•Μ& ΗΙδΤΟΚΙ^ ΒΥΖΑΝΤΙΝ^Ε 8€ΙΙΙΡΤ0ΙΙΕ$ Ρ08Τ ΤΗΕΟΡΗΜΕΗ , ΕΧ Ε1>ΙΤΙ0ΝΕ ΡΚΑΚείδΟΙ ΟΟΜΒΕΡΙδΙΙ; Αοεεοιτ ^α8ΕΡΗI ΟΒίΝίΕβη 

ΗΙ5Τ0ΚΙΑ ΟΕ ΒΕΒϋδ εθΝ$ΤΑΝΤΙΝ0ΡΟΙΙΤΛΝΙ5^ ΑεεΟΗΑΝΤΕ ΕΤ ΟΕΝΟΟ ΚΕΟΟΓιΝΟδΟΕΝΤΕ ;.-Ρ. ΜΙΟΝΕ, 
ΒίΒ&ιονκιαιι α&Βκι νκινίΒββ. 

(1ΤΚ 

ουκηπίΜ εοκΡίκτοκυΜ ιν βιιτβυωβ βακιηι^Ε Βεα.Β8ΐΑ8Π(ΐβ ηαμοβ κοιτοββ. • . • 


4 « ••♦•.♦"Γ •••• 


ΤΒΝΙΤ 9 ηΐΑΝΟβ 0ΑΙΧΐεΐ5. ΕχευοΕΒΑτυκ ΕΤ ΥΕΝΙΤ αροο ι. -ρ. ΜΙΟΝΒ ΕΟΙΤΟΚΕΜ, 

1Μ ΥΙΑ ΟΙΟΤΑ ϋ'ΑΜΒΟΙΗΕ, ΟϋΜ ΡΒΟΡΕ ΡΟΑΤΑΜ Ι,υΤΕΤΙ^Ε ΡΑΑΙδΙΟΚυΜ ΥϋΙΟΟ Ο'ΕΝΕΕΛ 
Ν0Μ1ΜΑΤΑΜ , 8Ευ ΡΕΊΙΎ'ΜΟΝΤΒΟυΟΕ, ΝυΝ€ ΥΕΚΟ 1ΝΤΚΑ Μ€ΕΝΙΑ ΡΑΒ15ΙΝΑ. 

1863 8Μ€υΐΑ ΙΧ'Χ. ΑΝΝ1 813-948. ΕΙΕΝΟΗϋδ ΑυσιοΒΧΜ Ετ οΡΕΕυΗ ουι ιμ ηοο τοηο οα οοητιμεντιπι. ♦•• δΟΒΙΡΤΟΚΕδ Ρ05Τ ΤΗΕΟΡΗΑΝΕ&Ι ΕΧ £ΟΙΤ. ΡΚ. ΟΟΜΒΕΡΙδΙΙ. 

Ανοντμι οοηΗηυβίίο Τ1ΐ6θρ1ι&ηί8 Πϋήδ ιν, εοη$ΐΑη1ίηί ΡοΓρΙι/ΓΟ^βηίϋ ίκηρ. 

]α$5α δβΓίρΙα. εοΚ 15 

εοΝ8ΤΑΝτΐΝυ5 ΡοΒΡΗΥκοοΕΝίτϋδ Οθ νί(Α βΐ Γβ1>α5 ββδίίδ ανί 5αί Βα$ιΙϋ 

ΜΑ0&(1οηί$. 22& 

Ανοντμι ϋϋπί άϋο Οβ γϋ& Ιεοηίβ ΡΙιίΙθ5θρΙι1, ΑΙθΧΑΐκΐΓί 6ΐ Ηοηαιιηί 3αηίο- 

Γί$, ίιηρρ. 369 

Ανοντμι Οί556Γΐ&Ιιο 5ΐ6Ηΐ6υΙίε& οοοΙγιι Ιοοηοχηβοΐιοδ, &0Γίρ(& οΙγοα θη. 745. 499 

ΙοΑΝΝίβ, ιηοη&οίιί ΗίβΓΟδοΙ^ηιίΙαηίι η&ΓΓ&Ιίο άβ οη^ίαο ιηυίαυιη ΙοοηοοΙα- 

5ΐΑΓυιη• 517 

^0ΑΝΝ15 ^ΑΜΒΝ1Ατ^^ Ναγγ&Ιϊο (1θ βχ^άίο ΤΙιβ&δθΙοηίοΦ ; ρΓΦΐηίΐϋΙυΓ βιοβΓ- 

ρΐυιη βχ ιηίΓΑευΙίδ 8. ΟβιηβίΓϋ ΐΏθΓ(^η$. 519 

6ΒΕΟ0Β11 ιηοηβοΐιί 6Χ ΥίΙα Β&δϋίί Ιυπίοήδ. 653 

8ΤΜΕ0ΝΙ9 Μβ^ίδΐή 6ΐ ΙιΟβοίΙιβΙο Αηο&ΐ68 α Ιθοαο Απηβηο βά ΝίββρΙιΟΓυιη 

ΡΙιοε&ιη. 663 

βΕΟΒοιι ιηοη&οΐιί ΥΐΐΦ Γβοβηϋοηιιζι ίιηρβΓ&Ιοηιηΐ• 823 

^05ΕΡΗυδ 0εΝΕ81ϋ8. 

ΒίδίοπΆ (Ιβ Γβϋαδ εοηΒίΑηϋηοροΙίΙβηίβ. 985 


, • •• • • • • • •• • • •• • • • 

• • ' • • • • 


ΡίΡΜϋδ. ~ Εχ Τνρίϋ ;.-ρ, 5ΐιο:^\ ΝΟΤΙΤΙΑ ΗΙ8Τ0ΚΙΛ ΒΤΖΑΝΤΙΝΛ 80ΚΙΡΤϋΚΕ8 ΡΟδΤ ΤΗΚΟΡΗΑΝΕΜ. 

(Ραββιο. ΒΜοΐΗ, Οτ. Υί, 548.) νβηίΙ ]αηι Γβοβηβθηόαιη νοίαιιιβη ^ΓπριοΓΚΜ ρο%ί ΤΗβορΗαηβηι^ βίνβ ςυί Ιιί&Ιοήλΐη Βγζ:ιηΐίη3ΐιι «Η 
Ιιβουβ Αηιιβηίο, ΜΐοΙι. βοΓοραΐΒΐ» ΙπιροΓϋΐοΗβ» ίη ηιιο όββίηίΐ ΤΙίθορϋηηίβ ΟΚίΓοηίοοη, βοοοβββΟΓβ, ρΓΟ 
άιιΐ6Γΐιηΐ υ8ςιΐ6 «ά ΝίοβρΙιοΓαιη Ρΐιοοιη ίιηρ. 6( βχ πΐ58. €0(1(1. Γβΰβηβίιί βκιιυβ νβΓβίοηβ <]οη«Ιί βυηΐ λ 
Ρηηοίββο €οηιΙ)βΗ8, ογ^• ρΓβ^ίο&ΐΟΓυιη €οη|;Γ6|{8ΐίοηΐ8 δ. 1^υ^^ο?^^^, ββά Ιιιοβπι <!βιηυπι νίϋβηιηΐ ροϋΚ 
6)08 ί:ιΐ2 (β)» ΡλΓίβ. 1685» ίοΐ. ; υηιΐβ βΐί&πι ιιϋοοΐ3ΐίοιιβ8 ςυββ ίη Ιιθ8 8€ηρΐ0Γΰ8 τιγ άοοίυβ ροΓ»- 
1»Ι, <)«8ί<ΐ6ΓΑΐιΐιΐΓ. δΰπρίΟΓββ ιρβί 1κ)€ 0Γ(1ΐ06 1β(^υη(υΓ : 

Ι. Αμονιηι ((ΐαβιη ΐηοοΠα €0ΐι]6ΰΙυΓΐι Ι^βοηΐίυπι Βχκικηΐίηυιη γοΰ&π νίάβο & 1ι&1}1)60 ίη Ρτοίτ^ρΗοο, 
ρ. 14 6ΐ46) ^Η^οη^^οη^ ΤΗβορΙι&ηΙ οοηΐιηυαηϋο €οη8ΐ&ηΓιηί ΡθΓρΙιγΓθ(;6ηη6ΐί ]υβ8ΐι ϋοαββήρίαιυ 
νιΐιήβ IV (6), ό« ΐοΐίιΐβπι ίωρβΓΑΐΟΓίΚχιβ : 1ί1). ι, 0$ Ιβοηε Ατηιβηίο^ ([\ιι Α. Ο. 813 οοβρίΐ ϊιηρβΓίΙ&Γβ ; ΙίΙ). ιι, 
Β€ ΜίϋΗαβΙβΒαΙΙίο; Η1>. ιιι, Όβ ΤΗβορΗίΙο ΜίοΙΐίΐβ1ί$« 61 ΙίΙ)• ιν, ά€ ΜίΰΗαείβ ΤΙΐ6θρΙή1ί Γιϋο, ςιιβπι η6€6 
8υ1)Ιβΐιιπι βΟΓίϋιΐ 21 δβρί. αηηΊ 6ΓΦ60Γαπι 6576, Ιιοο βδΐ €1ιπ8ΐι 868. 6㻀9ι €οιη1)6β8ία8 νιιίβλν'ιΐ βχ 
Άρο^ηρΙιο Β3Γΐ)6πηί2ΐηο οοιίίείδ ηΐ8. ν&ΐίθ3ηί (^), ςυθ(} Ηοΐ8ΐβηΊιι& Ποπια ΐΓαη3ΐηΊ86Γ8(. Α £οη8ΐ8ηΐίιιο 
ΡοΓρΙιχΓΟββηηβιο, ν^Ι 6]υ5 ηοηιίηβ νβΓΐ)» (|υχ(ΐ3ηι ίηββΓίΑ νί(ΐ€ηΐϋΓ 1ί1). η, ιιΐί 06 εΓ6(3 α δ&Γ8ε6ηί8 1ί1>€- 
Γ3ηϋ8 86Γηιο, ρ. 51. 

2. εοίΐ5ΤΑ!«τΐΝυ8 ΡθΒρηΥΑθ6ΕΝΝΕτυ8 ίπιροΓΑΐοΓ, Α. 6. 959 6χ$Γιηοΐϋ8, (16 νίΐ8 ανί 801 Β&&ί1ϋ Μαΰ6(1οηΊ8, 
ςιιί Μί€ΐΐ26Π Τΐιβορίιίΐί Αΐίο Α. €. 868 8υεε688ίι, φΐβιηηυβ ηοΐβΐ ουιη ίΐΐο (1β€6880Γβ 8υο ΜίΰΙΐΒβΙβ βιιηυιη 
υιιυπι 1ΐ356η38 ίιηρβιϋ 8^581886, (Ιβίηάβ υ6γο α1ίθ8 αηηο8 υηιΙβνί^ΊηΙί 8θΙυιη Γ6Γαιη 8υπιιη&πι ρΓβΒοΙ^ϋ'β 
βϋηιίηΊ8ΐΓ3886, υ8ςιΐ6 αά αηηυιη πΊιηίΓαιη 888. Υίΐϋ ί8ΐ3 μη Ιιιοβιη ν'κΙβΓαΐ, €υπι 1.6οηί8 ΑΙίΑΐίί νβΓδίουβ, 
ίη 6]ιΐ8 ΣνμμΙκτοις Α. 1653, 8", (ί1νί88 ίη 866ϋοη68 βίνβ οαρίΐα 70. δβά €οιη1)6β8ίυ8 ^^9ί^Ά 3ΐ1 ]8ηι ηιβ- 
ιηοΓβΐυη) Βρο^ΓβρΙιυπι Β3Γΐ)6πηίαηυπ) Γ6€6η8υΊΐ, ηοναηι 9ΐ(1]υηχίΐ νιτδίοηβπι, 61 866ΐίοηί5υ8 101 αΙίΐβΓ 
9ΐΐ(|υ6 ΑΙΙαίίυβ Οί8ρ680ηί1, ςυ» ()ίΤ6Γ8& οαρίΐυιη (ϋ&Ιίηοΐίο οηιοβπι 8θΐ6ΐ β^^Γβ €Ίΐ8ηΓι1)ΐΐ8 8€πρΙθΓβΓη, τβΙ 
«Ίΐιιία 1θ€9 ίη<|ΐΓΐΓβΓ6 ουρΐβηΐίΐια^. ^υο^ ίη Ιΐΐαίο Ιβ^ίΙ^Γ : Ίττοριχ)] διήγι^σι; του βΕου χχ\ των πράξεων 
Βα^ιλέΙον του άοιβίμου βασιλέως, ήν Κωνσταντίνος βασιλεύς έν θεφ 'ΡωμαΙων δ τούτου υΐων&ς, φίλοκόνως 
άπ^βιαφ^ρων &9ροίσας διηγημάτων τφ γράφοντι τϋροσανίθετο, ρβΓ τ6ν γράφοντα Ίηΐ6ΐΓΐ£;6 ΑηοΐΟΓβίη (|υ3- 
ΐα0Γρ?»06()6η1ίιιηιΗΙ)Γ0Γΐιιη, (|υί1)υ8 Ηβηο Υίΐίίπι 1)οη3 νβηία ιιηρ6Γ8ΐθΓί8 8υΙ)η6χυίΐ, 61 ςη8 ΐβ8ΐ9ΐΗΓ8β 
ϋβΐ6τπΐυπι 6886, πβ 6ΐ ίρ86 Υίΐ&πι Β&8ίΙϋ 80ηΙ>6Γ6ΐ, Η» βπίπι Αποη^ηουβ ϋΐ6 ϋΐιτοηίοί 86ηρΙθΓ Ιη ρΓχΓβΐ. 
9(1 6υιη(ΐ6Πΐ €οη8ΐ3ηΙϊηυιη, ου]ιΐ8 {ηβδο 8(1 ΤΗ6ορ1)&η6ΐη ϋοηΐίηυαηϋυηι &6€β88ί886 56 ρτοβί^ΐυΓ : Ε! χ.αΙ 
του άοιδ(μου σου πάππου, του έν βασιλευσι εύχλεους Βασιλείου τά παρά σου Ιστορούμεν^ χα\ μετά πάσης 
σαφην£{ας χα\ λόγου εύχοσμίας χατά τ6 των γενομένων αληθές χαι είλιχρινές εΙς τ^ φανερών παρά της 
βής πολυμαθεστάτης εΐ^ήσεω; έξαγορ^υθέντα, περην6ν άν εΓη ούδοτιουν βιηγήσκσθαι. 1.>1>1ΐ6υηι, <|ΐιί Ιιαηκ 
νίίαιη ηοη 3 0οη8ΐ8ηΐίηο ίρ80, 86<1 αΙ) 8Ηο β]α8 ]α89η 8^^^ρι8η1 68ΐ «ιβρί€2ΐη8, ΓϋΓβΙΠί ΜηΠίηυβ ΗιηοΙ(ίΗ8 
θ€ Η'ηί. Β^ζ. $ατίρΐοη(ίΜ$ ρ. 473, 8Κ|υ6 8θ1ϋ8 ίΗ6 (ΙΙβηοΙιίο η66 νί8υ8 86ηρ(οπ8 ΜΟΗ^ιηί Ιθ€υ8, ιιοιι• 
άαη) 6ηίηι ρΓ0(1ί6Γλΐ) 8ΐιΙ&€ίΐ &1» 1•2ΐ)1ΐ6ί βΐ ςιιί βυοι ββςυίΐυτ Ολνοί (υΙ>ί (Ιο Ι^βοιιΐΐο Β>χ. οΙίΓοηο^ΓαρΙιο &]ρΐ 
9(1 Α. 0. 920) €οη]6€ΐυΓ&ηι 6Η(ΐ6η(ΐΑηι• 

3. ΑιιοΐΓί«08 («Ιία8 νΐ τί(ΐ6ΐαΓ 6ΐ 8υ66ίη6ΐίθΓ ςοΜίι ςηί ρΓίοηιπι ςιΐλίυΟΓ ΙίΙ)Γθηιιη 68ΐ ιιυοίΟΓ) θ€ η(»Η$ 
Ιβοηη ΡΑϊ^βο^ί, (|«1 β»•ίΙϋ αΐίιΐ8 6ΐ 8α66β880Γ ίυίΙ, ρ80. 217-232. ϋβ Αΐ€χαηάτϋ Ιεσηί» (ταΐη ρ. 233, 
234. Β€ ϋοηιίαηίΜο ΡβΓρΑ^Γο^^ιιΐΜΐο ί»60Νί8 ^Κ., ςυί ρηοΓ 86ρΐβηΗί8 ρ6Γν6ηΗ 8(1 ΙιηρβΗιιιιι, 6ΐ ρΗηιοβ 
86ρΐ6ΐη 8ηηθ8 ΒυϋΝίοοΙλο ρβίΓίαΓοΙι» βΐ 8ΐϋ8 Ιΐι(07ί1>ιΐ8, πΐ3ΐΐΓ6 Ζθ6, αΐίποβ 86χ 6ΐνί|[ίηΐΙ ουιη Κοιη&ηο 
1α(»Ρ6ιιο, 8ου6Γο, »6 (1βπΙ(]ΐΐ6 8θΙιι• 8ηηθ8 ()«ιΙη(1«€ΐιιι ρπΒίηίΐ, 8ΐ(|α6 ίΐλ ρ6Γ «ηηοβ ι.ν τίχΐΐ ιΙί8ηίΐαΐ6ΐηΐ|υο 
ίοιρβτλΙΟΓίβ |€•8ΐ1 : ρβ8• 235*292. Εΐ 00 ΗοΜαηο ]ΗΗίθν€ ϋοηϋαηΐΐηί ΡοτρΗι/το^ηαί /ϋΙ», ρ•((. 293-500. 

(α) 01>ηΙ εοπ)1)6β8ΐυ8 Ρ^Γΐ8Ϊί8 Α. ΐ679, 23 ^ϋπ., ίη ΒϊΗΊοίΗβΰαίοηρίοτηιηέΰΗαιαίΐ'ΐΰοτηιη, ι. ΧΥΠΙ, 

90ΐ3ΐΐ8 47. Οβ 6;Ι18 νίΐ» ϋθη8ΐΐΐ6η(1ί 68Γθ1<Ι8 ΡβΓΑυΙ• ρ8«. 99. 

1118 ίη νίή$ 9€β€ΗΐίΧνααΐΜ9ίή^Η» αηϋη ϋαϋία (6) ϋΐΜτοΓυπι (ϋ8ΐίΐΐ£ΐίοηυΐΗ &!) ίρβο 8»6ΐθΓ6 6$8β 
Γ/αηιβΓκηΐ, ΐοηιο II, ρ38• 48, 61 1•υ(1. £ϋ88 (Ιη Ρίη ραΐ6ΐ οχ ρα^. 108. 

(*) «(^Ηΐεχ ίρββ,ι ίηηιιΐΐ ΤιηιηβηαβΙ Ββ1()(βΓ08 Ια ΡΓΦ&ιίοοβ ιά βίΐίϋοηβαι ΒοηηοηβΡίχι βηηϊ 1858. ιοηιη ροβΐ ρβο^ΐη 
Τοίβηΐίηαπι Ραήήοβ ά6\τιιί;«ί6ΐ, β ΟβΓοΙο Β6ηβ()ίαο Ηβδίο ιΙβΛίΗρΙιΐίί βίΐίη ί\1ο Οίκϋουπι ΙΙβΙΙΐΟΓυπι ΡίΠδίοβ Ιηιιβίικπ 
ηιιη €8αι1οβο> <ΙΜβη> βι*>νί ΙίαβΓαηιπι άκαηο ά\\ι όββίιΙβΓαΐηπι Ιιηϋβιη 8ΐΐςιΐ8η<1ο »ρβΓ9ΐιΐΗ8 ρηκίίΐυηιπι. Ιηιΐβοοηιρβτΐιιιιι 
ΙιΙ>Γΐιιη 1ιο)«ΐ8 •ιγιιπΐ6ηΐί, ςυοιί &6Ϊ8οιο8, υηίοαιη ϊηΙβΓ ΥβΙί<;3ΐιο8 ουηκ'ηπ 167 ββΜςιιβ πιβιη6Γ3α•€0υιη» π<ι•ίΐΓ»ΙυιΑ, 
ι»ΰΐι1ο χη ο}ιί<1β 8(Μίρΐυιιι, ϋήβ ιηυΐίΐιιηι, €«16Γ3• « ρπηιαιη βιοερβΓίβ ρϋ^ΐη^πΑι ^^η€ €0ΐι$βΓνΑΐυιη, ίοΙη8 Ι^. > 

Ρατκοι.. (Ιβ. €1Χ• 1 91 ΝΟΤίΤΙΑ. 12 

ΙΜυη ρΓθΠΐΗΐίΙ ΙΠβ βοΗρίΟΓ ϋβ ΤΙιοορΙιϋί υπΙιΊβ ρΓ^ρΓβΰΓι (ρ. 275) 6ΐ ϋβ ϋΙίοΓυιη $αηιιη3Ρ ίη ΑαΙα €ΡοΙ• 
αιΐ€ΐοηΐ2ΐΐί$ νίΓΟΓυπα ηιοηΚιυβ, ηυη ηοιι 6Χ8ΐ8ηΐ, οβΠβ Ιυοθΐη ηοη νίϋβΓυηΙ. 

Ί. Αμοντιιι ΒίΜβτίαίΐο ΒίφΗίβηΙϊΰα οοηΐη ίΰΟηο^άε^Όί {ϋ) βί <|^»ο(ίιιιη ϋορΐοηί/ίηίαηαηί^ βοηρίϋ €ιγο& 
Α. €. 745, 31(106 »ά60 βηΐϋ δβριίιιιαηι 8γηο<1ιιυι $ίτβ Νίοχη^πι ββΰΐιικίβιιη, ρ. 503-511. 

5. ^0ΑΝ1I15 ηιοηαύΗί Ηί€Τθ$οΙίΐηιίΐαΜ, ηατταΐΐο ά€ οτψηβ πιοίηηιη ΙϋοηοϋΙαζίατΗΜ^ ρ. 512,515. Ιιΐβιη 1ιί€ 
1ο&ηη6$ (ΓοΓβΗ&η Η^€^05ο1^η)^ΒυΓι>^9 ροβίιηοάυιιι βρί&οορυβ) οιι]υ& Αόγον άποδείχτιχόν ά€ »α€ή$ ίΜαρϊΜια 
«ι) ΟοπΒίαιΗΊηυιη €&!)3Ηηιιιη βΐνβ €ορΓοηγιιιιιιη 6<ϋ(!Ί( 0οπιΙ)6Γι&ίυ8 ί. II ΑΗΰΙατΗ ηουί, βίνβ ίη Ηί$ίοήα Μο- 
ηοίΗίΙϋατηηί, ρ82• 665, 6ΐ ηιιαπι €0(1ΐΰ68 &Γιί ΙπΙ)ΐιυηΙ ^03ηη^ ΟΒίηαβοβηο. Οβ οοϋίοΰ Ηβ^Ιο, 6χ ςαο ϋυο 
Ηοβο ορυ8θυΐ3 €:οιη1)6θ$Ίιΐ8 (ΙββΟΓΪρβΊΐ, 6( ίη ςυο Ρΐί2πι Ιβ^υηΙυΓ ΐ68ΐίιηοηί& Ρ^ίΓυπι ςυ» ρΓΟ Ιηι&|;ίπί1>η8 
ίη 8γηοι]ο Νί€9Βη& βοοηηά^ ϋίΓϋΠΐηΙιΐΓ, νί(ΐ6η4)3ΐ €ΐ»ΓΊ88ίιηί ΜοηΐΓ&υεοηί Ρ&Ι»0(;Γ8ρΙιί& Ογχο, ρ. 65, 66* 
νίάβή αηΐ€ηι ροΐβ<ΐ, ίηςυ'ιΐ €οπιΙ>6β8ΐυ8, ρπΒΰΙαηα ίΙΙ^ εοάβχ ηΗα$ί όπλοθήχη νηινβηαΐϊ»^ εοΙΙεοία ΗαΙί€η$ 
ρτίΒΛρηα ψΜ^ϋί ΟΛίΗοϋαοτΗΐη αένεπΗΜ ΗαίΤ€ύ€ο$ (€/ΐΓίβΐί ηαχίηΐΛ νίί^Μίεήηιη ίΜρΜ0ηαηΐ0$) ΐΗΗηίηιβηΙα. 
Εχ ίΙίοϋΐΗϋήΜΡαηίΒ άε Μανού \\%\ν\\ ΰΟΐιβπίΜΐΊοηβοι ςαΐηΐφ δροάί ρήά^ηΛ ρτοάηχΐί (ά), Ιαιιι«1ιί ηοη 
0Μηί^η$'€)Μ$βάΒΜί€άί. Ιμ9€ ατίΘ φά ίϋίτηηι οοηιροίΗίί^ ίαΛίαςπε ίη€θΡαίταηι αο ΰοηάΐίοπίηί άίρ€$$ίί, 
ύ€ Ιιαο ΰοηβηηαίίοηε ηΗα$ί ηοη ρΐαηβ ί/ϋ έχρΙοταΐΛ 9€Ηίαίί8 αε ηιιΐβκΐίι βάή, *€Τίρ*ίΐ ΓβρβΠ&πι «88β ίηΐβτ 
90ΐ« (ΐηίηί» 87ηο<1ί.... Ηα^βί Ηίο €θά€Χ Ιιβόιιΐίυαι Οβ ββοΐίβ, Ιοη^β βιίίΐι• ύΜΒηάαίιοτβη, βί αναοτϋαϋ^ια 
(^Ηα ίΙΓισ 4β^ά€ταηίητ, αηύΙίοτΒΜ. 'ΟδηγονρΙητα ΰαρίΐα {φΛ€ίη οπιηβηι ρίΜΠΗ/Ηβ 0}η$ ΰοηφίβαίίην) ηονα 
0£ ίΙΙο (α€€ν6 Ηαεαί, ήο αϋίίΜ ίαΒοΓαηίία^ ηί ηβο ίρ$§ Αηα8(α$ί»$ $Μα α§ηﻀ€Τ€ί^ €ΐ»ί οηιιία άποφ^ιί νκ/- 
-^αίοτ €1 ηιί§τρτβ$, 

6. Εχ ηαηαΗοηβ άβ ηιίτα€Ηΐί$8. ΰ^ιη^ηί ηιαΠ^Ηβ («), έχ των του Αθλοφόρου Δημητρίου Ιν μερ'.χ^ $ι- 
ηγήσει Οαυματουργιων, ΓΓ8|^π)6ηΐυηο (16 Γ6Τβΐ3ΐ2ΐ 3ΐΙ) !ρ80 εχεΐβίοηβαΰ άΪΓβρίίοηβ ΤΙΐ65$αΙοηιθ9β, ρ. 514*516. 

7. ^0ΑΝΝI3 ^^ΗIΕΝIΑΤ^Ε, ΤΙιββδ&ΙθηΙεβηβίβ, η&ΓΓ&ιίο ϋί36Γΐ& 6( 6ΐ6κ»η8 Α. €. 904, 80ΓΊρΐ8 8(1 6ΓΓ|;οπιιηι 
Οβρρβϋοεοπι, Ββ ΊΗεαηΙοηκω βχάάίο ουί 8€πρΙθΓ ίρδβ ίηΐβΓΓαίι, 61 ςυαπι ίΐΐο ίρβο αηηο (Ι^6οηί8 ΡΙιΙ- 
Ιθ8ορΙιί χιχ) 0€ρΊΐ I^βο ΤΓίρο1ίΐ69, Α|{3Γ6ηοΓυιη ϋιιχ. 11x0 ρηαβ ουηι ΑΙΙαίίί ν6Γβί<ιΠ6 ρΓΟίΙίβΓβΙ ίη 6]υ$ 
Σνμμίχτοις^ τυΐ^αΐίβ 8 Β8ΓΐΙ)θ1(1ο ΝίΙιυδίο 1655, 8. δβά €οπι1)668ΐα8 ϊΙοΓυπι ΓβοβηβυιΙ, 61 ηοτ8ηι ίιιΐ6Γ^ 

ΡΓ6ΐ8ΐίοη6Π1 8υ8Π1 8(1]ΐΙΙ)ΧΊΐ, (Ιΐνί^ίίςυβ ίη 68ρίΐ8 79, ΟΙΙΠΙ ίη Α1ΐ8Κί8η8 6(1ίΐίθη6 <]ί3ρ6868ΐΐ1Γ !ηί 86€ΐίθ- 

1168 45. Ηιο €απΐ6ηί8ΐ8, ρ»ΐΓ6 6Χ8Γ6ΐ)ο Η6ΐΐ8(1ί8 η8(υ8, ίυίΐ ίη οΙβηοοΓοπι οηΐίηβ ΙβοΐΟΓ, 6ΐ ΕοεΙβδίφ Τ1ΐ6888- 
αηί€6η8ί8 ειιΙ)ΐΐ6ί68ίυ8, ίιοο ββΐ ςηί ιιΐ6ΐΓθρο1ίΐ8ηο ίη ραΜίουπι ρΓ0€6<ΐ6η1ί ρβ()ϋπι 8ΓθΙιί6ρί5€ορ8ΐ6 ρΓχΓβΓ-* 
ΓΟΙ. ΟΙΰίΚηΓ 6ΐίηπι των έν τοΙς οΓχοις τών βασιλείων τεταγμένων εΤς. ΥΜβ 08ρ. 55 βιϋΐ. 6οιη1>6Δ5ί8η?6 
<ΑΙΙ8Ι. 50) βΐ Ηαη^ΐκίυηι 1ι1>. ι θ€ ΒεηρίοΗΰηί Βί$ί, Βί/ζ.^ οβρ. 22. 

8. Οεμετκιι 6υι>οιιιι, Τίΐ6$$8ΐοηίθ6η8ί5, Μοηοάία βίνβ 6θηιρΙθΓ8(ίο έπΙ τοις Ιν θεσσαλονίχη ικβοΰβι, 
ά€ ΰΙυίύΗί ηΗΐ ίη ()ί8$ί(Ιίί8• 86(]ίΙίθΒ6 86 ΙιιπιιιΙΙυ ίηΐ68ΐίηο ΤίιβααΙοηϊεω Α. Ο. 1545 8αΙ) ίιηρβπο 4θ8ηηί3 
Οαηίαουζ^πί ρβτίβταηί, Ρ. 585-592. Οβ ίΐΐο ΐυπιιιΐΐυ βΓ6(;0Γ8$ χιιι, 10» 6ΐ ϋβηίβευζβηυβ ιυ, 94. 

9. Ραη βχ Υϋα Βα$ίΐα )ηηίί0ή$ αηαοΚ^τβΚΒ ΟΡοΙ,, Α. 6. 944 τβΐ 952 βχ&ΙίηεΙί, 8θπρΐ8 8 6Γβ|{οηο β^υ8 
ϋίδοίριιΐο, ϋβ εοη$ΐ8ηΐίηί Οιιο» οΐ8ϋβ 6ΐ ίηΐβπΐυ, ςυβιη 0οη8ΐ8η1ίηο ΡοΓρΙι^ΓΟ^βηηβίο 8άί)ΐιο ριιβΓΟ 84ΐ 
ίπφεΓίυηι τοο8Γ6 Νίεοΐ8υ8 ([) ρ8ΐΓί8Γθ1)8 Η 8ΐϋ φΐίά^ηη ίη&ΐίΐυβΓαηΙ, ρ8|;. 394-599. νίΐ8ΐη ίΐΐβη^ ΒββίΙίί 
8η86ίΐ0Γ6ΐ« ίηΐ6β[Γ8ηι νϋ1{;8νΐΙ ΗβηβοΙιβηίυβ Ιοηιο III Α€ΐ• δβηοίοπ., 8(1 26 Μ8ηίί, ρ. 668, Ι.3Γιη6 6Χ νβΓ- 
8ίοη6 ΰοηι1>668ίί» 61 ^^x^^ 8(1 68ΐ66ηι νοΙϋηιίοί8 ρ8|;. 24, 6χ ηιβ. €0<1ί66 ΜαχΑΓίηίβηο, ΑηΐνβΓρ. 
1684, Γοΐ. 

10. &1)Ι10ΜΙ8 ιη8((ί8ΐΓί €ΐ 1ο§οΙ>ΐ6ΐ» ΑηηαίΒ$ α ΙϋΟΜ Ατηιαιο Η$φί( αά ΝίΰερΗοτηνι ΡΙωΰαηι (ρ8|^. 401* 
408) 6Χ οο<1ί6θ «δ. Α8ρΙΐ86ΐί8 ΤΓΪοΙιβΙί (Ιυ ΡΓββηβ, βχ 6υ)υ8 1ίΚ>η8, ίρβο (Ιβίυηοΐο, ίη ^8X8» ι^ίλ €1ιιί- 
8ΐί8ηί88ίιιιί 681 ρ«τΐ8(ιΐ8. ΒοΗρβίΐ ^γπιβΟΒ ί8ΐ6 8ΐιιιί1ίΐ6Γ ΑπηβΙέί α4 οτΙ)€ οοηέίΐο, ςιιί Ιΐ8€ΐ6αυ8 Ιοοβαι Β'^η 
τί<ΙβΓυηΐ, βχ8ΐ8ηΙ(|α6 ίη 8ΐΐ6Το 8ο ιη8]θΓί Γβ^^ίο εοιίΐοβ ςηί ίη Ι^βοηβ ΑΓπιβηο άβ8ίηίΐ, νίάβίνηιυβ ίη ίΙΙ» 
ρήοΓβ ρ»ηβ, ΙβτίβΓβ ορ6Γ8 8υ6ΐθΓ ρ6ΐ'ίυηοΐιΐ8, βΐ ίηιηηΐκίδ ΤΙιβορΙΐ8ηΙ 6θΐΜοη8ΐ, ςηβηι βΙ ίρχυιη οοη8ΐ8ΐ 
ιΙβ8ΐηβΓβ ίη Ι.θ•ηβ Αηηβηο. ΑΜτίμιιιη ηια/οτΙ ι7ϋ ϋΜϋα Α#9μ, ίηςαίΐ ΟοιηΙιβαβίιΐδ» Λΐίαηάηκ^ ρΛηΙϋηη€ 
τϋαηϋοτί : Ιιίβ β8( Ιΐ6ΐ8ρΙΐΓ8δΙβ8 ; €Μ}Μ ΙαηΙί νΜ «μμΙ Αηηαί$$ €ΐ Οιτοημ ΉίρροΙ^βίο ΤΜέΙίαηο, ιιΐ «α 
0Μΐιί6ιΐ8 ΛΗ/ίροηαΐ^ \\ύ% ΙΙίρροΙχίί νβΓΐ)» βρυίΐ λ1ΐ8ΐίιιηι ΰβ 8ίΜΦοηΗ9Η 9€τίρΐί$^ ρ. 34, ηυι 81- 
ιιιβΦΒ«ηι Μ6ΐ»ρΙΐΓ88ΐ60 ιη88ί8ΐπ 6Ι ΙοκοΐΙιβΐ» €ΐΐΓ8υ8 ρΓίακίΒΐ, ιοη 1*11801 ββη6Τ8ΐί$ Ιο^οίΙιβίκ 
«ΙίβηΗ«ΐβηίΐ ^β^^ΐΜβ ρΙυΓΪΙ»»» «Ιίβριϋ•!• ΕχΒίβηΐ βιίβιη Ιιί &ίιηβοιιί8 Αηβοΐββ ίη ΒίΜ. €;«88Γβ8, ίη 
ςιι^ιιι ίΙΙθ8 Ίηΐηΐί• Β«ι•1)βςιιίι•>» VI ηοΐ8ΐαπι 1*»πι1)β6ίο ΙίΙ». ιι, ρλ^. 588. 0<ιθΝί8Πΐ ΐΜκβη ίη βοιίίοβ 
Α8ρΙι. ΤΓΐΰΙιβίί άυ ΡΓββηβ, 01ΐΓθηί60 Ιιυίο ρο8(Γβηιυηι ίη86Γΐ8 Μίοΐι. Ρ86Ηί Ιιίβΐοπ8, ΟοηιΐΜϊββίυβ 
ι, 1, ΒίΜ. Ραίτηηι νοηΰίοηαίοήα 8υ8ρί68ΐαΓ 8ΐΐ6Πϋ8 ββββ δίιηβοιύβ ςα8πι ΙΙβΐ8ρΙΐΓ8βΐ:£, βΐ Γογ- 
18886 ί1Γΐϋ8 ςηί θΓ8ΐίοη68 XXIV 6οΙΐ6^ί( βχ ορβΓίΙ>υ8 8. Β88ϋίί : ςαίρρβ Μ6ΐ8ρΙΐΓ88ΐ68 ρ8υ1ο «ηΐβ ΡββΙΙιιαι 
ίη τί?ί8 €886 ϋ«8ϋ(. Νί ίμΜ Ρ$€ίΙη$^ ^^ιμομιΊ ίΐϋ €Ητϋ»σ^§ίω §χ ιχ Αίιΐοηα*, μ άηίηηίΛ αά^Ηηχίί^ 

(γ) ]η86πΙ)ίΐυΓ ΒίαίυρΗΒ, ξβά ηΠιίΙ 1ΐ8ΐ>6ΐ ςιιοϋ οβρ. 12. 

(1ί;ιΙοιτυηι Γ6ί6Γ&ΐ• (€) Οβ, Ιιοβ Ι^ηιβίΓΪο νΐϋβ ΒμΓοηίυπι 8(1 ΜαγΙυγι»- 

(ιΙ) Ιη 0ί88. άβ βρίβίοΐβ Τι%ι\\\, Ρβτ\%. 1642, βΐ 8<1 1ο|[. 8 θ€ΐοί>Γ. 

€.ιΐ€€η[ΐ ορβΓί8 Βφ €ύΗ€οτάία $αο€τάοΐη βΐ ίπιρβτη (Ο νβΙι«Μΐιβηΐ6Γ βο ηοηιίηβ ίη Νίβοίβυπι ββΓίμΙΟΓ 

ΙηΙβΓ (ίί88βη8ΐίοηβ8 Τ8η88 ΡβΙή <16 ΜϋΓ68, ρ8(|;. 207, ΙΓιβ ϊιιτβΙιΙΙηΓ, το«8ΐηυβ βιιιη ρβΓ ί^^ηοηιίηίβηι , 

297 8βς. Τί(1• 61 Β8ΐυχίαιη 8(1 ϋΐ». ν β]υ8(ΐ6πι ορβΗβ ρ. 598, άγριχόλαον, «ι ρ. 599, ήττΟ,αον. 13 ΝΟΤΙΤΙΑ. 14 

ΜΜ Λία 4Μ%Λ€Τ4 : ομπΛ €4τί4 α ΤΑ«•ρΑ4ΐΜ ^ ««^^Ϊμη^αμ Ηηί^4Μ» Β^ιηηβηιηΗ »Ηΐηηιβ ηβνβιβατίιηη.... 
Ρ$€ίΙί Ηί$Ιοτία Ιν€ί$ ρΐαήτηηηι αοάρϊαί, €Χ €}η$ Ερί$ΐοΙαηιη Ιβοΐα ιηαη» αά ιηιρβταΐυτα^ €(β%ατ€$^ ««ιη * 
χαοιφίζ $(Β€Ηΐί ρτιηαρβί αο ηιαρί$ίταία$^ αά ρ§ΐτ%αι%1ια9^ ίΛ9ΐίοψοέ\$α$^ ΕϋοΙείίατΗηι αηΐίίίίΐ€9 αϋ ρΓ$ί$ίά€9^ 
Μ Μί^Α. €€ΤΗΐαηί ρτο ίί/ηοΛο αΰοΛεαϋοΜϊΛ άίύοια^ έ]ΐί$άβηιφίΒ λ ΟφΜίΛΐιίίηι υ€ίιηάΐ$ ^ιιί ί//ί »Ηΐ[€αΗί €$ί^ 
η€^ηοη ΙίρΗίΙΜ Ιηιταφίους, ί«£«/^π(»βίιηαι »0ί1ί€βΐ ίη β08 Ιαιι4αίίοη€$, νι>οβ ηΐΐΜίηιιη ηηίΗΐταίξΗβ ιηί/ίΐία 
ΰΡοΙί έςτβρίβ (ηίεβταηΐ, αο ΗΙο άί€βηί€, ηηί ίρ$ερηΙ^ίί€αηηη ύΐίΓαηιιηίί* ζοοίηε, αο πολιτευόντων /6γ« ιιιιηιηΐέ«, 
ϋοΜίαηΐϊηο ρτωΜβΠίηι ΜοηοηαζΗο ϊτηρβΓαίοίβ^ αά φΐίβΐη. (Ι ραϋιίοί ιοΗρίί ηοη ,$ρ€τη0^άί (ΓαβίέϋΜ, Ργχ16γ 
Μΐ€ΐι. ΡββΙΓι Ηί&ΐΟΓΚιηι 6ΐί&ηι 1•βο»ί3 ΙΜβιεοηί δίηΐιίβηι ΙαοιιΙ)Γ«^ΐίοη€Π) β^Γβ €οπιϋ«Γι«ία$ βΐΐβτο &κ&1ίιιι 
τοίυαιίηβ οοηδίΊιυίΙ, κθϋ ιηοΓίβ ρρχνβηΐο νίΓΟ ΊΜο ηίΑζίηιβ ίηάυδίπο, ηβιηο ΓαίΙ Ιι&οίβηυβ ςυί ΙίΙΙβΓΑΓυιη 
&Ιυ(1ίο$θ8 Ιιοο ϋβηβΟΰίο οΙ>1ί§&Γ6ΐ (^). Ιη οοάκβ Β€^ί$ β&ΙΓιβκ 1857, ρΓΧΙβτ Μΐΰΐι. ΡββΙΙί, φιλοσόφων ύπερτίμου» 
6ρΊ&Ιοΐ95 6ΐ (ΐ6θ&8υ ΐβιπρίί 5. $ορΙιί» βίςιιβ Ια ^ο&ηη6ιιι ρϊΐηοίυιη Μοιιθ(ϋα$ι βχδΐ&Ιβίυβ Υ αήα Οιτοηο^Ο'- 
ρΙηααΒαείΙίο €ΐ ϋοπίΐαηιίηο ΡοηρΗίΐτοβ€ηίΙί αά ΜκΗα^Ιβηι ΰηεαηι. 1η αΐίο εοάίεβ 6]ΐ]$<]6ΐη ΙΙιββααΓί Κο^Ιι 
οοευΓπΙ 1,€οη\ι Οϊαοοηχ Η%$Ιοτ%α α6 εχοβαη €οη$ίαηΐ%ηί ΡοΐρΙίΐ^το^βηιΐι αά ^οαηηβϊη ΤζιηΐίΒόβηι $υ5 ηυο 
ιοηρΙϋΓ ίΐΐβνίιίΐ• Λέοντος βιαχόνου Ισιορ£α Αρχομένη άπ^ της ιελευτής του βύτοχράτορο; τοΰ επιλεγο- 
μένου Τζιμισχή. ΙΙίΓοςαβ 6ΐ ΡββΠο 6Ι Ιιφοηβ Βίϋοοηο «18. υ$α8 ία Οίοββ&πο 8υο Ογχοο οοηείηη&η']ο βΐ 
ίη 3Γπ8 8επρ(ί3 8ΐπ5 ρΓ3Κ€ΐαΓυ5 €3η{;Ίυ8. Εχ €1ΐΓθΐιίοο ιη8• εοηΐΐηααίοπβ Τ1ΐ6θρΙ)9ΐηΊ8, 6( ΜΐβΓο ίΐίιϋβιη 
ΙΗ8. 5ίη)60ΐΓΐ8 ΙιΟξοίΙιεί» ηοηηυ1ΐ2 (Ιβ χιη ιη3ΓΐγΓίΙ>ιι$ ΑίηοΓί6η$ίΙ)υδ ρβΓ δ^Γ&εβηοδ οιγοα Α. 0. 84! οοεί- 
£18 ΓβΓβΓυηίαΓ &Ι> ΗβηδοΙιβηΙο (. 1 Αοΐ, 8αη€ΪοΓ. Μαηη^ ^^%, 466, 467, ει βΓχεβ ρ»;. 894 ββς. 

11. ϋεηίςαε οοϋεοιίοηειη βοηιϋεβδί&ηΑπι βεπρίοτΗΐη ρο8ΐ ΤΙιεορ1ΐ3ηεηι εΐ3ΐι<)υπΐ βεοηβιι ιηοιια^/ιΙ Βίοι 
των νέων {^) βασιλέων, \χΙα ΐηίρβΓαίοηίη ί,€οηί$ Ατηιβηί, βΐ ηηι ρο$1 €νη τ€(>η$ ρτ(Β[Ηβτηηί^ υ8Γ|υ6 α(] Κο- 
ιηαηνιη 1.3ε8ρ6ηυπι, ευπ) ]3ΐιι Οοιιΐ5ΐ&ηΐίηα8 ΡοτρΙΐ]ΤΓθ§6ηΒ6ΐυ8 βσΐυβ {ιηρ€Γίΐ&Γ6(, άβΓυηείιιιη Α• €. 948. 
ΟίνβΓβυβ 681 Ιιίε ΟεοΓ^Ίυβ & Θεοι^ίθ Ηβιαιαποΐο, ε!υ]υ8 ΟΗΓοηΙεοη &1) 6ΐ0Γ<1ίο ιηαηάΊ 3(1 ΜίεΙΐ3εΐ6ΐη Τΐιβο- 
ρΐιίΐί ΟΙίαιη, 8υ1) ςυο ΐρβϋ νίΐαηι α^βϋαΐ, ΑάΙιιιε β)8• άθΐίΐεδείΐ ίιι ταπίβ Μϋΐίοιίιεείβ. ϋΐΓίυ8(|υ6 61 ΐεΠϋ 
ϊηδυρβΓ 06θΓ£;ϋ ιηοηηείιί ΟΗΓοηίεοη βίνβ ΗΊβίΟΓί&ιη ιηβ. ενοΐνίδδβ 86 Ι69ΐ9ΐ1υ8 68ΐ ΒαιΙεΓαδ ίη Υίήάαηο 
$αη€ΐοτ,^ ηοΓΐ8 &() νίΐ3πίΐ Ι^ηβιϋ ρ&ΐπ&ΓεΙι» ΟΡοΚ δεπρί^ιη 8 ΝίεεΙα ΡαρΙιΙβ^οηε : ΡταιίΒΤ 0α ηπω ραηίί» 
αάΌταιη ηοΐανί^ ρΙαοιΗ ηααιάαιη βηοΐατβ βχ Οβοτριο ΗατΛαΠοΙο, ηηί άίν€τ$η$ βϋ α Οβοτρίο ίΐ^ηϋβΗο Τατα^ 
είί, ηηαιηνη ίη (τοηίΒ ηοηιεη $ί^ηοβΙ(ί ρΓ(Β[€ταί : άινΛηΛί ίίβιη α θ€οτ§ϊο ηιοηαΰΗο ^νί ΟιτοΜοοη εαηρείί^ 
ηηοά α Ραηνίηίο Ιαηάαίητ^ ίαηιβΙ»ί ΟΗτοηκοη ΗΙηά Οβοτ§η ηοιηβη ρτωεεήρΐηηι ηοη /ιαάβαΐ. Ττ€$ βηίηι άί- 
9€ηο$ ηιοηαΰΗοί ίηαηΗίΰήρία ρανίίτη €Λ ΡαΙαΗηα ΒοιΟΓνιι, ραπιηι βχ ΑηρπΜίαηα ΜΙίοίΙιβϋα^ ίηεάϊίο^ 
οηιη€$ η€€ ίταη$1αΐ08 Ηαίίβηηε ιηβ^ι/ηι Ηα^$ο εοηβΐοςηβ. (ς) Βίηε :)ρρ»τ6ΐ ηοη <1ηι ρθ8ΐ γΊχ!886. 6»ΙεΓυηι ρ&^. 528 ^(ΙποΐΑΐυίη, Ιως ώ^β τ6 Χρονιχ^ν Γεωργίου» 
χα'ι άη6 των δίδε τοΰ Αογο6έτου• 

(*) Ηΐ)θ ηοηαβ ηοβίπβ (]{•1>υ8 ρτ»$(ί(ίΙ τΙγ οΐβτίββίιηαδ ΓβΤΌΐυβ ΒεοβάίοΙα» ΗαβΙυβ, ΙηδΙίΙυΙί ΡηηοΙβ βΐ Αεαάεηιΐβ 
Ιηβεπρίίοουιη βοοίυβ. £οιτ. 15 ΤΗΕΟΡΗΑΝΕδ ΟΟΝΤΙΝυΑΤυδ. 1β ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ χητΡΑ«ιιχΑ ΕΚ προστάγματος ΚΩΝΣΤΑΝΉΝΟΥ 

ΤΟΤ ΦΙΑΟΧΡΙΣΤΟΤ ΚΑΙ ΠΟΡΦΤΡΟΓΕΝΝΗΤΟΤ ΔΕΧΟΟΤΟΤ 

ΥΙΟΥ λέοντος. 

ΤΟΓ ΣΟΦΟΤΑΤΟΥ ΑΒΣΠΟΤΟΤ ΚΑΙ ΑΥΓΟΚΡΑΤΟΡΟΣ 

ν^ρχομίτη * δΛου Ι4η{β ββοφάνης τφ βασιΛέι Μιχαί^Λ νΐον θβο^ΙΛσν^ τον κω^ροπαΛάτσυ^ 

Ι^γοντ άΛΟ τής βααΧ»Ιας Αέατνος τον ^Αρμετίον Κ 

Των 81 χα^ 3χαστα τ&ς (ητοθέσκις 6 αυτός βασιλβυς Κωνσταντίνος φιλοπόνως συνέλβξβ χαι ιύσννόπτως 

ίξέΟιτο, νή των * μβτέπητα δήλα γ(ν2. . . . . τής βανιλιίας ^. ΟΗΚΟΝΟΟΚΑΡΗΙΑ 

00ΜΚΒΙΡΤ4 

ιυ58υ εΗΒΙδτι αμαντι3 Αε ροκρηυκοοεννετι 
Β0Μ1ΝΙ ΟΟΝδΤΑΝΤΙΝΙ 

5ΑΡΙΒΝΤΙ88ΙΗΙ ΟΟΜΙΝΙ Ι£01ΙΙ8 ΙΧΡΒΚΑΤΟΝΒ Πυΐ 

Ιηάβ άποεηδ ϋχοτάίατη ι«6ί ΤΗβορΗαηϋί ά€»Η( ΜΐϋΗαεΙϋ 

ΜοϋιαΙ ΤΗεορΜΙί /ί/ίο ϋηνοροΐαΐα %ιηρ€ταΙοτ€^ Ηοΰ €$( α ίβοηί$ Ατηιεηη ίιιιρβηυ. . . . ; 

ΑτβαπιβοΙλ ήηβιιΐλ ΙπιρβηίΟΓ Ιρββ ΟοοβίΑηΙίιιοβ &Ιιι<1ίθ8β οοΐΐβ^ΐ, βΐ ηβ ροβΙβΓΟβ βαρβΓίοηιια ιβιηροΓυηι £^€8ΐ2 1λΙθ«ηΙ 

άΠοοΜβ, β1 υ1 οβρί ίΜΐΙβ ροΜίηΐ, βϋίιΙίΙ. 1-3 Η^€ (|<ΐ(Νΐαβ οιηηίηο, 8«ρί6ΐι1ί$8ίιη6 ρπη- Α Κα\ τούτο ηάντως• των σων, Δ φίλοσοφώτατβ 
€€ρ•» Α(1 λΠλ 4υλ ηιιΗίςυβ ίρβλ 61 πιβι^πίβΰα 0Γη&- βασιλευ, χαλων, μετά γβ πολλών &λλων τε χα\ με- 
ιηβηϋι νίΓΐυΐ69(|Ηβ λοοθΐΐίΐ, ςυοά 6& ςυ» (βιιιροΓβ γάλων, τ6 τά τφ χρόνψ παρα^ι&υέντα Χ9ί\ χεχωρη- 
ρβτβίΟβιβΓαοί }ΐιη<|υ6 6886 άββίβηιηΐ, 2<Ι νίίαιη χ^α πρ6ς τ6 μή Ι^ν πρ6ς πχλινζωΐαν αύθις χα\ πα- 
(ΐ6ηυο ΟΓΐυπι^υβ ηβνυΐΒ 4 8^υ<)<;&8 γρυοο&Γ6, Ιιϊβίο- λιγγενεσίαν άναγαγείν [Ρ. 2], χα\ του της Ιστορίας 

ι 

Γϊβςυβ Ιιοιιυιη ουη ρΓ086ςυ2Γϋ8, ηοο τβίαΐ ίί ςυΙ έπιμ&ληθήναι χαλου, &λλά μή τοΙς πρδ τοΰ τήν βα- 

•ηΐ6 ίιηρβηί είλνυιη ηαοάβηΐΊ βυηΐ, 9ΐ1)8 Ιβ ηβ^Ιί^Ι σιλιχήν έπειλημμένοις ■ &μεληθήναι Αρχήν. 01 μίν 

|>λ1ί&Η8. Αΐ(|α6 ΙιΟΓυιη ςαί(ΐ6ηι, ςυΙ 6> «ηαυίαΐί γάρ ζήλον έζηλωχότες τοΤς άγαθοίς Αζήλωτον ύπεξ- 

&υηΙ ςυΐΒ η6ΐιιθ 1>οηα8 Ηΐκιβλπι ΐΒΐηυΙβΙυΓ, ηυΐΐλ ι^ρήσθωσαντοΰ λόγου. Τινές 'διενηνοχέναιέσπουδάχασι 

ιιθΙ)ί8 ΟΜηΐίοηβ 1ι«Ι>ίΙλ, ίιΐ6Γ«ηΙ ςυΐ(ΐΑηι ςυί ϋ( των πολλών χατ* ούβλν, δτι μή λόγου σΰντροψοι, άλλ* 

βιιρΓΑ τυΐι^υβ ρΓ8Β8ΐλΓ6ηΙ, ηίΐιϋ ορβΓ» ροβυβΓυηΙ, Αγροιχίας γεγόνασι χατεντρόφημα. Τ( γάρ τοιούτον 

φκκΐ ηβ^ιιβ ΗΐΙβΓΪε βάυοΑίί 8ίηΙ, 86(1 Γα8ΐί€ίΐ61ΐ8 Ιξασχείν αύτοχράτορα δε;, δ μή... Ιπιφ^ρει * τήν 

Ιυάϋιπηη ρΓορα^ΙίιιιηςΜ 6Χ8ΐίΐ6ΓίιιΙ• Ουίά 6η1ιη δνησιν μετ& λόγου γινομένων * ; δίον ίπιμελεΐσθαι 

φφΐηοιίί Ιιιιρ6ηΐ0Γβιιι 6Χ6θΐ6Γ6 ά666Αΐ, ςιιοά Ιιο- Ανβρών χαΐ της λογιχής 9τι μάλιστα Ιπισ-εήμης, 

οιΐιιί Γ&Ιίοη6 ρηκίΐίΐο ηίΐιϋ €θΐηιιιθ(1{ «ββηΐΤ οαιη ρ ^^ ^ '^ χράτος βασιλείας, ώς άν μή λάθοιεν χατλ 

πλΑ^Ιβ <ΐ6€6ΐιΙ νίΓΟΓΟίη ουΓΑΟί 1ΐ9ΐ>6Γ6, ρπΒ€ίρν6<]α6 πρανοΟς φερόμενοι άλογωθέντες οΙ άνθρωποι, χα\ 

86ί6ηΙίβ ηΐίοηλϋβ, ςνϋ>υ8 ίιηρ6Γΐί Γθ1>υΓρΓ9Β8ΐ8(υΓ, χινδυνεόση τοΰτο, φ 'κων πάντων βιαφέρομεν, άφω- 

η6 ΙιοιηΙιΐ6• Ιβ ρηΒ66ρ8 Γα6ηΐ68 ρλΐιΐιΐίιη ο1>Ι)γιι- νί^ παραδοθέν. 

Ι6863ηΐ, «6 «6 1(1 ^υο αηίν6Γ848 ρΓ«€6ΐ1ίιηυ8, 8ίΐ6η- 

ιΐο ΐΓκΙΙΐυιη ρ6Ηοϋΐ6ΐαΓ• 

νΑΑΙ£ Ι,ΕεΤΙΟΝΕδ. 

«αρχομένου Ρ (1.6. 6άίΐίο Ρλπβίβηβίβ) Ιηνίΐο, υΐ 1ΐ9ΐ8ΐΐίβ ΐ68ΐ8ΐιΐΓ, 60(1ί66. * ρο8ΐ ^Αρμενίου ίη 
Ρ ΙηΰυιίΑ, (|Ι13Β ηοϋ 681 ιη €0(1ί€6• ' νη των] Τνα της Ρ• ^ της βασιλείας θΐη• Ρ. " τους — « έπειλημμένους ? 
* οϊ τίνες Τ ' μή χοινήν έπΐφέρει? * γινόμενον 7 17 ΡΚΟΟΒΜΐυΜ. 1Β 

*Αλλ* 5σον μέν σο: πεπόνηται, ι:ρα6τΛΧ€ βασιλ^ΰ, Α Ου^ηίΑΟί τβΓΟ Ιο, ιηίΐίιβίηιβ ρτίοοβρι, ορβηηι ικκρί την λογιχήν χαΐ τήν τών άνβρών Ιπιμέλβιαν, 

ΙνατΧλλα , θ^ωρήβονσι μέν οΐ σοφοί, δτι $4) χα\ 

συ, μ^ον €έ δή σΐ) σαφώς, δτι γ« χα\ έχ&Ζνο( σο- 
φοί. *ίστορ<Γς δ& αύτδς, χβΓρα μόνως .λαβών ημών 
&αχονουμένην σοι, βσα τοϊς πρ6 σου β&β(ωται, χ&ν 
άχοχρώντως Ιχωσι τ6 φαυλον χα\ ού λαμπρ6ν, ΙπβΙ 
χαΐ τούτων Ινεστι θηράίσαι τοΙς σπουδαΕοις τά 
χρήσιμα. *Αμέλ£ΐ τοιγαροΟν ΐζάαι^ς Ασχολίας χαλ 
Αργίας τήν «ερ\ λόγου προτετιμηχώς σπουδ^^ν^ &τι 
δή τούτου^ μάλιστα τοΖς ύπηχδοις φιλομαθέσι τβ χα\ 
φιλιστοροΰσιν ζήλον χα\ &ρετήν έγγ&ννώντος, τά 
μέν έχ τών γ&γραμμένων, τά δέ έχ τών Αχο^ παρα- 
δβδομένων συνηθροιχώς ώσπβρ τι χοιν^ν διδασχα- 
λβίον προθείναι π^σιν Ιβουλευβω χα)ώς, έχείνην ρθ8υ6Γΐ• Ιαιη Ίη ηιίοη&Η βοίβηΐίλ Ιυηι ίη Ιιοιηίιηιιη 
€ΐΐΓα, υι Αϋλ ρηΒίβηηίιίαπι, ΰοωιηβιηοΓΑϋυηΐ ςυι- 
ϋβιη Ιιοιηίη68 ββρίβηΐββ, ςυληάο 6ΐ ΐυ ίρββ, νβΐ ρο• 
Ιί<ΐ9 Ια ίρ86 ρ3ΐ1«ηίΐ, ηυοίΐ 6( ΠΗ ββρίβηΐβ•. δ€πΚ>ϊ» 
Αυίβηι ίρ$69 ιη&ηυιη (ΙυηίΑΧ&Ι ηο8ΐΓ&ιη Ιϋ)ί ιηΐηί- 
8(Γ&ιιΐ6ΐη ΑδβυοΒβηδ, ςυχουη^υβ βυρβΓίοΗβ «(αΐίι 
1ιοιηίηίΙ)α$ ι^ββίΑ ηοβουηίοΓ, ΐΑΐηβΙβί ϊΙΙα λϋοηϋο 
\Ηίο&α δίηΐ ηβο νίπαΐΐβ Ι&υάβ λάιηράαιη 8ρΐ6ΐΐ(!68ηΐ, 
ςικχΐ Ιιίηο ςυοςυβ νίή 8ΐα(1ίθδί €θθ)ΐιιο<1υιη τοίβ• 
Γ8ηΙ. δβηβ ί£;ίΐυΓ οπιηί 8Π& Ο€θΐιρ8ΐίοη6 οΐίοςιίΑ 
6Γυ(1ίΓιοηί$ ΠιΐβπίΓυηκιαβ ειΐΓ» ρο8ΐΙΐ8ΐ)ίΐί8, ςνο<ί 
ηϊιηίΓυηι 68 Γ68 άοοίΓΪη» 1ιί8ΐ0Γίφςηβ Αηΐ8ΐιΐίΙ>«ΐ8 
8υ1)ϋί(οηιιη ΑηΙιηίβ «πΐϋίΑΚίοιιβηι νίτιαΙβΗΐ^ιιιβ^ ίιι• 

ίβΓ8ΐ» 61 118 5 ςΐΙ2β ΑΟΐ λΚ) 8ΐϋ8 8€ήρΐ8 ΑΟΐ ιιυ4ί- ταύτης * Αρχήν βΐναι νομίσας της Ιστορίας Αρίστην, ^ ^οηβ 8€06ρί3 δΐιηΐ υηυοα €0Γρυ8 οοηΐβχβηβ» ομβ- τήν τψ μαχαρίτη ΘεοφΑνβι γενομένην χατΑληξιν, (1) 
[τεάντων τών βασιλέων Κως του νυν\ χαιρου χα\ της 
βασιλείας σου τά πεπραγμένα δι Α λόγου συλλαβείν * 
εΐ χα\ του Αοιδίμου σου πάππου του έν βασιλεΰσι εύ• 
χ^ΰς βασιλέως Βασιλείου τΑ παρΑ σου Ιστορούμενα, 
χσΐ μετΑ πάσης σαφήνειας χα\ λόγου εύχοσμίας χατΑ 
τδ τών γενομένων Αληθές χαΐ είλιχρινές εΙς τΐ 
^α:)β€ρ^)β παρΑ της σ^ς πολυμαθεστΑτης είδήσεως 
έζαγορευβέντα, περιττδν Αν εΓη ούδοτιουν διηγή- 
σασΟαι] δν χατΑ συγγένειαν χαΐ Αγχιστείαν, τδ 
εΤναι υΐωνδς λαχών, Αποσεμνύνεις τε έχ τών σών 
Ιχανώς χαΐ ΑντιλαμβΑνεις αυΟις παρ* αύτου τίνα 
εϋχλειαν. [Ρ. 5]. ΈχεΤνος μέν οΟν εΙς τήν του χουροπαλΑ- 
του Μιχαήλ βασιλείαν χα\ ^ττχν τήν έχ τών Βουλ- 
γάρων ουμβΑσαν αύτφ χαταπροδοθέντος ^' ύπδ τών 
έαυτου χατέληγε, της του Λέοντος μόνον μνησΟεΙς 
Ανα^^σεως, μηδέν μήΟ' δθεν ήν μήθ' δπως έτρΑφη 
δηλον το?ς Αναγινώσχουσι πεποιηχώς. ΉμεΤς δέ, 
ώσπερ τ^ χεφαλ]} τΑ Αλλα μέρη συνάπτοντες, αυτήν 
τβ τήν Ιστορίαν όλόσωμον, άλλ' ούχ ημιτελή* Απο- 
δείχνυμεν, χα\ πρδς τδν έξης χαΐ χΑτω χρόνον 
τοΙς μήβφΟυμότερον ζώσι διαβιβΑζομεν, χέρδος, Αλλ* 
οΰ ζημίαν αΟτο?ς ποριζόμενοι, εΓγε δή χαλδν χα\ 
ηρ^ς Ασφάλειαν εΰοδον τών Αγαθών τε χα\ μή τδν 
βίον βιαγινώσχειν. ηιυηβιη ςα^βί 8εΙ]θΐ8ΐη υοίν6Γ8ί8 ρΓοροηβΓβ 88βΐ€ί 
€θη8ί1ίο ά<'ΰΓ6τ!8ΐ{, ίιυ]υ8 Ιιίβίοπ» Ηΐυά ορίίηιυιιι 
Γ8ΐυ8 ίοίΐίυηι, υ])ί ίύΙίοΗ ιηβιηοη» Τ1ΐ6θρΙΐ3ΐη6• 
8θΗ1)£η(ϋ Δαβιη Γ6θί88βΐ, [ί(Α ηίιηίΓαηι οΐ οηιηιααι 
ίιηρ6Γ8ΐοηιηι Αά Ιιαπο αεςαβ «ΐΒίβηι ΐυιιιηςυβ ίιη* 
ρβΓΐυιη Γ68 ββείΜ δβηηοηβ οοπιρΙβοΐ&ΐαΓ. Ου8ΐι« 
ηιίΑΐη ίηείγΐί 8νί ΐυί, ίηΐθτ Αυ2ΐΐ8ΐ08 ί^ηια οβΙβίΜΓ- 
Ηηιί, Β8βϋΗ Ιιηρ6Γ8ΐθΓί8 |;68ΐ8 9Λμ Ιο €0ΐΐ80Γΐρΐα» 
οιηιιίςιΐ6 ρβΓβρΙευίΙ&Ιβ 8β 8βπηοηΐ8 οπίλΐιι νβΓο 
είΐλΰβΓβςυβ βΚ) 6Γυ<1ίΐί88ίιο& ρΓα(ΐ6η(ίΑ Ια8, οηιηΙ 
ϋβηίηαβ Αϋβ η8ΓΓ8ΐ89 «υροΓΔααιη ηοΐΝ8 8*α ιιΐΐο 

ΐηθ(1θ Γ01Γ8Ο121Γ6] ςϋΟΙΟ 88021ΐίηί8 Ο60β88ίΙΐΚϋη6 (ϋ- 

1ιυ8 ίρβ6 ιΐ6ρο8} ρ,Γορίυε οοοϋο^βηβ ουηι ΐαίβ όπια- 
^ πίθοίίε 8ΐ)αΔ(ΐ6 1ιοη68ΐ8θ» Ιαη τυηαε (ΐαΑη^αηι &[> 
60 6ΐαήΐ8ΐβηι Γβοίρίβ. 

Ιβ ροΓίΌ ΐη ΜίοΙίΑβΠε €αΓορλΙ*ΐ86 ίιηρβήο 8€- 
66ρΐιιΐ|ΐΐ6 α Βη1|[Αη8 οΐλΐΐβ ρβΓ ειιΟΓαιη ρτοιϋΐίθΜΐη« 
1<6οηί8 <Ιαηΐ8Χ8ΐ ρτο6ΐ8ΐηαΐι Αα^αείί βνίι» *ί86ΐιι 
ιηβηΐίοηβ, βΰΗϋβηάί βηοηι ίβοιΐ, 6]ιΐ8φΐ6 ηβ€ ΜΙ8• 
Ι68 801 ρ8(ή8πΐφ 066 6<1υ68ΐ1οη6ΐη ΐ6€ΐοΗΙιιΐ8 αρ•- 
τυίΐ. Νθ8 8016111 ν6ΐαΐ ιη6ηιΙ>Γα ΓβΙίςοΑ εβρίΐί ]αη•« 
£60168 Ιοη ΐρβαπι ΙιίειΟΓΜΒ €θΓρο8 ίηΐ6(Γυηι, ιιο» 

40881 (ϋηΐίάΐΑ ρ8η6 ηΐΟΐΐΙΟΒΙ, Ι6ρΓ«86ΙΙΐ8ΐη089 100^ 
84ΐ 68 4|α3Β <ΐ6ίη66ρ8 86601181106 ΐ6ΠΐρθΓίΙ>08 |[68ΐΑ 
8001 ΐΓ8(1θ6ίηΐ08, ΓϋΟΙ 86ί1ί66ΐ ρΓ«8ΐ8Βΐ68 118 ^1 Μ 

οΐΐο 61 (ΐ68Ί(1ίιι ?ίτ6Γ6 ηο1ο6τίηΐ οΐίίβηι» ηί1ιί1ιΐ06 βίλ. 
ά8ΐηηΊ 8ΐΓ6Γ6ηΐ6ΐη. Οοίρρ6 1)οηοιη 681 6Ι8(1 866«γη 
Ι8ΐ6ΐη 6οη ρτίηλί8 οϋΐ6 οι 1)οηθΓθΐη Ρ8γΗϊ6Γ αΙ<ΐο• 
ιη8ΐθΓοηι τίΐαηι 6θ£ηο808θΐθ8• * ταύτην νοΙ|;ο• ^* χαταπροδοθέντι ? 

Νοτ^ε. 

(Ι) 1θ6ΐθ88 α(1ϋίΐ8 6Χ 6(Μΐί66ΐυΓ8 Β. ρ. 608Π, 68^06 ΜΟΟ Ιβνί, 86(1 6Χ 80Γίρ(θτίβ ίρ8ΐα8 ν6ΓΜ8 ρ6ΐίΜΙ< 19 ΤΗΕ0ΡΗΑΝΒ8 ΟΟϋίΤΙΝϋΑΤϋδ. 20 ΑΟΓΟΣ Α'. 

ΒΚΡΙ ΤΗ2 ΒλΣΙΑΕΙΑΧ ΑΕ0ΝΤ02. ΐεΟιΝΙδ ΑΕΜΕΝΙΙ ΙΜΡΕίαυίΙ. * 4> ΕίιΐΒ ΙΙϋςυθ ςαβιη άΐεΰ!)2ΐιη Ι^βόηΓ» ραΐΗ^ Α 
Αηη6ΐιί2ΐ ίυΐι. Οβηιιβ ρ&ηΐιπ 6Χ Αβδγήΐβ, ρ&Πίιη βχ 
Ιρ§1•' Αηηβηπδ ρΓορ&^&Ιιιπι Γυίι. ΙΙί ΰπιη δεβίβϋΐ» 

1Η€Βΐΐλ ρΓΟρΟβίΐα ΐΓΟ€ί ΠβΟβ ρ3Γ6ηΐ6» ί11$ΙτΐΙΐ8&6ηΙ, 

ι^ηΙΗο <1&ιηΐΜ•ί βιιηΐ; ίη <|ΐιο νβΗιΐ ρτοΓιΐ{;ί, ρ3ΐιρ6- 
κη ΐο1οτ«ιιΐ68 ^11911», ςιιβαι ιιοιηΐηίίνιιηαβ, ΓβΓ3ΐιι 
1)Μΐ1&ιη ηηοβρβηιηΐ. Ι»πι ίΐ3ς[ΐΐ6 1.60 ρ(ι1)6η3ΐΐ8 
Αηηοβ Ιη|Γ68$υ8 Ιη ορρ1(1«ιη ΡΙ<1γ& ηοηιΐοβ, ςυοά 
ΟτΙβηΐ&Ιίιιιη ίΗβιηαϋΒ ββΐ, ιηί|;Γ3Τΐΐ : νΜ (ηιιη ?ίΗ• 
)β3 8ΐηηο8 ΑΐΙί^^βδβΙ, 1>6ΐ1ίοθ8!88ΐιη1$ νίπβ (Γπευΐβπ- 

ΙΙ95ΙΑ)ί9<Ι1Ιβ 0<ΗΐηΌΐηβΓ3ΐΐΙ9, δίΓβηυ! (οΠίβφΙβ ρ60(0Π8 

νίΓΐ Ι3ΐΐ(ΐ6 €ΐ3ηι11• ΝιοβρΙιΟΓαβ οιιπι ρβΓ Ιιΐ 1θΐηρυ8 
Ηηρβτί» 1ιιιΙ)6ΐΐΜ ιηθ(ΐ€Γ»ΓβΐιΐΓ, 1η ΒυΙβ3Γΐ« Ίη8ΐ^ηΙ 
Ηοηβηΐβ ηι ΙικΚϊιΗο ο€€ΐιΙ>υίΐ., δπρΓβιηαπι Ιβ (Ιη- 
ΰβιη ΒλτάϋΐΙαιη, 6θ|^ηοπΐ€ηΐο ΤϋΓΟίιιη, (ΙββίΙηβίνβΓβΐ, 
ςβίη^ιι• Ιΐιηο ΟΓίβηΙιΙΙιιη) ιΐκοι^ϋισ «^οηΐβπι ρΓχ- " 

ΜθΗ^ι ΑΟ φβ» ρθΙΐ6ΐ)λΙ ^ϋίΟΑ ΓθΓΐίΐΐΜΐίη6 λΟ Γ«1ί• 

ςυ^Γυαι νΪΓΐυΐυπι Ι3υ(ΐ6, ρΓθνϊ(1β €οη ^ιΐΙ)βτη3ΐιΐ«ιη• 
Ροιτο Βϋόβηπι*, υΐ οαί Ιιθ8ΐίυηι ροΙίΗ ίη νο(ΐ8 
«ΗΜ* 30 οαι» ιϋΙ Ιρ•β ΐ|ΐιοιί<ϋβ ΙηιρβΗαπι βοπγηΐ»- 
ηΐ^ Ιαηο 4οςιιο Ιο^ιΐΐηιυτ Ι^6θηο«ι, Ιιοπιίηβοι ||;τ8τί 
ΐηΝί^α• •8!ρΗδΙ• 7 Μςιιο «ιιΐηιβ (βηοΓΟβο, ςηΐςαβ 
ρηςίοτβΑ ΦοΗοςυίο ΜαηιΙνβ ι^Ιϋθί6ΐ«Γ ιηοΓί^ηβςαβ 
ΗΓΐι^ιβ» 8ΐιί»1ιιηι 8«ΐβΙΗ•ίΙιιι• >€ηιΙηΐ8ΐΐ'ί••8^1β^ίΐ, 
λίςαο ΙίΦορηοΓβη, 3αΙ οβΗο ΙΐΓβτΙ ροβΐ» ΜίοΙιιβΙοιη 
ϋΐιΙΐΜίαι» η6€ηβη ΤίκΜΜπι 63ζιιγ3 ρλΐυάο οΓΐιιη- 
(Ιαη « λ1ι{θ«ΐ8) οπηΜΒ 8οη{ι ΙιοηίηΜ ηιΐΐβι^αβ 
ΙΐΜΐ69ν8 ηοιηΐιιίβ «Ι^Ηΐβΐβ οοιιβρίουοβ, &ΰ ςηί (απι 
ρτΝΠΐιιιι «ιΗίΐ3?ίαιιι οτόΐηυαι ιίικ^ΐηιβ ΐΓΐ1)ΐιηΐ8(|06 

ίΜ10(Ιΐί•8βηΙ• (] 

2. ΗΊ 6Γ£0 ΐοΐι 6 β3Γ(]3ηίο ρ6η(ΐ6ΐ)3ΐιΐ9 ίηςαβ 

βοή Οίηηβδ 8ρ68 8υ38 83Βευΐ3ΓΪ$ εΐ3Γίΐ3ΐί8 ]30ΐ3ΐ)3ηΙ. 

Β3τϋΑηία8 ροΓΓΟ ίαιρβή! η3η€ίδ06η(1ι ουρίίϋΐ*ΐ€ 03- 
£Γ3η8 τίΓΟ οαί<]3πι ίη ΡΙΐ)1οπ)6ΐίο πιοη38ΐίο-3πι νίΐ3ΐη 
Α^ηΐί ί1Γιοςιΐ6 ο.οπ)πιθΓ3ηΐί β]ιΐ8 ηυβηάοςυβ 3()1ρί8• 
εβικίί ΜΜΠιιιηι »ρ6Γίι« 3€ ^οηίοη €0ΐΐ5ί1ίΗηλ, γο^μ* 
ηοβ υΙ 8ορρ]ί€68 3(1 Οβυπι ρτο 60 ρΓ6€€8 ΓυηιΙιιΐ, 
ςαο 6]ιιβ 8Γβ88υ8 άίΓί([3ηΙυΓ βχςυβ τοίί Γ3ΐίοη6 ίηι- 
ρβπΊ €οη)ρθ8 β3ΐ. Αά (^υΰπι ρΓοιίηοβ πιοη3ΰ1]υ8 : 
Λο/ί, Βατάαηί^ €]η%νΛθά% αΙΐηΗΪά (ίηιβτβ αςρηάί α€ 
ρηνίηηιεΓβ^ ηηάΰ (νίανϋπι «Ι ίΗΰεΐαηίίαηι αηιΗίαι 
βΐ οοαίί ε/ΙΌάίαηΙην αΐίαηαβ ίίδί ίη[αα$ΐα βν^κίαηί. 
&Βά 11 αηίά φτο^β ιηφιε νβηι Ιηαηι ϋοη$ηΐ€ηΐΐ ο6αι&• 
άη^ ^ναηι αίο αI^ 6α αηΐηινπι ίταη^Ι'βτ τηοϋίίοηβ^ νν 
ιιιι//αιη ραταηάί ρτΙηαραίη$ ΰο^ηαϋοηβηι α5<ιιπι«ηι, [Ρ. 4] α\ \1αχ(Λς μέν ο3ν του δηΐΐωθέντο; Αγοντος 
*Αρμεν(α, γένος δΙ τ6 μίν έξ ^Ασβυρίων^ τ6 δέ χα\ 
αυτών ^Αρμενίων, ο? χα\ τους Ιδίους έξ άνοσίου 
γνώμης βφαγζ 'μιαιφδνφ παραδδντες γεννήτορας 
ύπερορίας χατεδιχάσθησαν, χάχεΖσε (ή τλν πένητα 
β{ον, &τε δή χα\ ψυγάδες, διαΟλοΰντες τ^ν είρημένον 
θήρα Απέτεχον. Άρτι γουν εις έφηβους δ Αέων 
έτάττετο, χα\ χώμην ΠΙδραν χατονομαζομένην, ύπ6 
τ6 θέμα τελούσαν των *Ανατολιχών, της πατρίδος 
Αλλάσβεταΐ - £ν0α δή χα\ άνδρας ήλιχίαν δεξά μένος, 
τοΤς μαχιμωτ&τοις χα\ φονιχωτ^τοκς χαταριθμού- 
μενο; δόξηις εύμοίρησεν 1π\ γενναιότητι. Νικηφόρο; 
τότετ&ς της ρα(ηλε(ας Γθυνεν ήνίας» 6 τρ^παιον 
έν Βουλγαρί^ γενόμενο;, χα\ μονοστράτηγον τ?»ν 
Βαρδάνιον, φ Τουρχος έπίχλην, των πέντε θεμάτων 
των χατά τήν Ανατολή ν τήν έφορε (αν χα\ πρόνοιαν 
διοιχούμενον διά τε τήν έν πυλέμοις'τόλμαν χα\ τάς 
Λλλας έπανθούσας αυτψ [Ρ. 5] άρετάς έξαπέσταλχεν • 
δς &τε δή των έχθρων αγαπών χυριεύειν χαΐ τήν βα- 
σιλεία ν εκάστοτε όνειροττολών, τοΰτόν τε, περί οΐ» 
δ λόγος, τ6ν Αέοντα καταπληχτιχ^ν βλέποντα χα\ 
γεννα!ον ανάστημα Ιχοντα χα\ Αλλως άστεΤον έν 
ταΤς δμιλίαις δοχουντατοΤς έαυτοΰ δορυφόροι; έγχα- 
ταλέγει χαΧ διακβνοις, χα\πρδ γε τούτου ή μετά τούτο 
μιχρ6ν Μιχαήλ τε τ^ν Τραυλδν χα\ θο)μάν τδν άπ^ 
λίμνης Γαζουρου, ταπεινούς* πάντα; χα\ άδηλους 
δντας χα\ άρτίως εΙς γνώσιν • αγομένους τοΙς τά; 
πολβμιχάς έγχεχειρισμένοις αρχάς. β'. Έχρέ μα ντο οΰν ούτοι του Βαρδανίου,χα\έναύτφ 
τάς χοσμιχάς ελπίδας έσάλευον * χα\ οΐίτος της βασι- 
λείας ών εραστής άνδρί τινι μονάζοντι χατά τ6ν του 
Φιλομηλίου χώρον χα\ Ινδία ιτωμένψ τήν ταύτης άνα• 
χοινουται γνώμην αύτφ χα\&πιθυμίαν, χα\ πρ^ςθεδν 
βΟχάς Ιχετηρίους παρεχάλει τούτον άναπέμπειν, τά 
αύτου διαβήματα χατευθυνούσας χα\τήν βασιλείαν 
έπιβραβευούσας αύτφ. *Αλλ* ήχουσεν αύθωρδν, ώς 
Ού δέοί τοιούτων κατανοΛμςίν πραγμάτων^ Βαρ' 
δάηβ^ ^^* &ν άχώΧίΐίά τβ «εριουσίας^ καΧ όμμα» 
των Λερικοχ^ κάί δυστυχία άΧΧως ού καΛ(3ς σοι 
γβτήσεται • άΛΧ €Ϊ τι ίχεις πΒίσθτχιταΙ σοι συα- 
€ονΛ8ύοττι, άίΐοαήδτισον τούτων διά βραχέωι^^ 
άρχι\ν τιναμηδ* δΛως τώτ τοιούτων σου Χραγμά- 
των βάΧΧων εις νουν. Έπληρώθη χατηφε^ας χαι 21 . ΙΙΒ. Ι.- ΙΕΟ ΑΚΜΚΝΙϋδ. Μ 

&χλύος β Ανθρωπος τούτων των λ^γων άχηχοώς. ΚαΙ Α ^^^^* ^^ ^ ^^ Αβ6«αιι^ ΟϋΟ αυιΐίΐο ιοοΒΕϋϋ» ςυβΒ• τίλο; Ιξί^κ'• 'Ε^ΰ δωματίου πλήρης άθυμίας χα\ Θα(- 
ψεως. 'Ος $^ τους ε Ιρη μένους Ανδρας, Λέοντα τε χαλ 
Μιχαήλ χα\ Θωμαν, τ6ν Γππον Αγοντας άναβήναι 
τούτι^ ό μοναχές έθεάσατο, τ6ν στρατηγών ύποστρέ^ 
φην καρβχβλεΰετο * χα\ ώς χαινών ιινων χ«\ 
^ϋν Αχούνεσθαι προσδοχών, Οοίττον ή λ<$γος 6π- 
^ττρεφεν. *Λλλ* Ιχεινον μέν αϋθις έξελ(πάρει μή πρ6ς 
τϋ Ιλπιζόμενα αυτόμολη σαι δεινά χα\ τΙ^ν άποΰααν 
χαχοιεραγίαν της παρούσης ευδαιμονίας άλλάξα- 
σΟαι * αυτούς δ& τούτους προφήτιδι γλώττ{| διεμαρ» 
τύρετο, ^εΰαιων ώς *0 πρώτος τούτων χα\ δεύτερος 
της σο\πεποθημένης βασιλείας γενήσονται &γχρατε?ς. 
Αλλ* οΰ συ, δ τρίτος δέ ευφημίας μ^νης χα\ Ανατιμή- 
σεως μετάσχων ούδ* δλως εύοδωθήσεται, ΑλλΑ χαΐ ϋαιη λο €λΓΐ20 1κ)ηιπιοιη Ιηο6»»ίΐ, Ιπβϋςοβ βΐ λ^ 
Πίοΐο Αοίαιο β ΐυι^υΗο ρ€()6ΐη ?6Γ6γ(. Ταη ιηοηβ- 
ΰ1ιυ8, ψιοδ άΐ6«1)3ηι τίΓΟδ» Ιιβοηβιη β€ίΙίΰ6ΐ 6ΐ Μΐ«• 
ΰΙίΑβΙβιη 61 Τΐιοιηαιη, €4ΐιυιιι Α<1<!υοβηΐ68 , ςιιβπι 
οοη8€ϋΒ(ΐ6Γ6(, νί()θη&, ί1υ€6ΐη ΓθάΐΓβ ]αΙ)«1. Ιβ τ€γο 
ηον» ςα3β(1&ιη 61 ίη&αιίίΐ» 66 Αΐκϋΐυηιηι «ρβΓ&ηβ 8 
ύ\αα αϋαβ τβνβΓβυβ 65(. Ταπί ίΐΐβ ίίβηιπι Β&Γά»• 
ηίιιιη Γ0|[3Γβ αο ο1)ΐ66ΐ3Γί« ηβ ίρ$6. βροηΐθ 8ΐ<1 ρ8ηΐ• 
11)3121 ΡΓ0611ΓΓΑΙ, Ώβνβ α1)§6ιι8 ίιιΓοΠίΐβΊαιιι ουιη ρΓ»-> 
86ηΐί ΓβΓίιηι ββουικίαπιαι βίλία οοπιιηιιΙλΓβςιιβηΐ• 
Ηίβ αιιΐβια ίρΜβίυΙυΓΟΓυηα ρπΒ8εί« Ιίη^ΟΑ οοηΐβ&ΐλ• 
108 681 εβτίοςυβ ΑΟίΓπιανίι ίοΓβ ιιΐ ρΓΐηιυβ &ΙκβΓ<)«ΐθ 
ίηιροΓϋ, ςυοϋ 8ίο ί1ΐ6 άβρβπΓΰΐ, €θΐι>ροΐ68 ΙΐβΓΰηΐ. 
ίρβ6 ϋΙο ηυη(}ΐι&ιη ροΐϊΓείιΐΓ. ΤΰΠΊο, 6ΐιιη ίλΜ&Ι• χαχώς τήν ψυχήν Απο^/&ήξει τήν εαυτού. Τούτοις Β οαιαία ρυϋΙίοαιη(|υβ λοβίΑΐη^Ιίοιιβιιι οοηββΰΐιΐιι» 68- βιλλόμενο; τ)]ν ψυχήν ποιχίλως ήφίει χατΑ πρόσ- 
ωπον τΑς χροιΑς χα\ α^θις Ατ^ήειτήν οΓχαδε, όμου μίν 
ρλάσφημΑ τίνα χατΑ του Ανδρος χα\ ύβρεις Απο^(&ί• 
πτων,\Ρ. 6^ όμοΰ δέ τούτοις τ^ίς έχείνου δι* αύτους 
Ιξαγγέλλωνπρο/δ|9ήσεις, χα\ γέλωτα πολύν χαταχέων 
των είρημένων. 

/. Χαίρειν οδν εΙπών τοΓς έχείνου λδγοις, χ\ 
έννεαχαιδεχΑτη του Ιουλίου μηνδς της ια' Ινδι- 
χτιώνος χατΑ του βασιλεύοντος Νιχηφδρου χε?ρα συν- 
αθροίσας πολλήν, χα\τΑ ύφ* έαυτδν τέσσαρα βήματα 
το?ς έαυτοΰ λδγοις ύπαγςιγών, τών ^Αρμενιαχών 
χωρίς (ούδ& γΑρ ύπείξαν αύτψ), της ΙπαναστΑσεως 
Αρχεται. Έμίσει μέν οδν τότε τδν Νιχηφ^ρον τ6 861, ηίΐιϋ 6χ νοίο Α6 ρτο$ρ6τβ 068ΒυΓαηα, 86ϋ ίφτβ 
υΐ 61 &ηηιΐ8ΐια ιοΑίθ αΙ>ηιιιιρ6Γ6(. Ηί8 ιηβηΐβ ρβΓ- 
οιιΐ8ΐΐ8 Β&Γ(ΐΑηΙυ8, Α€ νυΐΐυβ 6οΙογ6πι ίιίβηΐίάβιη 
ΐΒυηιη8, ΓυΓ8ϋ8 ύοπιαιη &Μι, 8ίιηιι1 ιηαΐβϋίοΐ» (|η3&• 
(]»ηιι ▼6Γΐ>84υβ ΑίΓοοί• ίη ΐϊΐοη«6ΐιαηι ]3€ΐ&η$,ί11ίυ§- 
<|ΐΐ6 810 Ιη 608 ίβαβίιι ναΐιοίηίΐι η2ΓΓ9ΐη8, ιηυΐίοιιυβ 
Γίεα Ιιοηιηί» άίοΐβ Θχ€ίρί6η8. 

3• Ε]υ9 Η3ςιΐ6 8βηηοηίΙ>υΒ τΑΐύΓβ ]υ88ΐ8, 3(1 4)6€ΐ* 
ιη&ιη ηοη^ιη Ιοίϋ ιηβηβί», ίηιϋβϋοηβ υιηίοΰΐιηα, 
Ιιΐ|[βη(ί Αϋνοτβυβ ΝίΰβρΗοηιπι ίιηρ6Γ8ΐ0Γ6ΐιι (οαοΐο 
6Χ6Γθίΐιι, 6(|υ6 8ΐιΙ>]6€ίί8 Ιΐΐ6ΐη&ι»5ιΐ8 ν6Γΐ>οηιιη Ι6- 
00611110 ςυλίυοΓ ίο 86ηΐ6ηΐί3ΐιι ρ6ηΓ36(ΐ8, Αηιΐ6- 
ηϋ8 (Ιυηΐ&χ&ΐ ίη 0(ΐ6 ρ6Γ8ΐΜΐΐϋ»υ8 (η66 βηίπι* υΙ 
Β3Γ(1»ηίο ιηοΓ6ΐιι β6Γ6Γ6ηΐ ίηϋυοί ροΐιιΟΓΑίιΐ)» τβ- ΰπήχοον τφ βΑρει πιεζ^μενον τών δημοσίων τελών, δ λ)6ΐ1ίοη6ΐη 0Γ<1ίΙ(ΐΓ. ΕΓλΙ ν6Γ0 ΝίοβρΙιοηιβ ΙΐΗη 8»1>- γέγσνί πως χα\ &φορμ^ χα\ σύνδρομον έχείνφ τής 
επαναστάσεως • γένονε δέ. τι χαΐ Ετερον αΓτιον. *0ς 
γάρ χατΑ τών Άγαρηνών δ Βαρδάνιος ήνδραγάθη- 
σεν χα\ της γενομένης πολλής λαφυραγωγίας διχαία 
προνοί^ πεποίηχε τήν διανομί^ν, χατΑλληλα τοΙς 
Αγω>νιζομέ«;οις έν πολέμψ άλλ' ου χατΑ πρόσωπον τΑ 
αθλα προΟεΙς, έδοζε χα\ βασιλείας τούτοις Αξιος 
μετοκλαχεΐν. 'ΟΟεν Ανα/^^δηθεΙς δημοσίί^ι φων|5 βασι- 
λειτς, χα\ πολλών Αλλων Απολαύσεων τε χα\ γερών 
Ιχ του δήμου χαταξιω0ε\ς, ώς χα\ ναδν έπ* δνδματι 
«ύτου Αν^γεΤραί τε χα\ χατασχευΑσαι, τί^ν ;έπ\ Νι- 
χομήδειαν ψέρουσαν {|ει δδδν. *Αλλ' Αποχρώσαν 
χαλ έφΑμιλλον δ βασιλεύων Νιχηφδρος δύναμιν έχ- ()Ηί8 6Χ08υ8, ςιιθ(1 ρα))1ί6θτυαι ν66ΐίς»1ίυπι |;ι*9ΐνί 
οηθΐ'6 608 ορρΓίιη6Γ6ΐ. Η'ιηο οοτ3ΐι«ΐ8ΐ'υιη ΓβΓυΐΑ 
&Ι18& <|υΰ6(ΐ3ΐη 61 θΰ€88ίυ ΓαίΙ; 86<1 61 8ΐίθ (μιχά^ιη 

ΙίαΙΟ €21183 36068811. ΝβΙΙΙ 0111ΙΙ Β3Γϋ3ηίΐ18 3<ΐνεΓ8υ5 
Α^3Γβηθ8Γ0ΐη ΓοΓίΟίΐΟΤ β688Ϊ886ΐ, ρηΡ<ΐ8ηΐ(|ΙΙβ, Ι|1Ι3 

ροΐίΙα8 6Γ31, Βΐ3χίιιΐ3ΐτι »ςιιί88ίιηβ ίηΐ6Τ ηΓιΙίΐ68 ϋί- 

\ί8ίδ86ΐ, ΙιϋΙΙβ Ρ6Γ80ΙΙ3ΙΊΙΠΙ ηΐίοΠΟ, 86(1 ρΓΟ ΐη6ΠΙΟ 
60Γ0ΙΙΙ (ΐαί ρΗ|;η3ν6Γ3ηΙ ΐ3Γ|[ίΐυ3 9 ΡΓβΒΠΐί», (31113111 

6χβΓθΗυ8 οιηΐΗ8 ίηϋΐ |;Γ3ΐί3ηι, υΐ 6» (Ιίβιιιιιη ρα- 
(3ν6ΓΐΑΐ <ι^ί Ιαιρ6Γίο ροΐΐΓ6ΐιΐΓ. ΗίιιΟςυο 3(ΐ60 ρα* 

1)1ίθ6 ίΐηρ6Γ3ΐ0Γ ρΓΟθΐ3Ι1Ι3ΐυ8, ρΙΐΙΓ68<|υ6 3ϋθ8 ΙΐΟ- 
ϋΟΓ68 30 ρΓ96Βΐί3 ροροΐί Ιϋ 61110 8ΐνάϋ8 0011- 
8601ΐΙυ8. ΙΙΙ 61 ΙΟΟίρΙΐΐηΐ 6]|Ι8 ηοηΐίηΟ 6Γ6Χ6ΠΠΙ• 9τρατεύσας, χά\ περ\του μέλ)οντος δύσελπιν ποιή- ^ ΝΙοοηαοιΙίΑΐη ν6Γ8υ8 ί(6Γ0θηΐ60ΐ[1ί(• ΥβΓαηι ουιη Νί• σαςαύτδν τφ πλήθει τών Αντιπαραταττομένων, Επει- 
ββν αύτδν συγγνώμην φθΑσαντα έξαιτήσασθαι• 
Άρτι μ^ν γΑρ Λέων, Αρτι δέ χα\ Μιχαί)λ Απο^^υέν- 
τες πρδς βασιλέα, Α^ον ό μίν τήν φοιδερΑτων χαΐ 
βασιλιχδν οΤχον τοΰ Ζήνωνος χα\ τδν Ααγισθέα, δ 
δι τήν της χόρτης χόμητος Αρχ^ν χα\ τδν του Κα- 
ριατνου οΤχον Απενεγ χαμένοι , ούχ ΑγβιθΑ φρονεΓν 
αύτδν περ\ εαυτού πεποιήχασιν. *Οθεν αύτψ τε 
χα) τφ λαφ συγγνώμην αϊτού μένος έχ βασιλέως 
μέχρι τών Μα>α');ίνων ΰπέστρεψεν * χΑχεΙ τοΟς της 
απαθείας λδγους δεζΑμενος χα\ τδ χρυσούν ηοΜρί• 
βιον,δ ** παρΑ τοΰ Νιχηφδρου φορούμενον αύτφ 06ρ1ιθΓυ8 ίιηρ6Γ3ΐ0Γ ίάοηοαιη 06Ο υΐΐβίοιιυβ ίιηρ3- 
Γβιη 6Χ6Γθίΐαιη ίη οιιιη 6(1υχί886ΐ, 61 ιηίΐίίαιη ιηαΐΐί- 
Ιυιΐίηβ ρϋτοι^υηι άβ 6ν6ηΐυ Ικ^ΙΙί (ΙοβρβτλΓβ 0θ6βί8- 

861, ρ6Γ8υ38ί( ϋϋ υΐ ρήΟΓ ¥6111301 Ρ616Γ6(• ^30I 
611110 1^60 3((ΐα6 6ΐί3ΐα Μίθ1ΐ36ΐ ουιη 3(1 Ιΐ1ΐρ6Γ3ΐΟ'< 
ΓΟσΐ ίΐ6ίβθί886ηΙ, 3)>60<ΐυβ(1θΙ13ΐί β886ηΙ, 3ΐΐ6Γ ί(β(ΐ6- 

ΓϋΐοΓαιη ρΓ«ί60ΐαΓ3 Γ6βΐ3(|υ6 Ζ6ηοηΊ8 (Ιοηαο 61 

03βί8(63, 3ΐΐ6Γ ΑΠίφ (ί0ΐηΊΐί8 (1ί||;!ΓΐΟΐ6 30 (ΐ3Γίαηί 

9^ί1ΊΙ)ΐΐ8, Γ606Γ3η| υΐ 8υΊ8 ίΐΐο Γ6Κ>υ8 ()ΊίΙΐ(ΐ6Γ6ΐ. Οηα- 
ρΓορίΟΓ Ιαιη 8ίΙ)ί ίρ86 ΐυαι οορϋ3 ν6θί3ΐη 3ΐι ίιιιρ6- 

Γ&10Γ6 ρΓ603ΐα8 3(1 1131381038 Οβί^αΟ ίΐ6Γ ΓΟΟοχίΐ, 

ςαο Ιοοο 86θυΓίΐ3ΐί8 Οίίοιη 30θ6ρίΐ, ρ3Γν3 (]ΐιθ(ΐυ6 ΥΑΚΙΛ Ι-ΕαΤΙΟΝΕδ. " τδ νυΐ^^ο. 23 ΤΗΕΟΡΗΑΝΕδ ΟΟΝΤΙχΝΠΑΤϋδ. 24 €Γαο6 ΜΓβα, ΝίφβρΙιΟΓΟ {6$ΜΐΓΐ •οΙΊ(«, ββΓίο ιΐϊΐχ λ Αηίηαλτο «ρ6( &βφάλ<ιάν η χα\ «(«ωην, «ιλ; ΙΙιΙβί ρί^^ηοΓβ &ύ βοηι ιηίββα. Τυπι %ά ΗβΓίίοΙϋ πιο• 
η&δίβηαη ιΐοοία λυίιΐ{[ίΐ, υιιο ΤΙιοιη& ρβτίοαίί βοοΊο; 
εαοιςυβ οβρίΐί• οΓη&ιαιη νβΠβΐ &υΓ{6ΐτβ, Μοη &ε- 
ΐ|αί«γίΙ ιηοιΐ2»ΐβΓΐΙ ρηκιβ». Τυπι ίΙΙβ βηεβ, ςυο 
ρηΜτίηοΐιι• βηΐ, οοηΐλπι βηιριίΑηβ» νίΠςνβ Ιη(}υΐυ$ 
Ιο^α, τβηυβ ΡγοΙοπ Ιηβηΐλπι ΙΐβΓ ΐΓΓίρΙι, ςιιο Ιοοο 
ρΓα*<ϋυηι ριιΙϋΗτβ '6Χΰυ1ΐυπ) οΗιη ρο&8ί(ΐ€ΐ)λΙ; ίη ςυο 
βΐ βζίοΓΓβηι &|[βΓ6 ίηρβηιΐΟΓ πιιπιΐβτβπιΐ. 10 ΙΙΙηο 
ίϋΐ(|νβ Ιηίΐείβηβ, βοΗιίδςιιβ ρΓβΰΙΙ^αβ ΙηΙΐίλίαβ 9ΐο 
ηοιΐ8€ΐιοτααι άίτΊηιιπι ΙιαΜίιιπι οοη86€υΐΌ$, ιηαΐαίο 
ηοπιΊηβ δ9ΐ)1>88 βρρβίΐλΐυρ, ρΓΟ Μποΐίοηβ 8ΐ1) 60 
βπτβρίί ΙηβΓιΐυΐΙ Γ•ΐίοη« ρΙϋΓβ 9ΐ6 πΐ9ΐ]|[η& €βη8Πΐίη2ΐ 
ι)«>π(Ιϋη8. Η>υά Ιοη^^υπι Ιβπιρυβ ΟυχβΓΑΐ, ΰοη Ι.τ• 
€ΐοιιαπι ςυίάβιιη ίηρβίυ ίη βυπι Γ«ΰΐο Αΐηυβ βο 
οειιΐί» ογΙ)31ο, βοίβηΐβ 86 τοίβηΐβ, ςυΙ ΐηπι Γβηιπι 
ροΐΐ6ΐ>8ΐυΓ, Νίο6ρΙιορθ, ίη (Ιίνίηυπι ηΐ8§^ηυπ)ςυ6 Οθί 
ΐ6αιρ!οιιι οοηΓο^Ιαηΐ. Ιηηαβ 6απ) πιοϋυπι Ρ!ιΗοπΐ6ΐΗ 
^|υο^^6 ηιοη86ΗΙ ν&Ιί6ίηϋΐιο βχίίππι 1ΐ8ΐ)υίΙ. €»16- 
τυπι Πΐβ, ν6ΐυΐ 8 ςιιί1)ΐΐ8 Ι^ηβΟοΙο 8060108 68861, 
ί.ΐυ8ΐ(8 νο(ί8 1)θπιΙιΐ68 ρτο86οα(ιΐ8 8υ8ΐ6Ηοη8 νιϋβ 
<ϋ&€ΊρΓιΠ8ηι εοΐ6ΐ)8(, τίπο, ρΊ8€ίΙ>υ8, οΐ6θ ρ6ηιΐυ8 
Βΐ)8Γιη6η8, ηυϋο 86αιρβΓ ΟΑρίΐβ 80 ρ6(ΙιΙ)υ8, ν6ΐ €υηι 
86ΓίθΓ 11161118 (ΐ68χνΊΓ6ΐ. Κά Ιιχο νη8 1υιπ€8 00Γρη8 

ϋΟΠΐ6(|;6ΐ>8ΐ, 388(816 (ΐαί<!6ΐη ρ6ΐΓΐ668ΠίΙ ιη<1υ6η8,Ιιί6Π)6 

ν6Γ0 €ϋΐ6ίη8πι. Νοη ΐηΐίοβο ρβηβ τΗηπι 8υ8ΐ6π- 

Ι8Κ>81, 86(1 βίΐΐΐ Ίρ86 ΙΐΟΓ(ΐ686608 8υΙκ^ΐΠ6Η6ίθ8 ρ8η08 

1ΐΜ:ί6ΐ>8ΐ. Η8η€ ί(•ςυ6 86Τ6γΊοΗ8 νίΐβρ Γ6]{υΐ8ηι οοη- 
86€ΐ&ΐυ8 άοηνϋ άοηβο Ι460 ίπιρβΗο ροιί(υ8 68ΐ. Β τήν του ΌραχλΕίου μονήν νύχτωρ, τδν βωμ^ν μόνον 
συγχινβυνβύοντα Ιχων, άπέφυγεν, τδν τζς χβφαλής 
χόνμον &φαιρήσαι σπου^ζων. Κα\ 6 μίν της μοντ^ς 
ιτροβστώς τούτο ^ρίσαι τούτον ού συνεχώρβι * αύτ&ς 
βΙ τ^ }] πβρίβζ'ώννυτο σπάθ|) τ^ν πλόχαμον αύτοΰ 
Αφβλών, χα\ ικνιχράν Ισθήτα &μφιοΐ9άμ8νος, «Γχετο 
της πρ6ς τήν Πρώτη ν νησον πορ3{ας, Ενθα βή τούτφ 
χτήμα χαλώς ι»7:ονημένον Ινην, χα\ ό βαβιλεΟς έχεί 
μένε IV τεβριωρισμένον έπέτρεψεν• [Ρ. 7] ΈχεΙσε 
γοΰν Ίτεραιωθείς, χα\ τάς συνήθεις ε6χάς χα\ τ^ 
των μοναχών θεΓον σχήμα βεξάμενος, μετωνομ&σΟη 
Σάββας, αγώνας άσχητιχοΐ)ς πολλούς ένδειχνύμενος. 
Ού κολυ τδ Ιν μέσφ, χα( τίνες των έχ της Αυχαο- 
ν(ας αΟτφ &πιθέμενο( χα\ τηχήσαντες Ερημον των 
οφθαλμών, γνώσει χα\ είδήσει του βασιλεύοντος, τφ 
του βεου προσφεύγουσι Οείφ χα\ μεγάλφ ναψ * χα\ 
τέλος εΤχεν χα\ ή πρό^^ησις του τ^ " Φιλομήλιον 
ένΚκαιτωμένου μονάζοντος. *Αλλ* ΙχεΤνος μίν ώς 
βύεργέταις αύτοΤς έπευξάμενος της σχληροτέρνς 
είχετο &γωγ1|ς, οΓνου τε χα\ Ιχθύων χα\ ελαίου ολοσχε- 
ρώς άπεχόμενος, γυμνήν τβ άα\ φέρων τήν χεφαλ^^ν 
χα\ τοΙ)ς έαυτου πόδας, χ&ν εΓ τις σφοδρότερος έγε- 
γόνει χειμών. Έτι δΐ μονοχίτων διετέλει, τφ θέρει 
μΙν βερμάτινον χιτώνα άμφίεννύ μένος, τψ χειμώνι 
β^ τρίχινον περιβαλλόμενος. "Εζη δΐ ού σιιίνφ, χρ£- 
θης δΕ άλεύρψ Ιγχρυφίαν ποιών. Κα\ οΟτω παρέπεμ- 
πεν τ6ν Ιαυτου βίον, διαρχέσας Εως δ Λέων της 
βασιλείας έγένετο έγχρατής. *Αποχαρήναι δλ χα\ ΟαΙη 61 Ι>οιηηί6αιη 6οη]υ§6πι οιΐίπ 0Π8 ΙίϋβΗδςαε ^ χήν έαυτου σύμβιον Δομνίχα; &μα θυγατρ\ χα\ το?ς ΐΐοηΐί θ6(0η<ΐ6Π(}08 0ΟΓ8τίΐ, Α(Η8η88ΐ8ΠΙ 8ρρ6ΐΐ8η8, 

6αη6(88ςα6 ορββ Ιη ρλυρβΓαηι 6ΐ66ΐηο87η&8 6γο28Π8• 
ΑΚ|ΐΐ6 Ιμβ <}ΐιί<ΐ6ηι «ο 6]υ8ηιο<1Ι ΒΑΓά^ηπ γ68. 

4. ΡΟΙΤΟ Ι4β0 0ΐ8Γυ8 1ΐ8ΐ)6ΐ>8ΐυΓ 86 8Ιΐρ6Γΐ)ί8 ί6Γ6- 

ΙηίαΓ, 6ζ ΙιαιηΙΚ 8ΐςα6 οίκοντο 6οη8ρΐ6αα8 λίςυβ 
ΐίΐυ8ΐπ8, ρΓΟ ί(Β(ΐ6Πΐ(οηιηι ρηβΓβοΐυΓλ, ςπΑπι (^6Γ6- 

1>81. Β6<1 066 Ιοί^ηΙΟβ ΙΙΙ0Γ68 6ΧΙ16ηΙ, 181601 86 61- 

Ιιί66η8 8ϋν6Γ8υ8 11 6αηι ςυί Χ)6η6θ6Ίο &ίΓ666Τ8ΐ• 

€2Ρ(6Γυηΐ €ΐ8Γ6ΐ)8ΐ, 8ΐί8ςΐΙ6 8ΐϋ8 η66ΐ6η» ρΓ96ΐί8 81Γ6- 
Ιΐυ6 8<Ιν6Γ8α8ΐ8ΠΙ86ΐί(3ΐ886 86ουη()ο ΙΙ&Γ(6ρυ|ρΐ8ΐ)8!, 

ςιιίρρβ ςιιί 61 8ΐη Ιρββ ίη(1οΐ6 6( 6Χ6Γ6Ίΐ8ΐ!οη6 ίη 
6801 Γ6Π) ηια1ΐ8 τίΠαΙβ ρο1ΐ6ΐ)8ΐ• 0υ8η(1ο<|ΐΐ6 ^βτο 
8ΐ> 60 ςηΙ ϋιαι Γ6Γυη) ρο(ί6ΐ)8ΐιΐΓ ( Νΐ66ρΙιοπΐ8 18 έαυτου παισ\ν έν τφ 1δ(φ οίχψ έπο(ησεν, μέτονομά- 
σας αυτήν Άθανασίαν, Ιπαντα δηλαδή τ^ν πλοΟτον 
διάνε Εμάς πτωχοΤς. Κα\ τά μέν χατλ τδν Βαρδάνιον 
οΟτω τε χα\ τοιαύτα. 

δ'. Ό δΐ Αέων είχετο της δόξης χα\ έγαυρΕα έχ 
ταπεινού χα\ Αδοξου περίβλεπτος δραθε\ς χατά τήν 
τών φοιδεράτων αρχήν. "Αλλ* ουδέ της Αχαριστίας 
Απείχετο, τοιούτος περ\ τδν εύεργέτην φανείς. Πλην 
εΓχετο, χα\ μάχαις μ&χας έπισυνάπτων χατά τών 
Ίσμαηλιτών ήνδραγαθίζετο, Ατε μεγάλην έν τψ 
τοιούτφ μέρει χα\ φύσει χα\ τριβ7, προσφερόμενος 
δύναμιν. Και ποτέ στρατιωτιχών χρημάτων διάνο- 
μήν παρΑ του τΑ σχήπτρα διέποντος * Νιχηφόρου 
εγχειρισθείς, έπε\ ουδέν Εμελεν αύτφ τών βασιλιχών 
6Γ8( ), (ΐ«ΐ8ΐη !η οορί88 πιίΙίΐαΓ68 6Τ0]$8Γ6(, ρ6€υηΐ8- ο Ιντολών, ουδ* έξεπέραινέ τι, Αλλ' έν πολίχνη ΕύχαΥ- Γπιη νΐ 6Γ6ϋΙ(8, ηίΐιϋί ρ6η(ΐ6η8 Ιηιρ6Γΐ8ΐίλ ]υ888 η6 
Γ6ΠΙ ςυί(ΐ6πι 6χ^6(ΐυ6ΐ)8ΐυΓ, 86(1 Ιη Εθ6ΐΐ8ίΐ8Γυηι 
ί{ΐ;ιιοΙ)ίΗ ορρίθο (6Πΐρυ5 το1ιιρΐ8(6 αο ί9η8νί8 (6Γ6η6, 

60η$ΐΙ(υ(8 6Χ6Γθίΐ!ΐΙ 8(ίρ6η(1ΐ8 ρΓ«1>6Γ6 άί1ΓβΓ6ΐ)8ΐ ; 

060 υΙΐ8ηι οπιηΐηο €υΓ8ηι 86 61]ί{[6η1ί8αι 8(ΙΙιίΙ)6η8 
Ιαπι ρβ€υη!38 ριιϋΓιΟΦ, ΐαπι βυο Ιρ8ίυ8 ΐα(8η(1ο €ογ- 

ρΟΠ, 86 066 ρΓ0νίη€ί8ΐ!1>α8 60ΙΙ86ΓΤ8η(1ί9, ΟϋΠΙ Α|^8- 
Ϋ^η\ 61€υΓ8ί0Π68 Γ866Γ6ηΙ ΚθΠΙ8Π8Πΐςθ6 (111100601 

<1!ηρ6Γ6ηΙ, 8ο1ιΐ8 ίρ86 86 06010 8ϋυ8 οοηΓβΓίαοι 

ΡΓ3Κ(|8ΠΙ €ΐΐΓ8 0010601 ΐ8ΐ>0Γ6ΐη 6{8 ΐΓ8(!6ΐ)8ΐ, 000 

«ΐηιάβπι 8015 ίρ86 ΓοηΜηί8 80 ρεΗουΙο ( ςυίρρο <|ΐι{ 
ε6ΐ6Π Γυ28 88ΐυΓι 5ΐιχ 6θη5υΐ6ΐ>3( ), 80(Ι η)ίΙίΐ8ΗΙ)υ8 των α6ν χαίρων ^αστών|| χα\ Αμελείς χατατρίβων 

Ανεβάλλετο τΑ νενομισμένα τφ στρατφ παρασχείν 

χα\ φυλαχής ούδεμίαν πρόνοιαν Εχων, όΟτε μήν τών 

χοινών χρημάτων, ουδέ χα\ του εαυτού σώματος, ούδ* 

αυτών τών ύπ6 χείρα, τών Άγαρηνών έχδραμόντων 

χα\ τά ΤωμαΙωνληϊζομένων τήν λείαν αύτοίς οίτος, 

Αλλ' ούχ Αλλος τις, Απεπλή ρου Αταλαιπώρως, ΑλλΑδι' 

αυτού μέν οΟ (όξείι^ι γΑρ φυγ|1 τήν σωτηρίαν έπραγμα- 

τεύσατο), τΑ στρατιωτιχΑ δέ προδούς χα\ μόνον οΟχ\ 

χερσ\ πολεμίοις έμβαλών χρήματα. [Ρ. 8] (Λ δή 

Ενεχα δίχας, εΐ χα\ μή τΑς Αξίας, τφ χαταπιστεύ- 

σαντι δοΟς Νιχηφ4ρ<ρ, πληγαΐς τβ ταίς χατΑ νώτο« νΛΠΙ.Ε Ι,ΕΟτίΟΝΕί^. " του κα'ΐά 'ίιί 25 1ΙΒ. Ι. - ίΕΟ ΑΚΜΕΝίυδ. 26 νιΗΐγθη χαΐ 9τέ(^*/ων Χ3ΐ\ φυγή αΐδίφ τήν ζημ^αν Λ ρβευηϋι ρηκίίΐί• 6ΐ 441351 ίη πίλΑίιβ Ιιοβίίιιιη €θΐΐ]«ί~ 
άπέ-βιβιν. 'Αλλά του Νιχηφίίρου χατά Σκαθών έκ- 
σν(>•^ιτ^ύ9^ιν^ος «α\ τραυ(Μΐτ{οϋ|χατά ^ήν παρβμβολήν 
τ•ΰ 1ηλ^μου ι»βό*ηος μηνΐ Ίουλ^φ είχάβι Ιχτη της 
•ςετάρτης Ινδικτιώνος, κα\ του «Ιου Σταυρακίου κατά 
αν «Ακμον χαιρίαν τρωθέντος ώς δύο μίν μόνου^; 
μήνας χα\ ημέρας έπιζήσαι οχτώ, συμΡασιλβύβαντος 
βέ κρ^βρον τφ ικατρί Ιτη οκτώ μήνας επτά , καΐ 
Μιχαήλ τοίί χουροΐΜΐλάτου μιτά τ4)ν τοϋ Σταυραχίου 
Μίτά τ4}ν ^υτέραν του Όκτωβρ^ου μν^ς άποβίωσιν, 
«^•αμβρου μέν ^ικηφέρου. τελούντος , έκ γενβδς δ^ 
χαταγομένου του Ύαγγαβέ χαΐ χατά τ4)ν θέαιν των 
Μαγγάνων σκηνοϋντος, τήν της βασιλείας βεξαμένου 
αρχήν χατά τ^ν Όκτώβριον μ^ίνα τ!{ς ι:έμπτης 1ν• 
διχτιώνος* απολύεται δ Λέων της ύπερορίας κατά 
τδ επικράτησαν ΙΟβς της χρηβτδτητος Ινεκεν τβϊς 
Τ»μα£ων βασιλευσι , χα\ της φυγής κατάγεται , 
χα\ τοΙς αΰτου τούτου δή του Μιχα))λ (Ράβδου - 
χοις τοΖς κατά τά ανάκτορα \ συντάττετακ &φ- 
ε,Ι&ρ&ύουοι, κα\ πατρικίων τιμάται μετ* ού πολύ τιμ9{, 
χα\ στρατηγός ^Ανατολικών άναδείχνυται , ήν(κα 
χάί τήν πάλαιαν φίλίαν του σΟν αύτφ τραφ εν- 
τός άνδρδς λΐιχαήλ άνανεών, δν κ<5μητα της χδρτης 
ή Ιχ του Βαρδανίου μετάταξις προετίμησεν, κα\ των 
άπο^Ι$ήτ€ιτ/ μύστην λαμβάνων, των Ινδον τε εΤχεν 
πιβτότατον καΐ των έκτδς πρακτιχώτατον. Β ε*. *Αλλ* 2μελλεν αύθις άχαρκττίας άλώναι γροτφϋ» 
ώμ^τητι βυντραφείς χα\ άγρι^τητι ΙχτραφεΙς ", ΰΐΐ$. 0ααιιιοΙ)Γ6ηι βΐί&ιη «ίοΐβιιι Νίο^ρΙιΟΓΟ, » ςαο 

ΙβνΐοΓβδ 4|4ΐΑΐη όβϋεΓι Γ&ΐίο βιροβοβϋλΐ, ηβηιρβ άοΓ• 
ευιη τβηβδίΐυβ νβΓ^βήΙλυβ αίΤϋΰΐυε» ρ<:Γρ6ΐυο<|Ηβ 6ζ- 
$ϋίο ιηυ1ΐ2ΐυ$. €£ΐ«Γυιη οικη Νιοβρ^οΓυ» Βάνβηιιβ 
8γ71Ι)&9 ηονβηβ 8ΐ€θβρΐο ίη Αοίβ νυΙηβΓβ Γ&ΐί5 οση- 
€688ί5&6( ^I11^^ οιβαβίε νίββείηΐλ ββιίβι, ίικίίοΐίοηβ 
ςίΜίΓίΑ, δ(&υΓ«€ίυβςυθ 6]υ8 βΐΐυβ ίρβθ <ιαοςιιβ ΐ6(1ι»1ί 
Ιη ρπΒΐιο αίΓκ£ΐα8 νυΙηβΓβ ηοη ρΙυΓββ (ΙαοΙιυβ ιη6ΐι« 
$65 (Ιίββςαβ οοΐο ρ^ΐΓΐ βυρβτβίββ 6Χ8ΓιΓΐ5ββΐ| ΜίοΙιββΙ 
12 νΰΓΟ ΟαΓορβΙλία ρο&ΐ δΐϋυηοίυιη ββουηάα Οοΐο* 
1>Π5 νίΐ3 ΓυΗ€ΐυιη (θγαι ίβ ι^βηβΓ ΝίΰβρΙιοή, Βαη- 
β&1)2 ΟΓΐυβ ρΓ05&ρί&, &(1 &ηη&ιη6ηΙ&πί »<165 ηιο- 
Γ5ηβ) ίαιρβΓϋ «οβρίΓϋ ^άβρίαβ 655£( ηαβηββ Οοΐο1)η\ 
ίηϋ'κΐίοιιβ ςυίηία, 1.6θβχ5ί1ίο$ο1νίΐυΓ, Βοπιβηοι ηιιι 
ρπηοίρυπα, €ΐιηι ρΓΐιηυιη ίη&υ£;ιιΐ'8ηΐαΓ,^ βοίβηιηί 
οΐβπίθΐιΐία; Αΐηυο & ίιΐ£[5 Γβτο€Αΐυ5 ίρβΐαβ ΜίοΙίλοΙίβ 
ραΐίΐΐίηίβ ϋοΙΟΓΪΙιυβ βοοβηββίυρ. Νοο Ιοη^α ητιοπι» 
ραΐήάί (ϋ^ηίΐΑΐβ ^υ^βίαΓ άυζςιιβ ΟΗβηΚβΠυιη €Γβ&- 
ΙΗΓ, «ια&ΐΜΐο 61 ΜίοΗ&6ΐ τβΐθΓβιη τίΐ'ί, ςαοουπι ίυβ- 
Γ91 βϋυοαίαβ, ΑΐηίΰΊΐίαιη Γβηονβηδ, ςυβηι 8υ1« οο- 
ηιίΐβιη ΓβϋϋΐΑ ΒΑΓϋλΐιϋ Γλεΐίο λη(6 ρΓΟτβχ^Γαΐ» 
&Γ(-&ηοηιιη<|υβ οοηβοίυιη «βΒαπιβηβ, ΓβΓυιη άοιηβ- 
5ΐί€5Γυιιι 0(1ί5βίιιιαιη Ι65ΐ6ΐη 60Γυηΐ(|ΐΐ6 ςυ» ίοτίβ 
&$;6η<ΐΑ 655601 6&ΐ€2ί6ί55ίπιυιΐλ ηάιιί5ΐΓααι ΪΚΐΙΐί- 
1)ΐιίΐ• 

5. ΒυΓ5υ9 Ι&ιηβη Ίη^τί^ύ ϋηΐιηί ΐ3Κ)6ΐη βΜ «.^ρβτ- 
5υηΐ5 6Γα( Ιιοιηο 6ηι<ΐ6ΐί ίη^βηΐο 5|;Γ65ΐί<|αβ ίιιϋοΐβ χαΐ το?ς δευτέροις τά πρώτα καλύψαι ό άλιτήριος. ^ 6«1υο&Ιιΐ5, &€ ςιιί ρΓΚ>Γ3 505, ιηοΓϋ^Ιίιιηι β66ΐ65Γΐ58ί- 'Οδβν άρτι Κρουμνου του τών Βουλγάρων ήγεμδνος 
σνμΜσεις κα\ φιλίας ύποχριναμένου χαΐ απονδάς 
^ηταυντος είρηνικάς, εΐ μόνον τά χατ" Ιτος διδόμενα 
εΙς τάξιν, οιμαι, δοθώσιν φδρου αύτφ, ώς τοΤς πρ4- 
τερον €δοξε, κα\ προστιθέντος ώς κα\ τους πρόσφυ- 
γας Βουλγάρων, πρδς δέ χαΐ 'Ρωμαίων εΙς τούπίσω 
έκδίδοσΟαι τφ εαυτών Εθνει , άτοπον έφάνη τδ τών 
προσφύγων τοΙς της συγκλήτου βουλής, εΐ κα\ 6 
βασιλεύων Μιχαήλ δλως '^ έγένετο της δόξης του 
άρχοντος τφ γε δή της Λΐρ1\νί\ς βούλεσθαι μή άπο- 
τυχείν. *Αλλ' έχράτησεν ή βουλή, θεόκτιστον μά- 
γιστρον Ιπικυροΰντα κα\ συντιθέμενον ΙχουσΑ τ^ 
δόξΐ), κα\ διελύθησαν πάλιν εΙς Ιργα πολέμου , τους 
λίγους καταλιπόντες γυμνούς. Κα\ τοϋτ* είκότως ιηα8, 56ςυ6ηϋ1>υ5 65561 ο56ειΐΓ5ΐυηΐ5• . ϋαϋβ Ι-υηι 
]απι ΒαΙρίΌΓυηι άαζ €ηιηιηιΐ5 τοηοοΓίϋΜΐι 61 ρ^α» 
ίαόάβτΛ ϋΐαίοίΐίβδςιιβ 5ΐη1)ΪΓ6 66 5ίαιυΐ5Γ6& αε |ΐηί« 
ηιιιιι ρ5θί5 6ΐιρί<1υιη ρΓφΓβΓΓβΐ, άυηιηκχίο αηιιυ•, 
ΐ]ΐΐ3Β ρ6ΐΐ(1ί βοΐίΐα 6ΓΑηΐ ρΓο 60 αο ηιΐ5]οπί>α5 νί5υιη 
6πι1, Βοαιβηί (πΙ)ηΐ5 ρΓ»5ΐ5Γ6ηΐ, 63 <)6ΐηυαι 8<1]6ϋΐα 
000(1111006, οι 61 Βυ1(|[5Γ0Γ0ΐη νί€ί55ΐοιςυ6 ΒοαίΑοΟ' 
Γϋΐο ίιηρο5ΐ6Γυπι ΐΤ5ηβΓυκ» βυ» ςυίςυ6 §60ΐί ΓβιΙ- 
ά6Γ6αΐυΓ, ΐΓβηβΓοκΑΓυιο 13 08ρυΐ ίΐΐοίΐ ιΙ>8υηΙοιιι 
βοΐΐΒΐϋί νίεοιη 65ΐ, ςοαιιςοβιο ΜίοΙΐ56ΐ ίπιρ^ηίΟΓ 
10105 ίη ρΓίηοίρίβ ΒοΙ^βγογοπι 56ΐιΐ6ΐι1ί&ιη ίϋ•ΐ» 
(|υο<1 ΐηουηϋ» ρ8ΐ6ί5 οοοαβίοηοιη ίΙΙαιη 5ίΙ>ί ποίβΐ»! 
Αθίυβ6Γβ. ΟΐΧΐηυίΙ 1&αΐ6η 56ΐΐ8ΐυ5 56ηΐ6ηΐί9, ςυλοι 
ΊΊΐ60φΐί8ΐ05 πΐ5ςί5ΐ6Γ 56ςυ6Γ6ΐυΓ 36 €01 τίαι 36 ίφάνη καλ^ν* [Ρ. 9] πώς γάρ άν τις φιλάνθρωπος Β ροη(Ιθ5 3θ6ΐοήΐ3ΐ6 803 3(1]ί€6Γ6(. Ιΐ6Γοη9 6Γ|[0 Γ6ΐί• δόξί| κα\ Φ^μπαΟής τόν γε διά τίνα σφαλέντα δή πε- 
ριπέτειαν κα\ τήν εαυτού μέν άρνησάμενον ένεγκα- 
μένην, ής ούδΐν γλύκιον, ώς φασι, πρδς δ^ κα\ γα- 
μετήν τε κα\ (γγονα, ώς εΙς άσυλον κατοφυγόντα 
βωμδν τ^ τών Ύωμαίων πολιτείς^, τούτον έκδίδοσθαι 
ώμδτητι Σκυθών, θηρίων διενηνοχότων ουδέν; οΤς 
γάρ τδ φοβερδν κα\ άγριον βρώσιν αυτών τους πολ- 
λούς μή υποφέροντας κα\ διά τούτο άικ>^[δέοντας 
πρδς τό ήμερον κα\ πράον ημών συχνώς, &τε δή, 
μή κατά μικρδν λάθωσιν ίαητοχίς πρδς ημάς Ικκενώ- 
σανι•ς, δεδιότες οΐ σφών αρχηγοί τδν πολύν περί 
νούτων λόγον πολλάκις κα\ μέχρις ημών κεκινή- €115 €θ11θ(Ιθϋ5 Οά 1)6ΐ1ί 316301 Γ6νθ€3ΐΟΐη 06^110111 ; 

ι<1(ΐυ6 103^15 (ΐ6€6Γ6ΐη6ΓίΙο]υ(Ιί€3ΐοιη 651. Οοοηιοϋο 

60ίηΐ ηΟΩ 0010601 1ΐυΠΙ3ηίΐ3ΐί5 5605αηΐ 6Χθί556 3Γ• 

ΙιίίΓΟοιΙοβ 651, ςοί 1100110601 €350 3ΐίςοο 301 Ύίΰϊβ- 

5ίΙθ()ίθ6 ίη 6ΓΓ0Γ6ηΐ ρΓθΐ3ρ5001, ρ3ΐη3Ι|06, ^03 οίΐΐΐΐ 
ϋοΐοίυε 6556 3ίϋθΙ, €0ηΐ6ηΐρΐ3, 3(1 1ι9Β€ 0Χ0Γ6 61 
Ιί1ΐ6Γίβ, €60 3<) 3ΠΙ5 ΐηνίθΐ3ΐ)ίΐ65, 3(1 ΚθΠ13η95 (ΒΐΙΟΟίβ 

1θ€3 €οηΓθ($ί6ηΐ6Πΐ, 8€γΐΗΐ€» [|[60ΐί5 ίηιηΐ3οίΐ3ΐί; 

€0]05 3 ί6Γί5 οίΗίΙ ίθ(Ιθΐ68 (Ιϋί6Γ3ΐ, (ΐ6<ΐ6η(1θ5 ρθΐ3- 
Τ6Γίΐ τ €θηΐ 60101 ΐ6ΓΗί>ίΐ65 ΙΓ0€654|06 36 ΓβΓΙ 5101» 
Ι00ΐΐ05 βαΟΓΟηΐ 1(1 ΟΟΟ ί6Γ60ΐ6β 3(1 Ι60ίΐ3ΐ6ηΐ 61 
Π130506ΐΟ<ΙΙθ6ηΐ η05ΐΓ3αΐ 5Φρ600ηΐ6Γ0 ΐΓ3η5ίΓ6 3θί- '• έχτραφείς] 3ΐι έντραφΑΐ; ? ^'* δλος ? νΑΒϊ^Ε [.ΕΟΤΙΟΝΙ^δ. 2/ ΤΗΕΜΉΑΝΕδ ΟΟΝΤΙΝϋΑΤυδ- 2« 

ηΐ9^τ«ηοη(. Νβ•9ίΐυΓ «ιιΊνβΤΜ Η>•οπιιιι ι^βηι Ιη α χα^ιν. 'Αλλάχ«νΙ)ΐι, τλ βή λβγ^μβνον χατά τ)}νΐΒαρ- 
ηοΜΓααι ρ»ιιΙβαιη βύ&β βΟιιη^βΙ, νβτίΐί βοηιιη ρπη- οιμίαν, Ιφι^λαν» ΑνθρώΐΜΐς έντυχίντκ 9%ίρ^ς. 
€ίρΐΜΐ 8»ρίυ8 βΐ 1(1 ηο8ΐΓ•ιη ιι$<|ΐιβ «Ιβ^πι ιηυ1109 άβ Ι)«ο τβ ββτιηοηβ» ιηονβηιηΐ. Ιη τληκιη Οιιηοη, 
€|«οιΙ ϋοηιιιΐΗΐιί ΓβτίαΓ ι<1α|^ο, οβοίηβτιιιιΐ, τίηΜ η.ΐ€ΐί Οηηί ρΓοροβϋϊ» βΐ ςαΐ « ββιιίβηϋιι ηοα ί*€ίΙο 
ιΙίαιοτβΓβηΐιιτ. 6. ΊΟτβνί 118(1116 (»βηΐαιη ιικ>η, ιαιΙ^υθ ηαοι 
§«1168 λ4 8πη8 ΰοηοαΓΤ6Γο. Ιη Ηίβ ΜίοΙι&βΙ Ιββαίιιιη 
81Ι0ΙΙ1 Γβν6ΓΐΙίιιΙ>βΐ, βΐ(|υβ Οηβηΐβ οιιιη €0ρπ5<ιυ&ιη 
οίΐο ΐΓβηβπιία^β : βηΙιηνβΓΟ (|θο μ «]]«(οιγ€ «ι&η- 
ηιιιι βκρβοΐΑΐΜΐ Μΐίςιΐύ 8θ€ίο, ίιηρίΑοΙ^ίΙβπι 14 
Ιιοβίύοι ηΟβικΙίΐ. Ουιη βηΐιηβχ ν6Γΐ)θΓυιηΠΐΑ]8οΐ8ΐι- 
ΙΜ μ: Ηοηα&ΒΜ ίηΙβηΙΑΙί• ιηίηίβ, ςιιίΙ>υ$ 86 ΟΓαιη- 
ηιΐ8 Ιιοιηίηυιιι 8ΐΓ8(;(•ηι Γβοΐυηιιη, α^οβ ν88ΐ8ΐυΓυηι, 
8ΓΐιοΓβ8 βΧ(»8υΓυιιι, <Ιοιηο8 8(ί(Η»ιΐ8υηιιη, οιηηίηο- 
φΐ6 ΐοτΓβηΐίβ ιηοΓβ, νιοίβηιο ίη ηο8 ίιηρβία, ΐΓΓυρίίο- ς-'. Τοιγαροΰν μιχρδν Βιαλιπβντες χατ* αλλήλων 
όιιλ(ζονται. ΚαΙ ΜιχβίΙ)λ τδν έαυτοΟ ύπ(»9τράτηγον 
Λέοντα έπανάγκιν χαΐ διαιηραιουβθαι &χ της *Ανα• 
τολης θδττον ^ξ{ον ρκτά χαΐ τών δυνάμεων* χα\ 
βοηβφ μέλλων χρήαθαι αύτψ έχθρ6ν χατέλαβεν 
Ασπονδον. 'Οςγάρ έχ των μεγαλαΟχων ^ μάνων χα\. 
ά^ίλών &ν Χ9ΐτ4 'Ρωμα^ων ό ΚροΟμνος άΐΕέπεμ«ε« 
φθόρονς σωμάτων έπαπειλών χαΐ γής β](^βιν χαΐ 
δένδρων έχτομάς χα\ οΕχημάτων πυρηόλησκν» χαΐ 
δλως χαΟ* ήμων οΤά τις χειμά^^υς ποταμός φερ^ ηβΠΑ 86 ίλεΐϋΓυηι βΟΙγιιιιΙ)»! 8ε οπιηββ 8ΐιΙ) Ιυ^ύιη ^ (^£^( πάντας ΰφ' έαυτδν ποιήααι διεβεβαίου, άρτι 
ιηίββαΓυιη, 8ηίιη8ΐιΐ8 ίπιρ6Γ8<οτ 8υ86βρΐ8 ίλΐη βχρβ- 
(ΙΊΐΗΚίβ, πιθ(Ιοιη οηιηβηι 6Χ66(Ιβηΐ68 Β8Γΐ)8Γί ηιίη88 

ΰθαΐρΓ6$8ΐ886(, νίχ<1116 ΠΟΙΙ 8018 86 Αηϋ>υ8 €0ΙΙΐΙη6Γ6» 
η6€ 10(16 ρΓΟΓΙίαΐρβΓβ 8β>Ό8(ΐυ6 Κοιη8ηο8 να8Κ8ΓΘ 
€060:18861 ;δ«ρίυ8(|(Ι6 ρΓθνθ€8ηΐ6 Μί6ΐΐ36ΐ6, ίη8(Γ06ΐ8 

ίη €ΐιιη 8016, ρυ^ιη» 18 βίοβηι €0ηιρΓβ888 βαιίιοΐλ 

(161Γ60(888€Ι, (}αίΒ ίπίΟ νΐΓ6β 8088 8{^08(Ϊ6Τ6Ι, ΠβΟ 

^ αϋν6Γ8υ8 ίιηρ6Γ8ΐοΓ6ΐιι ιηιηαηι Γ4>η86Γ6Γβ ιαάβΓβΙ ; 
8υ£^66Γ6 Μίο1ΐ86ϋ νί(ΐ6584υΓ, <|υο(] 1)8Γΐ>8Γί€8ΐη ίΙΙαηι 
ί6Γ0€ϊαπι Μ (6ηΐ6πΐ«ΐ6πι 8018 ΥβΙοί Ιβηιιίηΐ8 8ίη6 
ρυ||[η8, 6υ](ΐ8 ίη66Γΐυ8 6χί1α8 6δ(, €0ηε1υ8ί886ΐ. 

4 Οΐ1ΑΒ(1θ6ηίΐη» 8Ι6Ι)8Ι, ςΐΐίΙ)Π8ΓΓ6ΐί 60ρη8 800108 8(1 

ρυ|;η8πι οοιιιπιίΐΐ6θ(1αηι 6χε1ί6 οοη ρο88ίηΐ08, 86(1 δή τοΰ βασιλέως Ιχστρατεύσαντος χα\ συντεΩίαντος 
τάς ΰπερορ£ους &χε(νας άπειλάς, χα\ μδνον ού τοΙς 
οίχείοις δροις έμμένειν χαταναγχάζοντος, άλλ' ούχ 
έχπηδ^Ιν χαΐ τήν ** ήμετέραν ληΐζεσθαι, χα\ ιςολλάχις 
έχ παρατάξεως προσχοιλονμένου μλν το$ Μιχαήλ» 
έχείνου δ^ μή άπαυθαδιαζομένου» άλλα τήν οίχείαν 
έπιγινώσχοντος άσΟένειαν χα\ μή πρδς βασιλέα '* 
χείρα άντάραι χατατολμώντος» έδόχει μέν τψ Μιχαήλ 
άρχείσθαι τ6 προηετίς έχείνου χαΐ αΟθαδες (ν το!ς 
ύπ" αύτου >^ χαταχλεί^ντα , μή χα\ μάχην έπισυν• 
άψαι, ώς άδηλου δντος του μέλλοντος* € Έπε\ γάρ, 
έλεγεν, ίη παρβκάξεως ημών ούχ εΙς πόλεμον οίοΙ 
τέ έσμεν ΙχχαλέσασΟαι » άλλα φυγομαχε^ν χαΐ Ιφ* οβηι (Ι61Γ66Ι8Γ6 8υ{8(|«6 86 βπίΐΜΐβ (Χ>οΐίη6ϊ6 €0{[8- ^ ^ΑυτοΟ ** μένειν άναγχάζομεν, τ( χαΐ δράσαιμεν 111118, ςαί(1 6ΐί8αι 0666886 οι 8(1 6Χρ6Γΐ60(1αηΐ ΜΟΓ- 

Ι6Π1 €ΟΚ80»ΟβΙ ι £αηΐ ϋ8(ρΐ6 80η8ίΠΙ ρ646ΠΙ Γ6ΐί8ΙΤΘ 

ρ8θΐ8ΐίοι^θ6 Αοηιιηυπι εοίοιη Γ6ρ6ΐ6Γβ Μί6ΐΐ8βΙ 

€09ίΚ8Κΐ, νΐ88 Γ68 10^1^08 1^60πΙ, 066 6Χ ΙίΟρβΠΙΐΟ- 

ρί8 ΚοηιαηΙ ηΐ8]θ8ΐ8ΐ6, ί^ν^ Ηοβιίϋαε ν6Γΐ6Γ6. Ηθ6 
βοιίΒ 1•6θ οριίηιαιη ίΗα(1 Ιιηρ6Γ8ΐ0Γί8 οοηβίΐίοπι (11- 
6βΙ>8ΐ, ςαοά ηίπιίΓαηι ποη Γ6616 αο 8ίη66Γθ 86ηιίΓβι, 
«6(1 ραΐπ (1οΐΗ{ΐιβ ρΐ6ηο οοηεϋΐο, οηοσι Ιΐ06 ιοοΓιγθ- 
;1«Γ, αΐ ίη 86 Γβίυαι κυοιπιαιη Ιτ8η9ί6ΐτ6ΐ. 8αη9, 
2^161)81, ίη»ρβταΐοτ^ ηιον^ηάα ηοΰί$ ίη 15 ^^* η9ηα 
ειιηΙ ; νίάέ^ί$ηνε ηι$ ραίαιη Ηοάιβ γο6«γ αο 9%τβΛ %η 
Ιΐ9$ί€9 €Χ$€Τ€Τ€^ Ιιιο^Ηβ Λά (ίάηϋΙαΜ ηχ/Η ρηΜα$ίξΗ0 
/'ινίιιιη, ϊη ρηΊηίβ ^τάνιΟ^πί Λίηηηβ άίηιΐ€αηί£ηι^ ρτα-' 
€ΐατε νίΰΐϋτβηι (οψ€, Ηί8 ΜίοΙιαβΙ ν6Γΐ)ίβ 8 8ΐΐ8 1π βιαζ^μενοι ;ι Διά τοΟτο ουν παλινδρομείν ήρεμα «ως 
χαΐ χατά μιχρ6ν πρδς τήν οίχείαν βασίλευαν βουλ(Η 
μένον» άπρεπίς έφάνη τφ Αέοντι χα\ ο6 χατά βα• 
σιλέα 'Ρωμαίων νώτα διδόναι τοΓς έχθροΓς* ούτω χα- 
λουντι &χε{νην τήν χαλλίστην βουλήν [Ρ. 10] τψ μι^ 
δρθά μτ}δ* ΰγιά φρονεΖν» σεσαΟραχμένα δέ χα\ δδλια, 
χα\ δλην ύφ" έαυτ6ν ποιήσαι τήν τών 'Ρωμαίων με- 
λετώντι ήγεμον^αν. 'Α^^' Ιζτιτέον 6φη, πρόςαϋτους^ 
ΔβασιΛβυ^ ηα\ δψβιμΒ σήμεροττό ηράτος καθαρώς 
άναδούμεγοτ κατά τώτέχθρών καΐ ηκηρόροτ δεί" 
χγνμΒτοτ , τ^ σ^ καναθαββουτνα καϊ χροχοΛε* 
μονντοΛεχοίθήσεί τβ καϊ εΦχ^» Τοι^τοις 6 Μιχαήλ 
τοΙς λδγοις εκτραπείς τε χα\ παραβαλευθείς σ^ρρ^ξαι 
παρεχελεύσατο τ6ν πόλεμον. 'Ος δέ μόνον έγένετο 4ίνβι•80ΐη 86108 660160(18 ρυ8η8αι €6086ή ΐυ88ίΙ. ^ <Γυμ€ολή , νώτα δους ό Αέων τήν φυγαδείαν ήσπά- Ιίοχιιιιβ ρηηΐ8 Ιρ88 €θη9Γ688ίθη6 1.60 ΐ6Γβ8 ν6Γ(βο» 

ί»%Λΐη €8ρ688ίι, ςοίρρ6 (^Γ8ηοί(ΐ6ηι €θοΐϊηυβ ηΐ64ί• 

Ιαθ5, 6Ι»1 118646008 6]υ8 Ιΐ06 60Π8ί1ίθΒΙ ΙΟΟΙ ΜίθΙΐ&6• 
ΙιΊΟ, ΐυη Ιΐ08ΐ68ΐ8406Γ8(. ΟθΟ(1 60101 οίΐιίΐ Ιΐ•€ΐ6η(18 
•8(Ιυ8ΐηθύί 6004ί({6Τ8ΐ, ({08118 ρΓ«1ϋ νί8 8ίί6ΓΓ6 86• 
|6<, ηυΙΙθΠΐς06 Ι)6ΐ1ί Γ86ίθΟ$ 0ΐΓ8νί8 86168 ({6886Γ8(, 

86(1 ρηηιθ8 ΐρ86 εοοΟί6ΐυ8 ν6η6ΐΐ8Κ0Γ, νίχςυβ 4οαι 
<'0Βρί886 6ΜΐΟί€ΐαηι ρ8Γΐ68 8(1ν6η6ΐΐ8οΐ, ΙΟΟΙ ΐρβίε 
Βαΐ98Π8 1001 ι-6ΐί(ΐοί8 οιιιηί1»α8 γ6€ <Ιο1ο8 νί(ΐ6ΐ)8(0Γ, 

4|08ΐΪ8 ΐΜ>8ΐίθαΐ 6886 8θΐ6(: ΟβΟΐρβ Ο 808 ί1ΐ88 (1Ϊ8- 

ιτοΐΜηίααι οεΊ6« 60βτ6Γ88 4]6ΐη•ιο ία 608 6χ ίο^^ 
ίΓ0ΐιΐ6, ν6ΐΐ6 ί^^06^6) αϋί 8οΐ6αι βηιΚ»» 86168 οϋπΐ 

ΥΑΒΙ^ε Ι.Ε61Ί0ΝΕ5. 
** τήν 001. ρ. *• βααιλίωί Ρ ; εΓ. ρ. 109 ιΐ. *' αύτω ? »• Ιαυτήν νοί^ο. σατο, τήν βασιλε£αν άε< πως επιζητών. ΚαΙ τοΰτο 
τέίύζ άδηλον ήν αύτψ τε τφ Μιχαήλ χα\ τοΖς 6πεν• 
αντίοις* μήπω γάρ τίνος γεγονότος, οΤα φίλεΐ χατά 
πδλεμον, μηδετέρφ ανδραγαθήματος , άλλ* (τι χατ* 
^9Χ^ οΟσης της μάχης χαΧ μιχροΰ δτι χαΐ συνε^^ά- 
γησαν άγνωστου, αύτο?ς τε τοΣς Βούλγαρο ις χα\ 
πάαιν έφάνη τρόπος είναι τδ πράγμα» ώς μέλλουσιν 
αύτους διασπ^ν χα\ α&θις έξ ύποστροφΐ^ χαταπολε- 
μειν. *Ας δέ αμφότεροι ού χατά τρόπον άλλ* αληθή 
δή έγνωσαν είναι τήν φυγήν, τότε προσπεσόντες ο( 
μέν ενάντιοι φόνον τεολυν ένειργάζοντο τών φευγόν• 
των νεανιχώς , 6 δ& Μιχαήλ έαυτδν σώζειν άλλ* ού» 29 ΙΙΒ. Ι. -ΙΕΟ ΑΚΛΕΝΙΌΒ. 30 

&ντι«(««ιν μβτ' όλέγων ών βκκβίραζι. Κα\ ούτω Α 1>6ΐΙί 2Γ(6 Ο^ιί, 86(1 νβΓ&ιη ΚοιηοηοΓυιη !η%Ζίη^ μίν τα^ν γενέσθαι τ^ν μάχηντκν^ ήμίν εγγράφω; 

ΐϊαραδκβώχασιν* εΐαΐ 6^ οΐ χα\ τά^ δυν&|λ€(ς μάλλον 

τφ Αέοντι βιβόασκ διασώσαι χαΐ χαρτερως ^άγων{- 

σχαθίαι , των βασιλιχων ταγμάτων Ιθελοχοιχηοά^τρων 

χαΐ τ^ν οίχείαν προδββωχότων ποφάτα^ιν, άλλ* ου 

τοΰ χατΔ τ^ν Λέοντα μέρους. Πλην χαθυπ£ρτε^£2 

μλν τα Βουλγάρων δυσελπίατως» τά δέ των Τωμα^ων 

Ι)7η} βννεχόμ&να βαρείς χαΐ φοβερή τ6ν βασιλέα 

Ι««Ι&κον άγωνιώντα «ερί ψυχ!}(. *Λλλ* ιΙχιΤνος μέν 

ιερ^ τάς βααιλε^ους αύλάς παρεπέμπετο, τ^ν Λίοιττα 

οίδν τίνα πρ^βολον χαταλιπών έξωθεν έφεδρ&ύειν του 

μή τκνα γενέσθαι λαφυραγωγίαν πλείονα παρά |τών 

έχθρων. Ό δέ χαιρου λαβωμένος επιτηδείου «ςδν 

στρατιωτών δχλον ήρέθιζέ τε χαΐ βλάσφημα τίνα 

ΡΐΊηεΪΜ χατά του βασιλέως ήνάγχαζε, χα\ ρή &ν 

• ΙΛαροτ^ έχέΐτο δή τόν μύθοίχ, ήγεισθαι Λεάττωτ 

ίίοΛ^ έλεγεν έίταί^ τήτ ^γίιν ^Ασαασάμετοτ 

τντ χαΐ χρός τους χόΛχονς ρυγόντα της γνναί" 

«ός, τότ ^υτοΰ ήμας κατοΛιΛόντα ' Λαόν ίίαρ' 

ατάΛωμα τώτ έχβρωτ, 06 πω πέρας προς τους 

[Ρ• ϋ] χοινωνοϋς των λ^ων δ λδγος ελάμβανε, χαΐ 

εΐζ Ιργον ^ν τουτο^ν άπεχβάντα Εδεϊν» τ{} των χολά- 

χων χατασπαρέντα στωμυλί^ χα\ συνδρομ|1. Κα\ 

τέλος άνά^<ίησις αύθωρ^ν, χα\ τ^ν αύτδν είχε τ6 

βραχυτατον μδριον τής ημέρας Ιδιώτην άμα χα\ αύ- 

τοχράτορα. Β ςυοιΐ ίΐ3 3(|;6ΐ)ΐιΙαΓ, 68&6 8<1ν6ΓΐθΓβ, Ιιο^Ιββ νβΓ&ο 
ίιηρβία Γυ^ίβηΐίαηι 8ΐΓ&^6ΐΐ) ηιαίίαιη ^βιΙβΓβ. Ι|>$£ 
ΜίοΙιαβΙ 8&1υΐϋπι βχρ6(ίΐΓ.ο, ηοιι ευαι ρ^αοίβ 8ίί)ί 
ΓοΠοΐίβ 1ΐ05ΐί1)υ8 €011211 ϋΓ οΙ)$ι$ΐ6Γβ• 8ίΰςυ6 λίίβο 
ρυςηαΐυιη δΐιηΐ ςΐιί 1ίαβΓ3Γυηι ΐϋοηιαηεηΐίβ ^ά ηοβ 
ΐΓ3η8ΐηί$6πηΐ. Νοη άβευιιΐ Ιαιηβπ (^υΐ 1.6οηί ροΐίυβ 
Ιπ1>υαη1 οορίαβ £οη$6Γν3$36 20 βίΓβηυβ ριι^η38$β, 
ουιη 2υ1ίοί λο ρ3ΐαΐΐη96 οοΐιοπβϋ ι^ηανί» αοΐί ιιΙιγο 
ΐιχ%Λη\ ίιιϋ$$βηΙ, αίςυβ Αοίβιρ βυαιη ρΓθύί(ϋ&&6ΐα, 
ηοη ςυφ 6χ 1•6θηί8 ρ&Π'ώυβ 6586ηι. ΕηίηινοΓΟ Βαΐ- 
|[2ΐπ ίιιορίηαίο, αοοιιοι ηϋιίΐ 6]υ8ΐηοϋί 6χ»ρ60(8Γ6ΐυΓ, 
8υρ6Π0Γ68 6ν2<1υηΙ : ^Γονί αυ(6ΐη ΐΓ<'η)6ηιΐ8(ΐυθ 
€ΐ2ΐ(ΐ6 ΑΐΐΓΪΙί Εοπααηί ίιηρβΓ»ΙοΓ6ΐη 1β άβ β&ΐυΐβ δυΑ 
«ηχ'ιυιη 6 ρΓ9ϋΙίο Γ6<1υευηΙ• ΥεΓυπι ίβ ςυίϋβηι Αΐιίααι 
Γβρβίίκ, 80 €β\ι φιούά^ίτα ρΓορυ(ξη8€υ1υιη ίβοηοιη 
ίθΓΐ8 6χευ1)9ηΐβιη, ηβ ςυ8ΐη (]05ΐ€8 ιι1(γ3 ρΓ^ϋιιιη 
Αΐ)ί|;8η( 30 111)6πυ8 8£γο8 ρορυΙβηΐυΓ, Γοΐίηςυίΐ. Αΐ 
Ιιοο οοιηιηοόυιη πΑοΐυδ ΐοιηρυδ ιηΊϋΐ8Γ68 ΐΓΠΐ3ΐ3ΐ3β» 
βΐ ηιαΙοίΠοΐα ςυ^ϋαιο ίη ίηιροιβίοΓοπι ]8018Γ6 608 
οο^ίΐ. Ηαηά β γ«, 3ΊοΙ)8ΐ, ηΐ ι^ηοά (αΜα β<ί, Ιβοηηιη 
αρηαη ΰβτυΐί$ ύηοαΧ ; ηηί νίάβΐίοβί ηιοάο αηβρία [αρα 
νι ηχοή» $ιηιιηι €οηεβ$$βηί, ηοΐ^η ίη οαϋτΊ^ τβΙίοΐί$^ 
^ιιοβ Ιιο$ΐ€* να8ίίΐαΐ6 ΰοη$αηιαηί, Υίχάυι» ιιι €ϋηι 
ιηο(1αιη 8θθΊθ8 βίΤ^Ιυβ ροΓοηνβΓβΐ, ουηι γο8 βνοηία 
8υοοο(1ίΐ, δρΗΓ8ΐ8 ίη οιηηβιη ο^ΐδίΓΟΓυπι 3ΐηΙ)Ίΐυιη 
§8ΓΓΐιΙί8 38δ6η(810Γυιη νοοΊΙ)ΐΐ8 80 οοηοπΓδυ, ςιΐ08 ΙΙΙβ β]υ8(ΐ6ΐΒ ίβΓ6 ΐ€ηΑΓΐ8 86ηηοηβ8 ΙιαΙηιογαΙ» ΡοβίΓβιηο 80ΐυΐαπι δοουΐα 8οςΐ8ΐηα(ίο, €]υ8(ΐ6πιςιιο άίοΙ 
Ρ8Γ8 πιθ(ϋ€ί88ίιη8 βιιπΜΐβιη ρήνΑΐυηι 8ίιηυ1 &( ίηρβΓΑΐΟΓοηι 8$ρθχΊ(. 

{Γ. Άρτι γουνάνηγορεύετο παράτοΟ στρατοΰ,χαΐ 7. Τίχάυιη ιιηρ6Γ8[0Γ 8ΐ) βχοΓρίΙυ 8θοΐ8ΐη8ΐυ8 
φδβοι τούτον χα\ δέη ύφΐΖρπον, εΓτε σχηνήν δντως ογδΙ, ουιη ίΐΐί ηαοΐαδ 3ς ρ8νοΓβ8 ο1)ΓθραηΙ, δίνβ Γβ 
ύποχριν^μενον, νάπολογίαν σχο£η εΙς ύστερον, «Γτε ίρδα $0008 Ιΐ3βο 80 δίηιυΐαΐίο ΟΓ^ηΙ, ςιιο ίη ροδίο- 
χαΐ αληθείς τά ταΐς τηλιχαύταις πράξεσιν άχολου- ρ Γϋοι ί:ιο1ηυ$ οχουδαΓΟ ροδδοΙ, βίνβ ι^ογο ςυαηία 
θουνταάντ:παλαδιαλογ4ζ6μενον,1πε\χαν τοίςάρπά- ίδΐίυδηιοάΐ ιηοΙίΐίοπ11)υδ ιηοΐβδία οϋδίδίαηΐ, βοοιιιη σαι τά αλλότρια προθύμου μένοις μοιλαχώτεραι πρ6ς 
τ^ δεινά τ^λμαι ψιλουσι γενέσθαι , χαΐ τ6 μέγιστον, 
δπως των βασιλείων μετάσχγ} αύλων, θυραυλών τε 
χαλ κόρ^ που αύλιζ^μενος* *Αλλ* έμελλε πάντως 
χα\ αύτ6ς Ινσχηνωσαι το?ς βασιλε£οις, χα\ διά τοΟτο 
πνεύμα πονηρέτατον διβγείραν Μιχαήλ τ^ν Τραυλδν 
χαιρ£αν οί ιιαθιχέσθαι διηπείλει. εΙ μή τήν άνά^• 
^ησιν ασμένως π^οσδέξοιτο* ώς αύτψ γε πάντων 
μελήαειντών νθ|Αΐζομένων δυσχερών, χαΐ αντής γε 
ταύτης της πρ6ς τά βασ&8ΐα άφ/ξεως. "Ο δή χα\ 
γέγ•νβν. 

η'. *0ς δέ τις άνήρ ( Ιωάννης οϋτος 6 χατά τ6ν βηίιηο Γερ(ΐΐ8ΐι8ΐ : ηαηι βΚ ςυίΙ)υδ οοηδίίΐιιίαιη δίΐ 
&Γιοη8 Γ8ρ6Γ6, Ιιί$ 8(1 πΐ8ΐ8 (Ι6$ί|;η8η(ΐ8 ρΙοΓυιηΓ^υθ 
8ηΊηιί δοΐοηΐ ιηοΙΙβδοοΓΟ. Ηοοςαο πΐ8χίπ)υιη οοςίΐ8. 

1)8Κ, ςΐ18 Ι811(ΐ6ΐη Γ8ΐίθΠ6 ίη 085ΐΓί$ 8ΐ8ΐίνί8 80 ρΓΟουΙ 

8£6η8 8υΐ26 οοιηροβ ον8(ΐ6Γ6ΐ. Οηιηίηο Ιβιηοη Γυΐα- 
Γυηι 6Γ81 υΐ βΐ 8υ1:) ροΐΪΓΟΙυΓ β( ίη Γ0(ΐ;ί8 Ιΐ8ΐ)ίΐ8Γ0ΐ^ 
υοίρςο οΐί8(η Χ7 ^ρίπ^^^ ηβ<μΐ8Π) 8ίΙΐ8ΐα ΜΐοΙΐ8β1 
Β8ΐ5ιΐ5 ΙοΐΙΐ8ΐο $0 βί νυίπιΐδ ίηΟίοΐυΓυπ) οοο)ηιίη8ΐιΐΓ,. 
ηίίίί πιί1ίΙϋΐιΐ8θφη)8(ίοηοιη &υ8ηΐςυ6 ηυηοαραΐΐοηοηι. 
ρΐ8θί(1β 8(1ιηίΐΐ8( : Γογο ηίπιίΓυηι 8ί1)ί ουΓ» ςυβοουο- 
ςιιβ 8Γ(]υ8 νί(1ο8ηΐυΓ| 80 ίρ$υιη ουπι ρΓΐηιίδ ίη Γβ- 
ςΐ8ΐπ 8006$8υιη. Οιιοιΐ 118 £80ΐυιη 051. 
8. υΚ)ί 8υΙοπι ^ο^ηηοδ (ΐυίϋβιη Ηβχ85πΙίυ8,ουί πιο&- Έξαβούλιον ) τήν των τειχών έπιμέλειαν χα\ τζρό- Ο ηίυπι ουΓ8 ΟΓοϋίΙ» οτ8(, $ηΙ) ΐρβυη) ηιοχ ίιηρβΓ8ΐοιί8 νοιαν ποιούμενος {σθ^το τ^ν Λέοντα τοΟτον χαταλε- 
λειμμένον πρ6ς φνλαχήν &μα τ|| του βααιλέω; είσ- 
δδφ ( δειν^ δέ άρα άνδρας φύσιν στοχάσασθαι 
π^^^θεν), ούχ έν χαλφ τήν έχείνου ξφησε γενέσθαι 
προστασίαν των στρατευμάτων όθεν σύμβουλος γ(ν&• 
ται τφ βασιλεί διανοήσασθα( τι χαΐ τ6ν άνδρα μετά- 
στησαι χαλώς. Πλην Ιδεί τ6ν τέως τφ χωδ(ω θήρα 
χρυπτύμενον άναχαλυφθήναί ποτέ χα\ δοχιμασΟήναι 
ώς έν χοάνφ χρυσ6ν τους του θεού έχλεχτούς * συγ- 
χωρείται δέ τούτο πολλάχις χατά τίνα του χρόνου 
χυχλιχήν περίοδον γίνεσθαι» έξ αΕτήσεως, οΤμαι, δαι- ίη υΓΐ>6πι ίη^Γεβδυπ), 1<εοηεπ) εο^ηονίΐ ΒοπίδηΦ 
(Ιίΐίοηίδ 80 ΙιιβηίΙίδ 8|;πδ ρΓΧδίϋΙο Γοΐίεΐυη) (εΓ8ΐ ίδ 
γΐΓ 80Π ίη^εηίο • 8ε ςυΐ Ιιοπιίηΐδ ρΓοευΙ ίηόοΐεηι 
οο»]εεΐαΐ'εΐ), 1ΐ8υ(1 Γ»ιΐδΐ6 εοδδυιυπι 8ίΙ ηυοά ίδ εαην. 
ΐπιρεΓίοεχβΓεΙΙυί ρΓχΓοείυ^ εδδοΐ. Οιΐ8ΐιιοΙ)Γεη] βυοίΟΓ 
εδί υΐ δεευιη αΐίςυίίΐ εοηιπιεηΐυβ ίηιρεΓ8ΐθΓ ΙιοηεβΙα 
ςυο(ΐ8ηίΐ εοΙοΓβ γΪΓυηι πΐ8^ί$ΐΓ8(υ π)()νε8ΐ. ΥεΓυιη 
ηεεοδδο εΓ8ΐ υ( ςυχ Ι)8εΐεηυδ ονΐηβ ρεΙΙε εοηΐεεΐ& 
ΐ8ΐιΐ6Γ81, ίη^βπίυπι ίεΓ8 ρΓΟίΙεΓοΙ, εΐ υ( εΐεειί Οβί 
ρΓθΙ)8Γεπ(αΓ Ιιβυά δεευ3 8ο ΙΙιπιπια 8υΓϋπι ίη οοηΟί* 
οΙογΙο ρυΓ68ΐ. 51ηίΐ αυΐεηι ί4 ηοη γ8γο, ροΓ Γοουι-^ 3! ΤΗΕ0ΡΗΑΝΕ8 εΟΝΤΙΝϋΑΤϋδ. 3ί 

τβιιΐιυιη Ιύΐηροηιιη ηα^ιη^αιη ρβΗο'.Ιυιη, ίΐα βτβΓι'ΐΓβ, Αμονιχης, χαθάπερ έπ\ Ίώβ, %\ς γνώσιν μίν ιιαλ «Ιχιιιοηβ, ριιΐο, €]α$ 8ΐΙ)Ι οορίλΐη ίΪΛ^ίΧΛηΐβ^ ηύ ίη 
ΙοΙμ) ιιο$εί1υΓ οοιιΓιΐζίβ$6, υΐρίϋηηοΐ6$€2ηΐ6ΐ<ϋ$οβΓ- 
ηιιηΐΠΓ, ηοαίί νβΓο ΑίΜΐίοβηίαΓ 80 β](οί&ηΙυΓ. 

9. Υίι ηαιηςυβ ββηηοηθίη ΑιπβΓ^Ι, £υιη ίλΐηβι 
ρΓχνοΐΕπβ 3εοΐ2ΐιηαΐυπι ιιηρβηαοΓβιη Ι^τβηηηιη 8ο- 
ηυηΐίλΐ. Εο τυηιοΓβ ηυηϋοςιιβ 9ΐΐοηιΐ& οίνίιβίδ 3ο 
ί6Γβ ιηβιιΐβ πιοΐα τίχ 86 €οηΐίη6ΐ>2ΐ, Μΐί οίνίΐίβ ίοΓ- 
ιηί(1ίη6, ΰΐι]υ5 ιηοΐβ Ιΐ2υά γαγο υΓΐ)€8 ίπίβ^ΓΧ οοηεί- 
ϋϋηΐ. νβπιιη ΙηιρβΓ&ΐΟΓ οΙ)8ΐυρυίΐ «ιυίίίοιη Αηίιηο, 
1ΐ8υ(Ι Ιαιηβη ιηβηΐο ΐυΓΐ)3ΐυ5 681, 86(1 νίη 13 Ι3"ΐυηι 
ίη|^ΐθ8 ηΐ0Γ68 €ΐβΐ68ΐ3ΐυ8, Ιβηί (|υ&8ί 5Ίι8(ιγγο 1κ»ηυιη 
&ί6η5 ο1)$6ςυΐ άίνΐη» νοίυηΐβΐί, ρ^νοΓβ ζο ΙυΓΐ)2ΐίοηβ 
υΓΐ)6ΐη 1ί1>6Γβνίΐ : €υη€ί;08 ΙιΟΓίαΐυβ υΐ ΐχΓ&ηηο νβ- 
ηίβηϋ 0€6υΓΓϋηΐ, ςαο ηίηιΐΓϋηι ηυΐΐο είνΐυιη ροΙΙα- βιάχρισιν των «ύνεβων. &λλοτρ((ι»9ΐν 81 χαΐ &«ο• 
«ο^η^ν των χαχών. 

(Ι*. Οΰπω γ&ρ ιιέρβς Εσχον οΐ >^γοι , χα\ φήμη 
ηροΟέουνα τήν τοΟ τυράννου Ι μήνυε ν άναγόρβυνιν. 
Προητεσούσης $έ ταύτης, ή μέν Ίϋί^Κ^ς πρ6ς τοιούτον 
άγγελμα μιχρου 9ε?ν Εχφρων γενομένη μόλις Ιαυτήν 
συνείχεν, τους εμφυλίους χατο^^ωβοΰσα πολέμους, 
έζ Λ τΕολλάχις αΰταν^ροι τεόλεις χατεβαπτίσθησαν « 
6 δ* αύτοχράτωρ Ιξεπλήγη μίν τήν ψυχήν, ούχ Ιτα- 
ράχθη δέ τήν γνώμην, [Ρ. 12] άλλ' άχαριβτίαν αύ- 
τοΰ μόνον χατεγνωχώς, ήρεμα ιτως ύποψιθυρίσας 
ώς χβύιδν τφ Μψ θελήματι ΕτκβσΒαι, άφήρει της πό- 
λεως τ6 περιθαμβές χα\ ταραχώδες , &παντας προ* Ιαηι οηιΟΓΟ ζα ίηοοίυιηβιη είνίΐ2ΐ6ΐη ου8(ο<1ίΓ61. τρεψάμενος χωρησαι τούτου πρ6ς άπαντήν, ίνα μένου. Ροιτο ηοηηυΐΐίδ Ιΐ0ΓΐαΐιΐίΙ>υ8 ιιΐ Γοηί &η!η)0 πι^ϋβ 
οΙ)8Ϊ8ΐ6Γ6ΐ ρυ^ηαςαβοαιη ΐγΓ&ηηο <!6€6Γη6Γ6(, αο ουιη 
π Πηηοβ 86 λο εοη8ΐ3η(68 Ιαβηϋίβ €ΐ6ΐη6ηΓΐ88ίηη 
β(Ιεςαβ ρΓΧ5ΐ&ηΙί8 ΙπιρβΓ&ΐοήβ ρΑηί1)υ< ίοΓβ ,ροΙΠ- 
€6Γ6ηΙυΓ, ςυίη 61 Ιρ8ΐι ί1Γιυ8 αχοΓ ΡΓοεορία Τ6ΐη 
ρΓθΙ)8Γ6ΐ, ηεεηοη ΜίεΙιαεΙ ι|υί(1&πι Αιη&Ιεείιβ», ευ]α8 
Ιυιη ιη 8υ1« ρΓο1οδΧΓ8ΐοη8 ηιυηοδ 68861, ηοΐίεββ &ί( 
1ιηρ6ηυπι Γγ316γιΓι8 ε9β(1ίΙ)υ8 εηιεηΐβΐυιη. ΟιΐίπιοΙ)- 
Γ6Π1 6ΐ}3ΐη ουί«ΐ3πι ίαιηυΙοΓυη) ΔϋβΠδδίιηο ΐΓλάίΐίβ 
ίιηρ6Γ!ϋΓιΙ)υ8 (ΐυί1)υ8(Ι&ιη ΟΓηΑΐηεηΐίδ 80 Ιηδί^ιΓώιΐδ 
Ι^βοηεπ) 3^ίΓ6 8ΐςυ6 6ΐ άεΓβΓΓβ οοβ^ίΐ. Εζ Γβ χηδΊ^ηΖ" 
^ι^η(^3ιη 6]υ8 €οη]υ{;βιιι ΡΓοεορΊιιη «ο 1>&εε1ΐΒηΐί8 
ρβηβ δίαιίίβηο 6χοΐ3ΐηλ886 &ίυηΐ ίηάί^ηυηι 86 ι^πιτβ σαν αώζτΊ τήν έαυτου πόλιν Ιμφυλίου αίματος άχρα ν- 
τον τε χαΐ χαθαράν. Ίστασθαι δέ τίνων πρ^ς τά 
δεινά χα\ πρ^ς τ6ν διά μάχης αγώνα παραχελευομέ- 
νων χωρείν, χα\ μένειν αυτών ΰπιαχνουμένων βε- 
βαίων υπέρ βασιλέως πράου τε χα\ πιστού, άλλα 
χα\ αυτής αποδεχόμενης τούτο της γαμέτης Προχο- 
πίας χα\ Μανουήλ τίνος τών έξ *Αμαληχιτών πρω- 
τβστράτορος τηνιχαυτα τυγχάνοντος, οΟχ ίφη χρή- 
ζειν τήν βασιλείαν α?μασι *' χατα^ι^ομένην άδελ- 
φιχοΐς. *Ο0εν χαί τινι τών πρδς θεραπείαν αύτου 
γνησίων παράσημα τίνα δους τής βασιλείας φοιτών 
έχεΖσε έξεβιάσατο. Έφ* οΤς χα\ δεινοπαθήσασα χα\ 
οΤον έχβαχχευθείσα ή τούτου δή γαμετή δειν6ν λέγε- 81 Β3Γ03 (810 1<6οηί8 υχθΓ6ΐη €θηνίοίο ¥00308) 03ρΗί ο ^°ι> άναχραγείν , εΐ Βάρχα (οΐίτω δή τ6 του λέοντος ιηοάίοΙυηι ίιηροηοΓοί. Α( ϋΐ6 ββνβηοΓίΐΗΐβ ν6Γΐ)ί8 εβιη 
03$1ί^3η8, 86ςα6 ΐοΐυαι Οεο οοιηιηΊΐΙοηδ , ίαίιίΓΟίη 
Γοί ονεηΐυιη ρΓ3Β8(οΐ3ΐ>3ΐυΓ. Ητα οηίιη ρ6Γ0Γ6ΐ>ιΐ6Γ3( 
ΓυιηοΓ ίη{;Γ688ϋΐη ΐ]ΤΓ3ηηυιιι ρβΓ Αογοαπι ροΠβιη, 
οηιηειηςυβ 86η3ΐυιη 3(1 830γ3$ ρΓβΡουΓβοπβ »(168, 

δΐϋΐΐίί 0ρ6Γ3 3 Γυη(ΐ3ΐη6ηΐί8 6Χ8ΐΓυθΐ38, 0ΐ)νΐ3ΙΙΙ 
ρΐΌ0688ί586 , 30 βυρίηίδ 0131111)08 ρΐ3υ80 ί3υ8ΐί8(ΐυ6 

οοιίοίϋυδ ίο υΓΐ)6οι οχοίρβΓΟ 30 άβάοοβΓΟ. Οαοι 

001601 3(1 ρ3ΐ3ΐίυ0Ι ]3ΠΙ 3ρρΓθρίθ(Ιϋ3Γ6ΐ, βίςΟΟ 0ΟΓ3Ο1 

ϋίνΙα3 19 Οβί ΥογΙ)! ρΓορ(6Γ ηοδΓβεΐίΙιοπιίαίβ 1ιθ3- 

£106 , 3(1 ΙΟΟΟΠΙ (10601 611310601 νθ03Πΐ, Υ0|3 Τ6<1(1ί- 
ΙΟΓΟ (30ΐί8ρ6Γ 0008Ϊ8ΐ60(1θ01 08861, ςΟΟίΙ ροοΙΟΟί 
ΟΟΐοήδ 1)Γ6ν6ΙΩ ς0301(ΐ3Ο1 Τ0816ΟΙ ΟΐΠίΐ3Π ΠΙ0Γ6 (1Ί8- 

01001301 |[68(3Γ61 ( 3ςυϋ3Πΐ νοο3θ(, βίτο α)3Γβ, ςαΐ χαλέσασα γύναιον ) τζ χεφαλ|) έπίΟοιτο τδ μοδί(>λον. 
Ό δέ στε^^Τς λόγοις ταύτην έπΐ[^^απίσας , χα\ 
δλον δή άναθείς έαυτ&ν τφ βεψ, έχαραδόχει τά μέλ- 
λοντα. "Αρτι γουν χατηγγέλλετο τ6ν τύραννον είσιέ- 
ναι διά πύλης της χρυσηλάτου, κα\ πάσα ή σύγκλη- 
τος χατά τ&ν θεΤον του Προδρόμου νεών, δν ό Στούδιος 
έχ βάθρων άνήγειρεν, άπήντα χα\ ΰπτίαις έδέχετο 
τα?ς χερσ\, προπέμπουσά τε χα\ έχθειάζουσα. Ός δΙ 
το?ς βασιλείοις ήγγιζε χα\ χατά πρόσωπον δή τής 
θείας είχόνος του δι* ημάς ίνανθρωπήσαντος βεοΰ 
λόγου, χατάτ^ οΟτωχατονομαζόμενον τόπον Χαλχήν» 
έμελλε στήναι τάς εύχάς άποδώσων , έπε( τι φοινι• 
χοβαφές θοιμάτιον χατά τι στρατιωτιχδν !θος ά{ώ- 
στον Επημφίετο ( άετ^ τοΰτο χαλουσιν ή ^άΐ^α9σαν ίο Ιιί8 6ΐ6|;3ΐι1ί30ΐ οοΙηπΙ), 63Π1 οιοχ 6χοΙ( ; (10301 1^ οΐ περ\ ταΟτα χομψοί), τούτο μέν αύτίχα άπαμφιέν- ίρ83οι Ιο 013008 3θε6ρΐ3Ώΐ Ι1ίοΗ36ΐ βχ Πο^^ϋ» νίιΐο 
Β3ΐΙ>1 00^000160 3ϋ6ρ(οδ, 1•6θοί8 Ιοοο ρηΒΓβοΐοοι 
5ΐαΙ)ΐιΙί &26Ι18, ίΠϊοο ίπ(1υΊ(. Ραίΐ Ιιοο αιαίΐίδ οοιίηίβ 

Ιοοο, ΓθΓ6 01 ΜίθΙΐ36ΐ ίθΐρ6ΠΟ Γ6{60(1θ 1•60θί 800- 
06880Γ 68861. ϋϋί 301001 3(1 δο^Ιλ ΥΟΟΟΓΟΟΐ (ΙοΟΟβ 68ΐ 
510 (ίΙοΙΟδ ίΐΙ Ιο{;Γ6$80 ρ3ΐ3ΐϋ), 86ς06α3 3 ΙβΡ^Ο 1(1601 

Μ!ο!ΐ3ο1 (Ιϋοι 1ηο3οΐίθ8 |;τ3<1ίΐ0Γ 30 οοΙΟΓίοδ ρηΒοαοΙίβ 

ν68Γΐ^ί3 ρΓΟΟίίΐ, 80010118 ρ6(1ΊΙ>0830 3ΓΐΙθθ1ί8 ίθΐρθΓ3- 
ΙΟγΊιΟ ν08Γΐ8 ΟΓηΐΟ 03ΐθ3νίΐ, ίΐ3 υΐ ίρ86 1«0 86086Γίΐ 
30ίΐ3θίθΠ8(]α6 3ΐίςυί(1 Γ3θίθΟΓί8 3ΐ) 60 6Χι{ρ€Οΐ3ΐΙ(1θαΐ 
010103108 8ίΐ ; ςθΟ(1 ΟΙ Ρ08ΐ63 30θΙ(1ίΙ. 

10. ΤΟΟΟ ΜίοΗΟΟΐ 1ι6006 ίθ|[Γ6880, 003 0001 Ιί1>6Π8 νυται, χα\ Μιχαήλ δ τήν γλώτταν φέρων παράσημον, 
επιμελητής τών του λέοντος Γππων τηνιχαυτα τυγ- 
χάνων, έπ\ χίΧρΛς λαβών αύθωρδν Ιπαμπίσχεται. 
Έδοξεν οΰν τοΰτο τοΤς πολλοίς οΙων^ς έξ έχείνου 
δεύτερον της βασιλείας τυχεΤν. Ός δέ χατά τά 
ΣχΟλα •• έγένοντ•, οΟτω δή τίνα τόπον χατά τάς βα- 
σιλε'ους εΙσόδους λεγόμενον, άχρατώς πως Ιπι^^έων 
χα\ χατ' Γχνος θίων αύτοΰ τδ πρδς τ^ πέζη λήγον 
του Ιματίου άχροις Ιπέβη ποσ\ν, ώς χα\ αΜν αίσθά- 
νεσθαι τ6ν λέοντα χαί τίνα παράβολον χίνησιν ^ξ 
αύτου προσδοχ^ν. Τούτο μέν οδν !^στερον έγένετο. 
ι'. Τότε δέ του λέοντος Ιπιφανέντος, Μιχαήλ άμα ΥΑΚΙΛ: ΙΕΟΤΙΟΝΕδ. •» Ιδειν »?μασι? "• τήν Σχύλα Γ ; εί. 4 19. 33 1ΙΒ. Ι. - ΙΕΟ 

ιηινί τβ καΐ γυναιχλ τήν χ^μι^ν άκοΟέιανοι κρδς τ6 Α 
του β<ου τεμέΦκσμα**, [Ρ. 15] Ι Φάρος χοιτσΜ>|λά- 
ζεται &ιώ του φως Ανάπτβιν παίσι χα\ κατά τάς 
νύχτοις χ<(ραγωγ€Γν έπΙ χαταγωγάς τινβς &9φαλι1ς, 
άντίμίμον τοΰ χατά τήν *Αλεξάνδρ(ΐαν δντα τ» χαι 
λιγ6μ£νθν, τί^ν αύτου εύμένειαν χωρβΖ ^χχαλούμβνος. 
Ό £έ συλϊ^σαι μέν έχ βεοΟ χα\ Κρημον θεΤναι ψυχής 
οΟχ έν χαλφ θέμενος, έχβίνον μέν έν τ{| Πλάτι^** 
νήιφ ύικρ^ριον θε\ς ήσυχάζβιν Ιπέτρεψβν , χρυβόν 
τίνα κατ* Ιτος έπιχορηγών, ίνΟεν χα\ τ6 μοναχικών 
σχήμα λαβόντα χα\ *Αθανάσιον μετονομασ^έντα έπι- 
βιώναί φααιν έτη βύο χα\ τριάχοντα. Συνήν δέ αύτψ 
χα\ Ευστράτιος δ υΐ^ς αύτου, δ χα\ άποχαρεϊς χα\ 
ευνουχισθείς ων ετών βΓχοσι προστάξει του Λέοντος, 
χα\ Μιχήτοις, βς ττρδτερον μέν πα?ς ων την των 1χα• 
νάτων βιείπεν αρχήν , &τβ βή φίλιος τοις στρατιώ- " 
ττις χλ\ έν ύπαίθρφ βιάγουσιν εΤναί τε θέλων χα\ 
των ιηλλών πραγμάτων Εμπειρος, τδτε δέ ** τήν χδ- 
μην χα\ αύτ^ άτεοθέμενος Ιγνάτιος έχαλεΓτο χα\ τφ 
πατρ\ αυνεΧναι ετύγχανε ν τφ μονή ρε ι βίφ προσκείμε- 
νος. Τήν δ* αυτοΰ σι^νευνον άπεσχοίνισε χα\ άπέβπασε 
χαΐ ίίρ6ς τήν μονήν τήν ο&τω λεγομένην Προχοπίας 
μετέΟηχβν, χαίτοι γε τούτο μή γενέσθαι πολλά του 
Μιχαήλ Εχετευσαντος. Κα\ δ μέν Μιχαήλ του βίου 
Εξω γενόμενος μην\ Ίανουαρίφ ια\ Ιτει ^ς^β', τδν 
χουν αποθεμένος έν αύτ|) τ^ νήσφ, έν τφ δεξιφ 
μέρει της έχχλησίας έτέθαπτο* δ Ευστράτιος δέ 
μετά τήν του πατρίς τελευτήν έτη έπιβιους πέντβ 
[χα\ δίχα *^] χα\ αύτδς έχοιμήθη χατά τήν ι&' του 
Ιανουαρίου μην6ς, Ετους ,ςτζ'^ έν τφ εύωνύμφ μέρει £ 
τ1^ έχχληαίας πεσών• Ό δέ *1γνάτιος δ χ^\ πρδτε- 
ρον Ι^ιχήτας χαλούμενος, της Κωνσταντινουπόλεως 
πρόεδρος είναι λαχών, πολλοίς Οστερον χρδνοις έν τ|| 
μον^ χαιλουμιέντ^ *' Σατύρου, ήν &ρτι έχ βάθρϋν 
δειμάμενος Ετυχεν, τ6 1ερ6ν αύτου σώμα χατέθηχεν. 
Αυτή δέ ή μονή χα\ τοΰ *Ανατέλλοντος χέχληται 
τρδπφ τοιφδε. *Αλλά Σάτυρος μέν , δτι έχ μιχροΰ 
διαστήματος της τοιαύτης μονής δ παλαιή ονομά- 
ζεται Σάτυρος , έν φ ήν Εερδν παρά των 'Ελλήνων 
οίχοδομηθέν τψ αύτφ Σατύρφ ίΛ χαθ* δμωνυμίαν» 
διά τ6 πλησίον είναι τήν είρημένην μονήν, τφτοιούτφ 
χαλείται δνδματι* έξ οΐπερ χαΐ δ τοΰ ** Βρύου παλάτια 
χτίαας Θεόφιλος βασιλεΟς τήν Ολην άφελό μένος ταύτα 
έδείματο. ^Ανατέλλων δέ δι* αΐτίαν τοιαύτην ' Κυν* 
ηγετουντί ποτέ Νιχηφόρφ τφ βασιλεΐ έν οΤς άρτίως ^ 
έστΙν ή μονή μέρεαι , διά τ6 άλσώδη χα\ δύαβατον *' 
είναι χα\ πρ6ς θήραν ζώων έπιτηδείαν, [Ρ. 14] έλάφου 
μΓγίστης φανείσης χα\ χαταδιωχομένης χα\ χειρω- 
θείσης έν αύτφ τφ τόπφ έν φ νυν τ6 της μονής θυ* 
σιαστήριον Ζδρυται, ευρέθη τράπεζα παλαιά ύπ6 
χίονος βασταζομένη , γράφουσα ούτως * Τοϋτό ίση 
τό θνααστήριοτ τον ά|ρχ^στρατήγου Μιχαί^Λ εον 
άτατέΧΖοττος ^ δχερ έίτεθρόησβτ ό άαόστοίος 
^Αν^έας» *Αλλά ταύτα μέν ού τότε , χρόνου δέ παρ- 
•ληλυθότος πολλού Οστερον. ΑΕΜΕΝΙϋδ. 3( 

«Ιςηβ υζοΓβ, <ΐ6ΐοιΐΜ ΰοπια ί(1 Οβί Μιώπιιη $€€6- 
4υηΐ, ςιιοιΐ ΡΙμιγοπι υοομιΙ 6» Γαΐίοη», ςοοθ οιιηοΐι» 
1ιΐ€6Βΐ •ογ£ιι(Ιαι ηο€ΐαςιιβ βϋ ο^Γΐηβ ςυ8ΐ8(ΐ8ΐη Βΐ3ΐίο• 
Β6» <Ι«(Ιιΐ€«1, ΡΚμΗ ίΙΙίυβ ίιι Μ^ρίο ο«ΐ6ΐ)ηβ ηοιηβη 
ίιηίΐιη» οβοίοϋΜΐυβ ρηΒ$ΐ«ιΐ8, 1.οοηΐ8 ΙΙΙίο 6Χοηΐυ- 
ηι• €ΐ«ηΐ6ηϋλπι. ΙΙΙβ ροΓίΌ Ιι»υ(Ι βχ 1ιοη6•(ί ηΐιοηβ 
ηΐυ8 Γβΐίβίοηθίη Ιοτί νΙοΙβΓβ αηΐ ίιι 60 8υρρΙΐΰίϋυ8 
ιΐ6€6ηι ίηίβΓΐ«, ίΠιιιη ςαίάβιη Ιη ίηβυΐ^ιη ΡΙβίβη 
Γβΐ698ΐΐ8 ρτίνλΐυιη ϋΐίο 8{[6Γ6 ]υ88ϋ, βοή 8αη)ΐη<ιη 
ςιιοΐΜΐηί8 ίη φ8 8αιηρΐη8 8υΙιιηίηί8ΐΓ8η8 ; οΐιί βΐ 
πιοη8οΙιί 20 &88υιηρΐο Ιι&1)ίΐο αίςυβ Αΐΐιβηβδϋ ιηάίιο 
ηοηιίιιβ &€ΐ βιηηοβ (Ιαοβ βιιρΓ» ΐΓΊ{[ίηΐ9 γίζίβββ ΓϋΠΟΓ. 
ΕΓαΐ<ηιιιΐ60€ΐ Εα8ΐΓ»(ΐυ8 6]α8 Οϋυ8, ςαί ίρ86ΐ•6οηί8 
ί)ΐ88υ ι1<>ΐοη6υ83ΐ€νίηΙίΐΗΐ8 0Γ))8ίιΐ8ϋ$κ, »ΐ8ΐί8 αηηιιπι 
νί{«8ίιηνιη 3£[€η8. Νίοβί&β ςιιοςιι«, ςυί ρπιΐ8 λιΐοΐβδ- 
€«08 ΙβληλΙΟΓυπ) ρΓ(κΓ6ΰΙυΓ8ΐη ^ββδβπκ, ςυίρρβ ηιιΐ 
Ιΐ0€ «ι^βΓβΐ υΐ ηιίΐίΐυιη ίηςαβ 8ΐιΐΜΐί8ΐί1)υ8 βι&ΐίτα 
1ια1>€ΐιϋιιιιι (^Γ&ΐίλΐη ίηΐΓβΙ ιηυΙ(9τςυ6 ΓβΓυιη ρβΓίΐία 
ρβΐΐβτβΐ, ίρ8€ ςυοςυβ ΐυηο οοιηα ρο8Η» Ι^η^ΐϋ ηο* 
ιηβη Μ(»ρίκ, ν6Γ88η8<]α6 €υηι ρ3ΐΓ6 παοηβοΐιί νίΚιη 
υηλ ίη8ΐίιοΗ. υχοΓβιη νβΓΟ λΐ) ίΠο 3ΐ){υηΰ(8ΐη Αίςυβ 
ιναίβλοι ίη ιηοη«8ΐ€ΓΗΐιη (|ΐιο<1 Ρποΰορίφ νοοαηΐ 
Ιηιιβίαϋΐ, Ι|υ«ικ|υ8ΐιι ΜίοΙιαβΙ Ιιοΰ βηίχβ βηιοΐίβηΐβ 
•β 4€ρκ€ΜΗ6• Αο ΜιοΙίΑβΙ ςαίιΐβιιι ίη νίτίδ 688β 
468ϋ( ιιικίβαπιο 4&ηυ3ΐΓπ, ιηαηιΗ βιιηο 6032, ϋρρο- 
8ίΐΜ|υβ ιηοπαΐίΐ&ΐβ Ιη βκΐβιη 1η$ιιΙη, 3(1 οοΓπυ (Ιβχ- 
ΐΓαηα 6€€ΐ68ΐ«, 8«ριιΙ(υ8 68Κ. Ευ8(Γ3(Ιυ8 νβΓΟ οοηι » 
ιηοΗβρ&ΐΓίβ 8ηηο8φΐίηςα6νίχί886ΐ, (ΙοπηίΗ 61 ίρκο 
Αά (|υίηΐιιιιιιΐ6€)ιηυιη ιηβηβίδ Ι^ππιγΗ , 2ηηί 6057, 
ίη 8ίηί8ΐη €<%ΐ6§ί« ρπηβ οοηθίΐαβ. Ι^ηαΐίοβ άβηίςυο, 
(|ΐΗ βΐ ρπυβ Νΐ€βΐ&8 νοελίυβ ββκ, Εο€ΐ€8ί3Β€ροΙίΐαη« 
ρτ»8υ1 «890108, ηυ1(Ί8 ροβΐ «ηηίβ ίη ιηοηηβίβτίο 
ςηοιΙ διίγΗ^νοοειηΙ, ςοοά βΐ Ιρββ ρ&υΐο &ηΐβ 8 Γυη- 
ιΙ•ΐΒ€ηΐί8€οη<1Μ6Γλΐ, 8«€Γαιη οοΓρι» βυιιπι (|6ρο8υ^^. 
Ηθ€ ροΓΓΟ ηιοι»8ΐ6πυηι βΐΐΜη 0Η6ήΐΐ8 ηοιηβη Ιη 
6υπι ηο^οπι βοηϋαηι 21^^• Υβηιιη δβίγη ςυί(1βιη 
ίαίΐ «ρρβΙΙιΐιΐΒΐ, (|υ<κ1 Η*αιΙ ρτοουΐ •Ι) βο πιοη88(6ηο 
τβΐιιβ διίγηιβ άιοβΓβΐϋΓ,νΙ»! 6Γ«αιηΙθ8 8αρ€Γ8(ίΐίοηβ 
βίάθ» 8•ΐ3τΡθ ίληΐΗη 6Χ8(ηΐ6ΐυπι βτίΐ,βχ 6]α8 τίείηίΑ 
1ι«6 ίρη αρροΙΙαίΙο πι•η88ΐ€ΓίΑ Ιι«8€Γ81 ; βχ •'ίιΐδ 
ρ«το ηιΙηί8 ΤΙκορΜΙυβ ίηρ<;ηΐθΓ βΜβίβ πιχ^ηβ 
Γβ^ΐΜ »1θ8 €Χ8ΐΓαχίΙ, φΐ88 νθ€8η( ΒητΒ. υΐ 8υΐβιη 
0γΙ6ιι8 τοεβηίΟΓ, «ίαβηιοάΙ 08088 8€α<1ίΐ. ^βηίοηιβ 

•Ιίΐ|08η4θ ΝίοβρΙΐΟΓΟ ίΐηρβΤΟΐόη 8<1 688 ρ8Γΐ68 υΙ)ί 

18» ηοηηβίβτπιιη εοηιΙΗυηι 6βΐ, 60 ςοοά 1θ€α8 (Ιο- 
010808 68861 οΐ ίπ)ρ6Γτίθ8 8ί1ν68ΐηοπιςιιβ 8ηιηΐ8ΐίαπι 
τ6ΜΐϋοηΙ ί(Ιοη6θ8, εοη 8ρρ&ηιί886ΐ ρΓ3Β|;Γ8ηϋΐ8 
€6τ?08, ίηί68ΐΐ8ςηο68ηίΐΜΐ8 00 !ρ80 1θ€θΙπ ςοο ηοηο 

ηΐΟΙΙ88ΐ6ΓΜ 88ΦΠΐΗθη 6Γ6610Π» 68ΐ €8ρΙθ8 68861, Ιπ- 

Τ6η(8 681 γοΐυβ 016088 , ςη8πι 6θΙηηιη8 Γο1οί6ΐ>8ΐ, 
1ιθ606 Ιίΐοΐο : Ηϋ€ ηί α/ίαιν ΜηΗα€ΐΪΜ €€^€$β$ ιηι7»* 
Ιΐϋ ρτιΐΜΪριε, (^ηύά Αηάηα§ αρύ$ΐοΙη$ ροεκίί. ΥβΓοηι 
1ι«€ ηοο ΐαηο |;68ΐ8 βαηΙ, 86(1 η1)Ι ρο$ΐ68 Ιοηςαπι 
Ιβιηριιβ οβίυχοπιΐ• ΥΑΚυ; Ι-ΕαΤΙΟΝΕδ. 

•^ ϋ6<ΐΓ6ηο8 : τ6ν τ9|ς βεοτόχου ναόν. ■* (>]Γ6ηο8 Πρίάτην. ■' δή Ρ. *^ χα\ δέχα] νίϋοηΙΟΓ Γ6(Ιοο(Ι8Γ6• 
ΒίΓςο Ρ. " έν τ|| μον^ τ^ χ. ? •• ό τά του ? οΡ. 61 . " δύσβατα 61 έπιτ*4έ4» ? 35 ΤΗΕΟΡΗΑΝΕδ ΟόΝΤίΚυ Αϊυδ, 36 

11• ίιιΙβηΐΒ ι«τθ€»ΐ(1α Λά ίΐΜΐιΙοΙυια οηϋο 6»Ι,α6 Α μ'• ΈπαναχτΙον 51 τ6ν λ^γον, χα\ χ^ί α1τ{αν ζη- ^υχΓβΐΜΐυιη ςαίά ν•1υΐ «χ €οη4ί€ΐο ΑΜίιοβ ΙΐΗίαλβ- 
Γίΐ, Ιαηα ιιοοιρβ ΜίοΙίλβΙβαιυΐ ηίΙιίΙ ορβπβ «βΜτβηιΙο 
βΙΙ)ί ΙυιρβΓϊο ΐΜΐ5ΐί<|υ« ο1)Ηίΐβη(1ο ροκυβιίΐ, «ιιιιι ηεο 
ίοΓηιίοΒ» III &(ΐ3§;ίο ΓβΓίιιτ, μ ά^ύί; Ιυη νβτο 1^οο- 
ηβιη 11 1 &ί€ αυάαοΐβΓ λ11υ4 ίΐΐΥΜίβΓβΚ• Α»ηο βιιίπι 9%ο 
ν6Γί85ίιηαιη (ϋλοίρϋοΑίη θ4 βϋ ροΐίΐίοιι• αοιίοηββ 
βχβΓοίΐΗΐΙοηβαι (Ιίχβπιη, 6νί46ηΐί88ίαι&πι Γβί €ΐι]α•- 
(}υ6 ΰ&ιΐ83^(η, ηβςυβ Ιι^αο 8θ1υπ), ββά <|υ» οοουΚϋ 
611, €0ΐηρβχΐΑΐη Ιι&1)6Γβ ; ςιια 22 ^ΐ'ί ΟΓβιιΙ >€ ηαϋλ- 
ΐιι&»ίΐΙιί8ΐοπ«Γυαι Ιί1>6Γ, Ιΐ8υ(λ8€ίθλη ίΓοςί• λϋςοίίΐ 
ΐ6αοιίΙ)υ8 &Η;ιΙαΓα8 8ίΐ• Επιΐ ΜίοΗββΙΙ ίιηρβηίοΗ 
νίΰΐιΐ9ΐ ςυα!<]«π(ΐ αηοΊΙΙιιΙβι• Ιΐκΰ εοΠίβ (|νί5α•(1ϋη 
ΙβιηροΓυιη ίηΐβΓν&ΙΗβ ίυΓΟΓβ &€1ιι ;ΐ€ βριτίΐο λββιΐλ 
ν&ΐίάηΑΐ)3ΐυΓ ίυΐιΐΓ8(|υ6 €4ΐί€6Κ)αΐ. £οί μ1 ΙίΙίαβ πιί 
Βυ€θΐ6οηΊ ηοηιεη $φρίυ8 ΎβιιΊ€ηΐι\ ίικίβ ΰοηΐβιιΐΗ 
ίηΰΙαηΐ8ΐ)&1 νοο6 : Οειεεηάβ Μέ^ ΜίοΗαβΙ, ά€$€€ηά$ ; 
αο αίπνη €€ά€^ 1)Α8 βοίΐίοβΐ ία βυιη νοο68 ίηΐιΗΗίβηβ. 
Ηοο ίΐΑ έϋΒρΊΐΜ Ελοΐίι&ΐυιη βίο ρ6ΓεΓβ1>ιιϋ υΐ ηβο 
8ροη(6 5υΓϋθ8 111118406 8(υ<ΐ6ηΙ«8 νίΙβΒ (ΙβΗΰϋβ 1βΙ«- 
61 ίΐ. ΒβΐΌ βηιρο (αοϊΐβιιι Λά ίρβα» ίιηρβπιΐοπ» ιηΐΌβ, 
8ΪΒΪαΓί &1ίςιιί(1 Γυιηοτίβ 6]θ8 &ηίηο ίιΐ([βτ608, €& Γββ 
ρβΓνβαίΙ. Μοχ Πΐβ (Ιυ1)β»8 6ηίιιι ςιιίβ^υβ αιιίηιΐ ύο* 
ΙοΓβπι Αΐηίοιβ (1οΐ6£ίΐ ) ΤΙίθοάοΐο ουί<ΐ8ΐιι Μο1ί886ηο, 
βο^ηοαιβοΐο €&86ίΐ6Γ«, ςυο νβ^6 λίΜΟΟ υΐι νίϋβτβΐυτ, 
ςυο8 ίλίαβ ]90ϋιτ6ΐ 86ΓΐηθΗβ8 ευιηοιυιιίοβΐ• Ι8 ρο^^ο 
£ΐη{ΐι1&Γ6 ψιιά τ€Γ€4ΐιβ ΐυΐιιη ρΓ^Μίαηάαιη ιηο- 
1161 ; ΐΜοιρβ» 4^0 ΐ6ΐηροΓ6 ρυβΙΙλ ίαΓοηβ οοπίρίβ- 
ΐιΐΓ» βοΐβπί 6χ ΗΙα Ιο(1ι|μιθ ίιιςαίίβικίαιη ςυβΒίιβηι τι;τέον τήν ο&τως ώς έξ δμολ^γου ιτείοασαν άμψοτέ- 
ροι>ς, τ6ν μίν Μιχαήλ μηθ* βλως υπέρ της βασιλιίας 
Αντΐ9χ6?ν ( !ν£9τ( γάρ, ώς ή παροιμία, χ&ν μύρμηχι 
)(ολή ), τ^ Αγοντα 61 θα^^ύντως έπ(βι]ναι χα\ χατα- 
τολμήσα< αύτ?)ς• Κα\ γάρ ταΰτην μδνην εΓποιμι Αν 
Ιγώ β¥ναι άληθινωτάτην παιδείαν τβ χα\ γυμνασίαν 
πρ^ τ&ςιτολιτιχάς ΐερ^ξβις, τήν έναργιστάτην αΐτ^αν ' 
χα\ τ6 μή τήν8< άλλ& τήνδβ, έπιχεχαλυμμένην χατα- 
φοράν, ής ΊτόίσΑ δή ρ{6'λος Εστοριχή στερούμενη χα\ 
άτΐογυμνουμένη ο6χ οΤδ* εΓτινα δνησιν παράσχοι το?ς 
έντυγχάνουσιν. Υπήρχε Λ •• Μιχαήλ Θεραηαιν(6ι6ν 
τι ιτρόαοιχον, δ χατά τινας έχβαχχευόμενδν τβ χα\ 
ένεργούμενον περιόδους άπεφο(βαζέ τε χαΐ έμαν- 
τεδετο, χα\ πρδς τω του Βουχολέοντος αΕγιαλφ 
Ίτρονφοιτων, Κατάβίίθι έχΒΐθΒΤ^ κατάβηθι, γεγωνό- 
τερον, ώ Μιχα^Λ^ έπεβϊ5α , τίαΐ τώτ άΛΧοτρΙωτ 
ά^ίστα<Το , πρ6ς αύτδν δή τοΙ3τον απορρίπτουσα 
φωνάς. Ούχ Ιλαθε γουν τοΰτο πολλάκις γενόμενον 
ουδέ τους έθελοχωφεΓν (θέλοντας χαι τ6ν βίον πάρα- 
πέμπειν εδφρδσυνον, άλλ* £φΟασεν δψ& γοΰν εΙς τάς 
βαβιλιχάς άχοάς , δρουν χα\ λαλιάν τίνα ούχ εδελπιν 
έμποιουν. Κα\ δς ( φιλεΤ γάρ Ιχα-ηο; τδ λυπούν 
Ιχπομπεΰειν τοΙς φίλου μίνοις ) θεοδδτψ τιν\ τφ χατά 
τδν Μελισσηνδν γνησίφ δοχοίίντι, φ έιβώνυμον δ 
ΚασσιτερδΙς, τά των λόγων άνεχοινοΰτο, χαί τιν* 
βουλήν έξανύεσδα: έσυμδούλευεν αίσίαν δντως χα\ 
ασφαλή. Έ δΙ ήν του χατά τδν χαιρδν βτβ δή φοι64- 
ληπτον γένηται τδ χοράσιον, άχριβολογήσαι τρδπψ ίυΙιΐΓί ΙαιρβΓΑΐΟΓίδ ΙίληίΐΜ ηοηοβιιςηβ «ο εορροτίί^ ^ παντί τΐζ τε εΓη οΙχ(α του βασιλεΰσοντος, χα\ χλήσιν ύ%ιιτΛ •ίΐ« Ρλ^εαΙΐ €αη«1ίαια ; ηιιΗβπιιιβ κρίήΐα 
Ρ^ΐΙιοιιίεο 8ΐΒ3ΐΑ ηιιΙΙ» ηιοη %\^ ρβΓ£θηΐ•ιιΙΙ ι^ιροη- 
άβΐ : Οημ αάαταΐΛ^ ίΐιςιιΐΐ» Μι (€ηψοτΒν€9ΐ€Τ9$^ (ίΗ0 
^Ηΐάαηι νψΓ€$•ΗΗ είΜΐ : μμιμ μμμ £*μ, ^ί ιηηΐο 
9βΑα1ιΐΓ, αΙί€ήΗ$ αϋα ηΗηΦΜρΛίίο : ί• ροττο £$ί φιί 
ίηψ$ηο ροΐίβΐΜΓ* Η»ο ί(•4ΐ6Β66ΐ6ηΐί8βίιηα• 23 ^^^^ 
ΙιορβΓΑίοτί Αυ(ϋβ86 4€ί«τϋ : ηβο Γβηιαι ςαβ βββίβ 
.6Γ&η4 ςιιίίίςυ^ιη Ιθ(μιίΐ«Γ, 86ΐΙ ηυ^Μ, &6 ςοίΐΗΐ» ηΙΙιίΙ 

11168861 83θ1, ΙΙΜΐΙί€Γί8 86Πη00β8 νΦ€ΐΙ• ΗβΟΐΙ €ηΙΐΒ• 

ν6το ]ρ86 ηυβΑρααι Ιθ€θ ΙίλΙ^αίΙ «ιιΙ ΐβπΜίτβ Γα8«ι 
Τ0Γ.68 6χΐ8ϋη»νίι. ΑΙιιΐ 6η«ιη #««ΐΙη« αο βίοοΐ μ^Α^ 
ηΐ ϊα 1>. ΡαιΗ! ϋ6ΐιιΙ)Γ• ριιρϋΗ• ΜΐΙίΛάη ^ββϋη•!• 

ΙτίΓυΐη 0(Γ6Ιΐ46<|8, €θ11«((Μ|ΙΙθ •6ηη011β«6 49/ίΛ 1Φ0β« 

ρΐ»ΐ|υ6 ίΐϋβ, ΐΜοοφι• 6Ι ΟιΙβηΐί «ιιμιο €8•6 ΗΙυηι ήντινα φέρει, χα\ δποΤος τούτου δ χαραχτήρ. Έδδχβκ 
ταΰτα πβιεΤν, χα\ ή ένεργββμίνη πνεόματι Πύδωνος 
ουδέν ΰΐίοΛειλαμένη , Κατά Η^ν άχρόχοΛϊτ^ φησ\ 
γΕτομένφ σοι χατά τδτ δείνα καιρότ Ιίύο ην^ 
άτθρωχοι ΒίσΒΛβύσοττοί' Αέωτ δκομα τφ Μ ^Χ' 
οχουμέτφ ήμιάτφ^ θατέρφ δέ ίχερστ* οδτοζ δέ της 
βασιΛΒίας ηατευμοιρήσειετ. Ταύτα γουν έχεΤνος δ 
6εομισής άνήρ ΙξδμνυταΕ τε πρδς τδν βασιλέα χα\ 
λέγει τδν γενομένων οδδέν, λήρον δΙ τους λδγους 
άποχαλεΤ κα\ μηδέν έχοντας υγιές. 'Αλλ' οδχ ΙχέΝψ 
λήροι ή Ιμετος Αλλως • Λπεισι γάρ είΛ{)ς, χα\ τδν 
λνδρα [Ρ. 15] ώς άχηχδει, χαταλαβών Ιν τφ του βείου 
Παύλου οηχφ τφ δρφανοΟς τρέφειν λαχόντι , συν* 
ιδρι&σας χ«\ δμολογίαις χατεμηεδώσας χαΥδχυρώσας ]α1»βιΐ8,ϋίνίη2Βΐ 8ίλ>ϋΑ8ΜΚλο46ΐ6€ΐ«ιιιτ•€βιη4ΐΙιΙΙ, Β χα\ Οα^ι&βΤν χα\ χα{ρειν παραχελευσάμενος, έχ θείας ςυ» Ιΐίηιη Ιοιρ6ΓλΙθΓ6η ίοΜ 6ΐ«?6 (ΐ6ΐ«ιιιί«Γ0ΐ• Ημ 

0Τ%0 866Γ6(ίΐ1β 6Ι «<1 •ΙΙΤ6Μ «Ικϋ, ΥβΙοΙ^Πθ 8Μ»1ΜΜ 

6οΙοΓ68 ( υΐλ Γ6Γ6 Η1 ριοΐιιηι Αι ) ρΗσΗΙΐα8 ιιιηΜι 

ηΐ9]0Τί 6ΧρΓ688ίθΙΙΘ «<^Ιΐ (ϋ• •6ίΚ€6ΐ ς«» ΡΙΐΗο- 

ηιρίϋ ιηοο^οΐιυ» ρηηιιιη τ^ΐίοίηιΐΐϋ βηι ), «ίβ Ιιβ• 
οίυιιΙ υ1 οοη ίιαιιι ]8ΐη βρ^οΐβ βχϋίςαβ ςυβιΐλΐιι 
ΓβρΓ«•βηΙαΐίοη6 αο βΐηαοΐΜΓΟ ίπιρβήυιη τί^βκΐ, ιχά 
ηοάαιη μ νβΐυΐ χΙιιγ» 60 ραΐίΐοβ 6•96Ι. £α %ϋιΐΓ γ€8 
ρΓορ6 6ΐηοηυ8ΐιι &€ ?6ΐυ( βΙαη^ιϋιΐΜη ΐΛ9ξά$ βρβί 
03Βΐιη«ΐΒ ηονίβ 6π1οη5α8 Α€€βη<1ίΐ, «Ιΐιςιιβ ηι<»8ΐί- 
ΐαάΙοΐΒ 9ΐ1>χ88θ1Ιί€ΐΐλ6ΐ6ηι ιηβηίΐ, Αίςιιβ ίΙ1ίυ8 ςυίιΐβιη 

«ΐΓΐΐηί ΓθΙ>υΓ 6Γ6Χίΐ, 1ΐΐ]υ8 Υ6Γ0 ^ΓΑΤίΐβΓ 0οη€α88ΐΐ. φωνής Ιλεγεν διβαχθήναί μβ άπβ^|δήτως τά μέλλοντα» 
τήν σε βασιλέα διαπρυσίως χηρύττουσαν. Ταύτα γουν 
δπολαληθέντα χα\ οίον δεύτερα τίνα χρώματα ώς Ιν 
ζωγραφ<^ ταΤς προτέραις έμμβρφωθέντα σχιαΓς 
(Ιχείνσς λέγω πρώτας τάς •• δπδ του χατά τδ Φίλο- 
μήλιον μονάχου έχφανθε(σας) οδχέτι Ιν κΐδώλφ χα\ 
ΙμφΑσει τιν\ ΙμποιεΙ τήν βασίλευαν δρ^Ιν, γυμνήν δέ 
«α\ βΤον Ιν Ιχβάσει σαφώς. Τοΰτο οΟν τήν τε ήδ»ι 
χατηθαλωμένην του Λέοντος χοί\ οΤον άπομαρανθεΓσαν 
φλδγα τής ελπίδος ύποτΰφεσθαι Ιποίησβν χα\ τδν 
Μιχαήλ Ιν άβύσσφ άθυμίας χαταδυναι πολλ||, χα\ του 
μέν τής ψυχής πύργον άνέστησεν, του δέ έγχατέσει- " δέ] δέ τφ ? " τάς οιη. Ρ, νΑΚΙ^ε Ι«Ε€ΤΚΟΝΕ&. 3Τ ΠΒ. Ι. -- ΙΕΟ ΑΒΜΕΝΙϋ8. 38 ^ιίς υλ\ ίξβ'ΚΛτί^σας τφ δντι Κασαιτερβίς. *Αλλ* α5- 
θνς λι:ι 'ήν Ια%0ιρ1α^ Ιτέβν. 

*0ς Γ ο5ν τήν αυτοκράτορα ιΟιηψεν 6 Λέων &ρχήν, 
άνα^/^ηββ'^ς δι^μοσίχ χατά τον Ιούλιον μήνα της ?' 
ΙνΦιχτκωνο^, Μιχαήλ μίν τ6ν τήν γλώτταν ύτΛβυρί- 
(οντατΙΙ των ΐϊατριχ((αν έγχαταλέγβι τιμ^, τ6ν υΐδν 
4&τοϋ ικρότερον έχ του θείου λουτρού υίοποιηβάμε- 
νος, Θωμ3ν δ& τ6ν έαυτου δ(αφερ^ντο>ς όμήλιχα «α\ 
«υμπαίστορα των φοιδεράτων τουρμάρχην έγχαθ- 
ιβτ5• Κα\ Μανουήλ δ& τ6ν Μιχαήλ πρωτοατράτρρα 
«ατριχ£οις έγχαταΛ/.ςας χα\ στρατηγών τιμήσας των 
^Αρμβνίων, Ούχ έδβι <τε, £φη, αρός τότ χατ* έμον 
όπΛΟβσθαι χόΛεμοτ^ σύμδονΧοτ του βαοΛέως Ι!ί. Ββηιιη ΐΐ3Μ|ΐιβ κυπιιη»ιη ιάβρίιιβ Ι.β«> 86 πη• 

86X18, Μίε1)8(Ί6ΐη Β8ΐ1)υιη ρ8ΐΓδοΐ8 &ιΐ|€( (Ιί^ιιϋαΙβ; 
ου]ιι$ βΙί8ηι ρτιοβ β $8«γο ίοηΐβ βΐίσιη 84ΐορ(8νβΐ'8(• 
24 ΤΐΜ)ΐη8ΐη λυΐβιη, 8^ι>8ο1&^^I^^ οοββί^ηειιιη $υοπι 
80 ευιη ςυο ]οτ€ΐιί8 ΓιιβΓβι βϋιιοαιιιβ, Γοβ(1βΤ8ΐοπιιη 
ΙχίΙιιιΐΜΐιη €οη8Γαυ•ΐ. Μβιΐυβίβιη ([υο(ΐιιβ Μίΰ[ΐ8βΗ» 
ρΓ0ΐ08ΐΓ»ΐ0Γ6ΐιι ραΐηοΐί» 8<ΙΙφι, ΑΓΐη«η{οΓυπιςιι^ 
ϋυϋβ εοηβΐίΐηΐο» Νοη Ι« άεαδαΐ, ίη<|ΐπΐ, αάνεηηήί 
ίΛβ ατιπα $ΛΜ€ΤΒ α€ ίίηρ€ΤαίοΗ βι ΡΓΟΰορΙοί €οη$ι* 
Ηηηι ρτίΒ^βη. Μ ςιτεπι ίΙΙβ6υιηιη8 ιιβιιβ 1}1)βη8ΐ6 : χαϊ τής ΠροχοχΙας γενόμετοτ. Κα\ δς εΐί μάλι- Λί ηβψίύ /β, ίηςιιΗ, ά€€€ΰαί αάν€τ$Ηί ιηνη α α«ο στα τιαρΡψίΛζόμενος, ^ΑΛΛ'Όύδέ σέ £^β<»Δντέφη- 
3&ν, κατά τον Βύεργέτον^ ίη δέ καΐ σ^ηττέχτον 
σον, χείρα άκταρα^. Τότε μ&ν οδν τούτοις χατβσιγά• 
σθτ;, τήν του &νδρδς α1δ6σθε\ς άρετήν. 

,,γ , 'Ος δ^ τ^ν των Βουλγάρων Αρχοντα τ]} προτε- 
ραία νίχιι 9]^νΓ|ματιζόμενον διαχήχοεν, χα\ αύθις 
$τΐοΟντα μέν την γείτονα γη ν, χείροντα δ^ χα\ λεη- 
Ιατοΰντα τους &γρους χα\ πολλά μέν σώματα, πολλά 
δέ βοσχήματα χαθαρπάζοντα, οΐχήσεις δ* έτέρωθεν 
νατεμχιίΕρώντα χα\ δ)^; &ντα άφόρητον, πρώτον 
μέν δείν φήθη διά πρεσβείας εΙρήνης άναμνήσοιι αύ- 
τδν. ως δ* ούχ έπεισεν, τά των τειχών διε^υηχδτα 
δΓ έαυτοΟ άνοιχοδομησάμενος έξεβοήθει διά ταχέων, 
χαΥ γενόμενος έν Μεσημβρ{ς|ΐ τ^ πδλει τοηύτφ τινί ΜΜραίβν ΒΧΒΗίετβΐ, ιηαηηηι ίννύΓβ. Ταηο ςιιίϋβιη 
1.60 Ιιίβ βικϋι» οΐΜηιιΐυϋ, νιΗ Γ6νβη(α9 τίηυίβηι. 

45. υΐ)ί 8υ(6ΐη ΒυΙ^αΓΟΓυιη ρήη«^ιη 8υρ6ΗοΗ νί- 
€ΐοπϋ 6ΐ8ΐυιιι ιηα]οτ6βςυβ βριΗΐυβ <Ιιΐ66ΐιΙβιη νίεί- 
ιι«ιη ΓυΓ8υ8 Αυ(ϋτϋ τ&8ΐ8Γβ Γβ^ίοηβιη 61 8κγο8 
άβαΐ6ΐ6Γ6 αο ρ(ΐρυΐ8Γί ιηυ1(8ΐη(|•ΐ6 Ιοιη Ιοππηοιη 
Ιυιη ρθοοηιιη ρΓ»<ΐ8πι 8((6Γ6, ^οΐΗ«8η«ΐ6 ρΓ»ΐ6η?8 
ίαεεικΙβΓ», 86 οηηΐηο ίηΐοΙ«Γ8ΐ[>Η6ΐιι 69$β, ρΓΐιηιιιη 
ΐ|ΐιί(ΐ€ΐη ορβηκ ρτβϋοαι (Ιυιίι ιηίβδλ ΐ6|;8Υίοο6 οΙΟοΗ 
«6 ρ8ςί8 8<)ιη<ΜΐβΓ6. 111)1 ΛηίΛχη ηΜΪ Ιζιϊατι ίηβ 
ΙιιΙΐ6ΐίΐ, (ϋηιΐ8 ηοΜίίυιιι ορβΓ8 8ΐΐ8 8ΐαιΙίος«β Ιη 
6ΐαιιπιη8, «Γΐιίβ ρ68 1>?6τί Ιη Ιοίο ρο8ΐιΗ ; τβηίβηβ- &εχρήσατο στρατηγήματι. *Ημέρχς Ιχανάς £ν τινι (; <|06 Μ686ΐηΙ)π»ιιι 8ΐΓ>ΐ8([βιη8ΐβ ιτ}ν9ΐηοάΙ Ιΐ08ΐίΙ>υ5 [Ρ. 16} τδπφ έπιταφρώιας εαυτόν τ8 χα\ τδν στρατδν 
ΙχαΟ&ζετο έχάστοτε σιτιζόμενος άπδ της ημετέρας 
χαιλειπέμενος τών άναγχαίων,άλλά χα\ πρδς τρυφήν, 
ούδενδς. ΈπεΙ δέτους παρακειμένους χαΐ χατ" αύτου 
χαδωπλισμένους Βουλγάρους 4 ν στενδτητι είναι τών 
άναγχαίων άχήχοεν , ταΰ μέν οζ Ιφήδρευβ τόπου 
νυχτωρ άπάνεισι μετά στρατιωτών Ιχανών χα\ ^μη 
τ2 χαΐ χαρτερί^ γεγυμνασμένων, έν\ μόνφ τήν εαυ- 
τού παραγυμνώσας γνώμην» χαΐ «ρδς λόχον Ιπί 
τίνος βουνού χωρεί, σύνθημα του πολέμου χαι ώραν 
εΙπών. 'ΙΙς δ* ήμερα άνέλαμπε χαΐ δ στρατηγδς '* 
έγυμνοΰτοτου βασιλεύοντος, φυγ|| χρήσασθαι τού- 
τον, τδν βασιλέα δηλονότι, πάντες χαθωμολόγουν, 
τών γεγονότων είδότες ουδέν. "Οθεν άναθα^^^ήβαν- ίΙΙΟΜί. ΕΗ68 Ι)θη ρβΙΙΟΟβ 098ΐΗ8 ρο8ΐΙίβ 8}Ιος«8 ν8Ηο 
νΐϋΦίΟ» 8«(Ι«6 89|(6Γβ ρβΙΙ€ (ΐ6ίθ8βυ8 €0111 (Ορίίβ, 

8υ1>8ΐϋΙΐ » •ηιιοη88 'ςαοΐκΐί» βι ϋσιηβηο 5θΙθ ιη 

ρίΗΜηρΙν Ιΐ»1)6ΙΙ8, 60ΠΙ ηβΙ|υ6 8(1 46ΐ)6ί*8 «)Κ> 60Π)- 
,01881» (ΙβΟϋβΙΦίυΓ. υΐ)ί 8ΙΙ16ΠΙ 888ΐΐΐ6ηΐ68 ΒυΙ^ΙΌ!^ 

>ηΒ}&(}υ6 ίη βηηι ίη8ΐηΐ6ΐ08 βοηηΗβΐυβ ρβηυΗ» 
18Κη)Γ8Γ6 ηυ^ίνΐι, βμΙιι <ϋ86β<ΐ6ΐιβ β Ιοοο \η ςπο 

€0η8646Τ8ΐ , 1ΐΑα4 8ρ6Γη6Β(ΐ8 «ίΚΐΙΙΙΙΙ 85β«ΐηρΐΐΙ 

ηΐ8ηα, 25 ▼ΐΡΟΓηηί «οίΗββΐ ίοπιιιη βΙ ςιΗ ΙοΙ)θΓίΗ 
|ΑΐΪ6ΐι«β8 β886ηΐ, €απι Μΐο (]μιΙ»χ8( οοΒηηιιιηί6»Κ> 
6οη8ίΙίο• ίιΐ8Μϋ8ηάί ομα Ιη «ιοηΐβιΐι ςιιβιη<ΐ8ΐΐι 
60ΐιΐ6ΐκ1ίι. 1}|»ί 80ΐ6ηι ιΙΙΙαχΙι ηοβ Ιο 68βΐΗ9 Ηιιριβτη^ 
ΙΟΓ Γβρ6ηα8 68(« Γ»§ΐ88β 6»ηι 6ΐιη€ΐΙ 6χΐ9ΐίιη8ηιηΐ, 
ιΐιιοά ηίαιίΓηιη 6)υ8 <Η86β8βίοηΐ8 «οηβΗίιηιι οηί• ζες ο2 έναντίοι μένειν έφ' εαυτών ούδ'δλως έδύναντο,,Ρ ν«Γ808 ΙλΙβίβΚ. Ηίιι« Ιιθ8ΐ68 ηκΜΗηρίΙβ 8ηη(9 ίιηρβ- αλλά χλ\ χατεξανίσταντο χα\ έπ\ χείρας ψοντο τδ 
στράτευμα (χειν. Νυχτδς ο^ν επιγενόμενης χάτει- 
βιν &χ του λόχου δ Λέων άπροσδοχήτοις ου σι χαχών, 
χα\ συμμίξας αύτοις άνδράσιν δπλων γυμνοίς χαΐ 
διαλελνμένοις &πνφ ιε χαΙ θά(!»|&8ΐ της του βασιλέως 
φυγ^ς τοσούτον ένειργάσατο *^ φθόρον χα\ φόνον 
πάντοθεν έχχυθέντων τών Ύωμαίων χατά τδ σύν- 
θημα] ως πανδημει αίρήσαι τδ στρατόπεδον χα\ 
μηδ^ πυρφόρον, τδ δή λεγόμενον, διασωθήναι. Ού 
μήν ά)Λά χαι πάσαν ήλίχίαν έχ καταδρομής τε χα\ 
-προνομής άνάρπαστον θ&λς, χα\ τά τέχνα τούτων 
τιίς πέτραις κα\ τζ γ]^ π^'.οσκροτών, τήν έαυτου 

VΑΚ1^Ε Ι.Ε€ΤΙ0ΝΕ8. 
•• στοατός. ηΐ8Γ|ζθ €οηιΙ)6Γ. •• Ινειργάσαντο Ρ, Ιαηι ΐ6ηβΓ6 ηοη ρ•ΐ8Γ8ηΐ 8»Ι αΙΙο ιηοιίο 8»ί8 86 β- 

«1)υ8 60ηΐίη6Γ8, 86ά 61 8^(;Γ688ΐθη6 Γ86Ι8 ίπ πΗΐηιι» 

86 βχ6τοϋηιη 1ΐ8ΐ)6Τ6 Μΐϋο<|ΐΐ6 ηβ^^ΐίο 6]ν8 ροΐίΐα* 

Γ08 ρυΙ»Ι)8Βΐ, 6Ι1ΒΙ 6666 Ι«60 ρ6Γ η06(ί8 8ϋ6Βΐ{8' β 
8ΜηΙβ <λί86βΙ1ΐΐ6ΙΜ Ιπ ||06Γ68 βΙΗΗ ΙΑβΓΐ 8α!»Τ6Τβηΐ6& 
ΑΤηΐίΙ, ίΒ€Γ8αί1>118ςΐΙβ ΙΙ6 8•(Ιΐηο βΟΐυΐίβ Ο01Ι^Γ688ΙΚ 
Ρ6Γ 6χί8ΐίΐη8ΐ»η ί1ΐ8|η ί|»ρ6Γ8ΐ0Τΐ8 ^10801 Ι8|ΙΙ»ΙΙ» 

ίΙΚοηιηι άΜί 8ΐια§8πι, ΙΙοηΐ8»Ιβ 6ΐ 6οπάί6ΐο υΒ«ϋ« 
ήυβ ίΒ§ηιοιιΙί^ιΐ8, »( βΟΓαη-βΜΓ^Ιαιη •ιιπΐ6ΐιι 
ρτοϋβηνβΓίΐ Μ 116 Ι^ιί6Γ 4αΜ6ηι, υΐ 8ΐ•ηΐ, 8Φ8ρ6» 

€ν»86Τίΐ. 36ά «ι ίη6υΓ8ί•Β• ί>€ΐ8 ηκΙθη6Β ΜΙΑβΠΙ 

(ΐ6ρτεΜ)•ΐη9 ρυ1>6Γ68 ςυί(ΐ6ΐη οπιη68 Ίηϋβ αΙ>ιΙυχίΐ» 89 ΤΗΚΟΡΗΑΝΕδ ΟΡΝΤΙΝυΑΤϋδ. 40 

ρβΓΥΐιϋβ «ιι^βπΐ »ά $λΧ2ΐ 9Λ ΙιυιηΗΠΐ λΐΐίβ» Κοοια- Α χατέλαβεν έν τάχβ(. 'ΟΟιν Ιχτοτβ έχείνος ^ β^ν^^ ιΐΑΐη ηιοχ άίΐίοηβηι τβρβϋίι. Εαπι οΙ> Γβιη βι 60 Ιθη- 
ροΓθ 1.60ΐιί8 οοΙΗ» 61 €θΙΙί ηοΐΜη ίικίίίαιη 691 ; «ο 
ςιιί Ηΐ3ο ίΐθΓ Ιΐ2ΐ>6η4 ΒυΙ((>π, €3ριιΐ ιιιον6ηΜ Ιοβυπι 
ύ\%\ί9 οβίβηϋυοΐ, η60 ςυ'κΐηυ^ιη λΰοβρί» Ιίιηο ο1λ• 
ι1ί$ ια6ΐηοΗ«Βΐ ο1>Ιίΐΐ6ΓΑΐιΐ• 

ϋ.ΡβΙίΐ 6Γ8• Ί1ΐ6 8066β8»α« Γ6ΓΟ€ΊθΓ6ηΐ Ιοηβ6<ΐ4ΐ6 

&ιΐ(!Ι«€ίθΓ6ΐη ΙκΗηίαβπι Γβάϋίάίΐ, Ιηςυβ 6«ιη 0Γυιΐ6ΐί- 
Ι2ΐ6ΐη ίη ^ιΐΒ [416Γ81 6<1α68ΐα& ίιηρυΐίΐ• ΝαΙΙ» ΊΙΙί πι«- 
]0Γΐ8 ιηίηοπβνβ &€6ΐ6η& (ΙίβΐΙηοΐίο ; ββιΙ βί ςιιϊβ υΙΙίΐΜ 

8€6ΐ6Γί8 ΓΟυβ 26 ^ΟβΙ^Ι^Γ, 0118 [βΤ&Ι ββηΙβΟΐΪΑ, 

υαα υΗΙο, €α]υβνί5 η6€^«8ΑΓϋ ηβιηΜ ιιηιρηυιΐίο 
ίηςυβ οιηηίυιη •€ΐι1ί8 ρηΚ>Η6& >ιηριι4&Γι ηβη- 
1>Γί βυβρβηβίο. Ηφ€ 8ίΰ άϊΓβι οαιιι ίη οιιιη68 ί1ΐ6 
<ΐ68ί|;ηΜβΐ, ((Γ&νβ ίη 86 οιΐλΐιπι οπιηίυπι 60ΐΐ6ίΚ2τίΙ Λέοντος έ7Εωνομά9θη * χα\ οΐ Αι ι (χ6ΐ9£ €ια6ιβαζ•6μ<« 
νοΕ των Βουλγάροιν τήν χίφαλήν έιησείοντβς βαχτυ « 
λοδβιχτοΟσι, χα\ λήθην λαμβάνουσι νών χ&ϋε χβιχών 
ουδαμώς. 

ιδ*. Τούτο γοΟν θρασύτερ^ν πως αύτ^ν χοΛ ΙταΐίΛ!^ 
τβρον Ινειργάσατο τ6 προτέρημα, χα\ ε!ς τήν ούν- 
τροφον ωμότητα έναπέ^(&οιξε. Μιχρου γάρ χα\ μ({« 
^ονος ούχ ήν αύτψ διαφορά αμαρτήματος, ά>λα 
χατΑ πάντων έφ* φτινι χαταλαμβανομένων μ(α φ^- 
φος,τδ Αχρωτηριάζεσθαι των άναγχαίων μέλος δπο'.ον- 
οΰν χα\ πάντων έπ* 5ψεσ« τίθεσθαι έχχρεμές. *Α 
χα\ πάσι πεποιηχότων *' τοις άνθρώποις ένέτιχτον 
μίσος δή τούτου χα\ δεινήν άπέχθειαν ' οΤς γάρ Ουιπ 6ηίπι ηαΐίνλΐη ιΐΐβιηι ϋίΓ6 βίΤρβηοηι ηιιΙΙοςαβ Β ^χρατβν τήν έγχώριον θηριωδίαν ένήσκησεν, άΐλ• ηιοίΐο €28ΐί£;«ΐ3ΐη Αυΐ Άά ΙβηίΐΑίβηι αο οΐ6Π]6ηΙί&πι 
\6Γβ6ηΐ6ΠΙ ί6Γί(αΐ€Π1 οοΙβΓβΐ, 60{;η3(υΒΐ..86ηυ8 6Γα- 
ύοΙΙΐβΓ ίΙΊν6Χ8η8 80 €0ηΐ6ηιρΐυί 1κιΙ)6η8, ίά νβΓΟ οοη* 
β6€ΐιΐυ8 681 υΐ 6υιη 0(1ί8$6ηΙ οηιηββ, ηβηιο ϋίΠββΓβΐ. 
15. 4 II ΪΜίηο ϋ&ςιΐ6 ηιοάυπι 8υ88 11ΐ6 γ68 άί&ροηβ- 
ΙμιΙ, ν6ΐι1Κ)«6 61 111 ηβιιΐ6ΐη Ρ1ιΠοαΐ6ΐί6η8ί8 ηοη^- 
€ΐιιΐ8, φΜΐΐΜ ά6 86 νλΐίΰίηϋ αιαη6πι ρΓ9β8ΐαΓ6 
6οη8ΐίΐΗίι, π»ΐ8&ΐ8 ίη •η(60688υιη φαηϋ8€α1ί9, ςηί* 
1)118 βΓβΐιιιη •0ηί«υιη βυυηι ίη 6ηιη 08(6η<}βΓ6ΐ, γο- 
^λΐΐ8 λ 1)60 ΐιηρ6ΐΓ&Γ6 ιιΐ ΙιηρβΗϋΐιι βυηιιι τίείοτϋβ 
Αυ{6Ρ6ΐ• Υοηιιη ίΙΙβ ]λΐη 6 νίνί8 6Ζ06886Γ8ΐΐ» οίΑΐηβ 
^υΐ6«ι «|ΐΗ4ΐΜη «ο ίηνίιΐιιβ <1»ιιιοη (η60 6ηίηι Ιιοιηί- 
.06111 »ρρ6ΐΐ9^ν6το(ΐυί οηηΐΑ ιηί86υίι ΐυΓΐΜνίΚ|06, μ ού χεχολασμένην τινά χαΐ πρδς τ6 πραέτερον άπο- 
νεύουσαν, τήν συγγενίδα φύσιν έχφαυλ(ζων ανηλεώς, 
μισθδν τ^ £χθος, άλλ* ού τήν φίλίαν ήμπέλησεν. 

ιε'. Ταυτ* ουν Ιπραττεν, χα\ χατά νουν λαμβάνει 
τ^ν έπ\ τφ Φιλομηλ{ψ μονάζοντα, χα\ άμείβεσθαί 
οΐ δοχεΖ της προ^^ήσεως [Ρ. 17] ευχαριστήρια τίνα 
προπέμπων *' αύτφ, τάς του χράτο'^ς νίχας δήθεν 
αϊτών. "Αλλ* έχείνος μλν ήδη φ Θάσος έξ ανθρώπων 
έγένετο, πονηρές δέ τις δαίμων χαΐ βάσχανος ( ού 
γάρ άνθρωπον τούτον χαλέσαιμι τ^ν πάντα συγχέαν- 
τα χα\ ταράξαντα χα\ χατά τ^ν παλαών δφΐν τ^ν 
Ιδν το?ς του ταλαίπωρου Λέοντος ώσΐν έγχέαντα *^, Μΐΐίηυί 86Γρ6ηΐί8 ηαοΓΟ ηίβ6τί Ι^6θηί8 &υή1)α8, ϋο- άνεπίστατον χεΧτημένου βλον τ6ν νουν) τφ του γέ• ιηίηί8 8€ίΗ66ΐ €υία8 αιβηβ οοιηίβ ίηιρΓα(ΐ6Β8 οΐ ίη- 
οοηβιιΐΐα, νίι*υ8 ίηΓυάϋ) 86ηί8 «(ϋουΐ^ηι ίΐίαηι ΓβΚ- 
ΐμοηίβ οΙ»ΐ6ηΐυ •06ϋρλν6Γλΐ• δ&Κ»ϋλΙίυ8 ίΐΐί ηοπΐ6η 
6ΓΑΙ. Ηί6 Ιι6οηί8 ΐρβϋοι ΒαηΐίΐΗΒ 6οηνίοίοπιηι 

ρΙ«ΙΙ8ΐΓ0 ΟηβΓΑΓβ, η66 86€1ΐηΐ ίρ86, 86(1 60Γ&ηι ίη 
Ϊ9€ί6 ίη ίη)ρ6Τ•(0Τ6ΗΙ ΟΜίΙοάίοΐΑ ί«€ΐΑΓΘ. &0|(1ΙΤΗ 

ηϋιϋοιηίηιιβ 86ηιοΐο οιηηί ιίαοτβ 4ΐ6ηυη4ί8ΐΓ6 1>γ6?6 
ίθΓ6 ΐ46οηί8 ίιηρ6ηυΐΒ, ^υί ίιΐοΐίβ (ο 1ίιι^ΐ8πι 6ΐ8^ 
€Γ»1ιίΐ60ΐ 1) «ηίηααι »<1Ιιί1)βΓ^» ίηςαο 27 ρβι>^•1ί8 
ο& Β;ΐ€£ΐΐ9 Τ&ηιϋςιιβ η«ιιιι1ηίϋυ8 (βίο ιιίιηίηΐΗΐ ίηι- 
ροΓΑΐτίοοαι 1ΐΓ6η6Βΐ 8«η6ΐιΐΒΐςυ6 Τ3Τλ8ίυιη ίη €8ΐιβ« 
4ΐνίΐΜΜΓυΒΐ ίαΐΑβΙηυπι ϋ»^» ρ6ΐυΐΑηΙίΑ νοο»η8) 
8ρβια €θ&Ιθ€αΓ6ΐ. Αι Ι^60« νοΓυπι (Ιβαηοηαηι ιιΐοίοπι, 
ίιΐ66ίΐ>» ιηαοοίρίιΐΗΐ^ Ιιοηιο υηϋιπι 6ΐίηβ»ίθΓ« όνοι ροντος ο{χ{σχφ έν ευλάβειας προσχήματι έγχατέλα- 
βεν. Συμβάτιος οίτος (λέγετο, δς τόν *• βασιλικών 
άγγελον πολλά προσονιιδίζων, χα\ δΰσφημα χατά 
του βασιλέως ε(ς πρόσωπον, άλλ* ούχ ύπό κόλπον 
λαλών, ή μήν Ιξ$λιπάρει μηδέν χαθυποστςλλ^μενον 
έξειπείν, ώς Ούχ €σται σοι τ6 βασιλεΰειν έπ\ πολύ 
(ίδώλοις (ώ της χαταράτου γλώσσης έχείνηςί) προσ- 
ανέχοντι χα\ τολμώντι τοΤς ύπ6 της παρδους χα\ θοά- 
δσς χα\ ταραξίου σεβομένοις,τήνβασιλεύσασαν Ε{ρή- 
νην χα\ τόν Ιν άγίοις Ταράσιον άφέτφ γλώττη περ\ 
τών θείων είχόνων οΐ^τως άποχαλών. Ό δέ Λέων, τ6 
5ντως δαιμόνων είδωλον, τδ της άμαθιας άνδράποδον, τ6 
τής σχιάς άφονώτερσν, δέον τούτων χατολιγωρήσαι, ή 
εΐ•• μή τούτο, έχπομπεύειν γοϋνχαΧ θεατρίζειν ταύτα Ιιχο 8ρ6Γη6Γθ (Ι6ΐ>υί88β1, •ίη Αΐϋβοι, 8(1 ουη 4ΐαί ]> χψ χ^ «^ής Έχχλησίας ήν^ας Ιθύνοντι, χαΐ σύνοδον £θ€ΐθ8ίΐ( €ΐ»νιιιη Γβ^οΐΜΐ Γ6<6ΐτ6 θίςυο 6ζροη6Τ6, 
1160110η 8γηο<ΙαΐΒ άα τοίΝΐβ ηΐΑΐηίβ 继ηίίΐ66 «οτα- 
ΐαη<1ο οοΐ|;6Τ6, Αοη ΙιοιηίΐΜΐΗΐ8 ΐ|αί ηίΐιίΐ «αηί 8αρβ- 
Γ601, ςιιίςυο ηοη 6]υ8 οοηιοιοάίβ, 86(1 8αί8 ίρ8οηιαι 

1ΐΙ€Γί8 8ΐ0<ΐ6ΓβηΙ 8ΙΙ•8(|ΙΙΟ 01101 ρΗοΐίβ Γ68 ΟυΓΑΓβΟί, 

(ρΓοΙι Αοιίοίϋλπι <1ο1ο οοηιροβίΐβΐΒ ι) Μηίοο ε^ββΙ- 
ΙΟΓ» οοαιαιοοίολί» ΓβΙοΠςαο φΜ οχ ηυηΐίο υογΙμ 
ηοοοροΓλί. Ροπτο ΙΙΙο ιβ»Ηιπι ομΙο ΙυΓθΓοηΐ4|ΐιο ία- 
ΓΟΓΟ οοη ΙοΒίοηβ, 8θά οχοίίΒηβ, νιραηι αΙϊηοι, ηιιί 
ο]υ8ΐΐ6αι οτ{& 8«€ια8 ίηΐ9{Ιηο8 βοηίβηΐι» 08801 ηο 
Ιη ΗλίνίλοΙ ροΓϋοα Ιΐ8ΐιίΐΑΤθΙ» οί ΐΜΐίΟΑΐ, ίαιοιοηβ» συγχροτήσαι περΧ μεγάλων μεγάλως άνερευνών •', 
άλν ούχ άνδράσι μηδέν υγιές φρονουσι, μηδέ τά 
έαοτού (φευ της μετά δόλου φίλίαςί), άλλάτά οΙχεΤα 
προμηθουμένων χα\ προδιοιχουμένων, τφ φίλουμέ- 
"νφ άναχοινούται Κασσίτερε, χαΙ χά απεσταλμένα 
Αγει τούτφ είς φώς. *0 δέ χαχφ τδ χαχδν χα\ λύσ- 
ση λύσσαν ού θεραπεύων, άλλ' έπεγβίρων, Ιτερέν 
τίνα τ!) δμοί^ δόξη περ\ τών θείων είχόνων ένισχη- 
μένον χατά του ^ Μαυριανου Ιμβολον ένσχηνούντα 
αναγνωρίζω ι, ά'κίραψΐά τίνα χα\ μετέωρα λέσχη - 
νεύων χαΐ ύπχράγγελον τούτον είναι διαβεβαιούμε- νΑΠΐ2Ε Ι,ΕεΤίΟΝΕδ. 

'• Γ. πεποιημένα. πι&γ|[ο €οη)1)6Γ. •» προσπέμπων ?. '^κχέαντα Ρ. " τδν] κα\ Ρ. •• εΙοαι.Ρ. 
^ άνερευνώσαν ? ^η άνερευνώντα ? *• του] τ6? II ΙΙΒ. Ι. - Ι-ΕΟ ΑΚΜΕΝΙϋδ. 4Ϊ 

νος• Τουτφ οίτ^ύβοίΤίΛΒν^ χρ(Λ:ζΒρϊτώ^^οίού' (ΐυ9β(Ι&πι β( βχοοίη ΐη «]«$ Ιβιηϋΰΐιι ϋβΙιΙαίβΓβυ•• 
τ6>τ μυσχαγί»^ * καί Ι άτ εΪΛοι σοι χοιΟτ οϋχ Α «ΐηπο ρ]ιΐ8 ιηαίοΓΟίη «η(^6ΐο ρΓββΙληΐΜΐη &ΙΙΐΓ0ΐ:ιβ9 : 
άμαιτήσ^ις του δέοτνος. Ηθ€ ψΐητ^ ί?ηρ«Γα/0Γ, ηηί ίη τβΙ^ηβ ί$ΐίΗ$νΛθάαη^ 

^ϊΤΜΛΐ Λίφί€ £άθ€€αΙ; νίΐ€Τ£; η9€ Μ φήά ίΙΐ9 άθ€ΐοψ€ €β€Τί$^ α6 Η<ίη€9ΐο 81 βο ηηοά ο/^ηί βζΙηηίάηΗαίη α^€ΤΤάη€η$* 
\ς\ Ός ουν έη€ρίνατο τά της συμ€οΟλής, μβτκ- 16. Υίχι!»»! (Ι^ΐυιη οοηβίϋυιη 6ΓαΙ, ουιη >(1ιηοΒ&* 

04£ΐν Εγνω π^ τ6ν μονάζοντα , χαι τοΟτον χαταν- εΐιυιη ρΓορβΓβΓβ ορβΓ» ρΓβΙίυιη ^υχίΙ; ηα^ΐδςαβ «λήσας %αΧς φλυαρ£αις ιτροσέθηχ&ν» ώς Κατά τήν 
(«ιουβαννύχταί, Ιδιώτου σχήμα άναλοιβόμβνον, αυτόν 
ενταύθα βασιλέα άγάγω σο^» ιζερί τζ πίστεως χαΐ 
^ΰύΐΐιΐν ούχ εύχαταφρονήτων πραγμάτων συμβουλεύα- 
με νον. Τονταν οΰν {τη δύο χα\ έβοομήκοντα τ^Ίν 
^σιλεέαν χατευΟυνεΙν χαθυπ&βχνοΰ, χα\ τρισχαιδέ» 
χατον άρίθμει τ6ν αποστόλων, χα\ «αΖδας παίδων 
Ιπ\ θρήνου της βασιλείας ΙδεΓν, εΓ γε Λέοντος έζ 
ΐ3αι»ρ(ας σνστοιχεΐ πως τφ δ^γματι. Μή ύπ- 
Ιβχνουμένου δέ, άλλ' άπαναινομένου » τήν έξώλειαν Ιιοιηίηβιη ^χδΐιίαΓβΗβ ]ΐά]Μίΐ βοηυβιιΐί ηοοίβ ε« βΐ 
ΙηιρβπιΐοΓβιη «θιΙυοίοΓαιη ρπταίο ΗβιΙιιΙυ, ςυΙ ιΐβ 
ίΐιΐβ λΐϋδςιιβ γθΙιοβ Ιι&υ(1 βρβΓηβηθίβ βυιη 6ί( οοη- 
8υ1(ιΐΓα$. Ρλο ατ%ο ίΙΗ ροΙΓιοββΓβ 8ηηθ8 ϋυο• ειιρΓ» 
8βρΐυ9(|;ίηο 28 ίιηρβΗυιη ΓβοΐυΓαπίι ηυιηβηηυβ 
Ιοιϋαηι άβαηιοιη αροβίοΐυπι. Υ&ΙΙύΐολΓβ βί Γοτβ υΐ \ί- 
(Ι«&ΐ$υρ6ΓΓ6|[ηί βοϋυιη Οΐίοδ βΠοηιπι, βΙ ιηοάο 1•βοηί6 
Ιδ&υΗϊ*.! 6(ϋ6ΐυιη ββςιιί ίη βιηίιηαπι ίηόυχΰπΐ : $ίη 
ηοΐϋ ροϋίοβη, ββιΐ Γβπι 86 ρΓβΒδίΊΐαηιηι >1ιηυ8(» 
ο1)ΐϋ8(εΓβ βι^8^β1η ϋΙΙ, ίηίοΓΗνιη, ρΓ»ΰίρίΐί8, Ι)»πι•* χα\ άπώλειαν χα\ χρημνοΐ^ς χα\ βάραθρα ήπειλήσΟαι β Ιΐιτα α Ούβ ίιηιηίηβΓΟ• Η«6 εοβΙβΓΑίο βηίιηο ιηβη- χούτφ έπόμνυε Ιχ Θεο0.[1^• ^Β] Ταύτ* οΟν έχ σχαιω• 
ρΐας χα\ γνώμης πονηρά άναδιβάξας, τ>^ν βαΦίλεα 
Ι^γκν χατά τόν δηλϋθέντα χαίρων * χαΐ έττείπβρείσήε- 
σσν μετά τον β^οδάεον χαιτών απορρήτων άπήρχον- 
τ», Ού χμ$\ σβ» Εφη 6 μοναχός, γ{)Κ άΛουργίδα 
ηατοΛιμχάτογζα^ ώ βασιΛδϋ, ΙδίώζΌυ σχήμα άΛ' 
Ζάσσεσΰαί »αΧ τρώγε{^ γτώμας οΰτω τάς τώτ 
χοΧΛωτ, ΚαΙ δ; έχπαθής άμα χαι παραπλ^ τφ 
^ματι τ•ύτφ γενδμενος, χαΐ &λλως οίηθε\ς έχ θείας 
είναι προγνώσεως, ώς σχιά τφ άνδριάντι εΖπετο αλη- 
θώς, χαΐ δλϋ>ς ^ρτητο χα\ έχρέματο έξ ώτων ώσπερ τι 
χεραμ«υν άγγεϊον τοΓςλόγ•ιςτου μονάχου. *Αλλά ταύ- 
τα μλν είρητατ χα\ τοι; πρό ημών διά μέτρον ποιήσβως. 
ιΡ. λύτ(χ« γοΰν τΙ^ν τών σιπτών ειχδνων άν• Ιί8(|ΐΐ6 ρτ&νίΐ8ΐ6 ^οοΐο ΐϋοιιΐΰΐιο, ΐ|υ8 Ιιοη οοητβ- 
η6Γ9η(, ιιηρβΓαΐΟΓβιη &ά^ιΐ€ί(. Οαπκιαβ ιη^ΓΡββΙ υηα 
«υιη ΤΙΐ€θ(Ιοΐο αΓοηι β^^Γβεεί β$&οηΐ : Νοη άε€€Ϊ»αΐ^ 
ίηςυϋ ιηοη8ΰΙιιΐ8, ϋοηιηΐΜΛί α «εεΙ« ρητρηταπι €ΡΜ" 
ιηΗίατβ Ού $Ιο νπίρί αηίπιίε ί11ιιά£η, 111• λίΜϋιο 
1ιθ6 υ^γΙμ) νβΙι^ιΐΜ^ηΐβΓ αβοοίΜβ πιβηΐβςαβ αΐΐοηίιυβ, 
2€ ΰοιη ^ΛοΛ 6χ ϋΙνκίΑ βααι ρΓκεοίβιιΐι* Ιο<ιυί βχί- 
βΐίπίλτθΐ, ρίαιιβ νβΐυΐ υιη(>Γλ βίΑίολίη εβςοίιοΓ, Ιο- 
Ιοεςαβ €χ ιηοη&εΐιί τβΓίιί•, Ιιαυά δοοαβ «ο βζ «ηβα- 
1ί8 νΑδονΙυιη , 8ΐ6 ίΙΙβ ροηάθΙ ; υΐ 61 ιηΐβ ηοε ςιιί- 
ι1«ιη τΰΓβίΙϊυβ 1υβ6Γυη(. η. διιιίΐΒ 6Γ|0 ιι1κ>ΐ6ΐΐ(ΐΜ ν6ΐΐ6ηΙ»ϋβ• ιαΐλκιηοβ «γρρειίει χαθαίρεσιν, χα\ τόν πατριάρχην ( Νιχηφδ- ς 6(ϋ€ΐο βαηχίΐ , ]ιι1)βΚιυ6 Νίθ6ρ1ιοη> ραΙγϊαγοΗ» υ( ρος δέ οδτος ^^ν ) γρα?9 α6τοχείρΐ|9 ήξίου τούτο ** 
ανγχατατίθεσ^αΐγ εΓ γε μ^ μέλλοι ύτκρορίαν χαταψη- 
φί^εσθοΛ. Ό δέ χα\ άλλοθεν τεχμηραμενος τήν τοϋ 
τυράννου προς τό Θείον άπέχθειαν, άγεσθαι μ60.λον 
ή συνειναι τοιούτφ χρίνας άπήγετο πρ6ς τ|]ν χατα- 
ψηφιβθεΐσαν δμολογίαν * χα\ Θε^οτος δ Κασσιτιρ&ς 
τδν της Ιεραρχίας θρόνον αθλον ελάμβανε χατ3[ τόν 
του θείου Οάσχα ίί^ιρόΊ. "Αξιον δέ μηδλ τό τεχμή- 
ριον παραδραμε?ν. Ό μέν γάρ Ν'.χηφδρος, 9ι*ε της 
Ιερωσγ>;ης προϊστάμενος, έζήτει τ^;ν διά του ίερου 
συμ66*Λ•^ προς τήν θείαν πίστιν συγχατάθεσιν * δ 
£έ ούχ ίφίΐ νΐίν τούτο ποιήσειν, ύπερθέσθαι δέ μέ- 
χρις ^νή της βασιλείας αύτφ τελείως άνά^^ησις γέ- 
νηται, δηλούσης τής αναβολής ώ; χα\ αυτού γε προ• 
ενισχημένου τή τής αίρέσεως μχνί^ έχ γενετής. •Οηρίΐ 8118 018110 8€ΐΐ6(1θΐ8 888601111 86 ρΤΟβίθ&ΙΐΙΓ, 

6Χ8ί1ίο οιυ1ΐ8ΐΝΐιΐ8, ηΊ ΐλοίαΐ• |8 ΑΐΗβιο , ςυί βΐ 
8ΐίυηϋ6 ΐγΓΑπηί ία 06ί οαίΜιαι αΐΑΐ6 8β6εΐ«ιο ηΐ6ο- 
Ι6ΙΒ €0ο]606Γ8ΐ, ηιρίςυο αά αιοπβοι ς»8ηι οιιιο Ιιο- 
οιίοο (^118 ίΐΗίοΙίε ν6Γ88Γί 881108 <1α66ΐ»8ΐ, 8ροηΐ6 
9ά €0η9ΐίΐιιΐυπι ΰοπΓ688θτί 6Χ8Ηίιιηι 84ΐι1υΓ.ί 86 ρβαί- 
ΐιΐΓ. ΤΙΐ6οι1ΐ)ΐν8 ίηΐ6Γίπι €858ίΐβΓ88 οίΓΟΑ <ϋνίηί 
Ρ85€ΐι» 8οΐ6ΐηη6 Ι6η)ρα8 , ΠΑΥΑΙ» 0ρ6ΓΦ ρΓ91•- 
αιίιιιη» 29 6ρΐ8θορ&ΐ6ηι 86(1βηι ηβηολβοίΐυΓ. ΟροπΒ 

ρΓ6ΐί»ηΐ ν6Γ0 5ί( Οΐ 066 ςΟΟίΙ $ΐηΐΓ668$ίΚ 6]ΐ18 0160- 

118 ρΓ9βΐβΓ6αΓΓ8ηια8 ίοάίΰίιιιη• Οίνίοιιε οΑίηςιΐθ 
Νί€6ρΙιΟΓυ8, «ιυίρρβ ςυί 88€6Γ<1οΐιο ρΓηεί(ΐ6ΐ>8ΐ, (ϋ• 
γίηββ 6υη) Οϋβί 848608υηι ρΓ9Κ>6Γ6 βγιιώοϋ ρΓθί«8- 
81006 οαιοΐοο α8βίΐ8ΐ>8ΐ. Λ(Ι ςυβοι ί1ΐ6 οοα 86 ΐαηο 
ο ΓβεΐυΓοηι, 8ΐ(|α6 Ιηΐ6ΓΊιο ιϋΙ&ΐοΓαοι• άυοι 6]υ8 ίη ϊηιρβΓΟίοΓβπι 8Γθΐ8ΐη3ΐίο ρβΓΓβϋΐβ Γ»ΐα Οηιιηιιαβ βδδβΐ, 8ΐβ ηίπιίΓΟΠΐ εοοοίΑοϋο 68 86 1ι«Γβ&608 ΐ8ΐ)β 

ΟΐίΐΙΙ 6X406 ΐη(1θΐ6 ΐ8ΐ>θηΓ6 08(60(1605. ιη'. "Έτερον δέ του λεχθέντος σα^έστερον * ώς 
γάρ ^ίρτι τΟ πρώτον άνηγορευμένος έδείτο το$ δία- 
δήματος, χα\ τούτο Εδει τίν αρχιερέα τή χαταπτυ- 
στφ ΙπεθεΙναι χεφαλ|), προσήγγισεν δέ ταύτη χα\ 
χατεπαφώμενος ού τριχών, δπερ Εδόχει, μαλαχών, 
άχανθολν δέ χα\ τριβδλων, δπερ τ^ αληθείς ένήν, έν 
αΙσΟήβει έγένετο, άχίσιν οίον χαταχεντούμενος χαΐ 
τήν χ^Ιρα όδύναις περιπειρ^μενος. *Αλλά ταΟτα μέν 1». Ε^Ι 61 αϋοϋ, 60 ςποά (1Ί€6ΐ)80ΐ, ρ6η'6Γ8» γ]ιι$ 
6ίΓ€8 0(ΐ6ΐο αιβοΐίε €ΐ8ηυ8 ίηάίοίοαι. €υαι βοίιπ 
(οπι ρτΐΗίααι Ιιορ6Γ8ΐθΓ 260191108108 066(1001 άϊζά^^ 

0)816 ρθΐϋθ« 68861, βΙςΟβ ίρβΟΟΙ (Ι6ν0ΐ0 68ρ1ϋ 68* 
ΟΓ8ϋ88ΙΟΗ18 αθΐΊ8ΐ68 ίΟΐρΟείΐΟΓΟδ 68861, θΙ>ί 86 8(1 
Γ60Ι 8(Χΐ|ΙΧίΐ €0θ(ίβίΐ(106, 000 ν6ΐθΙ Ι0υ1ΐ68 0γ1ο68 
ΐ80β6Γβ νί4ΐ6ΐ>8ΐ0Γ, 86(1 ^00(1 Τ6Γ6 6Γ8(, 8ρίθ88 86 
80 ΙΠΙ>0108 Β60(λΓ0. (ΐαίΙ>βδ(ΐ8ΠΙ (10»βΐ »Οθ1βΐ8 6001- ΥΑΗΙ-* ϋΕΟΤΙΟΝΕδ. •• τούτφ? 

Ρλτηοι.. Γι ο. ΟΙ Χ. 43 ΤΗΒΟΡΗΑΝΕί^ ΟΟΝΤΙΝϋΑΤϋδ. 44 

μυηϋ(α& αο ι1υ1οπ1>υ$ ηΐΜΐυηι €θθΒχ«8» 6χΊ§ΐΊιη9 Α ?7ρ<$τ€ρον * τάτε γουν δ πατριάρχης ύπερόριος, τήν 1.31. Υβτυιιι ^Μβ^ <|ΐιί<ΐ6ΐΐίΐ «ηΐβ«. Τιιηο νβΓΟ ρηίπαΓ- 
οΙια» φιβ ρ<£η96 αο'ΧμίΑ β^ηίβηΑί», ίη βχ&ίΐίυιη ρΓο- 
ΛβίΜ«1>«ΐιΐΓ, <ιν«ο^θ 6ΐίΑΐΐΐ ΓβΓυηΙ, «υη η&νί{;Ιο 
ρΓΦουΙ »1)<1ιΐ€6ΓθΐιΐΓ, € 9ΐ^Γί(Ίιΐϋ9 ςΐλθ(ΐ3ΐη Ιοοο β«ιί- 
ιΐΜ• ΙιβιΗαπι Τ1ΐ6ορίΙΐΑθ€ΐΐη νί^άβε, βυίΟΐν ΜΓοίβςιιβ 
56 ρτοββςαβηίθηι 9ο ν^ΙαΙ υτινιΐφΐιί ιι«^»ιη βρβοίΰ 
ρπΒ€ΐβιηι ΗΙα οοηίβ•»ίοη9 4«4α€ίβηΐ€ΐη. €υ|ιΐ6 ίΙΑβ, 
υΐ ρν θϋ, οβΒοίνοι βυΐιιιπκιιιβ ΙίίΜνίί λοιηο μι$- 

*€ίρίβη$, Αΐΐμΐβ ρΓΟΑίΑ>ΙΜ Ι>€^ €0Ι&ΒΙβ|ΐ4«0β , νιιΙ^Ιλίίβ 

ίιι λΐΐιιιη ιη4ηί|)Μβ ν^ΐαΐ 4ΐιιρΐ6ΐ«Ιΐ3ΐυΓ» &ιιρΓ«ιΐΜκιη 
ρΓ0€υΙ οβουΐιιηι Ιίρ^η9. {ΗίΤΟΦηΙλίιϋ νβτο 4«ί<1»ηι βχ 
ϋβ φΐΙ β6€Αΐρι €•»οιίι&1>9ιηΐΐυΓ• οαΐηλίη 8ίβ βχ αιιίιυο 
4ΐΰ8ΐ(ΐ6Γίοιιαο Β^ι^^ηβ^ 09€υ1αΐ9 (}αγ61, ρηορίιβ^ 

Γΐ€Α 9 

πιοα>8ΐβτϋ 

ιΐίΐ, οαιη 0«ιο ιίοίοΐο^» ηηηιι,υβπιι ρΑΐτΜΓοΗα ιτίάβ- 

ηΐ, ί«1«β €ΟΓθη|»ΐΡ /0ΟΒιίθ8&ίθ||ί8 Ικΐ6ρ4υ$ ^1. ΛΚΙΙΙ6 

4ι&οΐ6ΐιιι« 6§ «ΙΗ» Μΐηΐ ίΐίνιοί βιϋΙ&ΐ'Κίβ• 

19. Ιιβο ϋυΐΰΐη 1ΐ0€ τβΐυΐ ί^τιβίο Γβ^ί» §ιι1>6ΓηΑ* 
ΐίΜΐί& ρήαείρίο ρ«>8Ηο, ςιιο4 ΕοΓίβη» Γββ βο βίβία 
€0ΐη|ΐ05υ6Γ&1, 90 η ςαί» «Γιαβ •ιηΐΝΓιοιιί8 βίοιΙΙο 
1αΐΜπιιιβ« Γ6ί ριιΜίΰβ €«Γ»ιη ηββΓθΐΙϋιΐΓ, «(>ί<|ΐΐ£ 
"Υββρ&ταπι ΐϋΟΓβ 80£ΐΐι»ι ΤϋΓβηβ ΗίιιιιιΙηιη, Ιυοι ίρ«6 
ιηίΙίΐ«ΐ'«β βχ6Τ£6ΐΐ9 ηιιιιΐ6ΐΌ8, ΐιηιι ιηιιΙΐΐΗ 1θ€ί8 ροΓ 
ΤΙινλά^ιη «: Μβκ^ϋοιιΊ^η ο<ιπ8 βυίβ λΐ^^β ΐ9ΐ*οι% 
<1^ι)β3 ί•ιοι1«ιηβη(ί8 6Χ6Ί|ΑΙΙ8, λΐΐ|ΐιβ οπαηβΐΒ &ο• 
ιη&ιιυηι θΓΐ>οηι ουηοΐΑδςυβ ρΓον)Β£ί&8 ^β8ι^8^β, υΐ 
αί Ίρ5ί8 1ΐ08ΓιΙ)ΐΐ8 Ιοπόγι 68561 &0 ΓοππίίΙίηί. Ιΐίπο- χαταχιιροτονήφασαν φηφον δ^ξάμκνρς, έπορεύλτο» 
6τ£ βή και λέγεταη &φ' 6λχ^ς α6τφ φερομένφ μα- 
κράν χατά τννΛ Ρ^τζΜ παραθοίλάττιον η&ρρίιΛ^^ 
Ιδ^Ιν θεοφάνην τ&ν μαχαρίτην , θυμιάμασ{ τβ %ο\ 
λαμπάσι δεξιού μενον, οΤιίν τίνα «ροπομγιήν τ) χα« 
λ} έκ2{/{) όμολογ^φ προπέμίΕοντα. *0ν, ώ; ιΙιΑς, 
ά.νοίύχχ^ς άξιώαοι^ χα\ Θεφ παραλούς δι* 8ύχή^> τάς 
χεϊρας οίον &ρας μεταρσ^ περιεβό&βτο τούτον, 
{Ρ. ίΰ] π6(&(}•ι)0εν τ^ τελευτ^Ιον άηοΙους άβπαβμδν. 
Έρομένου βέ τίνος τών συνεηομένων, ώς (ή < Τ{ν 
τούτον άποΙίδως εύχτώς τ• χα\ έφβτώς ; — Τψ όμ- 
ολογητ^ $ Φ&ν«ι ε θεοφάνβλ » προφήτιδι γλώττγ} , 
ι μον| «ροεβτβτι του ^Αγροό. • Ό χα-^ αι>νέ6η μετ* 
ΙΊοΚΗ» Γ68ροιι4|δ8β9 ΤλοορΙι^ηί ορηίέββοι ί» ού πολύ • αυτός τε γ&ρ «οοτον Ιώραχεν ούβαμως, 
ήϊ Αβτί ρ^9ίρθ8ί(ο; ςικκΐ 61 ίΐ|ΐ ύΓβνί μοΙ- χάχεΤνος τ6ν της ομολογίας βχέφανον άνεβήσα'ΐο• Κα! 

τά μέν του άρχιερέως ο&τοις• ύΘ'• Αύτ^ βέ οΚν τίνα της α6»υ ^αβίΑβίας &ρχ)ΐν 
έπιθείς ^ δεζιάν τ6 τά τής Έχχληβ(ας οδτωσΐ διοι- 
χονομήσαι» χα\ τήν ψιλοτιμίαν είπερ τις νοσών, τέβν 
χοινών πραγμάτων άντελαμβάνετο , πανταχοΟ «4 
χέντρον χατά τους •φήχας φέρων με6' έαυτου, τλν 
στρατιώτην τε βχλον γυμ,ν^ων αύτ6ν^ χα\ π4λ»*ς 
πολλαχοΰ των κατά βρφχην χαλ Μακβ§ρνίαν δι' έ^\>- 
του έχ βάθρων άνεγεί,οων, χαΐ περιπορευόμεν&ς 
πανταχού, ώς φθ6ερ6ς είναι χαλ νατ^πληχτιχ^ αοΑ 
αύτοίς το?; έχΟροϊς. ΎτΛρ &ν χ«\ «^ 4γ<βν Νιχη- 
ςυβ αιΐ60, €ΐιιη β \Ητί8 6χε68&ί886ΐ, (1ίχί8$6 βιΓι- (^ φ^ρον φανΧν εΙπεΙν ποτέ μετά τήν αύτον άπο6(ωαιν <)υ»η(1ο »ΙνιΜ 8011611111» Κί06ρΙ•ι>πιιιι , βίβί ιιηρίιιηι, 
8ΐΓβηιιαιη ΐΜΐίθα Τ6| ριιΙ)Η6φ οαη$ €ίνϋ«ΐ6πι Μηί• 
«Μ• νίηιιιι. ΑΙ»|;ίβΐΓ3ΐΐΊΙ>ιΐ8 ςιιβςνβ β< ^«Ιοτίΐιιιι, 
Βοη βίτίΙίΙ>ιΐ8 ηκκίο, 8β«Ι 6ΐ πιίΙΙίαΓίΧιυβ» ν^Μβ ίο(^ 
'ΠίΜοΙοβιιβ βηι ; ϋοηςΗβ ίρββ ρβ6υΐΗ«Γυιη &ιηοΓ6 

"8Ιΐρ6ΓίθΓ 68861, ρΓ8ΚΓ6Γ6ΐ)«1 «*β8-6Αηθΐί8 ςοΙ ΟηΐηΙΐΜ» 

ιη&χίιιιο Α ιηαη6ΤίΙ>ηβ 8686 6οηΐίη6ΐ)&ηΐγ υΐΗΐηι• 
ς»6ΐη(ΐ»6 ,ρτο 60 86 ορΐίιιΐΗ8 βΓλΙ, ηοη υΐ ορίΐΜΐβ 
»αΐιΐ6ΐ)αΙ, ΙΐοηΟΓ&ιιβ. Μ\\^ϊ «€ ]ιΐΒΐΐ Ι6ΐι«6ΐ88ίαιυ8 
η'ί(ΐ6π τοίυΐΐ ; η66 Ιαηιβη 6γαΙ. €!εΐ6ηΐΗΐ ^υπ (Ιΐ6υη- 
ιΐο <1θΙ)8ΐ ορ6Γ9ΐιη, 864θη8ςιΐ6 ίρ86 ίη ί«ιιβΐ9Μ:ο μΐβ- 
τ»8ςυ6 Ιίΐ68βιιί6ΐι;ιΐ. β8ΐΐ6 6ΐιΐΗ ςυίβ &Ιίι|«αη<1ο «ρικί 
Μ^αηι 31 6χρο8ΐηΐ2ΐ«>8θΐ ηρίοιη 8ί4Η νχοΓβιη, ςιιοιη 
•ιιίαιίΓυπι ΙΠιιβίπιιιη ςιιίιίοιιι τίΓΟΓαιη Γ8ρυ|88βΙ• η6ε ώς ε( χα\ άλάστορα, άλλ* ο5ν επιμελητών τών χοι- 
νωιι ή πΛις Ινδρα άκώλεαεν. Κα\ περ\ τάς αρχάς βέ 
κα\ ηγεμονίας, 0(6 τάς «ο).ιτιχάς ίί] μ^νοιν, άλλα χα\ 
τάς οτρατηγιχάς, βιεπτάητο Ισχυρώς • χρημάτων 
χρείηων ^* αύτ^ς ^ν τους άίωροτάτους πάν- 
των προέχρινεν, άριστίνδην πάντας , ά).λ' οΟ χα- 
τά πλουτον τιμών. Κα\ δ«χαιοσύνης μέν έραατής 
^έγεσθα» Ιβούλετο, ο6χ έγίνετο βέ • πλ^]ν άννποιϋτβ 
ταύτης, χα\ πολλάς των χρίαεων δι' έαυτοΰ Ιξεπέ- 
ραινδ χατά τ6 Ααυσιαχ^ν έγκβΛήμενος. Καί «οτ« 
δή τίνος ίγχλη^ιν πρ^ς αύι^ν «οιησαμένου περ\ χυ- 
ναιχ6ς όίρηαγι\ς^ ώς τήν έαυτοΟ τις των επιφανών 
άνηρπάχει ανδρών, χα\ δτί 06δέ λόγων Ι^ξίωμαι, τψ 
6πάρχψ πολλάχις διενοχλών, έχείνον μίν, έπείπερ ρΓφΓ66ΐιΐ8 8α>ρίΗ8 ίιιΐ6τρ6ΐΐ8ΐυβ 6]υβ υ11&ηι Γ8ΐίοιΐ6ΐη Β ^ύθωρόν παραατάντα οΟτως Ιχειν έπεμβρννρησιν, 1ι»1[>ιΓΐ886ΐ» ϊΗαιο Ι|ΐι1ιΐ6ΐη 8ΐ8ΐΙιιι 8ί8ΐί ]υ88υΐ]ΐ ηβ- 

'Κ!601»ι|1Ι6 ΓΐϊΗΙΒ ]η84ίΐί8β, Ι6βΐίυΐη 4ΐ6ρθ8ίΧΐθΒ6 ρ6Γ- 

8€(ιιιη, ροοη» βΗΗΙίκίΙ, 66ββ8Γ6 ίΙΙυηι ]ιι1>6η8 8β• 
ν6ηυ84υ6 ΰΟΓπρΙβηβ , &ϋιιΙ(6ΓαΒΐ ν6Γ0 ΐ6^ί ΐΓΗΐΙί 

ρΠΕ66ρΐΙ• 

20. ν^Γαιη {ι!8 ΗΙ6 Γοί ρυΜίοκ 1)ΐ8η(Ιί6ΐ)8ΗΐΓ, 
'€]υ8ςη6 5Η>ί 1)6ΐΐ6νοΐ6ΐιΐί8ΐη, ΐΗ ϋο (ϋ68ΐη, 6ανροη8• 

1>3ΐΐΙΓ. Αύ 6<ΐ6ΐη 8υΐ6ηΐ ςΐΙΟΐΙ 8ρ66Ι8ΐ «6 ρΐ6ΐ8ΐ6ΐη 

'νλ1ά6 ΐΗ8Μΐί6ΐ>8ΐ, υΙ η66 Οευιη ηοηιΙηοΓβ 6 η ίΐΐί 

ΙΐΟΙ16β1ΙΙΠ)ςΐ16 νί(ΐ6Γ6ΐαΓ. Νοαΐ €αΠΙ ΙΗ66ΒΒ&168 6νΒΙ 

.ΙΙηΒΐΓι$, ςυο8 ΒαΙ^ΓΟβ νο6οηι, ίη6ΐιη<1« 1111 68β6ηΙ 
4ηιΙυ€ΐ» ρ86ί8ςυβ ίούά^τζ }ΗΓ6]υΓ8ΐι4ο βηηΑΒ<ΐ8» εις εΜύνας Ι^γ» της άρχζς μεταστήβας χβ^ πιχρίαν 
πολλήν χαταχίας αύτοϋ, τ^ δέ μβιχ6ν νάμιρ Ιχδοθή- 
ναι προστέταχεν. κ'. Άλλα τούτΜς μίν τήν «ολιτείαν οίον νηέσαινε 
και τίϊν πρ6ς αύτλν , ώς άν •ίποι τις , εΟνοιον 4χ*- 
«ήλευαεν • «ερ\ δ^ τΐιν πχστιν έμα(νετ• χραταιώς , 
τοβούτον ώς μηδ4 βειλν όνομάζειν έδόχει τούτφ κει- 
λάιι. Κα\ γάρ τάς τριαχοντ•ι*τ«ς απονδάς τοΙς 06ν- 
νοις ^ τούτοις τβΐς χαλουμίνοις Βουλγάροις ένωμό- 
τως ποιων χα\ είρηνιχάς συμβάβε•«ς χαταπ^ντόμι• *• Οποθείς Τ *» χρημάτων γάρ χρ. ? ΤΑΑΙ^Ε Ι.Ε€Τ10ΝΕ8. 45 ίΙΒ. Ι. - ίΧΟ ΑΒΜΕΝίυδ. 46 

νβς, 1«ιιΛ•δρ»>ν χαύτβςΙμΕλλΕ ρϊββιοδντεκΛΑηοη ςϋί1)η3 αηδΙΪΛΐιΙ δοΐβηΐ ^εηιηβηΐίδ υίυβ 

β$(, ιιΐ ηίιηίΓυοι Οβαηι οο^ΐβδίββηοο τΐιΐυΐββ, 8ί?β «αλ^ΰρανΙΐΜΐς •νν4|κις ή τήν χατ4 σάρχα γβνο|&έν«ρι 
ρ^τέρα Χρι•«οό νοο ^^υ των λεγομένων τ< χα\ 
ιι^βττ6μέν(ΐ«ν ^ψό^ς χα\ μάφνηρας ' Αλλ' Μ (Ρ. Μ] 
«ΐ( ψυ^Α βάρβαρος θκονιΜας άπ^χισμένις , χύνα^ 
μίν, χαΐ οίς τλ &ν«μ« Ιθνη θύοννιν, (χ^το (λάρνυσκ 
?ών πρατΐΜ>μένων χα\ Αηέτβμνβν χα\ θιά στόματος 
&γΜν οΰχ έμυβ4ττ<το >1; ββ^χίωσιν, οΤς έχβίνοι 
έμφο^ύ|Α«νοι , «|{ν των Χριστιανών δέ «(στιν έχ<£- 
νοχς μέλλονσΙ ιητ€ ΰφ* ήμ6ν €ιαβι63ζ•«Φαι πρ6ς 
έχ££νην« άς Ιοιχβ, χβτβ«£στ4νσβν, ΚαΙ ΟΛψ&ς 
οντωβ\ ούχ ^σχΟνκτο Ασιβΰν* σίς τ• γάρ τους της 
«{στ«ϋς μαργαρ{τσς9 χατά τΙ^ν του &υρ{ο» φων^ιν, 
Εμπροσθ€ν ί^φ(&ι των χοίρων χα\ χρησΦακ τούτοις ςυχ €!ιη6ΐΙ Ι)6Η]Π6 ρ&Γβηβ €2Γη6 Γυίι, (ϋοΐοΓυηι 
§;β$ΐοηιηιςυβ ίηβρβεΙοΓβί Ιβδίβδςαβ &(]]ιί1>6Γ6ΐ, 56(1 
νβίαΐ 1)!ΐΗ)Αηΐ8 ςυίθαοι οιηηί&ςιιβ Γ6ΐιςίοΐΗ$ βχρβΓβ, 
ΰ2η68, &€ ςαι1)υ8 ([6η$ ίιηρΓοΙ)^^ Ιιηιηοΐαΐ, ίίβ ^ο- 
βίΟΓίιιη Ι68ΐί1>0δ υίβηβ, βΐ άί&56€2ΐ)&ΐ, ηεο ςαιϋυβ 
ΠΗ Π1)€ηΐ6ν ίη(^ιΐΓ^ίΐ8ΐηΐαΓ, ΙιβΒΟ ίρ56 Λά ϊΐηηβικΙ&ηι 
ίίϋ€ΐη ΟΓβ |[υ5ΐ&Γ6 €χ1ΐ0ΓΓ6ΐ)2ΐ : ςυοθ νβρο €1ιπ- 
8ΐίαη»ιη βϋβηι βίδ οοΐιθΓ6<1ί(]ί(, Λά ςυ^ιηι 3 ηοΙ)ΐ8 
αϋί^υ^ικίο, υΐ γΊ(ΐ6ΐ)&ΙυΓ, 6886ηΙ ι^α^Iι1^6α^ί, ηβ 
8Ϊ€ ςιπ<ΐ6ΐη ίιηρίβοΐί ΙίΐΑΓβ βαιη ρυϋυΗ. Τυηι 
611101 ιη 60 ςυο(] 6^6^ πΐΑΓ^απίΑβ , ]υχΐα ΟοηιΙ- 
ηι 86ηΐ6ηΐ!3αι •, ιηίΜ6ΐ2ΐ δηΐβ ροΓΟΟβ , Ιιίβηυβ 

ί11θ8 τΊγ Ιΐηρίαβ ν6Γ6 6Χ$66Γ8η(]α<} 0Γ6 16Ι1ΙΙ8 υΐί έπΙ στ4μ«^ έξ«βιάζιτο. Αξιος βδβλ^ίας ό Αν^ Β οοηρβίΙβ^Λΐ, 32 1ίΐηϊ<1ϋβ ίη 60 ΓϋΓβϋδίΐαοϋ ίρββ 6β&€ών * χα\ Λς τί έχβίνων αύθις αύτ6ς ^ των 
*Ρω|&αί*ιν δ(έιΐ(«ιν Ρασνλ8ίαν τε χα\ άρχ^ ούχ ήρο* 
ΟρΙα.μνστα^Όίγούμβνος χ«\ τελούμινος έν ικανβήμιρ 
68άτρφ χ«\ οΟιω γκ 6ί) ιύιήρσι των ^{στων τσ χα\ 
93στών, τον α{|ι)ν(ο;# σχώληχος Χ3ΐ\ ι*^ρ^;» ΑλΓ ουκ 
£ϋΙΐιΐν £κάςιο;. Κα\ δσους €έ ^ τ6ν όρ8>ν β&ρισχβ 
Αέγον τηροΰν^α^, τούτοντς πιχρως χατήχι^Ε χα\ Ζιν^ 
νώς ' έτέρωθ£ν δΐ τ:ι των όμοφρόνων οΐ στίφη το χαΐ 
σνστήματα συνεχρότ^ι τ« χαΐ συνήγειρ^ν λν ταοτφ 
τταρί ιελωράν αύτοΟ τι68\ς χα\ κροσ^πιχλύζων ταίς 
ώφ£λ£(αις. Τούτοις χα\ Ιωάννης ύ γραμματικός 
Ιγχατέλεχτο, «αντδς άνάσχητος υπάρχων χαλοΰ• Οίς 
λλΙ τίνα γραφί^ν ό Λέων 퀫ρΑς τίνος χα\ μιαρΑς 
Ιξαρχομένην «ίστβως Αναγράψαι χιλβύσας, τίν χατά 
των θ((ων σΙχ^νων δρόμον έδίωχεν. *Αν<^^(ι;ισ( δέ 
ηως οίον χα\ έξ8φύσησ€ν «{ς δψος αΓρων «ύτ6ν (χαΐ 
γάρ ξν χοΰφος χα\ «ρ6ς ο^ν Ιφ^ρετο λελογισμβνφ 
^φ νφ) ό του {οροΰ συστήματος τ< χ^Ι χλήρον των 
βατιλαβων αυλών αρχηγός. Λόχων γάρ αύτδν έχ τΕολ- 
λο•4 χαΐ οίον ίξ έν^δρας ώς τ^ Ορωτέα αίρήσιιν 
έρών, έ«8\ χατά τίνα χαιρδν τδ θείον ΙχεΤνο βίς 
έ-πήχοον ^δν Ιχχλησιαζόμενον δχηρύττετθ| ΤΙη 
ώμοίώσατΒ Κύρώτ^ ηαϊ τίη ομοιώματα ωμοιάσ^τε 
αυτόν; ^ βΐχότα έΛοίι\σΛ χέΜΠαΜ-ψ ^ χρυσοχόος 
χωτ^ύσας χ^*νσίοτ χερίβχρόσωσίτ αύνότ^ ^ 
ί'^Λο^ωμαxα^εσxίύα^8^; ίΐίίΧ γοΟν τοΰτο χατά τδν 
τοΰ Μροο ναδν έξηχεΙτό τε χα\ διεβββόητο , ήρεμα 
ύηοσυρείς χα\ 4αυτ6ν εΙς προ&ιίτον άγανών , Κοιη&ηΐ ιηθ(ΐ6Γ&ΐθΓ ίηιρβηΐ, {π ρυΙ)Κ60 εοονβηΐυ. Ια 
ΐ1ΐ63ΐΓορΓθΐηΐ86α& ίύβ<]6Ηυιη Ούβΐίυηιςυβ ηιΐιΐΐΐΐο• 
ύιη6 Γ6Γ6Γ10, ίαίΐιαπ ηοη 6ΓαΙυΙΐ αο 6οιΐ560ΤλΗ, ηοιι 
λΠο ρΙλπο ρΓβΒοιΙο <|ΐΐ6ΐη «ΐβΓηο νβπηβ 61 Ι^^ιΗ (Κ• 
{ΐια& ίιιΐΐ. ΡοΓΓΟ 61 ςιιο8 ν6Γ96 Ω<ΐ6ΐ ΐ6η8ΐ6ίθΓ68 ο!]^η- 

(<6ΐ>3ΐ« 608 Υ6Γ0 <ΙίΓβ 8Γ&νίΐ6Γςυ6 6Χ6Γυ€ί&1>ΙΐΙ. 

ΑΙίο<|υΊ νοϊΟ 6]υ8ϋ6ΐη 566ΐιιιι 86ηΐ6ηΙΐ9Β Ιιοιηίηυηΐ 
ςυηευε οοην6ηΐυ8(ΐιΐ6 60{;61)&1 »1(|α6 οοπΟαΙι&ι, ευο 
60β 1αΐ6Γΐ &(1ϋίΙ>6η$ 86 ιηυη6Γΐ1)υ8 »1)Γυ6ΐΐ8. Ιιιΐβί 
ϋ1θ8 /ο9ΐ)η68 ^ΓΑΐηαΐΑΐίοαβ ίοίΐ Ηδ^υβ ΑοεβηβΗαβ, 
νίΓ ηυΙίΑ ΙιοηοβιΙ 1ΐΐ66 ρΓχιΙίΐαβ. Η!8 1>60 βοπρίΐο* 
ηβιη (]υ2ΐη(ΐΒΐη α ϋ ηοναηι αο 6Χ866Γ3η(Ιΐ^ιΐι ΑΟΟϋρίαη- 
(Ιϋΐη Πϋβιη ]υ1)6ΐΐ8 6ΰ6Γ6, &(]ν6Γ5υ8 ιΐίνιηαβ Ιηι&ςίηβλ 
ειΐΓ8ΐιιη ιηΐ6η<ΐ6ΐ>8ΐ. ΚχοΙίονιΙ &υΐ6πι βε νβΙιΚ Οιηι- 
ιη8ΐη Ιη ίιηιη6η$υχη 6ΐΐιιΠΐ, ςαίρρε ουιη ?6τΐ8 68^61 
066 86118310 αηίιηο ςαίϋςυαιη 3{;$Γ6<ΐ6Γ6(υΓ, 836Η 
ΰοΗε^Η 6ΐ6ΐ'!ςυ6 ρ3ΐ3ΐίηΙ ρΓΧεββ. Οϋσι 6ΐι!ηι οΙ>$6Γ• 
ν8η5, νοίαίςυε 6χ ίη5ΐ<1ίί8 ηϋαεί ΡΓΟίεσιη (]α6Πΐ(!3ΐη 
Ιιοιηίηοηι οαρ6Γ6 83ΐ3ς6η8, οηπι Αΐίςυ^ικίο Ιη οιη- 
ηίυιη ααηϋαδ Ιη ριΐ1)Η60 ϋοείεδίχ ύοητηιΐυ 8Γη- 
Ι6πΐΐ3 Ιΐ3Β6 ρ^οΓ6^^6ιυ^ : €ιιι «ίηιι/βιτι /«π• 
$1η ΟύηΐίΗΗίη , έΐ €ηΙ ίνηπίαϋτο α^ίίηΐίΐαϋίέ 
€Ηηι ? Νηηίΐνίά ίηια^ηειη (έόΐί (αύβτ, αηΐ αητψχ 
(η$ο αηνο ΰίτΰηηιάβαητανϋ εωη, αηί $ίηιηΙηντηιη 
/α6π£αΐχι β$ι ^ \€\ΐϊα 6Γ^ο 86η(6ηΐ!α1ΐ3Β6 ηοίηιΐοηυο 

Ι η 886Γ3 Ρΐΐ3ΓΙ 96(!6 ΟΑΠίΟ 3ΐ(αήα6 νθ06 646Γ6ΐυΓ, 

Πΐ6 86η8ίιη ςυαεί ΐΓβΙιεηβ αο 86 Ιρδπηι ίη ΐϊΐ6(ϋαπι 

ρΓ0^υ^6η8 : ΙηϋΙΙίρβ, 33 'ηιρ^'ΆίοΛ ίηςυίΙ» ηηίάηαηί 

Σύτδς δ τι Λέγβι *», φησ\ν, ώ βασιΧεΰ , τό ΙβρΑτ ρ (οηπαίπΐ ιίίϋίπχΐΛ οΓαίχ/χηι ; ταο πΙΙα ίί ίηνβϋαί Λόγίοτ ' Μαΐ μτ^βίς σα μετάμεΛοζ έπΙ τοΙς έκαρ" 
χθβΤσιτ Ι(Γτω, 4X1* άΛοτ θέϊον δοκούν έΛΧοδώτ 
ΟΌΐήσας ΒΪηάησμα τ7{^ ^ρ9ΐ\ζ ίχου Μηρ^ίας τωτ 
μίΐ σ€€ομέτωτ αυτά. Τούτοις, ώ; είπον, άσυλλο^ 
γίστως ύχεχχαε\ς χα\ τήν ά6λ«ον έχΞ^νην φυχήν 
ηροσεχιιυρωθΜς δλην ίχίνησε χατά μέν τών ευσε- 
βών τήν έαντοδ μανίαν^ χατά δ> τών άσεβων τήν 
Οείαν χα\ διχαίαν δργήν, Ό μέν γάρ θεσπίσματι 
ιιάντας τους αρχιερείς Ιχ της ύιαρορίας μετεπέ μ- 
πετό, [Ρ. 21] σνλαγωγών τούτους, της του πατρ^άρ-' γΰΝίΐΙηάΛ βοτΗΐη φι<Β εοίρία $ηηΙ : $έά εί φιίά εβΓΓΑ- 
ΤΗΜ Ιηιαρίηηηι τύΐίηναηι νίάίαΐητ, €0 ϋ τηβάίο $η^• 
Ιαίο βοηιηι νβϋΟΒ αάΐιαη τ^Γι^ίοηι (ι^Ι η^Ηηιη Ηΐ 
αάΗΙΟ€ηί αιΐινηι. ΗΙ<( ίΐ^ςαβ 11ΐ6, υΐΙ ())66ΐ)9ΐη, (6- 
ηΐ6Γ6 ηιιΙΙοςυ6 δαηο ίυάίοΐο βοεβπδΐΐδ ΙιιΓ6ΐΐ6ί(ΐα6 ίΠο 
ί'χχδΐιιαιιδ λΐήιηο, δυυαι 0ίηη6ΐη αάνεΓβυδ ρι08 ίηύΙ- 
ΐανίΐΓϋΓ0Γ6ΐιι 3(ίν6Γ8υιηςα6 Ιιηρίοδ ()1νίη8ΐη ]υ8(8ΐη- 
(|υ6 ίιΐ(ϋ$η3ΐίοη6πι. Οίηη68 η•Υ&<ια6 ερίδοοροδ ώιΐο 

Γ6δ€ηρ103<1 86 3ΐ)6Χ8Ηίθ 3606Γ8ΐΐ,6θ8 8ρθΙΐ308 3ΐ<|υ6 

3 ρ3ΐΓΐ3ΓθΙ)» ρΓοεοΙ οοπΒροοία 6ΐΙιηίη3η8 6]ΐ6ί«ηδΐ|ΐιβ Λ )Ι•αΐι. γιί, 6. ^ Ιβ3. XI, 48, 19. ΥΑΠΙ^Ε ΙΕΟΤΙΟΝΕ». Μ δΙ]μΙνΤ "λέγει 0111. Ρ. ίΤ ΤΗΕ0ΡΗΑΝΕ8 

βίνβ &1)4ίοη$, νβΐυΐ ίη(!ο 8ΐ1)ί ϋίϋΐο βοιΠοπίβδ Γα- Α 
εΐαηΐδ β&&€ΐ. Μυΐΐίβ (αιηεη 1)οη»: €θηΓ655ΐοηί$ $ιι$- 
είρίοηιΙ» ϋυοίΟΓ βχδΐίιΐΐι 4"^ ουηδίαπίοδ ΓκΙοί &ΐΙι- 
ΙεΙ» οϋαυϋίΓΟ Ιγραπηο ηοΙυβΓβ. 

21. 06118 αυΐ6πι(ο ςυ&πι ίΐΐβ ηοη η|;ί(]υ5 αιιΐ 
30Π!(, β6<1 ραΓιβηδ ιηΊΐίδςιιβ Ι) £ΐ3(1ΐυη) ςιιίϋβιη νϋ)ΐα- 
1)3ΐ, ηβο 13111611 ί€Π6))3ΐ. Ναιπ πιοιίο (]^αί(]6ΐη Ιιιοδ ο( 
54υ3ΐοΓ68 ί»οΙί$ηιιβ ιιίοιϋ 3ΐ^0Γ6& , η)θ(1ο αυίβηι 
ΙβΓΓ9Β πιοΙα$ 30 βπιρίίοιιοδ, φΐ3η(1θ((ΐΐ6 6ΐί3ΐη Ωατη• 

ΐη8Β 5ίΐηίΐ68 νη8ΐθ 36Γ6 6]3ευΐ3ΓΐΟΙ108, 3ΐί38 (]βηί(]ΐΙ6, 

ηυ» ΐΰΑΐοΓυπι νίπ ιτΐ3χίη)3, ()οιιιθ8ΐίοο8 1υιιιυ1ιυ$ 
αο 86<ϋΙίοη6δ Π1ί5 ίηΐ6ΐιΐ3ΐ]3ΐ. €ο1ιϋ}€π ΙΑΐηβιι ηοη 
ρΐ)ΐεΓ3ΐ« βυίδ «βΓβδίίδ ηιοιο, ίη ρΓΟϊοορδ ίϋ8Γ3ν3- 
1115 3ΐιίιηΜδ. Τ3ΐκΐ6ηι Ί^ίΐυΓ Ιαπάυδ ίΠβ ςιιίά^ιη, αΐ 
( ν)ϋδ 1ϋΐ3ΐ6 νυΐηυδ, λ Οβο £ΐ3(1ίυδ ρΓοΓιοίδςίΐιΐΓ, 
υΐίηίοπηι οίΑνηδ εΐανυαι ΐΓαάαΐ ηιαίυιηςαβ ηιαίο ^ 
ιη6<!β3(ηΓ. Μίοΐι&βΐ ίδ 0Γ3ΐ» ^υί (υαι Γ(Β(ΐ6Γ3ΐοηιιη 
ρπΰΓοοΙυΓαιη [^βΓβηδ, ιη3]ο8ΐ3ΐίδ οπιηίηβ <1<ΐΐ3ΐυ8« 
γ]χ ηια1ιθ(ΐυ6 34 Ια1)<>γ6 ίΐίικί 4ΐ 86 (ΐ6ρ6ΐΐ6Γ6 ρο- 
ΙΙ16Γ31. \6Γυπι ΓυΐυΓυηι εΓ3ΐ υΐ φΐεηι δυϋ <1ϋη(6 
56ΐτιρ6Γ 1κιΙ>6Γ6ΐ« ίπ πλΟΓβιη ϋΊΙαηί3ΐχ τίαίπιΐβ Ιιαυιί 
Ιοη^β 4>θδΐ^θδΙοη(1βΓβΐ. Ρογγο ΒΙίοΙίίίβΙ , ρηοίοίρΊϋδ 
ρΐΌ63θί2>(ΐα6 Ιίηςιιχ νίιίο αδδΐιβίυδ €υιιι οδδβΐ, ίοιοδ 
1<60πΐ8 ιιιοι«δ ΐΓ3(1ϋεβη(ϋ, νβΙυΚ ΰαηίΐ ΊΙΙο 3(1ϋ4ΐυδ 
δίϋίιΐυβ ίοηίΐηιϋϋίδ Ιβυιΐο ρΐ3€6η8, ηυΐΐυιη Γιη&ιη 
ί3(ί£ΐ>λΐ• Ι'βο Αυίειη ( ηοη 6αΊιη ςυί οιηιΓιυηι ϋο- 
πιΊηα8Βΐΐ• &1)4ΐηο 8ΐιι1ΐο•1«ι])6ΐϋ οιηη'ιηο <ραΐί3ΐυΓ, 
ιιί&Ί Γ6 Τ6Γ9 ιιοη τίΓΟΓαιη πΐΑ^ίδ ^η&ηι ιγ» Ιηψϋ- 
πο ροΙΙβΑΐ) νίΓ08 5ΐ3ΐιΓιΐ οοουΐΐβ ^η ίιΐδΜίϋδ αυ^ουΐ- 
ΙΑ1Ι1Γ08, «ι νείυΐ πιηυΐχ 6]ιΐ8 αά ίρδίιηι 56ΐ οαοηεδ ^ 
ρ6Γν6ΐΐ6Γ6ΐιΙ. ΕΐβοΊιΐ) 8υ8ρ6€ΐυηι 1ΐ3ΐ)6ΐ)αΙ ηηοϋ 6Γ31 
Γυΐιιιυιη, η6ε Ρΐιίίοιηείίβηδίβ πιοη36ΐ)ί ν3(ίείηίιιιη 
4ΐ]ϋ• λΐιιιηο 6Χ6ί4ΐ6Γ3ΐ» ςαο Ί& 8β€υιη1αιη & 1ί60ΐΐ6 
βφΐιιΐ&ιιιΐυιη ίπιρβΓβίΟΓεαι Μίεΐιαβίβιη 6<ϋχ6ΐ'3ΐ. 
Εοτυπι φιί οΙ)86Γν3Γ6ηΙ υηιΐ8 ςυοςυβ Ιΐ6Χ3ΐ)ΐιΓηΐδ 
6Γ&1, αογΊ .8θί1ΐ6£ΐ γ^ί 4ΐιβ6ΐιίο^ 36 ςιιΊ Ιιοηππίβ ίιι ' 
(!ρΐ6ΐη $6ηΉιιηςυ6 6χρ1θΓ3Γ6.ροδ56ΐ. Ιηίοηιΐ) ί§;ί(ιΐΓ, 
Γα;ιι €ίίΓ6ΐΐ6ΐη ίΠαιη (1ί€6η<Γι 36 (]εΓί(ΐ6ΐΗΐί Ιίεοη- 
ιίαπι ηιίηίιηε Γ6ρπικΐθΓ6ΐ, &6 νβΐυΐ ΐυΓΐ)υΐ6ηΐιΐ8.ηυ- 
νΐυδ Ηιηιιιη οιηηβπι ίιηροΠυιιε 6ΐ)ΐι11ί6η8 6χΐΓ6πΐ3ΐη 
Ι,Βοηϊ ρβτηίείβιη 36 ίοΐ6ΓΪΐυιη εοοιιηίηβΐιι• εδδβΐ, 
36 81 4υ3 ιηαΐυβ ίυΐΌΓ 3ΐ6]ΐ2>ΐ, νοΗΓίδ ρΓοάυιίδδΰΙ, 
Γβ.λά 1ι60ΐΐ6ΐη (Ι6ΐ3ΐ3 εοπίβδΓιιη Γ3ρίΐΐ1Γ ιρδ3 <ϋ6. 
Ρθ8ΐΓ6ΐη9 όεΙϋίοπΒυβ 3ε6υδ3ϋοΐ)ίδ 63ρίΐ3•6οηΑΓηΐ3η- 

Ιί1)118 &0ε6ΐ3ΐ9Β ^ΐγΓ3ηηίί1ίδ 36 Ιη3]68ΐ3ΐΐ8 Γ6118 Οβ' .0 

66ΓηΊΐαΓ. Ρπ(1ίβ αιπδϋ ΥΰΓϋί ηοδΐΓίη3ΐ3ΐί8ΐ$ΙΙΐ3^ 
&$^)»3ηΐιΐΓ. ΟυίΑ βΓ^ο εΓίηιβη ιιηάΐςαβ βχρΙοΓϋίαιη 

€011, ίρβΟ 1.6006 ίη 86€Γ6ΐ3ΓίθΓυΐη 86<ΐ6 ρΓΟ Ιπ1)υ- 
1(3ϋ 69^118301 60^Ι10866ηΐ6,.35 "66 υΐΐϋδ βίΤΐΙβίί 1ο- 

€08 6Γ31, 03ρίΐ3ΐΐδ ίη 6ϋΐη ΓϋΠϋΓ δ6η16ηΓΐ3 ; ηοε ια 
((υονίδ ηαοάο ηεεί άεΙυΓ, &ΰ(1 υΐ 8υϋ ΐρδυιη ρΓΐη- 
€ίρί8 6οηδρ66ΐααι 36 νείαΐ ίρδο 60Γ3ΐη βυείοπε. 8ίν6 

ΪΓΑ 3ϋ66ΐΐΓ& δίε ίΐΙφΙΐΐ6Γ3ΐ , &ίν6 3ΐί38 1ηΐΐη3πίΐ3ΐ6 

«686 υΙ>ΐ£α3ΐΙ)αΐ, ηειηρε ιιΐ ίη.ρ;ιΐ3ΐΐπί 1)3ΐΐί6ί 63ηι> 

ηυ»1 ρΓθ)ί€6Γ6ΐϋΓ, Α6Γί Ϊ11ί6 ΑΐΟΙΟ)» 3ΐ>8«ιιη6η(1υ&. 

Ι)66ΐ«ΐιιιη 6Γ31 ; ίρββ ΐΓβ^εβϋίχ ί»8ρ66ΐ0Γ ΓυΐυΓυδ 
ί'^ο ρΓ3Β€υΓΓ6ΐ)8ΐ. 5αΙ) 1ια;6 3ΐιΐ6ΐη ΤΙΐ6θ(Ιοδί3 υχοΓ, 
Αΐδ3ΐ)6η8 ϋ1ί3, ίπουΗο Ιιβϋί'.υ ΐ6πΐ6Γ6ςυ6 ίρ83 ρΓο- 
ιαϋΗδ, Β36€ΐ)3ΐαί8 ιηθΓ6 ίυπί^αηιΐο ηοΐυ 8νδ6 3^1* ^ΟΝΤΙΝϋΑΤϋδ. 45 

χου θέας κό^ρω^ε}/ χαθιστΰν χα\ άηοχηρύττίον 
αύτους, ώ; τφ οΙχείφ βοι>λήματ( Τίε^ψΐ^ης χατιρ^ 
γαζί^βνος , πολλούς τί^ν χαλήν άναιρήσασθαι μαρ• 
τυρ(αν πβπβιχως τφ γε μή ικισ&ηναι αύτφ« 

χα'. ββ^ς δέ, οΓος τρ^ος έχείνου ού σύντονη τι^ 
&Αλ^ μαχρ^θυμος» τΐίν (^μφα{αν ϊβτΜοΜ μίγ, ούχ 
ήφί•4 β4. Νυν μίν γάρ α&τοίς λοιμο\ χβ\ αύχμοί χα\ 
διάπυροι ήλιοι, νυν δέ 9£ΐσμο\ χα\ αναβρασμοί, χα\ 
&λλοτ< φλογ6; οΓα χατά του άέρο; άχοντ(9£ΐ;, χα) 
ΙτέρωΟβν χμφύλιοι στάζει; των (εινών ιά άχμιι^ 
τατα.έπκ9ε<οντο. 'Αλλ' ουκ ήνίχείνην ΙπιαχεΓν την 
ψνχήν, συ^ς δίχην χατά χρημνον5 έπιβρίβασαν. Εν- 
τεύθεν όψλ γρΟν χαΐ χαιρίως πλήττουσα μάχαιρα 
παρί του θεού έχπεπόρευται , 7ν^ ήλψ τέως ήλος 
έχχρουσΟϋ χα\ χαχ^ν τφ χαχφ Ιαθί• Μιχαήλ τοΰτο 
ήν, δς την φοιβεράτωΜ τότε έιτειλημμένος αρχήν, 
έγχλήματι. χαθθ9ΐώ<ιεΐύς &λοι»ς, μι$γφ ιηλλφ χα% 
κό«φ άποτρ(ψασθαι Εσχυσεν. Άλλ' Ιμελλεν ύπ' 
οδόντα τούτον £χων άε\ χ«θάι»ρ διαπεπράγμένο\ 
ΙερεΖον δειζαι ούχ εΙς μ^ιχράν. "'Λλλως μέν γάρ έξ- 
ήφχει γλώσσαν δ Μιχαήλ πρδλαλ<$ν τε χα\ 2ταμδν, χαΐ 
τήν αότου ούχ Εληγεν έχπομπεύων θηριοτροπ{«ν , 
ατ& δή αύτφ χα\ 9υναυξηθε\ς χα\ τ!) Ιχ χειρδς γαν* 
νύμενος &νδρειδτητι. Ό Λέων δε (οΰ φέρεκ γάρ τις 
πάντων χρζτών ένδς ήττβαθαι μωρού, εΐ μή γε 
δντως ούχ ανδρών, άλλα χα\ θυμοΰ ρα«ιλευς χα- 
ταατ|) ) (!>ταχουστάς τ ίνας τούτφ λδχον χατέστηνεν^ 
ώ; Αν διά τίνος πορθμείου διαβιβά^οιντο λόγοι ϋί 
αΚ<τοΰ * χα\ γάρ ύπε(δετο τδ {^έλλον, της χατά τ*^ 
Φιλομήλιον προ^^ήσεως 1£ημβλω«ςυ(ας της αύτοΰ 
ψνχής μηδαμώς, ή τδν Μιχαήλ δ&ύ'βερον του Λέοντος 
άνα^^ηθήναι διωμολάγηαεν. Τούτων των άφεδρευ^ν» 
των εΤς )}ν χα\. Έςαβούλιος, άνήρ οίος τ: &ν ήθος 
χαι φναιν -άνθρώτηιυ -χαταμαΟεΙν. 'ΙΙς ουν χρόνου 
προϊόντος ούχ ένεδίδου της άθυρο3τομ(ας μηδέ το^ 
τωΟαιμου, αλλ* οΤόν -τι; χυματ£ας π£ααν άχαίρως 
Ιλυν Ιξέβρααεν ποταμέ; , ήπείλησε τω Αέοντι παν• 
ώλειανχαΐ (Ρ. 22) &λλ* &ττα Ουμδς Ιτρέφετο πονηρές, 
άνεπέ μπετό δέ ταΰτα πρδς βασιλέα, ανάρπαστο; 
γ^;εται ίξ αυτής , χαι τέλος των ελεγχόντων τά της 
χατηγορ{ας χατεμπεδούντων χατατίθεται τυραννίδος 
έπίθ^αιν .μελετών. *1Ιμ<ρα ή ν προτεραία της χαθ' 
ημάς του Λόγου Χρίστου του ΘεοΟ ημών επιδημίας 
τε χαλ σαρχώσεως. Έπε\ γουν πάντοθεν κατάφωρος 
Ιγεγένητο αΰτου του βασιλέως έν τοις άσηχρητείοις ^ 
εξετάζοντος, χα\ δρασμδς των τολμηθέντων ούχ ήν, 
χαταχειροτονειται τήν έχ\ θάνατον, χα\ θάνατον ού 
τόνδε ή τόνδε , άλλ* ?ν* Ιχη χα\ τδν βασιλέα αύτδν 
θεατήν τε χα\ αυτουργών, εΓτε τφ πάθει τής όργη; 
Ιχνιχώμενον, εΓτ' Αλλως τ|) ώμότητι έφηδόμ&νσν, 
χατά τήν του βασιλικού βαλανείου ^κάμι«ον δριμέως 
έχριφήναι «υρδς παραβόσχημα. 'Οριστο ταΰτα, χα-4 
αύΐδς προέθεεν τά του (ράματος Ιποψόμενος. *ΛΑλ' 
ή τούτου σύζυγος (Θεοδοσία ήν , τ^ του ^Λρσαβή^ 
θυγάτριον ) άνασπούδασα καΐ ώ; Ετυχε Οέουσα ,. ώς 
Εχ τίνος βαχχείας έξοιστ ρηθείσα, άπέσπευδε τούτον 
χα\ τής ορμής Εγχατέπαυεν, άλάστορα χα\ θεομά- 
χον άποχοι>.οΰσα , οΤς οΟτε τήν ήμέραν Αγει διά φει• 
δοΟς, του θείου μέλλων σώματος με τασγεΐν. Έχθειό- 4β 1ΛΒ. Ι. - ΙΕΟ ΑΒΜΕΝίυδ. 50 

ΐανος ^^ ο5ν τά Μΐνά, χαΐ τφ θεώ μή ' άπ6 θυμού Α Μ»η$, νίΓΐ ο€ουρ»1 ί(6Γ βοςυβ ΓβΙταΙιΗ Ιιοιηιηβιη γ<νΐ|τ«ι &^ιχώς« τότ« μέν αύτφ τ^^ν βωτηρίαν^ τήν 
ις3λ(ντρ•ι»ν έπε6^6Ε»98, τφ ιραπ«{^ τήν αύτ<ιν 
Ι'χΐ'^ρέψοις φρο4ρ3^ » βΐ χα\ των σιδηροιτέδων &* 
Ιαυτοό φρουρεΙαΟαι ήξ{ου τί^ν χλβ!ν• Έπηπείλβκ 
Ιέ χ^ν τ|| γυναιχλ, χαΐ, ^^^ β'^ /Μχράτ έπάφ^σθβ^ 
Ιφη, σι; ι«, ώτ-νται, χαΐ τά της έμήςτΊΐδύοςβΛα• 
στήμαζα, τά άΛοβησόμετα^ 6ΐ χαϊ σήμ$ρότ με 
του έηέϊθίΥ αμαρτήματος Λροσΐί\ΛΒ%^έρωσας, 
Τούτ•ις τό μέλλον 4πεφθ£βαβέ τβ χαΐ «ρο«χήρυξ<. ιηιριαιιι βΐ Οβ» ΗοβΜιη νοβ&η», ςυί ηβο άΜιιο 

ΙΐηρλΠίβΙΚΙΐΙ» €ΟΓρθΓ6 (ΙΙβΙ ΓβΤβΓβηΐίβΐηΐ 1ΐ«1)0Γ€ΐ• 

Η2ΐ(3 6ΐ*|;ο ΓβνβΗΐυβ Γ6ηι<ιυ6 ίη Γβΐί^ιοηβπι νβΓίβηβ, 
λο Ιίιηβη» ηβ ίικίο 1>6ί ίηιη ίη .<>β 6χοίΐ&Γύ(, ίη ρΓΧ- 
86ηΐΐΑ ςηΐιΐβιη νίΐα Γ^οβ &ο &8ΐΙυΐ6 Μί€ΐι&«ΐ6ΐη 
«ΙοηανΊΐ, β]ιΐΒ ΐυΐο βυ&ιοάίβη^ΐ οοΓα ραρΙχ (ΙβπίΑη- 
ιΙ^ΐΑ, Ιβιηβίδΐ 5ΐΙ)ί ίρ86 οοοαρθίΐυιη οΐ^νοιη ι-εΐίηυΗ; 
δ€(1 61 ΒΙΟΙ*! €0ΐηιηΙη»ΐυ3 (*&( : ν»ΗΓα, ίηςιηΐ, μ 
Ιη €ΐ Ι'ώ^η ηιβί, «< ηηιάβίη 6Γ«νί, τ^α;• ίικίβ βνβηΙΚΓβ •««Ι, βίβί ΐΗβ ιι6 «;ιι« τ€ί ίΰΰΐΰτε Ηοάίε /ί6βπι«ί; ([υι1)υ$ νβτΜβ^ 5ΐΙ)ί ίρ$»Γιι(υτί βνβηΐιΐδ ηι&1ίι|ΐΐ6 ίπΐίηίηβηΐί^ 

χβ'. Καν γάρ ^ αύτφ βέ•ς ^1} Φ^χϋΤ έγχαΟήμενον 22. Εν^ιιΟιΙΙιπι ηαπκιυβ ογαοιιΙο β>υ5 μΙπιο Ιϊπιογ 
Ιχ τινο; χρηβμολογίας, ώς χ«νΑ τήν ήμέραν του ^' ίηββϋβΓ&Ι , ςυο Γ6Γ€ΐ>9ΐυΓ•(}ί6 ΓββΙο ΟΗγϊΜϊ ΟβΙ 
ΧρκΓΐου του βεοΰ ήμων χατά σάρχα γεννή^ως » ηοΒίΓΐ 86θυη(1υιη εαΓηβιη ηβιΙ&Ιίδ δΙο &(]υΙ(&ιη ] 
πδγαν τήν αύξηθε?«αν εύβαιμονίαν χαΙ- βασίλευαν • « »- -- * ί — ».ι^.. άκθχείρεββΑΐ μέλλοντος. Ό δ& χρησμδς Ι^ν Σ(6υλ- 
λιαχ^, Ιν τινι ρ<β).ιρ ε!ς τήν βααιλιχήν βιβλιο^χην 
Ινβποχε (μένος, ού χρησμούς μ^νον Απλώς» &λλά χαΐ 
μορφος.χαΧ οχήματα Ιχουοα τών γενησομένων βασι- 
λέων 5λά χωμάτων. ^Ην ούν λέων-θηρ{θν μεμορφω- 
μ^νον, χϊ οτοιχείον χεχαραγμένον &ις6 της ^άχεως 
μέχρι της γάστρας αΟτοΟ» Τούτου χατ^ν άν^ τις 
Ι«:Οέ»ν β^ρατι χαιρίαν έδΙδου κληγήν τφ θηρ(φ 8ι& 
τον χ?. Πολλοίς οδν πρδς σαφήνβιαν τούτου δειχθέν- 
τος^ ό τηνιχαΰτα τήν τολ χοιαίατορος Ιπαντ^ρημέ^ς 
άρχ^ιν μ^νος βιετράνου τ6 τοϋ χρησμού, ώς Λέοντος 
ο&τω^ καλουμένου βασιλέ•^ τινός χατ& τήν ήμέραν 
της Χρίστου γεννήσεως θαν&τφ όλ<θρ{φ μέλλοντος 
παραδ<δοσθαΐ4. Ο 

[Ε..Ϊ5] χγ'. Προσέχι » χα\ ή τής μητρ^ (ίψις 
έκλήρου φόβου αυτόν * ή τότε μέν λεχΒεΙσα εΙς ουδέν 
τούτφ λελύγιστο, τά νυν δέ .χα\ σφόδρα β^χνουσα 
έηέχειτο τήν ψυχήν. Έφάνη γάρ αύτ^ χατά τδν έν 
Βλαχέρναις 0εΤον ναόν προσφοιτώση άεΐ χόρη τις 
ύ:κ6^ πολλών λευχειμόνων περιστοιχιζομένη, χαΐ ό 
να^ς α?ματος 4πας πλήρης. Ταύτην ούν τήν χόρην 
ϋπείν τινι «ών παρεστώτων, χΰτραν έιι»πληρώσαντα 
αίματος έπιδουναι τ|| μητρ\ του Λέοντος «ιεΐν. 
Λύτης δέ πολυετή χήρευαν προβαλλόμενης , δι* ής 
μήτε χρεών μήτ« τιν6ς έναίμων γεύσασΟαι, χα\ δι& 
τούτο, μηδέ ταύτης χρήζειν της χύτρας, ΚβΙ. πώς, 
έοιτέφησεν ή χόρη μετά θυμοϋ, ό σός υΙός ού Λαύε* 
ται ίμέ ΛοΛΛωτ αΙμάτίύΤΛΛτκϊωγ; χαϊ τούτφ τότ οηιη«!Πΐ ίϋϋοιοΐβιη 90 ίιηρεηαπι 8ΐιΙ)1&ΐυιη ίΗ. 
ΟΓΑουΙαιΤι νβΓΟ 5ί1)γΙΗηυιη 6Γ31, ίη {|υθ(1:ιηι ΓιΙ>γο 
ρ^Ιαίίη» 1)ίΙ>ΗοΐΙΐ6ϋ9β ΓβροδίΙαιη, ςιιο ηοο Βοΐυπι 
ιηι<)λ θΓΑοαΐ3, νβπιιη 6ΐί&πι βΟΓυιη ςυί ίιηροΗο 
ροΐίΐιΐΓί 688βη( Ο^υηβ ίοπη8β<{υ6 €θ1οη1)υ8 €χρΓ68« 
89ί €0ηΚ!η6ΐ>^ιιιΐηΓ• Εγαι ^τ%ο 1«ο Ι)6$ΐί& ββθΓηι&ί8, 
βυί 8υρ«Γηβ » (1οτ8θ &ά γβηΐΓβιη Η(16Γ& Χ 6Χ9ΐΓ9ΐ9ΐ 
€Γ&(. Λ (6Γ|;ο 2»ΐ6ΐη τΙγ ςο'κίλΐη ίηοιίΓΓβηβ ρβΓ ίρβ&ηι 
Ιι&ηο 1ίη6Γ9ΐηι Ιεοηβιη Ιΐ8ΐ8ΐ« €οηηξ6ΐ)2ΐ. ευηι 9ΐυΐ6πι 
ιηυΙΐίΒ ΒοΙνβη^αιη 2βηίβιη>^ Γιιίβββΐ ρτοροΒϊΐυιη, αηυ8 
ΐηηε (ιιιχ^ΙογΊβ ίαηι^βηβ ιηυηβΓβ οτ^βαίοιη οΙιιγ^ 6χ- 
ρϋ€ΗνΗ, ίθΓ6 ηίιηίηιιη ϋΐ ΙιηρβΓ^ΐΟΓβιη ςιιίό&ιη• 
£<60 ηοηαίηβ, ΟΙιηβΐΙ (ϋβ ΠΑΐβιΓι 6χί1ίθ8α ηθ€6 ΙοΙΙβ- 

25. Νβο ηι'ιουβ 1.6οηβιη ρβΗβΓΓβΙίΑΐ β]α8 πίλ&Γΐ 
οΙ>Ιλΐ& « νίβίο. θα» ΐΜϋο-^υιάοιη οαιιι ΐ4Βθοί »1«Ι« 
688€1, *1> 60 η6βΐ6€ΐ& 6ΐ ρτο ηΙΙιΙΙο ΐΜΐΙ)ίΐλ ΜΙ : ΐαοο 
νβΓΟ Αΐιβ μΙοιο- Ιι«Γ6η8 ίρ8ΐιη τ&ΐϋβ πιοη1«ΐΜΐΐ• 
Οιπη βΐΗΐη ΙΗ& €οηΐίαιιο (ΚνίηΑΐη 8Α€7»πι ΒΙαοΙιβΓ• 
ικΐΓΐΜΐ ακίβιιι ίΓβςίΐ•ιαΑΓ6ΐ , «ρραηιϋ )»ΐλ6Πλ <ιια«• 
(ΐΑΐη,<ιυϋΐη ίΒ{6Μ8 αΙΙίλΙΟΓαηι βυηβιΐΒ 8&ΐ6ΐ1ίΐίο €ίη• 
({βϋΜ. ΙηΙβΓΪιη ν'ιιΐ^ΐ »<ΐ6ΐη ΐοΜυηι οηιοη βχίΜϋΙλΠ• 
Ιβιο• ΤαιηςίΜ ραβΠλίη «ηΐ οιΓι^&ιη Αά8ΐ2ηΐίυιιι ίυ$- 
8ΐβ9θ υίοΠλίη οπιογιβ ρΙθη»ιιι•1•60ΐιίβ*ηι&ΐΓί λ»ί5βιι• 
(Ιαηι ρθΓπ§θΤ6ΐ< 111» ν€Γ0'<1ίαΚΐΓηΜη τΙιΙυίΐΑΐΒπι 
63υ8ααΐ6, ρ6Γ (ΐτίΑΐη ΐ)6€ ΟΑΓηβ* η««^ηΐΗ4ΐΐ|υΑΐη ««ηιιη 
((|ΐφ 8»ιι«;αΐΒ6 ρπΜΐίΙλ 8οηΐ {;ι•8ΐΜ8•ΐ• &€ ργ«ημΙ« 
ηίΙιΗ λά 86 6810 οΙίΑη 8ρ€0ΐαΓ6» Ιυηο ίπιίΑΐη ριΐ6ΐ έμύ^ ν2άτ χαροργϋίΜτ τε χίύ βεότ; Πο},λά τβ ϊ^ηι τ^ψΟΛάΜβ : (^Ηοηιοέφ €τ§ο β^πε ΐηπε ηοη £$$- Εχιοτε έλιτάνευε τον αυτής υΐ^ν της τών είχονο- 
χαυστών αίρέσεως άποστήναι., τήν δψιν ταύτην 
Ιχτραγίιΐδή^ασα.. 

χδ'. Καί τις δέ δψις &^η νυχτερινή έδειμάτου 
τούτον ούχ Ιλαττον * αύτου γ^ρ Ταρασίου του άοιδί- 
μου πατριάρχου πάλαι τόν β(ον μετηλλαχότος Μι- 
χαήλ τίνα έξ ονόματος διαχούσαι Ιπιπηδήσαντα 
προτρεπομένου έπιπλήξαι χαιρίαν χα\ χατά χρημνοΟ 
ώθήσαι &6υσσον έχοντος. Πρδς τούτοις χα\ τ6 του 
μονάχου το(} χατά τό Φιλομήλιον, αλλά χαΐ της 
έσβήτος Οδττον μεταμφ^ασις• *Λ συμφορήσας έτιάλ-* εαΐ ίηε €ΤΗ0Τ9^η$ορρΐ€τε, εο^ι^ε /Μήιιη οιβιΐΜ 37 «« 
ΰεπηι ίττΗατε?ϋνίθ 6Χ Ιβηροκ 61ίαΒΐ ο1)86€ηι1>λΐ 
VI »]> ΙΜΒΓ681 Αΐιοΐ€ΐιϋυιη ίιη82ίηβ8 κβϋίηΐ) 1ι»ιΐ€€6 
ΐΓα^Ίοβ τίβίοηβαι κΓβΓβηβ. 

24. ΡβηοΓΐ)»!)»! 61 8ΐί& Ιΐ8υ<1 ιηοϋίοβ ηοβίηπια 
νί8ίο. Ν&ιη ρ6Γ ςιιΐ6ΐ6η» τίβαβ βΙΙή Γιΐ6πΗ αιιιΗτβ 
Τ^ΓΑδΙαβι ΪΒ€Ηΐυιη ριΐη&ΓοΙιαπι, ςιιι ρΓΪιΙβιη ίη τί- 
νί8 6886 (ΐ6$ί6Γ&(, ΙιΟΓί&ιιΐβιη 86 ίυ1>6ηΐ6ΐη €αί<ΐ8ΠΙ 
ηοιηΐπΰ ΜίοΙίλΰΙΊ ηΙ ΐΓΓυβπΒ ίη Ι^οοΜη ΙβΚΐΙΙ βνπι 
ί€ΐιι €οη6θ6Γ6ΐ οι Ιη 8ΐΐ8πι »1>788υηι ρπίβΙρΗ^πι 
<ΐΑΓϋΙ. Εχ&^ίΙλΙι&Ι 6ΐΐ8ΐη πιοηΒ€ΐιί ΡΙιίΙοπιβΙίβηΒΐβ τλ- 
Ιίαηλίίο ; 86(1 6Ι ρΓΦίοτί» €ΐιΙαιη7<Ιΐ8 8θ1>ϋ»Γίο ίαι• ΥΑΒΙΛ: Ι.ΕαΤΙ0ΝΕ8. »% ένθυμούμενος ? *■ τοΟ] της ? Μ ΤΗΕ0ΡΗΑΝΕ3 βΟΝΤΙΝΙΙΑΤυδ. «Β^ΐιΐ €0ΐΐ4μΐΜ»Ιιΐ^ •Μ0ΚΜ|ΐι# 0υΰΙΐΜΐη$» οοιιμιι 
η0£ΐί9 (ΟπαΐΗΗη ΙΐΗΤ4β««ι 1ι«Ι)6ΐ>α. Οιηηιο1>ΓΜ ρτο- 
Γαηάα μνΛ ιιθ€ΐ€«. 9)ν«ιηοόί οοη&ίϋναι ΙηΙβο• (|ικμΙ 

Κ«ηΐβιη ιϋςηίΐαΐβ (1β06Γ6ΐ| ρ6ΓΓΐιρ(& ροΠϋΙλ ςηΑ ακΙ 
ρβρίΑοι ραΐβΐιαΐ Ιΐ6Γ (ΐ|υίρρ6 ς«ί ιηαιιΊΙιαβ Γθ1>υ8ΐΙ«- 
β'ιιηνβ βΓ3ΐ) 8(1 θαηι ιιβςυβ ρτοϋβ^βίΐ. VI «ιιΐβιη έ^ 
ηυΐΒ ίιιβΓ658α» 68^ί, οοΰΟΓηΙ βρβοΐΑουΙυιη ςιΐθά ΙΙΜ 
ΙίλΗά νιι1|;«Γβιη ιοβίιιιη &ο δΐϋρο76ΐη ίιι]6θί^ Νμπ 
;6υαι <|υίϋ€πι ίη ραρί» Ιβοΐυΐο β^Γβ^ίο οαΐΐα* ίρβαιη 
ν€Γ0 ρ3ρί&ιη Ιιιιιηί άοπηίβιιΐβιη ίηνβηΐΐ. Τυπι ιη»ηιι& 
|Ιί«ΙΐΑ6ϋ βλρυΐςυβ ιιο Λΐιτβιη ^ΐΒονβΐ, ώο$86 τοΙ^πβ 
ηνιη, φιοά μΙ^οΙ &ηζϋ βΙ ίο νίΐ» (Ιί5€πΐ|ΐ•α ^Λ" 
4»βΐί, οοΓί» βοΐυΐυαι Μ8ν6η<]ΐι«, α» τβτο βοΠίΰΗιιιη ^ ΙιΑ τ6« ιββηΐίβνι ψερούσας ιώΚΒας χαοΛ^ράξρ^ 

πρΜον* 'ίΗ ^ ΐύΟίτά.'Λ δω(ΐ4κιο«; ^^^^ψ Ιέάμοι 
6ρ41 «Ις Εχι:λΐ)ξιν ο6 τήν τυχουσβηι &γον α&τ^ν * βΟίβν 
γάρ τ6ν μέν χβτάχρί'εον έν αχίμηο^β «νφ «Μν καις.- 
«(«ρ ΐΗρ<Ιβζ{«»ς, τΐη; δ| παπβνίαν !«* Ιδάφου^ 9ΐοι•^ 
μώμλνον <&|^ισχ<ν. Τ^κς χείρας &πηγ« πρ^ τδ«. 
Μιχαήλ Μαιν•φι ιοβφαλήν, μηθεΝ βουλ^μβνοςβΙ Αρα^ 
δπβρ τοΤς έν σαμφορ3 έπαΜολουΟκΙ, Αφρο^ν τίνα 
χα\ ήδ{)ν ίΐ έμμ4ριμνον Οιηην χα\ χεχολασμένον 
«αθβύβ^ι. Ός 1*^ β^ρβν Ανηον. χαΐ ιεΑβης Ανι^λλαγ- 
μέν•ν ιαρΐμνης |ούβλ γάρ ού3* έιαίφώμβνος αδτ^ 30 €&$1ίβ&(υιη βΟΕηαιιηι <1ιΐ€6Γ€ΐ. ΙΙύί 3ΐιΐεηι $ο1υΙΐΗΐι Β δι^^τνιοβν),. μβίζονα τ6ν^ θυμδν έθρεψε τοΖς Α»^ έλπ(^ η'ιίτϋηυβ δοΐϋοίίοιη Αΐηιΐθ «ηχιιιιιι 3ΐΐα (Ιβαιβηινιι 
$οροΓ6 οίίΐΜκϋΐ (ηαηι ηβο οοηΐΓβαΐηάο &οηιηυιη Πϋ 

ΓΖ0ΙΙΜ6Γ3Ι), ίΐΙ$ρ£Γ3(Ι& Ιΐί$€« 8ρβθ|9ευ1ί$. ΪΜΐΓΜΙΙι ί&- 

66ΐιβ& 3& ^^^ (1ί8€β«ΙΙι, Αοη βοΐυσι Πϋ» >β<1 βΐ ρ«ρίΑ 
<1ίηιΐιι βχίΐΐυιη ιηίηίι^κηβ. Νβε. €3 γ•$ ρ&ρΪΑΐη ΐΑΐυίΐ,. 
€θ ςυοίΙ ({υίίΐΑίη ρΓΟ 1ϋεΙ)Δ«1ί& 1<κ:ΐυ1ο βχουΙ^ηΐΗΐιη» 

^ €ΟΙ||»Γ0Μ ριιηΐΰβί» (]6ρΓβΙΐβΙ1«0^ ίΐηρθΓ3ΐΟΓ6, δ•ς «τούτης ΟεΑμασ^,. [Ρ. 2Α] χαν ^ιν^ 4«ήει ούχ 
αν«φ μ^ν« άλλα χβλ τφ ικοαιπίφ 1ναε{ΐϋπι. Ούχ Ιλαθ» 
γ•υν ταΰται τοΙς περί τΙ^ν. ιεα«ιι!αν » ΑλλΑ τις τΰν 
προχοίτει^ν του Μιχαήλ .Ιχ» των φ•ιν%χΰν φίαραο^ 
μένος ύ«ο$ημάτων ΑκήγγΜλε ηά^βι α»φως. θΤς 
έχκαθείς γενόμενοι χαλ Αμάχφ £έίΒ«> «εριληφΑέντες 
βουλήν 1^^ρτ\Μ»ν« αΰνοίς τήν ««ατήριονς • €αΑ0ΐ3 οίατο ηιιηΐΑ3ΐν6Πΐΐ» ΟνΜΐ>υ& ϋϋ |;ΓΑνίι&ίιη6 (ακίΝϋΙ η€ΐυ<μιβ ιηΜίΜΐ• €<Ηΐΐ€ηΐί9. ^ημΙ ^ μΙιιιΙ 
ΓθΓ6ΐ, 141 νβτο ά6ΐιΙ)6Γαιιΐ. 

25« ^3I1I ρτίιηιιια ΗϋΐΜ6•^8Α• βίιηαίιίςαβ 16- 
€ΐ)Μΐ ΜϋιβΒΜΤΟ' 8ίΚ>ί αηίΐϋο 60Τ(ΐ6& «ΙίηυΑβ• ςιΐΔβ ρβτ 
ΤΙιβοοίίΜυηι» ςιιβίΗ βΐ ροείβα (:Μΐί€ΚΙ ^ίβαιΜβ ογ- 
η&νΐι» ΓβΙίβίοβΟΓυιη νίΓΟΓυπι οοίρίβαι τβΗΐ 3ρ€ηΓ6• 
Ρ6ΓΒΗ•ίΙ ίιηρ6Γ3ΐ0Γ, 6]υ8ςιιβ Γ€ί 1ί€60(ΐ3ΐη Γβαΐ. Αίι- 
ΐ|»6 Μΐ€ΐυΐ6ΐ Τ1ιβοβΐί8(ο : 8λμ ^Μψ^ταύη ά^Μ^ηίία ^ χώρητο τακτοί ιοαρΑ βχβιλ^. Κ«% δγβι (ή φησιν τψ χε'; *£ΐύς Αρτι ύιβέλαμκβιι^ χ«Χ σιή)ψις γ{νεται τφ 
Μιχαήλ, ψυχιχάς τινας χηλ{&[ς έιεαγ^^μ^κρ ,. Μι 
θεοχτέ«τι>^« ΐΑχαΙ μετά ταδτατφτο\1»ινιχλε{ον τε-% 
τίμηχεν ΑξΜ&ματι^ ταΰτας β«6λε9(^{. τμκ ΐτροβτανα- 
ΟέσΟαι των θεοφ«λών» Έπετέτραπτο γουν χα\ συγχε- πΝίΠα ίΜ ^ρ09αίθΓ4 Μί€ΛίηηίίΛ^ ιιΙ «ΐΓ^ιιχΐ ρήά 
Μοϋυιϋ• «Α Αμ ιη«• μοκ• •• 0ογμι« Μ^β^«Μ^^ιίε. 
Ι1ΐ9ροπΗ>ΜΗϋϋ•οοιι]«ηιϋ (αΐ6^«ί(1«ο»ιι•ΙΙπ είΠΝίηΚ 
ΜοΗ» 6ηιΐ «Ι •Μ6? βίβηβ) Αβη ιιΐ» πκμΙο ίηΐηι ρ«Ι»- 
ΐΗιπι (φΐοά οιΐηιΐ» β3ςΐΜ ΟΦβΜίοοβ ρ?ΙπΐΜη ΙβιΙιιο- 
ΐΝη 6βΐΚ8β(1 ς<ιΐΜ|«6'86€ΐιιιιάοαιί ηίΜΜΓβκ ίναιςα^ 
ΙηβυηΙθ ΐβΓϋα. τΙ^ιΙί» 9η1 βΐϊΐιτηβλπι ροΠκιη εοιΐ(|[Γβ- 
^κηΙντ, τθ(Ι(1ϋαΗ Βοιηίοβ Οοο ΐΜααίΙηΜ ΐΑΐΜΐβ•• 
ΗΙβ €•ηίιΐΓ»(ί Μ$β 0<»ιηιιιί9€βιι•β8, ρ•ΐ||;ΙοηίΙ>ιιβ 8ΐιΙ>ΐβ? 
3ΐϋΐΜ θ€«οΐΜ••», ΰοιη ρβν ΙβηβΙ)ν38 8€ 83€βΠΐθΙβΗ«• 

ϋυβ- ΜΐΗ«ϋ τββίΙΐΜΜ ΙιίαΙβββηΐ» «ηα ϋΐΜΓβ Ιη^^οίΒύ 
\η(ξΒΒΨθΛ ψΛΟάνη οΐΜουτο 1ο•θ4ηιΜ<Ιβιιΐθβ 8ΐ|[ΐΜ•αι 
βχ8ρφθΐΜΜΐιΙ. Η^ηηηο ϋαςοβ ρβηοΐβίο, ονπι Ιιηρβ- ^εοχτίνκρ ΤοΙς τψίτ κηκηΜιίημι^ετί της αράξβως 
«4κ«α άτΒίΛεΤτ διοΛβίΛη τφ βαοΛέι^ μΙ /£ι{ η 
γίτηΐται^9ξ€ψ' ύμωτ γετηαΐϋν^ νούΖίουμΒ ^<ασώ•' 
ζοτ τ<ηβ• Θίΐτάτον χαΐ ττίς είρκτής, ΚαΧ οΐ ουν-^ 
ωμ^ται» ώς ταΟτα Αιήχουααν, β^υλήν τοιβΗίτην αν^* 
(&ΑΐΐΤου3ΐν * ΊΙβος ήν τφ χλήρφ τφ Εερφ ούχ ώς νυν 
Ι>£ον τοΙς βανιλείοις, Ιχτοτε λαβ^ν τήν Αρχήν, προσ-. 
μένειν. 6τΑ νυχτ^, Αλλ^ το?ς νφ^ν οΓχοι^, Αρτι δΙ: 
τρίτης Αρχομένιγς φνλαχ9|< χατΑ τήν (λεφαντίνην 
α«ναγ«£ρεβΟαι^ ΑοζολογΙαν Αποβώσοντας Κυρ(φ τφ 
Θ•φ τήν. Ιΐαθινήν. Τοντοις οΙ αννωμιϊται ύιΑ μΑλης 
φέροιηες έγχνρ^βία ΙγχαταμιχΟέντις, Αττ βή χαΥ 
χνέφφ χβΑ ταΙς ΙερατιχαΤς λαθόντες στολαΙ^, βυνεισ* πιΙβΓ Ιιη«(Ι ρτΜβΙ »* €ΜΐΙοι4Ι>νβ (οη8ϋΙ«Ια8, 39^ ο ήεσαν Αφβι^, Ιν τινι «κοτεινφ λοχήίταντες τ^πφ, Μι €Τ6ΐ>η> βοΙβΙ>»ΐ> ϋΙαΑ ιιι<ν1ιι1Ι ΙικΒ^ρίΜββΙ, δρΜτβηι 
ββηΐΗΐΙ €ΐΝΐ€•α ιπιοτθ ρπηοΙρί8 (βταΦ βιιΐηι βα ΊηιΙοΙο 
Γ3ΙΙ0Τ0 1ΜΜΜ, θΑ^υβ ϋίν»Ι8 ιιιο<1ι»1οιιΑί8 ΐΜΐ<!ϊϋυ• 
γ]|Ι8 36ΐΜί8 €υη€ΐοβ ΐϋοΠοΙββ 8«3νί•ι*β τί瀫1)»ί), 
οοαΙ^ΠίΒΐ ΗΜίΙΙοηΐ, ρΗπΜ^ιιβ ιιιιροΐ«Α 30 8|[|ρ«8- 
8ί«ΐθ ία οΙβΓί ^>ηε^ΜIο (Ιβββρίί 8υηΐ, είτβ ςϋΜΐιί ίβ 
€0Γρ0Γ• ίιαρ€Γ3ΐ0Γί ροΓ4|υΜη βίιηίΐΜ •Γ«Ι, 8ΐν8 ςτιοΑ 
ΜρΗ. είοιίΚ ίηίοβυΐΒβαίο οίκ^χβτ»! : €ΐιιη βη)ιη 
|Ν» Ιιίβιηί8 3ΐφ•ηι ίη§βΜ Ιτί^ν Η^βηΙ, βοϋβη 
•ηΐΜ ίηΐββιΐΜαϋο ίΙΙυΑ ΐοΙ•ηλ>3ΐιΐ« Μΐιΐίεβίιηο ηΙ- 
ιιιΙπΗΐ μίίβο οιι^ΐΗ €<ΜΐΙβ|[6ΐιΐ68^ 8θ(Ι ί• ςυίόοηι 

ρϋ•Ο€•|ϊϋ.^?8«ΐ0» 08160811 ΟΟΐνίΐίβ, ίΐΟίΙβ 88ΐΐΗ 

Ι6ΐη €8ρΐ8νί(. 1•60 8υΐ6πι 10 9ΐΐ8Π8 ρβηβΐπΐβ 86 ϊρββ 
8ΐιϋ<1υ€€η5 ίΓΓίΙο εοπΑΐα ρΓ3ε8ί(11απι ςιιχΓίΐ. ΤυβΓί τ^ σύνθημα^ προββεχόμενοι. *Ως8*ό (^μνος βιεπερα^* 
νετο χαν Α βααιλε^ς α^^του πον ηλησίονήν τοΙς 
^υσιν, προεξάρχων πολλΑχις τούτο Μί τ6 φ(λον. 
αύτφ. τ6, ΙΙαντάναχτος έξεψαύλισαν ι«^θφ (ήν γάρ 
φνοει τ* εΟφωνος χα\ Ιν ταίς μελφ&(αις, των χα;* 
έχείνο χαιροο ΑνθρώιηΐΜ ή€ότατος),τ^ε βή ε{σΐΓη« 
δήσαντες Αθρόως έχ μ^ της πρί&της ήμΑρτανον 
προσβολής, «ρ^ τ^ τοδ χλήρου ίΐϊΐρχον^ Αποπλα• 
νηθέντες,. είτε βή τ^νι Ιμψερεία χαλ σώματος Αμο•ό=- 
τητι, ε9τε χατΑ τήν χεφολήν 6μο(φ «εριβο^ - χρυ- 
μώ^\>ς γΑρ οΟαης χα^ χειμερ(<η> τής ώρας ένΙ 
«εριβλήματι Αμφότεροι θι^ιαρτΑροον^ π(λφ τήν 
χεφολήν όξυτάτφ περιχαλύπτοντες. Άλλ' 6 μέν του 
χλήρου χαθηγεμών •ών χΜονον Απεώααττο («ύτ^χα ϋΐ &.^ ΙΙΒ. π. - ΜΚΗΑΕΙ ΑΜ0ΒΙΕΝ8Ιδ. σωτηρίαν ΙθήροΜίν), 6 Λέων ^ τ<Λς ά$ότο(ς έπ^συ• 

ρ£\ς ού σώζκταίι^λ* λμύνοισθβιι ^ιεβίΕύνβαζβν. Όθεν 

τ^^ν τοΰ Ουμιατΐ|ρίου αειρλν €ι«ριβάβας ή χίτνά τι*• 

νας θ£Μν σταορνι^, τοΖς έκβρχομένοις &ντ(;1^ρα«έτ- 

τιβύαι έβορλετο. 'ΑλΤ οϋτ•» πολλοί χβλ ο& χΑθ' «Ις 

&η5ραμόντ£ς χατβτ(τρ«ι>σχον» χαΐ ΰς άμυν^νον 

χα\ τ^ του σταυρόν 5λη τάς τον ξίφων ορμάς άΐΜ>• 

ι:έμΐ6οντα. *Αλλ* (χοκμεν πάντοΟεν ώς (Ρ. 25} θηρ(ον 

βαλλόμενος. &νε 81] χα\ άπογνους δρκιρ της &νοι* 

οίούτης χάριτος &ν τφ ναφ τίνα ευμεγέθη χα\ γιγαν• 

ταιον Ιπ;φέροντα δρών τήν πληγή ν έβυσώπεί χα\ 

έςελιπάρει τρανώς * της έχ των Κραμβωνιτ&ν ο(• 

τος ώρμβίτο γενεαίς. *Αλλ' ογε, Ούχ δρχων, ειπών, 

ά,ΙΛά φόπύβτ Μοφός^ Ιτ% τε χατά της θείας δμέσας Ι€ΐι» γβ( (υι 2ΐ1ϋ ρ6ΐ^ιΙΐΜΐιΐ> (ϋτίΐΜΐ «πιβθ «π^ρΐλ ^ι^ 
^βοηιιΑ ηηρβίιιιη ρΓαρΙιίΜΤθ 0ΐΜΐβϋ1<• Υοηιιη ίί 
ΒΟ» Βίη|;υ1Κ 8€Μΐ Γ»αο «ιιηΰο ΐτηιβηΐβ» ν(ΐ1ιΐθΤ3 ιαΟϊ^ 

€ίβφΐθ ιΑ&{6Γί> 9^8Αιοηιη ίοΐιιβ^ ιΚκρβΙΙβκΐ. Τ&ηιΙβιΑ 
Τ6Γ0 1ΐ68ΐί» ίη αιοκη ιιηά6(|υ&<ιυβ ρ^ϋυι ί3ΐΐί9€ί( ; 
ςυλοάο βΐ ιΙβ8ρβί&ΐ& 8&ΙιιΙο οιηιπι ςυβιηρϊ&ηι ρΓΟ- 
,ο^Γλ βίαίΙΐΓλ, 06ΰ |ίβ[8ηΐϊ αΜσήΙοαι, Ιΰΐυπι ίηίβΓβη^- 
Ιθη νί<ΐ€ΐΐ9, ρβΓ |[η«1λΐη Ιη Ιβιηρίο Ιι&Ιιϋνηΐβιη &(1- 
]ιιητί( ρΜ9ΐιί«|α6 οΐ^ίεβίλία» 6«1 υΐ ρ&ΓΟΟκβί. &τι 
}β εηπΗκ^ηΙίαηιπι βϋτρβτ οπυικίυβ. Αά ςοΜ» ϋΐβ» 
Νοη $α€ΤΜΐ6ηΐ^γηίη %$ΐηύ, Ιπι^αίΙ, 9»ά€ί$άικνΛ Ι«ηι• 
γη» β$ΐ ; α^ ιηεορβΓ ρβΓ (ϋνίηλίη ίρβο %τ9Χ\η» ]υπΜΐ8 
η^8Βΐιιη ^\/ά% α(]νβΓ$ο^τιΙΙιΐ6Γ6 ρ^πεαββίΐ, Ι8ΐ)(& νί «ι χάρΕΤος, πα£ει διανταίαν χατά χειρός οδτ» 54} άν* '' ηοιι δοΐιιηι » €ΐ8νί€ΐι1& ββτιη ρ6ηϊΐυ8 ΒπιρήΐΒνβπΐ^ 
δριχώς ώς ού μόνον της χλειδό^ άιη^^άξαι ταύτην 
(εινως, άλλα χαΐ τ6 χέρας του σταυρού χοπτόμενον 
μέχρι πολλού προε-λθεΐν. Συναποτέμνει δέ τις αύτου 
χα\ τ)ν*' κεφαλής, 6λμου δ{χην τΐ σώμα χαχαλιιτών• 
χς\ Τοίούτφ μ^ί^^ τέλει β£ουδ Αέωνέχρ^το χατά 
τ^ν ^χ^μβριον. μήνα (ώρα δ^ ?^ν δεχάτη της νυχτό;), 
β2σιλ£ύσας£τεσιν.έπτά πρίς πέντε μησ\ν, ωμότητα 
μέν έξασχήσας^ πρ6ς δέ. χα\ άσέβειαν, εΓπερ τις 
των πρό αύτου * χα\ τούτοις τήν τε προσοΰσαν αύτιρ 
^ρ6ςτά χοινά £πιμέλεΜΐν.χαλτ4]ν έν.ταΐς χερσ\ν ΙσχΟν 
7η\ άνδρειαν χατήσχυνεν. Αέγεται δέ χαί τίνα ψωνην 
ούρανόθεν αύθωρόν ((αγηναι^ τ4]ν αύτονκ χατΑυνιν 8β<) 61 οπΜίβ οόΓΐιιι άίδΒβςίαιη 40 ΡΓΟουΙ <1ί^$ίΙί« 
€τί(. δΙιηιΗ φίοφίβ λΙ1υ5 φΒβρίηιι €]α{) «Ικοίβ^ο 
ορίΐύ ΐΓαηβύΐΑ οοτρυΒ ΓβΗςϋίΐ. 

2β« ΙΙυηφ νΐΐ» ϋηβίη βΟΓίίΙυβ ΙβΥ» ιηβπδύ Ι)Μβπι* 
Μ, ΙιθΓ9ΐ ηο€^8 άβοίιιΐΒ, οσηο' 8ΐιΐΐ08βύ^ιβιη,»ι««ηβ69 
ςαίηςιΐΰ , ίιηρβτίιιιη τβχίδββί. €Γΐι<]βΙίΐ8ϋ, βΓ• ήΐπβ 
8ΐία8 (ΐ6€688θΓαηι, ρΓ»ΐβΓ€&φιβ ίιηρίβΐ&ϋ ορΐΗ^Μΐ 
<]6<Ιϋ, ςιίΑ υίΓΑςιιβ ΐΑΐ)β <1Ηΐ($6η(ί&ϊιι ίη ρΐΌϋΐΐταΑθΑ 
Γ6 ρυ1)Η€α Ι)6ΐ1ί€8ΐη4υ6 ΓοπΙΐυάίηοια οΙ)8ΰϋΓ8^(. 
ΑίηηΙ €Ι νο€6ΐη φίληκίαιη δΚαΐίιη οικϋΐυβ βΓυρΗββ, 
ξξΟΛ Ι9βΐυιη (Ι6 6]υ8 βχίΐίο ηυΐιΐίοιη ίη τυΙ^Ι 8αΓ69 
ρ6Γί6Γ?βΐ ; 3€ η8νίΰυΙιιήθ8 ςΰο^αιη 60 Αΐιϋίΐο, 61)* 
8έΐ'νι»ΐθ{|υ6 ΙβιίφΟΓίβ 20 ηοοίΐβ απίουΐο, ήποαικίο εύαγγελιζομένην πολλοίς * ^ς χα{ τιννς άχηχοότες 

νχυτ£λοι, τ6ν χαιρόν τε χα\ τήν νύχτα απόγραψα- ^ ρο$ιο3 νοΓωη οαπί βδ80 ηοοίιίΐη εοιηρΰΓίβΕβ. 

μενοι, έχ της ύστερον έρεύνης ταύτην εζρον. υυσαν 

αληθινών. ■»« «ΜΜΜνβΜ». ΛΟΓΟΣ Β'. 

Πϋ1>1 ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ £2 ΑΜΟΡΙΟΥ. ΙΙΒΜ II. 

ΜΐεΗΑΕυ& ΑΜΟΙΙΙΕΝδΙδ ΐΜΡϊ:κιυΜ. [Ρ 2β] α*. •Αν][;ρηκότες;δίί τ6ν Λέοντα οΐ π*ρν 
τόν Μιχαήλ, ώς ίν τφ πρλ τούτου ήμίν δβδήλωται 
βυντάγματι, τΟ τούτου νεχρόν σύροντες ανηλεώς τβ 
χα\ άφειδϋϊϊς διά των Σχύλων εΙς τόν Ιππέδρομον έξ- 
ήγ^γον, μή τίνα φόβον (χοντες ήδη διά τό πλήρη 
είναι τών επίβουλων χα\ συνωμοτών τήν βασΟβιοΦ 
αΰλήν. Συνεξέφερον δ& αΟτφ χα\ τήν αύτου γα- 
μετήν συν τέτταρσι τέχνοις αυτών, Συμβατ(φ τψ 
χατά στέψιμον μετονομασθέντι Κωνσταντίνφ, Βασκ- 
λείφ τε χα\ Γρηγορίφ άμα Θεοδοσίφ * ούς-χαΐ άχα- 
τ {(ρ (νθέντες πρ&ς τήν Ορώτην νήοον άπήγαγον, 
ΙνΟα γ.α\ τών τια^δων εύνουχισΟέντων τ6ν βεοδόσιον 
συνΐβη δυστυχήσαι περί τήν ζ(ι)ήν κα\ της του σώ- 
ματος ταφής, τφ Ιοίφ κ2κοινωνηκένα6 πατρ:. Ο Ι. Ι1«€ ΙΗο686Μ^ί^ι^ΐθΓββ, υ Α β ηΰΐΐβ βυρύΓΐιιΓί 
1ϋ)Γ0 βκρΠΰϋϋηΐ 68ΐ, 6χρΐ6ΐ8 θ3Γη!0οίιΐ9ΐ, (Ι(^Γϋη€ΐί 
(»ά«¥Βί οιΐκΙιϋΐΜΓ ι^ΙίΓβηΐήυβ Ηΰβηΐίϊΐ ΐί'2ΐΐ6ίη'68 ρβι 
3€]|ί1ϊι αά €ϋΗχΐι» βιίαχβι^ϋΐϋ^ ηνίίό ϊ^ή ιηΐέία' ϋβίβΓ• 
Γΐΐι, φΐ(Μΐ 41 οηΐιιίέ Γβ{;ΐ8 €Οιι]ΙιΐΓ3ΐΐ8, Ηε^^ίβ ηαί 

Ι.€0ηί8 ^Ηλ ΐΜίΐϋβϋ 688601, ΙύΨέί 601ΐί6ίη)3. Οπ^ 

ςυ(Κ(θβ ίΐϋβ» ιηοΓβιη 6ίΙ<^ΐΌηΙ 6ηιη (ίϋλΐ^οΓ 1ΊΙ)6γ!8, 
δ]η»1)3ηΙο, 6ΐΗ'ρ6Τ ίηλίιίυι^ΙΙίοηϋ» 8θΐ6>ίιηΐΑ Ιιίάίηιιη 
€οοβλ3ΐΐΗΜΓ'ηονίΐ6η, Β&βίϋοςιιβ'βίΟ^οΒοΗο, η^οιϊοη 
ΤΙιβ^ΐΜίο. Ηό9 <)τηιΐ68ϋ^ΐΗ>' ίι1η|1οι^ΐθ8ΐη Ι^ΓοΤοη 
πΐ8ηΙ»ιη <1ϋίί6ηι&1. ΙΙ^ί ^<ΐΐ6<!ή (^αιη <ί88^ίπΐ, Τίιβοιίό- 
βηκη ιηΟΓί €οηΐί£;ιΐ, €υ]ΐ}8 όβΓοϋοΙΙ όόΓ0υ$ νηα 
ουιη ρ»(ι?πιο 02ΐ<1&ν0Γ6 ουιιϋίΐαηι ίιιί(. ί5 ΤΗΕΟίΡυΑΝΕδ ΟΟΝΤΙΝϋΑΤϋδ. 56 

%. 1Ιί€λΜΐ ιιυΐβπι ΰ Ρβιρΐχ οιιΜίΗϋ» βιΐηείυβ, &<Ηια€ Α β'. *0 δ< Μιχαήλ της 1χ τθυ Μΐη({ου φρουρείς ρβϋβ• Κβιτο ?Ίη€ΐιΐ8 οιιπι €8$βΐ (ςτιού κείΚίοβΐ εΐβινίβ» 
ςυκ ιραά 1•€οη6Πΐ 8βΓΥ»ΐΜΐθΓ, υΐ η)§§ί8 νίηοΐο €»- 
τβι^ΐ, ηβεάαπι Ιητβηΐι 6πιΐ), ίϋ ν^^ο ΐΙίΓοηο οοη^ 
ββάιΐ οιηηίιηικιιιβ ςιΗ ΐαη ιβ ρ^Ι^κίο βκΐβτ&ηΐ ¥00ΐ- 

1)08 ίΐηρβΓ&ΙΟΓ 8λ1ΐΐ!λ1ΐ18 681 80 &(ΙθΙ*8ΐα8. ΙλΟΙ ΤβΤΟ 

οίΓοίΐβΓ ιηβΓίϋίβπι Γ8ΙΙΙ3Ι α5ίςυβ 8ρΑΓ82ΐ, €υιη νΐχ ιηαΝ 
ΙθΟ 0<>ιηρ6άβ8 άίΟΙ^δί 689βηΙ ; ΠΙο(ί8 ιιΐΑηίΙ)ΐΐ8, ηαϋο 
Ι>οί ηιβίυ ίη βηίιηυιη Μ8απιρΐο, ηβο υΐΐο λΐίο άβίαη- 
€ΐα8 1ιοο68(ί οίϋοΊο, 9ΐύ άίνίηαιη ιη3^υηΐ(|υβ Ι6πι- 

ρΐυΐη ρΓ00688ίΚ, μ1 83ΐ3([βΙΐ8 Ι1( 6Χ ρ»(Γ*ΜΙΓε1ΐ3& πι^ηΐ! 

εοΐΌΜΐη οοΐ]86ςυ6ΓβΐαΓ ΙιοΐΗΐ8ηυ6 ροραΐί τοΐΐ8 8€ 

1Μ>θί1>υ8 ίΐηρβΠΐΙΟΓ 8»1αΐ8Γ6ΐΙΙΓ, βΟΓΙΙΐη 4υΐ1ΐ8Χ8ΐ ρΤΧ' 

βίιΚο ιηυιιϋθ8 ναΜοςαβ 8βρΐυ8, <}ΐιί υηα δβουπι ηβοίβ 
ΒΟοΗ 80 €0η]αΓ3Γι Γυί886ηΐ. €9ίΐ6Γνιη »ιιι1>0Γυια (|αί8 Ανεν£χ6ι\ς, £τι τους ιΜας σιδήρφ ^^μένο^υς Ιχων 
βιά τ^ τήν χλβΤν πΑρ& τον Λέοντος φυλαττομένην 
&σφαλ8{αις Ινεχβν τέως βίναι άφβνη, έκ\ τ^ν βα^Γ* 
λβιον ΙχΑθτΜν β^νον, [Ρ. ΐ7] %ά\ 'ηαρ^ πάντων τ«!τΛ 
τέως 6ντ«ιν Ιν τφ ιταλατίφ π(>οσ£χυνήθη οτύτοχρί- 
τωρ άναγορεΰ6<£ς. Ή^ ^ μβσοδσης ημέρας τής 
φήμης ικανταχου Βια^ραμηύαης, των δβοτμών αφύρφ 
θλαβ6έντων μόλις, ού χβίρας &πονιψ&μενος, ούτ^ν 
θείον φόβον^χατά νουν βίληφώς, ούχ Αλλο ουδέν των 
δεόντων ιιοιήσας, ττρ^ς τ6ν θε?ον χα\ μέγαν να6ν 
«ροελήλυΟεν του στέφους έχ της ττατριαρχιχης χει- 
ρλς χα\ της πανδήμου τυχεΤν έπιθυμών άνα/&^ήσεως, 
έx8^;ους μένους φραγμών χα\ κεριχαράχωμα Ιχων 
τοΙ»ς του φ^ου μετεσχηχότας χα\ συνομωμοχότας ιηβΗΐο ίη]ΐυ8ρΙθ8ΐΜ» ΙΓιο ιηίΓβΗΐΓ ιηβηΐβιη, ΐ4«*οηί8, " αΟτφ. Ένθα χα( τις αμφοτέρων θαυμάσειεν τ^ χα« ςαοά 8*10 ηη1)απι βχ Ιοί 888€ηΐ8ΐοΗΐΜΐ8 λπιιοΊδςαβ 
Ιαηο «αχιΗιιιιι ορβηκίαβ ΙοΓβηΐβιη Ιΐ8ΐ)ΐι«ΗΙ, ουιη 

0ηΐη68 86Γρ6η(ΐΐηΐ ΟΙΟΓβ ίη 8αΑ8 8β ΐ8ΐβΙ)Γ8» 80 ΓθΓ8- 
1111118 85(ϋΟί886η», ΒϋθΙΐ&£ΐί8 νβΓΟ ίηΙβΓηΙΐΗΐι 8^νβΓ8υ$ 

001068 6πΐ6ηΙηιη(|α6 ΜΐΙιηυιη, ουιη ηοο 42 ν^^^^*^ 
αίΓοιΓβχ (φΗκΙ €θίιη βν6η6ΐ'.ιΐ, ^ίνίη» ρΓ0¥ί(ΐ6ηΐί98 
€αη€ΐΑ |^υ1>6νη8ηλί8 6Χ8ΐίΐ6ΐ'8ΐ)» 86(1 ΐΑοςοΑίη νίοΐοΓ 
0θΓθηΑΐυ8 ρ6^ ρΐ8ΐβ8ΐη ΐΓοηδίΓοί, ουηι πια^ΐδ 6ΓυΙ)β- 
866θ(1υοι Ιυ^βοϋυπΜΐυβ ΓυΓβΐ, ηοο ηΐΜχΙ ]ο8ΐβ, <1ί• 
§ηαιη ςιιΊ οΟαηιΙβΓΟίυΓ , 88«ΐ|ξ4Γιη6ΐη «βικίίβδεί 
(ςοοιιςιίΑίιι 06 Ιιοο ςιι!(ΐ6ΐη ίη ϋ» ΙιαΙΐ6η<Ιαιη ςο» 
Ιβυϋβιη ιηβΓοηΐυΓ), Μά ςυο(Ι ηοπ ΐη ο^κϋίυιο Ιοοο, χόγνωμον, του μίν διηας ούδένα εΤχε των τηλιχοι> 
των χολάχων χα\ φιλούντων τότε δή βοηθών, πάν 
των ώαπερ ερπετών εις χαταδύαεις χωρησάντωνν 
τοΟ δευτέρου δέ τ6 πρλς πάντας &φοβόν χα\ αίμοχο^ 
ρΙς, οΤς ώαπερ τις άπ6 ν{χης αθλοφόρος έπανερχ4- μένος , άλλ^ ού δήμιος (τούτο γάρ ύπδ της τύί πάντα 
διοιχου σης Προνοίας έγένετο)χατάτήν πλατεΓαν διήρ- 
χετο δέον Ιγχαλύ^πεαθα^ χα\ θρηνείν, ούχ &φ' οΓς 
άξιον αίμα διχαίως έξέχεεν (χαΓ το! γε ούδΐ τούτο 
των επαινετών), άλλ* έφ* οΤς ούχ ένάξίφ τόπφ, θε^ψ 
δ& χα\ χαθαρφ, χαΥ μ^νον £νθα τ^ Δεσττοτιχ^ν χαθ* 
ήμέραν (χχέβται, των ημετέρων λύτρον αμαρτιών. 80(1 ίη (ΙΙνίοο ηυικίοςυβ, β( ίη (ΐυο Οοπιίηί (Ιαηΐ8Χ3ΐ 88ΐΐ{θΐ8 8(1 008ΐΓ0Γ»ηι (ΐ6ΐί€Κ>Γυαι 806ΐ6Γυιηςιι^ 
€χρί8ΐίοη6πι ςυοίϋίβ ΓιιηϋίΐυΓ^ 

5. ΥοΓΟΠΐ 8(1 6]ϋ8 ρ8ΐή3ΐη Γ6€υΓΓ8ΐ Β8ΓΓ8ϋο, Ο γ\ "Αλλ* επΙ τήν θρεψαμένην τούτον ή Ιστορία 6001 πΐ6(1ίυιη 88$οηΐ6θ&» ου]υ3 ι(6 Γ68 6Χ$6(ΐυί ρΓΟ- 
Γιΐ6ΐηΓ. Ταϋΐ Ιιυηο ΡΙίΓγ^ίοΒ $υρ6ποπ8 αγίΐ88, (ΙίοΐΑ 
ΑιηοΓίοαι. Ιη 6» ^41(1»ο^υη1 6βΓυπ)ςο6 ({οοβ ΑΠιίη- 
Β8ηθ8 νοε8ηΐ ΓΓ6ςα6Π8 86Π)ρ6Γ ηιιιΙ(ίΙ(ΐ(1ο €οη86(1ίΐ. 
δ6<1 βΐ αΙΙα ςυ9Β(]8ηι Ιι2βγ6$ϊ8, 6χ αΙίοΓοιη οαιη αΐίίβ 
806161816 )υ{;ί4υ6 οοηβαβίαάίηβ, ηον8 ρΓΟΓδυβ 6ΐ- 
ςη6 ηονίδ 6ΐ ίθ3υ(1ίΐΐ8 (Ι66Γ6Ι18 οοηΟαιο βηΐϋκΐΐ, 
€ο]υ8 ίρ86 ςαο(|υ6 λΐίοΐιαβί «εοβρίΑ 3 ιη3]θΓίΙ}υ8 

8υρ6Γ8ΐΙΐίθη6 ρΜΓΐΐ66ρ8 ίοΐΚ. 56€ΐ3 1)960 (ΙίγίπυΠΙ 

ςυΙ(]6πι ΐ3ν«€Γοιη υΐ 83ΐυΐ3Γ6 οΐ α 8υί8 6χρΙοΓ3ΐβ 
3|[ηίΐυιη ρτο1)3ΐοπΐ(ΐο6, 608 ςυΐ ίηίΐίβηΐυΓ, ρβΓοίροΓΟ 
8ίηίΐ : Ιη τεΓιςηο Αοίβηι οηιηίβ, ρκΒίβΓ υη3πι οίΓ- 

00010181011610, 6Χ 1β§ί$ Μθδ3ίθΦ ΠΐΟ 86Γν3ΐ. Ουίδ- άγέσθω, χα\ μέσον αυτόν λαμβανέτω τά αύτου έπαγ- 
γέλλουσα *•. Ήνεγχε μέν οδν αύτ&ν ή χατά τήν άνω 
Φρυγίαν πόλις 'Αμόριον ούτω χαλουμένη, Ιν '?{ χα\ 
Ιουδαίων χαί τίνων *Αθιγγάνων πλήθος άεί τηος 
Ιγχατοιχίζεται * χαί τις δ& αΓρεσις Ιχ της αλλήλων 
χοινωνίας χα\ διηνεχοΰς ομιλίας χαινίν Εχουσα τρό- 
πον χα\ δόγματα Ιπιφυεται, ής χα\ αύτδς μετέ(τχεν 
έχ πατέρων διαδεξάμενος. ΑΟτη δέ του μέν θείου^ 
λουτρού ώς σωτηριώδους βντος χα\ ηαρ* αυτούς ^* 
διωμολογημένου τους τελούμενους μεταλαγχάνει*/ 
άνίησι, τάλλα δέ πάντα σώζει φυλάττουσα χατά νό- 
μον τόν Μωσαϊχόν, πλην της περιτομής. Διδ^^- 
σχαλον δέ χαΐ οΤον Εξαρχον ό ταύτη μεμυσταγωγη- ςυΐ8 1ΐ80 860Ι3 6δ( ίηίΐί3ΐα8, ρΓδΒΟορίΟΓΟίη 80 γοΐυΐ ^ μένος ΈβραΤόν τίνα ή Έβραΐδα χέχτηται, τοϋ θείου 

τελέως βατπίσματος άπεχόμενον, χατά τ%ν έαυτου 
οΤχον, φ^χ«\ τά εαυτού ού μόνον τά ψυχιχά, άλλα δή 
χα\ τάς χατ* οΤχον οίχονομίας έμπιστεύει, χαΥ ύπδ 
χεΙρΛ δίδωσι [Ρ. 28] τήν αυτού. Ταύτης ουν έχ 
παιδ6ς μετάσχων χα\ ^τήν ψυχήν προχαταληφθε\ςούχ 
εΤχεν ούδ* ούτως τ^ τής προλήψεως χαθαρ6ν, άλλ" 
οΤόν τις απιστίας σύνοδος γεγονώς όμου τε ταύτην 
ού 7θ6ρρ9ύ γενόμενος παρεχάραξεν χαΐ τήν Χριστια- 
νών παρβνόθευσεν χα\ τήν Ίουδαϊχήν έχιβδήλευ- 
σδν. Τέως μίν οδν εΓχετο αυτής, χα\ τήν είς άν- 
δρας τελούσαν ήλ'.χίαν άνήγετο, άγροιχίαν χα\ άμα- 
θίαν ώσπερ τινάς Ιλίχας άμπελος συνανιούσας ?χων ρπεΓοοίιιηι Ιΐ6ΐ>Γχυιη (]ΐΐ6ΐ1ΐ(1οηι βίνο Ηβ^ΓΧΑοι (Ιίνίηί 
ρΓΟΓδϋβ 6ΐρ6Γΐ6αι 1)3ρΐί8ηΐ3ΐΐ5 (1οηιΙΙΐ8ΐ)6ΐ,οοί ηοιι 

&0ΐυΠ1 63 ςυ» 3(1 &ηίθ1ΙΙ01 30 83ΐθ(«Π1 8ρ66ΐ3η(,86(1 61 

Γϋί Γ3ΐιιί1ΐ3Π8 3(1ηιίοί8ΐΓ3ΐίοη6αι οοηιιηίΙί3& (Ιοιουίςυο 
30 8ο1)8ΐ3ηΐί» 6αιη ρΓ3[>.ίιυί3ΐ. 43 ϋ^β «^^ ροοΓΟ ΜΙ- 
€ΐΐ36ΐ ίη8ΐί1υΐ08 6]υ8ηιΐ6 ρπηιυοι ιΐοοιιηιοηΐίδ ίπι- 
1)ΐιΙα$, ηο 810 ςυί(ΐ6πι ςα» ργΙοιο ίιΐ86(ΐ6Γ3Κ ορίηίο- 
ηοιη ρυΓ3ηι Γβΐίηυίι, 86(1 νβΐυΐ ρΓ3Τ3ΐ Γείί^ίοοίδ 
ηοΐΐιχηυο οοΐΐονίοβ, Ιϋοι 63ηι ίρ8Αοι ρ3θΙο ρο8( 
3(1ο1(6|'8νίι, ΐυαι 01ιη8(ΐ3η3ηι αο ^υ(13ίο301 βρυπίδ 
3ΐίί8 3()]υηοΐί8 ροΙΙαίΐ. Η30ΐ6ηα8 ςοί(ΐ6ηι ι1ΐ3ηι 86• 
(ΐυ6ΐ)3ΐυΓ ίηςηβ νίΓίΙοιη ρΓονβΗ^Ιιβΐ χΐβίοπι, 3($γ6• VΑΚI^£ ΙιΕ€ΤΙΟΝΕΒ. *• άπαγγέλλουσα ? *' αύτοϊς ? 57 Ι'ΙΒ. Π. - ΒΙΙΟΗΑΕΙ. ΑΜ0ΚΙΕΝ81δ !« βγι«Τ0«1|Μνοί κατάλληλα «ροαήΜ μαθήματα $ι6α- 
βϋόμβνος» οίς ηολλάχκ 'ί^ βααίλιιον αδραγμένος 
άρχί|ν ϊφαΐνβτο ημνυνί^μβν^ «< χα\ χαλλωπκιζ^μενος 
^^ «φ έαντοό (ιαδήματκ. Τήν λογιχί^ ^ ηαντάΐ9»ην, 
ώς 'κ^ ^^Ρ* έαυχθϋ.προβαλλ^μινα ανατρέπονταν χαΐ 
«({9«ν €\>ναμένΐ)ν τβ χαΧ μ^'εα^ιδάαχβιν του μ)] της 
αΙρέαε<ι)ς αύτοΰ χα\ θρησχβίας ύη|αω> κορ€ύ£αΟα(, 
ήτ(μαζέ τκ χαΐ &«&βάλλ&το της έαυτονί έπιβούλως 
ψυχϊ{ς. Κα{ τοί γ• ?ίν αύτφ δννατ^ν τά έαυτβϋ. τε 
αέ^αθαι χαΐ'τά ^μέιερα μή: άτιμοΟν» (ταν μή κρ6ς 
νοαο<ίτ«νχορ<^ντών έπ\ αοψίφ διαλαμφάντων χρ^) 
χαΐ έ^ιΟμψ χβχραιηχότα άνθαμιλλοίσΟαι Ι^^ύνατο, Ιθβ υοα 8υΓ||€Α(•β ΜΙ)»»• Ουίοίπΐφ ΐ|ΐιθΓυΐ9 
<Ιί»οίρΗη» λι«Γ0Τ6ΐ αο ςιιο& ραβήΐΊ» ιηιΐΐΐοΐθΓ0$ 
1ΐ9ΐ)θΤ6(,,6θτυ绀οη|[Γυ3 ηαοΓίΐΜΐ» $ΐυϋί« οοικϋβεβη^ 
βηη4ΐ«9ϋθ1)«(, ςιιίΐια» ΙιαικΙ γβγο, 6ΐ$ί ]3ΐη ίικφ^Γϋ 
ΑαεΙιι» ίιιΓιιίΑδ, πΐΑ^ίβ 8ΊΙ)ί ρ|8Μ2βΓβ αο ^ΙοπΑτΙ νκΐβ- 
1>Α(αΓ ηα»ιη Ιρβο ϋΐΜΐύΐη&ιβ. Εαι» αοΐ«ιη %υ2β τ^« 
ΐίοιΐ6ΐη ^χΰοΐϋ 8ΰΐ6ηΐί3αι βΐ ΟΓυιίϋίοιιβιη* δβυ ϋαβ- 
Γ3& ηυίϋϋδ βνβΓίβικΙ» 68ββη( ίΐΐίυ» ρΓθΙ)1<ϋηίΐ(α, α€ 
ηιιίΐΝΐδ 8υΑ(ΐ6η 1ί€6ΐ)3ΐ Αίςυβ <)(>€6π )»9ίΐ»ά $β(]ΐΐ6η• 
<1»ιιι 808111 ί1ΐ8ΐη 1ΐΦΓ68ίπι 80 $αρ6Γ81ίΐίοαβηι, Μίαι 
ϋ$ί 88ρβΓη8ΐα8, (υιη βχ 8υο ιΙο1θ8β 8ηιηιο 8ΐ>ΐ6|||8τϋ. 
Ου8ηςιΐ8ηι βί ϋο•1)8ΐ Ιυιιι βυ» οοΙβΓβ Μΐιη ηο8ΐη ΒΟΒ ΟΗ^^ΓοαΓίρ. ςυ8η<1ο ιΐ6€ οογΙαοαΙοΙ ρ8Γ τί(ΐ€Γί ρο(€Γ8ΐ 8ΐ4ν8Γ84ΐια Ιααΐυιη 88ρί6ηκΐ88ίιηαΓαοι νίΓΟ• 
ηιιη» 9Βΐ8ΐβ 80 ηηιηβΓΟ 1οη|;β ρπΜίαηΐβαι ^ «ΙιΟΓυηκ 
δ'. ΠλήνΙτίμα τά έαυτου. Τά $έ ήν ουών μέντων Β 4. ΕίΜίηνβΜ 8υα ί1ΐ8 οοΐ6ΐ)8ΐ ρΙυΓίβςιιβ ί8οίβ1ι8ί. άρντόχων Αρολέγνιν δσοι τβ έσονται ε^ραφβΐς χα\ 

β•ι>μιέΕ«ΐι>ν μβγέθους ούχ &μο(ρήσου9ΐ, χα\ θαοι τοΙς 

ΙνοΒννΕοις ικβρνσχκθήβονται* χαΐ ?πκων μίν έγγυς έσ- 

τάναι τ^ν λαχτιζ^ντων (Ιδέναι, 6νους δέ λαχτίζοντας 

ύς ιζο^^ξύτάτω άποτρέπ8^7θαι ^' 8ύφ\>ώς«.ήμ(έν»ν τβ 

χαίτης ^στος 8ΐναι,. χα\ τούτων δσοι μίν πρδς φ^ρ- 

τον άρμΛιοΙ τ8χα\ επιτήδειοι» οΦοι δέ τους έπιβάτας 

«ΰφόρως» άλλα μ^ τινι πτο£^ πβριδεβΤς γινέμενοι, 

φέρουβκν ^*» 06. μήν άλλα χα\ τους ίππους μόνοκς 

άφθαλμων διαχρίν&ιν βολαΐς, δααι τ8 πρ^ δρδμον 

εΟτονοί τε χα\ τάχχσιαι πεφύχααιν χα\ δσοι πρδς 

πόλεμον τδ χαρτεριχδν διααώζουσβν, προβάτων τε 

χα\ Βοών τίρι εύτοχ{αν, χαΐ την. του γάλαχτος δααι £}α8 νβτο 1«Γβ 9βη6Γί8 6Γ8Ιιι, ηβιηρβ βυαιη γ6€6ιι8 
ηαίΑΠίιη ν8ΐίεΐίΐ8Γί 80 <χ>η]ί€6Γβ ςα» ρίη^ιβ8 ρίβ- 
ηαςυβ αο 8<1υ1ΐ8 €0Γρ0Γί8 ιηοΐβ , ςυβ^τβ οοιιΐΓβ βχί• 
ΐ€8 80 ιη8θίΐ6η(9£ 6856ΐι( ΓυΙατ» ; ρτορβ οφίοβ ε&Ιοί^ 

ΐΓ0η68 8€ίΓβ 8ΚαΡ6 , 881008 νβΤΟ 08ΐ6β ροΐβπίββ 

Ι]ν8ηι ριοουΐ 8θίΐ6 ίη|[βηίθ8Μΐυβ ρΓορβΙΙβΓβ ; 80γΙ 
ΐικϋοίο 44 ^^ πιυΗβ 06η8€Γ6, ιρςηβ ϋΐίβ ϋΐεοβΓοοιβ 
ς.•ιί οιΐ£πλ)α8 €0ητθΙ>6ΐΜϋ8 ί^Ιοηβί, ςυί εοββοπ 8ρ• 
ϋοΓββ ΙοηίΟΓίςνβ ίικίοΐβ ιρβυαι ηιιΠο βχουΐίδηΐ οοιι- 
8ΐβπΐ8ΐί ρ8Τ0Γθ^;' 86(1 Η βςυθ8 βχ ρΓίιηο ΐρ80 οοαΚο- 

ΓΟίη. Οθη]θΟΙ1| <1ί(1Ι0β€6Γ6, (|ΙΗ 84] ΟΙΙΓευΐη Γθ1)ΙΙ8ΐί 

8Κ|ΐΐ6 οβΙβΓ^β, <]υί<ιιι« ίη ρηκΗίβ Γοηεβ 8θ.1α3ιοή8 

ρ8ϋ6ηΐ68,ρ6Τ8ΐίΐυΠ•€86Μΐ• Ον68 Ι|αθ<)υ6 61 1)0ν68 τ){ν δαψ{λειαν. 1% φύσεως έλαχον, χα\ ώς σιγώντων, ςυΜίλΐη ΓβΟΗΐκΙβ 8€ ςιιχ •χ ίη^οΐθ \Λα\Β ΐ8Γ8β 

-" ' οορΐ8ΐα η«6ΐ(Β. 8€ί?β (ΙβΒίςυε, Ι8ΐιΐ6&8ί ηυΐΐυιη 1>8ΐα• τ6 δ)) μείζον, της ^8 μητρδς. χαΐ των άρτιγενών 
γεννημάτων, εΐδέναι δ(άχρίνειν. ποΖον οποίας έστΙν 
ΚΚκον. Κα\τά μέντης πρώτης ήλιχίας, εΙπεΐν δέχαΐ 
της τελευταίας, ταΰτα δ1} τά μαθήματα τε χα\ σε- 
μνολογήματα•. . ^ 

ι'. 'Ος δ* ήδη ήχμαζε τδν πένητα βίον διαθλών• τε 
χα\ χαρτερών, έβιοευδε δέ τούτον πάστ| άποτρίψα* 
αΟαι μηχαν||, χα ί ποτέ τφ έαυτου. παρέστη δ^ στρατ- 
ητψ, [Ρ. &9] έαυτ($ντε ύποφα£νων χαντ^τήςγλώττης 
τραυλότητι τ^ν άρχοντα έχχαλούμενος, τών *ΑΘ(γ- 
γάνων τις γνωστές τε χα\ οίχείος τφ σχρατηγφ* ών 
αυτόν τε τούτον Μιχαήλ χαί τίνα έτερον περιβόητους 
^σεσΟαι μετ* ού. πολύ διηγόρευε χα\ βασιλείας αότής 
άπιτυχεΤν ούχείς μαχράν. Τούτοις τήν ψυχή'^δ στρατ• Ινυη ιιΐΜ{|[ίΙ«βιν6 Ι8ΐη πι8Ιγ68 ςαβηα Γ666η8 η8ΐί ί6ΐα8 
6<ϋ(ΐ6ηιιΚ, ςυββ ευίυβςυβ ρΓοΙο» 6Χ8ί8ΐ8ηΐ. ΙΥβΒΟ β]ιιβ 

ρΓίΐη» ΧΐΖύΛ (86(1 61 6ΧΐΓ0ΐηΦ 4ϋ€8Πΐ) 8ΐϋ(1ί8 8ϋ 

1ιοο68Κ{αη6ηΐ8• 

5« Οιιιη «ιϋβηΐ' ρ8υρ6Γ6ΐη ΙοΙβΓΑΐκΙο ι^ϋαιη 8(1οΙβ- 
βοβηΐίφ ί8ΐΒ 8ηΑ08 ρΓορβ 6X068818861, οιηπΊςυβ ϋ6- 
ΐηυιη 8Γΐβ 8ΐ(]υβ ορ6Γ8 62ΐη α 86 8ΐηοΠη βΙυάοΓοί, 
80 ηιΐ8ΐιάοί|υ6 8ΐιιιιη ΐΙΙο (1υο6ΐη 8(ϋί886(» ΐυηΐφΐβ 

86 ϋΐί 8υ1>ν6Γ60ΙΙΙΐϋβ 08ΐ6ΙΜΐ6Γ6έ• (αΠ) ν6Γ0, (]υ8 6Γ8Ι 
1)8ΐϋυΐί6ηΐί 80 ρΓΧρ6(1ΐ1& ν006, 61Ιΐηϋ6ΐη€0αφ6ΐΐ8Γ6(, 

λΠιίη§8ην8 ςυί(ΐΑΐη ϋυοί ιιοΐυβ 80 Γαιηί1ί8Γί8 Ιιυηο 
ίρευιη Μίο1ΐ86ΐ6ΐη 8ϋυιιΐ4ΐΐ6 ()Η6ΐη(]8ΐη 1)Γ6νί ρρεί 

0ΐ8Γί88ίΐ1108 ΓθΓ6 ρΓ9£(ϋχΐ1,. 80 Μίθ1)86ΐ6ΐη 1)011 111 ηγδς έχΟβρμανθεΙ;» χα\ τ6 μέλλον ώαπερ χατατρυ- [) 1οη£|ΐιιι Ι6ΐηριΐ8 ίιηροπο 6686 ροΙΐΙιίΓυιη. Εο ν^Γιοί- γών, ούχ έγνω βραδύτητα τδν χαιρόν άπώσασθαι, οιί 
πάλιν τυχεΤνούχ εύπετές ουδέ (&φδιον. Τράπεζα γούν 
Ίίαραχρτ^μΛ^ χαλ τους άλλους πάντας χαταλιπών 
τούτους δή τους άνδρας εις Ιστίασιν συγχαλεΖ• Ός 
δέ του πέτου άχμάζοντος χαΐ τάς θυγατέρας άγων 
έδίδου δ στρατηγδς χσΧ νυμψίους χαΟωμολόγει, τφ 
ξένφ μέν χαΐ παραδόξφ του πράγματος έν έχστά- 
σει τούτους τ6 πρώτον έποίει χαι δίχα φωνής, άπο- 
δεχόμενους δΐ δμως μετά ταΰτα χα\ συγχατατιθεμέ• 
Μυς χαι Οεδν τάχα , ούχ άνθρωπον, όμολογούντας 
αυτόν. η;ο ίηο6η8α$ 8ΐΝΐηο ργφΙογ» 80 νοίαΐ [ϋΐιιταιιι ]8ΐη 

ΟΟΓΑΠ) 16§6Γ6( 00 (ΐ606Γρ6Γ6ΐ, ΟΟΟΑ8Ϊθηβ01 ((118111 56- 
ηΐ6ΐ Ι8ρ58ΐη 1ΐ811(1 ΓΟΟΠΟ ΓαΓ508 85$6<]υΊ ρ088ί8, ία 

ΙοηςίθΓ65 ιηοΓ8» ηιι11αΐ6ηυ8 8ΐ)ΐ6£Αη(ΐ8ΐη ρυΧ8νίΙ. 
$ΐ8ΐίιη 6Γ^ο 6χρ6(1ίΙϋΓ ιΐ)6η88« ουηοΐί8ςυ6 8ΐίί8 06- 
£ΐ60ΐί8 Ηοδ 8ηιΙ)05 ία οοηνίνίυιη 8(11ήΙ)6ΐ. Τυιη νοΓΟ ίη- 
ε8ΐβ$06ηΐ6 45 <^^Γ0 ^"^ 8(Ι(1υοΐ88 β1ί88 6ί5 ίιι 5ροη• 
8α8 ΐΓ8ΐ1ΐΙ 5ί1)ί(|υ6 ς6η6Γ08 ΓαοίΙ. Αο ρπιηαιη ςυί<ΐ6ΐη 
ιοί ηονίΐ8ΐ6 ία3ΐΐ(]ίΐ8ςυ6 Ιιβηονοΐοηΐία ίη 8ΐιιροΓ6πι 

8{;1ΐ» ίΐ8 υΐ νΟΧ ίρ88 ί11θ8 (ΐ6Ωθ6Ι'6ΐ : ρ08ΐ68 18Π16Α 

•;1 ίρ8ί ρΓοίΝκηΙ 80 8886ηΐίαηΙυΓ , (Ιβαιη ίοη6 Γ8ΐί, ηοη Ι)οπ)ίη6ΐη, ςιιί 8ίο (]οιηοΓ6Γ6ΐηΓ. 
VΑΚI^Ε ΙΕΟΤΙΟΝΕδ. 
*' ΙπιτρέπεαΟαι Ρ. οί. 4 20 οχΐΓ. *» φέρουσιν] ε€(|Γ6ηυ8 Ιχτρβχηλίζοιεν. 


τοίβίβΐ^ Ι^ΠΝίιιι «ϋιιιίΑ»» Μηϋίβ βθΒύΗβ #οτροπΜΐ 

»4τ«τβο• πΗΐΙΐο» €ΐΗΐΐ«ηΐΙθ8ϊιιβ «βιΐΝν, ΙΐΜά ηνΙΐιΐΝΐ 
«ΙΐΒΐιβνίιη. 5ί€ ΑΐιΙββΑ ^€η»ή υ( βιυΐΜΐ• »1ΐ ηϋιϋ- 
ψΐΛ ρ6Τ Μΐο <1βΐιΐΗ»11)ΐι• βΙ^ΒβςιιΓι ρπ»»ιβΐθΓ, ^ 
ρΓΟοαΙ λ Ι^ ΙιοηΐΙιιβια λΙ)ί§βΡβ βΙΐΗΐββιηΐ, αμ β^ο 
άίιΐβΓίιο, ηββ βοΠιιι» ρυΐβπι »Κφή» <|ΐιί ^6^ιβ •6η- 
Ι»ηΚ οαπί •Ι 6β« <|υι Ιι»<ι<1 »ίιΐ€€ηιηι ρυηιιΐΜ|<ΐ€ 
γϋβΒ βοηϋβ ΰ•η'^ββΐ6ηΐαΓ, 864 ίΝβηκΙβΙΗΙβ λο ΗΚΙ^θ- 
ηΙ^, 6]α• ρ6^Γ6^I6 βιύβριο» ΜίβηΙίΜΒ λΐιΑΙνβΗιηυβ• 
Οιιοηιιιη Ικβο » ιιι6ιΙιο<1οιβοΙ« ηαι^&ιίο 68ΐ^Νβη•ρ6 
ΒΟ ςιι{9 ΙιΐΝΐιΙηβ» ϋΗβ 8ΐα<!Η8 ΑβάιΙοβ •]«ιπιο(ϋ «11• 
ςιιί(1 άίνίησ Μ^ίη Ιοφίί βζΐ8ΐΐ«ι^ΐ, Μϋ 0θ»η ρτ8νβΒ 
βοηιιη νοίυηίαΐίδ Γ&οί&Ι ααοΙΟΓβηι, τβΐ, ηιιο4 {()6αι χβ(μ<ν«, ό^(θων Ό8 «τήφΜς άνβ(ρ«Αν τ< άγέλας χα> 
ΊζΛΨίοΙίωι^ οωμάΛϊΐύΨ <€Ενν6μ(ιΐν θέας, Γνα μ^} «βολλοίς 
ολίγος φιλονβίχΰ, ούχ έιΑ ιηλίι ^οίσομακ. ΕΤνάι 8^ 
χαθαρλν 3μΑ δΑμ^ΜνίΤ τιν£>ν λχ^ς άιςηρεσίας» π6(&(&ω 
••οΟ τ^ν &νθ^ιΐ6ν σιιουβαζ^νηιΐν ββλβίν, ο&6* 0Γ&τ6ς 
«Γΐϊοιμκ ο5τ* βλλθ(» οΐμακ, 'νων φρονουνταιν •!^ Ιιαι\ 
χα\ τους οδχ βίλιχρ&ν^ ^ινα βίον δΒ6χ•ν«ας χα\ μο^ 
θαρ^, τοΟς &«πού^στον βέ ιμ\ άνβλεύθβρο^ γ^ 
Αχρ«(Ρή γνώσιν 'Καύτης λαβείν άχη)«όαμ8ν, Τ£ μοι 
τούτο τ6 ΐΐβ,^ έζήτητακ ; *1να μή τις Ικιιννοίφ Μψ 
τοίίζ ι»ρΙ ταυτ« άβχολοομένο^ ^(^^^Β 'ν^ το<ο(Η<βν 
(1ια«ο(φβΙν, χα\ αΤτιον ι«04{| τδν ββ6ν τ?;ς ά6(χοο γνώ*^ 
μης αΰτ&ν, τοίν^τλ δ* βΙιηΤν χα\ &ρχης^ |Π)% το^ 
έπίδιδόντοπς τούτοις έαυτοΐις Ιχβιν νουν οίτιθ!}^ &η ΒΪΙ» 6ΐί&ηΐ ίηαρβΓϋ ; ηβςοβ 1ΐ08 ςαί 86 Μΐί8 ά^ίάΒΐίΏΐ ^ χα\ πολλών χαθ* ήμέραν Αποτυγχανόντων χαΥ αΕτ(ων τίτο8 ίτ^%ί 86ρΓα(ΐ6ηΐ6β 6Γβ(1αΐ» €ΐιιη ηιιι1ΐ08 ςιιοϋι- 

Αί6 6&ίΐΐ18Μ3Α•'8ΐ1>ί<|ΙΙβίηά6 Ιρβί ίηΙβΤίΐΐΗη €6Πβ6ΐ- 

8€&ηΐ : 86ά ονίριιη οαιμβ ίη Βίαλοηκη ΜοίΟΓβιιι 
86Γρ6ΐι1«ιιτ οοοΓοΜΐ» ΐ|ΐιί οτΙ)βιη ρ6ΤΑηι1)α1βη8 8ϋ)ίςιιβ 
Ιϋοηβι^ η36(ιΐ8 πγ|;«ιι6 βοο ίο ιιηο 4»ηΚχλΙ ανί &1- 

16Γ0 ]ΐθηΐίΐΙ6 ίηΐρ6Τίί Μ (|ΠΗΜΐίΑί8]8€ίΐ 86ΐηΙη8^ 86ά 
ίη ΙΒυΙΐί8; Ιΐ08φΙ6 «ΙΐΐΜ>ηΜα8 61 ΗΙδΐ!§6Β8, ΰΙ 8(]0« 
ΙΙΒΙΐΙαΓ ρορ<ΐ1θ8<ΐα6βν6ΤΐΜΐ 86 ΜΙβ 6ίγϋ!Α 66Α§6ΙΙΙ, 
4β- 'ιΐ^ίβ &υ6(0Γ βΧβΙδίίΐ, ΐΒΟά ΙβΓβ ίΐΙϋΟΓ μ 68Μϊν8» 

Οΐΐί 8«ρβ ΐ8ρΗΐθ8 ιηίΗΐΚ : ρΐιιτββ βηΐηι ρβίβΐι^ ΓοΗβ 
€θοΐΐΒ||;3Ρυΐ 61 ηοΒ νΜ6ΐΐ8^ Ιρβιιηι ψΐΜ^ ΒΐϋΐΒ0ΐη6• 

«ΚΐΒϋΐ^, ΐ8Β<1ϋΐη 8ΐΙφΐαΐΗΐθ Β886ς|18Iα^ Α6 ϋΒΤΐ&Ι. 
ΗΦ6 ίΙΒηΒΒ ΒθΐΗ9 βΧΐΓ8 ϊήΛ^ΜύΛ βΙΟΐΒ, Ββ Ι|«ΐί8 γίνομένων τ1)ς άτβωλείας α{κ6ών. *Αλλά τδν ^ρχέχαχον 
5φ(ν χαταιτιψτο» ώς χατά τ^ν οίχουμένην 1μ9(8ρ(- 
κατΰν χολ (ργανα χαταλβμβάνωι» Αρμόδια •6χ έ'ν. 
τί!»88 μόν({ΐ ή 'ύφ^ τφ άνβρώτηρ τ& ι«8ρ\ της βανι• 
λε(α^ Φκέρματα χα'ταβάλλει, άλλ* &ν «όλλοίς, χα^ 
τούτους ΑναικείΟων τ8 χα\ χινων &πιβΑλ뀫ν.μ^>^ηεΙρ 
Οει χαν βήμους άνατρέπειν χ£\ έμψυλίονς μάχας Ιρ- 
γ&ζεβΟαίφ χατΑ τήν εΚχόνα του λίθους πολλάκις έπ- 
αφιέντος ησί τνφλοΟ * ττολλους γάρ βάλλίύν τάχ» 
[Ρ• 50] Χ3\ μή όρων όψλ χαΐ μόλις του βαλλόμενο» 
χαταστοχάζοιτσ. Ταΰτα μέν σ3νήμιν ηαρΑ θεωρίαν» 
Ινα μή τψ βε{φ Αναφέροι τις τάς τοιαύτας των πρά- 
ξεων μηδέ δή τάςίΓονηροτέρας Αρχι^Ύ, &χε(νη (& τ^ Β6ΙΒ8 φβΟΜκΙί ΙΒ Ιρ$ΙΝη ΝαιΠβΐι Τ6ΐβΜιΙ, ΒΒΙ; 8ΒΒ6 (; Γρκφίχϋ βοηθούμενος μαρτυρ{ι;ρ,τ9|, *Βαντο7^ ίβασί- 
•εβΙβΓυΐΒ ίρ83 ι&8|ρΐίΙΐΜηπ6 ΗΙαβίτΙοΓΒ ίαΐρβΗΒν 6ΐ .Ιβί;ον»Γ, λεγούση, άΛΧ ού.&ι' ίμον, 
ΜϊηοΛ^ΪΜί^ ρηΒ86ΐΙΙΐΒ ίΒΐΐα8 8«Ιο€νι1ΐ8ΐ6, ςΒΒ (Ιι^Ηυρ : Ε» εΐηη^ΐά ηρηανετΗηί, ηά ηοη ρη 
«Μ ο. 7. ΜίοΙίΜΐ 6Γβ6 1Ι8Β6 ^9^\% ϋΜι» ΑΐΙΗιΐ|;8ΐϋ "^ο- 
6601 ΐΑΠ(|υ8ηι άίτΊουπι θΓ8€υ1οπι Βυη1)α8 ΙΐιίαΓίύΐ)^^ 

Β6 ΓΒΓβαβ 86ΓΟ ΐΒίΚΐββΙ ΡΙϋ1θαΐ6ΐ!6Β|^8 Β1Ο03«1ΐί, 

φΐ8αλ 8υρ6Ηιΐ8 τ6ΐαϋ, ρηΜ&6ΰοαβηι 966θΐ6η8, πια* 
]οιΙ μκΙβοΙ» ΐΒΐρ«ι<ΐ6Βϋ8(ΐιΐ6 Ι:ιβ(Ηΐΐ8 ο»(ΐ6ΐη ΙοιρΙβ- 

?Η; ΤΒΤ&Β0λςΐ16 ρ6φ6ΐΓ8ΐθ ί80Ϊη0Γ6 6ίΐ!ΐ18 ςΟΒΙΟ ρΓΟ 

ΙίοΜΜΐ Γ66ΐΙςιΐ6 Γ«ΐΚ>η6 8(1 άΐτίηυηι («ηιρίυηι, ραΗ 

!ΐί(ΐ6ηΐ ΡΓ0686Ί8 80ΐ1ίΙθΐ8(ΙΒ6, ρΤ0€688ίΐ» Οΐ^ΐΐβ 86 
61^3 600» ςαί ρτίΟΓ 1)€π6ΐΐ€ΐθ <ΐ6ΐη6Τα6Γ8ΐ ( Β8Γ(ΐ8- 

ηΐηαι βοϋΙοβΙ ) |[6Γβη8, ρ<|θ8ς«6 6ΐ ςο! 1)6η6Β6ϋ δ6'^ 
6110388 ΪΒ 61110 ρβΠβΒ Ιηιρΐ6ν6Γ8ΐ (1(1 681 £ι6οη(, <ιυΙ 
61 6]η8 βΙΊαηι β 880γβ ί)»ρ(ΐ8ΐη3ΐβ 8<}ορ(1λν6Γ8( ) Ιιο* ?. Ταύτη ν ^ τήν «3 *Αθιγγανου μάντεως φωνήν 
ώς 6ε(αν τινά πρό^^ησιν Μιχαήλ &νηχηΒε\ς, χαλ 
αδθις όψέ ποτέ τήν χνιΑ τ^ Φιλομήλιον, ώς μοι πρό* 
τβρον εΓρηται, τ6ν του Λέοντος φόνον θρααΰτερόν πως 
μβταχειρισάμενος έξεπλ^ρωσεν , {χτοτε μελέτην 
τούτο διηνεχ^ ^ών^ "^^ αΰθις τήν είς τόν θεΑ>ν να&ν 
θ2ττον ή; Εδει θα^(5ούντως έ^ιργΑαατο πρόοδον, χα- 
χδς μ^ περ\ τ6ν πρώτον εδεργέτην φανε\ς, ΙχεΤνον 
δή τ6ν είρημένον Βαρδάνιον^ χαχίων 02; περ\ τδν 
δεύτερον Λέοντα, δσον χα\ τ^ν υΙ6ν αύτου έχ του 
Οε(ου βαπτίσματος υΐοβετηοάμ^νος Ι^ν. Βλήν άπόμοι- 
ρΑν τίνα ποιείται χα\ πρ6ς άπόλαυίτιν χορηγεΤσθαι ιηίηαηι ίη§ηΐ1ιΐ8ΐι&α8 ^1668 Γβ(1(ΙβηΒ. ΟίΒΙβπιιη ροΓ- 1^ πράττει το!ς του Λέοντος παισιν άμα τ^) τούτου μη- ηοηβηΐ (||Ι810(!8ΠΙ 6Χ ρΐΐ1)Π68ΐ18 Ιι60&ΐ8 Ιχιπίβ 81ΐ1>- 

^οσίΐ, <ια8πΐϊ111υ8ΚΙ)6Η8 οίΑίΗςυβ^ο αxο^^ αΐβικίΑπι 

(Ι6(ϊ6ηΐΐ1 ; ςΌ08ΐΐ801 (|ΙΙΟ<Ι06 ϋΠΟδ 86Γν08, 6181 ΟΟΟ 

001068, 618 )ο ο1)8βςυίιιαι ^οοατίΐ. Αο φαΙγΙ ςυ'κΐβπι 
Βίςιιβ ύΐοΗ ]υ88ΐ]0ΐ ιιΐ ΐη οιοο88ΐ6ηο, ςαοά ΟοπιΙ* 

ΟΟΓΟΩΙ 70€80(, Η1ΐ6Γβ 8θ!φΐ6 ]θΓί8 8£;6Γ60ΐ ^ ΐη)6Π8 

81116Π1 σι&δοΐιΗ», ϋΐΐ Ίϋοκυηι 68ΐ, ρΓ£66ρ(υαι 47 ^^ 

1*Γ0160 ίηβϋΙϋΟΙ ΐ6η6ΐΓ601. ΟηΟ 6(Ι8Π1 1θ60 ε0Ο8ΐ80- 

ιίιΐυβ, ς\ιί οιυΐ8(ο ηοοι!Β6 ΒαβίΓιαβ (ΙΪ6ΐυ8 Γυ6Γ8ΐ, 
ευπι 6Χ€ί8ΐ3 ιτ)τΙΙϋ)ύ8 νοοίβ 08υΜ 8πιΐ8ΐ886(9 6]υ8 
ίιηρ64ΐίοΐ6ηΙο 8θ1νΙ 8 Οβο νοίΐβ 6ΐθΓ&1ΐαΐ Ηιΐ([υ80ΐςα6 τρί τε χα\ γαμετΥ} έχ των έχχομισβέντων χτημάτων 
αΟτου, χαΓ τινας τών έαυτου παίδων πρ^ς ύπηρεοίαν, 
εΐ χαΐ μή πάντας, αΟτοΤς έδωρήσατο, τ|| μητρ\ μέν 
χα\ γαμετ?| εΙς τήν μονήν τήν οΟτω λεγομένην τών 
Δεσποτών έν Ασφαλείς ζ||ν χελεύσας αύθεντιχώς, 
τοΟς Λ^^^ενας δΙ τών παίδων Τέν τ|| Πρώτη νήσψ, ώς 
εΓρηται, 8ν0α κα\ Κωνσταντίνος ό μετονομασθείς 
Βασίλειος ά(ρωνίι^ πως συσχεθεΧς μετά τ^ τά γόνιμα 
τών μορίων άφχιρεΟήναι έδέβτο μέν του βεοΰ τήν 
έαυτοΰ λυΟήνοι φωνήν χα\τήν γλώτταν αδθις τδ εδ- 
ηχον άπολαβείν, έδέετο δέχαΐτοΰ έν θεολογί^διαλάμ. • 0δ6. νιπ, ι. (1 υΚ η. - ΜΙΟΒλΕί ΑΗ0ΑΙΙΙΙ5Ι$ χατΔ τ^^ν των φώτων ΤΜνήγυριν έιοβΜήχο€ν. "Ορα 
γάρ τ^ν θ§Ιον έχ€ΐν•ν^ χαρΑϊπήρα ματ^ι ΐ6ν (ρθρον 
ιούτφΐιαλεγ^μενονχαΐ» 7ότ Μ^^^Οτω^β)^ λ^οντ»» 
Λαβ&»τ ^ηί^τω^Α. Ό δΐ κκτιύων τύΧς >κγομένοΕς 
£{<ΐ€λθών &νέγνΐι» λαμπροί χα^ χαθαρ| τ^ φων( τ^» 
ΒέΛι^ Ίτ^σονς ό έμός. Έχτοτβ γοΰν τ^ «ατραπα- 
ρίδοτον αύννϊ ού &έλιπ« β&λυσβόμ&νος Ανοιαν χα\ 
«ρΐ 1^^ θβίας βΐχ^νας άγνωμοσΰνην, (Μίετίθ&το δ^ 
χαΐ ιΛς των αγίων χαρακτήρας περικτυσαόμενος 
•6 βι^λιικν. *ΑΑλά ταάτα μ&ν δψέ τοΐ^ χαιρού χαϊ 6ΡβΟΙ* ΟΤΜ. ΑίΜΙΙΐίΐ 8Μ€ΐν8« Κ ΒΜβΙΟ 1αΐΙΐίΐΙ«Β 4ίβ 

81ιρρι^^Μ^οη^ιιι βΚλα^ίΚ ΎκΙβΙ βιιίιη άίνιηοη ϋΐβιιη 
Ηη«βίιι•η (1ϋυ€ΐιΐ4> μ86 βΗθφΜηΐβπι, «Ιφΐβ (Ιιοβη- 
(βη» : €«ιηηιιιι βΰοίρβΗ ίιβ^ττ• ΙΙΙβ «ΐ ηιοΓβη (κβΓβτοί» 
ΐΒβΙ'βΜΐιβ Ι^β^Ι €ΐ«'2 α1ΐΜ|α« νο€6 βίιιβ ΪΑ Μη όίβπι 
ΟΓΑΐΐοηίβ 6»»?<ΙίυΐΒ^ Εμτληβ ΐ€§η$ μμ». Ηίηο ί|»φΐβ 
βοςοβ ηι1ν*οιι1ο, ςίΜΐη ρΐίΐτβ βυβίοτβ ίΐΒ^ί«ΐ«!βιη 
&€ΰ6ρ6τ>ΐ ια^υβ 8Α€γμ Ιιιι&(;ίΐΜ9 ίβφΓ(ΑΜΜηΐ' η€η• 
ΐ£ΐη^6Χ86€ΓΑηϋί ηιιϋλίαι ιΐβίοοβρβ• &η6ΐΐλ ίβοΐΐ,. ιαφίβ 
ΜΜΑΐη ΐΓ&ηβΗκαβ ιηβηΐβπι ΜηΟοταη ρβοίοίΙΙο 8θ 
βοίοτίΐιιιβ ^|!α'6βΜ8 ϋ^νΓΜ ψβηβτΜίθΒο ΑΐηρΙβοΚ 

Β0& 66868^Μ. ΙίβηΐΙΙΙ ΙΐΟΰ 86Τ0 ΙηΐΙβΙΟ ΙΜΟ ΒίβΙ ρο$Ι η'. ΊΙΖτ, ^ χα\ την αύτοχράτορα τονί Μιχαήλ έ«- ^ 8. ευιη ]μιι ΙΐΜΐιιβ Μί€ΐηιβ1 ίιηρβτίο ρ•ΐίΙ«»6•- ανκΛομένου άρχ};ν χα\ τά χατ* αυτήν ώ^ 16ούλ<το 

βιοιχοΰντος, [Ρ. 31] έπιστολήν δ^ μαχαρίτης Γ^[ι«χηφδ-« 

ρος ^χπέμπει, τιχν της «ίβτεως παραχαλών άνάχλη-^ 

αιν γενίβΒαι χα\ πάλιν άπολαβείν τδν άβπααμδν τάς 

θείας ώχίνας^ ΧίΛ' οΰτ8 χίΐίτσνργήσων,. 4«βχρί- 

Μ10 6 Μίχα^ιΤί, τώτ ΛερΙ Λίστεώς η 6ογμάτ<ατ 

έξβΛι\Λυΰα^ οΰζΒ^μίχτ τώκ ή^η ααραδοθέηωτ' χαΐ 

άτομοΛίχρίθέΥπατ χατα^ρορ^τ τίνα έργάσασβοί 

»<ύ τίοΟαίρεσίΥ• "Έκαστος οντ τό ίοκοΰτ 

αύτφ ΛοιεΙτω χαϊ έρενόν^ άμαθης Λότωτ τίαΐ 

&;•εν(ηος Μπτ^ διατεΛώτ^, Πλην ού μέχρι τέλους 

τιύτην έτήρι^βε τήν τυρθοίρεσκν δ μηβ' εξ. αρχής 

αληθής Χριατκανδς γεγονώς * άλλ* οσφ της βαοιλείας ΜΙ 8υθ(]ΐΐ6 ΰΐυά ηυΐυ ιηθ(1^ΒΓ•ΙιΐΓ» Βοτ'ώϊί ρβΓ βρκ 
βίοίαιη ^»1υ$ ΝίοβμΗοΓοβ, γο^&ώβ ιηβίλΐιητί βιίβηι, 
61 υί ^^ηι1& βοοπ» ίιη2κΊηϋ)υ8 8υ& τβιιβΓ&ΐίο €ΐι1- 
Ιιιβςυβ 8(Ι1ιίΙ»6Γ6ΐιΐΓ• Αά φίΜΐ ΜϊοΙιμΙ : Νοη μνι, 
ίΐΜ|«ϋ, ηί ΜΙ ι(ρ(^ιηα<•ι αο (ιάε ΛϋφΜ ίηηο9αη$ιη, 
ηβ^Μβ ηί ΝΟΙΚΙΑ ^« /αιη ίναάΗΛ $$Μί βο Μφ/^ννΚΑ 
^»^4μ^αί» €ΛΛρίατ€ΐη μ βΜΓίβΓΜΐ• ΟμΙα^μ «'^μγ 

«ΐΜΐϋ /αααΐ. Νοη Ι^ηβη ιη Οηβπι ιιβ<ιιΐθ 6α]ιΐ6 ίο* 
η&χ ρτοροβίΐί ίαΗ, ςοί ιι« α ρΗοοίρΙο φΐι<1βιιι νβηι» 
6Ιιη8ΐί8ηΐΜ «χβϋΐβτίΙ : 8•ά φΐ&αίο ΒΜ^ίβ- Οθπιρο»: 
Ιαφοτϋ ΜΐΒΐ, Ι&η&ο ηι&Ια Ιη^ΐβ μ β3θτίΒ»ίιιη 8(1- έγένετο έγχρατής»^ τοσούτφ. χαχοδαίμονι φύσε: χαι ^ ιτ^ηα• ΟΙΐΓΪΜίΐΒΟβ {|6ΐιιιβΐ|«β Μΐιΐη ΜΙυπι ^οτιι» ώμοτάττ} τδν χατά Χριστιανών χαΐ των ομοφύλων 
&νε^^ίιησε ??$λεμον, ν£»ν μΙντοΟς μονΟχοϋς διαπτύων 
«αντοίοις τ» περιβάλλωνι δεινοΖς χα\ ποιναΖς έξευρέ^ 
αοκαν κοινίις, νυν δέ τους άλλοας ιυστοΟς παραΐΐέμ- 
«ιον ταΐς ψρουραχς χα\ ύπερορίους ποιων. Εντεύθεν 
χαϊ Μεθδδιον τδν μετά βρβιχ^ "(ου πατριαρχικού θρό- 
νου άντιλαβόμ^νον χαΙ Εύθύμιον τδντηνιχαΰτα Σάρ- 
δεων κρόεδρον, τψ αύτου θελήματι μή ύπείχοντας 
μηδέ τήν^των ε{χδνων έξαρνουμένους τιμήν, τής πό^ 
λ£ως έξωΟεΖ, χαΙ τλν μέν θείον Μεθδδιον φυλαχ!) πα- 
ραδίδωαι χατά τήν νήσον ^Ανδρέου του "Αποστόλου, 
χαθ- ήν ό 'Αχρίτας.έγγειτονεΙν τδν δ^ μαχαρίτην £ύ- 
6ύ;Αΐον διά Θεοφίλου του.οίχείου υΐοΰ θανάτφ πάρα- 
δίδοΜΤΐ, βουνεύροις τυπτόμενον αφειδώς. Όσφ δέ τήν οχοϋβνίΐι πκμΙο ςιΐΜίβηι ιηοΐΜοΙια• ϋοβρββηβ οηι- 
Βί8(ΐνβ ^οηβηβ <1ί?ί& βηρρΗοΙί• ΐΟΓςυβηκ, ^ΐΜ^ιιβ βχ• 

Β]ϋ8 Ρ<ΒΒΜ 6Χ«08ΚμΙ8« ΒΙΟάΟ ΐΐίοβ ΟΜβ» ▼ίΤΟβ^Ηβ^ 
Γβϋΐ^ίΟΒΟβ ΙΑ €αΓ€βΤ61Β ΙΤΒ4βΙΙ» Μ βΧβΠίΟ ΓβΙββ^Ββ• 

Κίιιο <|α<Κ|Μ Μ6ΐ1ιο<ϋι»ηι» ςοΐ 1>Γ€νί ροΐΐ ρΜΗβτοΙίΒ- 
1βΒΐ8«(!«αι Β46ραΐ9»6δΙ^Ε<ιϋΐ]^θιίαΒΐιΐ{υβΐαΒθΙβτηρ•^ 
Ρ1& &&Γ<ΐ€η8ί«ιη Βηΐ»ϋΐ6Βΐ, φΐοά ήίΜ ¥0ΐυηΐ8ϋ 
ηιΟΓββι ΒΟΒ |{ΒΚΓαΐ4 Β6€ «( ΒΒΟΤΑηιηι ίηαι^ΐΒΐιιιι 
ουίϋιοι Β6|^Γ•ηΐ Βαλθεί 8β ρΒίβηηΐνΓ, βρΙμ •|β€Η« 
Α£ <|ΐιί(]βηι ΒΒηοΐυιη ΜβΐΙιοάίνηι <»ιβΚΜϋ» βΤΒΐΙϋ ίη 
ΑηϋΓθ» αροβίοΗ ίηβηίΑ, <|ιμβ 681 ρρορβ ΑβΗίαιη : 
1)θΒΐΑΐιη. Μΐΐ€ΐα ΕυΐΙι^ιηίιια» ρβΓ Οϋυη βυοίΒ Τ1ΐ€•* 
ρΙιΗαηι ΐβαΓβί» άΐΓβ ϋβΒβαιη οΰάάίΑ• Οιηιιΐιιαι ββιθο» 
Ι)«ί ^»τ6<1ίΐΒΐ6ηι ρΓ6Βΐβ1>Βΐ ΒρτΙ<|υ6 ΙΒ οιοτβπι άθ- Χρίστου χληρονομίαν έπ(εζε χα\ οΓόν τις Οήρ Αγριος Ι) ρ»«€β1)8ΐΒΤ, ΙΒΒΙ• Ια^ΙΟΜ» νβ€ΐί|[Βΐίοη Ββ ρηΜίΒΐΙΐΗ χατενέμετο, τοσούτφ τους Ιουδαίους Ανετους φόρων 
Χ9\ ελευθέρους. έ^ίκννεν, άγαπωμένον^ς χα\ στεργο- 
μ^νους αύτφ των Αλ).ων ανθρώπων διαφερόντως*. 
Κλ\ ζωγράφοι μίν τΑ καλά τών ζώων εΙς μίμησιν 
Εχουσιν, Λτος δλ τδν του Κοπρωνύμου βίον οΤόν τι 
προχ&ραγμα χαν πρωνότυπον θε^ άηοριμ^σθαι εΙς 
Αχρον Ιαπούδαζεν. Αι6 χα\ πρδς τήν άχρόπολιν Ιλαύ- 
«ει της ασεβείας^ Αρτι μέν Σάββατα νηστεύειν νομο- 
Οβτών, Αρτι δΙ χατά των θείων προφητών τήν γλώσ- 
βαν Ιξαχονων, άνάστασίν τε τήν μέλλουσαν χα\ τά 
έχαίθεν άπιστων αγαθά. Διάβολόν τε δλως μή είναι 
δΜβχι>ρ(ζε«>, άτε μηδ' ύπδ του Μωαέως τούτου πα.- 
ραδ&&>μένου, Πορνείαν δέ χατασπαζόμενος, Χζ4 τδν 
ΙπΙ «άντων δε?ν δμνύναι μόνον Θε^ν νομοθετών, χα\ ηιιοι 0Ι16Γ6 ΙβΥΒϋΒΐ» ςυθ8 βηρπι οηΐΜβ ιβογιβΙοβ 
μΓΦοίρυβ ΒοΐΒΐηΐ Βίςιιβ 6ο1«Ι)βΙ• βυιηςυβ ρΐ€ΐ0Γ6» 
ρυΐ€ΐΐ6ΤΓίηΐΒ οοΓροΜ» φΐ8& ρβηΙοίΙΙα κ^Βοιι^Ββ ρί*-^ 
0118 ε(^0Γϋ)υ8 ΙοιϋβαΙιΐΓ, 8ϋΜ'ρΓθροηΒΐ»€Γΐιίε€ορΐΦ- 
η^ηηί νίίΒηι €6» βχβηρ&ιΐΒΐ ΐ|ΐΜΜΐ<ΐΒαΐλ ίοΓίοΒ^ςυβ- 

ΡΓΟρΟΒί^η ΙιβΚ)€Β8 ΟεΟαΓΒΐίβΒίΐΙΙβ 6ΗΙ1ΙΤ6Μ6Γ6 8Βΐ•^ 

{βΐΜΐ ; ς«Βηο]»κιιι 6ΐί•Βΐ Βά βνίΒΒΒΒίη ίηιρίοΐΒϋ» 

ΒΤΟβαΐ βΥΒάίΐ. ΜΐΗΐΟ 8ΒΜΒϋ8 ]φΒΒΒ4«Πΐ ΒΒαοίΒ* 
Ιηι» ηΐθ4ΐθ ΒαV6^808 (Ιίνιποβ ρΓορΙιβίΒΒ 1ίΒ|Μαΐ 
Β€ΐΐθΙ)Βΐ ; ΒΟ ΐυιη Γοΐυη» Γβ«ιιη«οΐίοΒί, ΐαη 49^^^ 

ΙΐίΒΐΙίΒηΐ ΟΟΟΓΙΐΒΒίϋΗΙΒ ΔάΜ ^βΜϋ^Ι..ΝθΟ θΒ8ΙΤ 

ρτοτΒΟΒ ΑίΒϋοΙυΒί, οΐ ςαβοϋ- Μθ8€8 ηο» ΐτΒάίι1«Ηΐ». 
βΙΗγοιβΙιβΙ. ΡοΓηίε&Ιίοηβηι αιηρΙβχΒϋΒίοΓ, βο βοΐυιη, 
(|ϋί 6$( βυροΓ οιηϋΒ, Οεαιη μίΓΒΠιοηΐίΒ Β(1&ίΐΜη^η β τ}»0ΡΗΛΝ£5; εοΝΤίκυΑτυδ. α^ 

•ΙαΙαϋ. ^ιι4ΜI1 ρβΐυΐο αο οίΧτοηΙ ϋη^Μ- Ι)6ΧΊβ βε- Α τ6ν *Ιούβαν άχολάστφ γλώ^στ) χατατάττων τοΖς σιο— ΗίΜΙΐΜΐιη ιιΐλΐβ ΙΜ€ Ιβ^ϋΐοϋο 1«ιηροτ6 οβΙθ^ηηΛοη 
£Γ9ίεαΑί€•ιη λο ββουΙαΓ^ιή 6ΐ*υ<Ιίΐ1οιΐ€ηι ββα «ϋβοί- 
ρϋ»λΐη (ΐ€8ριΐ60«, ηοϋπιηι ςιιοςιβ 96 άίνίηλοι βίο 
3»ρ6ηιαΙ)»ίυΓ ηΐ ιΐθ6 |ΝΙ€Γ0Β ΗΙ« ι'πιΙμΙ βιηβΓβΐ•, ηβ 
ςιιϊ& Αΐί4μΐΜλ<1ο ίΐΐίο» Ιηβοιίί» Γβ8ί&ΐ€Γθ ρθ85«Ι βατηνβ 
601Γ9ΙΙ6Γ6, ηβ?6 Γυηο» άΐΜρΙίη» 2ΐ<Ι]αι> οουΐοηκη 
ΐΗΐ|;ιι«ςιιβ νβίοαίοιίβ ίη Κ)|6θ()ο 6]υ» Γβί ραΙπίΑΐη «ί 
ρηκΗρ^κιΗ. Α4€» βηίιη ίη €•ιηροαβη(1ΐ8 1ίΐ(6η& 1β• 
βοΐΜϋΜ^υβ βγϋ^ίβ ΐΜτϋυβ 6Γ2ιΙ, νΐ ΙίϋΓυιη ηιιί• &4Ίυ8 
ίιΐ€ϋΙα3 ρθκατι-βΓβΙ ςιΐϋη βιιί ηοτηίηίβ βΙβΑΐβιΚ» 
ρΓ» ιη€ηΐί8 ΐΑΓ(1ίΐαιβ 15 ΓβοεηββΓβΐ. ΥβΓΟπι \ίx^ 
Βΐί$Μ βυηίοαΐ ςΐΗβ νίη βληοΐΙ 6]ιι$ βΜαίίβ ρ^Ιλίη 
βχα^ίΐ&τβπιιΐ : βχβίαιιΐ οηίιη 1ί5π 6]α8 ηοΐ&πίββ 86 
ΐΓΑ<1ιΚ6ηΐ6β (ΐ6<]6οσΓ»• Νθ8 ?6Γ0 Γβ1ί<|υαιη 1ιί8ΐ0Γί&ιη 
ρΐΌ8«Η|υ&ιιΐ4Μ% 80 (|υ<6 σιιία ρβρβι*€πΐ ι11ία8 ίιηρίβ-^ 
188 νίϋ€8ηιη8» 

9. ΡβΓ Ιιαο Ι€αιρυ8 1)β11ααι οίνίΐβ 8ΐι Οτίοηίβ ίη- 
€6ρΐυιη οιηηίβ |^βπ8 ηΐ8ΐί8 &οπΐ8ηΐΜη 0Γΐ>6ΐη•ίιη- 
ρΐβνίΐ, ΐηΐΓ8ςΗ6 88^4181188• ίΝΤβνβηιςυβ ηυηιοηιιη, 
€υηι ίη§6ο1ί (υβιιιο βορί8 β886ΐ9 ηιοη8ΐίιιιη {«ηυ8 
006|μΐ, 50 ηβιηρβ 8ηη8ΐ8 ρ8ΐΓαοι ίη 01ίθ8 <Ιβχΐ0Γ8, 
ίΓ8ΐΓυη(|υ€ ίη Γγ81Γ68 βοάβάι ίυ808 Ηΐβτο, Βϋί ιίβηί- 
406 8€ ρτ9Β8ΐ8ηϋ8 801161 ίη 6ΐαη ςυί ίρ$6 νβΐ ιηα- 

11108 8ηΐ]€ίϋ« ]θΓα 880618 νβΙΙβΚ. ΗΟΓΟίη ηΐ8ΐθΓΟΠ1 

ίθ€6ρΐθΓ 8α6ΐιθηιοο Τ1Ι0Ι088, (1θ ςοο ιΐυρίβχ. ί6ηΗΓ 
ορίηίο. Ν8ΐη €οαι 8Μ&υ8 Ιιοοιίηββ^ 8θ(ϋιο<)θβ <)αη- ζομένοις, χαΐ τήν έορτήν «ου σωτηρίου Πάτχα χαχώς. 
χα\ ιαιρίί χαίρων χλβυάζων τιμ&σΟαι, χαντήν Έλλη- 
νιx^;ν ΤΕα(δευ9ΐν (ιαπτύων, χα\ της ήμ£τέρα( χοΑ 
Μας τοσούτον χατοιφρονών [Ρ. 3)] ώς μηβ& τους- 
νέους παιδοτριβεΐσθαί ιοου συγχωρβΤν, ίνα μήτβ τ^ 
αύτου &λογ(^ Εχοι τις αντιστηναί ττοτε χα\ διελέγςαι,. 
μήτβ τιάλτν τφ τίχβι των οφθαλμών χα\ •τ{ της 
γλώττης (^ύμη φβρ^μενοςβιί της παιδεύσεωςτά^δευ* 
τερεΤα τούτον '* φέρειν χαταναγχάσίΐεν * τοσούτον 
γάρ 9|ργει πρ^ς^τήν μϊξιν τω ν^ γραμμάτων, έχείνος^ 
χα\ τήν των- συλλαβών- άνΑγνωσιν» ώς ^^ον &ν τις 
διήλθε βιβλίον Ι] αυτ6ς τ!] βραδύτητι του νου τά τοα 
οίχείου στοιχεία ονόματος. *Αλλά ταύτα μίν ώς χα\ 
τοΤς χατ' έχεΤνο χαιρου χεχωμφδημένα θείοις άνβρά- 
σιν έατίον* πλήρεις γάρ βίβλοι τά έχείνου Ιχστηλι- 
τεύουσαι* ήμεΙς δ& ^ρός τϊ ^Ίζής προσβώμεν της- 
ΙΤΓορίας, τά άτνοτελέσματα τών ά^^(ι>*^ »«*'7ου πράξεων 
ένορώντες. 

β*. Κατά γάρ τ^ν χαιρ?»ν τούτον αρχήν λαβών εμ- 
φύλιος πόλεμος έξ Ανατολής παντοίοιν ένέπλησε τί;ν 
•Ιχουμένην χαχών χ«\ έκ πολλών ολίγους τους άν- 
θ'ρώπους είργίσατο, πατέρων δηλονότι τ^ς δεξιάς 
χ ατά τών υΙών δπλισάντων, χα\ άδιλφών χατά τών 
έχ της αυτής φόντων γάστρας , χα\ φίλου τ^ τέλος- 
κατά τοΰ φτλουντος τά μάλιστα. Θωμά; τούτων ήν 
Ιςαρχος, περ\ ο5 διττδς λόγος φέρεται. Άνάγχη Λ- 
άνΟρώποις ο^σβν ήμ7ν, χα\ &χο5{,άλλ' ουχ βψει Ιχ τής 
τοτουτου χρόνου παρολχής τά τοιαύτα X1τειληφόσ^ 18X81 866βρΐ8» 000 1^818 06ΐιΙΐ8 α8ΐΜ*ρ8ΐ8> ρθ9ΐ 100^8 ^ της Ιστορίας, Γνα δή πανταχού την άλήΟειαν σωζο• 8(ΐ60 ΐ6η)ρ0Γ8 1)01680108 β]θ8€6αΒΟ<1ί (ΐίβΙοΗβ ΟΙΟ• 

110106018, ηΐ ίο οαιηϋ)ΐΐ8 88η8ηι Ι66ΐ8ΐη ν6Γίΐ8ΐ6ϋΐ 

86ΓΤ60Ι08, η666&86 681 816 ν6ΐ 816 8ϋί8 8ΐΗ8<|06 ΙΓ8- 
ϋίΐ8 ( 8|ίθ8 8£ίϋ66( 8ΐίθ8(10β ΓυυΐΟΓ68 ) 60η86Γί1>6Γ6 ; 

41196 ρΐ8οο 8ΐηϋΙ({θίΐ88 86 6Γ^ο^ Ιιοΐ6» ςιιυό ΐΓΔΰΐα- 
1008, «ίΐιίΐ οΟΙΰίΙ 8Γ($αηΐ6ΐιΐο : ίηιο ϊο(ΐ6 ίυΐοΓουι υΐ 

ν6Τίΐ&8 66ΓϋθΗΙ)α8. ΟθΙ»ί8 ΐηθΠ1€Οΐί8 ηίΐ8ΐΟΓ, ς02Α1 
1)ί8»4υΐ•8€ηΐρ6Γ <ϋ8ΐ84ϋ8ηΙυΓ &ί€η6 ν6ΐ 816 8686 Γ68 

1ΐ8ΐ>ο6ηΐ« ΡθΓ6ΐ<(|αίιΐ6ΐη ί<1 ορϋιΠΜΟ^ υΐ 61 η»8 Ιιο* 

101068 Οθϋ8 Υ6ή&αΐ6 ηΐΐ11θ<|Οβ ίΒΤ•Ιΐ16ΓΟ 001018 

ρ6Γ8ρβ6ΐ8 1ΐ8ΐ)6Γ6ΐΒ08 : 4^*^ νοτο ςοοιΐ 1οη§οπι 
ΰΑΙοχΗ ΐ6ηιρο8, 66ο ΐ|αο(Ιϋαηι ίοΐβΓ]β6ΐοιη νοίοαι, 
(ΐ6ΐ>ΗίβΓ6η οο8ΐπιαι α^οίιΐοοοηκ Γ8οίι, ορ6Γ3β ρΓβ- μένην Εχοι μεν, χα\ τους τοιώσδε άλλα μή τοιώβδ< 
μόνον παροδιδβμένους λόγους άναγράφειν, ουδέν Ικ 
τής τοιαύτης αμφιβολίας χα\ πλάνης λυμαινομένης 
τής προκειμένης ήμΤν υποθέσεως, μοίλλον μίν οΟν 
χα\ ασφαλεστέρας τυγχανούσης τοΤς γε μή οΟτως 
ίχειν άλλ* οΟτως διαπληχτιζομένοις άεί. Άριστον 
μίν γάρ ήν, εΐ γυμνής ύπαρχούσης τής αληθείας 
χα\ ήμεΙς Ιχτδς παραπετάσματος τήν πανείδησιν οΓ 
άνθρωτΓΟί εΓχομεν έπε\ δέ 6 πολύς ^εύσας χρόνος 
οΤόν τι κάλυμμα ήμΤν προσ^εθέν άσθενβστέραν την 
γνώσιν εργάζεται, δεΓτ^} γε φήμη κοΥ χληδόνι πει• 
Οομένους ε!ς φώς άγειν ποσώς τά πράγματα, άλλ** 
οϊχ\ τψ ποταμψ τής λήθης παραδοϋναι ολοσχερώς. Ιίοηι 8ϋ ηΐ^ Γβοιι» ο1»04ιμο1Ο8 86 6θη]β6ΐ«Γ« τβΙ Ιβπυΐ 88ΐΐ6ηι Γ8(ϋο Γ68 ίη 1ιΐ6βπι ρκοϋυοαπιυβ βΐ- 
ηοκ ρβηϋο8 . οΜίΗύηίβ νθΓ(ί6β ηΐ6ΐ^βη<ΐ88 ΐΓηϋ8ηΐϋ8. 
10. υηα 68406• ρρίπ|8^ ορίηίο, ίη-ςΟΑπι 61 ο^ο πΐ8- ρ ι'. Ό μλν ο5ν είς χα\ πρώτος λόγος, φ χα\ Ιγώ ιιϋΜΐβ ρ6(ϋ1>α84υ(ί 60, 86ΐίρΐ;ί8 ^ϋ)υ8ϋ8πι πιοηυ- 
1060118 086ί6ηΐϋ>ιΐ8 11<1βη), Ιιφ6 681, η6ΐηρ6 οηοπί' 

Τ1|0018ηΐ 61 θΙ)86υ?ί8 ^60011)084116 ρ8Γ6ηΓΐ1>αδ, 8(1 
Ιΐ8Β6 86ΐ8Τ0Γαηΐ 88118 ρΓ088ρΐ8 , 4"' 88:ρίη8 10 
0η60ΐ6 6(Α8ί8 60^8186Γ0ΟΙ. ΛΙΙ^Γβ 118406 ρ80ρ6Γ<'ΠΙ 

¥11801 8081601808 Γοηοθ8ηιιη4θ6 8ΐΐ4ηί(1 4«ΙΧ8ί(0ηΐ8, 
Γ6Η6Ι8 51 Ρ«^ί• 6ρο1ίηι νβηίΐ. υΟί νίΓΟ 6ΐΜ4ΐ8πι 

ΟΠίίοίβ 86Β8ΐθηί 8(1Ιΐ»Γβη8, ςί«84β6 &(1(1ί6ΐ08 θ586• 
4αίΐ8 86 ΐη1θί8ΐ6Γ 6ίί66ΐ«8, 60 Ιϋ)ί<1ίη{8 86 ίΜίΐ8ΐί8 
ρΓΟ€688ίΐ οι 6ΐ Ιΐ6Γί 6θϋϋ6 ΙΟΠΐηΐ406 ρθΝθ6Τ6 60- 
08(08 811. Οαο Γβ (16Ι6618 6001 ρτοΙ^ΓΟΙΟ ίη[^6η8 ί6ΓΓ6 πείθομαι έξ έγγραφων τινών Ιχων τ6 βέβαιον, τού- 
τον δρμόίσθαί φησι τδν βωμ^ν έξ άσημων τε γονέων 
κα\ πενιχρών, άλλως δέ κα\ Σχλαβογενών, τών πολ- 
λάκις έγκισσευθέντων κατά τήν Άνατολήν. Πενί^ 
γοΰν άποζών χοι τήντύχην [Ρ. δδ] εμπορευόμενος 
τήν Ιαυτου μίν άπέδρα, πρδς δέ τήν μεγαλόπολιν 
ταύτην είσέφρησεν. Κα\ δή τινι τών συγκλητικών 
έξυπηρετεϊν τε κα\ λειτουργεΤν κολληθείς αίσχΰνοι 
δι' άκολασίαν κα\ καθυβρίσαι τήν δεσποτικήν εύνήν 
χα\ τά λέχτρα τούτου ήπείγετο. Έπε\ ουν φωρα- 
θε\ς ούχ οΤός τβ ήν τ6ν πολΟν βνειδον χα\ τάς διά ΥΑΚΙ^ε ίΕΟΤΙΟΝΕδ. ■• τούτων Ρ. ΓΛ ΙΙΒ. Π. - ΜΙΟΗΑΕΙ ΑΜΟΚ1ΕΝ8Ι8. 66 

τοΟτβ ύπομβΤναι πληγάς, ψυγιλς πρ^ς τοίις ίζ '^Λ.γαρ Α ηοη ρο&86( αο ρΓΧίβΓβα ρΟΒΟΑδ . ΙαΠι ίΑΰίιιοτ» ιιιο- γίνεταί, χαΊ τούτοις τυίστιν !χανί;ν ίκ τε των χαταλ- 

λή)ιων αυτού βους ιζράξεω^ 2ιά «ολλών ^βι^ χρόνων 

(Ιτος γ4ρ που διηνύετο τούτφ «έμτττον χα\ 6ΐκοστί>ν) 

κα\ έχ του τ6ν Χριστδν χα\ Θεόν ήρνήσθαι ημών, 

7:οΑ£μ£χης τίνος φάλαγγος γίνεται Αρχηγός χα\ χατά 

Χριστιανών <δπλ(ζεται, κραταιοτάτ|) χεκρί τήν τών 

'Ρωμαίων βασιλείαν ύπ6 την αυτών χείρα πο(τ;€αι 

καβυπο-ιχόμενος. Κα\ ίνα μή τίνα έμποδών ?:αρά 

'Ρωμαίοις γινόμενος σχζ, πάντας ίέ συνεφαπτομέ- 

•Λυς κα\ τούτου προκινδυνεύοντας, Κωνσταντίνον 

εΤν2ΐ αύτ^ν της Ειρήνης διετράνου χα\ Ιπεφήμιζεν, 

όν ^ι &νο:α χα\ τό του ήθους ώμ^ν πάλαι μίν μετά 

•ςής βασιλείας άφείλετο χα\ τους οφθαλμού;, τηνι- 

χαΰτα δέ χα\ τδν β(ον μετηλλαχώς ζν. Έπε\ δ^ χα\ ϋΰπϋΐιυβ 4ϊοη8ΐίΐυΐ2$ ηιβίιιβΓβΐ, 3(1 Αβ&Γβηθ8 ρΐΌΓα- 
Κίΐ; ^υ^I)υ$ ευιη $ο β^Ηβ ιηηΙΐΟΓυοι 3βπι ΑΒίιοιυιη 
ρβΓίευΙο (&ηκιο$ 6ηίη) ςιιίιιςαβ βυρτΑ νί^ίικϊ βχβςβ- 
Γ31) 30ΐυαι 6χ ιηοΓίιηι οοηνεηίβηϋα, Ιυηι 6χ ΟΙΐΓίδΐί 
Οϋί ηο$1π 6]υΓαΐ& ϋιΐβ ρΓοϋα&ββΐ, ιηίΙίΐΑΓί οοΐιοηί 
9ΐ) 618 ρΓ9εβ£ίΐυΓ Β^ £οηΐΓ3 €]ιπ8ΐί3ηο8 ΑΓίηιιΐιιι:, 
τοΙ)υ8ϋ85ίιη9ΐ ζη&ηυ Ποιηαηυπι ίαιροτίαπι ΗΙοΓυιη 8β 
(Ιίΐίοιάδ ΓαοΐυΓυιη ροΐΐίοίΐυβ. Αο ηβ ςυίβ ΙΙΙι &ρ«4ΐ 
ΒοπΜίηοβ ηβ^οΐίαιη Γαα3ΐ, 8β(1 βί ροΐΐυβ ουηοϋ 3(1- 
]υη2ηηΐαΓ5;αοςα« ρ&ηουΐοΐυίαικίυηι βυπι $υ8ϋίρί8ΐιΙ, 
6886 86 €οη5ΐ3ηΙίηυπι ΐΓ6η68 ΩΙίυπι ηΐ3ΐΐίίβ8ΐ3ΐ 36 
ί3πΐ3 νυ1β3(, ςυβιη ϋβπιβρίί» σιΟΓυιηςαβ €Γυ<ΐ6Πΐ33 
11113 ουιη ίιηρβτίο 1υηυηί1>υ8 φίοςυβ οΗιη ρ^^ν3V6^3I« 
<}υί(Ιιΐ6 ιυηο 6ΐί3ΐη ίη.Ιιυηΐ3ΐη8 6886 ϋ««ί6Γ3ΐ. Ου» <^ τών πι^ξεων μέγεθος χαΐ αΐ βόσχουσαι τούτον έλ- ^ νβΓΟ ουιη .βαίοηυιη ΠΜίμιϋυχΙο, Ιυπι φι» 6ΐιηι .ρ3- 

806ΐ)3η1 8ρβ8, ΓθΓυιη ςυβαΐίίαιη 36 ηβ(^οίκ>πιιη 80- 
χϊίιιιη 6χί|;6ΐ)3ηΐ ( ηοη 6ηίαλ αϋΙβΓ 8β Ι6η*« ιηβΓίςιιβ 
νί6ΐ0Γ6ΐη ΓοΓ6 3Γΐ>ίΐΓ3ΐ>3ΐΜΓ), 6χΐΓ3ηβϋΐη ςυΰΐιιϋβιιι 
8ί1}ί ΠΙίυιη 3(1ορΐ3(, 1ιουιιη6ηι 8ϋίΠ(^6ΐ ςοΐ Ιοίίυ• 

0ΟΓρθΓΐ8 60ΙΐίθΓΐη3ΐίθη6 ΐηβηΙΐΒ Τθ60Γ(1ί3ΠΙ ρΓ0;ΐ6>Γ6ΐ. 

Ηυί6 ςυοςιιβ ρ3Γ68φΓ0 6χρ6(1ίΐίοα6 οορί38 βδβί^ηβχ* 
36 €οη8ΐ3ΐι(ΐί ίιιιϋΐο ηοιηίηβ 6χ 8υ3 (ΐαβιηηυβ ρ3Γΐο 
Αοιη3υ3πι (Ιίΐίηηβιη 52 ροριιΙβΓΐ 36 ίη6υΓ83Γβ |«- 
1>6ΐ. 1.60 Αηιΐ6ΐιίπ8 Γ6ί ρυΙ)1ί6» Ιΐ3ΐ>βη38ΐιυ^ΰΐηοιΐ6- 
ΓϋΐΜΐυΓ, 8υΙ> ίιιιρβίΊί 8υί 6ΧΐΓ6ΐη3 ΐβιηρθΓ3. ΐ8ρ3Γηη 
Τ3ΐί(1ί8 3(1νι:ι-8α8 ίΙ«υιη 6θηΔ3ΐί8 6ορίί8, 8υί8 ςυίιΐθπι 
6ΐ3(1ίδ αυ6ΐοΓ Χιιίι, υΐ ςυί ρπιηο Ιιοβίίιιπι ίηβυκα 

ΐ6Γς3 <]6<Ιβ1ΊΙΐ4, ίΙΙυΠΙ νβ|*0 3Ιΐϋ36ίθΓ60Ι Γ66ίΐ 36 013- χίδβς χοινωνόν τίνα τών πραγμάτων άπήτουν (ού γ4ρ 

αν άλλω^ αύτφ τα χατά γήν χα\ θάλατταν ύπελάμ- 

6ινε χριταιοΰσθιι), χαΐ υΐ^ν τίνα έπείΐΐαχτον βίο- 

ποιεϊται,*τ1\ του σώματος μεταμορφώσει τήν της 

.ψυχής δηλούντα άπόνοια ν, φ •χα\ δυνάμεις άρχουσας 

τιαρα^ών χαΧ Κωνατάντιον .μετονομάσας Λλλοθεν, 

^αι;τ^νδέ έτ^ρωθεν τ|]ν τών *Ρωμα£ων χείριιν χα\ 

χατατρέχειν έπ^ταττε γην. Λέων τότε χαιρου ό ίζ 

*Αρμενίων τάς τ|}ς βασιλείας έχεχρατήχει .ήνίας, Ιν 

ύστ£ρφ χαιρφ* ^ δύναμίν τίνα χατ* αύτου συστήσας 

ούχ άζ:όλογον αύτ1)ν μ&ν σφαλήναι έπ^ίησεν (&μα 

γαρ τ^ πρ^^ς πρόσωπον απαντήσει έτρέπετο πρ6ς 

φυγ^^ν), τούτον δΐ Ορασύτερον χα\ πλέον^ήντά χαΟ' έαυΓ^ν φρονεΐν. Κα\ δ μέν πρώτο; .χα\ πολύς ^ ]οΡ3 ςυ^ιιη ριο 8υί αιΐίοηβ 83ρβΓβ ίιιιριιΙΗ. ΡΓίιη* 
'χΑτως Ιχ«ιν λόγος -κερΧ της τοιαύτη; χινήσεως χα\ Ι^αχ 681 1οιιββίΐϋ6 6βΐ6ΐ)η8 36 ^νυΐιμίλ ρηιηί 6)ΐϋ ατάσεώ; ψησι τήν αρχήν. 

ια'. *Ατερος δέ τούτον είναι τδν θωμδν^ μηδίν πε^\ 

της χλήβεως διενηνεγμένο;, τ6ν τφ Βαρδανίφ μίν 

'πά/.α( συνόντα, παρά του ή'γησαμένου δέ Αέοντος 

τιμηΟέντα - δς την τών φοιδεράτων τηνιχκΰτα διοιχών 

άρχην, κατά τδν Άνατολιχδν ένδιατρίβων, ίπύ τ6ν 

>Ι(χαηλ &ρτι διήχουεν άνηρηχότα τ^ν Λέοντα* έχδι- 

χών, δμού δέ χα\ 9υμ6ν ίδιον άποπιμπλών (ετύγχανε 

γάρ ^ου πό^^ωθεν εξ ήλιχιωτών διαφε ρόμενος πρδ; 

.αυτ^ν), κα\ αμα τ^^ν •' περ\ αύτοΟ του έν ]Ϋ» 34] τψ 

ΦιΐΑμηλίφ μοναχού πρό^ΐ^ησιν φ^βού^ενος, χείρα 

έναντίαν χινεί, χα\ χείρα ού μιχράντινα χα\ ασθενή, 

^αρε&αν δέ χαι άνδρώδη χα\ νεανιχήν, πάσαν ήλιχίαν 1001118 36 (Ιβί66ΐΙθηΐ8 η3ΓΓ3ΐίθ. 

11. ΑΙΐβΓ3 1ιυη6 ΤΗοιη3Πΐ βυιη 6886 3ΐ^Γΐη3ΐ, 
ηυ1!3 ηοιιιίιιί8 (Ιίν6Γ8ΐ(9ΐ6, ηιιί ίη Β3Γ(ΐ3Ηϋ ςυοη(ΐ3ΐη 
Γ3ηιΠί3 Γα6Γ3ΐ 36 ςυβιη 1ι60 ίηιρ6»ιΐ0Γ <6Γ63ώ8 Ιιο- 
ηθΓίΙ>υ8 3υχ6Γ3ΐ. Ι8 (ιιη6 Γ<£(ΐ6Γ9ΐο^Γϋηι 3βηΓιιιί ρηκ- 
ρο&ιΐυ8 ίη 0Γί6ηΐ3ΐίυ(η (1ΐ6ΐη3ΐ3 «16^6531. ΙΙΙμ ίΐ3ςηβ 
Μί6ΐΐ3θΐ6Γη 3 1•60Π6 ρ3υΙο 3ηΐ6 8υ1)ΐ3(υιη 3α(1ϋΐ, 
€^118 ιϋΐαΓϋδ ηΐ3η689 8ίηια1 νβΓΟ 6ϋ3η) ιγ38 ί1ΐ6 8υ38 

6Χ83ΧΪ3ΐυΓα6 (Ι13ΐη 3ΐ) 3(1θΐ6&66ΙΐΙί3 ΙΐΑΟΐΙ 83118 6*1 

6Ι1Π1 λΙί€ΐΐ36ΐ6 οοην«ιΐ6Γ3ΐ}, 8ίηιυΙ ςιιοςυβ ΡΙιΊΙοιηβ- 
ϋ6η8ί8 Π10η36ΐΐί (16 86 ν3ΐί€ίηί3 Ιίηΐ6118• ίιι 6υηι 
ιηον6ΐ| 1106 νβΓΟ ιηο<1ί6ί8 6ορϋ8 36 ΊιηΙ)6ΐ1ΐ1)υ8» βΟϊΙ 

ίΐ)260ΐΐ1)ΙΙ8 νίΓϋίςυβ ίθΓΐίΐυ(1ίΠ6 36 ν6|;610 ΓθΙ)ΟΓβ τών δόρυ δυναμένων χινεΤν Ιχων μεΟ* εαυτού. Έτύγ- Ο Ιη8ΐπΐ6(0 6Χ6Γθίΐυ, ^υηι ηυ1ΐ3 χΐηβ 3(1 3Γΐα3 ίϋοη€3 ^^ανε γάρ πω; χα\ άλλως δ Μιχαήλ ύπδ πάντων μι- 
σούμενο;, άτε δη χαχής μ^ν αίρέσεως μετεσχηχώς 
της τών Αθίγγανων, ώς εΓρηται, χα\ δτι γλώσσαν 
χωλεύουσαν ξχων είς άνινδρίαν χα\ μαλαχίαν διεβε- 
6όητο, πολλφ οέ μάλλον, δτι τήν ψυχήν της γλώττης 
ούχ ήττον χωλεύουσαν Εφερεν, έβδελύσσετό τ• χα\ 
είς φόρτον λελόγιστο τοι; πολλοί;. Ό βωμοί; δΐ, ε Ι 
χα\ τδ σκέλος πετυηρωμένος χαΐ τψ γένει βάρβαρος 
ήν, άλλ' ούν τίί γε πολι^ αΐδέσιμος, κχ\ μάλλον φι- 
^^ούμενος έτύγχανεν, δτι τδ εύπροσήγο^οον χαι άστείον, 
οΤα δη φιλεΐ δ στρατιώτης δχλος, αύτφ που συνου• 
σΓωτο έχ παιδδς, χα\τών χαχά γενναιότητα σώματος (ΐ68ί^0Γ3Γ6ΐυΓ. ΑΗοηυί οινίπι 6ΐΐαιιι Μίο!ΐ36ΐ 6ΐιη6ΐί8 
Χ6Γ6 0(1ίυ 1ΐΛΐ)6ΐ)3(αΓ, Ιυηι ςυοϋ ΑΐΙιΐη[$3ηοΓθΐη πβ- 
ΓβμΙφ Ιΐ9ηι-6δΊ5, υΐί (116 Ιυηι 68ΐ, 6θΗΐπΐ6ί6ίο ρο11υ1π8 
68861» Ιιιιη ηυοά 1)α11)υ(ί6ηΐί8 ϋη§υ» νίΐίο ΐ3ϋθΓ3ηβ 
ίιηΚ)6ΐΙί8 ιιιο11ί8(|υβ ηοηιοη 1ΐ3ΐ>6Γ6ΐ ; Ιυηι 6ΐί3αι (|υο<1 
ηοη πιίηυ8 3ηΐηιο (|υ3πι ]ίη|;υ3 ίπιρο^Ιίΐυδ 6Μ6ΐ, 

ΙΐΟηΐΟ 86ΊΙί6β( ρ6Γν6Γ8ί8 ΠΙ0Πΐ)υ8» 6Χ866Γ3Μ0ηΐ 53 
6Γ31 36 νυΙςΟ ωοΐ68ΐυ8 ρυΐ3ΐ)3ΐυΓ• ΤΐΐΟΙΒ38 ν6Γ0 
ςυ3η(]υ3ΐη 6Γυΐ'6 θ11ν.80 36 £[€υ6Γ6 1>3Γΐ)3ηΐ8 6Γ3Ι, 
63ηίΐΐ6 ΐ3Π16η νϋηβΓ3ΐ>ί1ί8» η)3)(ΐ8(ΐυ6 3 6υη6ΐί8 3ΠΙ3 

1>3ΐυι*, ςυοιΐ η6ΐιιρ6 3ΐΙ 6οηβΓ68βυιη Γ36ΐϋ8 3ΐ<|ΐιβ 
υΓΐ)3ΐιυ$ 6Γ31 ; ΐ|υ38 υΐΐηυβ <1οΐ6δ 0Γ(ϋηϋ>υ8 (|;Γ3ΐί83ί- ■'τά;Ρ. ΥΑΚι.^ ίΓΧΤΙΟΝΕδ. 117 ΤΗΕ0ΡΗΑΝΕ8 ΟΟΝΤΙΝϋΑΤϋδ. 63 

ιηΐβ « |Μΐ6Γθ ]ϋηΐ βΙΙ)! 39<ΊνοΓ3ΐ, εθΓροΓί$ηιιο Γθ5θΓβ Α ού βή τίνος Ιφαίνβτο δεύτ£ρος. Οίτος οΐίν τοίις βημυ• αοήύψΛ ίιΐ ΒΟΜ ρ3Γΐ68 9ιϋιΙιιοΐΊ$, νιιΙςυ8({υο Η)3|;ηί- 
Ιΐ€ί» ΙαΓς{ΓιοηίΙ»α> βΙΜ ϋβιηβΓβΓί δίαάβηβ, ΰίαπο» βι 
Ι€ηα1 ο1ΐΒ€υΓθςθ€ βνββίΐ οιςηο ηιαηα ηιίιι!η)9ΐ νΛ^- 
ΐ;ιιυ§. ΑΗοβ τ€Γΐ)θηιιη Ιοηοείηίο βιηΙ^ίΐίχηιιβ ςυ»• 
<Ι•η) ΐφβΓίβ $ί1){ Γθη€ΊΓι&1)βΐ, ςηοίςυοΐ ηίιηίΓυιη 
ιιοτ8Γυηι ΓβΓοιη θίνίΐΐΒΓΟιηςαβ αιηοΓ Ιηε6886Γ2ΐ; 
&1ί)ο$ ν! 30 ΓβηίΐοηΙβ ϋηίιηο, ςυοβ Ι^βΠοΓϋΐη οίνίΠυπι 
ιη&ΐλ ]8ΐη ^οείοβ ρβπουΐο ηοη 1>ΐ«Ι)9ΐιι<. Εο ίηίΐΐο 
«ΓΐιρβΓυιΚ ΜΙ» «ΊνΊΠβ, ΙηβΙβΓςιιβ ΝΊΙι&εοΓυιη ο^ιΐλ- 
Γ«0(«ηιιη &ρβΓ('8, ηοη βςυα, ββϋ ογηογθ 16γγαη) Ιαγ^ 
ΐΓΗΐ^ΑΓυηΐ• Ηιηε κβΓνΙ β(1νθΓ5υ8 ΙιοΓΟβ, ηιΗββ βίβΐιο- 
ηιηυβ ΑάτβΓβυβ εοΙιυΠΑΐβπι, ΰβηΐυπο λϋνβΓδοβ 
€χβΓ£ΐΙιΐ8 (Ιυοβιη ΟΓυβηΙο ΓβπΓΟ (ΙβχίΓαβ λΓηιανβΓυηΐ. Β νιους φάρους εΙσπράττοντας ε (ς έαοτ^ν εΕαποιηνάμε• 
νος, χα\ έχ μεγαλ^φρονος έτηδόσεως νπουβά(ων 6φ* 
εαυτόν τΓοιεΤν το{;ς ιηλλο^ς, πολύς γέγονεν Ιχ μιχρου 
χ^\ μέγας έξ ελαχίστης χειρός '-ϊους μίν γάρ ζγ« 
ΐΐειθοί χαί τινι φιλί^, οσοις δή δ νών χαινών πραγ- 
μάτων χα\ τ^ φιλοηλουτεΤν Ιρως ένην **, τους δέ ρίψ 
χλ\ γνώμη άβουλη τφ, δσοις δή τά των εμφυλίων 
ντάσεων χαχά Ιν ιεείρ^ ήδη γεγέντ)ντο./Εντεύθενοζν 
οΐ εμφύλιοι άνα^^ηγνύμενοι πόλεμοι, χα\ οΓόν τίνες 
Νειλφοι χατα^|}άχται άνοιγόμενοι,ούχ Οδατι, άλλ' αΓ- 
μάτι τΙ^ν γην χατεπότιζον. Εντεύθεν χα\ δούλοι χατά 
δεσποτών χα\ στρατιώτης χατάταξεώτου χα\ λοχα- 
γός χατά στρατηγέτου τήν χείρα φονώσαν χαΟώπλι- 
ζεν, χαΐ π2σα τέως ή *Ασία {ίυθιζομένη χατέστενεν. Ηλ€ΐβηοδηιΐ6 οπιηί$ Αβί^ ηαλϋδ οΙ)Γυι& (ΙίΓαπι ^β- ΑΙ μέν γάρ αυτάνδρως των πδλβων άνήρηντο τψ π)βΚ>&Ι. ^ΙνίΙβίυιη ΑβίΦ ίηΐβςπβ, αο ςααηΐ» βΓ&ηΐ, 
€Χΐ0ΓΓβηΐ6 ηβία ^Ιθάίϋοηβηι ΤΙιοηικ Γ•ί46ΐ)*ηΐ ; 
ψϊΛ 3υ(6ΐη ί(ηρβΓ3(οπ βάβιη ΜΓναηΐεβ άιη δχριοβ- 
ςυβ Υβ8ΐ1(6Γ3ηΐ, ηιυΐΐΐβ «χάίΐ^ϋ» ρΓ3ί(ΐ3Γαιη(|«β τΙ 30 
4!Γ«ρΐΐοηίΙ)ΐΐ8 ρο5(ιη(Μΐυπι βι ιρ806 οοΐΐυηι &α1)πιίΐΐ6- 
1ΜΜI^ ΟΰΒΐςοβ 10(8 ΑβΙα ίιι β]υ8 ρ8Γ(ε8 οοηεβδβΚ, 
6Χ€βρΐί8 (1υη(8Χ8( €αΐ30>Ί8 Ορβίεϋ ει ΟΙ1)ΐ3ηο Αγ- 
ηείΜΜΟΥοαι άνείΐιιιβ. (4 ^ί ^"^ *^1ί ^^^ Ι3η(3 
βχβΓ€ί((ΐ8 (Ιοευοι ηιυΐΐίΐαϋίηε Μίε1ΐ3ε1ί ρηίαιη β<1οπι 
86Γν3ν6Γε• ΚΙείΓοο εϋ3πι ΜΙεΙι&εΙ 0Γ3Γΐ3ΐη τεΓε- 
τεηβ, <|ΐιο<Ι €|υ8 'ελυβΑηι ηοη ρΓ0(1ίάΊ85εηΐ, ηυηηιί 
ιιηίο8 «Γΐ^βηίεΙ ίη «ΓλΓίαηι ρΓίΗε{ρί8 ίηΓοΓΓί 8θ111ί Θωμ3, τψ φόβφ πεισθεΐσαι * α! δέ πολλάχις άντιπί- 
πτουσαι, τά πιστά τφ γε χρατουντι τηρουσαι, μετά 
πολλών φόνων χα\ άνδραποδισμών ύπήγο^το δεύτε- 
ραι. Πλ^ν άλλα π^σα *Ασ{α'^ιησω τούτου (γένετο, 
Ιχτ^ς του τδ *Οψ(χιον Κατάχυλα στρατηγονντος χι\ 
*Ολ6ιανο3 του τών *Αρμενιαχών* οΐίτοι γάρ δή έν 
τοσοΰτοις μόνοι στρβτηγέταις τά πιστά τηροΰντες 
^ρδς Μ«χαΐ2λ άνεφάνησαν. ΟΤς χαι\ τήν χάριν απονέ- 
μων, ώς μή προδεδωχόσιν αύτ6ν, τ6 εΙς τδ βασιλιχδν 
τελούμενον ταμιεΤον δημόσιον χαπνιχδν οΟτω λεγό- 
μενον μιλιαρίσιον Ιν συγχεχώρηται * τών γάρ άλλων 
πάντων άνά δύο τελούντων άνέχαθεν μιλιαρισίων, 
[Ρ. 55] άλλα χα\ αυτών τούτων, τότε τδ εν άφείθη {30 Γαπΐ3Η«Ηΐ ΐΗΙ^ιιΐυαι γοθ3ΐ)3ΐηΓ) νεηΐ3ηι είβ Γεείΐ. 

Ν3ΠΙ οοΑΐ ιϋΙ 0ΠΙΙ163 ]3ΐηρτί<ΐ6ΐη ( «ρ8ί([ΐΐ6 ρεπηάβ 30 ι* διά τήν εΟνοιαν. 

εβίεη) ηιιπιιηοΐ <Ιαο8 αιΗίβηεηδββ ρεηιΙβΓοηΐ, ΙιοηενοΙεηΐι» πιειηΟΓ υηαπι ιΗί8 τεπιΐβΐΐ. ϋ. υ5ί 60 8(η(ΐ1 0ΟΠΐρ08ΐΐ38 Κθηΐ3ηθΓϋΠ1 Γ68 

Α((3τβηΙ ()ί<I^οε^αηI, |^Ρ3ΐί8δ)ιηε ρΐαηε 3ο ρΓ0Γ$υ8 
)υοιιηιΙο Ιΐ3)>υεΓυη{. βυαπι οηίΜ οαπι οεοαβίοιιεπι 
ίαοίβη(68, οπιηββ 8εουΓβ ρΓονΙπεΪ38 3(ςυ6 ίη$αΐ33 
ηειηίιιβ οΐΜΐβίβηΙβ ΙηουΓ8ίοηί5ιΐ8 ν88ΐ3Γ6 α^^γο- 
(ΙϊαηΐιΐΓ. 0ιιΙΙ>υ8 •υ()Ι({8 ΤΙιοπ)38, ηεΐυεηι ηε ςιιίϋ 
8υΊ ΓβΓϋηι ηον3Γυπι ηιοΙίΓεηΐυΓ οΐ «5 ίρ&ο (Ιείΐοε' 
τεηΐ, 8*1 ιρ$6 εοΓαπι ςυΐ 4οηι1 Γεηΐ3υ5εΓ3η( οι τείί- 
ί|ΐι( Οηεηΐίβ ηυΙΐ3οι ειΐΓ3πι ι^εηοΓοί, βεά ΙρβοΓυπι 
<ΙΠο8 3ΐςαβ ηιΟΓεβ (ΙΐΓίρί όυοίςυο ίη ε8ριίτίΐ3ΐειη 
&ίιιεΐ'εΐ, ορεπΒ ρΓείΙιιη ρυ(3νί( Ιΐ3εΐειια8 Α|;3Γεηο» ιβ'. *Α χα\ μαθοΰσι το7ς *ΑγαρηνοΓς άγαπητδν 
χατεφαίνετο χα\ ολω; Ιντρύφημα ' χαιρου γάρ λαβό- 
μενοι π3σαν χώραν χα\ νησον χατέτρεχον άδεώς, μή 
τίνος Ιμποδών Ισταμένου αύτοΤς. Διλ χα\ ταύτα τφ 
βωμά διαχηχοότκ, Ιπεί τίνα χίνησιν έχ τών έαυτου 
ώετο χα\ νεωτερισμδν, εΓ γέ τίνα φροντίδα μ); τών 
Ιπ* οΓχου ποιήσοιτο χαΙ της άλλης ^Ανατολής^ άλλα 
συγχωρήσοι τους τε παΐδας χα\ γυναίχας χαταληΐ- 
σθ^ναι χα\ αίχμαλωτισθήναι αυτών, συμφέρον χέ- 
χριχε «τέως μΙν έπιχρατήσαι τήν αυτών όρμήν δι* 
επιφανείας αύτοΟ χα\ τφ πλήθει τών δυνάμεων Ιχ- ΐ'ΐιπν ίαιρβίυπι εο(ιίΙ>ετβ, ο1)]βοΐθ(ΐυβ ΠΙΙβ οορΊθ8θ |) πλήξαί τε χα\ πρδ; είρήνην πανούργως έχχαλέσα- εχοΓοΙϋ ιηείυπι 1ηευ(εΓ«, βίςυβ 9<Ι ρ3εβπι τειοτλ- 
ΐοΗλ «Γΐβ οο§;βτβ. Κβ8<ιυ6 3<Ιεο εχ νοίο 8αοοε8βϋ• 
Ν3ΠΙ οαπι ίη τε^ίοηεπι εοΓοπι ΪΓΓηρίββει ε( δ3Γ3- 
ο.εηι ΙΙΙΙυβ ΙηιρεΚοηι βυβίίηετε ηοη ροββεηΐ, 1ΐ3ΐ>ί(ο 
ουπι 6ΐ8 εοΙΙοςαίο ρλοεπι οοπιροηίΐ 8ΐΙ>Ιςυβ Μΐί 
«οείοβ 8ά]υη2ίΐ, Ιιοε ρ3ε1υ3 εί8(|υε ρο1ΓιοΙ(η8, ςαο<Ι 
€( 8υρεΗυ8 (1ΙχΙπιο$ : ρτοάίΐηπίίη ηνΊηΙηττιι Αοιηβ- 
ϋοτηηι βηβί βοτίΐηιηΗ£ ίπιρβήηηι ΗΗχ ίνΙ>μαντηιη. 
ΟνοεΐΓ03 ηεο οοηβίΐίο 5υο ΓΓυ$ΐΓαΐυ$ εβι; ςηΐη ε( 
εοπ>η3ηι, ΙιηρεΓϋ 55 ίηΒϊ^ηε, οοΗΒεςιήΐιΐΓ, ε( ίη- 
ρ«Γ3ΐθΓ »1> ΑηΐΙοοΙιεηββ (υηο Εοείεβΐ» ρΓ»5ΐιΙε, ^3' 
€θ1κ> ηοηίηε, ρΓ0€ΐ3η)3ΐυΓ. ΰο^ιίςυε ίη(εηΐεπι 
ύχεΡοΊΐιηη, <)ηΙη ροΓιυβ οοΗ3ΐαπι 3εοεριΐ, 3ά οογ• 
ΓθΙ)θΓ3η(1υιη 8ϋ>1 ίηρεπηηι, ηεο εχ ί1Γΐ8 <Ιηηΐ3Χ3ΐ 

ΥΑΒI^Ε Ι.Ε€Τ10ΝΕ$>. 
** Ιρως Ιν^ν] Ηίβ αρίιΟΓ ρο$1 πραγμάτων Ιοπΐ8. σΟαι. Ό χα\ συνέβη * ώς γάρ αύτοίς άρτι δ)] τοΤς 
ΣαραχηνοΤς εΙς τήν αυτών εΙσβάλλων έξ ύτκοστροφης 
άνύτΓοιστος χατεφαίνετο, ε Ες λόγους δ9) προελθών βαρ- 
βιριχοΟς «πονδάς τε έποιείτο •1ρη νικάς χα\ πρδς 
συμμαχίαν έξεχαλεΤτο αΰτους, συντιθέμενος τε χαΐ 
ύπισχνούμενος & χαι πρότερον εΓρηται, τά *Ρα>• 
μαΐωτ τβ χροδονται δρια χαϊ ^ή^ αύτώτ αντοΊς 
ϋπδ χείρας χοιτίσαι αρχήν. Όθεν του μ^ν βουλεύ- 
ματος ού διήμαρτεν του οίχείου, άλλα χα\ στέφους 
μεταλαγχάνει χα\ αύτοχράτωρ αναγορεύεται παρά 
του τδν έν *Αντιοχεί^ θρόνον τηνιχαΰτα μεταποιου- 
μένου Ίαχώβ, χα\ χεΤρα συλλέγει πολλήν, μόίλλον δέ 
λαμβάνει πρδς τήν αύτου χραταίωσιν* ού γάρ *Αγα- 
ρηνών μόνον τούτων δή τών ήμΓν γειτονούντων χαΐ β9 υΒ. II. -ΜΙΟΗΑΚΙ ΑΜ0ΚΙΕΝ5Ιδ. <}0 

όμο^ούν€ων, ^λλά χαΐ αυτών των ένδ^$ρον οίχούν- Α Α§;ίΐΓοη45 ςυι ηοΙΓ» νίςίηϊ 6ΐιηΐ 64 ΑΑίϋοΗ, νβ^«αι των, ΑΙγυπτίων, Ίνδων, Περσών, Άσσυρίων, *Λρμε- 
νΙων,Χάλβων, Ιβήρων, Ζηχών, Καβείρων, χα\ πάντων 
τών δ)) Μάνεντος συστοιχούντων δ^γμασκχαΐ Οισικί 
μασι,Ίούτας οΟν οΤον κατοχυρωθεί; χαΐ πάντοθεν Ιαν- 
τ^ν περίφραξα; Αριστον ύπετ^πασε τοϊςτρόποις χαΐ 
τήν χλήσιν άλλάξασΟαι χα\ υΐδν είσποι^αασθαι ως {£θΐ 
^δήλωταιί. 

ιγ*. εΐσβάλ).ε( ουν π&«αν πορθών την *Ανατολΐ{ν 
χα\ ποίβ&ν ήλιχίαν τήν μΙ] διά πειθοΟς έρχομένην 
αντψ. *Α $)] 6 βασιλεύων άχηχοώς, μείζον είναι 
«ρ{νας των Εργων τήν άχο^ν, χατ* αύτου εκπέμπει 
βτρατ&ν ούχ άξι^χρεων ούδ^ άζιόλογον* φ συ^^γελ^ 6 
Θωμάς τους μίν (ασ'κερ χι ποτ6ν βιψών Ανε^^^φηβεν, ^ε}$γρι'^15 &θίΙίθ6(, Τηάίδ, ΡθΓ&ίβ, Α9&^ΓΗ5, ΑΓΟ^ΟϋΜβ, 

€Ιι»1(ϋ?, 11>6π$, ΖβοΙιίβ, £9ΐ1ίπ&, ϋδςυβ ^ιοιιίΙ)ΐι» κ|αί 
ΜΑηβΓι& (Ιθ€ΐηη«ηι βΐ. ορίΒίοιι^ β^αϋοϋ^^• Ηίι 
)ΐα(|υβ οιηιιίΙ>«ι$ νβ^υΐ βηηΊ$$πιιο ρτχβί^ο ιηιιΐιΙ(υ$ 
»ΰ ιιη<]ί4(ΐ^ οΙ>86ρΐυ8, ορϋιηαιη βχίβΐΐιιιανίΐ ιιΐ πιηι 

ΓιΙίυαι, ΐΗϊ $υρβΓίιΐ8 4ί€(υιη €$|, Α4ορΐ4Γ6(• 

15. ΐΓΓίιίΐ Ι^ΙΙμΓ <κν¥)βθ) ^ρι«1&φβ 0Γ]€ΐα6αι; &^ 
«ι ς.υί .«^ι» 8ροιιΐ6 ιηΐ'ΐΑΐ>υ8 Α(ίΙ]υΒβί η^ίβηΐ, 6ο• 
άϊτίρΐα. ΜιοΙιιμΪ Ιι48 &ϋ4ίΐί8, ιο^ΟΓβηι γ«1^«8 ηιιιιο* 
Γ«ηι β^ΐΑΐλο^ηβ, 0011 ίυβί&β 8»ΐί8 »ιι( ιηβ|ΐ8 |)ι»ρφ8 ίο 
ββηΐ €ορί&8 ιΐιίΐιΗ; ς[ΐΐ88 ΤΙιοιηβ^ ρηεΗο «οη|[ΐ«8#ιΐ8 

^^ . . , , ϋυιΐ€(ΐ8 ά^^'ύ^ ρα/ϋη)(ΐΐ}« 8Ίΐίβιη»8 ινιοτβ ^«Ι 

τους δέ λοιπούς εΙς φυγ^ν τρέψας τά χαθ* εαυτόν '' Iι8υθ^ιιοι «(ΐοφ |ΐΙΐβ0Γρ8ΐΙ> ρ^Πίβι Γ^Ιίςαΐβ ία Γΐΐ|8ΐη βιετίθετα χραταιέτερ^ν. Ναυς τβ ίξαρτύων διήρεις 

χα\ ετέρας στρογγύλας σιταγωγοΟς έπομένας αύτίρ 

και Ιππαγωγους, [Ρ. 36] έν.τευΒεν και του θεματι• 

χου στόλου γίνεται Ιγκρατ));, χα\ πρδς τΙ^ν Αέσβον 

^παν Ά ναυτιχ^ν ^θρο((εσθαι έγχελεύεται, α^τδς δΐ 

Ψ^διι που ά να νταγών ιστός είναι δοχών ποίσαν την 

*ΑσΓαν λεηλατεΓ. Όχτώ γ^ρ μυριάδων χατάρχων 

χαΐένΐ λόγιρ τούτους ήνιοχών τ4|ν έπ\ "Αβυδον {ει 

φέρουσανδΐ] τεερα.ωθησόμενος. Έκει δ^ πάντα χα- 

ταδραμών σποδ6ν χα\ κόνιν, μή πού γε τά ταπεινά 

Λών χωρίων, 4λλά δή κα\ τά κραταιότερα, ένει^γά- 

σχτ•, χαταλέλε ιπτο δέ τι χωρίον εΟφυΙς ^\ της 

βύ':ών χαχώσεβ»; άμοιρον ^ν, τψ είσποιητφ τούτο '' Μΐί8 Γ68 81136 λΠίρΙίΐΙΙ» (^ΜαίΙΠΙΜίνίΐ, Α^ΙθΟφΙβ Β^ΤΟΙ 
1)ΪΓ^«168 »1ί&8(]116 ΓθΗΐη(ΐ38 ΟΠβΤλΓΜβ 34 3000^:3011 

61 βςυοβ €οην6ΐ»«η(1ο8 ίηβΛπιβηβ, 60 3ρρ3/'2^υ ί|»63ΐη 

(|αθΙ106 ίΐ1ΐρ6Γ3ΐΟΤί9^ΠΙ φ886ΐη ίο ρθΐ66ΐ3ΐ6ΐη Γβ^ί^ϋ, 
]ΐΐ1>6ΐ<|Ι1β θΐ3»86ΐυ ΟηοβΟΙ 3ά Ι•68ΐ)Ι1ΙΚ1 6οηβΙ^βίΐΓί. 

^3ΐη ρ«ιτο ί|ΐ$«, ένα» 3 ηυ1]ο 8υρ6Τ3Γί ρθ88β νϋβ- 
Γοΐυτ, Α8Ϊ3ηι οι^ηβαι ρορυΙαίοΓ. θ£ΐοβΙη(3 η4ΐΒ<|υβ 
ΙίοιοΙηυιη 3τη3ΐθΓυαι ΟΗΐΚβ ίιι βχβτϋίΐι^ Ι93ΐ)6«8, 

αυιη, Ίη4β ΐΓ3ΐ60ΐ(ΐΓα8, |)6Μ(. Ουοοίβ» υφιρο ίοίϋ- 

ΙΙ6Γ6 0ηΐΗ3 ρ6^9ΐ3ΐ|Ι8» ΒΜ ΦΟάΟ ΙΐϋϋίΙΙοηΐ «ρρί<ΐ3, 

8βϋ 61 ηΐΗΒίϋοΐ'», Ηΐ «ΊηβΓβη Γ3τΙΙΐ3ΐη4ΐΐ6 βνιίΑΐα 

Γ6<Ι696Γ31, Ιΐηϋαΐ^λΐφ 3ΐ|(](1θ4 00>ΐΙ|Ι|3 «4ί«κ 1^1^- χαταδρβμεΤν μετά της προσούσηςφάλαγγ^ις επιτρέπει £ ςυνιη 3^ 6)ϋ8<|ΐΐ6 ϋΐβ (1ΪΡ6ρώοηβ ί|ΐΐ|Α«η3 #«μίΐΐίΓα• υΐώ. *0 δέ τισι δαιμόνων γοητείαις κατεπαιρψμ,ενος 
χα\ μαντεί^ ■* τήν ψυχήν έμφυσώμενος τ^ προτεραί^ 
τούτο δή ίείς έπήχοον το?ς έαυτοΰ έκεχράγει,/^ΥΐΓΐ)^ 
τιτα ήμέρατ έσεσθαι^ χαΟομολογών χαΐ φάσχων, ^ 
μίΛΛοί βίς τί{τ βασιΛεύονσατ ίτροεΙΘεΊν. Τότε 
γοδν θρασέως Ιππαζόμενο; εΙς βαρειαν βλάβην δ 
δείλαιος Ιξεχόρευσεν. Διεσπαρμένως γάρ φερόμενος 
κα\ ■• γυμνών είναι των αντιπάλων τδ χωρίον οΐόμε- 
^Λς λόχω δή τινι περιπίπτει του Όλβιανο•3, κα\ τί)ν 
κεφαλήν αΰθωρδνάποτμηθεις τψ βασιλει αποστέλλε- 
ται Μιχαήλ. Ό δΐ ουδέν ΰφιεμένφ χατά τ^ν πορείαν, 
«ύ^ μήν τοις δεινοΤς των έργων χα\ χαλεποΐς , τώ 
ίαντοΟ άτιοστέλλει πατρί. "Άρτι ταύτην έδέδεχτο ό 
βωμ3ς, χα\ τρ^ βράχην ουδέν ύποστελλό|&ενο; έχ βϋο 3(ϊ«ραν9 3(1θΠ.Η ΗΙΜ(1 ]|||>64, ΟνΐΒ 6(1 ρλΤίβ 
€Χ6Γ0ίΐΟ8 6Βί ρΓ«6Γ3^ 18 ρί^ΡΓΟ 4μίΙ)«9(ΐ6|ΙΙ ^ΙΒΟΜΙ- 

ιΐυιη ρπΒ6ΐί(;ϋ8 6ΐ3ΐυ8, 6:^<|ΐΐ6 ν3|ί6ίιιίί8 3ηίηιο Ιυ- 
■(ΐβη8, ίβΐιιά ρτί(ϋ6 οαηοΐίι 8αί8 3α<ϋβ9ΐί|>ιΐ8 ίαοΐΑ* 
ιη3ν6Γ2ΐ, (1ί66η8 : €€τ4ί> (βοάαηι άϊ€ |ο(Μ9ηί ρο«ιρα 
ΐίτ^^ΐϋ ακ^εΐαηι εβ ί^^«^ι»η(«ΐι €$§€. Τϋηβ !ΐ3(ΐυ€ 
ΐβιη£Γ6 6ςυί(3ΐΐ8 ίη {Γ3ν6 6χίΐίαιιι ιιιί86ϋιΐ8 (ΐ68Ί1α(. 
Οαιη 6ηίιιι 1ΐ€θηΐίυ^ Υ3(;3ΐαΓ ιιαΗοςιιβ βυοΓαιο ίη- 
8ΐΓΐΐ6ΐο οπ|«η6, 60 ςυοϋ 63«ΐΓυιη ηαιΐ3(ιιπι ιηΠίΐίΙ)υβ 
6ζίδΐΙπΐ3Γ6ΐ, ίη 011)ί«ηΙ ύβίβρβιιβ ιηβίϋίΕβ 8ΐ3ΐίηι 
ς3ριιΙ 3ηιϋΐίΐ ; ςιΐ0(1 6Χ866ΐιιπι 01ί>ίαηυ8 Μί6ΐΐ36ΐί 

ίπΐρ6Γ3ΐΟΓί φΐΐΐΐΐ. 1ϋ6 Π10Χ 6]υ8 |ΐ3ΐΓί» ίΐ6Γ 600ΐίηυ€ 

ιΐΓ(;6ηΙί, 30 ςυοιη ηυ1]3 ΓβΓαπι άΊ0ΐ6ΐ^1ΐ3$ 36 ηο- 

ΐ6$(ία (ΐ6ΐ£η'6Γ6Ι)1, (Γ398ηΐί(ϋΐ• ^3Π} Τ1)0ΐΠΑ$ €3ραΐ του κατά Οάλατταν δντος χωρίου ('Ορχώσιον τοΰτο ^ 3006ρ6Γ3ΐ, ουπι ηυΐΐϋ ιηοί3ι 6χ ηι^πΐΐηιο ορρί(ΐΓ 

ςιιοά ΗθΓ00$ίυηι νοο3ηΙ» εβρίαίο ΐ6πΐ)ΐοΓβ ςυο ρ6ΐ 
οοίΐυαι 1υη3 ηυΠ3(η 1α66ηι 6ΐηίΐΐί(, ηιυΚίρϋοί ογ3 

36ΐ^ςυθ ίη Τ]ΐΓ36ί3ΗΙ 6«506η(1ίΐ• ΕΪΜ5 ΓΟΐ 00Γ3 3ηΚ€ 
6ΐίαΠ1 ΐΓ3]66(ίθη6Φ Μ1θ1ΐ36ΐ6ηΐ 80ΐ|ί6ί(Ι|<& 133|Ι61>3| : 
υη(]6 6ΐ 1α8ΐΓ3ΐ3 ΟΠίηί Τ1)Γ36ΐ3 ΓΟΓίίαΓβ 3ΐμΐ«0 68]ί€ 
3<1ν6Γ8η8 (ΐ666ΓΐΟΓ6ΐη 1ΐΟΓΐ3])3(υΓ, 6( ΙΐΙ Α«ί8 ΓβΙ^υ^ 

ιιβςαβ 3ά.δ3η9ΐιΐη6πι 8ϋΐ(ΐ6Γ6ηΐ; 57 4Μ0 ϋίιηίΐ'ΜίΡ 
1166 ίιιιρ6Γ3(0Γί8 βήβφ νΙοΐ3Γ6ηΐ, η60 νίΓμαί8 8α» 3ί 
ίοΓίΊΐιιιΙΉιίδ οΜίνί$66Γ6θΐμΓ• €χΐ6Γυη) Ι0)1)66ί|ΐ6 ςυί<^ 
νίδυβ Υϋΐ^οιρβ^ Ηί(!ΐ)36ΐΐ8 εοηβρβεΐιιβ. Ου3η)θ1)Γ6ΐρ 

611301 ίυο ίη ^υ^5ΐ3ΠΙ υΓΐ)6ΐη Γ606ΡΙΟ, ίρ83 8ϋϋι» 

ΤΙιοηΐφ 8θΐ3 ρπε3βΐιΐ^3 Ι3ηΐ3 ΟΑΐηοι ί3^ί1Ίΐ^ΐ4ί ωυ- χαλεΤται), χαίρων έπιτηρήσας δτε δΙ] χατά σύνοδον ή 
σελήνη άφώτιστος ^ν, πολλαχοΰ δ'.απεραιουται χατά 
τήν βρ^ην. Έμελεν ουν χα\ πρδ της αύτου διαβά- 
σεως ταΰτα τφ Μιχαί)λ, δθεν πάσαν περιελθών τήν 
^ρ^χών Ισχυρότερους &μα παρήνει γενέσθαι πρδςτ6ν 
άποστάτι]ν χα\ τά έαυτου φρονεΤν μέχρις αΙμάτων 
παρεκάλει, μήτετ)}ν βασιλέως πίστ ι ν μήτε μήντήν 
σφών έξαρνουμίνους άνδρείαν κα\ αρετή ν. *Αλλ* 
Εοιχεν ή βψις άμαχόν Τ' εΐναι πράγμα τοΓς πολλοίς • 
χα\ διά τοΰτο εκείνου μέν πρλ; τήν βασιλεύουσα ν 
6ποκ<χωρηκότος, του βωμά δέ χατά πρ^^ω-κοΜ παρ- 
ισταμένου μεταΟέσθαι συνέβη πάντ4ΰ ευκόλως , ώς 

VΑβ|^Ε Ι,ΕΟΤΙΟΧΚδ. 
■• τούτφ Ρ. »* μα'ΨζιίΛ'* Ρ. »• κα\] τ6 Ρ. γι ΤΗΕ0ΡΗΑΝΚ8 ΟΟΝΤΙΝϋΑΤϋδ. 7ί 

42ΐΓί ϋοηΓικΙΙ, ιιΐ ηβ€ Υ6γ1μ9 ςοΐιΐβπι ιΐΐΐβ ίηάυΰΐ ορη» Α μηδ& λ^'/χυ δεηθήναι, χα\ &μα συ^τρατβύεσβαι ήγου* 
ίιιβήΐ, 5β(ΐηβ υΙίΓΟ &(1 6ΐίρυ|ρΐ2ΐη<}ηιη |]γΙ)6Π) 8πςιι- μένω χατλ τήν βανιλεύουναν. βίΑΐη 61 »0€ί09 «ι)]ιιηχ6πηΙ. 

14. ΗχοοίΙίυβ <ιιΐ9πι ραΓ βΓβΙ ιηιρβΓβΙοή «ΙβΙϋΐΑ: 
ΙϋΰΪΓοο βΐί&ιη 6Χ6Γ(ήΐιιιη 6Χ Γβδ'κΙαΙβ 6χ ΑβΙα, βί ηυΐ 
Ι»ιη βυρρβίβϋβιιΐ, ηοηηυΐΐαβιμιβ οορίλδ ΟαΙαογΙοΒ ρι 
0ΙΙ)Ί8ηί ορβΤ8 αψί, ]αιη 8ί1)ί άβ ΓβΓαπι βυιοιυιι 
ρβήοΗΐυιη ^ηί ββηΐίεηβ. Αι π^υβ «Ι^&βίβ ουηιη 
ηβ^Ηςίΐ, πιαΙίαπαβ οΜβτίΙαίβ &ι1τ6Γ5υιη 1ιο8ί6πι ΐβΓΠΐ 
ηαΓΪςυο βϋιιοίΐ. 1η Ι&ηΐλβ «υΐβπι 9η|;υ8ΐί29 Γβηιιη- 
Ι|υ€ ϋΙίΒουΙιαΐ«8 €0ΐι]6€ΐιΐ8 €$1« υΐ €ΐ ίβΓΓβ&ιη €&16- 
η&ιη α1> 3Γ0β •(! λρρ08ΐ(αιη β Γ^^ίοηβ ορρίιΗιΙυιη, 
λά Ιιθ5ΐ€ΐη αΙ) ίηΐβήΟΓβ ιηυΓΟ ΑΓΟβηάυιη, βχΐβικΙεΓίΐ. 
\ίτ6ΐΜΐΐ ΐυη€ ίη δίττο, ηυ» ιιη3ΐ €81 €γΌΐλ(Ιιιιη πΐ" 
8Ηΐ8ηιιη, τίΓ ηυίιίαιη βχιίυΙ, ββΒρίυβ (ίιΐ€ί8 6Χ6Γ6Ίΐη8 ιν. Ούχ Ελαθεν ουν ταύτα Ο^ττον ή Ι$ει x>^^ί βα- 
σιλέα ' δΟεν χα\ στρατόν τίνα έκ των ¥|ίη που χατα«• 
λελβιμμένων έχ της *Ασ{ας έ«ι συνάγει χα\ δυνάμεις 
τινάς δ(ά του Κατάχυλα χα\ Όλβ'.ανου συν2θρο{^€ΐ, 
«6ν ιτερι της βασιλείας ήδη κ(νδυνον δε^ιώς. Άλλ' 
οΟδΙ του χατά θάλασσαν ή μέλει στρατού, τάχει δέ 
πολλφ «ρός τήν έχε {νου χατά γην τε κα\ θάλατταν 
[Ρ. 57] άντιπαρεσχευάζετο δύναμιν. Ε(; τοσούτο δ^ 
ήχε δυσβργίας χα\ περιστάσεως ώς χα\ σιδηραν 
&λυσιν έξ ακροπόλεως βίς τ6 χαταντιχρί πολίχνιον 
ΙπεχτεΤναι, τήν Εσωθεν άβατον τηρών όδόν. 'Ήν δ1 
τις Ιν Σχύρψ νήσφ των Κυκλάδων μι^ πολλάκις ίυηβΐυβ πιυηβΓβ, ]Μη<|η6 ΙηΓ^ηβο ίη ΙΙίΰΗββΙβιη ββΐυβ ^ έστρατηγηχώς άνήρ ύπερόριος, άρτι δ& τφ Μιχα^^λ 

εΙς πικρίαν ψυχής άφιχόμενος * δνομα τούτψ Γρη- 
γόριος 6 οΟτω λεγόμενος Πτερωτές, δς άδελφιδους 
μέν υπάρχων τοΟ Λέοντος, άρτι δ^ τούτου άναιρβ- 
Οέντος ύπερόριος γίνεται, δτι μή σιγξ , ζεούση δλ τξ 
χαρδί^χαΐ φίλίςι του Λέοντος, προσχυνήσων τδν Μι- 
χαήλ έΐσερχδμινος πολλοίς δνειδισμοις αύτίν περι- 
έ^αλεν, τ6ν φόνον φέρων των λεγομένων χατήγορον. 
^9 Μιχαήλ τότε μ^ν εΙπων, Οϊδά σου της νίθυμίας 
τό πέλαγος καϊ τήο ΛύΛ7\ς τό μέγΕθος^ φέρ<ιν 
επέτρεπε τά γενόμενα • τρίτης δέ παρφχηχυίας 
ημέρας χατά τδν είρημένον τόπον των Κυκλάδων πε- 
ποίηχεν ΰπερόριον. Τούτον έταιρισάμενος ό βωμας 
στρατεύματος τίνος του χατά γήν ώσει " χιλιάδας «ηΐιηο, 6Γβ{^0ΓΊυ8 ΡΐβΓΟίυβ ηοπιΐηβ, 1•6θη{8 ίιηρβ• 
πιΙΟΓίβ 6οη8θΙ)ππυ$, Ιΐ3υ<1 1(2 ρπίΐβπι ίΙΙο βυΙ>ΐ9ΐΐο 
Γβΐ6|^&ΐυ8 60 <]<ιο4 8ίΐ6η(ιοηι 8ίΙ)ί Ιΐηρ6Γ8Γ6 ηο1(ΐϊ8- 

861| 86(1 ρΓ» ί6ΓνθΓ6 απίπ)*! 36 1•60ηΐ8 3ΐηθΓ6 8ηΙυΙ»• 

Ιαιη ΜΊ6Η36ΐ6ΐη ίη$:Γ08δυ8 ιηυΐΐίβ 6υιη 6οηνΚτϋ8 

Α8ρ6Γ8ί886ΐ αΟ 58 <^^^^ 6ΧρΓθ1>Γ9Ι886(. Αά ςυΰΠΙ 

ΐαπ€ Μΐ6ΐΐ36ΐ : ΛΓιινί, Ιηςυί(, αηϊηΐί ίηχ ηκΒϋίίίοί ρ<- 
Ια^Μ$ αΰ ίτηίίϋα ηι'αρηΗηάΊηΰΐη; ]υ1>6η8()υ6 ραΐίΰΐι- 
Ι6τ ί6ΓΓ6 ({υ» €οηΓΐ($6Γ8ηΙ, ροβΐ (Γ{<Ηιαιη Ιη 68ΐη 
Ο^βΜυη ίη8ηΐ3ΐη 6αιη Γ6ΐ6|;8νίΐ. Ηιιηε 1)6ΐ1ί 80- 
οίυιη 336Ηαιη ΤΗοπιμ <)υο<1β6Ίαι αιίΙΠαπι ΐ6ΓΓ6δΚπιιιη 
«ορίβηιιη «ςηιίηΐ ργ3βΓ66Η. €ΐ3886ΐιι €|αοηα6 ηυβηι 
1ΐλΙ>α6ηΐ λάοπίληβ, 3ΐϊιιιιιςυβ 6{ (Ιαο6ΐη ρΓ«Ποί6η8, 3πι1ΐ08 Ιλίκιιιβιη ρηΒ6αΓ80Γ68 ΐ€%ιζία Οοηβίαηΐίηί ^ δέχα άνέδειξεν στρατηγόν. Κα\ τδν χατά θάλασσαν 
ΗτΙ)6ΐη 16ηΙΑΐαΓ08 ρτχαιΙαιΙ, β Γβ 8υΐι ίοΓβ 6χ!8ΐί- δέστόλοναύτφ γενόμενον εύτρεπισάμενος[χα\Ιτερον ιη&ιΐ8» 81 Ι6ΤΠΙ βίηιυΐ ιη«ήςα6 68ηι ^ύοτίτ^ίητ. Ηθ€ 

θΙ)Ι 816 {|[68(υΐη 68ΐ, βίηΐΐΐΐΐαβ ΙΙ8Τ3ΐ68 30 ΐ6ΓΓβέΙΤ68 

6θρί« 8(1 Βΐ86ΐΐ6Γη8Πΐιιι βΐοαιπ 8ρρ8Γυ6Γυηΐ (ηίΐήΐ 

ΓηίΐϊΙ 6Χΐ6ηΐ8 Γ6ΓΓ68 08ΐ6η8 !ηΐρ6€ΐίΠΙ6ηΐ0 ΓυίΙ 8111 

υΓΐ>6ηι ]ην1()• ηίΙιΗί ι\\χ αυΐ 66γ(6 6χί(;υι ιηοιηβη'Ι 
νΊ8χ 8αη(; αιιΗβ η66 άί^ηιιιη αϋςιιίά ιη6ηΐ0Γί8 ^6$- 
8εΓυιι(. €3Βΐ6Γαιη ΤΙ)θΐη88 Ιρδβ 8Γΐ6(ί1)ΐΐ8, Ι68ΐα(ϋιιί- 
1)05 βΓη^ίςυβ ιιΐ86ΐιίηί8, ηιη1)ΐΐ8 τηυΓ08 6θΐΐ6υΐί6η(Ιθ8 

9ΙΓΐ)Ι(Γ8ΐ>Α(υΓ, ρ6Γ (|ϋ08(]3ΐη ΟΟΓΟΠΙ 8ηίΐ)ε68 0011- 

8!πιοΐί8, 8(1 Ιιχο απίβιη Αη88ΐ88!ο ςοοιίΒΠΐ, (^υί 
ο]2Γ3ΐο ιηοη3ο1ιί Ιπδΐίΐυΐο ρααίο 3ηΐ6 8(1 ν6ΐ6Γ3ΐο- 

η3ΠΙ 36 8Χ6υΐ3ΓΓΧη τΊΐ3ΐη ΐΓ3η8ΐ6Γ3ΐ» &(Γ1 ΟΟΐΟΓΪβ 

3ΐςιΐ9 3ηΙιηί ίη ΑΗιιιη 8(1ορΐ8ΐο οΐ οοηδοτίβ Ι^τπιιι- αΰτφ Ιπιστήσας στρατηγδν] οΓόν τινας προδρόμους 
Ιξέπεμψεν, ώφέλιμον εΤναι χρίνας του χατά γήν τβ 
χα\ θάλασσαν άμα τιοιεισθαι τάς προσβολάς. Γενο- 
μένου δέ τούτου χα\ χατά ταυτδν άναψανέντων των 
ναυτικών χαΐ πεζικών δυνάμεων έν τφ πμόν Βλά- 
χε ρναις χδλπψ (ουδέ γάρ ούδεμίαν χώλυσιν ή βοή• 
θειαν ή ΙξαρτισθεΙσα σιδηρά σειρά έπιδέδειχτο) είς 
ουδέν ή μικράν ή τούτων παρουσία λελόγιστο * δθεν 
ούδ' άξιόλογόν τι ιζοίρ* αύτοίς έπέπρακτο. Πλην 6 
Θωμάς κριούς χα^. χελώνας χαί τινας έλεπόλιις, δι^ 
ώντά τείχη ψετο χατασείειν, διά τίνων χατασχευάσας 
μηχανουργών, πρδς δέ χαί τίνα *Αναστάσιον άρτι δ4| 
τδν τών μοναχών άλλαξάριενον βίον κα\ βίς τ&ν ιΓκ1ΐ8 Γ6ηυιι1ί3ΐθ, ίηςοηΐί()α8 οορΊΊβ ιηιιη6Γ050ςα6 Ο άγυρτικ^ν τοϋτον δή χα\ πολιτικών ύποστρέψανια» ίΓ6(ΐ18 6Χ6Γ6ίΐα, 3(1 ΓΟξίαΠίΙ υΓΐ)6ΐη 3(1Τ66ΐα8 6«1, Γ3• 

Ιυ8 8ΊιηηΙ 8ΐ(ΐΐ]6 3(1 υΓίιβιη 3εΓ6&8ί55βΐ, ροΓ(3& Ίρδί 

Τ686Γ3ΐ(1ΠΙ Ιπ. 131)1 3016111 ηίΐΐίΐ 6ν6ηΐΙΙ$ 6)118 6Χ- 

8ρθ6ΐ3ΐιοηί Τ68ροη(1ίΐ, 59 οοηιιηηιΐ6 ροΐίυ8 ρΓθΙ)Π8 
6θπιρΙιΐ6ΐ)3(αΓ 36 ιη3ΐ6(1ίοΓΐ8, Ιπηι (ΐ6ΐηιιιη ρΓχίο- 
ΓΪαιη ΐ6ηΙθΓίοπι ν3ΐ1υιη(ΐιΐ6 3(1 Ρ3(ΐ1Ίηΐ Χ(]65, υΙ)ί• 61 
τ6η6Γ3ΐ)ίΠυιη ΆιηΓΚ]ΤΤ0ΓϋΠ) (ΙεΙυϋΓαιη ρ3ΐ3ίϋ ίιΐ8ΐ3Γ 
6Χ8ΐπΐ6ΐαιη 681, 0χίΐ τηυηίίίςυβ. 068ΐίη3ΐ3 ςυο(]αβ 
ρ8Γΐ6 6%6Γ6ΐΐυ8 οΐΏποπι 3(1 ΕοχΊπαπι (ΐβςηο Η(6Γυηι- 
(106 Γββ)οη6ΐη 3ΐςυ6 Ιι!8 υΙ(6ηοΓ3 ορρι43 ίηνβ^ιΐ, 
3!ΐ (ΐ6ί(^6ΐΙοη6ΐη 60|;6η8, ηβ ςυ6ΐη 3 ΐ6Γ||^ο 1ΐ08ΐ6ηι 

ρ3ΐ6Γ6ΐαΓ. ΗΙ8 113 61 31)11110 6008111(1118» ^υΐΠ βρ- μέλανα «ην χροιάν, μέλανα τήν ψυχήν, υΐοθετήσας 
χα\ συγχοινων^ν της ανταρσίας άναγορεύσας , πολλφ 
στρατί^ κα\ δυνάμει ρέων χατά της βασιλευούσης 
προσήλαυνεν , άμα δΐ τφ εΙς δψιν έποφθήναι τών 
πολιτών τάς πύλα; αύτφ άναπετάσαι οΐόμενος, μίσει 
δη τψ πρδς Μιχαήλ. Έπε\ δέ ταύτης της ελπίδος 
διέπεσεν, μάλλον μίν ουν κα\ δβρεσι τούτων χα\ λοι- 
δορίαις έπλύνετο, τότε μέν δή τήν στρατηγιχήν 
σχηνήν κα\ τδν χάρακα χατά τ^ν του Παυλίνου οΙχον« 
Ενθα δή χα\ τδ τών σεβασμίων ^Αναργύρων τέμενος 
οΤόν τι άνάκτορον φκοδόμηται , έγχατέπηζε » χα\ 
πάντα τδν άχρι Ευξείνου τόπον χα\ Ίερου χα\ τών ΥΑΚΙΛ Ι.ΕαΤ10ΝΕ8• "ώςβΙςΤ 73 ίΙΒ. II. -τ ΜΐεΗΑΕΙ ΑΜΟΑΙΕΝδΙδ. ηΐ 9τρΛτ90μ9κης πκ^φων , χαλ μή τίνα Ιχειν ύ»^ " 
^ώτου (1^. 38) έχ6ρ^ν• Έικ\ $έ ναυτα χατά νονν 
Ιχκιν (δ^Μΐ α^, τινάς ημέρας πρ6ς «αραφχβυήν 
^ιις Ιοατφ, ώς Ιχ. τκνος άπότττου χβ(τβιδ« «6ΐ» μέν 
Μιχα4)λ τ6 ιιΟΑβμιχ^ν ση μείον έπ\ τέγους του της 
βι«τόχοιι νοκ>υ χα«απ8πι\γ6τα χ&χεΤθβν τΙ^ν χατά των 
εναντίων ίαχύν αϊτού μεν^ν τβ χα\ προσλαμβάνοντα « 
τ^ 6* ιι(6ν αύτον τ^ν Θβ^φιλον πάντα τ^ν ττ|ς πόλεως 
ιαρ(βολον μβτά' τοΰ ΙεροΟ τάγματος Ιπιφοιτώντα, τό 
τι ζωοποών του σταυρού ξΰλονίηίφερόμβνονχαΐτήν 
Ισβ^ί^τα της πανάγνου μΐ)τρ6ς Χριατον του βεοΟ 
ήμών« εις ηολλήν μέν των πραγμάτων δυσελιμστίαν 
χαλ ** παντοίο; Ιγένετο τήν γνώμην χατα τ6ν χβμ 
μαιλέοντα» εΓγε μ^ πρδς 6ρατο)*ς μόνον άλλα χα\ 
άοράιους τινάς δννάμεΕς άναγχάζοι^ βιαμάχ&σθατ. 
Ούχ 'Ιχίΰν ^* 5 τΐ: χαΐ πράξειβν, Αλλω; τε δέ χα\ 6χ>ιρ 
<1| τοσούτφ τεθα^^ώς , τ^ν διά μάχης Ιχρινεν 
αγώνα τών τοιούτων β)| λογισμών γενέσΰιι χριτήν. 
*Ο0εν τ|^ Ιξΐ^ς &ματφ φωτ\ ση μάνας τ6 ένυάλιον 
^ους&ν5ρας εξήγε, χα\ Έψ μ^ν υΐφ χα'ίά τ6ν έν τ|| 
χέρσιρ του τεέχοΐΑς περίβολον φέρειν τ6ν πέλεμον χα\ 
τ^^ν άνάγιτην έπέτρεπεν• αύτλς δέ τδ πολύ των δυνά- 
μεων χαλ των πολεμιχών οργάνων, (ι* ών Ιμελλε τ6 
τείχος χαταπειράζειν της πόλεως« Κχών χατά τους 
των Βλβχερνων πύργους ΙποιεΙτο τήν προσβολών• 
χλίμαχάς τε τφ &ψ» προσφέρων αναλογούσας χα\ 
χελώνας άλλοθεν χαΐ ΙτέρωΟεν τους χριους, τοξεύ•* 
μασ( τε χα\ πετροβόλ^ις πανταχόθεν χρώμενος, οΓς Β ιηίΐ, γβίαΐ 6 δρβουΐ» Μίοΐι&βίβπι νίϋβΐ 1)6ΐΗ βίςηυπι 
ίη ΒΙαοΙιβΓΑβηει Ββίρ^ΓΦ Ιοοίο (1θβ{;6Γ6, βίςυβ ίηιΐβ 

βίυεςαβ βΗυιη Τΐιβορίιίΐυπι υη2« ΰΐιιη $ν&0Γο οηϋηβ 
ιΐΓΐ)ί8 Αΐηϋιίαιη οιηηβιη 3ΐ1ςιΐ6 ηΐ€Βηί& είΓοαηιΐΓβ, αο 
ΐαΐΒ νΊνίβουιη €Γυ€ίβ Ιίφιαπι Ιυαι ίηΐ&οΐφ €Ι)η$ιί 
ϋβ'ι ηοείΓΪ ρΑΓβηΐίδ ν68ΐ6ΐη είΓουιηίβΓΓβ. Ε» γ69 
6|α8 ηΐΑχίΐΒφ 8ρ68 ιΐ6]€€ί(, οΙίΑπιχΙβοηΐίεςιιβ ίη 
ποοΓβια οοι^ίΐεΐ'ιοηιιπι £81» ναΓϊυε αηοβρδφΐβ β^ο- 
1»8ΐιΐΓ, »ίςα1()οιη ίΙΙί ηοη ιηούο οοηιη Ιιοείβε νίι&ί- 
1»ΐ68 86(1 Η οοιιίΓΑ Ίο»8ρ6€ΐ«8 ςα^ΐδάβοι ΓθΓΐι(α<Ιίηο• 
ρυ^η^ οοοββΓβη^Α 6Γ8ΐ. 8ίο ίίικιυβ €οη8ίΙϋ ιηοβΓ• 
Ια8, «181 «Ιίοςυί Ιοί Ι3ΐ&ιί8<|υβ εορίίε ΓΓβΙιιβ, «αγμ,πι 
ίηάΙοβΒΐ €θβΙΐ^ΐίοηιιη ΜΑΗίβ αΐβ&αι ίοτβ ιΐοοβπιίι. 
Ρτίηια ίι&ςθ6 ^ίβί ίιίεβςαβηΐίβ Ιαοβ <1λΐο «ΐΑββίΰΦ 
81103 ΟΜίτίε- βάυβιΐ; &6 ΟΠο ηιΐΗΐβη Ιβιτβείτβιη πι«• 
ΐϋΐΒ ορρη^η&Γβ ]α$8ίΐ, ίρεβ «ηπι ιιι3|οπ οορίιίΓυιιι 
ρ&η€ νΒΗόίοηΙιιιεηοβ βΟ ιη3θΙιίηί» &6 ΙοπίΜΐιΐίε, 
ςυίΐΝΐβ 6ΐτΐΐ3ΐί8 πΐΗπιιη ΐβηΐεΐιίΓυε βηΐ, ΒΙλϋΙιβτιΐλ* 
Γυιη ΐυΓΓ6β *»|:|π^64)ίΐιΐΓ, 8ΰΑΐ&8 9^(Ιιηον«Μΐ8 ιηοΓΟτυιη 
αΐΐιΐυϋιιΐ €οη^πι'βιιΐβ8. Α1ί()ί ΐ68ΐΐ]άίιΐΜ« αΙιΙμ βΓΐβ- 
168 : ηυ8(ΐα»ιη ικ>η ηιίβείΐίιιιη (^ηηϋο, 6ζ<ιιΐ6 Ιη* 
118118 (]6ΐΐ8α8 1»ρι<1«πι ίιη1»6Γ; ςυο Ι&αι ν&Γϊλ ο•ιϋ(|ΐι• 
οιιιηί8(|υ6 ι;6η6τί8 ορρη[^&ΐίοη6 (υηι ορρίιΙ&ιιέβ 
ΐ6ΓΓθΓ6ΐη ίη]ί66κν Ιυοι υΓΐ>6 ροΐΐΓβίαΓ. Αι ηβςιι^ 
πιυΓΟβ ιιΐ8η(ίιιΐ08 ηβ^Ηι^Κ; β%& εΐαεββ ιιιιιΐΜ]α6 οη- 
Ι(6η8, ί|;ηίςυ6 61 ]&ϋΐιϋ8 α<11ΐ8ί6ςυ6 (6ΐΓλ8€6ΐί• ςυί* 
Κ)υβ()Αηι ο1>8ίάϊθΔ(ΐ1ίΙ>υ& πίλοΐιίιιίε ρΓ0^86 (ρβτίοιίο* Ιμελλε πάντοθεν παντοίος φαινόμενος χαταπλήξαι ^ ηαβ άίοΜ, ΐ6η6Γθ ηιιΗοιιυβ ίυϋίαο &ο λΠβ} ΙβΒίΑΓθ ριλν το&ς πολίτας, χρ€ΐτφ»8ΐν $έ χα\ της πόλεως. Ού 
μΙ(ΐ» ουβλ των χατά Οάλατταν ^^μέλει τειχίρν, άλλα τφ 
ναυηχφ ιβάντοθεν «εριχυχλώσας αυτήν πυρί τε χα\ 
τοξεύμασι, πρλς βΐ χα( τισι τετρασχελέσιν έλεινόλεσιν 
χρησΟαι (χέλ&ΐΜν αφειδώς , ταυτ6ν δέ χαΐ άτέχνως 
εΙπεΙν • δΟεν ούδ^ν των εΙς 6νησ^ν φερόντων αύτίρ ή 
τοσαύνη δΰναμις. συμπαρομοιρτούντων^ ανδρών χατ- 
επρά^ο» Τ6 μ2(ν γάρ ναντλχ6ν εύθνς τις έναντίος 
&πι:^νόμ«νος άνεμος αυνξιέλ^υσέ τε χαλ άλλο άλλ|| 
διασιβαρ^ναι Ιπβίηαεν, (τε^ δ^^ χαλ χειμώνος δντος 
έζαιβ(οΐ4 * χαΐά. δ^ τ))ν Ι^πειρον γενναίως μίν τών 
έοΑ ** της πιόλεως άπομαχομ^νμ^ν, χαΐ τέως μίν τάς 
χϋμαχας άχρήη^νς α6τφ πο^ούντων διά τώιι ίκ των 
«ύργων ^γνυμένων Ισχυρότερων βελών, τών δ* ίοΙ)6ΐ. 0α&ιηο1)Γ6πι %ύ2χα Ι&ηΐε ν!8 νιΐΌΓυιη 6ΐ ηιίϋ* 
ΐεΑίΙνιιι ΒΐΙιϋ 6ί•6οιηηιο<Ιί «Ιΐυϋΐ. ΙΙΙίΰο 6Βΐηι «Ι•' 
▼6Γ8ΙΙ8 ν€ηΐυ8 6ΐΜ86ΐη ίΐίεβίρΐινίι, &ϋ<κ|ΐΐ6•(φΜΑΐΙο 

ΗΑν6Ι4ΐί8]66ίΙ; /{Ιΐίρρβ €«ΐη 11196118 ρΤ066ΐΙ« 68861 •6 
ΙΙ16Τ6 9β8|α08υηΐ^ Τ6Γη ^ΙΜίςνΦ 0ρρΜΐαΐΐΐ8 8(Γ6ΙΙΙΙ• 

(ϋΐΜίεβιηϋΐΝ••, 1ΐλ€ΐ6ΐ)ΐΐ8ςυ6 Ι6ΐοοιιι 6 ΐιΐΓΓϋ)ΐιι ίοΐ* 
ύΐ» ιηί860Γ«ιη §ηΜ)άΙη6ίαυΙίΐ6• 86»ΐ68 6ί η644βιιΐί- 
1»ιΐ8• «ά 1ι«ε ΐοΓίΐΜΒίι» ραηΐιη 6α «Ιββίίοϋιιαι ιι«8 
6ΐΐίιΐ|{6ΐιΐϋι«8 (ςαοά ςΗΐ(ΐ6βι ηιιίοΜίιατβϋιι&πιο• 
ηΜηϋΐΒΐ ΜΙιιΙίι βηοι^ιιβ 86Μμ1ο ΜΙβ ίηρύείΐαΜ 

•8I6α4^1)^ ρλΓίίη Τβη» 6ΐΐίθ({Μΐΐί1)«• 4Μ<Ι6Ι• 61 66- 

8β(ΐυ6ηΐί1)α8, ίιιιΙ»66ίΙ1ίοηΙιιι• ΐλΐΐΜΐι) Μ6 ιβΓι• ίοτϋ 

6606114 61 νΐ ΠΐυΓ68 ΟΟηΟΙΙΙβΓβ ρ0886ΙΙΙ «61 βΐΗιαι 
ρΓ9Β8ί(ϋ6Γίθ8 6Χ ΙΟΓΓϋΜΜ 6&6αΐ6Τ6 ΙΙ^ΒΟ 'Μλ^ §)ίλύ»¥ οργάνων πή μλν: οόχ Ιφιχνουμένων, χα\ τού- Ρ Γιΐ|;•τβ» ΙΙΙΐΙ ίκίΙΟΓ «ιοη 62 ρΓ)φΓί8 ίιιη» Τ6ΐΐ6ΐι«, 60» μεγάλην ^οιήν τοΕς πράγμασι τεθειχότος χαΧ 
^ναύΜΐ πρλς τους πολέμοος άβΜίρίαν χαταμαρ- 
«ορ^^αβντος, πη δλ κα\ τών έφιχνου μένων χα\ χα* 
«τσύ^μ^νόντων άα^νεστάτων 6ντων χα\ ού χατά 
μΑχηνγενναΙαν τ• χα\ δεα^είελν τείχη είδότων, άλλ* 
σ(Λ τβν χατά πΰργοος (σταμένοο άνδρδς ύποχώρησ(ν 
χνΛ παρβΜίχειιαζόντων. Ός ο^ν έφαίνετο ταύτα 
[Ρ. 39] ο6 χατά τήν προτέραν διαθρολήσασαν πάντα 
φή|ΐην χαλ διαχωδωνίβασαν, ήττω δε χα\ ώς Ιχ τίνος 
Α^εναστάτής φρεν6ς διαχ^ερνώμενα χα\ έχπερα• 
«οΰμ«να , άνεΟά^ησέ τε ή πολιορχουμένη πόλις 
^ΰβέως , χα\ τοσούτον έχηβολωτέρο:ς έχρητοζ τοΙς 

\ΑΚ\Μ Ι-Ε0ΤΙΟΝΓ>. 
•''χαιά? •• δυσελπιστ(αν ά^ίχ.'το κα\? ** ίτΛ] αύτου Ρ. 

Ρατκοι.. βη. είΧ. €110616 ιη6||[ΐιο ςυοιίαιο τ6ΐκΜΐί6 01 γιιιβογ6, Ιμβ6 
Αρραηΐθτβ, ςιιίιι ρβΐίιι• \Λη%^ ηίηοΓα, 60 ςα» ιμμ 

ΐΐ6ΐ>ϋΐ8&ΗΐΙ6 Τ6Κ6ΤβΙ 66 ρΑΓίυΗΜ, εΙΜίΟΙ 0ΐΐ•686|Ι 
6ΐνίΐ68 6Βίηθ8 611(1661611)4116 Τ68ΙΜηρ8ί8, ϋπα64|||β 
νί \θη%ΐ6 |ΙΐίΐΙ6ηΐ66 1>6ϋ8ΐ68 <ϋ6ρΐ6(ΐ6ΐΜΐΙ, ιιΙ οοιιιΙ 

ΙΗο ιηαοΗίΐΜΓαηι βρραηία Γ6ΐίςΐο οΙιεΜίβηΐΗιιη 6^ 

ηηΐΤα ρΓΟ€ΙΐΙ Γ66606Γ6 <}ΘΙ|ΙΙ6 86ΐυΐ6 60ΙΙ8ΐΙΙθΙΙΙ ϊίύΤβ 

606Κβτίΐ. Ου3ΐηο1>Γ6ΐη Βοη 4υ8ΐ6ΐη οΙ>9β8<ΌΓ ρυΜΗ 
ν6Γ6ΐ« 86() Απηίοτ^ηι (οη^ ς»•» ρη» 6χ(8ΐίιιΐ8ΐί6ΐΗΐ 

οΚΜίη 0§βΟ(1ίΐ. ΡΓΧίβΤβλ νβΓΟ ίρ86 ςΝ0Ι|ΐ16 Ι6ΐη* 
Ρ681&6 66ρ6ΗθΓ6ΐη 66Γ6αΐ Γ6(Ιά6&ηΙ• ΥβίΐΐΙ Ι16Ι|Ι10 

6ρροΐβηΐ6 Ιιίοπιρ, 6ε ροΓ Ιιιβιηβιη ρΓο^πιοϋε Γ6ϋιιυΐ6 75 ΤΗΕ0ΡΗΑΝΕ5 (»ΝΤΙΚυΑΤυ5. 7β 

ΤγΙ8!<Ηογ6 ΤΙΐΛΟί•, «ά ΙιΛβπι» βΐ &<1 ί€ίάα€βΐΜΐΜΑΜλ^^ώς«</^^ ι»υ τβύτουί «υλισθιηνα• έ«βη«γ- 
ύορηβ «ηίηιιιαι οοϋτβπίΐ. χά»«, τάς «σαύτας μηχο»Λ« ίι^χαταΧνκέρηας^ «βλ 

ΐϊβρ\ της Ιβίας βουλβύβσΟβι σωτηρίας. "Οθεν ΙιαΙ 'ε* χατλ τήν ιιολιορχίαν ούχώς ζ)*τβ, σ^^^£ρ« <έ ή 
«ατά τΐ^ν ΙαυτοΟ γνώμην άπήντηββν, &λλως €) χ«\ ή 6ρα βριμΰτερον έ&(χνυ τΜ» χαίρων, &τ< ^ «αί 
Τβιμωνος Ιηιγβνομένου χα\τήςβρφκης«ΰν&λλΐιΐν ** 0&57Κ Ιυφχιιμέρου, &πΙ ιεοίραχ(ΐμα9(αν Ιτράπη ιμΙ 
«ήν του «τράτου &ναχομ<βήν 15. ΥβΓβ ίΐ3ςυβ ιηίΐίιΐΒ ίΐΐαοββοβηΐβ Ιυηα&βςιιβ 

]||ί1ί(λΓβ8 Ιΐ»ΙΠβ 81114 91β 1&1ί1>υϋ8 βΧ0€<ΐ6Γβ οο^βηΐβ, 

νίΓίηςαβ ΐΌΓβιιβ Ι6τγ8 ιη&ηιιυβ λάοΓί^ηόλΐη Οοιι- 
ΈΐΑηιίιιΙ «ίΙ>6ΐη ριιΐ«νϋ. Νβςαβ Τθτο ΜίοΙίλβΙβπι 
•ςυ«ΐ6ΐη §ηΐβ«. 86(1 ]8ΐη βΐ ΐ6ΐτββΐΗ1>ιΐ8 ςιιΙΚ)ΐΐ8ϋ3ΐη 
€1 Β•τιιΗ))«ΐ8 €ορπ8 ίο^ΐΐταΰΐοΐΒ ίητβηίΐ. ΚαΓ8σ8 ι^Πηγ 
βλοιάβαι ριΚβηι ςιΐΗΐη ρΓΐιιβ, βϊοιιιιι βΰΗιββΙ Β1«• 
€ΐι«ηι«η88ΐΒ, βο<1βηςα6 «ρριηΐυ β^^ηθίοίΓ. Ρπηλ 
Ιΐιςιιβ Ιιιοβν ύΛΐΛ ρο|^ΐΜη41 16886Γ8» ΑΟ 4ΐθΒΐ |μι ΐ€'. Ήβη 61 του Ιαρος ήμ(ρον ϊηΧάψΜοντος χα^ 
τλν στρατιώτην βχλον τάς χαταδύσιις χαΐ χηραμ•{ις 
χατβιλ(π8?ν έχβιάζβντος^ άμψοτέρωΟβν αύ0κ ναΐτά 
γήν τβ χα\ χατά θάλατταν ίιαρί'η προσ6άλ>ϋΐιν τ|| 
Κωνσταντίνου• *Αλλ* ήβη τ^ Μιχαήλ «&χ ύκ τ^ 
ιβρότκρον, λρτι βέ στρατιωτιχήν τίνα βύναμιν «Ιίρι• 
«Χ8 ουλλλξάμινον, χαλ χατά θάλατταν άλλην $1) ναυ« 
τιχήν. Κατ* ΙχεΓνο γοΟν πάλιν {€( τδ μέρος ΜΙιβιΑ• 
μινος { χοΑ ινρ^βρον, τόν χόλπον των Βλαχκρνωιν, ΒΙ•€ΐιβηιβιΐ868 ηιιΐΓί ΐ|ΐΐ•Ιί«ΐΜΐ1 €88601, Μίοΐίλβΐ θ 80- Β *0ς οδν ήμερα ΟιιίλαμίΜν χα\ τ6 αύνΟημα &Μιτοτ6 ΙΜΗφΗ ηιΐΓβ ^ιιο•4^λαι α11(Νΐιιβη<Η οοελβίοα^ιη ηι- 
€108 πιιΐοηιιη οΐιϋτίοηβαι ιηυ1ΐ]ΐςυ€ €18 1κ>ηλ €ο1• 
ΐΑΐατηΐΒ ροϋίΰβΙαΓ» 81 ωοάο ΰοηβίϋο ιηοΙλίο λά 8€ 
ΐΓ8η8ΐ6ΗοΙ ιΐ€€ «ίνΐοπι ίηιπιιηΐ|υ6 €ΓυθΓ6 ίοΰάΆή 
Ιη Αηίιιιιιπι ίΐΜΐι«€ηηΐ• 02 ^ο^ €ηίαιτ€Γ0 ίη άοΐίυιη 
ρ€ηιΐ8ΐιιιι (ςιιθ(1 8(}8β[ίο ιϋοίΙΟΓ) 86ηηο瀕 ρ6η»ΓΜΐ8, 

ΙΟηΐ ίϋθ8ΐ€ΓΟ€ΐθΤ68, ΙΙΙ ςΐΐί1>α801ΙΟΙ ;ρΓ€€ϋΜΙ8 88€Γ€* 

ι«Γ (ρθηπ<ΐ€ςιΐ€ (Ιίοΐ8 Ιιθ8ΐίοηι ηΐ€ΐ« 8θ1οΐο8, ηίΐιη 

ΙΜΙ 8€ηΡ€Ιΐ(Κ ΟΓάίοΐβ 80 €0η8ρίΓ8ΐί0ηί8 8θ1Ιί€ί108) 

ι«ι1<1ί4ΐίΐ•8ίΙ)Ί<|αβτοΚΜΐΓ8Γ βηηίΐθΐβιη 8(1]€€ίΐ. Ούαη* 
οΙΙτβαι ΘΧ ιηιιΐΐίβ τ^ρθοίβ ροηα1ί8 8υο8 €ΐΑιιιι1βιΐ8, 
ςοι Ηϋ ηίΐιίΐ €]ιι•ιηοιϋ €Χ8ρ€0ΐ8ΐ>Μΐΐ, ρλΓϋ €θταπι 

€0ΙΙ(Γ€<1ίΐαΓ, ]«Ι8ΐ8ςυ6 88118 €ΐ8<1β 8ΐ&€ΐ€η8 €ΐ8Γβ 

▼ΐ€ΐθΓίΑ ροΐίΐυΓ. 3€ά €1 «Ατί Πίικίηοη ^υκη ΐθΓη ηολ•μ(χ6ν χαΐ τβΤχος Ιμβλλβ χαταβνίιιν των Βλα« 
χβρνων, (Ις λίγους βή τισιν Ιχ τ•ΰ των τβιχων μτκ•- 
ώρου }|λθ8ν 6 Μιχαήλ, άμνηστίαν «ύτοίς βεινων ιύαγ- 
γβλιζ^μενος χα\ όιησχνούμινος βώολίν αγαθά ϋολλά, 
8ΐ μόνον 6ή μετατάξοιντο χα\ μή βουληθβίβν αίμανιν 
ομοφύλων χα\ άβελφών χαταχραίνιαθαι. Άλλ' ύς 
ιτίθον τβτρημίνον **, τ6 τοΟ λόγου, τούτους Ιναπι• 
ράνοις ** τους λόγους, Ιχβίνούς μλν θαρσαλβωτέρους, 
9τι δή )(α\ παραχούιοΐντο, ταυτ^ν βέ 8ΐΐ(8Ν χαΐ της 
έχ του φόβου αυντάσβως λβλυμένους «Ιργάνατο, Ιαυ• 
τλν δΐ «ταθερόν τ< χαΐ «τε^^ερον. 'ΟΟεν Αφνω Ιχ 
ιιολλών πυλίόων χατ' αύτων 9υ^(ΗΜ\ς« 4{ μή «ροα• 
εδόχων ΙχεΤνοι, συ^()ήγνυνα( τι«ι τούτοις εΙς μάχην, 
χα\ φθόρον Εχαναν έργασάμβνος τήν νιχωβαν λαμ- τί€ΐθΓί8 8υ9€ΐαΓ. Ουαι €λΐιιι ίΒΐρ€Γ8ΐθΓίΐΒ ΙηΓ€ΐη68^ βάνει λαμηρώς. Κατά θάλατταν 81 χ«\ μβλλονή 

χατ* ήπειρον τήν νιχώααν έλάμβανεν* 'Οςγάρ αΐ ^• 
«ιλιχαΐ τριήρεις άνήγοντο κ«1 εΙς χείρας αννέρχ•• 
οθαι Ιμελλον , άρτι βή πόλεμον συγχροτοΟντος χαΐ 
λίθους έιιαφιέντος του άποατατιχοδ κλ•λμ•ι», «6χ Λ^ 
δ τι «αθόντος χα\τί9ΐδε{μα9ΐ χαίθορύββις «ερι•τνυ« 
πηθόντος χα\ ιερόμναν χροόααντος χατήγετ• η(Λς 
τήν χ<ρ«ον * χα\ οΐ μέν των άνδρων ηρ6ς §ααιλΙ« 
αύτομολουντες Μά^/^υν μετατιθέμενοι, 4ΐ( δΙ «ρ^ τ^ 
οΙχεΤον βτρατόηεδον τ& χατά γην άκεδββρααχον» 'Λ 
Χατά θάλασσαν είναι χα\ διαμάχε^θαι άιναρνησάμε• 
¥01 παντελώς. ΟΟτω μέν ο5ν άκονη«\ διελύθη τ6 να«« 'βΐΐοαι ροΐβτΑΗΐ, Ιοπεςυο ρυ|(θ« οοηεβΓβπ^ &<1β88€ΐ 

Ι€ΠΙ^08, ΟΙΙ|«€ 8ά€0 ίρ80 <ΐ€8€ηθΓί8 €ΐ888ί8 €00^€8• 
•08 8γ40Γ€ 88Μ ΙΟίΐΙΟίβΙ, ΟΟεοίο ςΟΟ €880 €008ΐ€Γ• 
ΜΙΟ ^ίίΗΜτΟ 8€Ι8 4€ΠΌη1>08, ν€Τ80 ρορρΐ Οά 

Ιοηηοι 80 οαΐκΐυοϋ, €Ιθ88ΜΐΓϋ ροΓ8 €οη€8ρΐο β4ο«• 

ΟΗΙ Οά ίΒΙΐρ€Τ8ΐ0Γ€αΐ (Ι€θ€1θη1, ρ8η ΟΐΙ 800 €88111 

Ιοτηι ρ€Γ§οοΐ, 00 τ€ΐ Ιο οεοΗ νοίεοη οαΐ ρβ>Γ8υ8 

ΡΟ^ΟΟΓΘ ρ€Γη€|(8Γ00ΐ. βίΟ θΙ)8^0€ ΙοΙΚΝΓΟ (ϋ88θΗΐΙΟ 

ΤΙμηο» οΙοβοΙε, €€88ί1ιμι• Ιο ιιΙΙιΙΗιπι, οοηι «οΙΙοπι 
801 ρτο οοτίοαι βοομπι οοΐ ρπο εΙοεεΙοΗοπιαι 

ν<ηθΙΟ |ΜηΜΐ8ηΝΒ ΙΙεοΙΟΟΟ €^Ν^^88€1• τοΛίψ, χοΙ τέω; λχώρηοεν (Ρ. 40] εΙς ούδΐν, άξιον οΟτε •• το$ «λήθσυς των νέων οΰτε «ων εΙς ούτά( 
άοο§εβηκ4ηον ανδρών διαηραξ^νον; 
ϋ. ϋίοο 4|Ικ>ςο€9 €4«• ]«Β ιηοηλίοίαιοε, Ο〕 ]) ις'. *Οθεν χα\ Γρηγέριος δ δηλωθείς «υνοωραιβώΐ 90ΤΙ0•• €001 ά€86ΤΐΟί€ΟΙ ΤΐΐΟΟΜΙΟ 0Χί|ΙΗ8 ΟΟΟΙΟΤΙ* 
ΐΟΐίΟ €βΟΒ« ΟΝΐΙΐΟΟΙ^Οβ €1 ΒΟΒίΙοίΟ ΐ1θ€088ί88€, Ιΐη(|€• 

ΐ|οο οΒίρΚαο ΙΗί ροβίηιο^άοιη <Ιβ€€88οηιαι ίοΐ€ΰ{{|[β- 
τ«ι» φΐίρρο ΐΜοιίοί β8 ροοοϋβ άοϋίΐο, βΙ €οΙ 
οεοοίηιο ρτοάοοϋο ύ^ηϋίτ ^οο ροΐΙεδΙοΜίπι οο ρπβ 
•αηιΙ ^ιϋο ηκοΐο ροΓοηίοτ ▼ί€ΐοΗ9, ροποπι οϋ- 
^0010 8β€θβι 0880ΐη€θ8 8οΙ()€θΐ9Β ΙοβίοοΙο, ρπιιβςοο 
ΜΜΟοοΙιί οοϊοεάοβι οίοίΐίοοι οολίο^ίί» ίο εοηι γοο» 
οιΙοεΙ, οροτο οοιοπημμοοΙο ουαι ίΒΐρ€ηΐθΓ€ €θΐΐ8λϋο, 
ο ?€ϋφΐο 80 €Χ€ΐνϋο ονοΗϋ, ΐ]η*8οηο(|υ€ ο Ιοτγο 
8€0€<ΚΙ, ΐοη οι ϋΐοη οχίοπτοιοι 0€ (ΟΓΐηϋοΐΜ ίιη• αυτόν τ« τοΰτον τ^ άιιοστάτην εύχαταφρόνιητον δντα 
τε χα\ ΐΛέον «ροΐάντος τβυ χρόνοι» γενήσόμ^νοο* άτβ 
δή πότοις σχολάζοντα χαΐ φρονήισεως άμοιροδνοο 
χατά πολιι, δΓ Ι|ς τι«φόχασι μέίλλον ή «οθΐν άλλ•θεγ 
αΙ ^χοι προσγΙνεσθαι, μοϊράν τινο του ύφ* Ιβοτδν 
τάγματος συλλαβόμενος, χα\ «φότερον δΙ χοινολογη- 
σάμενος τφ βασιλεΐ διά μονάχου τίνος του άιΐ6 τώ/ 
Χτουδίου του *^ βασιλέως άνοσταλέντος, ^ήξιν (ννοεί 
χα\ του άποστάτου γ(νεται χατά νιί»του, όμοΟ μέν τον• 
τον Ιχδειματών χα\ θορύβου πληρών, ΑμΟΰ δΙ χ«\ 
των εΙς βασιλέα έαυτφ ήμαρτημένων, άλλα μήν χολ ΥΑΒ1>β Ι.Ε0ΤΙΟΝΕΒ. 

•• άλλων ]Αάλλον νΟσηςΤ " τετριμμένον Ρ. •• έν««εράσας? •• 8η εΙς ουδέν, ουδέν άξιον ? •* Στο*>- 
δ{ου 6ιΛ του ? ΤΊ ίΙΒ. II. - ΜΙΟΗ/νΕΙ ΑΜ0Ι1ΙΕΧ8Ι8. 78 

»^ βύτοΟ γβμδτξ χχ\ τοΤς τέκνοις (χα\ γάρ Ιτηρουν- Α ρΙβΓβΙ, Ιιπη νβΓΟ ιιΐ 5ίΙ>ί ίρδβ, ηυίη βΐ αχΟπ βΐ 1ί- 

1)6η6 (η3ΐιη 61 ίΐΐοβ ΜίοΙι^εΙ, ςυο βχ (^ιηροί'θ &(! 

Τΐ)οιτι&τη (36ίο6ϋΓ0ΐ, Ιιι ΰ3Γ€6Γβ 1)α1)6ΐ)9(), ιηφβοιίβ το έν φυλαχΙΊ έχβίνου τφ θωμ^ ι:ροσΟεμένου) $ιαλ- 
λαγήν χίΛ συγγνώμην ιτραγματβυόμβνος. Άλλ* οδτε 
6 βαφίλβίις ταύτα ΙφΟαη βιαχουσαι * εΙς τοιούτον 
γ^^ρ άπεχέχλβιβτο χα\ των Εξωθεν, ούδ* ε Ι των εγγύς 
μ^νον τις, &λλ* ο^Λ" εΐ των πο(&^τέρω τά αύτου 
]]ρη μένος ετύγχανε. Κα\ 6 ΘωμΑς τ6 μή ΐϊολύν εξαί- 
φνης τοΰτον γενέσθαι χατο^^/^ωβών, χα\ ψ66ον έν τοΤς 
Ιαυτου ποιήσαι βουλδμενος, τήν μ^ν στρατοπεβείαν 
τ5{ς ^λεως ούχ έζεχίνηαε, ταυ^6 τοΰτο ιΐρομηΟού- 
μένος, χαΐ προνόων τ6 μή διωχθήναι έξ<5π(σθεν* 
Λίγους δέ τινας, χα\ δβους {δει άξιοχρέου; της ιτρδς 
τ^ν Γρηγόριον μ^χης 5ντας, παραλαβών έξήει πρδς 
αΟτ6ν» χαΐ περιγίνεται τούτου, χα\ φεύγοντα χατα• 
λα6('(ΐν &να:ρεΤ. Κα\ αυΟις διά ταχέων πρ6ς τάς δυ- βοίϋεοί Γ6Ι18, τβηί^ηι Ιη(1υ](;βπΐΐ3ΐηςιΐ6 ο1)ΐΐη6Γε(. 
δ6(1 πϋΐιυβ ίιηρβΓΑΐοΓ Γβιη αάΐιυΰ &ιιϋί6ΓβΙ (Αιίβο 
€ηΙηα οιηπίβ 6χ(γ3 €0:ηιηβαΐα8 ΟΰοΙυβιιβ βΓπΐ), ηβο 
61 ςαί$, ηοη 8θ1ιιιιι βΟΓυηι ηυί ρΓορβ βδδοηΐ νβΓυιη 
εΐί&π) ςυί Ιοηςίυδ 8ΐ)6986η(, 6]α$ ραπεβ δβοπίυβ 
€8561. ΤΙ)οιη&8 2υΐ6Πΐ Τ6π1α8 ηβ 8υΙ)ϋο ηι^ι^ηα 
6Γ6{;οΐ'ϋ 2ΐυοΐοηΐΑ8 ΓιβΓβΙ, ί$(2υ6 8υΐ8 ΟΓάίηΐΙίϋδ 
ΐ6ΓΓ0Γ6ΐη 1η]ΐΰθΓ£ΐ, ηιΗΙΙ 8θ1υΙα ο1)8ί(Ιιοηβ 3υΙ €&- 
8ΐπ8 &1) υΐ'1)€ (1ίιηοΐΪ8, 1ιπΐ6η$ η6 86 Ιιοδίΐβ ^ 16γ([ο 
ΊηββςυβΓβΐυΓ, ραυΰ08 ίΐίηαοδ, &€ ηυαηΐο» ορρπ- 
ηΐ6ΐι<Ιο 6Γ6|;οηο 8υ[Ι1θ€Γ6 6χί$ΐιηί)3νί(, 888υηΐ6η8. 
Ιη ίΐίαιη βιΐυοίΐ ; ρΓχΙίοηιιβ Γα$ηιη ϋο ίη Γυ$2 οοηι- νάμεις τάς προσεδρευούαας τ^ π<5λει γίνεται, χα\ ^ ρΓ6ΐΐ6ΐι$υιη ηβοανίΐ. Πίποςϋβ οβίβηΐερ &(1 ιοϋςυί» γράμμασιν Ιπιστέλλων τ& έαυτου περιαγγέλλει &παν- 

ταχο9. ώς εΓη τε νενιχηχώς, δπερ ούχ 1|ν, χα\ τδ 

«ροτ/ωρι&ζον χατλ τήν Ελλάδα *;αυτιχ6ν ταχέως 

χΐλεύων άναχθήναι, ώς αύθις τοΤς χατά θάλασσαν 

προσβάλλοι μτά στε^^οτέρας δυνάμεως μέρεσιν. 

*ΑΧΧ* ΙχεΓναι μίν εΙς άριθμδν τελουσαι τηντήχοντα 

πρ^ ταις τρ;αχθσίαις πολεμιστή ρίοις &μα διήρεσι 

χα\ σιταγωγαΤς τφ τών ΒυρΊδων ** χατ3ι Θρ^χην λι*• 

μένι έγχαθορμίζονται, έξ ουρίας πλέουσαι. ΚαΙ δ 

βασ!Αΐχδς δέ πυρφόρος στάλος τσ^τοις μηδίν Ιγνω• 

χόσιν έκεΤσε Ιπιτεθε\ς πολλάς μίν αΟτάνδρους αΙρεΙ 

ίων νηών, τινάς δλ χα\ πυρπολεί δυνατωτάτ](^ Χ^'Ρ^• 

ολίγων παντελώς Ιξω γενομένων του πάθους χα\ ΰθρί2Ι8 υΓΐ)6ΐη 0ΐ)8ΐΐΙβ1ΐΐ68 Γ6ν6Γ8υ8 Ιΐ(ΐ6ΐα8 ίη ΟΠΙΜΟί 

ρ^Γΐβδ, ςυ1Ι)υδ δίΐί νίείοπαιη (6ΐ$ι Γ^ιίδο) ιη^ιπΤο^ΐο 
8ΓΓ0^2Γ61, 06(1ιΙ; ;€ΐ2886Εηςαο, ςυΒίη ίυ Αοΐι^ιΐα 
1ΐ3ΐ)6ΐιΑΐ, 3(1 86 ςυαηι ρΓΐηιυιη βκΐϋυοί ]υΙ>6(, ςυο 
ΓυΓ8υ8 ιη8ΐΓϋεΐίθΓίΙ)υ8 οορ'ιίβ ιηαΓΊ ρη^^ηαπη οοηβΟΓβ- 
Γ61. β4 ^οη8ιλι)^ι ίΙΙα αιιη 1>6ΐΙο βρίίβ 1)ίΓ6ΐηΊΐ)υ8, 
Ιυπ) ΟΠ6Γ&ΓΠ8 (Γ60€ΐ)ΐί8 (ΐυπιςυ2£ίηΐ3 ηανίΙ)υ8; ςιιββ 
€1 Κ)Γ6ν! 8β€υη(!Ί8 &ϋΠ8 αά βγπ(1βη86η) ίη ΤΙίΓαοία 
ροΓίυιη κρρβίΐυηΐ. Ιιηρ6Γ3ΐθΠ3 ουίοιη 86γρ1ιοηίΙ)υ8 

ίΐΙ8ΐΓα6(& €188818, ϋΓΐ€ 1>08168 Ιϋ 8(αΐίθη6 ίΑθ:ϋ)109 

α(ΐ;Γ68δ3, ιηυ1ΐ33 βΟΓαηι ιανββ οαοι ίρβίδ νβοιοπϋη^ 
οαρίΐ, 8ϋ38 νί ιη8χίιιΐ3 ΰοηιίυπί ; ρβυο» α4<ηο()αηι 

ΟίΑίΙί 8υρβΓ8ΐίΐ68 ΟβΙβΓΪ ΐνί%9ί ρΟΓίυΠΙ Βΐ3ε|]6ΓΙ16η86Ι11 πμ>ς τδν τών Βλαχερνών χόλπον χαταίρειν λ(5γον ^ ρβίοηΐ. Ίά οιηηίιιο>αΐ8|;6ηΐ68 υΐ ΐ6ΓΓ68(ΓίΙ)ΐΐ8 οορϋβ» ποισ^μένων πολϋν, ώς &ν εΐεν δμοΟ τ^ χατά γήν 
στρατί^* δ χα\ γέγονεν. Τά μΙν οΟν χατά θάλατταν 
τούτον έχυβερνάτο χα\ ηύθΰνετο τ6ν τρότιον * χατά 
γην δί ά4ί πως άχροβολισμοί τίνες Ιχ μέρους χα\ 
φ^νοι Ιγένοντο, νυν μέν του Μιχ&ί^λ, νΟν δΐ του υΙου 
α{^το^^ Θεοφίλου αύτοΓς έπεξιδντος μετά Όλβιανου 
[Ρ. 41] χα\ Κατάχυλα, Χ2\ πληγάς 2σθ^ δτε χαιρίας 
δίδοντος τε χαΐ λαμβάνοντος* ο6 ^ήν άγώνές τίνες 
λαμπροί χαΐ νεαν(χο\ έχ παρατάξεως χα\ τΙ|^ (σο^- 
^που δυνάμεως Ισχον τ^ Χυρος, άτε δή πολλφ τον 
Μιχαΐρΐ Ιλαττουμένου χα\ μ)} πρ^ς τ^)ν έχείνου εδ- 
ζωνδν τε χα\ Ιππιχ^ν στρατιαν άντιτάσσεΰθαι δυ• 
ναμένου. 

ιΓ• *£ν τούτοις Ουν δντων αυτών, Μορτάγων 6 τών ηυοά 61 ίΐ& ϋοιιϋ^ίι, ]αη|{βΓ€η(ιΐΓ. Ι^ίο γ68 οιαεΙ 
{[6Γ€ΐ)λΙαΓ, ίβΗοΐφΐβ α<ΐ60 βχίΐυ. Τ6γγ& νβΓΟ 6θη(ί- 
ηιΐ£ ρΓορβ βίβίΙΙβΓπΗ 6Γ8ηΙ νβΠίΑΐίοηββ €».<]68φΐο 
θ^ΙΰΙίληΐυΓ, ιηοϋο ΜίοΙΐ86ΐβ» ιηοάο «'ίαε Οΐίο Τΐίθο- 

ρΙΐΊΙΟ 611ΐη 011)ίΑηθ 6ΐ 03ΐ3€γΐ3 3(1ν6Γ8Μ8 1ιο$ΐ€ΐα 

8αθ8 6ϋα€6ηΙβ• ΠυΓυιιι ρη^ΠυΓυια ν^Γΐυβ €χίΐυ8• 

4ΐ3ΐ2Μΐυ6 61 3606ρ1« 8Β<|Ι10 ρβΟβ ΙΠΑΓίβ 8υ1)ίΐΙ4ΐβ 

>1ΓΑ{|68. ^α8ι3 180)611 ρα^π» «ϋηςα^οι οΰΠ&ΐαι», 
60 φκκΐ ιιορεΓΑΐΟΓ οία ΙιοδΙβ, ου|υ8 6886ΐιλ ηιιιη6- 

Τ4>8ίθΓ68 6Χρ6<1ίΐ9»ΐα6 ^€ 6^ιΙ68ΐΓ68 £0ρΐ9(, Αΐΐί 

€οα|;Γ6(1ι οοη ροβ86ΐ. 17. Εο ΓβΓοιη 8ΐ8ΐυ, Μοη^ΐζοη ΒυΙ^ΒΓΟΓυηι ίιη« Βουλγάρων βασιλεύς (χα\ γάρ έφθασεν ή φήμη χατά ^ ρ6Γ8ΐ0Γ, Γ8ηΐ8 6Χ6ίΙυδ, ςα26 ]8ΐη Ιοίυιη οτΙκτΛ ρβΓ• τήν οίχουμένην τδν βασιλέα τών Τωμχίων πολιορ- 
χούμενον διαγγέλλουσα) λάθρα τινάς ές βασιλέα 
πέμψας έξαποστείλαι αύτομάτφ γνώμη συμμαχίαν 
χαθνπ^σχνειτο χα\ βοήθειαν αύτώ τ^ν άρχου 7αν δι• 
δόναι χαθωμολ^γε4. *Αλλ* δ γε Μιχαήλ, εΓτε τ^ άλη- 
Οείφ τδ τών ομοφύλων πλήθος χαταιδούμεν^ς τε χαΐ 
λλεών, εΓτε κα\ χρημάτων φειδδμενος (ετύγχανε γάρ 
ϊίΑ πολύ τάς χ^ΙρΛς τών άλλων βασιλέων ύφ' έαυτδν 
Ιχων Ιχ φειδωλίας), τήν μλν γνώμην ήξίου αποδοχές 
τούτου, παρι^τείτο δ^ τήν αύτου βοήθειαν, χαΐ ούχ εί 
τι γένοιτο παρά τοΰ άποστάτου, βούλεσθαι τήν έπι• 
χοτ^ρίαν α&τφ χ^τεμήνυεν. *Αλλ* δ γε Μορτάγων χ«\ νΑ86Γ8ΐ, Ηοηι&ηοΓυιη ίπιρ6ηΐ0Γ6ΐη ίιιΐη η»ιΐΓ0β 
ο1)8688αιη ΐβηβΓΐ» ιηίβδο εΐ&αι 8(1 Μίϋ1ΐ86ΐ6ΐη ηυηΐίο 
υΙίΓο 86 αυχίΙίΑ ιηίδβαΓαιη ροΙΗοβίιΐΓ 86 οορί88 

ςοααΐφ Α(1ν6Γ8Ι18 ]ΐ08ΐ6ΐη 8!ΐίβ66Γ6ΙΐΙ• Α( β5 ^''<^^ 
8ίν6 Γ6ν6Γ8 ΒθΙΙ181ΙΟΓυΐη, ίΟ ΤϋΟΙΙΙ» €8&ΐΓί8 {ΙΙ!,- 

ϋΐ3ΐιΙΙαιη, Γ6Υ6Τ6ΐιϋ8 ίαςυ6 608 ιηί86Γ8(1οη6• βίτβ 
8Γΐ88 ρ8Τ€6η(Ιυιη δυιηρΓώυβ 4αο6ΐ)8( (ηυΐΐυδ ευίιη 
αη(|υ8πι ίηαρβΓΒίοΓυιη ίΠο ίυίΐ 8θηΙί(1ίθΓ) , 1:ιυ(]8(ο 
ΒϋΙβ;3Γί ρΓοροδίΐο 8αχί1ί3 Γ6ου88νΗ, 1166 ςυίιίςαίά 
ά6ΐηαιη ι^Γ3ηηυ8 ρη£8ΐίΐ6Γίΐ, βίι &6 υβυΓυιιι δί^ηΐ- 
0ο»τ)ΐ. Μοηβ^οη Ι8ΐη6ΐι, αΐ ς^αί 8ΐίθ(|υί 1)6ΐ1ί8 ρτχ^ 

4ΐ3(]αθ Μ 8ρθ1ίί8 ξίαίΙβΓβΙ, ί(Εϋυ8(|Ι16 ΐΓΙ6€ηη8ΙΟ ** 3ΐϋ Βτ ρύδων. ιη8ΓΚ0 εοιιιΙ)6Γ• VΑηI^Ε Ι.Ε€ΤΐυΝΕ3. %Ά ΤΗΕΟΡΗλΝΕδ εΟΝΤΙΝϋΑΤϋιί. ») 

€ΐιιη 146006 «]ο» (1<>ί€6&50Γβ |)&ε1αιη οοοΟγοιαγο Α Αλλως ΐ9ολέμοις χαίρων χα\ τΐ^ς Ιχ τούτων λβίοτ^ κιι»9ί9<ΐνβ 8ΐ3ΐ>ί1ίΓ6 ςυκΓβΓβΐ, 6(Ιν6Γ&υ8 ΐγΓβιηηυπι 
«Χ6Γ€ίΙυιη ρ&ΐ'&ι. ΟυαηοοΙίπβιη Κοιη&ηοΓυιη Οηββ&α* 
<1»6Ι6Γ Ιη^Γ655υ8 Α(1 Ιθ€Μπι 6111 €6<1υοΐυ& ιιοηιβη^ 

€9Ι8ΐΓ& ροηΐΐ. Ρ€Γ6Γ6ΐ)Γ6866ΐ>»( ΠΙΠΙΟΓ; 1166 ββΠ 

ροΐ6Γ8ΐ υΐ ΪΓΓυρίίο ΐγΓβηηυιη ΓΒΐΙβΓβΐ. ΜβΓίΐο ίΐ8- 
ί]υ6 ρ6ΐ*ΐυΓΐ>8ΐυΓ, αηίπιοςηο ρίληο αΐιοηίΐυβ 681. υΐ)ί 

ίΛίίϊβη 6ΙΙΙ6Γ8ίΙ 6ΐς[υ6 68 86 Χ8ΐη8ΐίθη6 6θ1ΐ6£ίΐ, 

λθτ6Γ8υ8 ίΐίαιη 8ϋ)ί ιηονβηιίαπι 6οη$ΐί(υίΐ. Ουοπίαιη 

80(6111 (ϋνί80 6Χ6Γ6ίΐΙΙ 86 ρΓΟΓ8υ8 ϋθΙ>ίΐ6Π1 ΓθΓ6 Οΐλ- 

(1ίςιΐ6 υΗιιοχίυιη ν1(ΐ6ΐ>8ΐ (ηαιη 61 ίη 6χριΐ|;η8η(1η 
υΓΐ>β Αυ|[ΐι$ΐα ηοη 6χί{υρ 86(1 ηυιη6Γ080 Γοηίηυβ 
6Χ6ΓαΙα ορυ» 6Γ8Ι, 60(2υ6 ιη8|[ί8 ςυοά ]8ΐη ίιηρβ- 
ΓλίΟΓ 6Χ6Γ6ΐΐιιιη Ι)8υά οοηίβηιηβηϋυπι ρ8Γ8ν6Γ8ΐ, χαρποΰσθαι φιλών» χα\ τάς πρ6; αύτ^ν 5^ ^ριαχον- 
τουτιις σπονβάς γεγβνημένας παρά τοΟ προχατα- 
σχόντο; Αίοντο; έπιβεβαιώσαι κ*\ Ισχυροτέρας «οςή- 
σαι ζητών, τΐ^ν χατά τοΟ τυράννου στρατιών 6ύτρ<- 
πιζεν, χα\ δ^ τών Τωμαίφν 2ρων (ντονΟβ μ8τ3Ε 
ΐζαρρι\α(ας γενόμενος χατά τλν Κηβούχτου χώρον 
ούτω χαλούμενον Ιβτρατοπΐ&υσεν. Ώχούοντο ζϊ^ 
χα\ λαθεΤν ταύτα τ^ν άτηστάτην ουχ 1|ν* ιηριεδο* 
νήθη μέν, ώς είχ^ς, χα\ τάς φρένας χατεχτυπήθη, έν 
αύτφ δ^ πάλιν γενόμενο; τήν« χατ* αύτου στρατιάν 
Ιξώπλιζεν. Κα\ έ«ε\ εΙς βοο χαταμεριζόμενος έδόχει 
παντελώς ασθενής τε εΤναι χαΐ εΟπτωτος (^ τε γάρ 
τών πόλεων βασιλεύουσα ούχ ευαριθμήτου, Αλλά^ύιεί- φΐίςυβ 3(]60 ϋθηδ6Γ(ο ρβάβ ρυ£[ΐΐ8Γβ ρο886ΐ ηβο γ8Γ0, ^ ^του αξιόλογου στρατού Ιδέετο πολιορχουμίνη, ήδ(| ΙΐοεΓιυιη 8(τα{6ΐη (Ιαπο ; η66 νβΓΟ 6θηΐΓ& ΒιιΙςλΓΟΓϋΐη 
00ρΐ88 8Γιΐ6Γ ςυ8ΐη ηΐΑ^ηο ν8ΐί(Ιθ(|υ6 6Χ6Γθίΐιι ρα» 
£1)8 ίη8ΐΓυί ροΐ6Γ8ΐ), 00 ί^ίΐυΓ νβΐυΐ Γ3ρί(1υ8 ςυί(}8πι 
ΐΟΓΓβηβ ιη (1υο8 ςυοβ(Ι&ιη (ΐ6(]υο(υ9 Γί?υΙθ8, ςιΐ8ΐη 
ρΓΟ ρποΓΪ τίπιιΐβ 66 1]08ΐί5υ8 ΙιηΙβοΐϋίοΓ βρρα- 
Γ6Γ61, 6ΐ ςυί Γ86ϋβ 6(Ιοιη8η ρ0856ΐ, υΓΐ)ΐ8 θΙ)8Μΐίθ<* 
11610 ίη Ιοίυιη βοΐνίΐ, ίηςυβ Βυ]{;8Γ08, ^ιιί1>υ8 8β 
ρ•Γ6ηίΐ 6886 8Γΐ)ίΐΓ3ΐ)8(υΓ, 6(1αο6η8, ΐπ 60 ςυ6ΐη 
<1ΙχΙιηυ8 €6(1υ€ΐί 1υ6ο, εαιη 6ΐ8 ριΐ£;η8Πΐ βοηιιηίΐΐίΐ. 18. ΟβΗβΓοιη ΐ^Γ&πηοδ ιη 60 ψτ^Υιο ιηβρα ευο- 

ηΐΐη 8ΐΓ8|;β τίη6!ΐαΓ, 066 8<ΙβΟ ΙΐΟδ(68 €ΐ8<ΐ6 8ΐδ6ΪΙ, 

86(1 !ρ86 8ΐ> 618 {η|^6ηΐί 6ΐ8(]6 βίΒείΐαΓ. Ουηιςυβ Β χαΐ του Μιχαήλ δυνάμεις ούχ άγεννείς βυλλέγοντος 
χα\ χατά πόβας Ιστασθαι δυναμένου, χαΥ πολλάχις 
δλεθρον έπαγαγεΤν αυτούς δυνηθέντος * χα\ ή τών 
Βουλγάρων δέ δύναμις ού μιχρΑς τίνος τάξεως χαΐ 
στρατιά, πολλής δέ χα\ ού της τυχούσης έδέετο πα- 
ρατάξεως), — μή οΟν εΙς δύο τινά διαιρούμενος χατά 
τίνα λάβρον χειμά^^ουν ασθενέστερος παρ* δ *' Ι^ν 
δόξτ} τε τοΙς έχθροίς χαΐ λύχείροοτος γένηται, άπαίρε.ι 
μέν δλως της πόλεως, πρ6ς τ6ν Βούλγαρον δΐ άξιο- 
μαχον χρίνας αύι^ν χατά τ6ν είρημένον τύπον παρα- 
τάσσεται χαι ανταγωνίζεται. 

ιη'. Κα\ &πε\ ίς χ57ρας {}εσαν χατ* αλλήλων, ήτ- 
τβίται δΙ] ισχυρώς 6 τύραννος, χαι φύνον ού ποιεΖ μέν 
πάσχει δέ παρά τών έχθρων. ΚαΙ έπε\ μή άλλως ^ν 3Ι1Η6Γ ηοο Π66Γ61, Γη£[8 88ΐυ1θΐη 6χρ6<ϋιιο( ςυΐ 6 ^ της σωτηρίας λαβ^σθαι, [Ρ. 42] φυγαδείφ ταύττ^ν ρηκίίο !η€θΙυιθ68 ΓυβΓαηΐ, βηΐυοςαβ ςιιοάαιη Ιοοο 

1Ι€€ ίλΟϋί 8666880 ^Ί8ρ6Γ8ί 8661101 60£[!ΐ8ΐ)!Ι0Κ ςΟΟ• 
ΐηθ<1θ ΓϋΓ8υ8 €0ΐΓ6ηΙ 86 8{[Πΐ6η ίθ8ΐ8υΓαΓ6θ(. ΒαΙ- 
^Γ08 801601 818(Ι01 68ρ(ΐν08, ςοί Τ€06Γ8ηΙ ήΐ ρΟ- 
168181610, 888001608, ίο^βΟΐί^ςΟβ ρη6(!ΗΒ 600ΐρ08 
6βέ6ϋΐ8, ΥΐΰΙοΗί Γ^ΠιΧ β8<106 81ΐρ6Γΐ)ί6η8 Τ6ίΙ1ΐ ιή 
|ΚΙΐΗ8Ο0. €1α88ΐ8 3(1 θΙ)8Ί(ΐ6η(ΐ80Ι 0ΓΚ>6Π) >6Π6ΐ8, 
••111(11(8 8υθηΐηΐ 81Γ8Κ6, 10(8 &<) Ηθρ6Γ8(0Γ6Ο1 (Ι6Α6!Ι 
1ΙΙί<|06 8(Ι]υ0(;ίΐ0Γ. ΤΙΐθηΐ88 ρΟΓΓΟ (1686Γ10Γ 60 16016- 

Η18Ι18 6Γυρίΐ, (Ιββηιοοαοι, ο( τ1(Ι6Ιογ, Ηϋ 1)6ΐΙΙ 80- 
(^ίΟΓοηι βίΟλΙο, οΐ 61 6ΐ8ι1ί!ιθδ υο(]|ςοβ 8ΐΐΗΐυ8 

60Β8Ο8Ι|Ο6 8ΚΙ06 6Χ 8ΐηρϋ88ίθ)ί8 Γ6ΐ»08 ίΟ 8η§;08ΐί88 

€(Ηηροΐ8α8, 066 ]θ5ΐο υοςο8οι ρΓχϋο νί6(οπ8 ρο• 

Ιϋΐΐ8 Τΰΐ 60086η8 ρ8ΐ3Π1 8616 Υΰΐ 6Χ Ι80ΐ0 ΟΙΙΟΐΐΐ- εύρίσχουσιν, χα\ !ν τινι χιάρφ δυσβάτψ σχε^αννύμε- 
νοιέσχ^πουν πώς συνάγωνται. *Αλλ* δ μέντων Βουλ- 
γάρων άρχηγδς εύθυς τά τβ σώματα προσλαβόμενος 
ών έγένετο χύριος, χα\ λείας δέ πολλής γενόμενος 
έγχρατή;, πρδς τήν έαυτοΰ ύπέστρεψε, τ9| χατ* Αυ- 
τού νίχτ] έπαιρδμενδς τε χα\ γαυριών. Τέ δέ χατι• 
λειφθέν ναυτιχ6ν ώς τούτο άχήχοεν, τούτο *^ δή τ{ 
πόλε ι προσεδρευον, προσχωρεί τφ βασιλεΤ χα\ μετ^ 
αυτού γίνεται. Ό δ^ αΟ αποστάτης εΙς τοσούτο "^χ» 
θά(&(δους, παρά τών αύτφ συμμαχούντων, ώς (οιχε, 
δαιμόνων έγχρατ^ς, ώστε πάντοθεν συντρκβόμενος 
χα\ πληττόμενος χα\ ολίγος έχ πολλών γενόμενος, 
χαθαράς τε νίχης ού ποτέ μετεσχηχώς οΟν άπδ παρα- 
τάξεως ούτε μήν άπδ τών χαθ* ήμέραν προσαγομέ- η8Γ«θΐ ςοοϋαίβ ογΙ)Ι 8άοιοΐ3Γθθΐ 8ρρ8Γ8ΐυ 66080- Β ^,^^ {^4 πολυχειρίας μηχανημάτων χατά τών τείχών ςΟβ, 6θΙΐ66ΐΐ8 ίΐβΓΟΟΙ 60ρΐΐ8 ίΟ 63θφ0 6θ! 000160 

'Βί8ΐ)88Ί8, αΙίςΟΟΐ &1) ΟΓΐΐβ 8(8(Ιϋ8 (ϋ8$1ΐΟ, 688ΥΗ8 

ηΐ6(80(1ΐ8 ΙΟηΐ 6Χ 8^Γί Γ6Γ86ίΐ8(6 ΙΟΟΙ 6Χ 8(|08Γ00Ι 

ΐΓΠ({υο Ιοο|;6 6θθΐπιθ(1ΐδ8ίοιο, 6(ι086(ΐ6Γ]ΐ. Ιηϋβ οηι• 

116011 8θΙ>ΟΤ]6800Γθπΐ 6ΐ6{;80ΐ!801 6Χ60Γ8Ι0ηΙ1)08 ΥβδΙβ- 
1>8ΐ 86 67 >($°^ ίθ660(ΐ6^8ΐ. Η8α(1 (80160 Υ6ΐθΙ ρπίοδ 
86 6ίνΙΐ8Γΐ ίο 60η8ρ66ΐ00Ι (Ι8ΐ>8ΐ• Μί6ΐΐ36ΐ ΤβΓΟ οΙ)} 
Γ60Ι ίθ(6Π6Ζίΐ, ίάθΟ«0 60η86ηρ(0 6Χ6ΓΓΙ10, 011)13- 
ηοαΐ ςΟΟί^Οβ 6Ι 08ΐ867Υ8Ο1 60αΐ 8θί8 ΐ6ΚίθθίΙ)θ8, 
ΥίΓ08 8ΐΓ6θαί88ίΐηθβ 86 ίΟΐβ^Γ» 0(161, Ιΐ8ΐ)608 8(1- 

ν6Γ808 ίΐΐοαι 6(1υ6ΐΐ. 01ίϋθ(ϋ( 8α(6οι ηοη ρ8τίάαιη 

ΐηΙ Γ6ί 6Χ8ρ66Ι3(!θη6 80$ρ6080ηΐ4 86(1 ΓθΓ(ί(6Γ 

ΥΑΒI^€ Ι.£€ΤΙΟΝΕδ. 

•• δ1 ο5 ρ. •' τούτο] τό? 80 τούτο δή τ^ ? " μ)ν τ^ πρ^? της τΰόλεως, αύθις έπισυναχθείς χατά τι πεδίον, Διά- 
6ασιν ούτω χαλούμενον» σταδίους άπέχοντής ττόλεως 
ΙχανοΟς χα\ πρ^ς στρατοτυεδείαν ευφυές ίχ τβ τών 
φυομένων χα\ υδάτων έπι^(5ύτων δν, συναθροίζεται. 
ΚάχεΙθεν τάς προνομάς ποιών πάντα μέν πρ^ ** ττς 
πόλεως Εχειρε χόσμον χα\ Ιπυρπόλει, ένεφανίζετο δέ 
τοΙς χατά πόλιν, ώς τ6 πρότερον, ουδαμώς. ^0 χα\ 
συνβ\ς δ Μιχαήλ χαι άξιόλογον συστήσας οχμζρΛ'^^ 
αυτόν τε Όλβιανδν χα\ Κατάχυλαν Ιχων μετά τών 
εαυτού άχμήτας ταγμάτων χα\ άχεραίους, χατ* αυ- 
τού Ιχστρατεύει * χα\ τούτον ού χατο^(5ωδούντα ού^ 
έχφοβούμενον, άλλ^ αύτφ προσυτΓαντώντα μετά σπο\>- 81 1ΙΒ. Π.- ΜΙΟΗΑΕΙ ΑΜΟΗ1ΕΝ8Ι8• Μ τΛψ ρονλη8β(ς. Ένθα δή χα\ χαταβτρατητίίφαι τ^ν 
βασιλέα βουλόμβνος αύτ^ τ^ ΙαοτοΟ χ«ταστρατηγε?- 
ται βουλ^ χαΐ του ηαντός Ιιαμαρτάν<( σχοικοΰ» *0 
μέν γέρ &μα τφ βυβ(&αγ1{|Υαι «^ ιβΛεμον νώτα βι- 
Μναι τφ β«9ΐλ£Γ λχ<λβυσ<ν, ού τήν των έαυτου δυ- 
νάμιων γνώμην χατανοων, ανθρώπων Ιχηαλαι γυναι- 
κών χα\ τέχνων τηρουμένων θι* αΰτδν χα\ τά^χι?ρας 
τφ άδίλφίχφ λύθρφ χατοιμιαινόντων * ^ ταχιΐ&ν 
ΙσββΟφΐ %λ\ ούχ «Ις τοσούτον χρ6νον Ιχταθήναι τήν 
αυτών 1ν τοΙς ύπα(θροις δκατριβήν ικροσδοχήσαντβς 
κρ6ς π2ν μέν ξσαν χατ* άρχ&ς β(»ιηίθκΓς, έπ§\ θέ 
χα\ 6 χρόνος ήδη ι»υ Ιξετέτατο (τρίτος γ&ρ (ξηνύβτο) 
χα\ άνηνύτοις έχ τών χαθ* ήμέραν γινομένων Ιβόχουν 
(πιχιιρβΤν, άνδρ^ έν6ς 1πιθυμ{^ χα\ άπονοίςι βου- 
λεύοντις, τηνιχαΰτα τ6 χβλευσθέν ώς Ιρμα«^ν τι λα- 
6όντ<ς ούχ ώσηκρ λχεΤνος έβούλβτο έξβπλήρουν, &λλά 
ώς αύτοΖς Μχα. χαλόν. Ό μέν γάρ Ιγχλίναι τούτοις 
<1ς τοοοΰτον 1πέτρ<ικν δνον τήν του βασιλέως παρΑ- 
ταξιν διαΧϋσαι χα\ αΟθις ύποοτρέψαι στβ/^ι^ώς φο- 
νεύοντας ' [Ρ. 45] οΐ βέ χόαμφ χα\ ταχτιχ|| ϊμκίΐρΐψ 
τήν του βασιλέως στρατιάν χατόπιν θέουσαν, χα\ ούχ 
ώς φήθη βύβιαλύτως *', είδύτες Ασχηματίστφ χρων- 
^αι φυγϋ• χαΐ Αλλος Αλλ|| διβσχέδαστύ τ& χα\ βι» 
«φέρετο.Άλλ* οΐ μέ>τ &λλοι, νυν μέν ολίγοι χαΐ α56ις 
ετιροι, τφ βασιλεΤ προσχωρουσι χαι χαθομολογουσιν 
«&τφ * αύτ^ δέ συν δλ(γοις τισΐ πρ^ς τήν *Αδριβ(- 
νούτρολιν σώζεται χάχβίσβ της φυγής ίσταται. Ό δέ 
γε τούτου νέΟος τ& χαΐ «αρέγγραιηος υΐδς *Αναστ4- Β ΰβΓηβικΙϋΐη βίαΐυιΐ. ΤγΓηηηαβ ουιη β(Γ3ΐΙα(ς6ΐη&ΐο 
Ιιηρ€ΠΐΐθΓ6ΐη τβΠϋΐ «ΙβαρβΓβ, βο^οιη ίρ86 άβοίρίιυΓ 
61 λ!> 8€θρο ρΓ0Γ9α$ ί1ι6ΓΓ8(. ^αι)€ι ηίηοίΓηιη $υο$ 
ρρΐιηο Γοη|[Γ688υ Ι^γ^α ιιιιρβΓ&ΐΟΓΐ (ΙβίΓβ, ρΑΓαοι 
ΙιιΐβΙϋ^βηβ ςιι& ϋϋ ίη 6αι>ι ηίβηΐβ Αβ'βοΐί 6586ηΙ•• 

'νίτί β€ΐΓΐ€6ΐ €]ΐΙ8 }&ΐηρΓΪ(ΐ6111 03υ$& ΙίΙ)6Π3 61 Ιιχο- 

Γί1)ΐιβ ρηνλΐΐ, υΐ Γηιΐθτηο εηιοΓβ άβχΐηιβ ροΠυβ- 
Γ£ΐιΐ ; ςυΙ Ιηΐΐ!» <ιυ{(ΐ€ΐη, οαιη 1>Γβν6ΐη βχρείϋιίοηβιη 
ίοΓβ ηβο 96 Ι8ΐΐ(<ία βυΧ) (Ιίο ιηοπιΐιίΓΟβ 68$6 βρβ- 
Γαε860ΐ, ιι<1 οιηηίβ 86 οΙ>86ςο6ηΐ68 ρηεϋαβΓβηΐ. 1]|>ί 
βυΐβιη Ι&ιη Ιβιηρυβ ΐηι1ΐ6ΐ)«ΐυΓ, ςυίρρΰ ειιιη λπηϋ• 
Ι&ηι Ιβηίοδ ΑιιχΊβββΙ, βχςιιβ ςαοΐΜΐ&ηα βχρΰΗοηΐΙλ 

63 86 16ΙΙ|8Γ6 [86η86Γ&ηΙ ηΟ» ΟΙίΠο 8ΐ)8θ1νί 6Χ!ΐα 

ρο886η(, <1υιη υηιυβ νίΓΐ !ίΙ)ί(ϋιιΙ 86 ιΐβιηεηϊί^; 86γ- 
νΪΓβηΙ, Ιαικίβιη \ά φιοά ίρ8ΐ8 ίιηρβηίαπι 6Γ81, !η- 
8ρ6Γ8ΐΙ Ιαοη Ιο60 &€6!ρΐ6ηΐ68, ηοη 6χ ίΐΐίυβ ιηβηΐβ 
«β4ΐ 6Χ 8018 ΙρβΟΓυιη ι*&ϋοηϋ)ΐΐ8 ιτηρίβιιϋαιη 8ίΙ)ί 

ραΙ»?6Γβ. Ν6Πΐρ6 ]α88ί 6Γ80( 1ΐ( 18ηΐ1$ρ6Γ 66<)6Γ6ηΙ, 
όαηΐ Τ6^λ λθ}68 ίη86ςΐΙβη<1θ 0Γ(]ίπ68 8θ1ν6Γ6ΐ, «ο 

Ιιιιη ϋβπιαιη €0ητ6Γ8ί 1)08(68 Γοηι(6Γ ^96(1β^6η^. 
Υΰπιπι ϋΙΙ <1υιη 6οιηρο8!(6 6χςτΐ6 Ιΐ)6ΐ1ί€8 ιπβ, ηοη 
ΐ6ΐη6Γβ 8θ1υΐί8 0Γ<11ηιΙ)α8, υ( ιρ86 ρυΐ8Υ6Γ8ΐ, » 
16Τ{^0 ΐΓηΐ6ηΐ6ΐιι ίιηρ6Γ&ΐθΓί8ΐη 08 ^^οί^ιη νί(ΐ6ηι« 
τβΓ«ιη Γ6ίρ88 ιιί1)Πςϋ6 8ΐιηυΐ8ΐ)(6$ €3ρ688αηΐ Γυ^Αΐη; 
«Ιϋςοο λϋο άίβείραΐΐ 86 άϋ2ΐ)6η(68, ιηο(Ιο ρ8υά• 
ιιιο<Ιο ρΙ<ιι«9, 84ΐ 1ιηρ6Γ»ΐθΓ6ΐη ϋοηΓυ^ίυηΐ ββςιΐβ 
ΠΚ 8λ6ηπΐ6»ΐο 88(ηηκυιι(. ΤνΓ8ηιιιΐ8 αιηι ρβυοιβ 
ςιιί1>α8<ΐΑΐη ΑάΓΐ&ηοροΙΙιη , 6Υ0<ϋ( ίη6θΙυιηΐ8 ιΙ)ίςυ• σιος του της Βύζης φεύγιον επιλαμβάνεται πτολί- Ο ίακΒΟί 818(11 : 6]υ8 Τ6γο ηο(Ι)υ8 »€ Γ86ΐΐ€ίυ8 11ϋιΐ8 βματος. Κα\ οΰ χΑτ& τύχην, οΐμαι» χατά δΙ πρύνοιάν 
τίνα, Γν* {χαστος τούτων πρ6ς έαυτδν έλχύων τήν τοο 
βααιλέως προσεδρίαν τψ Ιτέρφ διδοΙ έΐνεσ^ν τε χα\ 
χα'.ρ&ν β Ες τήν «ρονομ^ν. 

ιθ'. *Αλλ' δ γε βασιλεϋςΐχ ποδδς τούτοις έηέμενος 
ττρώτον Ιγνω τίν βωμδν «ολιορχειν χαΐ τήν προγε- 
γενημένην εΙς αύτδν άποβοΰναι τούτφ ποινήν. "Οθεν 
επάγει αύτφ πολιορχ{αν, ου διά μηχανημάτων ή άλ- 
λων τινών σπουδάζων αύτ6ν χαθελεΤν, άμα μέν τ^ν 
έμφύλιον άποδιδράσχων πύλεμον, &μα δέ τψ ^* το&ς 
τήν£χυθ(αν οίχοΰντας τών τοιούτων άμαθήτουςχατα^ 
σχευών βούλεσθαι διαμένειν, άλλα λιμψ χα\ άνάγχ^^ 
τών επιτηδείων, οΤς έν σπάνει χα\ ένδείφ άλλ* ούχ Αη88ΐ«8ίυ8 61 ίαβ» Β}'Ζ8β €88(ηιιη 0€€αρ8(. Ν6(|ν6 
\Λ 6ΜΙΙ, 8βά 06τ(Α Οο! ρρονίάβηΐία Γ86(υπι βχί5({- 
016111, υ( ;<1υπι ςιιΐβςυβ ΙΙΙοΓυηι {ιηρ6Γ8(0Γβηι »ά 
οΐΜΜΐ6η<1υιη (γαΙιΗ» 8ΐ16Η ίη<ΐ!ΐοί88 Ι6ΐηρυ8ςα6 ρ;ι- 
1>υΙ»η(ϋ ρη6ΐ)6Γβ(. 

49. ΡΟΓΓΟ ίΐηρ6Γ8(0Γ 6 ΤΑβίδ^ϊΟ Π1θ8 ίη866υ(ιΐ8 

ρΗαιαπι ΤΙιοιη8ΐη οΙ)8ΐι)6η(Ιυιη βο ▼ίθ8ή8ΐη 6ί ρο»- 
0810 Γ6(υ6ΐι<ΐ8ΐιι οοη8(Ηυι(. 01>8ΐ({6( 8υ(6ηι, ηοη 
«ΑοΙιίΜΐε, ηοη (0Γπΐ6ηΐ8 8άΙιι1)6η8, (αηι ςυοά 1>6ΙΚ 

6ίτί1ί8 «180108 νΊΐ8Γ6 6υρ6Γ6(» ΙΟΙΑ φΙΟά Υΐοΐηοβ ΙΙΠ 

οίν!(«ΐί 8€]τ(1ΐ88 68 ίη&(Γυη)6π(8 όο6ϋΓ6 ηοι6ι)8^,. 
ςοί1)υ8 υΓΐ)68 βχρυ^ηΒΓΐ 8θ1βηΐ :86<Ι Γ8η)6 τΰΓυηοςοβ 
8ά τΐ6(αηι η666888Π8Γυπι ρ6ηυη8, Γ8γο (η €ίνιΐ8(6 

€0Π1ΐη68(υ η60 60ρΐ088 8ηηθη8 ίη 68 Γ6ρ08ίΐ8. δίο άιτοθηααυρ{ζουσα ή πόλις έδείχνυτο. "£γν«>στο γουν ^ ίΐ8ςϋ6 ιΐΐί €0η8(ί(υΐυηι, Ιηςυβ 6υηι ηιοάυηι (1υϋ(υηι ταύτα αύτφ^ χα\ αρχήν ή πράξις Ιλάμβανεν• Ό δέ 
γε πολιορχού μένος παντδς μέν ζώου πρώτον Ιδέαν 
άχρηστον, Ιπειτα δέ χα\ πάσαν ήλιχ(αν της ηύλεως 
έξωΟεΙ, ού παραχλητιχοίς, ώς άν εΓποι τις, λέγοις τά 
πολλά τών πράξεων διοιχών, τυράννψ δέ γνώμυ χαΐ 
αύθεχάστφ * δ χαΐ τ& χατ* αυτού άνεθυμ{ασέ τε μίσος 
χα\ άνενέωσεν• Έπειτα ώς ήδη ήχμαζεν ό λιμ^, 
σΐύτηρ{ας ** Ιλπ\ς ούδαμού, ήνάγχαζε δέ χα\ τους 
έαυτης φδρους ανελλιπείς άπήτει δή ή γαστήρ, οΐ 
μ^ν λάθρα διά τίνων πυλίδων οι δέ διά τειχών χαθ• 
ιμώμενοι, ο( μέν φέροντες τψ βασιλεΐ εαυτούς έπε䣕 Γ6ί 6X01(11(10). 01)86$8α8 Τ1)θΐη8$ Ιο ρπηιΐ8 ββιιυ»^ 
οπιηθ 8η1οΐΒΐίιιιη 8(1 1)6ΐ1υοι ιηυ(ϋβ, οη)η68ηιΐ6 8(ΐ60 
ςυϋ)ΐΐ8 ρ6Γ 96(β(60) ηοη 1ί€6Γ6( 8ηη8 Γ6γγ6, υιΐΗ»^ 
6]Ί€ί(» ρΐ6Γ8ςυβ 96Γ6η8, 111 (|ΐιΐ8 ϋί€8(^ ηοη Ι6η11)ΐΐ8 
ν6Γΐ)ΐ8 64 8ά ο1)86€Γ8η(1ΐ}η) €οα)ρο8ί(ί8, 86(1 (]ΤΓ&ηπίοσ 
20)10)0 ΙΙΟ η^ίάο ; ςιιο<Ι 6( βθ ορρίάβηΟΓυηι ίη βυηι 
οοηΟανΚ 8υλί((|υβ οΑίυη)• 06ίη(ΐ6 ίη|[Γ8Υ68€6η(ο 

ίβΟ) ί8Π)6, 80 88ΐυ1θ <)6βρ6Γ8(8 , €001 Υ6η(6Γ «ΙΗΠο• 

ιηίηυ8 60^6Γ6ΐ 8υ8ςιιβ (γΊ1)ο(8 (Ιηηιβ βΧ8€(0Γ ιίβρο- 

806Γ6(, ^Οί ίθ(Γ8 υΓΐ)ί8 8θρ(α (0η6ΐ>8η(ΐΙΤ, 8111 69Β6ί&. 

ςυΐ1)η8(ΐ8ηι ροΓ(1$ ίυΓίΙη) (ΙίΙβρδί, βΐϋ ΙθΓί8 ρ6^ 

Π)1)«0$ 8υΚ>Βΐί8ΒΪ, Ρ8Γ8 8686 ΙσίρΟΤΒίοΗ ϋβΐΐοηί» Ρ8Ι 8 δουν, «1 δέ πρδς τ6ν υΐδν χατά τδ Βύζης πτο>1ε9οον 

νΑΑΙ^ε Ι.ΕϋΤΙΟΝ£ί>. 

•• ένδιαλύτως Ρ. ηιοχ ιηλϋιη Ιδύντες. " τψ οπ). Ρ. '* υωττ^ρίας δ* ήν έληΗ ? £Τ ΤΗΕΟΡΗΑΝΕδ ΟΟΝΤΙΝϋΑΤϋβ^ &4 

χα\ τ& ΑικνχτΑ χ«1 λυκρά νούΐοις χατ(^ήβο«ο, &χρι ιίοιη οαιη οΙιίο&εΊ ηοη ηκκίο η6€β83&Γΐα •β(Ι «Ι αΙηι- 

ΐηΊη8Ι1(ΐ3 6( Β0Γ(1ί<]« 0θη5ΟΙΒ|»Ι9β6θ(, 90 Ι1«|ΙΙ• «1 

ρυΐΓ6Γ&€ΐοηιπι οοποΓυπα τβίβΓαπιςυο βοΙβΑΠίπι ββιιαι 
ηο€68ΝΊΐ&9 ρ6ρυΙί886(, ορρΜβηοΓϋΐη ςυιιΐιιιη οαιη 
ΜίοΙίλβΙβ οοΠοουΐί άβΓιείίςαβ τβιιί&ιιι ρΓβ€9ΐί, «ο βλ 
ίηαρβιηΐλ » εοιηρΓβΙιβηιναι ΤΙιοιηλίη νίηπιιπιςυβ 
ιη*υίΙ)υ8 ίη |)0&ΐΐ& ροΐ^ΐαΐ6ΐη ΐΓ^ϋΜΐΐ• ({<ιο4<ιυβ 
ρηϋβη Γβ^οιη ιηοΗΚ)υ& 8β4ΐ6Γ»ΐ ΐαοιηυο α&υ ίλοΐβ- 
νβΓβα, ΜίΰΙίΑο) ρτίοαυαι οΙ)86Γν&β9, βίιΐ8ςα6€«1οίΙ>α9 
ε^Ιοαίλ οβΓτίοβ ρβιΐοβ ιη&ηιΐ8(|υθ (γιιιι<»(, ΜΊηοΐ|ΐΐ6 
ίιηροΑίΐιιιο ί|[ηαηιίαί3 €&«»« ροψ οιηηββ οπΠιΐ€8 
αΐΎΐιιΧΜίυοί ]υΗ9ΐ, ι<1 ιηιιιη Ιιι^υΜ ρτοίβτβιιΙ^ιη 
νοοβ : ^η^ ν€Τ€ ψβχ €$^ ιηΐζβητ^ νι^ι. ΡθΤΰοιιΐ3ηΐβ 
&αΐβιη οι 60 ΜιοΙίλύΙβ, Νηιη ςηί €Θηιιη φίο$ αηι^^σ•^ ^ των β^β«|μμ^νων «χυτών τβ χ«1 χαττυμάτων χά 
τ^ς τροφ!|ς Ιχώρ€ΐ, «1< λ^γοι>ς τινίς τΰν Ιν τ1) ιρ^Χμ 
έλθόντις τφ ΡασύχΙ « xα^ των ήμαρτηριένων άμνη- 
βτίαν αΐτήσαντές τι χα\ λαβέντκς, ιαριαχάντι^ αύ• 
τ^ν λαμβ^ΝονιαΙ τι Μ ' χειρών χαΐ προνάγουνι τψ 
Ιχ9ρφ• *0 ^ τ6 θόζβρν ιοάλαι τ^ς βα^ιλβο^ι χα\ &1ς 
σννή6<ιοιν ήβΐ| έλθ^ν ιβρώηον τελένας χαλ ύιηχ&τω 
Μς τών ικοδών, ^ΜρωτηριΑ(Βΐ τούτον [Ρ. 44] χχ\ 
τοίΛ^ς χαΐ χΛρας άιβαράνββι αύτου, &π\ (νου τβ θια- 
χρίζα πΐ9ΐ, τούτο μόνον &ιητραη^({Λο\>ντα * ^ΒΛέίίσότ 
/£β, <$ (Μΐ|Μς βασιΛεν ^. Έρομένου 6έ του βασι- 
λέως, 8Ϊ τιτ9ς τωτ αϋτφ αντύτπύτ φΙΛχατ καΧ 
ίτ»ροι έΐετ τά αίητον φρ^νουττΒς^ τάχα &ν τεολλών ηΐιιι.<ο^ο«ίΓ£«<«^^^6«Ι,α/ίΐ9κ« ^οη^ϋταΐί ^'χβ «ογϊΙ '* χατλ^^βν, μΧ μή τις &νήρ ^Ιωάννης 6χατά τ^ Έζα- «ιμλτ» ρΙιιι*6& ίθΓ8ίι»η (1θΐ2ΐαΓυ8 «ηΐ, ιιίβί Ιοβηηββ 
«ΙιιΙίΐΑΐη Η6χ&Ι>α1ίιΐ8 ίιβρ^ραΙΟΓβαι ηιοηηΐβββΐ* Βαηά 

α^Η*Δηΐί^α$ βά€ηι Αέ|6«/Α. Οιιο 18 ββπηαιιβ ηΐ3ίθΓ«β 
ιηίλεΓΟηιιη άτίυιη βιιοΓνιηςαβ «ιηΐεοΓυιη ροκη»• 
ϋί88θΙνιΐ• δί€ ιτβΓ» βϋαιη (ΙβββΓίΟΤ 70 ^ί^ ^®Β^ 
»0€6ρίΐ» Ι6ΐαί8 οοηΓβεΐα* βηρρίίΰϋβ ιίΐμφίβ ^Ιίβ 
<ιιοπ (ϋΙΒΰϋίι Μίκηλίη λ^ηιηρβη»» «ΐΓε» βθΐϋοαι 
ΐύβηκίβ θ£ΐηΙ)Π8, Ιιοιηο ΪΗίΐίο ςαί^βαι 3κΙ γ68 οιαζΙ• 
ηΐΜ 8ΐΐ8άρί6ΐΐίΐ8& ¥1808 ΐϋοΐΜΐΜ Μϊιηοΐλίβςυβ , ^ 

ρΓΟρΟβί&ί 8ΐΓ6ΒΙΐυ8 βΧ8β€υ|0Γ ^ ρΓΟ|;Γ688ΙΒ ΥβΤΟ ΐΜΐβ€ 
86 ΐρ$6 (ΐ6ΐ€ΓίθΤ »ρρ«Τυίί, ΙΙ6€ ρτ• 6» «ρΙΐΐίΟΙΜ ^ΙΙΜΙ 

<Λ& 8« οοαΜίανοΓοί αιΐΰΐυ&ςιΐύ Ιη αΓΐ0Γ«ιιι ««ίηιίι βουλιον ο6 5ίον Εφη «Ιναι, *ΑΛΛά κάί άτοχοτ^ 
έχθροΤς κατά (ρίΧωτ κΐίΤτδύΒΐν^ ϋ βασ^Χεν, Κα\ 
«ΰτος μ^ τοΰτφ €ιέλνθ8 τφ λ^γφ τάς με(ζονα; τών 
ταλαίπωρων ^ ιτολιτών χα\ φίλων αύτου χ\\μύ^ίας • 
ο&τω δ& χα\ ό Αποστάτης χατέλυσκ τ&ν β(ον, ταΓς 
χατά μιχρ^ν τεοιναίς τήν ψυχήν Αιτο^^ήξας *6τχερ 
τι ζώον έυβΟανατουν, μηνδς μβ«οΰντος Όχτωβρίου, 
χατΑ μέν τ&ς Αρχάς γβγονέναι ^χών μεγαλεπήβολος 
χα\ τολμηρός χα\ τον ηροτεθΜος έξεργασττχός, 
«ροβϊίνων Λ φανείς «ολϋ χαταδε^ντε^ αύτου χα\ 
«)ς των Ιχτίίς προαβοχίας. Π^τερον 61 χ«\ τοΟτ* 
Ιγένετο «αρΑ τ^ιν αύτου (χείνου βιαφορΑν χοΑ μετά- 
Ιολήν έπ\ τλ χ<^ρον ή 1^9^ρ^ τήν τών πολεμοόντων 6191. Οίπιοι αυίβηι 8μ ίΙΙί βνβηβΓίΙ» (ΙΗ0(Ι ίρ8€ αΚαε ^ η^ς αύτ^ παραλλαγών, ού πολίιν Εχει λ^γον. Έως % 86 6ν«&1686ΐ ΙΒ«(68ςΐΚβ ί» <Ι«ΐ6ΤίΐΙΒ ΙΙΐυΙ»«ΐ8>8ΐ» Μ 
ψ10(1 ΙΐΟΒίίαΟ^ (ϋν6Ρ8Α 8Ιΐ1>ίΐΜΐ6 ΐνϋο ΟΜίββΙΙΜ 61- 

βΐίίβηΐ, Βοα ιηυΐιαιιι ηΓοη. Ουνίιίειι (ΐιι]ϋ6» ίΙΙΙ 
ΜΙααι ςυ&8ΐ ίηΐυ» μ ιΙοιη684ίεΐΝ» ίιιΙ(, φΐοά ρηο7 
ίρβ6 Αΐιίιιι{ ίΐκΙαοία λο ΐ6ΐιι«Γίΐ2^ΐ6 8ίΙ»ϋ οαηϋλνβτλΐ, 
Γΰπιπιςυβ ίΐϋιιε 8Μι4ιμ λίςυ• βηιιίΐίΐ• ν^ϋΐαΐβΐ, 
^τζχΛ, 6ίμ8 1λ6ΐ» ηΙΙιϋ πιίιιιιβ ίαπίβι ςιιαιη ν6Γΐ>9, 

Γ68ΙΙ1Ιβ 6ΐ 6Χ «ΟΙΟΙΟ 6θ<ΐ6ΐΐλΟΙ. 111)1 λΙΙίβαΐ Α8ΜΒΙ 

ίκΓΟ υηίτ6Γ8Μη 8α1»]β€ί886( ίη^υο ΕιίΓορΜίι ηοα 
^ηι&)6ΐ1ί αηΐηια ΜΒΐΙιιβ οΜβίβοΙβ ΐΓ9]6€ί886ΐ» τιτ 
ιιαΙΙίβ 1ίΐΐ6Γί8,ΜΐΗί8 ΙιυηΜηΙΦτί]^ιΐ8 βχοοίΐαβ 8ΐο<]Μβ« 

86(1 ϋΗΙ>6Γ&ΜΙΐΙ8 ΑίςΐΙΟ ΜΓ^ίΐΙί» 6(ΐΗ6ΙΙΙΙ1β, ληίηίβ 

]2ΐιι 6χ«Γ8ίΙ ευρβρΜαςυβ ίηΔΜίΜ 68», «ο » ε&η• 

8695» 800 ίΑ&ΙΙ10Γ6$.(|ΙΜΜΐΐΑΙΙΙ 6ΐ ΐοΐρίκΙίΟΑβ ΙΙ«ΐρΙί«8 μλν γάρ 1|ν αυτός έαυτου πόλεμος ΙνΜεν, βνφβΑ^ας 
άνε|&^{'π<σεν α69^^5ει γνώμν) χαΐ τολμηρή, χαΐ Αμφί- 
βολος προς τίίν των πραγμάτων χραταίωαιν^ ^, Ι^- 
^ωντο τών λόγων α( πράξεις ούχ {λαττον, χα\ χατΑ 
νουν έχώρει τά πράγματα • έπεί 6έ τίιν Άσίαν μι- 
χροΰ π^αν υπέταξε, βιεπεραιώθη 61 χαΥ προς τ^^ν 
Εύρώπην συν ουχ άγεννεΐ τψ φρονήματι μη6Ενα 
4μ«ο6ών 6ΰρηχ<ι>ς, Ανήρ &τε 6^ ούχ έχ λόγων χα\ 
παιΙ^ίας ορμώμενος, βάναυσου 61 τίνος χα\ Αγυρτι- 
χης ομιλίας, έξηπτο 1)6η χχ\ έπεφύαητο χα\ τών εαυ- 
τόν, έξέπλει φρενών, πρ6ς Ερωτάς τινας χα\ γάμους 
ού οωφρονιχους 6ιΑ της χαΟ* ήμέραν μέθης χα\ 
βαχχείας Αγόμενος χαΐ αυξανόμενος. Άλλ* υπέρ μίν 
της τών πραγμάτων τούτων συντέλειας 6ί6ομεν χαΐ \μ%\ ΐ6ΐηοΐ6ηϋα μ 1)λ6€ΐ»αΐίθΒ6 Μΐιιβ ίΙΰεβίνίΙ. Α<1 Β άλλοις Αλλως ΙννοεΙν, 6τε μ)) το^ήμετέροις βουλών* ΙιοΓυη» ΐβηιβη Γβηιηι 6¥6ηΐ<ιιιι <|υο<1 αιΐιηκ, &Κί8 
ςυοςιιβ ρΓο «τΙοίΐΓ»!» 8ΐιο ]αύΐ£Μΐ(1ί Ι»€ί4ηιΐ8 Ι•• 

€α]ΐ3(6Ι1Ι, 8Α Ουί 1108ΙΓ8 ΠΟΑ «ΓΓΐάβλΑΐ. Υ6Γυηι 1ΐ»6 

Ιια€(6ηα$. 86(1 βΐ Βι^ζίθη86«• ρΓΟδίαιιϋβ ρ6η6ΐιΙ1 
ιη6ΐα, οίιο 86ηΐ6ΐιΐΜΐιη ηιαίΑπίΒΐ. Μοχ 6ΐΜΐη ίηΓοΓ• 
ΐυηΐ0Γ6ηι Τΐιοαιχ ΑΓΟβρίο ιιοοϋο, ίη βίηίΙίΐΜ» εί- 
ιπίΐβ ίη6ΐιηΐ68 60ΐ•8ίΙίβιη, νίη6ΐιιιιι πιαιμμ οφ ρ6<ΐ6» 
71 ΑηΜΐ88ίαη» 34ΐ(]υχ6ηιη(• Οιιί η8(ΐ6ΐη αο ρ&ΐβν 
€ΧΓαΓηίίΐ6&ιυ8 Βορρϋοΐίε ▼ίν6ΐΗΐί βο6ΐιι ίβοίΐ. 

^. ΟυαηςοΑίη ¥6γο Ιι»< Ηα 6Υ6η6ηηΐ ευϋΗιΐιιβ• 
<|α6 ΐγΓ8οιΐ08 6Γαΐ, ηΜΜ-ίϋιη» Ιαπΐ60 ιιγ1)6• ΤΙίΓαοκβ 
Ραπιοιπ 61 Ηιν^ΑοΙβ» 6|ΐΜ. ΐυ6ΐ)ΜΐΐυΓ ρ§ηβ8 αο Μί* ται έξαxολου6ε^^• Πλην «ερ\ μίν τούτων αύτάρχω;. 
Καλ οΐ 4χ Βύζης 6έ έφ' ετέρας ταχέως έγένοντο γνώ- 
μης, ύφορώμενοι τόν προεστώτα χίνβυνον • άμα γάρ 
τψ πυθέσθαι τά χατά τόν βωμάν ατυχήματα, έφ* 
όμο(αις πράξεβχ τά δμοια πεποιηχότες τδν Άναστά- 
•ιβν ήγ«γον 6ε68μένον χζΙ^Λς χαΐ πό6ας. Ταυτά '• 
61 χαΐ Λτο; [6έ τε] πεπονΟέναι βιαζόμενος τφ πα- 
τρι τ6ν β(ον μετήλλαξεν• 

χ', Ού μήν έπαύο'^το τούτων ούτω χοθυπαντη- 
σάντων χατά βρψκην πόλεις παράλιοι, τό τε Πάνιβν 
χα\ Ήράχλεια, τά του τυράννου φρονησβι • τοσοΟτον Αληθώς βασιλεύς ? " χαντα Ρ. ΥΑβΙΛί: ίΕ€Τν(Κ<Ε5. 85 ΙΙΒ. II. - ΜΙΟΗΑΕί ΑΜΟΚΙΙΗδΙδ. 8& 

6ρα μΧαος χλχ^ του Μιχα1)λ πβφΐν ένέφυ )βα\ Ιξ &λ- Α β1)•θΚ νββίβίβΐΜΐιιΐ : ΐΑΐΚιιιιι ι>Ι»ίηιιη οηιαΗΜη ιβΙ- 
λων μέν Γβω;» «κολλφ ^ πλέον έχ τοΟ μή βούλιβθαι 
τ^ *^ χατά των [Ρ. 45] Ολ(ων βΐχένων &να^^ιη• 
σΟΙντα χατο^ύφα^. Πλ^ν ταύτακςπληιιάβτας, τοΰ μέν 
σβισμου έπιγινομένον " χα\ τοΰ τείχους του Πανίου 
χαταβληθέντος ή «Ις αύτ^πάρο&ς άχμητί γέγονβ 'οφ 
Μιχαήλ * ή 8* Έράχλβια χα\&ς Αντέχουσα, 2μως τΰν 
λχ τής θαλΑττης μέρων χαταχυριευΟεΙσα, Αλίσχεται 
χα\ αΟτη &ναιμωτ\, χαλ του φρονείν τά του τυράν- 
νου άπαλλάττεται, «(στεις (ε&ϋχυΤα τψ βανιλεΐ. 

ΚαΙ τ^ μίν χατ& βωμβίν αυμβεβηχ^α τοιούτον 
Ισχε τέλος Ιχ της είρημένης Αρχής• Χφ\ οΟτω τρο- 
καιοφ^ς 6 ^αιλεΟς έχ των χατ* ήκειρον Ιρχιται 
ιι^ων, ούβέν Ιτερον άτΛ οτασιωτών έννοήβας ή έπΙ 

της Αμιλ>ητηρ(ου θέας έπ\ τούτφ γεγενημένης οπίσω 

τω χείρε βεδεμένους ηοιήααι βιελβείν χα\ ύπερορίου; ^ «ο» Φϊκηηι^αά, Μ ^ηι ηΜχΙΐΒοηιιι ΓβΙ Μθίβηΐιιι ηίβ &11ία» ίηιβ^^ ο<ϋαΒΐ, («νι ίΟΓίο &ηί$ βχ €1μμ» 
ΐυη ρπΒςίραβ ^αοά •αβοίαιΐ»ΐΑ «άγβΓΜίβ Μοη• 
ίιΐ)ΐ^η€» ρθτββοιιΐΊοοβηι ΒορίΓβ βοΙθΙμι. υΐ>ί Ιλίοοη 
αά ϋΐΜ «€00β8ί(, (1ί8]θ6ΐί8 Ιβιτ» ΟΙΟΙ» ΡϋΐΙί ίηηήΛ, 
ηυΐΐο Ββ^ι^ιΙο ία ίρ&υΐΒ Μιο^λ«Η Βη9Γ€ΜαΒ ρλΐ«ί(. 
ΙΙβΓβοΐΜ Υ6Γ0 ^ιι«η<|ΐι&ιη Γ68ΐ»ΐ6ΐ»ΐ, λ οηηΐίηιίβ 
Ιρ$& ρ&^ι^1>11• θχριΐ|[η«ΐ«, ηυΠλ οίνίυηι βΙτ»ι;6€ΐ- 
ρίΐυΓ« ^ΐΜ|ΐιο ίαιρβτλίοη Μβ βιιι^γθ ιγηκβο 
άββίηίΐ. 

Ηϊο ΜΓαπι Τ1ιοιιι« Αβλα 61 (αΙΙ ρτίοοίρίθ ΓιιιΙ ; 
Βΐ^^ιυβ ΜίοΚίλβΙ ΐιήιιοιρ1λλΐΐ8 βχ €0ΐι(Ηΐ6ΐιΙί« ατλιΙΐΜΐε 
τβάίϋ. Ιη §ο€ίοβ «ιιΐβιη άβϋβοΐίοηι• Τ^οηι» βΑΜΙ 
ΜβΓίιίαε 8ΐ«(αΗ ςν&ιη ψΜ, €ΐΓ€βιΐ(ίιιηι βρββίΜβΙο 
η 68» Γβιη οοηνϋΐβίο ιιΐΗΐί1>ι» λ Ι6τ§0 ηνίιιού• τους αΐτιωτάτους γενέσθαι* 

ΑύτΙχα γουν χα\ πρ^ς Χο(ρέαν» Ιτι γε μΐ^ν χα\ 
ιιρ^ Γαζαρην^ν τ6ν Κολωνκάτην, ανθρώπους μλν 
(ντας χα\ ικστά φυλάττοντας τφ Θωμ^Ι, κατέχοντας 
2έ τόν μέν τήν ΚαβΑλαν του Χοιρέα, τοΰ Γαζαρη- 
νοΰ Α τήν Σανιάναν, χα\ πολλάς ΙχεΤθεν ποιούντων 
χαταδρομάς, χα\ λ^^στριχως ζώντας τε χα\ τυραννι,- 
χως» χρυσοβούλλιον Ιχπέμπει ό Μιχαήλ, τιμάς* με- 
γάλος τ&ς των μαγ ίστρων χαθυπισχνοΰμενος χαΐ 
άμνηστίαν χαχών, χα\ δηλον τ6ν τοΰ βωμά θάνατον 
τούτοις ποιων. *Αλλ* έχείνους μέν ούχ Ιπεισεν ό 
αποσταλείς, αλαζόνας δντας τε χα\ άτίθασσον χ&- 
χτημένους ψυχήν : έτερους βέ τινας των ύποβεβη- 6Μ«ΙΙ^ €Χβϋίθ βΟΐΐΙΙΙΙ Τ6ΤλβΤ6 ]α6Είΐ• 

ΜΟΧ ήΙΙΟςίΙβ λϋ ΟΚ)ΒΤ6Αΐη, 0661100 »(Ι ΟβΜΓβΙΗΐη 

Οοΐοηίοΐβιη, ΤΙκμιμι ςυοοάΜΐ άοπκβίΐβοβ «ίφΜ 

ν0Ο8ΐ«Ι»1•Γ •6Γ¥ληΐ6β Α(ΐ6αΐ(ΐ6ΙΙ6ΐ)«Ια1ΐ6Τ, ^%Ώ!&ΒΒΐρΛ 
€Ιΐ<ΒΤ6»β9 ρΓββίϋίΟ ΟβΙμΙΑΒΙ, «116Γ• Ββηΐρβ ΟΑΧλΙβ» 

ηυβ, 06€ΐιρλϋχι δαπΜΐιαιο; βχ ςαιίιιη ρηοοί^ϋβ 
βΓβΙΐΓΜ ϋΐί βιβυΓβΙοηββ 1ΐ9ΐ)β1)λΒΐ, Ι»ΐπ>ηυιηΐ|ΐιβ 
ηαοΓβαβ Ι^ηιιηίββ νίΎβ1>βηι) λυτβΒη 1>υ1Ι«ηι, ίηρ•- 
Γλίοήιιηι ιάΐίοβΐ <ΙίρΙοηΐ9ΐ, ηίΐΐίΐ ΜίβΙίΑβΙ, ιη•^}* 
λΙτοΓοη ΙιοηοΓβ ρΓΦβίρυο ββ ιΐΐο» βγββίιιπιιη ροΐϋ^ 
€ί4υι 9ί^ ιηριιηιίΑΐβπι όλΐυηιηι , ΤΙιοηΜαι ]«ιη 
βχείίηοΐαΐη είκοί&οηε^ Υβηκη ηυηϋυβ &1> Ιαιρβιν^ 
ΐοΓβ ιηιββιιβ ΙιοηιίΒββ αΓίθ|;ΜΐΙββ Αβ ρηΒίηβίο χότων χλέ^Ι^ας χα\ πρ^ τήν τοΰ βασιλέως πίστιν με• ^ αοΙοιο 3(1 ο1&€ΐιιιη ΓβνοοΑΓβ ηοη ροΜίϋ : βοτΓαρΙίβ τα6ε\ς £πεισεν έξελθόντας '* πρδς τάς συνήθεις 

ληστείας άποχλεΤσαι τούτοις τάς των τειχών πύλας 

χαΐ λόγου χαταλελοιπέναι χωρίς. Όπερ χα\ γέγο- 

νεν• ΈχεΓνοι μέν οδν ώς εϋρον χεχλεισμένας τάς 

πύλοις, τήν έπ\ Συρίαν έσπευσαν θιανΰσαι 6^ν, τψ 

φ^φ βαλλόμενοι. Ζώντες βέ βμως άλόντες τφ ξύλφ 

Ιξήρτηνται χα\ τοΰ βίου έςωθεν γίνονται. "Αξιον βέ 

μηβέ τοΰτο παραβραμεΤν, δπως ό Γαζαρηνδς προβέ- 

δοτο χα\ των τειχών άπεχέχλειστο. "Ανδρα τινά 

Αγροιχον 6 άποσταλ£\ς δεξιωσάμενος φωνής έπιμε- 

λούμ«νον χα\ ταΙς φδαΤς τερπόμενον έμμελώς ταΐς 

&νεψέναιςταύταις χα\ άγροιχιχαΐς, μέλος τι έπλεξεν 

46ρδς τέιν έχείνου οίχονόμον Εχον τήν άναφοράν. ^Ην 

^έ αύταΤς λέξεσιν οΟτω * Άκουσον^ ηνρι οίχοτόμε^ 

τΐ Λέγ8ί Γυβέριτ * Έάτ μοί δφς τήν Σαηάτατ^ ^ ν6τ1)ΐΐηι ΙβΒΟΓ. ΑίΜίέ, ^0Μΐη« ιβγοιιονμ, ψΜ ΟέΛί 

μι\τροχοΛΙττ\[τ <Γ« αονί^αύ ηαϊ ΝεοχαισάρΒίάγ 

[Ρ. 46] σοι ίίώσω. Τοΰτο πολλάχις φδόμενον έν αΐ- 

σθήσει τούτον γενέσθαι τ6ν οίχονόμον πεποίηχεν. 

*'Οθ£ν ώς Εγνω τ&ν νουν τε χα\ τήν των πραγμάτων 

άναφοράν, εξελθόντος ποτέ τοΰ Γαζοφηνοΰ (χλεισεν 

χατ* αύτοΰ τάς πυλας χα\ τοΰτον έξωθεν έγχατέλι- 

πεν. Κα\ ταΰτα μέν περ\ τών ύτίερνεφών τούτων 

πολιχνίων, χα\ οΰτω τούτων ή πάλιν 6π6 τοΰ Μιχαήλ 

χατάληψις. 

χα'. Ούχ έμελλε δέ άχρι τούτων ή φορά στήσε- 
σΟαιτών χαχών, άλλα τών δύο ηπείρων, Ασίας φαμέν ΐΑοιβα ςη'ι^ΜίΒηι ρΓ«8ί<ΙίΒήθΓβιη εοΐι ΙΙΙίβ ηβκη- 
ΙίΐΜΐβ ίη<|ΐΐ6 ίιηρβΤΑίοτΙβ Μβη» ΙπηΙοοΙι», βιιχ<1βΐ ιϋ 
»(1 εοΠίΑβ ρορυΚλίίοΒββ ρηηΐΜΐΐαβ «ββη<)«8 β|;Γβ58ίβ 
ηιοΓΟπιοι ροτίΑβ βΙλίκΙλίΗ «β ιιββ τβεροηβο <ϋ|;ηΒΐΐΜΐ 
ΓβΠιιςυ&Αΐ• δίβςυβ Χ(ΐ6θ€οηιίβ1ι.Ι1Η βίΔαΜβροΓίΜ 

ΟβΟΐί 1ΐΙ(1β(|06 ρβΓίβΓΤίΙί Ιβ δγΓΙΒΒΙ {«ΚΑ οοηΙβίΜΐιιιιΙ* 

Υίνί ΐβηιβΒ 68ρϋ βςιηβ 11|;Ββ βυβρβΒβί τίΐΒ βιϋηι** 

(ΙυοίΒη ΓΐΙβ<|ϋ• ΥβΡΟ ΟηΗΐβΟΐΙΟΒΙ ΓβΟΤ, <|ΙΙ0 86Β1Βι1• 

1»&1)αβΗΐ 6&ΜΓ6ηί ρΓθ(ϋΙΙο, βΐ υΐ βίΙ ΒΐιιπλβχβίΒΜΐΒ. 
Μί€ΐΐΒβ1ίβ Ιβ8«ΐιΐ8 ΠΜΐΙβιια ({ΒβακίΒαι τοβΙ• ιβ(νΙιι<- 

ΐΒΒίΙλΙΒ &βββ(«ΒΐβΙΒ 8θ1αΓΐβς«6 Β6 Γαβϋ€ΒΒ0 ΠΜΤΒ 
βΟαίρΟΜίίβ €ΒΒΐί6ίβ Μ>6 οΜβΟΐΒΒίβΙΒ βΟΗ! ΙΐΒΒΙΒΒί• 

Ιβτ βζββρίβββΐ, 6ΒπηβΒ ςυο(Ι(ΐΒηι βοοΜ^ζοΙΙ, ^ιια 
βΑΜΓβΒλ ΟθβΟΒΟηΜΙΒΙ «ΙΙοςΒβτβΐιΐΓ , 6Β]ν» ΙιΙβ Β^ χα\ Ευρώπης, έν θυ;Λφ Κυρίου οΓόν τίνος χεφαλης 

νλΗΙ^ε Ι,ΕϋΤΙΟΝΕδ. 
'* (ΙββκΙ διωγμών τίΐ πόλεμον. εϋπιΙ>6ί. ^• τϊ| μέν σεισμοΰ επιγενομένου ? α Ν€0€ω$ατ€4ηη ίΜ ωηοτ€4Λ9Λ. 1>«ηι Ιμθβ ββρίνβ 

βΑΟΐΐΙΙβΙ, 0ΘΟΟΒ(ΜΒΟ ΒΙβΒίβΑ ΒρβΗΐ, «Ι ΚΒΙ Ιη(β1ϋ«- 

2&1• €υαι Ι^ΐΙαΓ εβπ&ιιηι ρβηρβχίβιβΐ «β ςακί νβΓίΐΒ 

\\\ύ άββίβηΑΤβηΙ ΒΒΐπΐΒ<ΐ¥βηΜ3βΙ, 73 ^{Γ^'^Ο (|»ΒΙΙ• 

άοςνβ (»8ΧΑΓβΒ0 ροΠΜ βίΑοιϋΙ βΙ ίοήι ΙίΟΙΒΪΒβΙ» 
ΓβΙίΒήΒίΐ. ΒΑβ1βΒ4ΐ3 (|00(Ι «ιΙΪΒβΙ &ά άιιο ιΙΙα ορρΜΒ 
ΐρβίβ ρΓορβηκΜίοΗΐ ιιιι1μ5ιι§ ΒΐίηίΐΒοϋα, βΐ υΙ Ιΐΐλ 
ΓυΓβυι 1 ΗίβΙλΜίβ Ιο Δ<1βηι Γβββρίβι 8ίΒΙ• 

21. Νβςββ νβΓο Βΐίΐοηιαι νί• Βίςαβ ίΒίρβίιη Ιιοβ 
εαΓόίηβ βηΐ •ί&ΐβιΐ(Ι«8 : β6(Ι βοιο άυα €0ΒΐίΒβ0ΐ4^«• 
Α$ί& 86ί1λ€64 βΐ ΕαΓορα, Υβΐυΐΐ €8ρυΙ βΐ οαυιία (Ιΐγιι*« εξελθόντων ? 87 ΤΗΕΟΡΗΑΝΚ €!ΟΤΠΊΝυΑΤυ§. 8« 

ΝΐΐιιιΙηΙ• ΙηιΙί^η&Ιιοηβ ,ςαϋΐΐ|0*ηι {ρ«ί ιιοιι ίηΙβΙΙβ- Α χ%^ ούρ2;, β! χα\ μή 9υν{€9αν, καιδβυθίντων φ^νοις. έμ^ρησμοΤ;. σβισμοΤς, &ρπαγαΤ^, ΙμφυλΕοις χλχλ- 
βρομάΤς, ιζϊΧεων ^νελκίστοις μβτα^λαΤς, σημβΓοις 
Ιξ ουρανού, σημαίοις Ιξ &έρος, τέλος χα\ ταΐς τα- 
Χαιιζώροις νή90ΐς οΤ^ν τίνα μέσην, Γν* ολόσωμος ιΓη 
ή πληγή , 1ιιέ9ραμβ τά δεινά. *Αλλ* ούχ ξν ιζαι» 
Βζΰ^Λΐ τους τήν Οεάνθρωπον έξη ρνη μένους μορφήν 
ιτροσχυνεΤν. "Οθεν 5ρτι 8ή του χατά τδν βωμ^ν &ρ- 
ξαντος νεωτερισμού, Ιπε\ ταύτα ήκούετο ^ πανταχού» 
ο! τδν Ισπέριον χόλπον της 16ηρ(ας τφ ΙΟχεανφ 
γειτονοΰντες *Αγαρηνο\ χατοιχοΟντες (Ισπανούς 
τούτους δ πολύς ^εύσας χρόνος μετωνόμασεν) * εΙς 
πλήθος σωμάτων χα\ εύΟηνίαν του γένους έξηλαχό- 
τες, τήν χατ* αύτου; έσπέριον πλβυράν λυπράν ουσαν 
χα\ μετρίως εύδα(μονα δρώντες, χα\ λειπομένην μίν 
της πρδς γήν αρετής χα\ αφθονίας χατά πολιι, Ιν- 
δέουσαν δέ χα\ πρ&ς α{ιτ6 τούτο ^' έψον της *1€ι\ρίΛς 
χα\ νδτ<ον (ού γάρ &πασα πρ6ς πόίσαν γής άρετήν 
Ιπιτηδεία χα\ εΟφορος, άλλα τ6 της έσπερίου πλε\ι- 
ρδίς, ώς είρηται, αύχμηρδν τε χαΐ Χυιζρ&ηρο)» της 
λοιπής), χα\ διά,τοΰτο οΟτε τρέψειν δυναμένης αυτούς 
χα\ διοιχίϊν άνδρας σώμασιν 'εύμεγέθεσι χρωμένους 
χα\ άγαθων εύψορία άλλ* ούχ ένδεί^ αυξανόμενους ^*, 
οίτοι γουν προσελθόντες Άπόχαψ τψ εαυτών άμερ- 
μουμν^Ι άχοικίατ ηνά καΐ γηςμετατάστασιτ ^τουτ 
αύτοΐς γετέσθΰη^ χΛι\θβί τβ στετοχωρουμίτας 
9(α\ αναγκαίων σαάνεί χιεζομίνοις. Ό δέ πλ•Ζά 
τίνα έπΐίτχευάσας μαχρά, χα\ δΟναμιν ού* δλίγην έξ 
άύτών τούτων έμβιβάσας, έπ\ ληστε(αν τέως, λανθά- ιβΤΜΐ) €«111)11•, ΙηοβηάίΙβ, Ιβττ» πιοΐίΐΜΐβ, ηρΐηίβ, 
€ΐνίΗαιηιηοΐοαιη ίη)ατ!ιι,θΧΓΐιΤ3!οηί5υι »ϋτ«3ΐΙΐ8ΐ6, 
ίηιρ6Γ«ΐΙ$ ΟΓίΝΐιιη ιηιιίλΙίοιιϋ>ιΐ8, βί^πίί 6 «οβΙο, 51- 

^η» β1 8βΓβ €Α&Ιί|^8ΐ8Β Γΐΐΐ9861ΐ(, ρΟβίΓβΙΠα ΙΠίββΓββ 

^1101)06 ΙηΜίλΒ, νβίαΐ ίηβΐηιιηειιΐΐ ιηιηίοΐ ηβββιι 
ηυ«ιη(1«ιιι, α( (οΐίαβ οοτροΗβ ρΙ•{8 οοηηιιιιΐβ β•96ΐ, 
ιηλίλ ίηνΑΜπίΒΐ. Υβταηι ο<Ντ{||[ί Βοη ροίβηηΐ ςαΐ 
Οβί ΙιοΐϋίιΐΜ εβίκίβιιι οοίβηόλιιι ηβ;8τ!Μ6ΐι(. Ουο 
Ι|[ίΐιΐΓ ΐ6ΐηροΓ6 Τ1ιοιη&8 Γ68 ηον88 ιηοΙΪΓΐ ε0ΒρβΓ8(, 
761 Γιιηι Ιη οιηηβ$ Ηιΐβ ΐΜΠββ ρβΗ8ΐ8 Αρτβοί 06- 
€ΜιιΙ ΙΙ)βΓΐ» 810113 Ιηοοΐ», θ€€8ηο Ι1η4ΐ{ιηί, ςαθ8 
)•αιρη(1«8Β ηιαίλίΑ ηοηιίηΐ8 ιρρβίΐβΐΐοη^ Ηίβρ•ηθ8 
Υ0€8ΐιΐ« €θρίθ88 8α€ΐι ΙΐΜΒίιιΐΗη ΐΒυΙΐίΐιι<ϋιΐ€, βιιιιη- 
<μιβ ίΙΙοίΙ Ηββρβηαιη Ι•1α8 ρτιοίΐβ ρ^Γυπιςαβ ΓβΠίΙβ 
•ο ορυΐβιιίαιη ββηΐίβηΐββ, οΊ ιίβηίςιΐβ ρΙυΗΐΒΐιιη 
ιΐβ 8θ1ί υ1>6η&ΐβ8€ Ι)οηΗ«ΐβ (1668861; ςαΐΒ 61 60(ΐ6ΐη 
νίΐΜ ΐ8ΐ>οτ8ί6 ο^^6ιηα^6ιη ςοοςυβ 11>6Η9Β 86 πιβη- 
«ϋοΐΜΐΐ6ΐη ρΐαβ&ιη : ηοη 6ΐιίηι Ιοΐ8 Ι>οοί8 16ΓΠ8 <1οι1- 

1ηΙ8 ρθ1ΐ6Ι 8α( 8Αΐί8 Ι6Γ8Χ 68ί : ΟΟΟΜΟΙΙ 180160 ρΐ8||[8, 

υϋ (ϋχίπΐ08, Ι6ΐί(ΐυ8 8(1«ιΙΙΙ<11ογ 68ΐ ηιίου8(ΐα6 74 

ί6ΠΙΧ 86 |Τ86ί1ίθΓ, ίϋβθςθ6 Ιρ8ΐ8 8ΐ6θθΐ8 86 ρΓ06»- 
ηΜΜΐί8 ΟΟη 800101608 , ]υ8ΐ8 60ΓρθΓί8 ΟΙθΐ6 ρηβ(1ίΐί8, 
9ύ <|008 0666886 811 €0ΟΙΟ)68ΐθ8 8ΐ>αθ(1ηΐΐΐ8 8(1θΐ6- 
•€6Τ6, αοη 6]α8 ρ600Γί8. Ηί ί|$1ΐυΓ &(1 Αρ06ΐΐ8ρ80ΠΙ 
^60118 0η)6ηΐηΒ8Β1 8(Χ64βθΐ68 ΓΟ£;8ΐ>80Ι, Ι/Ι €θΙθ' 

Βίαιη ίρ$ί$ έη€€Τ€ 1%€€Τ€ίαΙψΜ αΐϊο ϋοηηηί^νατβ^ ^νί 
6^ ηΐΜΐίίΐΜάίη§9η αηρΗ$ί€ ΗαΜαηηΐ » αο ί/ΗΟΒ β«£«»- 
«βΗοποβ ηηιηι ίηαρία ρτίηΐέηΐ, ΡΓΐΒ66ρ8 8ΐ8ΐίοι 
108^18 ίθ8ΐ7θ6ϋ8 08τί1ΐ08 ]υ8ΐί8(|θ6 618 οορϋβ Ιοι* £ νουσαν Εχων τήν Εννοιαν, των πρ^ς τ||{φ κειμένων Ρ08!ΐί8, €6ΐ8ΐσ βΑ1|06 6008ϋίθ, 8(1 0Γί60(ΐ8 ίθ8θ)88, 
4|νΐ6Β08ΐΠ6 (ΙίΐΊθθί8 6Γ8ΒΙ, 1Βΐ6Ηαΐ ρΓ8Β(ΐΒΐααΐ 6(}|Ι- 
€ΐΐ, ΙαΟΙ 8υΐΜΐίΙΐ8 ΓβΙΟ 8Γ8Ι801 ρΓ&8ΐίΙΟΓυ8, ^ΟΟΓΟΙΟ 
€Ιΐρίάίΐ8ΐ6ΒΙ 8116018 0ρίΙ)ν8 88ϋ8Ρ6ΐ, ΙϋΟΙ 8(ΐ60 6Ζ- 
ρΐ0ΓΒΐΒΓ08 0001 ςΟ» ίβΠΗί 8θΙθ 80 ΟρΐΟΐΟ 10811ΙΒ 
0(ΧυΓΓ6Γ6ΐ, Ιο (10801 601010006 800ΓΙΙΙΟ ΟΟΐΟΟΙΒΙΟ 
<Ια66Γ6ΐ. Ρθ8ΐ(|08ΙΒ ί|^ΚθΓ 8(1 1Βυ1ΐ8β 1080188 8ρρθΙ- 
•08 ηΟΙΟίΟβΟΙ 8ί1)1 Ι68ΐ8ΐ60ΐ601 Ι03]θΓ68Τ6 80ΐ 01100* 
768 08Τ68 ΟρρΟΟΟΟίΟΟΙ ίοΤΟΟΗ (θΠ1068 6θΙπΐ ΟΟΙΟΙ 
0Τΐ)8ΐ» ρΓ»8ΐ(1ΐΟ βΓΒΟί, 60 ςυθ(1 Οηΐό^ €ΐ888ΐ8 68• 
νοηΐ ρηΒ8ΐ«Κθ 0Ο08ΐίΙθΐ8 8υρρ6ΐΐ88 ΤΗΟΙΒ» &()νβΓ8Ι|8 
ΟρΟΐΙΠΙ 8(1θ8νί{[»Τ8ΐ), 1θ||[60ΐί(|υ6 ρΤΒΗΐΒ 6Χ ΟΑΐοί• 
1)08, 8(1 ςθΒ8 8ρρ«ΐΐ808 Ια6Τ8(, ίθ8υΙΐ8 ρθ1ίΐθ8, 10 

€ν6ΐΒΐο ςυο(|Β6τ ν6οίΐ, ςοΑίΒ (Ι6|)ΐ«(!8(08 86 ρορυ- νήσων χα\ ημετέρων τυγχανδντων έτράπετο, δμου 
μέν τ6 αύτοΤς έπιθυμούμενον Ιχπληρών χαΤ Ιχ των 
αλλότριων τούτους προσχορεννυς, δμου δΙ χατββχβ- 
ψδμενος •• εΓ τις Ιστιν οΰτως εδφορος των νή«*ν 
χα\ λιπαρά εΙς μετοικίαν αυτών. [Ρ. 47] Έπε! γουν 
πολλαΤς των νήσων πλησιάζων τδν άντιτιαραταττ^ 
μενον μιχρψ ή μεγάλψ πλοίφ ούχ εδρισκεν (Ιχη- 
ροΰντο γάρ πάσαι τής αυτών βοηθείας, άρτι χατά 
της Κωνσταντινουτςόλεως έκβοηθουσών χα\ πλεουσών 
μετά του Θωμά), μεγάλας δ^ ωφελείας έχ πασών, 
αΐς χα\ προσώρμιζεν, έχαρποΰτό τε χάΐ ελάμβαναν» 
ήκε χα\ πρδς τοΙ)ς ΚρηταιεΓς, χαΐ τούτους χαταδρα- 
μών χα\ λείαν ποιήσας χα\ άνδραποδι καμένος, ώς 
ένήν, χα\ πάντοθεν χατα μαθών τήν τής γής άρετήν. 1&108 ^αιοΐοΐΒ 61 1ίθ6ΐ)8Ι, 6001 οαιοί 6Χ ρΒη6 8011 Α χα\ πώς εΐη πρ6ς πάσαν χάριν χα\ αγαθών εΟφορος ^0ΒΙ1816Β1 (ΐ6ρΓ6ΐΐ60(1ΐ886ΐ, 6ΐ ^ΟΒΟίορβΚ 8(1 0010601 
νβΒΙΙ•ΐ8ΐ6αΐ ΓγΟΙ^ΒΟΜΙΙΙΟ 01)671211601 ΐΒΓίΙΚβ 68561 : 

Εη^ 811, ΒΟΒ ΜΙ Ηω€ αΗά ^«βΜ ίεττα βη&Μ Ιαϋΐί Η 
ηαίΐΰ. Αβ ΐαοι (|οΐ(ΐ6αι 08νι1>η8 οοιηί8 06Ο6Η8 ρΓΚ(ΐ8 
011678118 75 <)<ηοοιη 76(111ΐ; Γ6ν6Γ8(ΐ8<]α6 ΥΒΐίϋίιαι 

06 Ιθ|[601β01 0ΐ8886ΙΒ ίθ8ΐηΐίΐ. ΕΧ6υθΐ6 ρΟΓΓΟ ΙΐΙβΙΩΟ 
▼676(106 1060016, ς08(ΐΓ8|;ΐΒΐ8 08νίθ01 θΐ8886 ΜΗ- 
608ΐ8 1)01111011)08 0Β678ΐ8 , 08ρΐ8ΐ0(|06 86θυθ(!θ 
νΟηΙΟ, Γ6618 Ιο 676(801, Βΐϋ8 βρΤβΐίβ ΙοβοΓίβ, 000- 
|60(1ίΙ. ΙΟΙΟ 67^ 8ρρθΐ808 6781, 6( 8(1 ρ70θ100ΐ07)αΐΟ 
(|Ι10<1 0118ΠΚ601 Τ00801 6Κ866080Ι8 ί666Γ3ί. €α01 άφθονίαν, Τοντο^ ίφη, γη ούχ άΛΛη ί) ή {δέουσα 
μέΜ ααϊ γάΛα. ΚαΧ τδτε μΙν παντοίων γενόμενος 
αγαθών •• άπήει τήν οΓχαδε, χα\ πάση χειρ\ χα\ δυ- 
νάμει ναυτιχ^ν έξήρτυεν • ώς δ* δ χειμών έτετελείωτ» 
χα\ τ6 Ιαρ ύπέλαμπεν, τεσσαράχοντα πληρώσας ναυς 
ανδρών μαχίμων χα\ έπιτήδειον άνεμον έπιτηρήσσς 
τήν έπ\ Κρήτην έστέλλετο εύθυπορών, τάς 4λ)ας 
τών νήσων θέμενος είς ουδέν. Άρτιγοΰν έπλησίαζε, 
χα\ τψ άχρωτηρίφ τψ Χάραχι χαλουμένω χατήγετδ 
τε χα\ προσωρμίζετο. *ϋς δ* ούδ^ν οΟτε χατά τήν 
χαταγωγήν οΟτε χατά τήν άτυδβασιν Ιφάνη τούτοις νΑΒΙ^Ε ίΕεΤΙΟΝΕδ. 

'* ήχουστο οιβΓ^ο €οοι1)οΓ. »• τούτο] τ6? " ανξαμένους Ρ. •• κατασκιψάμενος Ρ. •' τ?.ν βιΛβν έμ- 
πεπληχώς αγαθών 6€(ΐ76ΐιυ8. 89 ΙΙΒ. II. - Μ10ΗΑΕ1 ΑΜΟΚΙΕΝδΙδ. δΟ 

νών άικυχτΔν, Αλλά χαΐ κρλς λ((ας χωρουσι <α\ Α »ιιΙ<ϊΐη ηβο !ιι «ρραΐβίοηβ ηβο βι&εβηδίοοβ ΐΗβΙβ ι;ρ6ς &{»παγάς «ΰχίρώς τά της Ιιιι^ολής τβ χα\ έιει- 
χκΐ{»ήβειβς έικραίνβτο, το6ς μλν ΙΐΜΐηδβ(ους βίς τάς 
ουνήθΕίς προνομάς &πέ9Υ•λλβ ββυλαγωγήσοντας το^ 
λχθροΰ^» αυτός δλ , τους λοιΚ(κ>ς Ιχων, &ρτι $4) του 
9ΐν<ύμοιτος Ι^καχμάζοντος χάχ£(νων &μα πο^($ωτέρω 
βταβίων Μχα ή ββχαπέντε γενομένων, κυρ έμβαίλών 
ταΖς ναυνΧν Αιι&9ας χατέφλεξε, φεισάμενος τό παρ- 
Απαν ουβεμιβς. Τέως μέν χΛοί τφ ιςαραβόξω του 
«ράγματος χβταχλαγέντες Απας βή 6 στρατός (χα\ 
γΑρ λπαλινόστουν ευθέως) έχδβιματούμενοι τήν αΐ- 
τ(αν &«ιυνθΑνοντο χα\ εΙς λίγους ήλθον νβωτεριχούς. 
ΈΐϊεΙ ^ χβττήχονσαν & ττΑλαι ώδίνοντο **, ώς 
ΑντοΙ Τ9 τούτωτ ϋμέΐς ** άχοιχίατ ζήτοντΐες κάΙ 
γην Λγαθ^^ έμοί τβ τίχύχης ουδέτερα ηρβίττωτ 
ητόμΜΤται, εΙς •* ταύττιν ^ΛΘοτ έδότ ύμΤτ τβ 
αγαθά κροζετωτ χαΐ έμέ τής έζ ύμώτ άχείΛΛάτ- 
τωτ ^χ^Iήσεω^. Ός δ^ χα\ γυνακχών έμέμνηντο χα\ 
^αίΚ(βν Ονχ έ)λιγώρουν, ΚαΙ γυναίκες^ ίφη, ώδε 
ημέτεροι αΐ αΙχμαΛωτιζύμεται^ χάί χάϊδες ού 
μετά μίΛρότ " ίξ αϋτ&τ. Όθεν τοΤς τοιούτοι; χβ- 
τασιγασθέντες λ^οις, χαΐ Αχοβοχης Αξια χρ{να*ηες 
τΑ λεγόμενα, τΑφρον μ^ν ήγειρζν ι?ρώτον βαθεΤαν, 
χα\ χΑραχα Ιν ταΰτη χατα^ξαντες, Ενθα χα\ νυν 
λαβών τήν έπωνυμίαν δ τόχος σώ^ει τ4}ν ι?ροσηγο- 
ρίαν^ ΧΑνδαξ ονομαζόμενος, έχείσε ^ιενυχτέρευον, 
φυλαχΑς τε τΑς προαηχουσας χοιούμενοι χα\ τΑς 
ωφελείας αυτών ΙχεΤσε Αποθηναυρίζοντες. 

χβ*. Χρόνος 31 έ|&^ύη χολι»ς ούθαμώς, χα\ πΑντα τόν Β &ε 6Χ0ΙΙΙΤ6Γ6ηΙ, ί&θίΓΐ8 ν!8& 2Ι2£;Τ6$5ίθ 651 6Χρΐ6η(ϋ« 

ςιΐ6€θΐι$ΠΗ ΓΒϋο.ΥίΓΟΒ 1(1011608 6Χ ηιοΓβ ρορυΐαΐυαι 
ιηίΐΐϊΐ ρηβ^ΐιίηςαο 9ΐο(υΓθ8 ; Ιρββ οοιη ΓβΠςοίβ, υΙ)ί 
ΙβΙί ρίΐυΐο Ιοιΐ£^ϊιΐ8, &Α (Ι666ΐη οίΓοϋβΓ ςιπη(ΐ6€ΐιην6 
613(118, ρΓθ0685βΓ2ηΐ, τοιιΐο βΐΙ&ιπ Ιπνβίββεβηΐβ, Ιη- 
]6θΙο ί]ριβ οιηη68 &(Ι αηαίη η3ν68 ίηοΰΐκΙΊΐ. Ουο 

8Ιΐ1)ίΐΟ €θηθ2|^8ηΐί8 6ΐΑ5$ί8 8ρ60θ€υΙθ ρ6Γΐ6ΓΓίΐυ8 

οηηίβ βχβΓείΐα^ ΐοιη ίΠίοο &(! οβδίΓη Γβν6Γ(ί οοκρΗ, 
Ιϋΐιι ί6τθΰίυ& €]υ8 ΐεηιί ΓιοίποΗβ ηΐίοηβιη Γορο- 
β(*6Γβ. Α(} (|ηο8 άυι : Εααηηι εϋ, ίικ^ιπί, ^ιιοέί νο$ 
ρτίάεηί ραηΗήεΙραίΗ. Γοε ίρεί ηοΗ$ Υεί αηίίοτεε 
(ίΐίΗΐίΜ^ ήηί €οΙοηΗ[ϊΗ μ Ιετταιη Ι^οηαη ^ιια'ει>ηΊι*ε. 
Αέ ίηε ψΐίθ4 αίΗηεί^ Ηαε ρταααΜίοτεηί ηΜοΜ εχί- 
«ΛΊηανΐ. Ηοΰίβέ αάεϋ Ηετ $ηί€ερί^ ηί εί νυΗί ^οηα 
ρατατεΜ εί νεείπβ ιηε ίηίετρεϋαίΐοηίε ηοΐεαία /ι- 
ί^ετατεν^. €υιΐι ιιυΐβιη βΐι&ήι υχοΓοιη ιη6πιιηΐ886ηί| 
η6€ Η!)6Γθηιιη η6(^!^6η(Ι&ιη ουΓ&ιη, Τ6$ροη(1ί( Αρ(ΐ- 
6ΐι&ρ8ΐΐ8, 1η φτοηιρίη ίκηί ηχοτε$, ήηΙΙεΓεί εαρίίνίτ, 
εί ηηΰ$ 76 ^^ ''^" ^^^^ ίη$€ερΐΗη ε»1ί$ ΐα>εΓ0$. 
βίδ ίκ^ςυβ τ6γ1>}5 66(ΐ2ΐί, οεςυβ ά\%ηΒ &ρρΓθΙ)8ΐ1οη6 
ΐ*&ΐί, Αΐίαιη ρπιηο (ΙυευηΙ Λ^^βτβίύ, ν&ΙΙυαιςυβ |&- 
€160168 (αηιΐβ 61 1θ€υ8 ιικϋΐυιη 6θ^ηοη)6ηΙυιη 1ΐ36- 
(6ηυ8 Γ6ΐίη6(,.€&η(ΐ8χ &ρρ6ΐ1&ΐιΐ8) ΠΙίε ρβΓΠΟΟίΑ- 
Ι)2η(, );οη8υ6ΐ38 6Χ€υ1)ί&8 1ΐ8ΐ)6ηΐ65 οιηη6$<ιυβ 8ϋΜ 

0ρ68 6ΐ Γ216υ1ΐαΐ68 ί1)ί Γ6ρθη6ηΐ68. 

12. Νοπ Τοη^ριπι ϋτιχΰπαΐ ί6πιρυ$, οικη οιηηΐ» βασιλέα ή φήμη Ιδίδβξε. Κα\ δή τόν ιτρωτοσπαΟΑ- ^ ^^„8 ιηοΙΙΐΙοηί$ ίίΐπ)» Α(1 ΙηορβΓίΙοΗδ λϋΙ^β ρθΓνβοϋι ριον Φωτεινών, [Ρ. 48} χρόηαιιχον μ&ν Ζώης τής έν 
μαχΛρια τ^ λήξει θεοστέΛτου Αύγούστης τυγχΑ- 
νοντα, στρατηγοΰντα δ> τηνιχβυτα των ^Ανατολικών, 
«Α της Κρήτης Αχαντα διοιχεΤν προεβΑλβτο' βς έχεΤσε 
τκαραγενόμενος, χα\ τών μ^ γενόμενος θεατής, των 
η χα\ Αχροατής, τρανότερον Ανεβίδασχε τ^ Μιχαήλ 
τΑ Ίκραττόμενα, χα\ δύναμίν τίνα ήξίσυ Ιχχέμττειν 
τήν έχείδεν Αποαοβήσοοσαν τους έχθρ(π$ς. Δαμιανδν 
γοΰν χόμητα δντα τοΙ> βασιλιχου Ιπχοστασίου χαΐ 
ττρωτοσπαΟΑριον μετΑ «ολλής δυνΑμεως χα\ χαρά- 
οχευής ό βασιλεΰων Αΐΐέστειλεν εΙς βοήθειαν το« 
στρατηγού Φωτεινού « οΤ χα\ Ινωθέντες τ6ν μ^ν χατΑ 
τών *Αγαρηνών τΰόλεμον Ιστησαν, είς οΰδλν 9% χρή• 
β^μον τ6 τέλος Ινέσχηψεν. Α6τό; τε γΑρ ό προ^όη 681. Ι8 Ιΐ3ςυβ Ρΐιοιίηο ρΓΟίοβρ&Ηιαηο, ΓεΙίοί» γ60ογ• 
43ΐίοηί8 Ζ608 Α 060 00Γ0η&ΐ9β Αυ^υ8(9Β ρροανο, 
0Γΐ6ηι&βαπι ρ6Γ 1(1 Ι6πιρυ8 (Ιυοι, 8υηιιη&ιη Γ6ί βά 
€Γ6ΐ3ηι 5ρ60ΐ8ηΐί8 €θηιιηί$ίΐ• Ουο ΙΙΙβ ρΓοΓβοΐιιβ, 

80 ΟΙΙΠ) 8ΐί8 0€1ΐ1ί8 1ρδ6 1υ8ΐΓ8856Κ, (υΐη 8ΐϋ8 Γ6Γβ• 
ί6ηΐί1>Μ8 α1ί& 8006ρί$86ΐ, ςαΧ £;6Γ6Γ6ηΙυΓ ίΐηρ6Γ8ΐΟΓΪ 

οΐ3Γίϋ5 (ΐ6θΐ8Γ&νϋ, νΐΓ68ςη6 Μίςυ^β Λά ]ΐ08ΐ68 ίικίβ 
ρΓθΟΊ03η(1θ8 &Ι) ιιγ1)6 ηαιίΐί Γ0|[3ν!(. ΟαιώΊ&ηιιοι 

Ιΐ^ςαΟ 836Γ1 8ΐ3ΐ)1ΐΓΐ 0Οΐηίΐ6Π1 &0 ρΓ0ΐ05ρ8ΐ1)9Π0ΐη 

οιιιη ίιι(;6ηΐί 6Χ6Γάΐα 6( 8ρρ3Γ3ΐα Ρΐιοΐίπο άοει ίηι- 
Ρ6Γ310Γ 8υρρ6ΐια5 ιηΐιΐίΐ. Οοη]υηοϋ8 ίΐΐί νΙΗΙ^ιι» 
8άν6Γ8υ8 Α£3Γ6ηο8 1)6Ηυπ) ίπδίΓυυηΙ ; ηεο ΐΑΐηβη 60 
εοη3(ο εοιηπ)θ(1απι 8ΐΊςυϊ(Ι ρ3ΓΐυηιιηΙ. Ουειη εηίπι 
(1ίε6ΐ)3ΐη, 030)130118 ρΓίηΐο Βΐ3ΐιιη εοιΐ(;Γ688υ 36- Οε\ς Δαμιανδς χατΑ τήν είσβολήν τ!]ς μΑχης εύθΟς Ο εβρίο νιιΙθ6Γ6 63(1608 3ΐ(ΐιΐ6 ]α;^υΐ3ΐϋ8 Γ6ΐί((αί8 ηηιι τραυματίας χεσών χα\ οφαγί) χαραδοθε\ς τους λοι- 
Λους ού νιχΑν χα\ μένβιν Αλ\Α φεύγειν Ιτ^ίησεν 
ηττημένους• χαΟ* ήν τροχήν χοΛ 6 Φωτεινός Ιν 
μονηρίφ μόλις διασώζεται προς τήν Α(αιν, χα\ τφ 
ρασιλ«Ι τών χραχθέντων αύτΑγγελος γίνεται. 'Αλλ' 
ο^τος μέν έπε\ διΑ τιμής ήγετο παρΑ του βασιλέως 
Αε\, τήν τής Σιχελίας στρατηγ^δα αύθις τής Κρήτης 
Α>.λΑσσεται. 

χγ•. ΤοΙς δ* Ίσχανίοις Ιτι χω; ένταραχ!) χαί με- 
ρ{μν|) διΑγουσιν Ανήρ τις έκ τών ορέων της νήσου 
έιτιχαταβΑς μοναστής Αλλον Ιφησεν είναι τόχον αύ- 
τοΤς έπιτηδειότερον χρός τε τυολ^σματρς κτίσιν χα\ 

" ώδύ^/οντο Η. " ύμει;] αίτιοι ύμιΐς ? •^ ε!;] ώσ« ι•ς? " μ7χρ^ν? τίεΙΟΓΐ» (!ϋΓ3Ω(1ί({11β ίθΓ(ΐΐ6Γ ε6Γΐ3ΐηίθί8, 86(1 Γο^Φ 

36 εΐ3(1ί8 3ϋε(0Γ Γϋίΐ. Ε3ςυ6 Γυ£3 Ρ1)θΐίοα8 εοη- 
8εβη83 εείοεε, 77 ^^ ^ί^"^ ^*' $08ρ68 6ν3(ΐ608, ίρϋο 
1οιρ6Γ3ΐοπ εΐ3(]ί8 αοεβρί» ουηΐίυβ 6Χ5ΐΙΐΐΙ• Ιπιρ6Γ3- 
ΙοΓ, <ιυθ(1 νϊΓϋΐη π)3|(ηίθ€6 βοΙβΓβΙ, ρρο 0Γβΐ3 δίεΙ- 
Ιίχευπι ίηιρεηο ίΠιιηι ρΓ8Β6886]ϋ^8ίι. 23. Ροιτο Ηί8ρ8ΐιο8 3(ΙΙιυε ΙοίεΓ εαΓ38 ηυεΙυ3οΐ6• 
ΐΒοηβεΗιΐδ ςαΙάβιο 6Χ Ιοευΐ» πιοηΐίΐιυδ άε^Γοβ^υδ 
εοιηηιθ(ϋθΓ6ΐιι 3ΐίυιη Ιοεαιη 6886 ηαοοεί, υΜ υΓΐ»6ΐ» 
ϋθθ(1αηΐ ιι1)6ΓΐθΓ6€|ΐΐ6 ίΓοαυίοΓ 3ηηοη3 αε Ιιχίί γοιι- 9) ΤΗΕ0ΡΗΑΝΒ3 εΟΝΤΙΝυΑΤυδ. 92 οβίβηϋιΐ, .υ1)ί «Γιαπιιιιιπι ίΐΐοηιιιι ιιγΙ)• ϋοο(1Ιΐιι €ΐ- 
&ΐλ( : β|α&ςυβ Ιιιηο ρΓ9Β$6β ΑροοΙι&ρβυβ ίιιίΐ. 1ηϋ« 
6Γ(;ο Τ6ΐυ( 6χ ςυ^ίίαιιι «ΓΟβ ρΓοΓβοΐί, οαιη ϊΔ&αΙλία 
ΐοΐΑΐη ΐυιη νΊοίηββ (ΐυ3$(ΐ4πι «1135 γ6(|[Ιοιι€» βχοαηίο• 
ιήΙ>υ8 ναβΐα))Μ(, υΐ^Ι ίΐΐίοβθόύβ ροο«Γ6οΐ ν6ΐβΓ«8ΐ|ΐΐ6 
ίηςυίΐιηοβ αο ΰίνββ ββΓτίΐυΐί «(ΙάίΰβΓβοΐ. Ιρβίυβ €γ6- 
Ι» ογΙ>68 ηοτ6θ) 8υρΓ2 νί^^ΐηνι ίριΐ «(ςαβ ρβάίΙβΒ 
οβρβΓβ. Εχ 60 ΐβαιροΓβ υηϊ (ΙοΑίαχαΐ ίιιιΐϋΐιαΐ5 &1> 
6χρυ|{η3Γιοοβ ϋΐ£8»(|ΐιβ ιη»ιΐ8ίΐ ν6ΓΐΜ> φά^ΐβαι 8ΐι1>- 
]6€ΐ3, φι» Ιαπιβη Γϋυβ βαοβ ίο εΐΐΓΪλΐίαηαιιι ΓοΙΐ|[ίο« 
ηβπ) 86Γν«Γ(!ΐ. Ταηο $3ηβ Η Ο^πΙΙυβ ΟοΠ^η» «ρΙ• 
βϋορο^» θο ςυο(1 υΐ €1ιτί&(ιιη ο^^λτβΐ ΪΛάαά αοβ &|Αα λαβ(βν τδν ΧΑν6αχ« τούτοις έκέδβιξιν» Ινθα χαΐ 
ν^ν Ιχτισται ή ηάλις αΟχων- )^α\ ήγβμών αυτής 6 
Άπίχαψ τίτε έγογόνβι αυτής. Έχ ταύτης οδν οΐύν 
τίνος έξ ΑχροπΟβως ύρμώμβνοι κΑσάν. τ& ταύτην 
τήν νήσον χατ4τρ€χρν χαί τινας των «αραχβιμένοιν 
ούχ Ιλαττον, ώς χαΐ έν αύταΐς έγχατοιχηβαι, αύτονς 
τους οΐχήτορας χαΐ α6τύχ9ονας ^λωσά|Μνο€. ΚαΙ 
πόλεις &έ Κρήτης εννέα πρ6ς ταΐς βίχοσιν ι&ζωνοί 
τβ χαΐ Μζο\ ||χμαλώτ<υ9αν, μι^ς Ιχτοτ• μύνης πα- 
ραμ£ΐνάσης άναλώτου χαΐ άιεαθοΟς, χα\ λύγψ μ^ 
ύΐΕοταγεί(η)ς, τά εαυτών ^ Ιθ«μα χα\ τ^ Χριοτια- 
νισμΛν φυλαττούνης άλώ6ητον. Τύτβ χα\ Κύριλλος ό 
Γορτύνης πρύε^ρος, λπ8\ μή τούτοις «Ες Αρνησιν ροΐβ6ηΚ, ςαΑβί τΙαίιηΑ ίηηοοβω ίυ^νίαΐα» 6&Ι; , . , ,., ^^ . 

€υ]υ8 61 8Αη(ηί8, νβίαΐ ΑΜΐ» »6α βΐ»» Ζαο^γηβ, ^^ (χ<^Ρ<( ΧρκττοΟ, ώς (<ρ<Ιον &μωμον έσφαγίαστο - οΐ 
»ϋ 06υπι οίαιηλΐ, η^Ι^ίΙ ΐηιι1λΐα8 ρβτββΥβΓληβ• Ε& χα\ τ6 αΤμα βο^ μΙνρν ώς του Άβιλ ή χαΐ Ζαχαρ(ου 6ίυ8 8€ρυΐ6ΐΐΓ0 οιιηι ύΜοΛ 8ρθΟ|ϋ8 ^αίΙΐΙΙΜίΑΠΙ €Χ- 

ρΓ688υπι οΐ6ΐιιη ϋΙ)βΓ6 Ιΐ8υΗ3οΐ, ϋη§βηΐ6πι αηβα 
οοΙοΓβ 88η{υίο6ΐη ιηυΐΑΓβ ηοη τ^ΐβαΐ. £χ8ΐΑΐιΐ τβΓΟ 
ΙΚ)Ι βΐίιιη αΙΗ Ιοοαίί, αο οοιη αΠοΓοοι ρίΜΓίυη» ςιιΐ 
Ιυιη ρΓΟ €]ιπ8ΐο ιη&ΓίγΓίαπι 78 8υιιιρ86Γαηΐ, Ιααι 
ΙηΰΙγίοΓυιη (Ιβοοη ηίΑΠγΓηοι βΓβαλ 86ρα1ΰΓ3 βυης 
8ί6 6ΓΚ0 61 ρβΓ Ηθ€ (6Π]ρυ8 ΐΑΐίςυβ θ€€Α8ΐοη6 6γο- 
160868 (16 ηιβϋίο εΐΐΓΐ&ΐίΑηοτυαι «αϋΐ&ιί 8ΐιιι(• 

24. €ΐΒΐ6Γυιη ΜΙοΙΐ86ΐ νίχ Ι8&(ΐ€πι οίΓουηκΙβηΓι* 
1)118 6υιη αο 6οηΐ6ΓΓ6ηΐίΙ)υ8 8θ1αΐυ8 1ΐ05ϋ])υ&, 6θΓυοι• 

(1116 106(0 1ί1)6Γ8ΐυ8, €1101 &(Ι ΟβυΠΙ 00ην6Γΐί Γ66ΐ6ςα6 
^ΙΪ8 ρΐ868ΐ)Π6ΐη 6υαΐ 80 ρΓΟρίΐίΐΙΠΙ Γ6(](ΐ6Γ6 ΟρΟΓ- «ρλς «^λν βε^ν άναλλο(ωτον • χαΐ μύρον μλν έχβίθεν 
Ιστιν &ρύ«α9θα( τοΤς κιστοίς αηύγγοις τιβίν έν- 
αηοματτόμβνον» τήν δέ βαφήν του αίματος Αλλοιώβαι 
οΰ κρύφίατιν. Προσέτι μήν αύτύθι σοροί χαλ τάφοι 
άνβγήγβρται &λλων τ• «ολλών των ύπίρ ΧριστοΟ 
τύτε μαρτυρησάντων χαΐ τών ^χα κιριωνύμων 
μαρτύρων. [Ρ. 49] Τοιούτψ γουν τρό«φ χα\ χατά 
τούτον άνηριεάσθησαν τ^ν χαιρ6ν έχ μέσου τών Χρι* 
ατιανών οΐ Κρητακίς• 

χδ'. Έπ8ΐ 6έ ^ χα\ μύλις τοί^ς πιριχυχλουντας 
τούτον έχΟρο^ χαΐ ιιεριχτυποΰντας ό Μιχαήλ άχεηΐ' 
σατο, δέον πρλς θβ^ν τραηέσθαι χα\ τούτον έξευμε- 
ν<σασ9α(, Ιλεω Μ τών Ιργων «οιών, 4 41 τσΟναν- 16Γ61» 86608, Τ6ΐα( Α 86 ίρβο οοη 1>6ί ηυΐιι 83ΐαΐ6Ηΐ £ τίον ή ώς οΐ ηολιτιχο\ Ιβσμολ |Ιούλονται, ώς ο4 ικαρ* οοη56ΰυΐιΐ8, ^οη^τΛ^ί^ ρυ1)Ιί68]υΓ3 Ι6|β8ςυ6 1ΐ8ΐ)6&ιιΙ, 
νίΐ9Β 80» Γ8Γιοη68 ίιΐ8(ιΐιιί(. ΡΓθίη<ΐ6 υχοι« ΐΒοηυλ, 
€αηι 6201 τυΙ{ί ορίηίοηβιη 8ΐη1)ίΓ6( ιι( ί11ίϋ8 ΐπιρί»* 
€αΙ)ίΙί Ιυοίυ 6υιιι 8(Βοι ρυΙαΓβηΐ, 866Γβϋ8 Ιαιηβη οο- 
οαΐΐιβςυβ ηιοηίΐίι 6υιη 860&ΐα 8{Ίι υ1 86 8(1 ηυρΐί&- 
Γααι ΓθΒ(ΐ6Γ8 -ίΐ6Γυιη Ιηιΐυοαιιΐ , η6ο ν6Γΐ)ί8 8θ1υιη 
8η880Γϋ8 6ΙΙ0Ι ίρ80 λ^αηΐ, 86(1 6ί €θ|[&οΐ νΙιηςα6 Γα• 
Φ11ΙΓ08 ιηίιιίΐ6η(υΓ, ηίεΐ 18 οαιαίηο Γ6ΐη ρΓ»8ΐίΐ6Γϋ• 
Οιίεηάαηΐ ηοη ροα€ ίηρεταΐοηιη €αΙιΒ€ηινί9ετ£^ ^μο 
βαί Ηΐ ίΙΙοηαηΗΧοτα άοΜίηααί<ΐΗ4 Αηριαία ζαηαηί. 
1ΐ8 ί|;ίΙαΓ Δ6ΐί8 6οηιιη 86η»οηϋ)υ8 8(1 6χΐΓ6ΐηαιΐ| 
€68811, ςοληςοΑίη £6π ηοη ροΐ6Γ8ΐ υΚηοη («ηιΐοηι 
4θΐΒροΓ6 ί8ΐ>αΐ8 ηιΐ(ΐ8Γ6ΐυΓ. Α6 ρΗαααηι εΙιίΓο^ηρίιο 

€θΜί108 θ1)8ΐΗη0ί(, 0(ΐ6Πΐςυ6 6X1^11, 6« 86 ρΓ«8ΐίΐΐ&- «ύτου Αφ* εαυτού 44 σι•4€\ς, Ικραττέ τ« χα\ έ««πο• 
λίτβυτο. Τής γαμνκης γουν τβλ«υτησάσης αύτου, χαΐ 
44ξαν Οέλοντος χατασχιΤν τών ιβολλών ώς ιεένθος 
Αληστον Ιχβι αυτής, τήν σύγχλητον έι«ο(βι 4ιΑ τίνων 
μηνυμάτων χρυφίωνχαΐ μυβτιχών αίρήσασθαι τού- 
τον πείσαι γυναιχΐ αίΟις ζβυχθήναι» χαΐ ο6 ικαρβ» 
χαλέσαι μ^νον «ρ4ς τούτο αλλά χαΐ ^ιάσασΟαι» χαλ 
8ΐς έκανάστασιν^ <1 μή τούτο γένηται, χωρήσαι αυ- 
τούς - Ού τ-ήρ ίσχίτ οίον γυταιχός άνεν φάσχβιν 
βασιΛέα ^β ζ^ καΐ τάς ήμηέρας σζβρεϊσΘΜ γα- 
μβτάς ^9σ*οΙτης Μαϊ βασιΛΙδος. Έη^ιστο γοΟν 
4ψέ 4ιΑ τών (κιπλάστων λύγων, οΰς τφ χρύνφ λ»• 
ΟλΙν ούχ ήν* χαΐ τκρώτον μ4ν χ<(ρύγραφα ύιιΐρ τών 
μήτε 4ντων μήτε έσομένων κ&σαν Αικήτει χείρα, ώς ^ ^08 ψι« 1166 ββηΐ η66 6886 υηςο8ΐη ροβείηΐ, 6]υ8 Β «ύτήν τ« τήν Ισομένην αύτφ γαμετήν χαΐ τά 4χ ίαίαι-^ηι ϋχοκιη 6( ςυοε 6χ Ιϋα 8ΐΐ806ρ6πΐ 1ί1)6Γ08, 

•6010 6 νΐτΐ8 6Χ66886ΤΊΙ, ΟΠίηίοΟ (ΐ6Γβη$αΓ08• 86(1 61 

'Ιιιηι Ι11ο8 ίιηρ6Γ8ΐθΓ68 ΐυπι ίρβαοι ςυοςαβ, υί ρατ 
«81, (Ιοαιΐαλ'ιη Ιΐ8ΐ)ίΐυΓ08. ΑιΙβο ηοη Ιη 1ΐ06 ιηοάο χνο 
&6^1ρο8ΐ 811801 ^00(^06 ιηοΓΐ6ΐη 86 1ιηρ6Γ8ΐαηιαι 78 
6χί8ϋπΐΑ58(, 6001 βχ Οβο (ηοο (8ΐιςο8αι 6χ ϋΙοΓοια 
ρ6η(ΐ6Γ6ηΐ ηΐ8ηο)οαη6ΐ8 8ρ6Γ8η(ΐ8 ΓθΓ6ηΐ; Ρβτ φιοη 
Τ€§€9 ηρηαηι βί ψαηηί ΐεηεηί ίετταη ί. ΟβίβΓοηι 

ΐηΟΚΒΙ {6Τΐΐ ίΐϋ 86η8ΐ08€Μΐ80ΐΐ0, 110118 ίρ86 οιοηίβ 
έΐΓΓ» (100110808 ; (10ΐ(|υ6 €98018118 ρΓΟρΟβίΜίΟΙ ίοί- 

•* Ργου. VIII, 15. ταύτης Κχγονα ύπεραση£{ειν χαΐ ύπερμαχείν μετά 
τ4ν αύτου μή παύσαιντο θάνατον, άλλα χάχείνην τε 
μετ'** έχείνους βασιλέας Ιχοιεν χα\ δέσπςιναν, ώς 
είχύς. Ούτως ού του χατ* 4χεΙνον άλλ^ χα\ του μετ' 
αύτ^ φετο χαταχρατήσειν αΙώνος, βέον ιιάντα έχ 
Θεού άλλ* ούχ έχείνων άναρτήσαι χειρ\, Αι* ^ βα- 
σιΛΜΪς βασιΛεύονσι %αΧ τύραντα χρατοΰσι γης. 
Πλην ύπέχυτκτεν 4 ηάσης χυριεύων γής προστάγματι 
τφ συγχλητιχφ, χα\ συνάψεσθαι &χων ήνείχετο 4 
σώφρονα ρ(ον άν])ρημένος. Ήγετο ουν πρ6ς γάμον "μετΊχα\? ΥΑΚΙ^ε ΙΕεΤΙΟΝΕ». 95 ΠΒ. Η. - ΜΙ€ΗΑΒΙ. ΑΜΟΚΙΕί8Ι8. :;4 

ου τήνδβ Ι) τήνίβ. άλλΛ γυνβΐχά νινα πάλαι τ^ ^* χ ι^βοί, ίανίΐυηι •ίιηιιΙ«η» Ιϋ αορίΜΑ εοοΒβηΙϋ. ΰο- 

οίΐ ν«Γ0 ηοΒ ςιίΑΐηΙίΐΜΐ ΓβηίηΑΐη, ββά ι|ιι8Β οΐίιη %λ* ^υθκΓβαν χοι\ Ασχή9<«ν έχ ικαιίδς χατά τήν έν 
ηριγχ(χφ νήίψ μονί}ν σχολάφασαν χα\ «ροσανέχου- 
βαν τφ β•ψ• Ευφροσύνη τβύτης ή χλήβις, χα\ πα- 
χρίς Ιημνύνκτο Κωνσταντίνου ιΤναι, βιχαί^ χρ^Μΐ 
τήν τΰφλωσιν Οπθ|αμ6νηχέτος ιο*ρά μητρός. Ταΰτα 
μέν ΐς&π<ραιν€ν, χα\ (λλω 2ι* αυτών ο6 μόνον ούχ 
λποΜΪτο Αλλ^ χα\ ιηρώργι« τ6ν Θκόν. χ£ . ΚαΙχατά των τήν Κρήτΐ|ν 5& χαταλαβόντων 
Χ3\ λυμαινομένων αΟθςς έπαποατέλλιι .στρατόν* 
Κρατιρ6ς βνομα τψ στρβτηγίτ]^» ^ς τι^νιχαϋτα τήν 
τ^ϊ^» Κιβυ^/^χιωτών διέχων στρατ^γ^βο^ έβ^ομφωντα ««Ιο 8€ «βΦΐιΗ γ^Ιμιι ΐΜίηΐΙαιη ΓβιιΐΜί5$βΐ• £1ΐΓίβΐ•» 
ηυβ όββροηβ» βββοί, &ο οΐίιη α ρυβΓΟ, ίη ΊηοηΑ&ΐοΗο 
ςυοιΙ Ιυ ΡΗ«οίρ6 {βα€ άϊα%) \»»ηΐΆ §ίΐυιη ββΙ, 6Χ€γ« 
αΐι^ΐα Μ Οβο λ<Μί€ΐ« ββιβΐ• ΕαρΙιη)$7η3β ΙΙΜ ηοιηβν 

βΓΑΐ•0ΐΑη8€ΠΜβΐ€θΙΙ•ΐΑΙΐΐίΐά ϋϋΐΜρΓοΙββ, (|οϋρ•ι 

]α&1βΒΜΐΓ6 υ)€ί8ε0ηΙ«1«»ίιιιΙιΐΜβ9και1ιι> Γαβηιΐ. Ηοο 
ίυΐβ ίϊιο»βτβ ηοη ηο^ο ηοη ρΐΜ»νίΐ ιϋνΙηΗΐη Μα• 
ΒΜΐι« φιΐα ροΐίαι €]α8 Ιη &θ Κοηΐλΐΐλαιςυβ Γβιηρ»- 
ΙιΙίΰΑη |(ΐιινίοτ«ηι ίηαι ρΓοννιΐ. 

95. ΙΐΑςυβ βΐΜΐη ςαοςηο ύΆΜΛίΑ 3ΐ(Ινβηυ« 8«• 
η€βοο»0«ΐΜη οΐιΐήιβιιΐβ» μ ιϋΓίρίβηΐβ». €Γ>ΙβΓ• 
όιιοβ 6ΐιιία1κ Η €ΐιιη.€ΐ1)7Τ3Β0ΐληιιη ΐοοορΓχΓβαιιίΑ 
>8βΤ6ΐ, 6€ψίνΛ§ϊαΐΜ Ιιιτβοιί^υ• ^χ 8υΙ§ κΙίςιιΙβ^Μ ναΟς δίήρ€(« των ύφ' έαυτφ χα\ ιιάντων τών θ&μα- Β ρτονίηα&ηιη «ο ίηηιΙλΓαιη Μ8αιιΐρΐΙ&, ίβΓΟΧ «4 τιχών λαβών, βρέμων &μα χα\ πολλφ [Ρ. 50]) φρο 
νήμβτι 'καρλνέβαλιν '^ Κα\ έπιίπιρ ούβ' έχ€{νοις 
ΙΜχκι ύΐΜβτέλλ(€6α» Αλλ* ϊς μΛχτ^ν χωρ€ΐν τήν τάς 
Ιαυτών δννάμίκ χαΙ γενναιότητας 4ιηθ»ιξομένην 
( χαΐ 'χάρ $1σί των Αλλων *Λγαρηνών οίτοι €ή «6* 
φυεϊς^), συνέβαλλον 64 τολμηρώς &χΑτ«ροι χατΑ τόν 
Α^ώνα χωρήσαντις. Αρτι 6ή του ήλέου τάς Αχτίνας 
&πέρ γης έφαχλούντος *', ούβέτβροι μίν Αχ^ι μενού- 
αη; ήΐ^ρας ένέχλινον^ ΑλλΑ γβνναίως μαχόμινολ τήν 
Ιαυτών (δβίχνυον έμικιρίαν χαΧ δύναμιν* (ιιΑ 51 
«ονήααντβς οΐ ΚρηταιβΙς ή^η του ηλίου- χλ(ναντος 
ένέ£ωχαν ιιρ^ φνγήν, τότβ ^ παλλοϋ; μέν αύτων 
Α«έχτειναν, πλβίους 81 τΑ διελα ^ψαντας αίχμ- ακκΙαοι μ ηΪΒίΐ&ΐΝΐΐΜΐυβ €Γ«1«η «ρρϋοαΙΙ. βααι• 
ηυβ ηθ6 ΛβΜτβηίβ ριι^ιι» ι1β« 8α1>ΙβΓ/οβί6ΐΜΐΑ ¥ΐΑβ• 
ηΐιη*» %βά €0ηιιΐΗΐ6ΐιϋαηι ρΓχΙίαιη, ςιιο 8«Α8 ϋϋ 
τϊΓββ Αο 1>€ΐϋ€ΐιιη ίοηϋικίίηβιιι βχροΓΪΓβηίατ (δΐη- 
0υ1&Γί βηίηι ϋΐί ίαηίΐυιϋηίβ \Μάκ ίηΐβτ μιο• 
οίακι)» »ηίΗΐ080 υΐτίηςνβ ρο(^ΐΜΐΙιιτ. Α ρη«η Ινεο 
Αΐ1 ΐϋύπόίβηι ιιβςιιβ ΜΗΐηι Ηΐ€Ηη>ϋι λϋίββ, μΑ 
8ϋτ«ιι«# ϋίηςυβ ριι^αβηΐβλ €§Γ6|ρααι 80 ηίΗΐΒΓΐ• 
ρβτϊΓιβ ΑΟ βθΓΐίΐυ<ϊίΐΜ9 ιρβοΐιηβη €χ1ιϋ>6ΐ>ληΐ• Ρο-* 
$ΐΓβιιιο νβτ^ηΐβ λΑ νβλρΑηιη Αιβ «ορβΓΑΐΙ Οίβίβη•» 
•Μ €ιιβ•ι& ΓΑοίοαί. Εοηιιιι ΟΜίΙΐί ίη ρο|;Μ €»9ί, 
ρΙικ68 «Ι^ίβολίβ Μ-η» Α Κοιηαηί• ραΓ8€ςα«ηΐίΐΝΐΐ 
€λρϋ. Α« Γοη6 ΑΟΰβΙβηιΐο ηβχοΐιο ιη«}θτίΐ|θ6 <Κ1Ι- α>ώτους Ιλαβον, έχ «ο8^ έπόμινοι» ΤΑχαβ* &ν|αΐϊοι>» ς ((βαΐΊ» ΐρβαη 6• Αίβ ιιτ1)€ΐιΐ €•ρίβ86η(» ιιίβΙ ηοχ Ιβ• βΑσαντκ Ιλα^ν τήν «όλιν αυθημορ^νν •& μή νυξ ήΐη 
φαινόμενη Ανέατριψβν** ώς τΑ «ρΑγματα χα\ ΑνΑ- 
«αυλαν τούτοις ζητοΰαι φόνον^ Αλλ* ού Οωτηρίαν 
Αικέτιχβν. 01 μέν γΑρ ώς ήβη νβνιχηχότβς» χαΙίιιΑ»• 
τας αΟριον Ιν βραχλΐ βραχείς 5ντας έλκΙαβνΜς ο«λ• 
λαι6€Ζν, «ρ^ς πότους χαΐ τρυφΑς^ ώς Ιν οίκιΐφ Αλλ* 
ούχ Ιν Αλλοτρί^ βλΑγοντβς, 4ξκ6Αχχ<υον, μήτ» τιν6^ 
φυλαχΐ^ς μήτ* Αλλης σωτηρίας τής χατΑ τ6ν πολ•• 
μιχ^ νόμον γινομένης φροντίααντκς, Οκνου £έ μόνου 
χαλ «ής τΑ «Αντα ^<ως Ανατρ^ποόοης χα\ Απολ- 
λυούβης Αμκλ&ίας τ& χα\ (^ατώνης• 'Οββν χιρί μέσος 
νύχτας» έΜΐ όιΑ των εαυτών φυλΑχων ώς έν Α«ο• 
ρί^ ΑγρυηνοΟντ«ς οΐ Κρητακίς Οπνφ χα\ οΓνφ χαθ- 
Ι^σθαι τους της Τωμαΐχης παρβμβολής Ανέμαθον, |ταθΜ ΓΟβ Ιη <1ίνοπιοιιι ηαϋιβιβί. €Ι Κοιη•ιιΙ* 
4«Μ(€πι €»ρΐΑηΐί1>«ΐ8 ηοη 89ΐαΐ«πι ρτρβήΜβΐ Μά 
ιηΐβΓίΐιιη βίτλί^βΟΜίυβ. ΗΊ βηίιη Ι3η(|<ϋπι τί€ΐοΗ» 
•Μυη» «ρβςιΐφ ίαΐΐί ίση ηΐ υηίτβηο•» ς^Ι Ρ*η€ΐ 
ηηηηββπιηΐ* <1ΐβ €Πΐ8ΐίηο Γΐ€ϋι ηβ^ΐΗΐο Ιη ροΐββιη- 
Ιβπι τ%ά\%ρ§^Λΐ, ρβΗηΑβ 80 •1 άοηΙ, η<ΜΒ Ιη 1ιοαΐ)€• 
Α|{βΓ«ηΙ» ροΐλϋηηΙΐΝΐ• «( Ιοιαπ» ηοΰίβηι ΐΓληβί|[β- 
^ηΐ• Εχ€η1>ηηιπι •6α «Ιίοτηοι ςηΙ>ιΐ8 Ιη ΙιβΙΙο 
ΜΐΗϋ €»ηΐυη τκΙσηΙηΓ ηηΙΙλ «Ι• ηϋο; βοβιηηη 
Αυηΐηι&ι βΐ ςνΙβίβη οηηΐιςυβ Γ«€ΐ1β βτβτίβηίβηι 
ομοτΑΙαβι φι αι•ΙΙίΐί«ηι βθ|ρ(ιΐΝΐηΐ. €Γ€ΐ6ηΐ6» Ιαςιιβ 
(^αίρρβ Αηητυηι Γβταπι «η»!) τΙ^ϋΜν ^υιη Βοπι&η» 
€»8ΐτ» τιηο ΜηηοςίΜ Αβρή»» β ΜΐΙβ βιοιιΙιΙΐΟΓΗ^ 
ΑΉΙίαΜβηΐφ %Α ηΜΑΙηπι ΰίΓείΐοΓ ηοοίοι» (οηΙ«»ιΙηι αύθωρ^ έ{βλ6όντ»ς μαχαίρα πΑντας Αιιώλ£σαν, ώς 1^ ΙαρβΙα Ιη 60• ΓαοΙΟ οηηβ» ^ΪΛύϊα ΐπΜΐϋιηΙ, ίΐ8 ηΐ μη8* Αγγ«λον, τλ 8ή λ&γόμινον, ύποστρέψαι χα\ έχβΐ- 
Οον &(ασωΟήνσι« ή μόνον τ6ν στρατηγών έμποριχοΰ 
έ«ιβΑντα χλοίου χα\ τήν σωτηρίαν ζητουντα. Πλην χα\ 
τούτον έκιλ ικανταχου ότών *Αγαρηνών ήγ€μών ανα• 
ζητών μέν οΟχ ώρισχ» φιύγκιν 6έ βιήχουβν» όλχΑσι 
τοΰτον μβΟ* ήγβμόνων Αναζήτησα ι έχέλβυσεν* οΤ χα\ 
χαταλαβόντκς τούτον έν Κφ έιιΐ ξύλου χρβμΑσαντ€ς 
5«αφ6αρήναι έηοίησαν. ΚαΙ τΑ μέν χατΑ τήν μΑχην 
έχαίνην χ«(λ ^ν Αγώνα συμβββηχότα τοιαύτα, ιιολ* 
Αήν ένεγχόντα Ύωμαίοις συμφορΑν, βύ τήν έξ ήττης 
μΑνον έχείνης» Α)λΑ χα\ τήν Ιχτοτι χρατήσασαν χα\ ηη ηιιηΐίϋπι ςυΙιΐ€πι (ςηοΑ μολ^^ϊ βια) τβνβΓίυι βΙΙ 
ΙΜΙ €ΐηΑί Αΐιρ6ΐ^ΐ68 βχ8ΐΙΐ6Ηΐ. ϋηηβ Αυχ εΓ8ΐ«Γυ§ 
ηΐ6Τ€3ΐοηο υ&ηβ ηητί^^ίο 8λΙ«46πιβχρθ<ϋτΗ. Υβηιηι 
Ιιηηβ ςυοςιιο Α({ηι«ηοΓυπι Αιιχ Αηι πιυΗυπΝ|«β 
φΐ9Β8Κηηι« ηβο υκιηλπι Ιητβηΐηπι, ουηι ίυ^Α 6τι« 
8ί8β« ηοΑΐ88βΙ« η•το« ρηκίβοιοοςηβ ηίίΓιΐ ςυΙ Ιιο- 
ηίηβπι ςυ«ηηΙ ηο Ιη86(|η8ηΙιΐΓ. ΗΙ Ιη €ο ίηβυΐη 
ηυηι η88‫ΐΙ Ιη 81 οηιοβηι 8|(βηΐ68 8υ8ΐοΐ€Γηηΐ» 
Βΐ€^υ• ιΑβο ΜΗ Ι1Ηη• αΐ4|»β ρΓ^Ιπ βτβηΐυβ ίυιΐ,. 
νηΑβ ίη^ιβηβ ΓβΙ Ηοηηη» €Γ68Ι« «λΥ^ηίΐΜ, ηοη ο<λ 
θ•αι ϋοηίΑΧλΐ βίλϋβ», (]«8ηι Ιιιηι ϋοοβρίΐ, 8ι!ΐ1 <|ΐιθ(λ ΥΛΚΙ^β 1.εεΤ10Ν£8• 
^ «αο&νόλαβ4ν Ρ. ** 6φαηλώντος Ρ. ** Ανέστρβψζν €€ΑΓ«ηυ8 : Ρ €ηίιη Αντέστρ•ψεν« 85 ΤΗΕ0ΡΗΑΝΕ8 ϋΟΝΤϊΝϋΑΤϋδ. 96 

«ΙΐΑΐη βχ ΗΙο ΙβιηροΓβ ΐΌΐ)οηϋι ιηΐΐιΙϋ€6ρ• Ιιγάηι Α διβμβίνβββν πολυχέφαλον δβρβν, ΙκιΤσβ χαι άλλαχοδ βχ•€ΐηϋ«ΐαΓ ν »1ϋβ «ιΐΜΟΐΙβ («πηιηΜ «6 ΓβνΙ- 

Γ.•8€ίΐ• 

2β. 3«βαη<1ααι Ιιχΰ τιγ ι{αί<Ι«ιιιι τ^ ΗΐΙΠίλήδ βρ- 
ρήη^ Ι^ιΐλΓυ» ρτο(ΐ6ηΐί9Μ|ΐΐ6 Μ 8«|[ΐύ{ι»ΐΐ9 Ι^ηϋΐβ 
ηοο 6χρβΓ•, €θ|;ηοηβη(ο0οΐ7ρΙι«»» Ιηρ6ηιΐοη8]νβ5α 
6χβΓά(αηι εο|{ΐ(, ΟυβκΙηιβίΜίΓΗίαι Ιαηο «ρρβΙΙ&ίαιη, 
ςΰθ(Ιςυΐ(1ηβίπΐ9ΐ ιυΓβί ίη βίο^οΐοβ ιΙίιΐΗ^ιιΙί ββββιΜ. 
Η »Ηχ• ςοο<|υβ ιηβυΐαβ, (|ιιμ Ηΐί 6χΙ|^αο ηυ«6Τ• 
ρλυοίβςΗβ εοΙοηΐΒ Ιθη«1ι«ηΐ, {ην«(1βη>, ρ»ηΙπι<|α€ 
1ο€&ΐί• Ιηβίύϋ» ρ^ηίνι ρπθΐίο οοη^Γβ^ιοΒ, Α^ΑΓβ- 
ηοβ ίη •η ίηΐ6Γη6€ίοηθ <ΐ6ΐ6νϋ &ο•α<(ιι1ίΙ• Ηββίΰ 
9€Τϋ^ ά€ ηπα ηΜ9 όπλο μΙ (μ1 β»1 €ι«ϋιη) Λέ 
«ΟΙ, ηί 9Ίά€ίΜΤ^ Ια€ Αμ ΗΙί^ηηάαηι ΐΓβηιιηίιίΐ. μίν &ποτ€μνομένην &ε\, &ναΟ&λλουσαν βΙ &λλαχου, χς'. Μετά βΙ ταυτβ &νήρ τις 9τρατιωτιχ!|ς πιΓ- 
ρας, πρ6ς δέ χα\ φρονήσεως χα\ &γχινοίας ο6χ 
Αμοιρος, ο( τό Ιπώνυμον 'ύορύφας, οτρατ^ν τίνα 
^^βρο(σας τ^ [Ι^• ^^Ι τβσσαραχοντΛριον τ<$τ« χαλού^ 
μ€\ον βασιλιχής έχ προστάξεως, έχ του βιανεμηθήναι 
αύτοίς Ανά τεσσαράχοντα χρυ9(νων, τάς τε Αλλάς 
νήσους, αΤς άλίγιστοι έφέροντο, χατατρ^χων^ χα\ 
το?ς μέν λόχους έπάγων, τοΙς δέ χα\ φανερώς ιτολε- 
μων, ΙξωλόΟρευοέ τε χα\ Αιτωλέ {^ παρέβωχεν Ταύ- 
την •• Μ, ώ^ ίοικβτ, παρέπεμψα εΙς ημάς, *ΑΛΛά 
τά μέτΛερί αϋτης θεφ Λά^τως μβΛήσβί, μβΛήσβί Οηα ψοψτο αίαίΛ Μρβύίαηί, αηιηίηο ομταίήί θ€•$ : ^ ^^ 9ίαΙ ^^μ7^ τοΊζ νύχτωρ καϊ μ8$* ήμ^κκτ γ^ 
4€ά βΐ ηο^ΪΒ οντο! €Ηΐ^ ηΛοτνηί αηίιηα «;ιη νΙηάίϋαΛ' Ι^Χ^ δααανώσιν ύχέρ αύτζς. 4α ΒοΙΙίείίνιάο άίπ ηο€ΐη</ηβ άίνεχαί μ ΰύηβύϊί, 

27. Εο<1«ιιι ΙβιηροΓΟ ΕυρΗβιηιαβ ^ιιίάαιη ίη $ίοί- 
Ιια ΐτϋ)αηυ9 τίΓκίηιβ €ΐι]υ«<ΐ8ΐη ίη οοβποΜο 9|[«ιιϋ9| 
οΐιαιςυβ ίο βο Ευεοβρίο Γ€ϋ£;ίθ89Β ίη&ΐΙΐΗΐίοηίβ Ιι&• 
1)ϋΐΙ ΜβΤβηϋβ, ΜΙΙΟΓβ οοιτίρίΐιΐΓ, 6χρΐ6ΐιιΐ3Βςυ6 ΙίΙ>ί« 
(ϋ&ι& ιηββηΐΐ <ΐ69ί<1βπο ΰορυΐαιίβ οαιη «« ηαρίπβ 
•€€Μΐά1ΐυ^ Οιιοά τβΐΌ «Χ6ηρ1υηι Ιιαιιά ρΓθ€θΙ βηΐ, 
ννη 4α»ηιθ(Ιί ηίΐιίΐ νβίΑΑ» «υΐ αΙ> βο ΑβΙβτΓβη», 
Ιρ«β 88 ηΐηιίηιιη Μίοΐιιβΐ (η^ιη €( ΗΙβ, νΐΙ (Ιίοΐυηι 
£•ι» βίαιϋ6 ΓχοΙηαβ ιιιιρβΓ ρ«Γρ€ΐΓ»πιΙ), τίΓβΙηβη β 
ηιοηλίίβηο ηρΐιιη ίηνΙίΑΐη »Α 8β §υΜι»ί(• Αά• 
€ΐ]ΐΐ( Ιιιιςυ• Μίεΐιιβίβπι τίι^ηίε |[6πη•ιι{, ^ΐοοηςοβ χζ*. ΚατΑ ^ τ6ν αΰτίν χαιρ^ Εδφήμιός τις χατά 
τ!]ν Σίχελ^αν τουρμάρχης τελών παρθένου τιν^ 
ήρα Α^ητηρίοις Ινβιαιτωμένης χαΐ τ6 μοναχιχ^ 
Ιχπαλαι Αναλαβουοης σχήμα, χα\ Μ ιτολλου έιοοιεΤτ• 
τ^ν αύτου Ι ρωτά ΙχιΑηρώσαι, τήν ιταρ6ένον λαβών 
πως εΙς γαμετήν. Έπε\ γοΟν παράδειγμα οό ηάρ- 
^ω6εν εΤχ€ν ού χωλυον ούΓ Αποτρέττον, τοΙ^τον δ4] 
τ^ν Μιχαήλ (χα\ γάρ, ώ; εΓρηται, χα\ αδτδς τβιουτ•5ν 
τι έτόλμησεν ), Αφαρπάζβι τήν παρθένον του Ασχη- 
τηρίου χα\ πρ^ έαυτδν Αχουααν ύπηχάγετο. Ταύτης 
οΐίνοί Αδελφοί τφ Μιχαήλ προαίασι, ^ά του δράματος Μ6ΐυβ €χρο5ΐυ1«ηΙ. Τυιη ίαιρβηιΙΟΓ 8ί6ί1Ι« ρτβΝ (^ διηγούμενοι. *0 δέ χελεύει τφ στρατηγφ, ΕΙ οΰτως ΐοΗ ηαη<1ιι(, $ίφήά$9α υετηΜ βο$ οΗηιβη ά€ίηΙία€ 
€0ΜρβητΗ^ ΐ€ρΗ ίη «χη η^ιοτε ΕηρΗΒηίσ ηαεηηι 
α^9€ίηέαί, ΕαρΙιβιηία» τβΓΟ οΙ)ί Γ6«€ίτί(, ββουιηςοβ 
|ιΐΓ6 α^ηϋαηι Γθρ«1«08 λ€ ίηρβηΙβΗβ ίηιη γβΓοτ- 
ιιιί(1«Α8, Αεείΐίβίο οοοίιΐΓΒΐίιιηβιηίυιιΐ βί ηΙΗίαιιΐιαιη 
ιηιΐΝΐ Κιη ηοηηυΙΗ» §1118 Ιτιΐ^αηιβ, ρηΗΟτβηι Ιη Ιιο€ 
ναιίβηΐβιη ικ ρ€θΐϋ• «^ βο ΓβροβοβΓβΐ, ίύρί <1βΙα$Κ, 
λίςυβ Α(1 Αίηο» αιιβηιιιιιαηβιιι βοοίο^ΙΙ, ροΙΠοϋι» 
οπιηβια ββ ϋΐί δί€ϋί«ηι βυϋίββίιιηιιη ίο ι^ηηϋβ ΙΗ-• 
ίΗΐΙαιη βοΙυΐαΓυιη, βί ιηοϋο {β «ί ίηρβΓίβΙββ ΙηΓυΙχ• 
ι^οοιοηςυβ άβΓβΓΓβΙ ηοιιηιι(1«$φΐβ €ορι*8 Ιχδΐϋ •ηΙ>• 
»ίϋίο 8νΐΗηίαΐ8ΐηΓ6ΐ. Ριβίι ιΗ«, μ Κοαιιιιοηιηι 
ίιβρβτΑΐοηηι λ€€ΐλΐιι*ΐ;ιιυιηβΓθβοςιΐ0λΜΐ||;ιι«ΐθ€Χ6Γ• 
€Κιι ΙΙΙίΐΜ ίρβίαεορβπι δίοΠί» οοηιρο» βΙΒοίΐαΓ ; ιιβο φ^ήρφσοί ίχονσατ τ^ (11γ}^ε/ατ, τ^τ φητα του 
^«^ΑI/ιι|κ^^ο^ Εϋ$^ημίσυ άΛοτβμβΤτ κατά τ^ τον 
ηίμον άκρίβείοτ. Κα\ ό Εύφήμιος μαθών δή ταϋΥα 
χα\ τήν εΙς αΟτόν του ν^μου τήρησιν χα\ τήν βασι- 
λιιτήν Απειλήν^.«υνωμότας λαβών τούτους τε το!ίς 
ύχ^ τήν αΰτου /εΤρα χα( τινας των ου ντου ρμαρχών» 
τ^ ατρατηγίν &Μ τοΟτφ παραγινύμενον παρελαύνει 
έχείθεν, χα\ πρ6ς τ&ν *Αφριχής Αποδιδράσχει Αμε* 
ραμνουνη, πΑβαν τήν Σιχελίαν ΰπ* έχε^νφ ποιήσαι 
χαδυποαχ^μενος χα\ διδ^ναι φόρου; πολλοι)^, εΐ μό- 
νον ΑναγορεΟΦει τούτον βασιλέα χα{ τίνα παράσχοι 
βοήδειαν. *Αναγορεΰει γουν τούτον βασιλέα Τω- 
μαίων* χα\ χείρα δ£δωσι πολλήν, χα\ της Σ'.χελίας 
Ιγχρατής γίνεται, παρ* α ότου τούτου λαβών αύτήν^ ιΐϋϋ• δΟΐυπΒίΒοΑο, •β(Ι 64 «ΗοΓααι, ςιι! ίρβί 9(Ι]η• Ο ,ού τούτου μόνον Αλλά χα\ έτερων συνδρόμων γενο- τβΓυηι 8υλΐη<ΐ06 ρ•ΓίΐβΓ ορβΓλίη «(1 Γβ£[ίοιιΐ8 Πΐίνβ 
^βίβοΐίοηβηι €θΐι(αΙθΓυηΐ« Η»ο β1&η88ίιιΐ€ ιι1)βηΗ8 • 
^06 6ζ•6€υΐυ8 Τ1ιβα{ΐΐ08ΐα8 ΙιιβίΟΓίι ςαβιιη Ινηβ 
ο<ϋ<1ίΐ, γβοίΐςαβ ίη πι^ηυβ ηοβίηβ ; ίβ βάϋοβΐ φΐΙ 
ύβ οτύίο^ι^ρϊιΐΛ Ιίϋηιιη οοηβΰηρβίΐ 6χ ςαλ ροββίΐ, 
βίο^υΐΑ ρίβηίιιβ (ϋεββΓο βυΙ Ιί^υοτϋ. Οβίβηιηι Εα- 
ρΐιβιηίαβ Ιι&υ(ΙίΙ« ροβίιΐβίοβίίοηίβ ηιβΓοοάοπιβυαΜίαβ 
ρηΒΗλίιιοι ίπιρΓοϋϋλϋβ ΟΑρϋβ ε«8ΐΐ8 ΓβοίρΗ. Κο{$Ίο 
ηαηιςαβ ΙιλΚιίΐιι οιιπι βΙ δ^ηοαβ^β 1υ8ΐΓ•κ(« Ιοη- 
(ίυεςυβ • 8ΐίραΐοήΙ>θ8 8ΐιί8• ςυ«ο(απι 83 '^β ^^ 
):ΐ€ΐιΐ8 8&£ίΙΙ»» ρΓ{£το1λη8 Αΐΐ υΓ^βαι 8006ββί88βΙ» ι^• μένων 1π\ τΙ) τοιούτων Απιολεί^ τόπων. ΔηλοΙ δ^ 
ταΰτα σαφέστατα χα\ πλατιχώτερον ή τότε γραφ&Ισβ 
βεογνώστψ τφ περ\ ορθογραφίας γεγραφότι χα\ ε(ς 
χείρας έλθοΰσα ημών, ήν ό βουλόμενος μεταχειρι{^• 
μένος τά χαθ* Ιχαστον Αναδιδαχθήσεται. Πλην ό μίν 
Κύφήμιος μετ* ού πολύ Αθλον της Αποστσσίας χα\ 
της έαυτοΟ Ανομίας λαμβΑνει τήν της έαυτου στέρη- 
σιν χεφαλής. %ήμα γάρ Ιχων βασιλιχ^ν άπήει χα\ 
χατά τήν Χυράχουσαν, χαΥ δή Αποθεν γενόμενος τής 
έαυτου τΑξεως χαΐ των δορυφόρων ώς Απ6 τόξου 
βολής έγένετο χατΑ τήν πόλιν, δμιλών αύτο7ς τυραν• 
νιχώς [Ρ. 52] τε χι\ βσσιλιχώς. Τούτον ώς προσερ- Γ^ηπίςαβ βο Γβι^ίο Γ«8ΐυ x11ο(1υ^η^ο βίτοβ (ΙβπιυΙβο- 

VΑΚ1^ε I^ε^τι()Νε8. 

»• ταύτην — ΟπΙρ αυτής] €οη84ΑηΙίιιΙ ΡοΓρΙιγΓΟ^ιιηοΐί υογΙιλ, υ( νίιΙβίυΓ. ϋοΑΚ. 97 ιΐΒ. 111 - τΗΕΟΡΗίίυδ ΗΐεΗΑΕίΐδ ριιιυδ. η 

χόμβννν Ιγνωααν ^ο τινές άββλφολ« γ«ν^|Μνοι σύμ^ ^ ΓβΙ» 9ί€ 9€Ο6<|£ΟΙ60Ι άϋο ήαίϋΑΐη Γγ«ΙΓ£8 ΰοηλρΙοαίι «νοοι «α\ ταυτ^ γρονήσβντις π(ΐο94ρο(ονταιι τούτφ 
^Ιρι^νΐιίως» τήν προνήχουβαν βααιλ&ί τιμ^^ν άπονε• 
μονής• Ός €* Εύφήμ^ος τήν τζ -«αρ' αυτών &ν«γ^ 
ρ£υ9ΐν &β«αστΰς έβέξαιο χα\ των &λλΐι>ν χατ^ΐΜίκν 
αυτών, ιφοαιχαλείτο τούτους ψιλοφρ^νΐύς άτηδώοων 
τ^ Ασιβασμ^ - χα\ βή χλ(νας τ^^ν χ&φ<λλήν χαΐ τ^ 
ατάμα κροβνρείσας τφ στόματι ταΐς θριξί |Αΐν 
χατέχιται Ισχυρώς πρδς έτερου τών ^ά&λφών, ύπ6 
η του έτερου άφαιρβίτακ τ^^ν κεφαλήν• ΚαΙ ό μέν 
εύφήμΜ>ς τοιούτφ τέλιι του β£ου έχρήσατο, 

χη'. 01 β* *Αγαρηνο\ ου τής Σιχ&λ^ μόνον Ιχτ^τβ 
Αλλά χαΐ Καλαβρίας χα\ Ααγγοβαρδίας έγ^νοντο 
έγχρατείς, πδσαν χατατρέχοντες χα\ διαπορθουντκς 
χβι έναχι^νουντες &χρι τής βανιλείας του έν μαχαρί^ ρλΓΐ &ιρλ1)ο ΰοηδρίηΐϊοηβ υηοςαβ οοηβίϋο ρλοΐΑεβ 
λ(ΐ6ΐιια« ΰοηνοηίβηΐί ρΓΟ ιη3ίβ&{»ΐβ ΙιοηοΓβ βαιη ρπο- 
Μ<|ΐΐ6ηΐ68. Ευρ1ιβηιίιΐ8 60Γυιη 1ιι1)βη3 βλίυοίίοηβηι 
Α<1ιηίΙΙ|1, βχηαβ &1ϋ& οοΑϋβιο ΐίΐαΐοβ &ιι^^ι. Τυιη λί- 
γο• »(1 ββ εοηιίΐβΓ νοοιΐ, ίρβο νί€ί8&1ιη &»1υΐ68 γ6(!- 
ιΙίΙυΓυ». ΕΓ^οουιη οαριιΐ ίηοϋηαηβ αΚβΓίιΐΒ ΓΐΑίΓυια 
οΗ Ο5ου1υιη Δ^βΓύΐ, ΰηηίΙ>υ$ ίΐΐβ ^ρρΓΰΙιβηδυοι 
τλΓιϋβ Ιβηβΐ, ι1ΐ6Γ λΐ) Ιιαιη6Π5 οαραΐ αιηρυΐΑΐ. Αο 
^υίϋβιη ΕυρΙιβιηίυβ Ιαΐί ιηοπίβ (;€η6Γ6 ϋΐίβ ΰοηοθ»- 

28. ΡοΓΓο 5&ΓΑ06ηΊ 6χ «ο ΙβιηροΓβ ηοη δίείΐί» 
/Μίααι 86(1 61 0»1α1)Γί2ΐ 61 Ι«οη|^ο1)8Γ(ϋ2 ροΐίΐί βιιηΐ, 
«ιηηθίη β^ηι Γβ^ίοιιβηι ία€ΐΚ82ηΐβ8 αο ρορυΐ2ηΐ£&, 

Λά υ8<1(16 ΐΟίηρΟΓΑ ίβΙίοΪΒ Γβ€ΟΓ(1&ΐίθΙΐί8 βαβίΐϋ ίιη- τ| λήζφΐ ΒααιλΒίου του βασιλέως. *Αλλά ταΰτα μέν Β ρβηιίοπβ ίΙΠο €οη8Γιΐυΐί8 86(ϋΙ)ΐΐ8. Ηχο «ηίηιτβτο ή έχκίνου βςλώβι^ι Ιστορία* ό δέ Μιχαΐ^λ μτ^νας 

6χτώ χαΐ Ηη της βασιλιίας γενόμβνος έ^χρατ^ 

εννέα τ^ν β(ον χατέλυ^β, τφ δυσουρίας νοαήματι 

έλους, Ιχ τών νεφρών λαβούσι^ς τ^ν άρχ^^ν, μήτ| 

τ)}ν πρ6ς θελν χατβιλύσας δυσμένειαν, οΤς ούχ ήθελ^ 

χ^ΐν Ιαυτου μορφΙ^ν βι' ήμαΙς άναλαβόμενον σάρχ^ 

χ^οηίυνείν* μβλΧον δέ χα\ το{>ς τεροσχυνουντας 

χαΟαιρών Ηεθόδιόν τε χα\ ΕύΟύμιον, «£ρ\ &ν είρή- 

χιμεν, χαι τ6ν τών *Αγαρηνών έικαυξήσας άχατάλ- 

λαχτον ιήλεμον, τά τε χατά ΘωμοΙν χα\ τών Κ^ψ> 

ταιέων» άλλΑ μΐ^ν χα\ τών ε1ρΐ)μέν(«ν *ΑφρΙχων διά 

τι^ν Ιαυτου ιααχία^ &ποστείλαντος του Θεοΰ. *Αλλ^ 

μΛ ιιΑαα ή Δαλματία της τών ΤωμαΙων Αχέστι^ 

ιάη βααιλεία^^ χαΐ γεγόνασιν λπαντις ίδιέρυθμοί τε Η1ηι& 4ΐρχΐ8ΓΑΐ)ίΙ Ιιίβίοπα. ΗίοΙι:ΐ6ΐ αυΐύΐη οιιιη 9ηηο8 
Ιΐονβιρ 'ΐηοηββε οεΙο ίιηρθπυοι 1βιιιυ886ΐ, ιΐΓΐη» 
ιϋί&ΰΐι)Μΐΐ« €χ Γ«ηοηι ρ^ββίοηβ ΟΠΑ 6Χ8ΐίΐΜ:ΐυ8€8ΐ, 
οιιιη ηβο ίηΓ6Α8ί68ίΕηιαη ία Οβύη 0(11ιιιη ρο8υί$&:ί 
][ 611 %€ί1ίο6ΐ ηΐίοηβ,ςυοιΐ €>υ$ ςυι ρΓΟ ηοΙ>ί.8 αίΓηβια 
ΜειιιηρεΙΙ ύΦβίβιη αιΙοτ^Γβ ηαϋεΐ ; ηιιίη ροϋϋ8 
υΐία8θα11θΓ68;»Χ)(ϋ€8Γ6ΐ, ΜβίΙκΜίίυπι ΕηρΙιβιηίααιςιιβ, 
ά» ςυ'ιΐΜΐε ίη 8ΐιρ6ήθΓΗ>ιΐ8 86ηηο ΗΑΐίΐαε 68ΐ)> Α^λτ 
ΤθηοΓοιη ςιιθ(ΐυ6 ίαιρΐ8ε9ϋΙ>ίΐ6 ύοΙΙυιη &ιιχί8$6ΐ ; &€ 
1>6ΐΐ8 ο1) 6]α8 οεςιιΐΐίλΐη «( ΤΙιοιο» Γβΐχΐΐίοηβηι βΐ 
€Γ6ΐ6η8λΐιιη Αίςυβ 84 ΑΓΓίοβηοπια , ά^ 4υϋ)υ8 ^8ι» 
^ίεΐιιιη 68ΐ• &ιη€6ηοΓυηι Ιιείΐυιη ίιιιιηΐ8ΐ$8<ίΐ. δ6<1 6Ι 
.οπιοί8 Ι>Αΐιο•ΙίΑ 8ϋ1) ίά Ι6ΐηρυ8 λ ΑοηίΑηο ίιιιρ^ηο 
(ΙεΓβεϋ, 8ΐιίςυ6 οιηαβε ίιΐΓΪε ζο 8ίΙ)ί€8ρίΐλ 6Χ80ΐ6ηΐ|ιΐ, ιμΧ αύτοχέφαλοι μέχρι τ!}ς του Βασιλείου του άοιδί- ^ 4|ΐιο^α84]θ6 πιοίγΐιιε ίΐΐβ Β&8ί1ίιιβ Ίηρ^παιΐ! Γβ^βη• 

|λου βαοιλείας* τότε γαρ ιεάλιν ΛτοΛ Τωμαίοις 

χαΟυχετ&γι^σαν. Πεπλήρωτο δέ χα\ δ έπ" αύτψ 

χρησμδς, λέγων οΟτω - 

*Λ/>χή καχώτ γ9 χροσαεσεΤται τη χβοβτΐ^ 
"Οζατ χατάρζιι της Βα6νΛωτος οράκωτ 
ΑύσγΛωσσος άρύψτ καϊ φιΛόχρυσος ΛΙατ, 

ΈτέΟη δέ 4 τούτου νβχρδς έν τφ ναφ τών *Αγ(ων 

*Απο«τόλων, έν τφ ήρώφ Ιουστινιανού, έν λάρναχΐ 

τκρασίνφ βετταλιχ]• ιΐιιιη βυεοβρΑΐ : ΐαηο βαίηι Ηοιηλο» ίαοΐι βαηΐ (Ιίιίο- 

1118* Ιι»ρ1βΐαιη νβΓΟ 68ΐ ςυοά άβ ίΐΐΐ) ϋβτεΐΜΐυΓ οηι« 

€β1ιιο), 1η 1}8η€ 86ηΐ60ΐ}«ιιι• 

Βϋ€ ΜΐΙίΐέοι ϋΐα/οηιιη Ι^ϋπη Λ€άά$1^ 
Λ^ηηι ροΐίβίντ οπηι ΒαΙ>\/Ιοηίη% άταΰο, 
ΣΗι0Η(Β νηρβΗίω^ €1 αντί €ίΐμΙβηύ8»ίΜη9. 

ΓίιΥίίνθΓ β] 08 Γβροδίίαιη Ίη 1ΐ]8ΐΙη*ΐ8ΐιί ιηοπυηιβικο, λα 

βάειιι Αρο8ΐοΙθΓαηι {η 8ιγ6α 6Χ ιιτ8ΐΊηθΓ6τΗ*Ι(1ίΤΙιβ8^ 

881160. ι*•4• ΑΟΓΟΣΓ. 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ βΕΟΦΙΛΟΥ ΥΙΟΤ ΜΙΧλΗΑ. Ι.1ΒΕΚ III. 

ΤΗΕΟΡΗΙϋ ΜΐεΗΑΕϋ8 ΡΙίΙΙ ΙΗΡΕΜΟΜ. *» ::ι [Ρ. 53] α'. Τ& μένδή πραχΟέντα ΜιχαΙ)λ τφ Τραυλφ 
^σιλεύσαντι εννέα Ιτεσιν πρλς μησίν δχτώ έντφ Ίίρ6 
τούτου βιβλίφ δεδήλωται * ό δέ υί6ς αυτού ήδη Θεόφι- 
λος άνδρδς έχων ήλιχΕαν τήν «ατριχήν Αρχήν χαλ 
^σιλείαν χατά τ6ν 'Οχτώδριον μήνα τής ογδόης 
Ιν^ιχτιώνος διεδέξατο, λόγφ μέν ουν τής διχαιοσύνης 
&σπερ Ιμκυρος εραστής χαλεΜαι βουλόμενος χα\ Β ί. ΜίοΙΐΜϋ8 ΒαΙΜ |[68ΐλ 8ηηί» ηονβη ιη6ΐΐ8ί1)ΐι$ 
θ£ΐο» ^Μί1ι«8 Γβηιιη ροΐίΐι» 68(• 8ΙΐρβΓίθΠ ΙίϋΓΟ Α 
ιιοΙμ 6χρο8ίθ 8οηΐ. Ε]υ8 λΐιίεαι β1ία8 ΤΙιβορΙιΐΙυΑ, 
τίχΐΐ6ΐιι ίλΐη 8(ΐ«ΐ6ΐη Ιη|{Γ688ΐΐ8, ρ8ΐ6ηιιιιη ίιαρ6τίαιΐ| 
8ΐΐ866ρί( ιη6η86 ΟοοΙπ» 1ιιάί€(Ίοη6 8. Ι8 ί6Γν6ηΐί8« 
8ίιηιιιη (|υίϋ6ΐιι ](ΐ8ΐίΐί9Β 8ΐυ<1ίυιη ρΓββ 8β 85 Γ6Γ6ΐ)»(, 
ΐ62νιηφΐ66ίνϋίαοΐ864<ιΙα8θΙΐ86Γ?ΑΐθΓ νίιΐ6τΙ τοίαϋ : Ρ9 ΤΗΕΟΡΗΑίίΕδ ΓΛΝΤΙΝϋΑΤϋδ. 10Θ 

τβτ^η (ΑίΜπ βίιηαΐϊίοτβιη 9^1)9ίΙ, ββφΐύ »Ι> ΙηιιΙΑΙβ λ ^{ΐων<1νβ» φύλ«ς ιηλιτιχδν Ακριβής* τ^) Γ&1ΐη• ΐοΐατη ρπΜ&Γβ &ο ηοΠί ΰοηΐη 8β Αΐΐφΐί(Ι ιηοΙίβΐΜΗ 
ιιηδλΐη ηΐίληι ρτκΐιοτβ »«9^1)λΐ. ΥβΗίαβ ^τ^ο (|υο€ 
Ιιηρβηϋβ^Αΐ ρβΗειιΙαιη, €0π]ιιγ3(09 οιηιι«ι, ςη{ ίηιρβ- 
ΓΐΜΐή ρλίΓΐ ϋβκυίβηηΐ Ιιβοιιίςιιβ ιιιαικίί ίιιΐιιΐύηηΐ* 
ΙηΐβΓηβείοηί (Ι&Γ6 οοηβΐίΐυϋ ρβηίΐιιβςαβ (Ιοίβτβ. Μ•^ 
τϊΓΟΟ ρΓθΐηαΐ£λΙ βάΐΠοιη υΐ οιηηββ (}υι ι^ίλ πιαη!- 
Αεβοΐία Ιμμια εοηββοιιίί ββββηΐ, «ιυίρρβ 1ιοηοΓ6β υΙΙοβ 
8ΙΙΙΙ ιη•βί*^Γλΐυ8 οΜιηβκηΙ, 9ΐ(1 Μ^ςη&υπιιη ΰοην«- 
ηίληΐ. Οοητβηβηιηΐ οιηηΜ , ηεο ςυί ΐπιρβηαπι ΰ(Νΐ« 
ΐ6ΐηηβΓ6 βιυάβΓΰΙ α11α$ Γυίΐ» Τυηο ίϋβ ϋί&ΜπιπΐΑ(« 
&ι1ΐ2α€ «ο νβΐιιΐ ιη(6η6ΐ)Γί8 ΙβΰΐΑ ιηεηΐίβ ««νίϋ&, ΙβηΙ 
•β ρΓϋΟκΙλ νοο«, βίο ραν^ίβ ρΰτσηνϋ. Υ^Ιηϋ, ιικ|υΗ, 
ναΙά€(ξΗ€ βχρβίηί, οοβ,ρ/«^< ιηέα βΐ Η(ΒΤ6άίίΛ*, ίΗύΙίΐΛ 
ηΐ€ϊηοή4Β ραίετ ιη€ν$, βα φίΐ ορβηι Η ίΗίεταηί αύ ρτύ ^ίψ ΙξωΟβν Ιαντρ^ν των ϋκβ6ολ«υύντΜν δΜΕτηρδν, 
ώς ^ μή τις χατ* οτύτου τι νκανιβύοηται , τ«Οτ« 
ύπηκρίντνο. Τον Ιπηρτημένον οδν χΕν^υνσν ύφθ|3ΰν, 
τοΟς «φ κακρ^ μ^ αύτου έχ συνα>μοσ(ας τήν βά»• 
λ€(αν 1^αρ$9χηκάτα^, χοετΙ τοό λέοντος Κ Ιπανκ*• 
«τάντνς» λιβαντοος Ιγνω όλέΟρφ ιταραΜνν( τι χα\ 
9φαγ9| *^ "ΟΟβν δ^μα Ιξέ^βτο &ιςαντ2ς τους ^υν 
βαοιλιχών Απολαύοντας φιλοτιμιών, «ρο^έτι βΙ χα\ 
Ραβιλιχτ^ς τιμή; μβτοΕοχ^ντας τής ο!αβϋύν, χατ& τΙ^ν 
Μαγναυραν συναθροιβθήναι. ΈπιΙ Α τοΰτο Ιγ«γ4νη 
χαΥ του προττ&γματος** ούβε\ς Ιτ^λμα χατοφρο- 
νείν, {Ρ. 54] ΐήν της ψνχ^ς τέως ώς έν σχ^ χρύ- 
ψας ^ηριωδίαν, ήρεμα ιοως χα\ κροΛίψ φων^ οΟτω 
ιηας Ιλβξβν Ιν βραχεΤ, ώς ΈΰούΛ€Τθ μέτ κάί ^^ αάίρηαηάο ίιηρεΗο [οΠϋ^τ άεΰβτίαταηΐ, τιικ/Ηι ηια*• * ίχιΟυμίνς βΤχϊτ, ^ Λαόζ καΙ κΛηρος έμόζ^ τοϋζ §ηί9φΐ€ Ηοηοή(ίΗ$ ^0ΐη$ηηβ αΙίί$ αίφί^ ρητίΗϋι ιηιι^ 
η9ταή. ^ΗοηίαίΗ ίαιη^η οίίνα ^κβηι ΗΗ ΰοηϋίΜηΐΛ 
βταΐ νινί» βχ€€$είί^ €ί αΜβ {€ηιρΗ$ αηίηΛΟ οοηαρίηΐΛ^ 
9%ιη (πρϋ 0€€α»1σ : η€ ρΐ€ή$φΛ€ ιη^αίη* ν^ά€ΛIη^^ 
Μβ ηοη ιηύάο €ρη ηηοά 9ΤΛίηΗ νηρβΗΙ $Λ€€€ηοΗ9η^ 
$€ά ΒΙ ίίΙίη$ άΜΐί ύ€ ψταύιηύΐηΐι γ«ιιιμ άηΒΐΙί^Μ, 
8ίηφίΗ ί^ητ β ΐΜάίο ΒΧ€Ληί€ί 9$$$ ηο1>ί$ ο$ίίΜΐαηί. 
Ηιβ 8βηηοΐΗΐ)ΐ» Γηαάβη «Ηή 1ΐ6π ρβββΐ <ΐ€06ρΐίςιιβ 
ιηίβΟΓί βΗρβοβ βΐιιβιυΐΐ ρΐΌ(Ιί46Γ6 €υη€ΐΐ8φΐβ 80 
ιηβηίίββίοβ Ιΐ€βΓ6. Μοχ !ι»ςιΐ€ ρΓκΓβοΙυηι \β^^ 
είνίΐββ 6X864»! ]ιιΙ>βΙ• Αγ€ Ικ» ΙηςηΙΰΐη, ρτ6 €οτημ 
1»{Μ? ψαΗφηί^Μ$ ΜΰΜΐ ϋ/Ι• τβέά9>» φαοά ηοη «θ/κΐΝ κοη 
ίιιηιιβηιιΐ Ι^μ, «ι Α«ιηαιιο «πιμυ άβχτταίη {9άάΨ€ηί^ άτπΛαβομέτονς χάΐ της βασιΛεΙας ύΧερμαχή- 
ίταττας Υβαηχώς ό έμός άγαν Χατίφ ΛοΛΛωτ μέτ 
ημωτ^ ποΧΧ&Ϋ Μ τούτους άγαθώτ Μρωτ κατ- 
€ίξ(ώσαΙ Τ8 ηάί γβρώτ* άΛΧ έπεί ίφβωητ έξ 
έΜΙρώ^τωτ γετίσΰαι θαττοτ Ι) εϊχβ βονΛης Ιταΐ 
9Τρό του χαφοΰ της αί^ον ^κώμης ίξω γέγοτί 
τοϋ χαφου^ ϊνη /ιή άχίΙ^ιστος (ίίίξ^ ^ΛοΛΛοΤς^ 
ίμέ Όϋ ίτης βασιΛεΙας μότοτ ϋιΜοχοτ &ΛΛ& χσΐ 
του τοίούτου κοΛοϋ τούτοις ύχόχρβίύτ έρί^ίτέΛι-^ 
1Λ8Τ. άιό ίχαστος έχ μέσον άγόμβτος ^€ίκ$τΰΗ) 
ή^ιΐν* ίαυτότ, ΤοιΗοις ότροχλαιίίντΕς τοΙς λβγοις χαΐ 
συλαγωγη^έντβς τ^ νουν ΙαυτΙν ίκβτης άτκΓρ^μνου 
χα\ ιΛαχν ώρβτο χατΑδηλος. ΐΙθ*^ς ο^ νόμφ τφ ι*ο» §€ά Η ηηαηηι Ι)•ηίΜ ίΜρίταίότεηι ιηΙι^Η <ιιιΓιΐ(β- ^ λιτιχφ χρηνθαι τ^ν 5παρχον &γχ€λ€ύεται, χα\, "Αγε Ηηί. Ηφ€ 1θ€υΐ4ΐ8 εοηνβηΐυιη Η^αι ρΓΐιηυιη υϋ(ΐυ6 
61 9ΐϋιηιπιη(1υιη θίιηίδίΐ ; ςυ6ΐη β! ςιιΐβ Ηιικίοτβτϋ 

<|α38ί 6Χ )6£«ηΐ 86ν6ΤΪΐ8ΐ6, 1ΐ3111(! 8010 31) %ή !«ηϋ8ΐ6ΐή 

>ηίιηί<|υ6 ιΐΜη8υ6ΐιΐ(1ίηβηι ρπ)ρ6 ^668δΐιπΐ8 ^1. λ<^. 
ίΙΙθ8 4|υ{<ΐ6ΐη ρ6τ Ιιυηο ιηοάυαι β ιηβάίο βτηίαΐίΐ. 
ΙΙΙυά 8006 Ιιί8 Ιανιΐβ (ϋ^ηοιη 1ιοη68ΐυιη(|α6 »4ί66ίΐ, 
ιιΐ αίιηΐΓΐιιη £αρΙλΓη8^η»ιη ηον6Γε»ιη &αΐ8 βχρ6ϋ€Γ6ΐ 
»£ ίη ιιιοιΐιΐ5ΐβπιυιι« ιιΐιί ρΓΐιιιιιηι οοπιαιη ρο8α6Πΐ&, 
Γβνβηί 60[$βΓ6ΐ. Ραίΐ ίΙΙλ ςυ^ιη Μί€ΐΐ8β1ί8 8ΐΐ6Τ8ΐιι 
€θη]ιΐ(6ΐα 4Γ•<Ιί<Η( « ηοΚ^ίβ οοηΐ6χΐ9 1ιΙ$Ιοη« ; ηβο 
φΐ» ίηΐ6Γ ΐΜίτηικΙαιη ΙΙλίο ιΙίοΐΑ Μΐοί 6ΐιΐ Γ0 | [Γ » ρΙϋ 
λο 8α4:ΓΑπΐ6ηΐλ, ΐΙρβΑ ηίλιΊΙ 8Αηεΐ6 λο Γ6ΐΐ|;ίθ86 ί)ΐ€(λ, 
6οηιιηθ(1ί «Πςα'κΐ ΑΜιιΐ6Γυΐ](« €υΓ ¥61^ ηοη «(ΐιι1&- 
ΓυηΙ ? Ομοά ηοη 8ρ6 ίη Οεο οοΙΙοοακ υχοΓβπι <1α- ^^• φηΛν, Λ οϋτος^ τχίότους Μα!* άξίΛτ τώτ ^?»- 
€ίωμίτωτ άμείβον^ ηϋ μ/ότοτ οίς οϋχ ί^Βίσαν τ^ 
ββΤο*, αϊματί άτθρωχίτφ μιάν^ττ^ς δίξιάτ^ 
άΛΛά χαΧ Χριστότ Κυρίου βασιΛέα άνέΛόττές οΐ 
άθΛιόί. Τούτοις διίλυοε τ^ν σύλλογον (χ£?νον τ^ν 
ιιρώτον €ή «ως χαΐ θαυμαντ^ν ' (ν 8Γπ«ρ τις. χατά 
νόμοος Ιχοιτσ** Ιπο^ινβΐν, 4^λ* ο&χ οΙδ\€Ε ντή9κτ«ι 
^ΤΥ^ ήμιρωτάτης τ« Χ|ΐ1 κρα<(ας ψ^χ^• ^^^ ^^^* 
τους μέν ούτως ιηι>{ Ιξ Ανθρώτομγν έποί^Μν• ηρο3• 
8ΐηθ€\ς τούτοις τ6 έπαινβτ^ν Ικβΐνό γβ χα\ χαλδν, τ^ 
βκλλαοαι χαι '^^ρο^ τι^ν ιν ^ το ηροτιρον άηητίύρτ^ 
μονήν Εύφροαύνην τήν Ιαυτου μητριάν ποιήβακ 
ιΐοϊλινοατήσαι, ήν ή Ιστορία ^υτέραν γαμετήν παρ- 
έβωχβ τφ Μιχαήλ» Ιχείνων γ< των ήμ?ν ε!ρημένων Χ6Γ81 («Ιίοςυί Ιββϋίηο Ιογο εορυΐΑηάαιη <1ιιχ{8β6ΐ, ^ έχεΤ<η χειρογράφων χα\ δρχων πολλών, ούχ δσίως 
Βοη ςυ» μηι εΐΐΓίβίο 86 νοίο οΚ>8ΐΓίιιχί386ΐ) 86<1 ίη πραχθέντων γε χαΐ γενομένων, ώφελησάντων ουδέν, 
βυ» Αυ(ΐ86ίΑ ίηςυβ ιηλ^ίβ Ι1Η8 8λ6ηπΐ6η1ί8, 61 ςνοΒ Τ( δήποτε; δτι μή έιΑ Κυρίου πεποιθώς ήγάγετο 
9 1)60 οιηη68 ρΓΟουΙ 8ΐΜΐυχ6Γ6. γαμ^τήν (ή γάρ &ν Ιννομ^ τίνα, άλλ' ού τήν ήδΐ| 

συνταξαμένην ήγάγετο τψΧρκιτφ Κ Ιπ\ δέ τίΙ Ιαυτοΰ Ορβσύττιτι χα\ τοϊς δρχοις έχείνοις τοΙς ε6μ8γέ8«α( 
τε χα\ Θεού πάντας πύ^^θεν άινοπέμψαοι. 2. Αο ςηίάΰπι ίη 6αηι 86 ηιο<1ϋπι Ιι«Ι>υ6Γαη( Τίΐ66* 
ρΐιίΐί 6χοη1ί2• Α4ΐ 86ςυ6ηΐί8 ςηο(1 «Ιΐίηβΐ ]υ8ΐίΓι» 

86?6Γη$ 6ΙΐΙΐΟΓ 6ϊ8ΐίΐΗ, €ΙΐηθΙί8<|1Ι6 ηΐ8ΐί8 801 Ι6ΓΓ0- 

Γ6ηι, !κΗΐΐ8 &άηι!πιϋ6η6Β ίη]66ΐΐ, Ιιίι (ΐαίιΐβη, ςιιοΑ 
«ι•1ΐ8 ΙηίββίυΒ }αί»1α8<|α6 6Γ8Ι• ΗΙ•8, ς«ό<1 ^ητβΑ 
βιΐφΐ6 8ΐΐ8ΐ6ηιηι ρηοΙ^Γ6ΐΐ8ΐ. 864 β7 η^ι ροΕηΗ 
ΙιπιηΙΐΜΐβ νίΐίί8 6ΙΤ6Γ8. ΟϋλΐηοΙη'βηι βιΐβί ΐ|ΐι{(ΐ6ΐη ίη 

νΑΚίΜ ΙΕΟτίΟΝΈδ. 
•' σχαφί Ρ. •• πράγμοπτος Ρ. •• ί>.ο•.το ί Ρ'. Κα\ τά πρώτα μίν τούτου τοιαύτα* τά δ* έξης 
άντεποιεΤτο διχαιοούνης χαι ήν φοβερδς τε πάαι τοίς 
«ονηροίς χα\ θαυμαντδς άγα^οΤς, τοΤς μ^ν δτι μίσο- 
<ηένηρ6ς τε χα\ δίχαιος, τοις Γ δτι εμβριθής τε χα\ 
αύφτηρές. Πλην ούχ ήν Τούτον πάντων χαθαρϊΰειν 
των «ϋονηρΰν. Κα\ λιά τοΟτο εΓχί^το μίν τής ΙιΛ 
βεδν χβΛ τήν τούτου πάναγνον μητέρα, ώς Ιλεγε» ίΰΐ ΙΙΒ. III. - ΤΗΚ0ΡΗ1ΐυ8 ΜΐεΗΑΕΙ19 ΡΙΙΙϋδ. ΙΟί ι6β<€ή [Ρ. 55] χαΐ «κνάγιον λαΰι» ϊτάραητί τ( χ«λ 
«ολυβιδέσιν Μίοο χαχών•β>, «άτη ι^ τΐίς ^βι* 
λ&ία< αΟνον χρ^νον Ι^ρ«|ληβ)οη μή ^Ή^ρή^ας, οίς 
οϋ^ τάς Ιν κολέ|Μΐς 4νβραγα6/«ς χατ«λλήλΐι)ς ΙΧάμ- 
(^νβν, Αλλ* ήττη^ ^ ά&\• ηβΧ «ύ κατά βαβιλέα 6«• |[ίιΐ6β ίιη|ΜΐβηϋΐΙίιιι«ι Ιΐ8αΓβ8ί » ηΐ8]ηΓΐΙιαβ ίοοβρί^κ 
•ΜίΰΚιβ «ηΐ, €Α<|π^ ητϋοηβ κΠι^ίοδαη 8αιΐΰ1ΐιιη<)π6 
ΙβΓίΜίνϋ ρΐ6ΐ)βιιι τ8ήΗ|α6 |^6η6Η8 ιιι»11ι Αβϋζΐ!, ηεΰ 
ςιιΐΐΒ<1ί« ίιηρ«τβ 1)&1)6η88 ιηοΑβΓαίιιβ «81, ηιιίφΐβ ΐ!8ΐη 
β^οτβ ρβηηΐβίΐ. ϋηθβ «Ιίληι ΰθη|[Γυ6ηΐβπι Ιιιηΰ « 
Οβο ιιιβΓΟβάβιη ΓβίαΚί. ηΐ ηιΙιΗ ρηκίβη ίβοιηοΓϋ 
ίη Ι^ϋΙ• 6<ϋ<ΐ6π(, 5«ϋ νίϋΐ09 ββπαρβΓ, η60 ιιΐ (Ιβοβΐ 
ϊιηρβΓλΙΟΓβπι βχςιιβ ιηΑ]68ΐ•Ιβ ^οιηοιη ΓβάΙβΗΐ. 

5. Οαί βτ^ο 810(110808 ]η8ΐίΐΐ£ 688β(, βΓρςιιβ 88η- 

£(Μη 1)61 Μ&ΐτβιη βάθΐη 8α8πι ιιε 8ΐ3θΗ(8(6ΐιι ρΓθΙΐ8- 

|τ€ΐ, ρβΓ 8{η^ηΐ8δ Η«Μοιη8άΐΐ8 τΐ8 ριι1)Ώθ8 8ΐίρηηΙβ 

ΜΐβΙΙΚίο μΙ <1ίγίη3ΐιι ΒΙβοΙιβηιβηββπι κίίβηι 6ςαο 

_ . . ρΓ0€6<ΐ6ΐ)8ΐ. Ηυ]οβ 3υΐ6ΐη ροιηρ» βλ ηιίο βηΐ, υ( 

φ($ρ«ιν «αραηιμίΒέμινος. *Απή84 ^ τίΛβι μ^ν, ιιρ6 ^ 86 οιηηί^Ηβ, Ιΐ8 ΒΜχίιηβ ςιι! ϋη8!η]οηλ «αούηηιΐυΓ, γ^. Τοιγαρουν 4χ6μ8νος «ης β(Χβ{ΐοβύνΐ)ς, οΦ μή)> 
βέ χαΐ της ηρΙ^ς τ^|ν το» Θμμ μητέρα «(βτβώς τβ 
καλ ΐΕροθνμ(8ΐς, Αιη^ι ΙφιπίΜς €ιά της χατά τΙ^ν 
μέοην «λατ•(ας χα\ Ιεφψάρο^ ικρ6ς τ6ν Ιν Βλαχέρ* 
Μίς §8ΐ6ν 1(0^ έχάστ) έ6^μΑ&» ύπλ «Μν ίορυ» ΐΕαντ6ς €1 τοΙς Αβιχουμένοις β^δους Ιαυτδν, ώς &ν 
ΙχΜίν τά α6τών έχτραγφββίν 2<^κ4ματα χα\ μ1) 
«κρά τίνων χβχοιιρι6ν χωλύοκντο 6γορΐιΐμέν«ιν τήν 
Ιχτιο«ν, («ύτιρον ^ Ενα 6(ά τ^ν άγ•ράν βιβρχ^μβνος 
Νατί^ς γίνοιτο τών ώνίων ' δθβν έχΑστου *^ των 
τΛ%ρασχομένω» δσου «ωλκίται χατ^ τίρι άγοράν 
ήρώτα, οόχένκαρέργφ τούτο κοιων ΑλλΑ χαλ ^(αν 
Ινιργως τ< χα\ Ιπιμ^νως^ ού^ 1ν\ τοΟτο «Γ^βι άλλε 
«αντί μ^ τφ τρ4φ<ιν Ανθρωκον Ιυναμένφ» βίτ" ο{»ν 
έβΟίόμκνονβΓτ* οΙ^ν χα\ πιν^^νον^ ιιαντΧ (έ τφ ισιρ(• 
ΙΜΰΐ«8ΐνχαΙ 8ΐς &μφ(α9ΐν τβλοΟντι» χαΐ ικβΦΐν Μλώζ 
τοΙς χατά τήνάγοράν ιςροχ8ΐμένοιςιών βουλομένων 
Ιξ^βινί^ακι. ΔιΑ τοι τούτο ού€Ι Ρ^1»ς &ν ιΐδέν τις ίρβοπιιη 8υι)ίΐυηΐ8 ςυβτ€ΐλ8, Ιη οοηβρββίιιηι (}»Γ6ΐ» 
Ιΐ6€ΐιϋ«8 ιιι8ι^^^υ8 ρφΐΐ8«ι «Ι) 6ο ΐΓΓΟ^ιικΙλίη Ιΐιηβηβ 
Μ0688ΙΙΙΒ ρτοΙιίΙ>βΤ6ΐ•δίιηνΙ«βηη οΐ ρβτΓοπιη βςα^ 
48Β8 Κ8 ¥«η8ΐ68 ΙηβρίΰβΓβΐ. Οιηηήιαι ίΐ^ςυβ ίη Γογο 
ναΐλΐίυιη ρκΐίαη βζ^ιιίΓθίΜΐ ; η6(|«ι« νθτο οΜίβη 
κη ρτ388αιΙ)•ΐ, δβά •ρ6Γ08β Μΐαιο<Ιυηι 2€ ηιοτοβ^, 
060 ίη ιιηο (Ιαηΐιχϋ πιβιχίιιη {βηβνβ, 86(1 !η οιηΐϊί- 
Ιηι8 •80ΐιΐ€ηΐί8 8ΐν6 θΐίβηι ροΐυίβηΐίβ, τβίιΗιιιβ ϋοη 
«€ •ρ6τίιη6ΐιΐΐ8 ; ςυίιΙςιπ(Ι <)βηίηα6 Ιη ίοΓβ αιβτοΐυηι 
ρηοβι»ΐΗΐΐ• 0Η3ΐιΐίΐοΙ)Γοιη νίζ αηςο^ηι 5θΙβηιη{ Ιιηρβ- 
ηίΦτνιη ηι6Γ6 ροιηρΗ ρΓ0€6(ΐ6Γ« 88 ^ί^ν^ β8(, ςιΗ 
ρτοβϋΤΜίιΙβ» Γ6ΐροΙ)Ιί€« οΐλ^πιπι (ϋΠ^βιιΐίλΐη &ΰ οοπιιη 

Ιΐ«5βΤ€ΐγ ΒΗΙΙύ ΡΓΟ ΙγΊΙηΙΙΙ»!! 86^608 » 011110 8ίπ|;υ(ΐ8 αύτ&ν έξκληλυΜτα 8ΐς «ρόχβνοον, ηολλήν έν&ιχνό- ^ 86ρΐίΒΐλθΙ«, οϋ ύίοίοπι 681 , Ιμ ροΒΚονα ρη>θθ- 
μηον βηοοΜ^ν πρ&ς τ4 χοινά τβ χα\ 1«ιμέλ•ιαν νυν ιΙβ08« 
μλν Ιν χριτηρ€οις• ννν 6έ, ώς βίρηται, κατΑ τάς 
τκροόδονς της έβ&μάδος. 

2^. *0θ8ν έκ8ΐ τίνα των ψαλμών έατίααιν τά 
χρ^ τ!^ «Α8<»ς Ιχοντα ιί»ς &η\ τό ιΰκίστον «{ς 
ΙαυτΑ χαλβυη τοί*ς βαβ(λ«{ς« τ& νρ6ς τήν Θά)ϋ9βαν 
τον ιιαλατίον ^'Χ^ ^^^ Αρχαίων (^μιλίιαν ο&τος 
9καρ8χ6αλων« χα\ «ρός τά ήλιαχΑ» Μλ Ίψ6η^4 
χινβτέρνης ο5«ης αννέβη |Ι«ΐ9λλ4χ^ν Ανοκνιγήναί 
υΙ^ν, ηαρα2β£θΜ»ς έργ^αΑμΑνος, έχλίθιν τ^ λβΖιοον 
Ανβιιλήρο» χαΐ έαιιτλν 1%%γ%$. τοότοις χαΐ .Ιψυχ• 
αγίκχ^ ώς τ6 8ίχΑς• ΈΜ ποτβ τούτου &χ•1β8 4ν&α* 
«ρίβοντος, (Ηβ^ χαΙββιηνοΟντος^ιΙκ λΑγος^ αυνέ6η 
ναΟν τίνα μυριοφΑρον 1{ ούριας ΐΕλ4α<»«αν Αναη* Α. ϋηιΐο ςα» 8υ]^ιι1>Μ» φΐαΑ»ιιι Μρ«€ΐο }ιιηιικΙ« 
»ΐιμΐ6 «οΜηια Ιι«ιι4 ην5 ρΗΜίροηΐ «ιιΙηΐΜ 8ΐ1 8» 
ρ6ΐΙί«1υηΐ, Ιρ80 «ΟΓΜ ροΐΜΗ οΑ ππιγ• Υ€Γ|;6ηί68 8ΐ> 
αοΐίςοίβ ίιιΐΜΐΜΐιβηΐ(8 Α{ηιοη8, βΐ μ1^8οΙ«Ηι (οΜ 

ρτίη8 €•η» ΐΜα8 68861, 1ΐΙΐρ6Γ»ΙθΓΐ8 βΙίαΠΙ λ<|0ί8 8θΝ 

ίαολη €0ΐιΐΙ((•Γ»ΐ) ΙιοΗοβ ίΜίβηβ, ΙηΑϋ Ιβναιηβπ 

»1ί^««Α ΜΐΙηΐΟ φΜΒΤ6ΐΐλΙ, 86<|α6 Μ8, 01 >»Γ 68Κ» 

οΙ)ΐ6εΐ•ΐΜΐ« ΙΙ1ΐ€ <|ΐΐ8ηΑοη«6>6Γ88ηΐ6ΤΙ}66ρΐΒ»Ιο, βίνο 

6ΐ1«ΐα, Οΐ ΑμΙΙΟ 68Ι« 66081116, 6<ΗΙ«!§{| Ολ^Ηο ^0010- 

Αμο οιΐ6τ»Η8ηι ρτβ^ηηΑβιιι ρ808Ϊ8 1Γ6ΙΙ8, «οοοοΑο 
τβηΐ» »ρρυΐ88πι , 1η|$6ηιί ηοΐ6 «οι^η ροΓίυαι οΜβ• «ταμένοις |4| τοΙς Ιοτίοις τφ μβγέθβι ν^ λιμένα ** Β 96Γβ Μ ίιιιρ6Γ»ΐ0Γ6» Ιη 8ΐαροΤ6ΐΗ 8|6Γ6. Ρττϋοοία• χατααχιΑ«αι χαΐ τ^ βασιλέα «Ις ΙΑμ5ος ΙκαγαγιΙν. 
Έι«ύΑ«το οδν οΜχα τίνος τβ ή. όλχΑς 8Κη χ«λ Α τι 
φΑροι«ίν έδωΑίμων• *ΙΙς Αέ της Αύγούστης ήχουαιν 
χαι λαΜν τούτο οΑχ Ι^ν, τΑκ€ μ^ Ιφηουχάααι λέ« 
γοΜΐ χα\ Αιαιιέμφα^ τ^ν χαφ^ Ι^ΧΡ* ^^^ ή( «ΙώΟη 
ημέρας χατΑ τΑς £λαχέρνας Ιέναι. Έιε•\ Α* Ι^ τ» 
4μ<έρα ικαρην χ«Α Α το» κλοίου Αρμός ^λος ύνηρχ• 
τφ ΡασιλκΙ ΑναμαΜντι Μ τίνος» της 8ΐς τΑ ιΜον 
φβροόσης Αχ^ρχοτο Α$οΑ * ^ν Αέ κατά τ^ Βέοηορον* 
(Ρ. 50] Κα\ Α««ίπ8ρ «αραγννέμΑνος ιιαρΑ τήν κρΑ« 

ΐιναν Ι«τη «ης νιώςέ^ολονΑΑ^^^ τηςτΑβΜιΐς»1|ρ^ 
τ^|νοΑγχλητο»οΑχ Αναξ Α{| μΑνον ΑλλΑ χαΐ Ας χαΙ 

νΑ&ΙΑ Ι.Β€ΤΙΟΝΕδ. 
'^Αχαοτον ! ** λιμένα €οηι1ΐ6Α8ίθ8» λιιμώνα. Ιηιαί Ι($ίΙιΐΓ 8ΐ8ΐΙη, 6αί«8η»ηι !1ΐ8 69861 φΐΐιΙτ6 «ηοο^ 
Β»ηιβι Μίν6!ΐ6Γβΐ• ϋΜ ρβιτο Αο(ρΐ8ΐ9Β 6886 οοΑίνΙΙ; 
Γ68<|«β ηοιΙΟΓ βτΜ ιίοΜΐ αΐ ΐ8ΐ6Γο ρο886ΐ» 1ιηΐ6 ηοΚ 

Αοηΐ 8ΐΙΐΐΐ8β6 &ίϋη1• Αί6ΐθςθ6 618Ρ«?€ΙΜ•6 (|οο Ιρ»! 
ηΟΤί» «τοι ΒΙ061Ι6ΓΒ08 ΡΤ066(Ι6Τ6• €ΐΙΐηΐ|1Μ$ |ΙΙ68 8|^ 

ρ6(ϋ886ΐ, 8ΐςα6 οΚο ηονϊΒ βΐιΛίο 68861 6χ ςοοΑβιτι 

ΑΗΐί6{886|, ν6Τ808 6801 ΟΟΟίβΟίΙΊΐ Iι6^, 8<1 Βθ8ρθΓΟΟ> 
•6ίΜ€6ΐ. ?6ΙΙΪ608 Ι(8η«6 δΐΐρλϋΐβ 0Κΐ88φΐί•» 6ΐ «(Ι 

ρορρίΐη ροβϋοβ, 86ΐΐΑΐαπι ΓΟ^νΙι,ιιβηνβ ΙΑ 86βι6^ 86^ 

Ιΐ6ΠΗη 8Ι(|06 ΙβΠίΟ, ΟΙΗ» ηΐΐΊΑ %\\νΑ «1061861 6«ιηι» 

^α» η 08001 λιοΜίβ 89 €^υηΐ 86 οηηοη* 80ΐιΐ» 
ιΗιΙοαιο 86ΐ}ί66ΐ 61 νΐοοιη 8Ηιΐ(Ιν6 6ΑϋΙΙοιικ €ιιιηςα« ί'^ί ΤΗΕ0ΡΗΑΝΕ8 εΟΝΤΙΝϋΑΤϋδ• 104 

&»ρίθ• Τ0||[&ϋ ?ί|Ε ΐΑη^ιιι τ«<|ΐαιΐ(ϋΜβηΐ «ηΠΊαβ β• α 'κρ^» 2τοι» ^ τις Ιχ«ι χρ«ίβν τών έβωδέμιον, •<τον ο$6Γ8 ςυλίκϋα ιϋο ΓβΓΟβι ιΙοαιίΐΜ ίο ΙιηρβπιΐοΓβ 
ίε1ίωΐ6Γ {Ααϋβΐ'Φοί, %^ $« ρβϋίΐυβ ςυο 8ρ«€ΐ«Γ6ΐ ΐΐΐι 

ίΗ€ ^Ηί ϋέί ΐΜίΟι αε υοΐΗηΐΜ0 ίηιρβταίοτ «κβί«|«ιιι, «^ 
Λν^/Μία α£ οοηίη§ε ηαηϋΐβτπηι [ααηηι €$*€? ΑάάΙίιΐΜ 
ίιΐ(Ιί((η»1>υη(Ιυ« : Λνιη ^» «η^αι» ίιιιρβταΐοΓβηι 
Κοιη^ηΐΝΐι ΐξ/ιιιν^ ϋοηίνρεη ϋΚΓΜίαηιιη βΛενϋβτΒ 
νΜιΊ ? ΤίΜίοςιιβ βκίεο ειιπη η«οιο Γββροηβιιιη (Ιαπ^ 
6βΓ68&ι$ άαηΐ^χβΐ νΐ^^«ι ςυί ίη ηβνί ^Γβηΐ, «βοι οοη• 
ίθ5ΐ!π) οιιαι 3η€0Γί5 οί νβΐίδ, &ο (|ΐιι<1ςυί<1 Β)6Γ€Ηΐια 

ηϋ11θ(ίι^β ηοη οοηνίαο 4οπιίιι«ιιι οηβΓβιιβ» «ο νθΐ 
ηβεθίη ιηΐηίΐαηβ^ βίροΓΓΟ ^ιιβηχκΙί&Ιίςιιίό.ΓιιοΐϋΑτ• 
ϋοςυ^αη ϋβρΓΰ1ιβη4€Γ6ΐυΓ. ή οΓνου ή τίνος Αλλου τύν κοτ6* οίχον 4Μΐλΐ9Κ0|λέ- 
ικιΐν. 'Ος 5έ «ολλ&χις &ρ(ΐ»ηΜντες «μόλις &καξ άηβ• 
χρέΟησαν ΜιιδΒτός ΛείΛεσΰΒΐ μέχρι της ΟΎ^ς Βν• 
μοφρνμ6τ δ^κτΛοτεΙας ΧΒ «αϊ βασιΛβίας, χαΐ προα• 
τιθέντων Μη^^ ** βΐδέται- τάτ&τ ^)ωτώμέΰα• *ΑΛΧ 
οϋκ ΙσχΛ^ (φι^Φίνι, ^^ι /ιβ ύ^^ ββον βασιΧέα γ^τό* 
μετοτ ι} ΑΙ^7θί)σιτα χαΐ σύμβίος ναύκΛηρότ μ9 
Βίργάσατο; καΐ τΙς ΛώχοζΒ^ μετά πιχρ(ας λέγων *' 
τοΰτο ψυχής, βασιΛία 'ΡωμαΙωτ ή τήν αύτον 
γαμετίιτ έμΛομοτ έθέάσατο; Κα\ ΙικΙ τούτφ αν- 
απολόγητων μ£νόντων, έχέλίΜβν α6θωρ^ν μόνον< 
ίξιόντας τ<ώς άνθρώυβους. τήν ναυν &χβ(νήν καρ«• 
6ονν«ι ΐΕυρΙ αύτοϋίς Αγχ^ραις χα\ I9τ(ο^ς χα\ τοΙς 
Αλλοις ΊίΛαΐΛβ Αγιογ(μοις, φολλά χατβκηών Ιίοτ«ρον χαΐ παντβίαις Οβρεσι τήν 4έ^1»^νίιν πβριβαλών^ ώς χα\^τής Ιπαικιλή^αι Ιξαγοιγβϊν της ζωί^ς, ϊΡγ• ^ 
Ιχτοτε τοιοντόν τι ποιούσα φωραθι (η. 
5. €φΙθΓθΐιι Τ1ΐ(ο«1οη (Ικοο βικαι Αα[πΐ8ΐ«Βθαιαι) Β V• *ΑλλΑ πατρίδα μίν ή θβο8ώρχ(τοδΜ γάρ 2νο- Ρ&ρΙιΙα^ρηηιη ρλ(Π8πι Ηοη«$ΐ2ΐΙ)&ΐ, ορρί<Ιιιηι ΕΙμ•* 
8«ιη : ρβα-βηΐΡβ ϋαπηιιιη ρΑΐτβιη, τΐΓακι ιιοη^Ι>Μΐι«• 
Γΐιιιι «αίρήναί» εογι\$ Ηοιηίιιβαι, ββιΐ ηυί άΓοη^^^Ηιιβ 
βζβαίβηΐ τοΙ (αΐ «1μ$ ρΐβοβΐ) ΐηΐϋΐηηβ : Μ&ΐτβι• 
ίκι1)υίΙ Τ1ΐ60€ΐί6ΐ9ΐη εο^ηοηοικο ΡΙογΗιαοι^ μιΗμβ 
ρίί|ΐ ιΐ|οηΙ)ΐι« Γ6^ι«4|ϋβ ΙΑ ϋ4ΐ6 6(1υ€λΐ08, αο ηαί τθαβ- 
Γ8ΐΙ>ίΙίαιη ΐΐΒ8|[[ίηυιιι αιΐΐυπι, ρΓΟ οιηοίυηι β^αέ «λαΐϊβ 
Ιιοιηίηιιιη |;6ηίο αίςιιβ Ιι»Γ^8ί, ιηίηίαιβ «1)η6β3β$βιι(, 
06(1 λΓ<ΐ6ΐιΐί88ίπιο «35 βΐυάλο ΟΓΪβ ιΟΑαυβςιιβ €1 Μοα$ 
λΐηρ1βλΐιτ6ΐΐ6ΓαΓ6ηΐυΓ. Ρογγο ΤΙιβοιΙ^ΜΆ.ΓββιαρτίιΙβηι 
•Ι ισιρβΓ&ΐΟΓοιη 90 ηοΓβ οογοβα <Ιοα«18, Μλίβτ 
4|ΐιοςα« ΤϋβοοίΐβίΑ, ζοΜ} ςιΐλΐη τοολίιι (ιά ββΙ οίη- 
|{υ1ο 4οη«(») βο ρ8(ΠΓΪ2Β (ϋβηίΐβίβπι οοηδβουΐ^ιβπιΐ. 
ΙΜ 118^06 Τίι6θοΐί$(8 ίη (Ιοπαυαι βυ^ιη, ςυβηα οο μα τϋ'Αύγούβτν)) Παφλαγονίαν έιτέμνυνβν, χαΐ χ»• 
ρίον "Ελισσαν, γεννήτορα €έ Μαρινον ο&χ &<ιημ6« 
Τίνα ή Ιδιώτην τ^^^- 'νυ)την, 6ρον>γγΑριον βΙ 9^ τουρ• 
μάρχην χατά τινας, χαΥ μητέρα θεοχτίστην τήν 
οδτω 4λωρ(ναν χατΟνομαζόμένην» Αμφότερους «ύ• 
αεβεί^ έντε$ραμμΙνους ** 9^\ τήν τα>ν σετ^τών εΙ• 
κόΐιων ηροσχύνη^ιν ο6χ ΙξαρνονμΙνους μλν« ώς 
χατ* ΙχεΤνο ^Αντες χοίροι, Α^ΐςαζομένονς 6έ χα\ 
Ινντερνιζομένοΰζ Οιιερφυώς. Άλλ* ή μλν βεοδώρα 
διαδήματι βασιλείας πάλαι. 6ή χατέστεπτο, χαλ ή 
αΰτης μήτηρ βεοχτίατη {ωβτή τε χαΐ πατριχία 
τετέμητο. Αύτη 64) ο5ν ή θεοχτίστη χατά τ6ν εαυτής 
οίχον, ΙΕνθα 54} ή των Γαστρίων μον4^ τήν 'ηηξιν Ιχε( 
τά νυν χαλ Ι^δρυαιν (^ν βέ τοΟτον ίξ έχείνου τον 1θ€θ8Ϊΐ8ΐη 1ΐ8ΐ>β58ΐ υ5ί ιηο(Ιο 688ΐΗθΓυιη 6Χ8(ΓυΰΙαηι ^ πατρικίου έξωνησαμένη Νικήτα), τάς της •εοδώρας 
ροηαΜήιιια ββΐ, βιςυβ ΓϋοοΜι ρ^ΐήοίβ βαιβΓβΐ, 
Τ1ιοο<1αΓ» β1ί&8ΐιιν(ΐ808/()««Μ|υ€ίΗ£ οαηβΓΟ βπιηΐ» 

ϊ{^6€]4 ^6ΐΑ|ΐη^ Αΐ|88ΐ«Ι8ί84ΐυβ Οΐ Ρ|ΐΙθΙΐ6Π8 6ΐ Μ8η8) 

όνοι 4ΐϋ8 ηβηαβοαίίβ» ςιιίΚιαδ (ΐ6ηιυΐ6βΓί 1ιί£ ββχαε 
89ΐ«(, 1>ΐ8η0ί6ΐι>ΑΐΐΓ» ΐυη δ€0Γ8ΐιιιι οβΜίαίθηε Ιιοπα- 
\μμ»ΐ ιϋ ΜίρτΒ εβζιιι» ειαιηι ε8ρ€Γβαΐ αηίιηοβςΐΜ 
τίΓΜβε 8€ ιη8ΐβτβο )»€ΐβ άϊφΒΛ^ ΑβευηβΜϋ, αΙμιβΙ* 
ϋ^ιαβε ραΐΑτη^η Κι^Γ68ίιη βλοταε^υβ τΐΒοοτλΙιίΙίαπι 
ΙοαβίιιΐΜΐι 8ΐηρ1βΐ8χιΐβ8 «μ: ^ΐ03«!ΐιΐ3ηΜ «(Ββιββ } 
Μηυΐςίλο Ιη ιΐΜΐιυε Αεβιμηβιι»» φίφρβ «ιομ ηι οίβία 
φΐ»(Ιιιιη χ6ρο8ί(Α|^ 1μι1»1)8ΐ| νυΐΐαί ΐ8ίΝί84«6 ^<1ιηο^ 
ν»Β8 ριΐ0ΐΐ88 ΜΑοααβαΐΜΐΐ, ίΐΗ|ΐιβ 6•Γυιιι Αΐηοτοπι 
Ιϋ88 βχοΙιαίΜΐΙ. Ηοο ,ί11« οιιη άΐοοίίιΐβιιι ίβαΐοίΓβι, θυγα'ϋέρας μβταχοιλονμένη (πέντε Α& ^σαν τ^ν άρι- 
Φμ6ν, ή'τε βέκλα χαΐ "Αννα, ^Αναστασία τε χα\ Πουλ• 
χερία, χαν ή Μαρία) Αλλαις τε δωρεαΙς αίς υπάγε* 
ΰΒοί τ^ θηλυ.πέφυχεν έΦεξιοΟτο, χοΛ 1β{ςι παραλαμ- 
6άνουσα ού μοίλαχ({ε«9αι. αύδλ μένειν θηλείας δπερ 
ήσαν 4ξελιπάρει χαΐ ^χαθιχέτεαεν , Ανβρί7εσ(1αι Α 
κα\ τ^ς μητρφας θηλής- Α{<α διανοεΤσθαι χα\ πρέ 
«ον^α, τήνπατρψαν μΐι^ αίρβνιν Απο|(|)ιιι«ζομένας» 
χαταφιλοΰβας $1 χαΐ χατα^σπα{^μένας τΑς των αε* 
πτών. είχότφΐν μορφάς* ΚαΙ&μα ταυ'Μς^Ις χείρας Αμ- 
βάλλουσα ^ΙφυλΑττοντοδλ αύτ^Ιν τινι χιβ&ι)τ((ρ)ι τφ 
προσώπιρ χα\ τοΙς χε{λεσιν [Ρ. 57] έπιτι^σμένη 
4)γ{αζέν τα αύτάς χαΐ πρ^ς τΑ Αχείνων φίλτρον Αι< Μ^Οβ^ΐλβ 6Γβα ίσΐ8βίηβ8 ιΐθβηίβηιιηι ιιβρίι^ω (τ^ ^ ήγειρβν. Τούτο οδν ένδελεχως ποιούσα χαλ τβΐς Ιγγ^ί- 
ςιιαηε ΐΗ306ΐΗΐβΓ«ΐ, Αοη Ι^ΓβΙΙιΐ γ68 ΤΙιοαρΙιΗιιιη,• Ιε 
οαίιη αΙΐ4]ΐΐ8ο<Ιο ευο) β1ΐ88 ιοίβΓΓοβενβΐ ςοίάβχ ατίλ 
ημληβτοαι ιΐ€€6ρί886οΐ» ιΐϋΜτβ ΙληηαηΙβΜ οΟΙοϋ 
1>ΐ8Β(ΰιί8ηιιι»<|ΐΐ6 Ιη ^ε οοϋϋυιη 688βΐ, τβΐί^ιυίε ίη* 

(6ΓΓΟβ«ΐίθΡβΙΙΙ 6]ΐΙ8 ΐ8ΙΗ{Ιλ8ΠΙ ΟΙΙΙβΟίρΐΐΙαίΙΙ 8θ1θηί 

8111010 £0ΐΐ8ΐαιϋ6Γ 46€ΐίθ8ηΐιΙ>α8 , ΡαΙοΙιβΓία ηοη 
ιη^ΐμε εκίαίο φιβιη εοΜίι ίιηηιαίυΓα , φίαπι 1>ΐ8ΐι4« 
ΙΤΜΟΙ» 688001 τθΐ6?Γθ,8οςιΐΑΐη τβπίβ ροηιί8 <ΐ0η«*• 
Ι8Κ, υιιαςυο τ6ηβΓ8ΐ>ΐ1ίυηι .ίηΐ8βΙηυηι νβηοηΐίοηβη 
ίάΙαο^Ρβ, αίςιιο ίΐε ιόοι 91 εΐπιρίίοί εοοευ νβτΑίε• 

•« μη» Ρ• •^ λέγω ? »• έκτεθραμμένους Ρ. νοις τ^ περί τΑς είχόν^ς φίλτρον Αίεαζωπνροΰσα ο6« 
Ιλαθε τ^ Θο^φίλον, πυ^4αν^^«ν Ατι τ« αύταΙ; παρά 
τής μάμμης ΑεΑώρηται χαλ 6 τι χΑριτος έξε(ργαστ«ε 
έΙξ(ον.•ΑΙ μέν γάρ Αλλοι τορτου τΑς πεύσεις Αγαθά 
φρονοΰσαι ώσπερ τινΑς λαβάς Ι^^μένως 'καρ^ 
έτρεχον * ή δέ Πουλχερία Ατε ήλιχία χα\ νφ νηπιά* 
ζούσα τάς τε φιλοφροσύνας Ιλεγ^ χα\ τ& πλήθος τών 
Αιεωρών, συνηρίθμει δέ χα\ τήν των σεπτών είχ^νων 
προσχύνησιν, ο&τω δή ΑπαλΑ φρονούσα χι\ λέγουσα 
ώς νινία «ολλά είη «ύτ)| χατΑτ6χι6ώτιον χα\ ταΰτει 105 Ι1Β. III. - ΤΗΕΟΡΗΙΙϋδ ΜΐαΐΑΕ1-Ι8 ΠΙΙϋδ. 106 

^^ ΜψτΧΨ^ *» χαΐ το{; ιεροσώ'ποις Ιπιτίθησι μετά χ ςυβ ιιαγγαγο• ρ1υΓΡ$ ϋϋ ΐη αΓθβ £&$6 ραρρ^δ^ ςολ» 

ο$ευΐ3ΐ3 τυΐΐυΐ οιί^υβ 3(1ιηον6Γ6ΐ• 01) ςυ» ΓυΓΟίΰ 
ρβΓοίΐϋβ ιιηρ'6Γ3ΐ0Γ £51 .* πβ ^ιιίϋ Ι^οιβη (Ιαπυ& ίιι ^ά φιλήμα««. Τα\ϊτ« γουν τ6ν βαΦί'λέ» εΙς μαν^ιν 
ήγ»ν 6«ολαλοΰμ€ν«• *Αλλ^( πρ6ίξαι μέν τι των δρί- 
μοτέρων ή πιχροτέριον €ΐς αυτήν έχώλυβ τ6$τον τό 
%Λ της γυναικά αΙδέβΊμον χ%\ ή βύλάβεκα, χα\ ή 
«α^^ΐ|«(α Λ «ρ6ς τούτοις ούχ Ιλαττον (χά\ γάρ ^ν 
τοΰτον άριβήλως σχώΐβτουνα χα\ βίδλέγχουσα έιτ( τε 
το2ς χα6' ήμΙραν των 6μο>.ογητών βιώγμο?ς 3έα\ τ|ί 
^λω6β{σ^ α(ρ<σει, χα\ μόνη μιχρου φανερ^ίν ποκουτά 
τί|ν πρ^ς βύτόντών ΐϊΑντων άπέχθεεα^). άπέτεμνεν 
δΙ μόνον τήν ιιρ^; αυτήν των τούτου θυγατέρϋΐν 
6φιξιν, κλ\ βιεχώλιιε γίνενΟαι συνεχή. 

ς>'. ΤοτΗοις &6ελφά χα\τ|ί βασιλίκι Θεοδώρα συ{Χ« 
€Ι6ΐ)χ<ν. 'Τιεήρχέ τι «^ βασιλεΤ τταραχεχομμένον 
Ανδράρ&ον, του Όμηριχου θερσίτου βιενηνοχ^ς χα'έ* 80ϋΓυιη δί&ΐυοΓβΐ, οϋδΗΐίΐ οαυΚβΓίβ ΐαιη ΓβνβΓβιιΐί» 

ΙΐΙΙΤί ρΓυ])ί(α& 30 Γε1ί{;ίθ. ΝβΟ ρΓΧΐ6Γ63 €]α5 ΗΐίηοΓ 

6Γ31 1θ(ΐυ6η(]ί 3Γςυ6Μ(1ί(]υΘ ίΐ(1ϋθί3. Είβηΐιο ^€Λ^νο 
ρ3ΐαιη 6χρΓθΐΓ3ΐι3ΐ, 30 ρΓορίβΓ 4υοϋ<1ί3η»8 (οοΓο•- 
$0Γϋίη ροΓ86ουΓιθΜ6$ ουιη 3Γ|$ιΐ6ΐ}αΐ ; &οΐ3 (ΐ6θί(|ΐΐΰ 
ΓβΓΟ οιηηίϋΐΐ) ΐη ευη 0(Ιί3 Ίρ$ί ρ3ΐ6ίαοΊΰΙ)3ΐ. υηιιΐΗ 
άυηΐ3Χ3ΐ, ηο 3Υί3ΐη ΐη ροείβΓυιη Α^ΙίΓβιιΙ» α<ιΙ οοΠβ 
116 510 ΟΓΟί^ΓΟ, 11113 ίηίΟΓίΙίχ'Κ• 

β. ΰβηΓιοιπη Γορβ €5ΐ ςαοά Αυ£;ιι$ΐ« οΐϋςίΐ. ΑΙβ- 
1)3ΐυΓ ίη 3υΐ3 (ΙβΙίΓυ» ρυηιϋίο οι ΗοαιβΓίοί ΤΐιβΓ&ίΐιΐΒ 
ρβΓ5ίη)ίΠ8, ΟοικΙοΓίδ ηοηιίηο, ίιηρο<1ίϋ6 Πη||;ιι», Γί- Αέν^ριςβνομα τούτφ,&σημάτε φθεγγόμενος Β βυηο ιηονβΓβ 3ρ1ιΐ9, ]οοί ιΙυηΐ3ΐ3ΐ €3υ83 ίη ι^μιμ χ«ΙγΙλ«βτας χι«/ων χα\ βυμη$ία; Ινεχεν το?ς βασι- 
λε£οκ Ινβ«βιιτ4»μινος. Οίτος γουν ε1σιή)δήσας ιιοτΐ 
χα.τά τ^ τ9|ς βασιΧναης χοκτων^σχον χατέλαβεν αύ- 
1^ Μας (ΙχΑνας ιηρκιλημμένην χα\ τόΤς εαυτής 
&μ.μααιν μ«τά «ιιουβής «ροαάγουΦαν. Ταύτας ύιτ* 
βφιν ίβών ούτος όιταρακαίων τ{ %έ είαιν ΙπυνΟάνετο, 
χαΐ «εληαι^ατερον Μβαινεν. Έ δϊ, Τά ιαίΐά μον^ 
Ι^ρηαβν οΟτως «γρο(χιχώς, τιτία* χαΐ άγαΛώ ταντά 
ΜοΛΜ. Κατλ τήν τρΑΐΜζαν τηνιχαΰτα εΙατιΧτό 6 
Ρασιλεΰς» χα\ δή «ρ6ς αύτ^ εΟθΟς βιαβάντος ήρεχο 
αΟτόν^δποι ποτΐ Ιτυγχανβν £>ν. Ό δλ «αρά τήν μΑναν 
Εψηηγ&Ιναι, τήν ββοδώραν ο3τω λέγων, χα\0εΔβα- 
οΟαι Ιν αυτή χαλά νινία του κρθ«χεφαλα(ου έζαί* 
Ρ'ΐοβαν. Χυνήχλν οΟν 6 βασιλεύς, χαΐ ιτλήρης οργής 3()ΙιίΙ)ίΐιΐ8. Ι8 (ΐυ3»(1οςαο ίιι Αυ^ϋ^ι» ΜΟΓυηι οιιΙη- 
ουίυιη βηΐίΐο ΐΓΓαπιρβοδ, ίρ$3ηι &αθΓ38 Ο5θοΐ3ηΐ6ΐιι 
ίιη3ςίπ68 638ςιΐ6 οοϋΐίβ (}€νοΐ6 3<]|ιϋ)βηΐ€0ΐ οΙΓβηάίΐ• 
1138 οοΓ3ηι (ΐ4;]ίΓυ8 Ιιοηο ιηΐυϋιιβ ίΜΐ€ΓΓοκ«ΐ <|ϋίιΙ• 
Ι13Π1 6886η<, ρΓφρίυ&ςιιβ νΐ8υΓυ8 3€€θ(1ίΐ• Α<1 ηαβιι• 
Αυ£ΐι&ί3, ίΐ3 6υ5ηΐ!αί€6, Μβλ $Ηηί ριΗεΗτΛ ρΜρρο!^ 
9καε ναΐάβ άίΐίβο* 1ιρρ6Γ3ΐθΓ ιηοι ιιΐ€υ8« 300ΐιηΙΐ6«- 
1>3ΐ ; ν|()οη8(]υ6 Ιιοοιιιιοαι ϋ1 ββ ρΓορβτο ««ηίβιιΐβιιι» 
6χ 60 ςυβ^ίνίΐ υΐΜΗ3ηι ίαίβββί. ΙΙβ&ροηιΙβΐ ίΗβ 
3ρα() ιΐΜΐη3ηι (βίο Τ1ιβο(1θΓ3ΐη ιρροΐΐαο»), νί(ϋ3Μςιι« 
ΐίΐ3ηι 6Ζ ρυΙνίολΓΐ ρα1οΙ»Γ38 ρμρρα» ρΓοίοτοηίοιιι• 
1»ΐ6|]οιίΙ ίΐ3ι|υο ίιηρ6Χ3ΐθΓ» 8κλ ρΙβιιιΐ8((ΐι• ίη, ιϋ 

6 1126083 8ΙΙΓΓβχίΐ| Αιΐ ΟΛΟΙ ΥΟΐΙΐΐ, ΠΙΙΐΙΐίβφΙ» λΐί» 

οοηνίοίίδ οοιηρίιιο/ιβ οΐί^ιιι ί<1οΙοΐΑΐτΑΐη οίίΜΒί οι 6 γβγννως, ώ; έξανέ^τη τής τραιΰέζης, πρ^ς αυτήν ^ βρροΐίλνΐΐ , ά^ϊϊή Ιιοιηίαίβ βοηηοΐΜλ βΐηιυΐ ηί«^ Γοηβ. Αι ί1ΐ3, ΐΒΑηΐί ίιιΐ6τ1ιιι ΐΓλίη Ιβηίοι»» Γ6βρθΒ8• 
ία ρΓοιηρίυ ς[υΦ8ίΐο : Νοη •ΐβ «ει, ίηςαίΐ, ο Ιβιριττα- 
ίατ, ηο» ίία $λΙ ιιΙ ία «ηβ^ναπε : $€ά εηηί ι» ερβ- 
(η/ιιιν ιιηα απηι αηΰϋΐή οεΜίύΒ ίρ$α %ηΐ€ηάηέΐΗ^ τ€* 
$Ηΐίαηΐ$9 •Μ 60 βηηα$ ΰοηίπίινίΛ ϋ€Ηά€ή9^ ρΐ€$α$ 
ίηια(ίίΗί$4 0$Η ν€ηίεη$ άοΜΟΜ α€ ίη*ρβταιοΗ ίΜεί• 
ρί€ηΐ€Τ ΐΗΗΐΐίαΜί. 5ίο ίΐ3(ΐιιβ β]ο• ΙηΐΐίΗαι ίΓβ8 βχ- 
&ΐΙηχϋ : ΟβίΜίοήη νοΓΟ ρΑυπβ «ϋΐιίηο (ϋ€ΐ)υ8 €3- 
8ΐιβ3Η8 83ρβΓ6 ά^Ιιιοβρ» (Ιοουίΐ, Ιΐ3 ιηβίκιι&ηβ, Οαν0 
«ιι^ιιαΜ 4« ρηΙιΗΗλ ραρρή «//Ι /α^κΑΠί. Αιΐ€0<|ΐιβ 
ουίΗ Τ1ΐ0ορ<ιϋυ8 ιΗςοΑίιάο ■ ριΗυ ]30ΐα1)υη«1ιΐ8 μ1- 
ν€Γ8α•ςυ6 Αυ{08ΐ3ΐη 8€•β 6ίβΓ«08 ιΐ6 63 ιΙΙηιη ίη- 
ΐ•ιτο^6ΐι ΜΐΗΐι ίΐοηκη ιη3η3 ρυΐοΐιτβ» ρορρΜ 4ίφι, ©ιλαις τ« κολλαΐς ύβρισίαις αυτήν £παντλών 

χαίιίβώλΐιΐν λάτριν άχολάστφ γλώτηΐ^ αυτήν άποχα- 

λών, χα\ 3 μα ίιεξήειτοΟς λόγους τόΰ παραπαίοντος. 

*Η 61 τέως μέν τ6ν .Ουμ^ν χάταστορεννύουσα, Ού 

τοντόέστιτ^ έξ ετοίμου Ιλεγεν, ώ βασιΛευ^ ού 

τνντο^ [Ρ. 58] ώς ϋχεΙΛη^ας συ • τφ Μ κατ- 

όχτρφμου ί^μτι^ άτετίζονσα μβτά των θεροΛαινΙ" 

δντ^ καΐ ζάς έκεϊσε τικζομέιτας ί^ώ»• Αέτ^ερις 

μορφάζ ΙΛ&Ι^ άχι/^γγειΛεν ά^ρόνως τφ ί^εσπότχι 

πάί βασιΛεΐ. Οΰτω μίν ο3ν έχείνου τέως χατέσβεσε 

τ^ βυμόν * τ^ν Δένβεριν δέ μετ* ού πολλάς ημέρας 

ιταιΚεΙ^ χαΟυποβάλλουσα πέπειχε αωφρονείν, οΟτω 

ιοως λέγουσα ώς μήποτε λέγειν περ\ των χαλών 

νινίιαν τινί. Κα( ποτέ παρά πότον έγχαυχώμενο; ^ οχολουίΑΠ^ΙιΐΓ, Ό^ιηάΒΜ (16ΧΙΓ3 ηιαϋα οΗ ιηιρο»Ιΐ3• 

χα\ τής βεσποίνης χατεπαιρόμενος 6 θε^^φίλος ήρώτα 36 8ίηί8ΐΓ3 ρθί^ΐ6ΓίθΓ3 Ι6η6ϋ8« Ταο€, ία€€ 4ε ρνρρί»^ 

«ίοΟτον περ\ αύτή^, εΕ πάλιν άρα τά xαλ^κ νινία ή ϊιιςυΗ, ο ΐιαρετΛίοτ. Αίςαβ Ιμεο ίΐ3 |;68ΐ3 8ΐιηΙ. 

μάνα ασπάζεται. Ό 51 το7^ χείλεσι τήν δ^ξιάν χείρα έπι6ε\ς ιωΧ τ% αριστερά τών δπιβθεν μέρων 

λαβωμένος• Σίγα, σίγα ΛερΙ τώγ ηνίων, άντέφησ$ν, βασιΛεν. Ταΰτα μίν οΟτω. 

ζ*. Και τίνος βΐ χατά πόλεμον άνβραγβ^ιζομένου, 7. Ρογγο οοιη ιηίίβι ςυίϋβιη, νίΓ ίη ΜΙο 81γ6* 

χεΙράτβ νεανιχήνχαΐ Τππον Ιχοντος βεξιΐν, συνέβη ηο»», ιιΐ3ηα ίοΠί ιΐιιυβ βηιιο 3||;ίΓι ρΓ£<1ίΐ08 68•βΐ, 

οοηΐί^ίΐ ΙΑΙ ϋυχ, «υΙ> <|ΐιο ιηΙΙίΐαΐΜΐΐ , 6]θ8 * οηοι 

3ΐη0Γ6 6»ρ6Γ6ΐΙΙΓ, ςΐΙΟ Ιβ 8θΠί66ΐ 1100 Γ3ΤΟ ΙΠΟοΙΟ- 
ηΐίβ 6ΐ3|ΐΙ3 6 ρΤβΗίΟ ίΐΙ6Γ3ΐ ϋΙΟΠΟΙΙΐηυβ 6ν386Γ9Ι. 

€υιιι 6Γ|{9 οΙ)ΐ3ϋ3 •βρρίυ8 |ΜΓ66ϋΝΐ• 3ΐηρΐ34ΐυ6 ιηβι*•* 

66<λΐ8 ρθ11ίθίΐ3ΐΙθΙ16 Γ6ρυΐ83ΐη Ι3ΙΙ16Ι1 ρ3ΐ6Γ6ΐυΓ, 30 

η6^ϋ6 νΐιη ηιίη38ςυ6 03 ^^Ι^ίΐ^οΐδ ηυίϋςυ3ηι εΟΙ 

66Γ61, 1)0111111610 |ζΓ3ΐΙυ ΙΟΟνίΊ, ηΐυ1ΐί9ηΐΙ6 3|ΝΙ(1 ΤΙίΓΟ- 

|ΗίΙυη) νίΓο οΙ)(Γ€θΐ3ΐ. ΜίΙθ5 ογ^ο ι!οιηί ρήτ&Ιυε 

4 τούτου δήτ&ν στρατηγών, ύφ' δν έτέλει ό στρατιώ- 
της, Ιρωτι ΐιατασ^τεθήναι του Ιππου, ύ^' οδ δ άν- 
θρωπος σέσωστο χαι πολ^.άχις• έχ Οανάτ&υ έρύε;ο. 
Έπε^ γουν τούτον πολλάχις έξαιιτησάμε^Λς πάβί τε 
'τρδποις χα\ χάρισι (χα\ γάρ ύπισχνείτο πολλά διδό• 
\αι τφ άνθρώπφ) άτιέτυχε τής αιτήσεως, ήγε δ^ 
ψα\ βίαν δ στριτηγδς χαι ού5' ούτως είχε τδν ύ π- 
α χούοντα,διεδέξατο τούτον τη; ίς ί^Χ^νλρχήςι πολλά 
Ραγηοι.. 6 η. ^IΚ. 1(17 ΤΙΙΕ0ΡΗΑΝΕ8 εΟΝΤΙΝϋΑΤϋβ. 1Μ 

έΐ6|6ΐ»»1 ηο «ςηηπι ίη (ΙβΙΐΰΓιβ 1)&1>6ΐ)αΐ. ΡΙυχοΓβΐ ίη- Α χα^ πρ^ς τ6ν Θ<6φιλον χοιτβιηών «οΟ 4ν(^. ^Ην ΙβτΊηι 1οι»|;ιιπι Ι6ΐηρ08, €θΐη ρλΐΐιιη ςοΜίΑΐη «ιηα- 
ΗιΓΝΗΐβ Ιιοηίηβιη ηά Μΐυηι ρΐΌνοολΓ«Ι, ρΑΓίιη) νβΓΟ 
βΐηιη 1Β0ΒΓ0Γ6 €οηββ6Γ6ΐ« 1111 ΠΙίβ ΓβΓ6 «οΰίϋίΐ ςυο» 
«<Ιν€Γ8ΐ ΓοΓίιΐΜ άίκ βΙΒΰΙΐ. €οηΐί|[ίΐ Ιΐαςυο αΐ ςυο 
ΐβηροΓβ Ηΐβ 8(1ν6ΓΜ ΓοΠυιίΑ ρΓ6ηΐ6ΐ>ΑΐαΓ, ΤΙιβο- 
ρΐιίΐιι• «ςιιοπι ^βηβΓο^υηι ςυ»Γ6ΓβΙ ; οιΊι&Ιβςυβ 
Ηΐΐ6Ηι ρτίιηοΓβ• οιηιιβΒ 80 ιη9ΐκ!»ΐΓ8Κα8 8θα (Ιυϋββ 
6]ο$ιιιο^ί βςυιιιη ιΙΐΙί^βιιΐοΓ ςηβΒΓβΓβ «Ι »<! ββ ιηίΐ- 

ΙβΤβ ]ΐΐΙΐ«Ι. ΡΠΜΟΓ λΓΚρΙ» Ο€0λ8ΐθηβ Α ΤΙΓΟ τβΙ ίη• 

υΗο λ1)1αΐυιη βςυαιη υΐ Γβπι βυ&πι ΙιηρβΓΑΐοπ ηιΗ- 
Ιΐι. Ηθ€ €Γ!ιη6η, 6( ϊιx^ βςυί &ηιΙ•βίο. Οη« ν6το 
ΜΙία λΙκ|υι ηβύΜβΙΙλίβ Γ6ΐ>α8ςν6 οοηβΚβΓηΑΐί• 
]υ886ΓϋΙ ίιηρβηιΐοΓ ιιΙ οιηηββ ςαον{8 ιηο<1ο ιηίΗιίλ 
Μίαΐι λ(Ι ΜΙνπι ρτοθ€ί8ΰθΓ6η(υΓ ; ςαο ίαοίαιη ιιΐ ουν ό βτρατιώτΐ|; Ιν έαιιτφ, χα.\ τ^ν ΙκίΜν ΙχΜ^ 
έντρύφημα. ΙΙαρψχ<το €1 χα\ χρόνος Ικαγ^ς» ό '96ν 
ΜρΛ πρ&ς πόλιμον έχ φΟιον<ιχ(ας χ«λΜν« Αλλ^ι χβΑ 
χαταδαπανων «ύτλν, οίκ φΐλ«Ι τοΙς ^ατνχοΟσι (€«» 
νώς. Έγένβτο ,ουν Γππον ΑγοιθοΟ ζήτΐ)«κ π»ρά βίο*» 
φΟϋου χ&τά τ^ν της δυστυχίας χαιρ6ν του ύηΒμός * 
δι& χα> βιΑ γραμμάτων πάντας έν τέλιι χα\ άξιύ^ 
μασιν άνκρευνων (χέλιυβ τοι^νδβ χα\ τ•ι4ν6« &ιι»- 
στιΐλακ αύτφ. "Οθεν λαβόμβνος ό στρατηγός αφορμής 
&φ8(λ<το του άνδρας τλν ?π«ον χαΐ Ακοντος» χαΐ «ρ&ς 
βασιλέα ώς οίχείον &ιιέσταλχ&ν• ΑΟτη ^^ α1τ(α, χα\ 
του ίππου δλ ή στέρησις. Έκε\ δέ χατά τιν» ιηρι* 
ιεέτβιαν πάντας Ιχέλβυσιν ό βασιλ«2)ς« χα\ το()ς οΐφ• 
δήιοοτε α1τ(^ ηηαυμένους, έξιέναι κρ^ «Αβμον« 6ί€ ο«θφΐβ ι^βΜΡΟβί Ηϋθ8 βςυι ρηββίϋιο ηυ(1αΐυ8 χα\ τ^ν Ανδρα τούτον (ξβληλυθάτα ίπιηυ βτ•ρούμ«νον ίιιΐ€Γ ιηίϋΐΑίιιΙιιπι ιΐθθΐ08 8ΐΙ, ΓβΙίοΚΑ ρ^υρβΓβ ¥ί<1υ2 
Η 1ϋ)βΓΐ8. Οιιί(1 «τ^ο ιηαΚβΓ, οοιη 61 ΙιηρβηίΟΓβιη 
ΑυΓ68 ί«6ϋβ ρηκ1)€ΐιΐβιιι 61 ]0Γΐ8 λο ββςυί Ι6η&€6ΐη 
■ιι<ΙΪΓ6ΐ « Ιη[^6ηΐΗ}υ6 νίΗ άβ8ΐ(ΐ6Γ!ο 0;ι(γ&γ61, ηβο 
1μιΙ)6γοΙ ιιΐΝΐ6 Η1ΐ6ΐ1β «ά νίοΐυιη η60β58^Γί2ΐ 8υΙ)ΐη1- 
ιμΑπικΙΤ ΙΙγΙι^πι τ^ιιη ρβΐίΐ, αο ΤΙιβορΗΠυπι, 

4ΙΙΟ άϊ^ μΙ ΒΙ«ΰΙΐ6Π)Μ 6ΧΙΓ6 8θΐ6ΐ>3ΐ, ΤΙγΙ ίρ$0 

βςιιο ΐΜίιΐ6ηΐ6ΐιι 6οη8ρί6ϋ«, Ιη ^βηυα !ρΓ060ΐΐ)1>6η8 
€^>ηΜ|ΐΐ6 26 ίΓβηιιη «ςνΙ Ιβη^ηβ 8ΐιρρΐ6ΐ 6πιΐ, 
ϋΜ6ΐ^οβ1ιυιΐ6βςιιιιΐΒ 80001 6886, 066 βϋιιιη ςΐ]9ΐη 

Μΐη ΐρΜίσΐ νΐΗ 94 >>^^* ΙΙ«6ΐ0Γ6ΐη 6886. Ιιι {ίΐα-^ 

ροΓβαι 6(11 ηορβηίΟΓβηι ίΑΐ^βιιβ III» ηΐη1ίβι*ΐ8 Ιίύα^ 
€ΐΑ;•τβΐΗΜβηΐΙυ*4ΐιβ ηιΐΓ•ΐυ8, η66 ^πιιη ςιι» «11- 
0€ΐΜ«ΐατ ςυΜφΜηι ίιι(6ΐ1ΐ9βη8 , ίιιΐ6τΙιη (|υΙ()6ΐη 
Ηηβή ιηοΙίβτβΒ ίιιΙ)6ΐ, άιια \η ρ»Ι«ΐίυο8 !ρ86 τ6- 

|ίΐί$86ΐ• Γ«ίΙΟ ίΐ«(|06 Γ6ν0Τ8ΙΙ• ί6ΙΙΐΙΐΙ8ΐΑ λΟΟβηβϋ. 
ΜΟΧ ίΐΐΐ ρΠΜΐΟ 681» <Ιθ06ΐ4|ΙΙ6 ΟΟΙΒΙ» 0ΙαΓ6 , «Ο 1^10 
0010601 6Κρθ»ϋ• ΙοΙ^ ία^ΟΘ Ιηΐρ6ηΐ0Γ ρΠΒΐΟΓ6ΒΙ 

8ΐ8ΐί» 61 ό» 6(100 86Γίΐ6ί ίηςαΙπί. 111ο «οΐ6ηι οοη 

»1ΜΙ0<Ι6 Οβ€ Ρ6Γ ¥110 06 ΠρΟΙΟΠΙ, 86ά 61 80» ΐΙΟΠίΟ 
αΟΙπηΟΟίΟ αΐί8ΐ886, ρΓ04ΐθ6ΐΐ0Γ ίο 0008ρ66ΐθη 010• 

υ«η ι<6υηι ιΐο νΙ ρ6Τ06ΐαη«Είο8 αιοο ρινιοτ ο8ρ66ΐο 
Ιΐ8ν<1 &ίΙ»Ι ί»ιθ <1β ιη6θ(1θ6ΐο ΙιΙοικΙΙτΙ ; σιοοςυο βορ• 
ρΐ6χ. ηιί86Γ8ΐΜΐ6πι Ιο 010(1001 Ι096Ο8 «Ιςοο 6)ο1ηιο 
ίοιροΓΟίΟΓίβ ρ64]ΐ68 08ΐΗη{ίΙ• ΟομΙ ΐΟαι 1116 τ νΐΗ 

ϋΜυΙΙΟΐΟβ νί(Ιθ» 01^06 1ίΙΐ6Τΐ8 Γ8ΐί8 ρΟΠίΟΟί^Β 

Ιι^^Μίιοτ'ια 40081 ΙοΜ ΜοήΜι» οοοιςοο οιβ^Ι- 
«ΐΓΟίο ηιονοί; οίςυο ίο οοοι ηιο4οοι ]υ8ΐο ΗΙΙαβ Αγαθού Ακήγαγε της ζωής, γυνοΣχα «αταλιλοιπ^α 
χα\ τέχνα πτωχά« Τ( ο&ν ή γυνή; Κα\ τλ φΐλήχο•ν 
άχούουσα του βασιλέως χα\ φίλο^χοιον, χα\ τφ τοό 
Ανδρ^ φίλτρφ Ιχχαιομένη, χα\ τοΓς τέχνοις δχως 
χαι χορηγοίη ούχ Ιχουσα «Α «ρ6ς ζωΐιν» τ^|ν βασι• 
λεύουσαν χαταλαμβΑνβι» χαΐ τδν ββ^ιλον, έν ^ 
ήμέρφ βΣθιστο κρΙ^ς Βλαχέρνας ** Αιηέναι» τοίϊτονΦή 
του Ανδρος αυτής ίιιπον Αν«6α(ν«ντ« χοτιδοΰσα, 
γονυκετοΟσα χαΙ χατολοφυρομένη 4δέ<το του βασι- 
λέως, τ^ν χαλιν6ν του Γκνου χατέχουσα» [Ρ, 59ΐχαΙ 
άνεδίδασχεν πώς αυτής τε ε(η 6 Ιηπος» χαΐ σύις Αλλος 
τις. Αλλ* αυτός αΓτιος της του Ανδρός σφαγής• Έχ- 
τ^λαγής ' οΟν 6 βασιλεύς γενόμενος Ιν τ^ ιια^^ησ(^ 
της γυναιχός χα\ ηεριθαμβής, χα\ των λεγομένων 
εΕδώς ουδέν, τέως μέν αυτήν ταμιευθήναι διωρίσοτο 
τής αύτου Αχρι Ιπανβδου προς τΑ ΑνΑχτορα» χαΐ 
χαλεΤν ταΰτην χα\ δή * έφησεν τήν γυναίχα μετ« 
σπουδής έπαναδραμών * χα\ ήδε παρέστη εύΟέοις^ 
έχδιδΑσχουσάτε πΑντα χα\ διεξιουσα σαφώς. Κελευείι 
οΙ»ν τόν ' τε Αφίχέσθαι τλν στρατηγδν δ βασιλλ«>ς» 
χα\ π•ρ\ τοΟ ίππου ζήτησιν ποιεΐ νεανιχήν. *0ς δ* 
οΓχοθεν δ στρατηγός χα\ ούχ Αλλοθεν, Αλλ* ούδ* Ιξ 
Αρπαγής τδν Γπττον Αποσταλήναι διεβεβαΐου, παρ- 
έστη ? ι χατΑ πρόσωτιον τήν Ανθρωπον Ιλεγχον των 
λεγομένων χα\ χατήγορον. Ούχ £φερεν οΟν δ στρατ- 
ηγός τφ ψςύδει χαταλαμπρύνεσΟαι τήν όψιν τής 
γυνόίΐχός Ινορων, χα\ Αμα Ιχέτης γίνεται ελεεινός 
χα\ του βασιλέως τους πόδας λαμβάνει μετά χλαυ- 86016011^, 06 (|θΜΐ1ορ6Ν ίοίςοο• Γθρΐοτ68 0(118861, ^. Ομού. Τί ο3ν δ βασιλεύς ; ΈχεΝην μίν τήν γυναίχα 
€006ΐί8 ΙοοοίΟβοίΙ• μετΑ των αυτής παίδων Αδελφούς Ιξ ίσου χα\ χλη. 

ρονόμους τής έχείνου δε<χνυβιν όποστάονως, μεΟίσίησί τε τής^ Αρχής αυτόν, χα\ πάσι χατάδηλος γίνε- 
ται ή διχαΐα χρέτις α^τον χαΙ τό προς τοξ»ς Αρπαγας φίλαπέχθημον. 8. Ν€€ ΠΐΙη08 88(1ίβαί8 ΟρΟΤΟβΟ 6Χ8ΐηΐ60(Κ8 80801 

; ί1ΐ6 (1ΐ1ίβ6θΐΐοαι ρΓοϋινΙΐ. Γι(80ΐ α?Ι»ΐ8 ομιρο», <ιυΙ 
ΟοιμίΙίοΓΟβ 088601, Ο ΙοΑΟοβηοΐιο 6χηΙί•ε808, 

€108. νοίοΐ 86ηΜΙ0Ι »1>8ΐ6ηίΐ» 6»φΐ6 ΟΐΐίΐΟϋοΟ 6001 
ΡΟΓΙ ροΐ6ΐΐΓίΐθ4ία6 ΟΚΐΙΐΙίΐ 01 «^6 06ΐθ60ρ• 8ΐ> 1ιο• 
8ΐϋ>Ν8 6Ο0866Ο(ϋ ρ088ΐΐ11; Ι|θΙ βΙ 8β 1)0616008 6)08 
ηοαίΟΟ ΙΗΐ6Τί$ 6ΚρΤ6880Ι0 06ΐθ^ί ΠΙ6ΠΙ0Τ10 ΓβΐΙ- η'. Ούχ ήττον δέ γε χαΐταί; οίΑοδομαίς έγχε (μένος 
τήν έαυτου Ιδείχνυτο Ιπιμέλειαν. Τε<χη τε γΑρ τά 
χθαμαλώτερα έχ βάθρων Αναδειμάμενος, τό γήρας 
ώσπερ Αποξύσας χα\.πρός ΰψος μετΑ χΑλλους Απ- 
Αρας ^, Αβατα πΑντη πεπο^ηχε τοίς έχθροίς , Α χα\ 
μέχρι του νυν τήν τούτου προσηγορίαν Ιμφα(>οϋσιν 
έγγεγραμμένην Ιχοντα έν αύτοίς. Ού μήν δέ Αλλά VΑΒI^{: Ι.Ε(Γη0ΝΕ8. ** ΙΑαχέρναις Ρ; φΐοΑ η686ίο «η Ιοθατογ ΓοΙΙηΐιιιη ίΙΙαιΙ ρ. 71 1> :πρ^#ς τφ χαταπροδόντι τούτον .ατρ»• 
Ευματι διεσω(Ν}σχν. • εκπλαγείς β. ■ χαΐ δή] τότε δή ? • τ^>ν | αυτόν ? * ΙξΑρα; ? ι_ 109 ΙΙΒ. III. - ΤΗΕΟΡΗΙίυβ ΜίεΒΑΕί» ΡΙΠυδ 110 $λον έχεΓνον τ^ν χώροΊ, ξβνώνα τήν Ιχλίνου φέ^ντα 

^ροβηγορίαν, χάλλει τβ χάλλκ^τον χα\ μβγέθ» μέ* 

γιστον, κύκνουντβ χα\ εΟοπτον, δι* ών τ& φθοροποιά 

μίν παθήματ* &ποχλύζθνται , τά σωτηριώδη (Ι 

Ιιηγίνονται ^λεξή(Αατα, χατεσχεύασβν. Ούτως είχεν 

&χεΓνο; πρ^ς περνάς. Πλ))ν 9τι γέ φασιν αύτέν κοη 

χάλλει θ£ραπαιν($ος της Θεοδώρας ;&λέντα σνμφθα- 

ρηναι αύτ{» ^^θύμως τέτε βιουντα' έιτε\ γονν 

^τθετο της έχ του χαλου ^ιαμαρτίας, χα\ &λλως 

ο6& τήν Θεο&ϋραν τοΰτο λαθοΟσαν, χατηφίώσαν ^ 

χαΐ αύχμωσαν χα\ στυγνάζουβαν, Ιχτοτε έξειπεΤν 

αυτ^γ Ιπομνύμενον χα\ φριχτώς τάς χεΤροις έ^βοιί- 

ροντα ηρός βεόν ξ μήν τότε χα\ μόνον $ιολισΒεΙν, 

χα\ συγγνώμην έπιζητείν παρά της έαυτοϋγυναιχός. Β ΙΐΜίςιβ β»» Ιοβοη «ηαηιΙ&Μν ΗΚ€ «Ιοκιοη Ιιοβρί* 
ϋΐβιη ΒβοΗΜ ριιΙεΜΐ«(ΐΜβ Ιη^βϋΗςαβ •ΐβρΗΐιΐάνιιΐ6, 
«ητΐΒ Μΐιι1>?βιηφ Μη«ηο& Ιι^ΐΜΐιΐβη ρτοβρΜίιιβ, ιιιο 
€1 ηοηιΐΜ «οη<1Ί<ϋΐ; ςνίΐΗΐβ ι^Ιμη ηοχί» ρ8»8ίοη6β 
ηιοΓίΝΐιιιβ βΙίηΜΜίιΐιΐΓ 10 η1ιιΙ•ηΐ τβιιΐ6(η8 ρηβ- 
»(«ηΜΐΓ• Εο ιοιΗο•! «ιϋιιο «Τ{• 8€6τΜ «ϋ^ΐιιβ 
#τ^• ΛΙβοι ςνκλβίιι βαιη φΐηΐιίοςοβ . οοηι Ιβηο 
ρ•ιι1ο Ιίοβηϋα» ήνν^Ι, βαΙη» βχ ΙΊΜο^οπβ ραβίϋ» 
βρβοίΑ €»ρΐαιη, εβη β• ίοΒ^^ΐαηι €8Μ : «Ι νΜ ια- 
Ββη 86 λΙ> Ιΐ0•68ΐί ΐΓϋηΗβ λΐιτβρίαη τΜιΐ, 86 λΐιο- 

Ι|ΙΐΙ η66 Τΐΐ60<1θΤ30> Τ6ΐη Ι«ΙβΙΙΐβ86 (6ΐΐί ΙΙΙΓρβ Γ8Γΐΐηΐ8 

ίιΐ96ΐι46ηι ΒΜΜίίιίηη ΐ6 8ςα8ΐοΓ6ΐιι Μΐίιΐιίηυβ θοΐο- 

Γ€ΐη 8βΐ8ΓΓ6ΐ), 1•Γ6]ΐΙΠηΗΐθ ΙΙΙί 60ηί6881ΙΠΙ 6886, ΠΙ»• 

ιιίΙ>ιιβφιβ (Τ6αΐ6ΐι<1ιιαι ίη ΒΦ^ιιηι ηά Ββοπι 8οΜμΙ« Ορ^ τούτοις ο!χ6ν τίνα χα\ άνάχτορα τοις Ιαυτοΰ 1)Α€ 86 άαηΐβιυΑ τί6φ Ιΐιρ•αιη βηηηϊηο 8ίΙΙπη8886ν θυγατράσιν καρ;^^ τ6ν ο!ίτω χαλούμενον χωρον τά 
Καριανοΰ ικλουσί^ χειρ\ έξανέστηοέν τε χα\ ήγειρεν, 
ύν λείψανα τίνα χα\ χολωνο\ της [Ρ. 601 ^Χ^^νων 
μν^,μης μέχρ'>ς Ι^μων διασώζονται. 

•^ ΤιτεΙ Λ ικαλαιψ Ηει Ιπομενος Ιβούλετο τοΙς 
τ^ Άγαρ χά τής αΰτοχρατορ(ας ιτοιήσαι χατάδηλα, 
ελι ΙΙ^χο(νωνοΙ)ς ευφροσύνης λαμβάνων, είτε μβίλλον 
τφ φοβερ^ς μίλλειν ύρ^Ιβθαι αύτοίς, πρ^ς τήντοιαύ- 
την άξιον θίαχονίαν κρίνει Ίωάννην τ6ν τότε μίν 
οΟγχελλον, αύτου & πρότερον, ώς Ιφθημεν εΐιεόν- 
τες, Μάνχαλον. Πολιτιχί^ς γάρ ευταξίας τούτον 
«λήρη τυγχάνοντα, οΰ μήν δΐ χα\ τ|) αίρέσει τούτου 6ΐα8ςιΐ6 ΜϊαΙ Λ 6ΐ ▼6ΐιΙαη ρ6ΐ6Μ. Αά Ιΐ966 ήϋ' 

ηΐαΒΙ ςν80Ι(|8ΐΙΙ 66ΐ86(|1Ι6 16618 86 ρ8ΐ8ΐΐ8 β1!8ΐ)υ8 

81118, Λά Ιοουιη ςοεηι €8Γ{8ηί 4ΐ6αιη, Ιη^ηΐΙ 8ΐιπι- 

ρΐυ 6Ζ84ΓαΧΪΙ Αΐ^^β 6Γ6«ΙΙ ; 4|ΙΙ0ηΐΙΙΙ 1|86Ι6ΙΗΙ8 ΓβΠ- 

(|αί« λΐΐςυ» 8ΐςιΐ6 ταιίοη ιιΐ6ηοΗ»η 6Μ86ΓΤ8ηΐ. 

9. ΟϋΙΑ ν6Γ0 6Ζ 8ΙΙΓμ|ΙΙ• ΠΙΟΓ• 68 φ18Β βΠΙΙΐΙ 

8υ|(ν8ΐ8$ ιη8]68ΐ8ΐί8 ίιηρ6Γϋ<|«6 ΗοηΜί Τ0(6Η8Ι 

Α|[8Γ6Χΐί8 €<ΜΙ8ρί6υ6 18661^ 8ίτ6 «Ι 1»ΐΗΙ« 806$08 
8|ί81Ιΐη6Γ6ΐ» 8ίΤ6 ρθϋ418 Οΐ «ϋί ϋ1ί8 161Τ0Γ6ΙΙΙ Μ^^^ 

Γ61• . ίάοηβαη ίοάίο»! *ο ύί§ιιιιπι ΐ|ΐιΙ ΐ8ΐΗ»ιιιοάΙ 
ιηυηυ8 6Χ96ςΜΐιι? ^ο•ηΒ6ιη Ιοη 87Α€6ΐΙοιη φΛ* 
<Ι«ΐ6 8ηΐ68« III ιη 8ΐφ8ήοη1>ιΐ8 άίιίΜ«8« ρ•«66ριο• 
Τ6ηι• ΥίΓοιη φφ η8ηΐ(|ΐΐ6 οίνϋίβ φτ4Μ8 οΜίιροΜίι^ συριπαραμένοντα, Ιτι γε μήν χα\ τ^ πρώτους άντι|&- ^ (ΐ| $οΙβοΙί& ίη8ΐηΐ6ΐί88ίηΐοΐΒ, ^οβφΜ ^9Τ68ΐ8 ς«Ι8ΐη ^τιχοΰς λάγους χεχτημ<νον δραατήριον, ήγάπα 
ο&τος Χ9ά διαφέροντος των χατ* αύτδν απάντων 
Ιβ<μνονεν* οΤ» δή χάριν χα\ «ρδς τ^ν τ¥^ς Συρίας 
άρχοντα Ιξαπέβτειλεν, άλλα τε δούς αύτφ πολλά οΐς 
Οαηιμάζεται ^αιλεία Τωμαίων χάΐ των αλλοφύλων 
γένος έιττόηται, προαεπιδοΟς δλ χα\ χρυαίον χεντη- 
ναρίιον. τεσσάρων * ύκερβο^νον ποσότητα. *Αλλά τά 
μίν τφ άμεραμνουν^ ώς δώρα άπέσταλχεν* τ6 χρυ- 
βίον Α, ώς είη τφ Ιωάννη ε(ς φιλοτιμίας Ιπίδοσιν, 
ΙπιΒε(ξΗϋς τε χάριν άμα χα\ αυξήσεως * εΐ γ^ρ άμ- 
μαο δ€χην δ αποσταλείς τδ χρυσίον Ιχει σπείρειν ώς 
βοόλεΤΒΐ, πολλφ δή που μ3λ).ον τ6ν άποστείλανΤα 
έιιΐ πλοντου * θημώνας θαυμάζεσΟαι χρή. Αιδ χα\ 
βχεύη πρ^ς τούτοις δύο Ιχ χρυσού τε χα\ λίθων τεο- Ηΐ6 €θΐ6Γ6ΐ ΙθΒ96 Ι6ΐι«06ΐη^ ΐά 1ι«6(|ΐη άΙβραίβηϋΙ 

86ΐ^Γΐ8 86Γ6ΙΙΙ9 €«88 ρτίαΐί8 <ϋΙΙβ6ΐ>8ΐ, «6 ρτ» θΟΙ- 

ηΊ1)α8 8111 ΟΓάίηίβ ηιιίηο ίη 1ιοιΐότ6 Ιΐ8ΐ)6ΐΜΐ• Μ 

Ιΐ«00 ίΐ8<|υ6 680881» 6ΐΐ6ΐη 8(1 6}^^β8 ρΗΐΙ6ίρ608 16- 

Ι^?||» ουίΒ «Ιίιι ρΙ«η ίΐϋ ιτΙ^μμ, ΐ|ΐιί5ιΐ8 ΙΙοηΐ8- 
ηιιιη ΙιηρβΗιιιη μιί 8ύσιίιιιΙίθΒ6ΐιι 60ΐΜ6ί8τ{ι βηβηΚ 

β6|Ι88(1Ηβ ίΐΙ 8ΐΙΐρθΤ6ΙΙΙ •ΚΪΙ» ΙΐΙΟΙ Τ6ΐν 6(18» 81Ι|1 

ϊαυη6η88ΐη 8ΐΐ8ίΐιΐΜΐη, 61 ςϋ» Λψή 66Ηΐ6ΐΐ8Ηι ςαι- 
ΙΙ16Γ 6Χ66ϋ6Γ6ΐ• Τ6ηι>8 ρτΙ•τ« Ι|ΐι1ά6η ηι«η6τΐ8 Ιθ6β 
8αη6Τ8ΐιιοιιιΐ38 11118811 : Μΐ1ιβ8 ν6Τ0 8ά ΐΜΐιηΙβ αηι- 

1110088 6ΐ4ΤβίϋθΒ68 8ρ6018ΐΜΐΙ , 08ΐ6ηΐ8ΐ{θΙΐ{8Ι|Οβ 

0X086 εΐιοιιΐ χο χιιβ^ηάβ ορηίΐΝΐίε• Νιοι 8ί 61 (|ΐι{ 
ΐ6|;χΐίοο6 Ιιη(μΐ«Γ, ϋΐ8ΐ8Τ 8Γ6η« ρνύ ΚΜΐο βΟΓοιη 

1{θ6( 8ρ8Γβ6Γ6, ρθΐί•Τΐ 1θΟ|6 η8ΐΗΜΙ6^(|υί ΐΐ68ΐίΐΝΐνΐ|, λοτ8λ»ν τήν σΰστασιν Ιχοντα, & ή χοινή γλώττα χα\ ^ οΙ> (ΙίνίΐΙχΓυοι χοβτνοβ ίΐΗ{6ΐιΐ68ΐ|α6 ΐϊιβεχΜΜ 8ΐιι- μ43χαΟαρά χαλεΙ χερνιβδξεστα , αύτφ Ιπιδέδωχεν, 
πάντοθιν 1ξα(ρων τδν άπδστολον αύτοΟ χα\ χοσμών« 
*0ς 91) άφίχίόμενος χα\ τά Βαγδά άρτι χαταλαβών 
ΤΒοΧΛίζ μέν Ιφαίνετο Ιχ τ^^ς Ινδον περινοίας χα\ λόγου 
τον «ροφητιχου ', πολΟς δΐ Ιχ του Ιξωθεν ΙπανΟουν- 
τοςτύϋούτον αύτίρ χα\ σεμνότητος, ου μιχρά τίνα 
τοΙς άποστελλομένοις Χ3\ πρδς αύτδν φοιτώσι δι- 
Μ>ς9 μεγάλα δΙ χα\τψ βασιλεΐ τών Τωμαίων μόνον 
χατΐ£)ΰίΐ)λα. Έχ τούτου Ιθαυμάζετό τε» χα\ τδ αΟτου 
δι«ιιρ>>8ΐον Ιγ!γν£Το βνομα. *Αλλά πρώτον μίν άρτι 
τοΙς όρ(οις τών βαρβάροτ; ^ροοβάς εξέπληξε τε πάν- ροπ ΓΗίαηιι 68(• Ιύάηο 6ΐίχιη άοο υμχ χυπο ^βιιι• 
ιηί8ςκ6 οοιηρχοΐχ» ίρεχ 1ίιΐ|ΐι• τοίβαή μ ι|198 Ιη- 
ροΓίΟΓ χίΐ 6γ9606 ιΐίοΐχ χχρνιΙόξεσΜ (ηοβ ιηχΙΙιινίχ 
άϊΟΧίηυε)» ΡΠΒ16Γ6Χ (ΓίΐΜΐίΙ; ^οο 8«ΙΙ«Ι Ι8 ΐ8|;8ΐ«οι 
ΐη8(ρΐίΑθ6 |ΙθηΧ «ΙβΓΓβΙ χΐηιιο ΙΐΟΙΙ6εΐΧ?6ΐ• €•Μ- 
Ι|06 ΧάβΟ ¥61118861 86 Βχ^ΐΙΧ θίνΗχΐ6Χ8 {Β8Γ688ν8 
68861« ^16$\Λ 6Χ ΙΙ»6ΙΐΙ|Χ 8θΐ8ΙΙ&ί6, ΥΧεί6ΐΒί•ΓΜ»<|«6 

ρ6ΓίΐΪ8 οΙχΓαβ ]ιχ1ΐ6ΐαΓ« Λ^τ^% 4»ΦφΜ 6» ιΙΜίΗβ 
οηιηΐςιΐ6 6Χΐ6τίοη ουίια χο χκι^ίχχΐχΐχ; ιννι 6χΙκαχ 
ςηκίοιη 1)18 ^οΙ χά 86 ιαΐΜί 6886ΙΗ χυ^ φι• Ιρ8ί 
8ροη(6 οϋνίχπι ν6ηίΓ6ΐιΙ ρηκί^οηι, 86<Ι ΜΧ^ηΐΑοχ, VΑηι^^; ίκοτιοΝΕδ. 

* τισβαράχοντα πιβΓΚ • €οιηΙ)ΐ•Γ. • Γ.λούτοι Ρ., οογγ. ίη πιχη^ΐηο. ' προφορικού ? 111 ΤΗΕ0ΡΗΑΝΕ8 εΟΝΤΙΝυΑΤϋδ. 1ΙΧ 

61 ^11» ΟΒΒΙΒ 4α«1•χιΐ ΚοηΜηνη ΗηρΑπιίοτβιη χ "Μς, χα\ τής ' έρωτήνιω^ χάριν α6τφ ύπι^ντηχόσιν (!«€6Γ0ΙΗ. ^ Ηίη€ ίυί «(ΙΐΙΙΐυΐΐίΟ ΙθΙΙ{βΙ|«6 •€ Ι•Ι« 

ρ<ΓνοΙ«η» ηαηΐιιίβ €ΐ•Ηΐλ». ββίβηιιο «Μ ρτΙιηΐΗΐι 
ΙΙβι4)»Γοηιηι Οομ «ιΐί|(ϋ^ €οηοΐο• ίο βίαρστβιίι 
€%Μ ; βολ^αβ 4|υί βομοβ ρβΓΟοηίλΙίοη» €ηΜ ο1»• 
ν«ιη ίΐΐί ρΓθθ€4βτ6ΐΐ4* βΐ Ιιοο βοΐαηι, ηοοηκΜίο ίιη- 

ρβΓλΙΟΓ Ι]Β1>6Τ«( ΒΟ «ΐυΒΟΙ ρΤΟβρβΤλ ΙΙΙβΤΒΐυΓ ?λ)6- 

ΐικϋηβν ςυβΒΓβτβηΐ^ Βΐυιΐ€Γυπι &οΗςο6 ιιιοηΙβ€βιΗϊ« 
Μ €ορίΒ ίοιβηΐί 8(1ιιιίηΐίοηβ «ΙΜβΙΐΒΐ. Τοη€ §Βηβ 
1(1 1«ηΒ6ΐ€ΐη ΛΚΜά^Μ 61 ΪΑ 6θΐι•ρ60ΐαιη Μίοιίββι», 

ΙΠΐρβΓ940Γίβ Ι11ί.ΜΓ0Ιθη68 Γ6ΐθΓ€1Ι8, €011) ρβΓΟΠΙ•- 

ιβΙ» Γβίβαιοηί• ΟϋΜ Ιη (ϋνβτβοήοιη Μ6β()1ί. Εο• 
ςυβ ληΊαιο ιηοιίΑίο» υΙ Τ68 ΕοοίληΜ πΜ^ίβ αΐ9ΐ0ΐ8- 
ςυβ ββίΒΓΓβΐ, ςυΐβςυΐβ 8<1 βυη ςΜνη βι οββμ 
ιη•]0Γίβ πιιηοΗιτβ ΐΒοιηβηΐί Βοββόβτβΐ» •Γ(^ηΐ6υιη χα\ {Η»ς Ιχο( πυθομένοκς μόνον ό ^»σιλ<&ς, τ^ $χ- 
ψιλβίςι των βώρων χα\ του χρυσίου βαυμάσαι τουτ•ος 
|1^ο^η9^ν. Τ^ 6ή πλησιάσας τφ Ισμαήλ χα\ χατΑ 
κρόοωπον στ^ις^ χα^ &καγγβ(λας του; Ιχ βασιλέως 
λύγους αύτφ, Ιπ8\ άπηγγέλχιι, &7»ισι κρ6ς τ& &να* 
«αύσεως χαταγώγκον. [Ρ. 61] Μβλλον 5έ χα\ μ^λον 
βουλδμβνος Ιξάίραι τά 'Ρωμαίων πράγματα, τους 
ίφ* οΙ^Βηποτοΰν αΐτί^ ιερ^ς αύτ^ν φοιτώντας, με- 
γάλη τι χα\ μιχρ^Ε» σχευύς τι άργύρεον χρυο(ο9 
πληρών έχάστφ (πεΦίδου φίλοτιμοΰμενος. Κα( ποτβ 
Η τοΙς βαρβάροις 'συνεστιώμενος των είρημένων βύο 
χειρον{«τρων τοΤς ύπηρετουσι παρήγγειλεν άπολέσαι 
τούτων Ιχουσ(ωςτ6 Ιτερον,δεΙςύτςηρεσ^αν Ιχέχτητο. 
'Ος βΐ θ ρου ς τις ούχ άγεννής έπ\ τζ άπωλεί^ τούτου νΒΜαΙυη «ογο ηαηιπιίβςαβ ρίβηιιιη ηινηίίΐοα «ί ^ έγένετο, χα\ ιτάντες οΐ βάρβαροι τψ χάλλει τούτου ΐΒΓ{Ιΐίοηβ ΙΗ|Ν161»ΒΙ. ΟοΒίκΙο^υβ νβπ) 6οιηιηνιιί 
ηιβη•λ €ΐΐιη ΒαγΙ^βγΙβ «ριιΐΜΐ• ηοΒίΙυτίοΓΟίιι, ςυ» 
βΐιίηυ», «ΙΙβΓίΗΒ ου}α§ ίΙΙι αβα» ίη ιηίηΙ»ΐ6τίο 6ηΙ, 
ηιίαϊΒίτίι ρΓ»€ΐρΗ υΐ οοοΒίιΙΐο •ιηίΗβΐ'βοί• Ταιηςαβ 
ήθη ΐ6τί οΠλ ΐ«Γΐ>λΐΙοη€ λο εΙλίησΓβ, ςυοά βΙο ϋΐνά 

•ηίβΙΙΙΙΙΙ €8861, Ι€ €001 0ΙΙΐη68 ΒΐΙΓΐ>«Γί ρΠΒ \8Ι8ί8 

ριιΙβΙιΗιιιάΐΜ 61 ΐ6ρσΓ6 Ιη(ΐ;6ηϋςιΐ6 ρΓ6ΐίο, ]80ΐιιπΐ]η 
«ΚΓ6 Ι6Τ6Μ68, Μΐΐΐλπι ηοη άί1ί|^6ΐΗι>ιιι ηακΓβηάο 
λάΙιΙΙ)€Γ6ΐιΐ» «69 οαοά Βίαηΐ, ηιιΗιιηι ηοη Γυη6ΐιι 

ΐΒν6•ΐΙ([λΙΜΐθ ιιιον6Τ€ηΐ, «Ι ^οοά ΓΟΓΙΟ •Μ•1||ΙΙΙ 6Γ)ΙΙ 

Ιβ 1«€βαι ρΓθάίτ€ΐ, ίιιΐΗίηβ ΗΙβ ρΓοίβτΗ Βΐΐ6Γυσι, 

Β6Γ?θς«€ ηΐΒΒάΒΙΙΒ 114 ρτίΐΙ8 ίΙΜ Ρ6ΡΙΓ6 βΙΒΒΐ, (}αοά 
8ΐ6 νΙΐΒΤία• •6ΠΙΙ«Η «ΒΐΐίΐΗΙ6ΓΒΐ, 8&ΓΒ66η08 ίπ βίΒ- χαι τ^ σεμνότητι, Ετι γε χα\ τ|( μεγαλοπρειηί^ βε- 
ψημένοι τήν ψυχήν ηολλήν συζήτησιν έποιουντο 
χαΧΕρευναν, χαΐ ηάντα χάλων, τ6 δή λεγόμενον« 
Ισειον, ώς &ν εΙς φως άχθ{ τ6 χλαπέν, τηνιχαυτα 
οϊίτος τ6 Ιτερον ΙχβαλεΙν χελεύσας, χαΐ, € Τούτο Ια 
φθείρεσβαι, » Ιπειχών, εΙς θάμβος ξγε; τους Χαρά- 
χηνους, τήν τοιαύτην ζήτησιν αύτοΰ χαταπαύσαντος• 
*Όθεν χα\ ό άμεραμνουνης άντιφιλοημούμινος, χαλ 
τούτου βεύτερος δφθήναι μή βουλεμένος, άλλοις τ& 
βώροις αύτδν έθεράχευεν, οίσπερ αύτ^ ούχ ήλίσχετο, 
άλλ* ώς χουν αΟτοΰ χατενώπιον 1^(&ιπτεν, χαΐ * έκ•» 
εβίβου αιχμαλώτους έχατ6ν άρτι της φρουράς Ιξριγια• 
γών χα\ άμφίάσεσι χοσμήσας εύπρεκέσι, χά «ης 
ρΒΤΒΒΑ ηηϋ• 1ΙίΒ6 (10641^6 Βΐη6Τ8ΐηηυη68 6( Ιρεο ^ σΙχμαλωσΕας περιελ^μενος ^άχία. *Λλλά χα\ οίτος ΠΜΙΒϋ€Ι ΒΙ0ΒΙ6Β ΒΗΐΙ)ΐ6η8, 3Κ|υβ ίϋ €«¥608 Ββ ϋΙΙλ- 
ΙβΟΒβ ϋΐΐ ΐΒίρΒΓ 1ΤΜΐ6Γ6ΐσΓ, 6ϋηΐ (ΙθΒί8 Βΐϋ8 9β 
6ΒΒΙ ΒΟ€ΐρ•ΐ(ςΒβΓΒηΐ ίΙΙο 8ρΐ6αά0Γ6 ΒίΙΐΗ 6ΒρΙη8 681, 
Β6ΐΙ ΙΒείΒΓ ρΒΐν6Η8 60ηΒ1 ρΓθ]66ΐΐ), ΙΒΟΙ €8ρΐΐν08 
66ΒΙΒΒΙ ΓΘ66α8 6ΒΙ66Τ8 «)Β€^108 ΒΜ«ϋ8φΐ6 ΟρίΙΤΟ- 

ηιηι ρΒΒΒίβ οτΒΒίο ν68ΐιΐιι ΐΒϋοΐοε, ΒΐηρΙιιιη 86ί- 
1ί66ΐθίΐΒΒΒ8, άοΒΒνίΐ. ΥβΓυηι Ι8 ΐ|αο<|Β6 τλΐάβηυί- 
ιΐ€αι ΐΒΒάΒΐ ργο1ηιΙι|«6 άΒπιΙβ ιηαοιίΐ66ηιίΒΐη, ιβο** 
ηΐΗ ΙΒΒΙ6Β ΙΒΙ6ΝΙΒ τ<»ρυίΙ, ιάΐ^Ββ ίΒΐ«ιΙηι Ι1Ιθ8ςαί- 
άϋΛ ιφοιΜβ• ΙηϋΒΐΐ8(ΐΒ€ ΗΙ)6ηΒΐ6 |[•υ(ΐ6Βΐ68 8ριιά 

86 Β6ΙΙΜΌ8, άθΒ66 ίρβ6 ρΒΠ• ίΒ€{•1, Γ6(!ϋίΐΐ8ι|υβ 
Βΐΐίε 86ΓΒ66Βί8 ' 6ΐΐρΐΙνΐ8 Ιΐ0866 ΚοΒίΙΒΟβ Γ66ίρί8ΐ• 
Κ68 816 ΐΓΒΒβΒΟΐΒ 8ΐΒρθΓ6 β8ΓΒ€6ΙΜΐηΐ ΒίΚίοΊΐ. Ν66 
{ββΙ ΙΙ( Ηθ8ρίΐ6, 86ά «Ι άθΒΐ68ΐΐ60 Β€ 0606882110 έΐΕήνεκ μίν πάνυ χα\ άπεβέχετο του βιβύντος τ6 μι- 
γαλόβωρον, ελάμβανε βέ ούβαμώς, εΙπων τούτους έν 
άνέσβι μέν τέως χα\ έλευθερΙ^ μένβιν παρ* έαυτοίς». 
μέχρις άν τήν άντισήχωσιν έξεργάφηται, χα\ άλλους 
αΙχμαλώτους Σαρακηνούς έπιβους Ιχείνοις %ο\ίς 
ημετέρους έχλήψεται. Τούτο γοϋν γενύμενον εξέπληξε 
τ&ν Σαραχηνύν * χα\ ούχέτκ ώς ξένον, ώς οίχείον άέ 
ηγούμενος τούτον συνεχώς μετεχαλείτο, χαλ θηοαυ* 
ρο\>ς έ^{χνυε τους έαυτου χα\ τά των οΐχημάτων 
χάλλη χα\ τήν αύτου σεμνοπρέπεκαν, χα\ ο&τως ^ 
τιμών γε τούτον έφαίν&το, άχρις Λ μεγαλοπρεπώς 
πάλιν πρ6ς την Κωνσταντινούπολιν Ιξαπέσταλχεν• 
*0ς χα\ πρ6ς τ^ν βεύφίλον άρτι έξεληλυθώς, χαΐ τά 
της ΧυρΙας πρ6ς αύτ6ν βιεξερχόμενος, Ιπειβε τά τονί ΗΙο ΒίΒΐΐΒίοτ» 6θηΙίθΒ6 Βά 86 ίονΙΙΒΒ8, 8αο8ΐ|ΐΐ6 ΠΠ Ό Βρύου άνάχτορα πρ^ τήν τών Σαραχηνών χα«α* ιΙμβββγο• 61 άοηοηοι 6ΐ69•ΒϋΒσ), βο 8ΐ ςοίά αν- 
(ΙΜΙΙΒΒ 960Ι&8 βιοΗΙηι8 ΙηΙ^ΐΜΐΙαΓ, ▼!86ηάαοι ο$16η- 

ϋβίΝΜ; ΒΟςίΜ ϋΙΐΙΒΙ ΤΐβΙΚ 681 Ι)0ΒΟΓ6 Οθΐ6Γ6, ^υοΒά- 
ΙΙβφΙβ Β8Βρΐϋ66 ΓυηΒ8 ϋΟΒΒίΒηΙίΒΟροΠπΐ Γ6Πΐί8ΐΐ. 
ΚΒΥΒηΟΒ 'ΒΒΙ6ΙΒ ||16 Βά ΤΙ)60ρΙπΙΐΐΠ1 6Χ ΐ693(1θη6, 
Γ684Β6 ίΐΐί 8γΓ» 60ΒΓΤΒη8, 8ΐΙΒ8ίΐ ΙΙΙ Β176Ο86 ρ8ΐΒ- 

ϋΐΝΝ ΒΐΙ 8ΒΤΒ0βιιί€ΒΓΒη «άΙοΒΐ ΒίοιΠίΐυάίηβιη 6χ- 

ΒΙΠΜΜ» ΒΜΙβΛ θ^ΒΓΒ Β6 νΒΓί6ΐ8ΐ6, ΙΐΙ ηίΐΐίΐ ρΓΟΓ- 

80β ΙΒ νΐΗβςοΒ άΐνβηυηι ο€ουΓΓ6Γ6ΐ. ΡίχΓβοΐαβ 

ΟρΟΤΐ 6ΧςΒ6 ΙΟΒηηΐΒ Γ6ΐΒΐΙθη6 6Χ8ΜΐΙΐυ8 6$( νίρ 

ΡΒΐτΐ€ΐΒΐ ΒοηιίΒ6, ςοί 61 $ρ9Β ρ^ίποί» άί^ιΓίοΐβ ΓυΙ- σχευασθηναι όμο(ωσιν, Ιν » βχήμααι χα\ ποιχιλί^^ 
μηβλν Ιχείνων τ6 σύνολον παραλλάττοντα, έχ•Ινοι« 
τούτου παρισταμένου χαΐ χατά τήν 'Ιωάννον (ξ^ΓΊ* 
σιν τά τών Εργων Ιχπερατοΰντος, άς βνομα μ^ 
ΙΙατρίχης οδτω χαλούμενος ώνομάζετο, τ{ τών «Οι-• 
τριχιών β^ τιμ{ Ισεμνύνετο, τοΟτο μύνον περιττά- 
ρον Ιργασάμενος, τΙ» χατά τλν χοιτώνα ^Ρ• ^] μέν 
άνεγείραι ναδν εΙς βνομα ύπεραγίας βεσποίνης ημών 
Θεοτόχου, χατά βΐ τ6 προαύλιον τών τοιούτων πάλα* 
τ£ων τδν τρίχογχον να6ν χάλλει τε χέ^ιστον χλ\ 
μεγέΟει τχλλών διαφέροντα, χα\ τ6 μ^ν μέσον εις * "εζί; *ο«ς ? • χ*^• οιη. Γ. ΥΑϋΙ/ϊ: Ι.Ε(.ΤΙ0ΝΕ5. 113 ΙΙΒ. III. - ΤΗΕΟΡΗΙΐυβ ΜΚΗΑΕΙ.Ι8 ΡΙΙΐυβ. 114 

βνομ* του Αρχιντρατήγου, τά βέ έκατέροιθιν τούτου Α §6Ι)1Ι. ϋικιιη Ιιοο •ιιιρΚιιΐ Ιΐ8ΐ>ιιί( ΤΙιβορΙηϋ ηοΙΓ- 
•:ς μαρτύρων γυναιχών αγίων ονόματα. Ιίο, φΐο^ «ά 8»€Γαιιι οιιΐιιατίϋηι βυΙ) ίητοΰ^ϋοηβ 

«βηοϋββιπι» ΟοπλΪΑ» ικιβίηκ Οβι ββοΗΓΪαι Μοπυη »1βιη βΐ8ΐ?υιΙΐ, αΐ οι ΐβηρίαηι 99 Ιηεοηΰΐιυιη 
ρτο ΐΜίΧίί λίΓΐο (τοίυΐ Ιηρίΐοί λρβΜβ), 1οη({• ΗΙυιΙ ριιΐ€ΐιειτ{ιηοιη ϋο ιηυΗ!< ηιοΐβ ρΓβκβΚβιηβ• Αο ιηβάίλ 
«1111(1601 ροΚί€ΐι• €<Βΐβ»Ιί$ ΒΐϋιΐΗΒ ρΗη€ΐρ•9 Ι1ΐ€ΐΐλ6ϋ9 ηοιηΐηβ (ΙΙοιϋ ββΐ; υΐτίηςαβ τβΐΌ ρο£ίΐ9, $3€Γ»ηιιιι 
ηιιϋβηιαι 4!αιΐ» ηοηίηβ, ςα» Ιρ•» ηλΠγηλ (Μιαιηιηΐ. 

ι'• Κα\ χ$ρ\ μίν τά τοιαύτα έδώη< τβ χα\ ένομί- 10. Αίςιιβ Ιιί< ςυίάβιη ίη ΓβΙηιβ ιη3|ριϋΙοί ηοηιβιι 
ζβτο μ«γαλοιιρ<πής ό β«4φιλος χαΐ θαυμαβτές* ιςιρΙ βκΐιηΐηϋοηβηςιιβ Βίβηιϋ ΤΙΐ6θρ1ιΠα« : βΓ^λ Αάβΐθ• Α του< κιατοϋς ήμ^ χα\ το6ς τά^ σ<«τ&^ χα\ θείας 
ιΙκΑνας «ροαχυνουντας ο?ος Ι 'Ος βάρβαρα τις χαλ 
αύβτΐ|ρ6ς, ηάντας «αρλλάσαι φιλονβιχών Ικλ τουτφ 
λινούς. 01 μ^ γ&ρ «ρ6 αύτου (Αέων β^ ^«αν χα\ 
1Ι«χαΙ|λό τούτου τΒατήρ) δ μίν έΟέσπίΜν μή τινι 
τών γβγραμμένων ιΐχύνων, χάν βί που γραφύμβναι 
τύχοίβν, τήν άγίος φωνήν έγχαρΑττισθαι, ώς ούχ ΙΤβΓΟ, Μ ςΐΐί νβηβΓβΐπάΑβ 8&ΟΓ08<ΐυ6 ίΐη3|(Ι0β8 Οθΐ6• 

Γ6ηΐ, ςυλΙβη 86 βχΐιϋηιϋ ? ΡΙ&ηβ υΙ )>«Γΐ>&Γυιη άυ- 
ηιηςυβ» Ά^ ([η\ άβοβνβΟΓββ οηιη6$ ΐγτ^ηηοΕ 6ο ηο• 
ηιΙΐΜ οιϋοςαβ ΒυρβτίΓβ οοηΐβικΙβηΙ. Ραβηιηΐ Πΐί 

1ι60 «€ ΙϋοΗίβΙ Ρ]ΐΙ8 Ρ>16Γ, 0υίΐΐ8 821116110 ία6Γ«( αΐ 

ηϋΙΠ ρΙΰΐλΓίιιη ΐΗΐ&^ίηιιπ), ^υονίβ \\\χ Ιθ60 ρίοΐφ 
ΙηΙκίΓβηΐυΓ « ηοιη6η ιαηΓίπι &86π1)βΓ6ΐιΐΓ ; ςυοιΙ £0ι^ τιν\ ταύτην άρμύΟι Ιηιγράφββ6αι ή τφ βιΐφ, Β βυιη (ΙΙιιΙαιη 86 Υ066ΐη υηι (ΙοηΙιχαΐ 1)60 εοηνε- ούχ «ύοτύχοις βαλών τφ νφ • ηώς γάρ, ιΓγ» χα\ αδτης 
τής β•^^ φωνής ύψηλοτέρας οΟαης μβταδοίς 6 βι&ς 
τοΙς Ικνθριίιποις» τοίςού φύηι, θιοΓς Η ** φημι• εΓγβ 
«Οτ6ς θιά του «ροφήτου ήν δ φΟλγξάμανος, της άχ^ος 
Αΐ9θθτ«ρήαιι ταικινοτίρας ο&αης χατά ιιολύ ; πλην δ 
μίψ τοΰτο, φηβ\, ββοπίνας Ιΐν, λτιρος ^ δ Α^ων τ6 
μηβΙ προσχυνειβΟαι - ^Βγώ δέ τό μηδέ χρώμασί 
€αύτας τυχουσθαΐ χμ ηαΐ μορφάζεσθαι , καθό 
χαμΜΧηή δττα υϋ χρή χρΙ^ζ ταύτα ίΛτοησθαι^ 
ηρός μόνΐ{τ δέ τί^^ άΛήθειατ σκοχέΐγ. ΈντευΟζν 
ουν χαβ|(ρουντο μίν χατ4 πΑααν έχχλησίαν α( 6«Ι«ι 
μορφαΐ, θηρ(α <έ χα\ βρνιθις &ντ\ τούτων Ανβστη- 
λοίίντ• χαΐ Ινογράφοντο* τήν θηριώθν^ χα\ άνβραπο- 
Ιώ^ τούτου Μνοιαν Ιξλλέγχοντα. *£ντ8υ9βν βιβή- ιιΙγ6 8Γΐ)ίΐΓατ6(υΓ, ηοη Γ6ΐΐ6{ βαΐΐβ 6θη]β6ΐυΓ8. Ουο- 
ηιοθο 61)101, 6υπι 61 το66οι 1>«»ι 1οη§β 8ΐιΙ>ΙΙηιίο- 
Τ6ΐ)ΐ, 1ΐοοιΙπ11>ϋ8, ηοη ηβίαπι 86() λάορίίοηο <)π$ 
1>6υ8 ΙοιρβΓϋΑΐ, 8!ςηΙά6ηι Ιρ86 ρβτ ρΓ0ρΙΐ6ΐ8ηι »( : 
Ε^ϋ άίχΐ^ Οα €αί$ *, 880611 νοι-6ηι 1οη(;6 8ΐ>]ο- 
6ΐίθΓ6ηι Ιιί8 8ΐ)ΐ8ΐ8πι ν6ΐΗ ? Ηχ6 6η!η)ν6Γ0 ΜΙ- 

ο1ΐ36ΐίβ Ιοχ 8ΐςαβ 88η6ΓΐΟ. ΑΙ16Γ ▼6Γ0 , 86ίΙί- 

661 1ι60, ηυΐίβηι 618 νβηβΓ3ΐΐ1οπ6θ) Ιΐ8ΐ>6ηϋ8α) 6οο• 
8ΐ1ΐυ6Τ3ΐ. Αι αρο, ιιΐ(|ΐιΙΙ»/ιι6€0 ηβ ΰοΙοήΒπί ηΜέηί 
α$6 ρίηρβηάαί^ €ο ςηοάηοη άηβαί Ανηιί/βΜ άβρβηε- 
η'9Η€ αηΐτηί ρΓοροιϋο τβτηηι ί]ΐί$€βηιοά% αάηίίταίίοη€ 
άίβρί^ ίηφιε ιο/αηι νβΓίίαίβηι οηιιιί< ιη€ΐι<ΐι ιηΐύηΐίο 
άίή3€ηάα$α. ϋΐνΐη» ίΙ&ςιΐ6 6ί&8Ί68 ιη 6υη6ΐιβ 666ΐ6- 
8118 (ΐ6]ί6ί6ΐ>8ηΐαΓ, 68Πΐη)ηιΐ6 Ιθ6θ 1)68ΐί&ηιη) Ανίαηι λοις χ8ρα\ )ι* άγορΑς τί Ιιρά χειμήλια Ιφυ6ρ(ζοντο ^ ^06 8ΐηιαΐ86Γ3 6Γ{26ΐ)αηΐαΓ 86 ρΐ6ΐί8 6ο1οΗ1>υ8 Γ6' Μ^ Ιλλως λ^κπτουντοχατ^^ της γης πυρ\ ^^ιδόμβνα, 
χα\ χοιν^^ τά τίμια έλογ(ζοντο, δσα τ&ς θείας Ιφερον 
έγχ8χολαμμένας μορφάς. Έντβύθεν πλήρη μλν τά 
«^!λιτιx^^ ββσμωτήρια των θιΑ τιμής άγύντων αδτάς, 
των γραφύντων, τών μονα{ύντων, τών έπισχόπων, 
των^ηιμένων, τών ποιμαινομένων, πλήρη ΘΙ τά βρη 
τ< χαλ τά βηήλαια τών ώς χαχούργων άναιρβθέντων 
λιμ^ τ€χα\ Ιίψ<ι, χα\ τών Ιχ πολιορχίας δεινής ούχ 
έπ* Ιλβττον. Άρτι γάρ άθΑτους τηρεΤοθαι τοϊς μο- 
^^χο^^ ιιύλεις έγχελευσάμενος, χα\ πάντη τούτους 
«α; Απννρόπαιον άπελαύνεσθαι θεσπίβας, &λλά μηθΙ 
χβτ* χώραν δρ51σθαι τολμδν, [Ρ. 63] είργάιατο 
τούτων τά μοναατήρια χα\ ήφυχατκήρια περιφανές ρΓ3ΰ66ηΐ8ΐ)3ηΐοτ , ΙΐΡ.ΙΙυίολίη 100 ^^ ΠΗ1)6Γλΐ6ηι 
ΤΙ)6ορ1ιΊ1ί 3Γ|;υβιιΙί8 ίη88ηί8πι. £χίη(ΐ6 886Γ08λη6υι 
ύοηλΗα ίη ίοΓΟ Ιη)ρυτΐ8 ηΐ8ηϋ>α8 ί^ηοιηΐηίοδο Ιη- 
6ΐ8ΐΜΐηΐιΐΓ 86 Ι6η)6τβ Ιη ΐ6ΓΠΐα) ]λ6ΐ3ΐ>8ηΙιΐΓ 1{ηί- 
ςα6 ΐπι^6ΐ)ηηϋΐΓ, ρΓοΓαπλ^αβ 86 600ΐηιηηΐ8 ρΓ6ϋθ88 
Τ6ρο$ίΐ8 86 6{ηΐ6)ί8 Ι)&1ΐ6ΐ)&ηΐιΐΓ, <|υΦ6υηςιΐ6 <ΙίνΙη88 

ΓθΓΟ)88 ίη80υ1ρΐ8 1)8ΐ)6ΐ)8ηΙ. ΗΙη6 ρα1)Ιΐ6Ι 08Γ66Τβ5 

Η8 ρΐ6ηι ςυΐ 6ΐι1«υπι ΙΙΗβ 8(11ι11)6ΐ)8ΐιΐ, ρίοίοπί^αβ, 
η)οη86ΐιΐ8, 6ρί86ορί8, ρ8$ΐοηΙ)ΐΐ8, 8ηίΗΗ(!8• Μοηΐ6• 
ςαοςυο 86 8ρ6ΐυι>6» \\$ Γ6ρΐ6ΐ)8ηΙαΓ, ςιιί τβΐιΐΐ 
Π)9ΐ6(ΐ6ί ίαηιβ βΐ βίιί, 1ΐ8ΐΐ(1 8β6υ8 86 ίη οΐιβίϋίοηο 
ΙλΟδίΠ!, <1ΐΓ6 6θπ0α6ΐ)8ηΐαΓ. Ουιη ' 6η1ιη 88ηχΐ8$6ΐ 
η6 πιοη8εΤιί3 ιιΙΐ8πι !η υΓΐ>6ΐη 1ι1)6γ 6$86ΐ !ηςΓ688α8» «ολνάνδρ» χα\ χοσμιχά χαταγώγκα. ΤινΙς μίν γάρ ■> 6ΐ αΐ ν6ΐοΐ πιυπάΐ ρΐ;ΐ6υΙα οπιηίηο 8Γ6βΓ6ηΐυΓ| 86 «6τών προδούναι τήν άρετήν χα\ τ6 (ερ6ν ίνδυμα 
ο6μ<νοΟν θέλοντ<ς λιμφ ταχέντες χα\ χαχουχίαις 
έξέλιπον • οΐ δ& πρ6ς τοοουτον αγώνα μηβ* άντ- 
ο ^0αλμ*1ν θυνάμενοι τών ενδυμάτων μ^ν χατωλιγώ- 
ρηαατν, τήν εαυτών δΙ βωτηρίαν πως ώχονδμηταν • 
Ιτεροι Λ (ϊχθυμύτερον διαζώντες τδν άνετον χα\ 
ίχλελνμένον ήοπάσαντο ρ{ον, τών θεΓων ΰμνων χα\ 
φδών χα\ έαθήματος άφειδήααντες, τδ ** μηδέ τού- 
^ο•^ς τελεΐ^θαι τους αυλλύγους τδν τύραννον βούλε- 
•θοι, ά πολλάχις χαΐ μύνα δύνα'/τα: τηρεΤν χα^ οΤον η6 Γϋπ ςιι!(ΐ6η) ΐαιο νί(ΐ6Η 8ίη6Γ6ηΐυΓ, 68 υιιςο6 
ηιο1ιΙΙοη6 αίςιιβ ορ6Γ8 60Γυιη π)οη88ΐ6Η8 1θ68(|υ6 

8θ1ίΙθ(ϋηΐ 86 8ΐΐ6ηΙ{0 ΐΐ6(ΙίΚ8 ηΟΓίΟΟΓΟΠ) ρ8ΐ8ηι 86- 

ρηΐ6Γ8 Γ6(1<)ι<111 8«6ηΐ8ηαπιηα6 ΙιοβρΙΐία. Ν8!ΐι, 
(ΐυΐ(ΐ8ηι 6οηιπγ, 6υοι υΐ νΐηιιίβηι 886Γυπι<|α6 ϊιΜ- 
ΐηηι ρΓ0(ΐ6Τ6ηΙ Ιη<Ηΐ6ΐ ηοη ρο886η1, Γ8η)6 χτΏΐύ- 
ηΐ«(]υ6 6θηί66Γι <ΐ6Γ666ΓυηΙ : 8ΐ!ί νβΓΟ (8πΐο 66η9ΐηιίηί 
πηρ8Γ68, 86 066 8<1ν6Γ8αοι 8081 ίοΐοοπ, ΙιοΜίυοι 
<|0ί(ΐ6ΐη η6£[ΐ6Χ6Γυηΐ, βοαο) Ιαηΐ60 88ΐοΐ6θΐ ηυοςοο- 
ιηοιίο ρΓ0€ϋΓ8ΓυπΙ : 3ΐπ€ΐ6ηΙ(ΐιΐ686(ρι1ΐϊ8 τίΐ8ϊθίη?ΙΙ- « Γ:»8ΐ. ίχχχι, 6. 

ΥΛΚί^Ε Ι,ΕΟΤΙΟΝΕ». 

«• ού φύβει θεοϊ^, θ^σει Βέ ίηΐ6)'ρΓ6$. " τψ ? ΙΙβ ΤΗΙ0ΡΗΑΝΕ5 (ΧΜΙΤΙΝυΑΤυδ. 118 

Ιιιβηΐβλ, ΑβϋβΙ•» Α€ ΙαιαΜΗΐ ΰοηβοοίβΗ «ιιηΙ, Β6Άχβλινό^τι^€ΐνα« τβΙς ΐϋ^ι^ τί'κά^τ &τίχτως ^ατ- 
(ϋνίοΑΓϋπι ςιιΊ<ΐ6αι Ιιυώιιη βΙ €9ΐιΙί€θηιπι Ιι»Ι)ί(ιΐ8^ ολιβθαίνουσιν. 

ςαο ηϋοηβηι ΐΜΐ)60ΐββ« 60 ^α<Ηΐ ΙιΊ» ΐ}ΐΐ(Μ|υβ οοηνβηΐίΒΐΜ Ι^ηηηιιι ϋϋ» ΙηΐβτθίοΙυη νέίϊΗ^ ςιΗ ιτ€| 
βοΠ ηοη πίΓΟ 8θΓ?3Γβ ρο»$ίυι αο τείιιΐ ίΓβοαηι ΐβπιβΓβ Ιιι νΚί• ρΓΟίΑΐΜΗββ €06ΐ«6ΐιηΐ. 

101 ϋ• Νεο ϋοαβη ββπ ροίβηΐ ιϋ ρτοΓβοβ βχ Μ'. Πλην ο6χ )|ν κ&ντη Ή)ν ιτα^(Ιηο(«ν χβΧ Ιλ<υ* 
Ιιιιιη&ηβ τίΐ^ άΐοακίί 1ΙΙ)6Γΐη5 βχβυΐαΐ^ νίόβΓβΙΟΓ• (^ρ(ανΙβιΖντών ανθρώπων Αχοφοιτήσασαν,&λλ^ι^Α^ δ€(Ι βΟΓυη ςυί ιη8ΐ]θΓί ίβΓνοΓΟ (ΙυοοϋαηΙιΐΓ, ςυί^βιη 
«ίη^αΐί» <|υί(]ααι ΥβΓΟ ΰθΐιί«ηο «ραΐαβ, νθ1αΐ« ΑΙιγιι:- 
]ΐΑΐηΊΐ2β ιηοηλΰΐιί, Ι^οηαίηβιη 3<1οή6ηΐβ$, βΓαϋίΐο* &£ 
Ιαιη 61 Μΐηο^Γΐιιη Ρ&ΐηιιη άιού»^ 2άνΛΪΓΛηάϊ οίηιΙ- 
τιιπι Οίοηγ^ϋ βΐ ΒίβΓΟίΙιβι αο ΐΓβηβί, άβίΑΟΐΜίτι^ 
ηιηΐηοη οιιρβΓ &ο Γβοβηβ α(1ίην6ΐΐ4»ιη ηιοιίΜΐιοΓαιιι 
τίνβηάί ΓΑΐϊοηβιη 61 ϋΐκοΙρΗοαιο» ηά €ιμ ρβηΒΐΙ- 
ιΐυ2ΐη ρη30Φςμβ 0Γί|;ΙηΊ8 ΐΡ3ΐ|^ηο(|αο.ίη ρΓΟίίο Ιμη 
ιηίηίΙ>η8 1ι&1ιίΐ»αι ; (αηι μογαγοπι ιηιΐλ|[ίηιιιη βϋοτ^ 
ιηαΐίοηβιη «1> αροβίοΙΟΓαπι ]&ιη »νο ί11ίΜ|ΐΐ6 ίΑπιί- θβρμοτίρων τινές μ^ χαθ^ βΤς, τινίς €1 βυ«γά^ν, 
ώς οΐ της των *Α6ρααιμ«των μον!)ς όρμώμβνοι, βύτφ 
λογικώς βχ τι τών είρη μένων τοΙς ΙΙατράβιν ^μων 
Λιονυ9{φτ> τφ θ^ίφ ΧαΙ Ιβροθ^ χα\ Ε1ρι\να(φ 
άινκ^ίκνυον ιίις οΟ χ61ς χαΥ πρώη^ν ή χω^ μοναχών 
«ολιτβία τ( χα\ χατ&στασις λιηνενόητ«ι, χαλαιά Μ 
τις χα\ αρχέγονος χαΐ τοΙς &ν6ρώιηις έχέραντος. 
06 μ^ν δέάλλά χΐ\ τών θείων βΐχόνων έχτύχωσιν σύν- 
τροφών τι τών .Αποστόλων χα\ όμοβίαιτον Απεβείχνυον, 
βΓγβ Λουχ^Ες μέν δ θείος τήν της θβοτέχου μορφήν 1ΐ3Γ0ΐη 08ΐ6η(ΐ4ίΓαηΙ« ςυ&ΐΜΐο βΐ «ΙΊνίηιιβ ίυΰαβ Μη- Β (νετύπωσ&ν, αύτ^ς δέ Χριβτ^ς 6 Δββπότης ήμώνχαΐ Θεός τί^ν έαυτοΟ ϊηί τίνος Αθόνης Απομαξάμενος 
&χειρ07ενχτον ήρίν Ιγχβτέλιπεν* Ο&κόί γοΰν οΐ 
θειότατοι &νβρ&; τήν τον τυράννου μανίαν χαΥ Οι^ 
ριωδίαν έχχαλεαάμενοι τφ ύψ66ρα πα^ι&ηνΜίβθήνβκ 
μετά πολλ&ς ετέρας ^φάνους τής ηόλεως έξώ«6ΐ{• 
σαν, πρ^ς δΐ εύχτήριον Προδρόμου τ^ ο&τω χαλοό* 
μενοντοΰ Φοβερού χατά τδν ΕΟξεινον πόντον πεψει»- 
γότες, χα\ ταΐς τών μαοτίγων Αφορήτοις φορα^ «*- 
λείως χαταπονηθ4ντες» τής &νω λήξεως ήξιώθηβαν * 
ών χαί\ τά Ι^ρΑ σώματα έπ\ πολϋ Αλλως έ^^ιμμένα 
πρ^ς τοΟδαφος, μηδέ τής ταφής ε^μηρηχότα^ «ώκ 
διετηρήθησαν χοΛ Αλώ6ητα» μέχρις δτο^ ^νΚς ΐΛναΧς 
γενόμενα φανερΑ έχηδεόθησάν τβ χα\ καταλλήλως 
το?ς υπέρ Χρίστου μαρτυρήσασιν (τιμήθησαν• €12» Οβίρ^Γφ ίιη88,ίη6ΐη ρβηίοίΐΐο &ο οοΐοηΐιυβ 
βχρΓβ5$ίΐ, ίρβθΐιαβ 34ΐ60 ΟΗπείοδ ροιηίηυβ «ο Οβι» 
Ι10516Γ ϋηΐ60 ίιηρΓβ888ηιι βυι ίααι^ίηβιιι ηυΗΑ βηι- 
ηιιβ ορ€Γ2ΐ 6ΐ3ΐ)0Γ«ΐ8ΐη ηοΙ)ΐβ Γ€ΐί4|ΐιίΙ. Ηοο ηκκίο 
ι1ινιοί&9ίιηί ί$ΐί νίη οαιη Ιγηηηΐ άβιηβηιΐ&η &€ 

8Φν1ΐί91ΙΙ1 ρΤΧ 81101013 <ϋθ60(Ιί 1ί1)βη3ΐ6 ίΐτίΐ3&8Γ0ΐ, 

ρο&Ι ιημΙΐ|08 8ΐίο8 οπιοΐΑΐαε ογΙμ €]6€ϋ «υηΐ ; ςιιί 
ομπ) 9(1 ρΓ£ΰΐΐΓ80Π8 οπιΙΟΓίααι 8Ϊ€ ΒΟΜυραίιιηι 
ΡΐιοΙ)6η ( τβία^ ΐΓβιη£0(Ιί <1ίθ38 ), ίη Ροηΐο Ευιίηο 
β'Κυπι, εοηΓιΐ((ί88βηϊ» τβΓίπΒΓυιιι (1ίη8 ί€ΐίΙ>υ8 ρΓ0Γ8ΐΐ8 
οοηΓβοΓι €09ΐ68ΐ6ΐη 1>θ3ΐίΐϋάίηβιη οοηδββυΐί βυηΐ. 
Ηοηιιη 83ογ3 ρί{ηρΓ3(ϋαιηυ1ΐυιη4α6 ία 8θΙο ΐειηβΓβ 
Ι^α^ίΟί 8ΐςυο ρΐΌ]β«ΐα, ηβο ββραΙίυΓ» ΙιοηοΓβηι 

€0η860νΐ& ίη{6|{Γ3 ί1ΐ9ϊ83<ΐαβ 86Γν8ΐ3 8ΙΙ1ιΙ• ΐΐοπ^ 

ΐοικίβιη βλΐ6ΐίΙ)υ9 «^ηίΐβ Αίφιβ βίβία £0ην6ηί60ΐ6 ϋοηοΓβ Π• ςυί ρΐΌ £Ιιη8ΐο ιιΐ8η]ΓτΗιιη 
(]οιΐ3ΐ3 8υηΐ. 

102 ^^- Ηί$ 38ϋίαΐί1ί8 ρ4Γ|(|α6 γ!3Π18 ί3£ΙΙΙΟΓ6 Ο 

ιηοη3€ΐιυ8 ςυί(ΐ3ΐη, ηυηο ν^ΟΛά 83«6Γ(1οΐϋ βΓοβπι 
8υΙ)7θΰΐιΐ8 (Ιΐγίη3<]αβ βκιοαίβιΐίοηβ ρΙ«ηιΐ8 ΐγηιη- 
Ι1Ό01 «Γ|;ιΐ6Γ6 €0η8ΐίΐυΙΐ 30, 81 Δβπ ρθ88αΐ, οοΐβη* 

4|38 83€Γ38 ΙοίΛ^μΐ^ Μ ρ6Γ8ΙΙ3(ΐ6Τ6. Α(ΐ6ΐκ|υ3 

Ηοΐϋίηοιη οοΓβιη οοηνβηίβιιβ ΰοηι 3ΐί3 ιηιιΐΐα άϊΡ' 
ρυΐι^ι, Ιμαι 3ρο8ΐοΙί 6«ηι 3υβΐθΓίΐ3ΐ6αι υΓ|[6ΐ» φιη 
ΛΪί:&ί(ΐημ νο^ι'ε αΜφκηΐιαν<ηι ρταΗτ ^παΜ ηηοά 
ύραρμίίί^ αηαίΗ^ιηα $ίι '. ΥβΓυηι Ιιαηο (|ΐιοςιιβ αιυΐ• 

Ιΐ8 Τ6ΓΙ>6Π1)Ι18 3ίΓβ€ΐυη9, ΟμΠΙ 83ρί6ΙΐΐίθΓ6ΐη ρΓΟ 8αί 
Γ3|ΐίθ0€ 30 <ϋ8ρυ|3ρΜΐθ 3£Π0Γ€ΐη ΐ5Γ3ηηυ8 3(1ν6Γ- 

Ι6ΐ%!1, 3<1 ^03πη6Iη 8υμιη ςαοη<ΐ3ΐη ρΓΧ0βρΐ0Γ6ηι 36 
ιη3($Ί$(Γμιη πιί^ίΐ,ίυίιβιιβυΐ <ϋ3ΐθ€ΐί€ί8 βαιηηΐίοηίν 

1)08 90 3Γ(0ηΐ€0ΐί8 <Ιβ]ί6βΓ<$|• ν^ΓΟΟΙ ΙΐΟΟΟ <|||0<|06 
ρΠΒΓ.ΐ3Γα8 €6Γ13(0Γ, 000 8θρΙΐί8ΐΙθί8 3€Αί3ΐ€€ΐ{θί• Γ0• [Ρ. 64] ιβ^. Τούτοις εφάμιλλος χα£ τις γενόμενος 
μοναχές, άρτι δέ πρ^ αρχήν της Ιερωαόνης άναδρα- 
μων χα\ ζήλου πλήσθείς» τ^ν τυραννον έλέγξαι βι- 
έγνωχε χα\ περί τών αγίων είχόνων πείσαι, εΐ δυνα- 
τόν. Κα\ δή χατά πρόσωπον αδτνου στάς άλλα τε δι* 
εξήει πολλά χα\ τ^ του άνοοτόλου Παύλου ^ητ6ν« 
το•:το δή τ^ φάσχον- Εί ης ύμίτ ΒύαγγβΜϋηοί χαρ* 
δχαρβΛάβηβ, άτάβεμα ίστ^. Άλλα χβά τούτοι 
«τληγάς έπιθε\ς ο6κ ολίγας, έπεί αοφωτιρχ λέγειν 
διέγνωχεν αΰτου τε δυνατώτερα εΙπεΙν, πρ^ τ^ 
Ίωάννην Ιξαπέσταλχεν, χαθηγητήν αύτοΰ γεγονότα 
τε χα\ δ.δάσχαλον, διαλεχτιχαΐς άποδείξεσι χρώμβνσν 
χαταβαλεΤν αύτ^ν έγχελευσάμενος. *Αλλά χαΐ^ου* 
τον ό γενναίος αγωνιστής ού ταΐς σοφίστιχαΖς ιια^^ια-* 
λεχτιχαΐς άποδείξεσι» το€ς άποστολιχοΖς δέ χα\ εύαγ* ΙΙθΗί1)θ8, 8θ(1 3ρρ8ΐθΙί€ΐ8 βΥ^ο^βϋοίβ^ΐΐ^ 168ΐίοιοοϋ8, ^ γελιχοΓς ^ήμασιν άφωνότερον ίχθύων άποδείξας τέ»{ 

μίν άπλ τούτου Ιγένετο, ύστερον δέ πρ6ς τ6 Καλίων 
ούτω λεγόμενον άποδημήσας όρος, Ίγνάϊΐόν τίνα 
βεοφόρον άνδρα χαταλαβών χειροτονίας τε ήξίωσεν, 
χαλ περ\ τών μελλόντων πραγμάτων τε χα\ βασιλέων 
άναδιδάξας, άχρι χα\ του φιλοχρίστου Λέοντος χβά 
τών τέκνων α(ρτοΟ διαμείνας, πρϊ^ Κύριον άξεδήμΐ!•- 
σεν. ρί303ηΐ9βί86ΐίθ^υ6ΟΙ Οίρη Γθ4(ϋ(1ί88βΙ» ϋΐο 113016008 

3θ1οΙο8 681• Ρθ8ΐβ3 γβΓΟ ^(1 οιροΐοοι ΰ3ΐοη ιΙΙοΙοαι 
(»ο §ί ροΙοΙίΓοαι ηοι|ΐίθ68) Τ6θί6α8» 30 ΗΙίο (Ιίτίοοοι 
(|06η(ΐ3αι νίΓΜΟί Ι)οο<ιθ6 3ίΒ3ΐοιη Ι(|^ο3ΐίοοι οΟΙκο- 

(ϊοηβ, 3ΐ^ 60 ΟΓ(1ί|Ι3Μθθί8 010008 0008600108 6Βΐ» 
ϋ6<|06 ΓΟΤΟΟΙ ||0 ίηΐρ6Γ3ΐΟΓ001 8Ο0€688ίθθ}1)08 ν3ΐί- 
€103108» 34 £ΐΐΓί8ΐί 30130(610 1ι600601 Αθ|{08ΐθαΐ 
30 ΙίΙ)6Γ08 6]θ( ρ0Ι>€ν6Γ80$, 3ιΙ ΡοΟίίπΟΟΙ Οΐί- 
^Γ3νίΐ. 

' (;3ΐ3ΐ. ι, β. 117 ΙΙΒ. ΠΙ. - ΤΗΒΟΡΗΙΙ,υδ ΜΙΟΗλΚΙ.» ΡΙίΙϋδ. 113 

ιγ'. ΈτηΙ β& πάντας τοΟς τ^ς θβίας έχτυποΟντας ^ 15• Ρογγο όνοι ΤΜορΙιίΙαπ ϋίν)ΐΜΐηιιη ίηιιι^Ιιιηηι μορφ3ίς ϊξ Ανθρώπων ποιεΖν ό τύραννος ένεν^η^ιν ή 
τ^ ζξν αίρουμένους έμτττύειν τε χα\ ώς βέβηλα τίνα 
Ιπ* Ιδάφους ^ιπτεΤν χαΐ χατακατεΤν ιμΧ οΟτω 9ώζ<- 
σθαι, χα\ τ^ν μοναχών Λάζαρον (περιβάτ^τος δ^ τηνι- 
χαυτα χατά τήν ζώα γράφου σαν ύιήρχβ '^^Χ^^ν) 
βιάζεσθαι τ^ν Ανβρα διέγνωχεν. *Αλλά χα\ τούτον 
χρβίττω μίν των θωπειών, χρείττω $λ χαΐ τΙ^ς αυτού 
γνώμης εύρ(9χων, ούχ &παξ 1} ^ς, άλλα χα\ πολλά- 
κις ύπ* αύτου ελεγχόμενος, τοσούτον ταΤς βασάνοις 
χατήχισεν ώς πρώτον μέν συναπο^^έειν τάς αάρχχς 
τφ αΓματι χα\ μηβλ ζ|}ν 2λω; ύπονοείσθαι παρά πολ- 
λών. ΈπεΙ δΐ τφ δεσμωτηρίφ τούτον αύθις έγχαθ- 
εφγμένον μόλις τε άνα^^αΐσαντα βιήχουαε , χ«\ 
τ|| Ιαυτου '^έχτ^ ένασχολούμενον τάς των αγίων 4ν τίΐΦ ιη&ΙΙβοί οοΐ)8α1•Γ6 ΜΟΓλί ίιΐ||ΐ{1α«5 οοικριιββΒ 
α€ νβΐυΐ ρΓοίΑΠΑ η(ΐ»(ΐ8ΐη βοΐο Αΐ1ί«1βτ6 «ς «οιιαιί- 
ΰοτβ ]υ5&ί85ϋΐ. 01 1ιθ€ Ια€(ο ίηοο1υιιιίι»ΐβιη 8υ«ιη 
Γ6(Ηιη9Γ6η4, Ι^ϋζ&Γϋΐη ςυοςαβ 103 πιοηβΜ^Ιιιιβι €λ 
9(ΙΑ16 ρίη({βη(1ί ΒΓΐβ £β1θ1>Γ6ΐη ίη βυα νοί^ οι^οη" 
<Ιιιπι 68&β ριΟανΗ. υιι4ο οαια 6ΐ «(ΙυΙλίιοηίΙιαβ β«- 
ρβΓΪΟΓβπι ηβο 611» ηαί<Ι^ιΐΜΐ) νοίηηΐ&ΐί €θ(ΐ6α- 
Ιβια οίΓ($η(1ί$8β( , οιιιη ϋΐβ ηοη βθΐηβΐ 64 ϋοπυη, 

Μ4 ^ Μβρίυ» ; θΙΙΙΟ ΓβρΓβΙΐ6Β(ϋ&96ΐ , «ΐίβο 4ί- 

ήβ ίρβαηι ν6Γΐ)6πΙ)«$ ^υύ^βοΐΐ , ιϋ ρΗιηιιη αΜ 
ουιη ΟΓυοΓϋ ΟΑΓΟβ» ()9&5ίϋι:6πΐ «ο ηβ νίνθτβ ςακίΜΐ 
ιηυ1ΐί& ββΐίαΐΑΓεΙυΓ• ΙΙϋί Αυΐβιη ίη ο•Γβ«νβ ίοοΙλί^ 
$αιη, ραυίο ηιίΐίαβ &1) £|;π(α(1ιαβ 1ια]|€ιι|6ιιι ιΐΓίοη- πίναξιν άναστηλουν μορφάς, πέταλα σιδηρά άπαν- ^ 4"^ Γβρ^Κοηΐβαι, βαοΓ^ιβ (ίβηοο ίη ϋι1)6ΐ1ί8 ίαΐΑβί^ύ• 
θραχωθέντα ταΐς παλάμαις αύτοΟ τεθηναι «ροσ- 
έταξεν. Έ^χετο οι ν τ6 πυρ τάς σάρχας αύτου χα\ 
χατενίμετο, άχρι ποτέ άπαγορεύσας Ιχειτο ήμιθνής. 
Άλλ' &ι τούτον ύπ6 της χάριτος διατηρεΖσθαι χαΐ 
το?ς δστερον ίνβυσμα • δθεν έπε\ τά τελευταία πνείν 
τδν δσιον άνεμάνθανεν» Ιχετείαις της Αύγούστης χαΕ 
τίνων άλλων οίχειοτέρων της είρχτής μίν άπέλυσεν, 
δ δέ πρ^ς τδν να&ν του Προδρόμου τ6ν ούτω χαλοΰ- 
μενον του Φοβερού έναπεχρύβη, [Ρ. 65] £νθα χα\ τών 
πληγών συνουσών αύτφ είχόνα διέγραψε του Προδρό- 
μου τήν χα\ μέχρις ημών διασωζομένην τε χα\ 
Ιάσεις επιτελούσαν πολλάς. ΚαΙ τότε μ&ν ταΰτα, 
μετά δέ τί^ν του τυράννου άποβίωσιν, της ορθοδοξίας ρίιι^βΓβ βυιΐίνίΐ, 1»ιηίη!ΐ« ίβΓΓβλβ ο&η^βηΐββ «{α• 
ρ&1ιηΐ• ^(Ιπιονβπ ]α8βίΐ. ί%η6 ίίληυβ βίαβ ^βρΜ- 
€6ηΐβ 08ΓΑ68 ΐ«η<1ίο (ΙυΓΑτιΐ, ϋοηο6 νίΰΐιΐ8 η»1• 
$βηιίλαίηιί8 ]86υΙΐ• Υβηιαι άβοβϋλΐ ια <1ίνίη§ %ηύΆ 
βυηι ροβίβπβ νβίαΐ ίκαίφαίιιαι ίοο^ιίαοιβιο ρΓ«$ΐΑΓ6ΐ. 
Οαοιιίαηι }%ϊΙύτ Ιγπιηηυ8 βαηι ]αιι •ηίπΐ9πι βι^βτβ 
&ΐΜϋ6ΓΜ, Αα|(υ8ΐφ ΜίρρΙΙΰΑΐίοηίΙιυβ ηοηηαΙΙοΓυιη- 
ςυ6 ^ΗοΓυπι βλ ίηΐίηιίβ ιηΑ^μβςηθ η«0€Μ«Γίί8 κηοΐοβ 
|ρ8ΐιηι 6 08Γΰ6Γβ (Ιίοιίβίΐ• 1ΐ3 (Ιβηιηιη, ίη ΡΓ«οιΐΓ8θη8 
Ιβιηρίο, ςαο<1 ΡΙιοΙ>€Γί το€8ΐιΙ (νβΐιιΐ άίΰαβ ΙβΓήΐΜΐί•), 
86 οοουΐΐανίΐ; υ1>ί 6ΐί8πι «^Γβ βχ ρΐλ^ίβ 1ι«Ι>6ΐ•§ 
6]α8(ί6αι ΡΓ»ουΓ8οη8 ίπι&ι^ίηβηι (Ιβρίηχίΐ, ηαφ 6Ι 
Ιΐ8€ΐ6ηα8 6ΐ8ΐ»( Ι9ΐι1ΐ08ΐια6 «{[ΓΟίληΙίιιηι ιηοτΙ»οβ άναλαμψάσης, τήν έντ|) Χαλχ!) βΐχόνα τοΰ θβανθρώ- ρ (ΙβρΰΠίΙ. Αίςυβ Ιμβο Ιι&€ΐ6ηα8. Εχ8(ίη6(ο αυΐβιη (γ- ποο Ιησοΰ Χρίστου οΙχε{αιςο!)τοςχ8ρσ\ν άνεστήλωσεν. 
*0ς χα\ χαλούμενος ύπδ της περιφανούς Θεοδώρας 
συγγνώμηνδοΰναί τε χαΐ αίτήσασθαιτφ ταύτης άνδρ\, 
Ούχ άδικος ό β8<5ς,1φη, ώ ^βασ»4ισσα, έχΟοθέσθΜ 
Γή^ ήμώτ άγάΛΐις καΐ τώτ χρός αϋτίίτ κόχωτ^ 
έΐίΒίτου δέ τό μίσος χαΐ ζτιν ύΛβρ€άΛΛουσαν 
ματίατ καΙ χροτψψΤΜ. Άλλα ταύτα μέν &^ε- 
ρον. 

ι8Γ. Κα( ΐΕοτβ θλ τ&ν όμολογητήν θεοφάνην χα\ 
Θβ^βΐύρον τ^ν αύτου αδελφών, έπείπερ λογιότητι 
δΜφέροηας άν<γ£νωσχ£ τών πολλών, χατά τ6ν του 
Αβηιβιαχοϋ τρίχλινον Ιξβχάλει δημοσίφδιαλεξομένους 
«βρ\ τηςκ^βηως • χαΐ, 'Ατβ^, φηβ^/, ύμέΐςώ καζ ι^ηηο ουαι Γβ6ΐ» Μύ Ιαχ 8ΐΓυΐ8ί886ΐ^ Πβί Ιιοηιίοίβ 
^β8α^11Γί&ι^ ίπΐ8)$ίη6ΐη ίη Οΐλίοβ ροΠα ( ί<1 68ΐβ6Γ6•) 
8018 ίρ86 ηΐ8ηίΙ)08 βχοίίλνίΐ. ΤαΐΒ ιπγίΐ8ηΐ6 ϋΚι- 

8ΐΓί ΤΙΐ60(1θΓ& υΐ τΙγΟ ν6ηί»01 <)8ΓβΙ Αίςοβ Γ0^8Γ6Ι, 

^Vοιι^^ΊΜ^ιι<• ίη<4θίΙ,ο Ακ^κεΐα, «α ί>#ιΐ8, »/ Μ8ΐτα; 
άϊΐ€αιοηί$ 104 ΑΜίΓοηκΜ^Μ €}η% €αΗ$α Μοηοη 
α€ ωτπηιηατΗηι ο6/ίοίΐ£α<ιΐΓ, ί11ία$ην€ οάΗ εχίπρε- 
ταΗϋΜφίβ ίη$αη%4Β ΐΛα}οτ€ηί τλΙχοάβιλ Ηα^€αί. Υβηιηι 

λΜΒΟ ρ08ΐ6«. 

14. Οαίλ Αοιβαι ΤΗβορΙιαηβπι οοηΓ688θΓ6ηι 6]θ8- 
ςο6 ίΓ&ΐΓ6ηι Τ1ΐ6θ<1οπιπι, ηοΑπι ρΓΟ τυΐ^ί 080, ηΐΑ- 

]0Γ6 ρΓΦ8ΐ2Γ6 6ΓΟ(ϋΐίθΙΐ6 ΠΟΟ ί§Π0Γ9ΐΚ>»!, 8ί1>ί 608 

8(1 1•80$ί&6υπι Ιηοΐίηίοπι (|υ8η<Ιο<|υ6 8ΐ8ΐί ρο1)Ιΐ66 

^6 0<ΐ6 άί8ροΐ8ΐθΓθ8 ]α88ί(. Αΐ<|α6 ιΙ>ί, Αρεάηηι^ 

4ρατοι. χίσι ηειθόμβτοί ^σεσι της Γραφτές χαϊ ^ ίηςοίΐ, €χη€ΓΜΐ€ί νοι, ^ί^χεηαηι ΒΰημίΗτοί ίθ€ί$ τεΟα^^Ηότβς τά 8ΪδωΛα, άφέτιρ δΙ) γλώσστ) χα\ 
μιαρά τάς αγίας βΐχόνας οδτω χαλών, χροσκννΒΪτβ^ 
χαΐ τους χοΧΜ)ς χαί άχΒραΙους κοΛώς §χίίν 
οΰτω' χο€ΜΤ 99θβ9€αισνσΘ6 ; χα\ άλλ* άττα προσ- 
ετίΟει βλάσφημα χα\ Απηχ9| χατά της είχόνος Χρι- 
«τβδ 90& Θ8ου γεγωνοτέρ^ ψωνί}. Κα\ βίτοι 9^ " μα- 
κάριοι, ^μφραχΜ^ι τό σχόμα^ είπόντες,.τό χατά τοϋ 
Θεού ΛοΛούτάτομα^ χαΐ τούτφ δ1) τ6 θράσος αύτοΟ 
χαταβαλόντες (ού φέρει γάρ βασιλεΟς άδιχος χατά 
ττρ5σΐιη«ον ελεγχόμενος), τ6ν θώπα τέως ύποχρ(νεται, α€ ΐ€9ίίηΐθηα$ ρέΠΗΜί ίί/θ/β(8ί6 ηίΐΙΗΓϋηΐ 8&0Γ89 

Ιιη8|(ίπρ8 Ιιηροίβηΐί ίαιροΓοςαβ ΟΓβ νο€8η8 ) €οαίί4^ 
$ίΐηραά(ΐΜ νηίρο %ί $ί€ [βΰϊαηί ορχτΛ ρηίίηηι €8ε« 

α$9£ηΙη ? Α1ί8(Ι06 1>ΐ88ρ1λ60ΐ8 81(|06 81)80118 8(Ιν6Γ- 

8ϋ8 ΟΙιπβΓι Πβί ΙπΜκίηβπι οΙβΗοΗ το€6 ιη8{ΐ;ί8(ΐαβ 

601ΐΐ6ηΐ8 8ΐ1]6€ίΐ. ΑΐΙ Ιΐ986 0001 1>68Γΐ τίΗ <ΙΙθ6Γβιιΐ: 

Ο^ιίπιαίΜΓ 0$ , ηηοά Ιοηηϋχτ οάηηηΒ Ββηηι 
ίηΐηηιίαίεηι >, 6θςο6 νοοί8 Ιοηΐΐηιο (γταηηί αο- 

(Ιλεί8Π1 <1θρΓ688ί886ηΙ (ΠΟΗ βηίΟΙ Γ6Χ ΐΗ]υ8ΐ08 

ρ;ιΓΐ6ηΐ6Γ 80βΙίη6ΐ, €οη)!ηΓ86ί6Πΐ2ΐΓ|ΐ;οί(θΓ), 'ηιΐβιπιι β Ρ8αΐ. 1X11, υ. \\\ί{ΙΜ Ι,ΕαΊΟ^Εδ. ι* ;. δή] οΐ ? απ δη οί ? 119 ΤΙΙΒΟΡΗλΝΒδ βΟΧΤΙΝϋΑΤϋδ. 1» 

1>Ιηιι<ΙιιΊ $ίιηιιΙ«1, οχςΐΜ |ΜΓθρΙΐ€ΐί$ ίη εατη !ρ53ΐη λ κ^Ι 7:αρά των ιτροφητων έζ^ήτε ι μαρτυρίας εις αύτ4 7010, €1 ςιιίΐχι» βιια(ΐ6«ΐϋΓ λ(ΙθΓλη<!Αδ 6β$6 ιιπιι^ίηθβ, 
|ι•8ΐΊιιιοιιΊλ »ΙΓ€γΗ Γ0|;8Ι. €αιιΐ(|ΐΐ6 τΊγ 1)€»ΐη5 ΤΙΐύο- 
|4ι»ιΐ€8 Ιοουιη «Ιίςυοιη €Χ Ι$«ΐ3Β ρΓορΗβΙΙλ Α<]<Ιυοβ- 
ΓβΙ, Γβ«ροη4Ίΐ ΤΙΐ6ορ1ιΗα$ «ηιη Ι•€ΐιπι ηοη «Ίο Ιια- 
1)6Γ8 ; «ΚηυΙ«}α€ Ιϋ)τυιη $αΗΐη ^%Μ>ΙΥ6η3 τ<τ> 8β 
1ο<ιιιΙ 6X^06 ΰθ(ΙΊ€{8 Η(!β οβίβηϋβΐ)»!. 11)1 Τ1ΐ6ί^ρ!)α- 
ηβ8 το^ίΓοίΑπ, ηοη Ιιηηο πιοιίο ΓιΙΐΓϋΐπ» ί^ά βίοιη- 
ιΐ€β ςιιΊ ΪΑ 105 ΤΙΐ€ορΗίΓι ηίληα^ί ν«ηί5$βηΙ, 9ΐΙ) οο 
Γοτηιρίοι €986; ίΠυπι •(! 8« «βΙκΓΓβηΐ ΰ<Μϋ<:βηι, ϋΐ- 
Γ6ΙΙ89 ΐ|θί ΜΙ ρ»ΐη8Γ€ΐι&Γι 1)ίΙ>ΚοΐΙι«ύλ ηιηΰΐί Τΐιοπι» 
ΐαϋ ρΙ«(60 «€ Ιοοο βΧδίΑΓΜ» αά ί1ι]6ηι τβΓΜβ Γλοίβη- 
«Ιλίη. Μί9$ιΐ8 ίΐ^αβ «ιΟΊβρίαπι 68ΐ, άιοιηςαβ βϊΐίιιβ 
ΙίΐΜηιηι ϋΐυΐίΐ. ΙιηρβΓοίοΓ άβ ίηθυδίπα > Ιοεο 8ΐ)0Γ- 
ηΐ,ίηςυβ »ΙΗι ραπβ ν6π:υχΐ(!Ι& ' ιΐηείιιβ ονοΐνΐΐ. το•3το Ινβγούσας, τ^ προιχυνεΤσΟαι αυτά;. Του δέ 
μαχαρίου βεοφάνους ρψ^σΐΊ τ;να Ικ της του 'Π^αΐου 
«ροιάγοντος προφητείας, ούκ δχειν ούτω; ταύτην 4 
Θεόφιλος άντέλεγεν, χα\ &μα τήν έαυτοΰ β<6λον άν- 
ελίττων έοείχνυε *•τουςίι<5γου; κιατούς. *ί1; βΐ νενο- 
θεΰσΟα*. ύη* αύτου ού ταύτην €1) μόνον 6 &γιο; έ«• 
εβ^α, &).).& χα\ πάαας τάς εΙς αύτου χεΤρα βίβλου; 
έληλαχυίας, Ιχείνην ίλεγε ιτροατιθείς τήν ρ{6λον 
Ιένβι πρ^ς αύτ6ν τί^ν χατίΐ τί|ν 'πατριαρχιχ^^ν Ιν' τφ 
βωμαΐτη χατ& τήνδε τΙ^ν θέαιν χειμένην βίβλιοθή- 
χην εΙς των λεγομένων βεβαίωαιν. Έπ&\ γουν &π• . 
έτζ^Χ^ό τις κα\ θβττον ή λίγος ήγαγεν, εκών μίν ό ^ 
βασιλεύς ΐΓερ\ τήν του ^ητου ευρεσιν ήμάρτανεν χα\ 
&λλαχοδ άνεΟ^ττεν αίσχυνίμενος * ώς Γ ύπ& του μα- Οηπι ϋΐίβηι 1)«&1υ9 ΤΙιοορΙΐΒΠββ 0$Ιβπ(ΙθΓ6ΐ ιη- " καρίτου θεοφ&νου; άνεδιδάβκετο, δαχτυλοβειχτουντος 

ώς "Εχί τρ(α φύλλα διαβίβασα; τ^ ζητούμενον καταλά- 

βοις, τ^ε δή μή φίρων τήν εχ [Ρ. 66] των ανδρών 

«αρ,ίησίαν, άλλλ κα\ τήνάλήΟειανίχεινοδτωςεΙδώς, 

τ^ της μακροΟυμίας μέχρι του νυν έπέηλαστον άι»^- 

^{ψαςκαΐ τδνΟήρα ανακάλυψα;, Ούδ/καιστ^ ίφησβ, 

βασιΛία ύχύ τοιούτων ανδρών ^υβρίζεσθΰίΐ• 

^Οθεν προσέταξεν Ιν τφ του ΛαυσιακοΟ μεσοχηπίιρ 

άτταχθέ'/τας άνά διακοσίων ράβδων τυφθήναι, χ«λ 

τφ μετώπφ αδτών έπιγραφήναι βαρβαρικώς Ιγχεν- 

τηθέντας '• ρδς συνέθηκε λήρους Ιαμβικούς. ΕΙΛ δε 

οίτοι • 

Πάντων ποθονντων αροστρέχειν χρ^ςτ^ πόΧνν 
"Οηον πάναγνοι τον Θ^ον λόγου πόδες 
"Εστ-ησαν βίς σύσηί\ΐίΛ *• Τί\ς οίκουμέτίΐς^ 
"Ο^βησαν οντοί, τφ σεβασμίφ τόχφ 
Σκεύ^ι Λοντφα δεισιδίΐίμονος μΛάντις. 
Έκί?'σ« ποΜΧά Λοιαόν ^ξ άχιστίας 
ϋράξανχεη αΐ4τχρά δεινά δνσσεβοφρόηας^ 
Εκείθεν ήΛΜη^αν όίς άχοστήται 
Προς την ΛόΛίν δέ του κράτους αερευγότες 
Ούχ έζα^ήκαν τάς όθέσμονς μωρίοξζ. 
"Ούεν γραφέντίς ώς ηαχοΰργοι Ηιν Θέαν 
Κατακρίνοντα*- «ταΐ διωηοτται χάΛιν• 

Τούτου δε θ5ίττον γενομένου εκείνοι μέν τ6ν της 

ομολογίας κχ\ μαρτυρίας άνεοήσαντο στέφανον» 

ο!ίτος δ^ ό σοβαρά; κα\ τιάντων αθλίων άθλιώτερος 

Ίτασιν έδείχΟη βλάσφημο; κα\ διώκτης κα\ των κώ• 

ΊΓοτε κακοδόξο)ν χακοδοξότερος. Πρ^ τούτοις δε χα\ 

Μιχαή> τδν σύγκελλον της χατ3ι τήν άγίαν πόλιν &χ• 

χλησίας συν έτέροις πολλοίς άσκηταις χ«τά τήν φντ Ι^ηίοςαβ ήί%\ίο ιηηη$)ΐΓλΓβ( ίθΓ6 αΐ ΐπϋυβ Γ(^ 

!η8 βνοΙοΓιβ ίη Ιοΰΐιπ) ΙηοΜβΓβΐ , ΐυπο ηηύ ηοη 

ΙβΓβηβ ηΐβ τίΓΟΠίπι ^ίοβη<1ΐ ΙίϋβΠΑΐοηι ^ 8ΐΙ>ίη(ΐ6 

Ιρββ τβΗίαΐίβ €θΐι$€ίπ$, βΙπιυΙαίίΒ Ιηείβηυβ ραΓιοηΐίΟΒ 

ΙϋΓνλΐη »1>]ί€ί6η9 ΓοΓβΐίηηιιβ <ΐ6(β{^βη$, Ήαηά, ίηηαΐΐρ 

«.Ί^ιικιη κΙ α ίαΗΙ^Η» »η»ρβΓα(σπι7/ΐ(ΐ/α<ΜΓ. 1ηΙ)βΙΙΐ3- 

<^ιβ ίιι ίηΙβηΟΓβιη 1.8ΐΐδΐ3π ΙιοΠαιη ιάι1υ€(0δ ϋη - 

«6ηΐΙ$ αηαηΐί|ΐΐ6ΐηςαβ Γα8ΐίΙ)«ΐ8 οοποί(ϋ ; ιηηιιβ βΟΓαιη 

ίΓθηΐίΙιυ8 1)»Η)8Γίοο ηοτβ ραηείΊπι Ιηοΐέίλ , Ιηίυβο 

αιπιιηβηΐο, ίηβρΐο$ Ιι08€6 ίαπιΙ)03^ ΐρ80ΠΥ0ΐ βοηιιη 

&ΙΜΜ0Γ6, ίηοπΙ)ί ]υ58ίΐ : 

ϋηηΰΐί» ύά ητ^ετη αϋΰητηη αβ'βΰΙαηΙίϋΗη, 

^α$(^ε^ίηιο$ ιιι φ$α Πει ΥηΙηίΐη ρεάεε /?.τίΙ, 

Οεηεή εαΐηίφηι ιι( Λμιηαιιο άαηί^ 

Αρρατηετβ εί ϊεΐι νεηεταηάο ΐη Ιοερ^ 

$ηρετ$ιίίίοεί, εηοΗε να$α ρειείηια. 

Ει ΐΛάε^ ίηηΐία ροείηηατη ρετ^άί 

ΰ^ο ίαζίηονα ραίΓανη^εη,Ι ίητρια ΐϋΐρί^, 

ϋί αεεετίΟΓα, νεΠ^τε /ιιμϊ εκιιΐ εοΐαηι• 

ΓΗβαηαε' ίη ηίΰεηι Ιϋ/βίιαηε άεΐαίί, 

ίιηρετίί εαρηί, ηοη ''άε»(ίΐετε αβ ίπιρια νεεοτάία, 

Οοηρηηαί '^ιΊιιγ, (αοΐηοηοεί νείνΐΐ, 

Νοίί» εχ^ μτ\>ε άαηΐΗβΐι ρεΙΙαηΐητ Ηαε (^Ηοηαε, 

ί\ϊ& ί (ας 116 §ΐαϋιη ρ6Γ3ΐ€Ιί5, ί$ΐί ςυ'κΐβιη €οηΓβ58ίοηΊ8 

«α ιπαιΙ^Γπ οοΓοη&πι τεροΓίαπιπί : αΐ ΓΰΓοχ ίπιρβΓΑ- 

ΐοΓ, οηιηβδ ιπί56Γ05 ιη3]0Γί ίρ$£ ιηίδοπϋ 5υρ6Γ&η8, 

Μα$ρ1ιθίηί 8ίΙ)Ί ηοηιοη λο ρεΓδβευίοιίβ 3ρυ<1 οηιηββ 

η!;€ίνΊ(, 6( οι οπιηιυπι, ςυοίςαοί αιιΐ]υ&πι ΓυβΓοηΐ, 

Ιι.ιτβΙίεοΓϋηι ρ6&$ίιηυ8 1)&1)6Γ0ΐυΐ'. Ρΐ'ΧΐβΓβλ Μί- 

€ Ιιηύίβηι ςυρςυβ, 83ΐ)0(3β είνίΐΑΐΪ!» (ΙΙίϋΓΟδοΙγιηοΓυιη 8αΓιο6ΐ)6θθΐ68ί£ δγπεβΠυΐΏ, ςυηι αΐϋδ ιηυ1ΐ!8Πΐθ' η λακήν ΙγχαΟεΐρξεν, τϊ) πολυχρονίφ ;καχώαει ΰηάξαι 
ηΑεΙιίβ ίη ε^ΓεεΓεηι εοιηρε^ίΐ, Ιοη^^ΐ ιβιηροΓ)5 ιηα- μηχανώμενο;. 
ουΓ&ιίοηε 605 86 8υ1)3ςΐυΓυπίΐ 8ρ6ΓΑη8» 

15. Αίςυε Ιιχε β]υ5(ΐυ6 {;οπ6Γί$ ΤΗεορΙΓιΙί 9<1νεΓ* 
ΜΙ5 ϋ^οΐ63 5&υεΐθ8(ΐυο ΓαείηοΓα• Ει ίη βυιη (|υί(ΐ6Π)9 
ηιιΐ εηιη ν6Γμ8 Οοιις 68:|61» ρπρρΙβΓ ηο8 Ιιοηιο ί4εΐυ8 
«81. ίη 1ΐ(ΐιΐ|(: πιο<1αηι εοηΐΐ|ηΐ6ΐίθ5υ8 6Γ31, 8&ηεΐ08- 
<|ΐιο 6]υ8 Γ&φΐι1θ9, ροη ίι» ΙΐΓ^νί &€ (ΙεΑαίΐο Ι60|τ 
ροΓΑ» 8^ ςυ8η(1ίυ 8υρ6Γ5ΐ4ϊ8 ίιιίΐ, »Γυΐ|ΐιιΐ8 εοηΓιεΪ€• 
)):ιΐ 6ΧΐΓ6πΓΐ8(ΐη6 ηιβΠβ &|])1|;6ΐ)8(• 

1ϋ• ΟαβΒίΙίλίτι νοΓΟ 03ηΐίε|^ 64ΐ6ΐ)8 ν6Γ8υ8ςυ6 αο 

ιηί»<Ιηΐ08 ρ9Π(;«η5 οαηεΓβ β8 ]ιΐ88ίΙ ; ιη ςηΐΐιυβ εΙ 

Βίηεάίάΐε (\\\2^τί\ ιοπί ι&χ οϋβ οοΐανα ΑηάΙ^ βΐία^ εοη- 

νΛΚυΕ ίΕ(:ΤΙ0Μ.8, 

" έδζικνύει νϋ1(?ο βΐ Ιιοε Ιοεο βΐ ίΐΐίο ηικχΙ.Ίπι *«ρΐ3 ι ογγοοΙο. ** έκκεντηθίντας Ρ, »« σ^α;ασ:ν Ρ εοΓΓ. 
}η ηΐϋΓ;;ίηβ. ?* υβρίζεται Ρ. " αληθινού; ϋοϋΓοηιΐδ είδονϋΐιεδ. *' ύπέ^ίαλλε ταίς σ. ? ιε'. Τ 9 μ^ν δή κατ! τών πιστών χαΐ &γ(ων τοιαύτα 
αυτού τχ νεανι^ύματα * χαΐ τδν μ^νδι* ήμας όφθέντα 
&νΟρω::ον, βίΟν 5*/;α ά/ηΟ*.νδν, ούτω; Οβριζέ τβ '* 
και τους εαυτού άγίου; '' Οεράποντας ούχ ο&ιω βρα• 
χει χρ^νΐ}) κα: π£ρ'.ωρισμέ*/ω, χατ^ πάντα δέ τ^ 
εαυτού χρ^νον τη; ζΐ')ής έχάχου καΐ άνηχέστοις υπ- 
εβάλλετο συμφοραι; **. 

κς'. *Ύμνου; δί τίνα; ποιών χαΐ στιχηρά μελίζων 
^δεσ6αι προετρέπετο*μεθ*ώνκα\ τδ τού τετάρτου ήχου, 
ΕΰΛογεΤτε,ϊκί'ζοΰ κατά τήν όγδόην/ΛΛονί,Λτ^ΓΠ, ωδή/ 121 Ι-ΙΒ. III. — ΤΗΕΟΡΗΠϋδ ΜΙΟΗΑΕΙΙδ ΡΙΜϋδ. 1ί1 

μ(6α(>μο9άμτΜ( χ&\ {&υ0μ^ν ικκραοχων, Ιν τ% του Α €ίηη3η« Γΐΐ}'Κ»ιηιχηΐ()ηθ3ρ|Η>η6ΐ)5 τη Πβ! 6€θΐ6»ί3 εαη• ‫0 Ινχλην^α εΙς «&ντων Ιττηχοον ^βσΟαι ^ιω(>(• 
μγ:ο• Φίρ9ΧΜ ^ χαΐ λόγος τις ώς αύτύς οΐίτος 6 
θ&^φίλος Ιρ«»τι τον μέλους ^λλ^μβνος, ι^αθάπβρ ιη(- 
τέρ«ς ι»ρ\ τάΐχγονα, χατάτήνΜ«γΑλην Έχχλησίαν 
έν φαι^^ πανηγύρι! ου ηαρτρήσατο τ6 χιιρονομιΤν, 
[Ρ• 67] 9ο^Λς χφ ^λήρφ αυτής λ{τροΕς Μίρ τούτου 
χροβίου έΐίατ^• Κα\ τ6 στιχηρδνβλ τ6 χατ& τήν 

ΐης Ιχβίνου ** φα9\ν «Ιναι τόχον ψυχής• 

ιζ*. *ε«β\Μ χα\ τ&ν της χιφαλής χόσμονΑλίγον ΐΜΐς 
Ιχ φύββως Ιφβρβ χαίψιλ^ς τάς τρίχας ύπήν, έθέ«ικ«ιν 
&:»νι«χή Ιν χρφ ταύτας άΐ(θχ(ίρβιν χ«1 μή τκνοί 0ΐι$ 811(1161)111)09 εηιιίαη ρΓβκοβριΙ. 86(1 61 Γ3ΐη;ι €8( 
βυηκίθΐη ίρ$ιιηι ΤΙιβορΙιίΙιιηι, β'ι^ ιηο(Ι«ι1•Η οητιιβ 
&Β10Γ6 107 ιΗΰοΐυιη, «ο Τ6ΐα( 86 ραΓβηΐββ λΐ! ίΙΠο$ 
16 ηβροΐββ ΙΐΑ()6πΐ, Ιΐ3ΐΐ(1 8 ^ί^ηΗιΐβ οί&οΊοςηβ 9ΐΐ6- 
ηίΜΟ ραΚαβββ •οΐ6ΐηηι ςιιβικίοςυβ ίββίο ίη Μα^ηα 
6€6ΐβ$!ι ιη&ηα Κ6$ΐυ(ΐιι« οβπβ Ιβ'^^β ιηοτβικίο 69η- 
Ιοηίαβ^ ρπεΐΓ6, βαιη ίη κιη 66η(υπι ιιιγΙ Γι1>Ηι 
β]υ& 6€6ΐ68Ί» 6ΐ6Γ0 ΐΓί1)υ(ί$. Μοάυΐυοι <|ϋοςιΐ6 Ιη 
(Ιί6 ίββίο ρ&Ιπι&ηιπι, Εχία, ρ^ηία^ €Χ%ί6 €ΐ ρορηίί^ 
β]υ8 ίη^βηϋ Γοϊυπι 65$6 <Ιΐ6ΐιηΐ. 
17. ΟυϊΑ Υ6Γ0 Α η&ΙυΓα ραυ608 Γ2Γ08(ΐυ6 οαρίΙΙο$ 

6αΙ>61>ΑΙ 30 Γ603ΐν3$ΐ€Γ 6Γ&1, Ιο^β 83ΠΧί( &θ ΟΗΐβΙΠ υ1>ίςυβ ϋβίοη^βηόοβ, η6€ υΙΠ ΒοπιβηοΓυπι Γαϊ 6886 
ΤωμαΐΜ δντβ του τραχήλου «εραιτέρω φέρην συγ- -. οΐίπι ΰοΙΙαπι <ΐ6ΐηΐ8808 ίβδΐαΓ6. δίη ίυίβηι 3ΐΙ(ΐνί• 
χ»ρ£Γν • ιΙ ίέ τις φωραθ^Ι, ιβολλβίς αίχκζόμβνον »• ° ΙβιτΙβ ΐηη8βΓ6880Γ ϋβρΓβΙιβιιβυβ 68801, πιυΙΙί8 βιηβη- μάφτιξι κρ(ς τήν των ιτρογόνων "Ρωμαίων Ιπαν• 
άγεοθαι άρβτήν * τούτφ γάρ χα\ οδτοι τριχώματι &• 
α!μνύνοντο.*Οθ8νχα\ν6μον Ιξέθβτοτοΰ μή τιναδί6λου 
χατατολμ^ν ηραιτέρω του αύχένος πρόβα ίνβιν 
έβΕν. 

(η'. "Εδει {& &ρ3 χαΐ τά χαν αύτ^ χα\ τήν αύτου 
βυγγ^νβιαν «ρονοήοασΟαί τβ χα\ βιοιχήσαι χατά τ^ 
τούτφ δοχουν * χα\ 5ι& τούτο, έπεί κέντβ μίν Ιτυχε 
την'.χαΰτα θυγατέρων ύπαρχε ιν πατήρ, Ιρημος βέ 
Α^^ενιχης ώρδτο γονή^, τήν πασών Ισχάτην Μοφίαν 
ύ'::8ρβαλ>όντως ήγαπημένην ούναντ&ν Αλλων φήθη 
&Γν συζεύξαβ ά^ΛρΙ, Ό $* άνήρ τής των Κρηνιτών 
χατήγκτογενε^, χώρας της των ^Αρμενίων, *Αλ<ξ(θς 
τοδνομα,ΜουσβλΙ τήν επωνυμία ν, τφεΓΒε ς ώραίος,άχ• (; ρβπβπλ Ιπ ΓΓβηβϋββχ 108 «^ί^^^ί* 9Β(ϋ1>η8 1ΐ8ΐ)ί(«η8« ΐ6||;{β ΐΓ3η80Γ688ΟΓ (]6ρΓ6ΐΐ6Ι18υ8 

^αΐηαη Τ6Γΐ>6π5α&, Λά ρηβϋηΑπι Κοαι^ηοπιπι υϊγ- 
Ιυΐ6πι Γ6νοο«η(]υιη 68&6. Νιπι Ιιιο ςυοςυβ ΗΚ 
1ιοη68ΐ3ΐ)3ηΐυΓ 6»89Π6. Ι^6^6 ίΐαςυβ 6&υ1ιιπ) η• 
ςυΐ8 οπιηΊηο υΙίΓΑ (*ο11υηι οβρΊΠοβ ϋ6Π)ίΙΐ6Γ6 λαάβΑΐ. 

18. ΟαΐΑ νβΓΟ 8038 ςυοςιΐ6 ίΐΐυπι γ68 301ηίυηιςαβ 
(]ίδροη6Γ6 6χςα6 3Γΐ)ίΐΓίο εοιηροη6Γ6 ι!ΐ666ΐ)3ΐ, ςικκί 
ηυίηςυ6 ΐυηο β1ί38 ηβο υΙΙβηι Ιΐ36ΐβηα3 η)38ΐ!υ]3πι 
ρΓθΐ6ηι 8υ80«ρ6ηΙ, 6χ ίΠΐβ η3ΐα ηιίηίηίΑΐη 8ΐΙ)ί«ιυ« 
ρΓ8Β Γ6Π<ιυΐ8 6χίπ)ί6 6ΐί3Γ3ΐη,Μ3Γΐ3ηι ηοοιίηβ, δΐ3ΐυίΙ 

νίΓΟ ηυρίυπ) ΙΓ3(]6Γ6• ΙΚίΙΟΟίηβ Π)3ΓίΐΙΙ8 6Χ €Γ6ηΐΐ3- 

ΓΝΐη κοηΐ6, ΑΓπΐ6ηίυ8 ρ3ΐΓΐ3, Αΐβχίυβ 6θ|^ηοιη6ηΐο 

Μθ86ΐ65, ίθΓΠ)3 6ΐ6|ζ:)η8 30 ΑθΓ6ηΐί 8Βΐ3ΐ6, 3<1 λΓΟίΐ μίζιαν τήν ήλιχίαν, οΕχών χατά τ6 της &χροπολεως μέ- 
ρο^, πατάτας οδτω χαλουμένας της Κρηνιτίσσης οί- 
χΓας' 9ν πρωτο*^ μ^ντ^) τών πατριχίων χα\ των ανθυπά- 
των τιμήαας άξ(α 8(ά τό πρ^ς τήν θυγατέρα τούτου φι- 
λ4ατοργον, ίπειχα δ& χα\ μάγιστρον χα\ Καίσαρα τ& 
Ισχατον άνηγ(5ρευ9εν, στρατεύματα τεβο^ Εχανα πρ6ς 
τήνΛογγοβαρδίανΙξέπεμψεν, χρείας τηνιχαυτα χατ- 
επειγούσης τκν^. Κα\ δ μέν άτη^ει χαλώ; τά χατ* 
αύτ^ άνύων, χα\ ώ; έδ^κει τφ βασιλε? * χα\ διά τού- 
το ήχμαζε μίν δ πρ6ς αύτδν πόθος του βασιλέως, 
συνήχμαζε €1 χα\ δ έξ ανθρώπων φθδνος αύτφ, χαί 
τίνες έλοιδ^ρουν χα\ βλάσφημα τίνα Κφασχον χατ' 
αύτου, ώς της τε βασιλείας επιθυμεί χα\ δε? ποτέ τ^ Ηυίο ρ3ΐποϋ ρΓΪοιιιπι 30 ρΓΟΟοηδυΙίβ, ςυο 6Γ31 Ιη 
0Γΐ3πι 3ηιθΓβ, οοΗ3ΐ3 3 ΤΙΐ6θρ1ιί1ο (1ί$ηιΐ38 681; ΐυπι 

νΟΓΟ 61130) ηΐ3βί8ΐ6Γ, 30 άΟίηΟΠ) €»81Γ 31) 60 0Γ61* 

1118, οορίοβο ίη8ΐΓυοΐθ8 6Χ6Γθίΐα ίη 1.οηςοΙ)3Γ(1ί3Πΐ, 

Γ6ΐ)α8 ίΐ3 ρ0866ηϋΙ>08, ηΐίΐΓΐΙϋΓ. ΕΟ Αΐ6Χίθ8 ρΓΟ- 
ΓοΟίΟδ Οαΐη 68861, ρΓΟβΟΐαΓβ 6ί Γ68 06886ΓαηΙ 6Ζ([00 
8Ο06Π νΟίΟ. ΟυΟ Γ3010Π) 681 Οΐ 0Γ68ΰ60ΐ6 ίη 6001 

1ιηρ6Γ3ΐθΓί8 3ΐηοΓ6 30 (ΐ65ί(ΐ6πο 003 ςοοςυ6 Ιιοοιί- 
ηυηι ίη 6ΐιηι ίηνίάίβ πΐ3κί8 αθ{;68θ6Γ6ΐ. Νοο (ΐ66Γ3ηΙ 
ΐ(θΙ οπιηίη3Γ6ηΐιΐΓ 61 πΐ3ΐ6άίοΐ3 ςαα:(]3πι ίη 6θηι 
ίαοΐΑΓοηΐ, ςα38ί ι1οπιίη3θ^ί οορίϋο ίρ3οηλ ίηο688ί8• 
861, 30 ΓθΓ6 οΐ Α ία θ (ΐυ3η(1ο<ΐ(ΐ6 ίιηροποπ) 08υΓ- 
ρ3Γ6ΐ. 0ιΐ3ηίΐο1)Γ6πι οΙ)! Ιΐ8εο ίπ 86 ροτ 03ΐυηιηί3ηι άλφα του θητα χαταχυριευσαι. "Οθεν έπε\ τάς χατ* Γ68θίνίΙ Αΐ6χίυ8 €χ83γ, νοίαΐ Ιίηιοηβ οανοηδςυβ ίη- αυτού αυ^/δαφείσαςδίαβολάς δ Καίσαρ *Αλέξιο;διαχή- 
χοεν, τ^ φθδνον ώσπερ χατευλαβού μένος πολλά του 
βασιλέως 154ετο οΙχτεΤραι τούτον χα\ συγχωρήσαι 
πρ^ς τ&ν μονήρη βίον μετατάξασθαι. *Αλλά τδτε μέν 
οδτ' έχεΤνος συνεχ(ί>ρησεν, τήν χηρείαν της θυγατρ^ς 
προβαλλόμενος, χα\ δ (&ηθε\ς Καίσαρ (μενεν έφ^ 
ησυχίας πολλής τοίς δημοσίοις ενασχολούμενος ηράγ• 
μασιν. Ός βλ τ^ν Μιχαήλ έγέννησεν δ Θεδφιλος, χα\ 
ή τούτου μίν θνγάτηρ τού Καίσαρος βέ γαμετή τ6ν 
βίον μετήλλαξεν, ταύτην μ^ν τοσούτον τετ^μηxεν ώς 
χα: τδν χουν αυτής έν λάρναχι θεΤναι περιηργυρω- 
μέ*/τ^ χαι προνδμ(ον δούναι διά λελαξευμένων έν 
αΐτί) ^άμ6(ι^ν ασυλίας τοΤς έφ^οίοκ; δήποτε έγχλήμα- \ί(1ί3ηΚ• Π)α1ΐί8 3ρα(1 ίΠΐρθΓ3ΐθΓ6ΠΙ ρΓ6θίΚ>08 3^61)31 
υ( 8026 ηΐί80Γΐυ8 δΟΓίίδ 3<1 010038(103 600) νθΐ3 ΐΓ3η8- 

ΐΓβ ρ3ΐ6Γ«ΐυΓ. ΥϋΓοπι Ιοηο ςοίάοιη ηοο ΤΙιοορΙιίΙοδ 

3ΙΙ0υίΚ, &1Ί3Π1 ΠΙ3Γίΐ0 νί(1ϋ3ΐη |{Γ3ν6 6886 θ1ΐ]ίθί61)8, 

30, ςοεηι (ϋχίπ)ο$, €χ&3Γ ηιυ1ΐ3 ουπ) φΐίβΐβ λο οο• 

0ΟΓΟ8 ρθ1)Ιίθί8 Γ6ΐ)08 0ρ6Γ210) (Ι3ϋα1. υΐφί 301601 ίΙΙβ 

ΜίΰΙ)36ΐοηι ΑΠυπι 8θ&06ρ6Γ3(, ίρ$ίο$ςο6 β1ί3 30 ϋ»- 

83η8 ΟΧΟΓ (ΙΙβΟ) 0ΐ)ί6Γ3ΐ, ίΠοΟΙ (|ΐΐί(ί6ΐη Ο8(|0θ 3ϋ6β 

οοΐυίΐ, ο( 61 6]ο8 οίηβΓβδ ίη 3γο3 3Γβ6ηΐ6ί8 Ιαηιιαίδ 
οΙ)ι!οοΐ3 οοοϋίάβτίΙ, ίη8θοΙρΐί84θ6 ίη 63 ί3η)&>ί8 οο- 

|θ80ΟΟ4ϋ6 03βίΐίί Γ6ί8 60 00ηΓα)()6ηΐί1)08 3&γΙι ]ο$ 

οοηδίίΐοοτίΐ : Αίοχίοπι νοΓΟ, <|οί οΐ3ηι ηιοΐ3ν6Γ3ΐ 
ΟΓϋίηοπ) 30 πιοϋϊδίίοοο) ΗβΜίοιη δΟδΟοροΓβΐ, οοηι \Μ\υΕ Ι^ΕΟΤΙΟΛΕδ. " έκι;νης Ρ. •♦ αΙχι^δμενος 1\ 123 ΤΗΕΟΡΗΑΝΕδ αΟϋΤΙΝϋΑΤυδ• «4 ϋΚ£Γ6 6ίυ& οοοβοοίαηάί νβηίαιη ΙβοίΙ, αιαΚΐβ ολρΓΟ- 
1>ΓΑΐΐΐ 109 4^^^ ββρυιη 61 Ιιι «ιιΙα τογ^γΙ ηοΗβΙ, 
(^ οΙ>βοιΐΓα8 θΐ ίη «η|;ιιΙο ηΐΒΐΙβΐ νίΐλΐη ιι§βτ6. 14* 
€ΐΓ€0 Γϋκίυηι ιηοιίΑβλβτίυπι «ά €ΙλΓ7&οροϋιη ά ίτ\• 
Ι^ΗΪί ; «<1 Ιι«ο βΐίβιιο ΟοπΑΓΗ, «Ι <|αο(Ι 6τλ( ιΛ 
Ε\χΜία. Λι ν6Γ0 ουιη Ιη ΟΐΓ3Τ•οροΠΐ&αο οοαιιηο• 
τΑΓβίαΓ» &ο ςυ&ιιάοςαβ οοσιιηο4«ί (ΐ6ΑηιΙΐιΐιΙ&(ίοιιϊ& 
€2ΐυ89ΐ &<] Ιοουιη Αηΐΐιβιηϋ άίεΜιηι, λά Απηβιηίβηία- 
Γίυιη ΐαη€ ϊιηρ«Γ3ΐ0Γίυιη §ρβ€ΐ&ηΐβιιι , τοηίιββ^ 
βεοαιη ΓβρυΐΑηβ βίη^ιιΐ» ςαβ^ςυβ πιοη»&ΐ6ΠΑ €οη<ϋ- 
ΙοΓυηι ηοηοΊπΑ νΐήιΐί ββιηρβΓ αο ίιηιηοΓίαϋ ιη^ιηοΓίΑ 

8ϋΓν&ΓΘ, 1ΐηρ6ΐΓ3ΐΟ ίίΠρβΓΑΐΟηβ ΙΠΑΠϋΑίΟ ίΙΙυιιΐ; 

εοβιηβΓβ βΐ&ΐυίΐ» βυ'ιςαβ ]απ8 ΑιοΙυιη 6Χ5ΐηιεΐο 
ιηοηΑβΙβπο βχοΓΟ&Γβ; ςυοά 6ΐ ΤΙιβοάοΓΧ Αυ|{υ$ΐ», "Αλέξιον ΙΒ& λάθρα μβταναξάμβναν ^. 69] χα\ τ6 μο- 
ναχΐ)€^ν {ϋταμφια9άμ<νον ί^θημα, (ΐΐ&\ μή Ιθυναν» 
κ&Ιααι του πάλιν αύτ6 άκοβαλβΖν, μ^λι^ «νγχ«ιΐ^β«• 
ιΐρολλοίς όν•(δ&αι ιηριΰχλών ο£ς ού μ^τ* αύτοΟ Ιχρινβν 
•Ιναι» άλλ* ίν παραβύοτφ κου χαλ γΐιΐνί^• "Οθβν έ^• 
^υ τούτφδωριάν τό τ> χατ^Ι Χρυσόπολιν ^9ΐλ(Χ^ 
μοναβνήριονι προσέτι μήν χαι τ6 του ΒυραΑκκ χαΐ τ6 
του κατά τ6ν *Ελαιέαν• *Λλλ' ΙχβΙνος τφ χατά ^ν 
Χρυσόπολ*.ν Κντι ένβιαιτώμινος» ϊχλΙ ιητβ ικρικΑτον 
έ&ήθη χα\ χατά τ6ν *Ανθεμ{ου τ^πον έγένετο, βασι- 
λιχώντηνιχαΰτατυγχάνοντα τών μαγγάνων, Ιλ«γ<ν 
ζ^ΐιΚ £χαστοντΰν αεμνβίων των οΙχοΦομούντων φέ•. 
ρ€ΐ τήν χλησιν άΟάνατον, εΙλ•το τοΰτον βιΔ βαοιλιχης 
νροβτάξιιως έζωνήσααθαι χα\ ϋ&ον χαταοχλυάβαν. *0 ϋΙΊυβ βοοΓυβ ορβ, οοηε65$υιη 681. Ι^οοο ιΐ^ςυπ ' χα\ £ι4 της βασιλίδος Θιοβώρας έγένκι», της α&τοί» 

ρυ1οΗΓ€ φάΙβοΗβ θΓη&ΐο ίπςυβ πιοη28ΐ6Γϋ ίοηη&ιη 

ιΐδϋίηςυβ €0πιρο8ίΐο , ίΙΠο ιρ86 νίνβΓβ (Ιββίηβηβ 

1ιιιιη8ΐυ8 68ΐ; 6}υ8ςυ6 ςυθ(Ι (ϋοίαιη 8 ηοΙ)ί» 68ΐ ύάβιη 

ίααΐ ΰυιη ΠΠα8 8€ρυ1θΓυιη, (υιη ςυχ οΗιη βζ 

6]α8 ηοιηίθ6 ϋΠο ροβίΐϊ !ηΐ8^ο ββΐ. Οαίη 61 6]υ8 

£6ηη8ηυ8. ΤΙΐ6θ<1θ8ίυ8 ρΓορβ οοηάίΐυδ 68(, ςαί 

ρβίΓίεΙαιη (ϋβηίΐίίβω οοηίύουΐυβ ιηυ1ΐ8 ορίίπη» 

νίΐφ 811» <1οουιη6ηΐ8 Ιη 60 ιηοη8&ΐ6Γίο Γ6ΐί(ΐυβΓ8ΐ• 

19. ΡΟΓΓΟ Α£αΓ6ηΐ8 ΊηκΓαβηΐίϋυβ, ίΙΙοΓαιτιςαβ 
ύαοβ 11)Γ8ΐιηο ειιιη ιηυΐΐιβ ιηχπ8<1ί1)υδ ίη ΚοσίΑηοβ 
ύχρβίηΐίοηβπι ιηονοηΐβ, ΤΙιβορΗίΙυβ ςυοηυβ π)8£;ηί 
ϋπίηιΐ ίοΓίΙδςηβ Ιαοϋεηι 8πιΙ)ί6η8, ηβο ςυΐ^ςυβπι 

ϋπΐί(1υΠ) 8111 ΠΙθ1ΐ6 ΑΙΐΙηΐΟ Τ6Γ88η8, 6χρ6<1ίΐίοη€πι ΐϊ<νθβρ^. Όθεν χαλώ; Ιποιχοδομήσας χα\ «Ις μονβι- 
χιχήν τάξιν άγαγων έχυσε τ6ν βΕον έχλιμπάνων έτέΟη» 
τ^ν τάφον χα\ τήν αύτοΟ άνωθεν έηιγβγραμμένην. 
είχένα μάρτυρα Εχων των λεγομένων. ΟΟ μ4)ν άλλ^ι 
χα\ δ τούτου αδελφές Θεοδόσιος πλησίον τέθειτα& 
αύτοΰ, πατριχίων τιμ) έγχαταλεγε\ς, πολλά γνωρί- 
σματα τής αύτου άριστης βιώσεως έν τφ μοναστ^ρί^ 
χαταλιπών. 

ιθ'. Έγχειμένων δέ των ^Αγαρηνών χαΐ μετά «ολ» 
λων μυριάδων του *16ραήμ χατά *Ρωμα(ων Ιχστρα- 
τεύοντος, χα\ δ θε^ιλος Κρωτι φιλοτιμίας χαΐ γεν- 
ναιέτητος έπΙ πδλεμον έξεισιν, άνανδρον ούδΐν ουδλ 
μαλαχλν έννοων * εΐ γάρ τι χα\ δέος προσην, άλλ* 61 ίρδβ 8ΐΐ8θίρΗ. Ναηι βίβΐ ϋπιοι•ί$ αϋςυΜ ΙηβπβΙ, ^ ή των συν αύτώ ανδρών χατά πολέμους πεΙρά τε χα' βηοΓυηι Ι8Π)€Π Γβ{ ηιιΙΗ8η8 ρβπΐί^ 61 τίπιιβ, 1(1 
ηυαηκαπι 6Γ8ΐ, ίαοΙΙβ ατεηοΐ)»! &ο ρΓΟοιιΙ άβρβίΐβ- 
1)81. ΥίΓΟΓυπι &Ιΐ6η ΤΙΐ6ορΙιοΙ)υ8 , ΙΧΟ ^^^^γΙ 
Μ3ηιΐ6ΐ ηοπιβη 6Γ8ΐ• Ρογγο Μβ^ιυβί Γοηΐΐυϋιηβ 
8ρ€€ΐ8ΐ)ϋί8 ίρ$ί8 ςυοηυβ 1ιθ8ΐίΙ)α8 υηίν€Γ8ΐ8 ηοΐυ8 
6Γ&1. Εχ ΑΓιηβηίΐβ ηαπιςαβ 0Γΐιΐ8, Ιιθοηβ Ιηιρβρα- 
ΐΟΓβ ΟΗθπϋιΙίυηι οορΠδ ρηκίαβΓΑΐ, άβοβεβοΗδςαβ 
6]θ8 ΜΊο1ΐ86Π8 6ςυΐ8οηιιπι ρπηοβρβ» ςυβηι ρΓ0• 

Ι03ΐΓ8ΐθΓ6ΐη ΥΟΟΑΠΙ, 6Χ8ΐίΐβΓ8ΐ• 06 ΤΙΐ6θρΙΐθ1κ) 6ΐΐ8ΐη 

(Γιεεηάηηι, υη<!6 61 ςυοηκκίο 6Χ Ρ6Γ88ηιπι 8ιι^ρ6 
η8ΐϋ8 Ιη ίπιρ6Γ8ΐοΓΐ8 ηοΐιΓίΑπι Τ6η6ηΐ 6]α8ςυ6 811)1 
8ΟΓ0Γ6Π) πΐ8ΐπη)οηΙο Ιυηχ6Ηΐ• Ουί<ΐ8Πΐ Γβ{ΐ8 Ρθγ- 
88Γηηι 83ΐυ8 ρΓ088ρ{8 ΒΐίςιίΑΐκΙο ΟροΙίπι Γαη96η(ΐ3Β 
]6|;8ΐιοηΪ8 οβυβλ νβηβηΐ. 18 ηοη 6Χ Ιβ^ΠΙπιο 6θη- γενναιδτης απέτρεπε τούτο χα\πδ^^ω ποι έναπέχεμ• 
ΊΛ, βε^οβας οΐ άνδρες χα\ Μανουήλ έχαλοϋντο. 
*Αλν δ Μανου);λ <^ δεινός έπ* άνδρείι^ι, χα\τοΙς Ιναν- 
τίοις άπασι γνώριμος * Ιζ Αρμενίων γάρ τήν γένλσιν 
^ν, χα\ του στρατού των ^Ανατολιχών έπ\ του Αέον- 
τος προηγούμενος• χα\ του πρ6 αΰτοΰ Μιχα)}λ Ιππο• 
χόμωνδ πρώτος- πρωτοστράτορα τοΰτδν φασιν. Δη- 
λώσει δλ χα\ τ^ θεόφοβον δ λδγος, δθεν τεχαΐδπΐιΐς 
έχ Περσών χαταγδμενος τψ βασιλεΐ γέγονε γνώριμος 
χα\ τ^ιν άδελφήν αύτου εις γάμον ήρμδσατο. ΕΙς 
πρεσβείαν τ£ς ποτέ τών έχ βασιλιχης σειράς Περσών 
άφίχδμενος πρ6ς τί^ν Κωνσταντίνου, ούχ έχ νομίμου 
συναφείας, χρυφίου δΐ χα\ λαθραίας τοΟτον γεννηθη- 
ναι ποιήσας έξαπεδήμησεν. Έπε ι δέ νδμος τοΙς Πέρ- ]ιι$1ο» 86(1 οοουΐΐο οοηουΙ^Ίΐυ 8υ866ρΙο ΤΗβορΙιοΐΗ), ^^ σαις απαράβατος [Ρ. 69] μή τίνα τής παρ^ αυτών Ι1ΓΙ>6 <ϋ86688ίΐ• ΟυΟΠίίΠΙ 80(601 8ρυά Ρ6Γ888 ίΚ- 
νίοΐΑΐΐΐΊΐ ]υΓ6 16Χ 0ΐ>ΐίη6(, 68?6η8 8€ί1ΐ€6( η . <Ιάί8 
8Γ|(6Γ Γ6|Κηί €0ηΐρ08 6ίθ6ί8ΐηΓ, (|υ8ΐη 81 6Χ Τ6ρ3 
0ηΐ18 8ΐίΓρ6 811, Γ69ί3Μ|ΙΙ6 ίβηίΐΐ» νίΗ οοπίίηιιίδ 
1)6ΐ1ί8 86 Α){&Γ61ΙΪ8 ΙΐΟΟ Η1υ6 86(Ι68 ηιηΐ8Γ6 0Ο(^ηΙί- 

1)08 86 ρ6ΐΐ6ηΐΗΝΐ8 (ΐ6Γ666ηηΐ, οαηιςα6 8ϋοςυΙ βροιΐ 
608 <ιοί Ρ6Γ8ί(Ιί8 Γβ^ίοηβη 6θΐ6ΐΜΐηκ« ηιυ1ΐιΐ8 (Ιβ 60 
Γαιηοτ ρ6Γ6τβΙ)αί88β(, «886 ςηβηκίβηι Β7Χ8ηιϋ Τΐιοο- 
ρΙιοΙ)«ιπι ηοηιίηο ((|σ6ηι ίρ8ΐιπι ΓΗηιθΓ6ηι 6]θ8 

ΙαΐΙ6 Ρ816Γ «ρΑΓββηΐ), νΐ8ηηΐ 68ΐ Ρ6Γ88ηΐΐη 881Γ8- 

ρΐβ 86 ρ^ο^6^^^υ8 066υ1ΐβ ςιΐ08<1αηι ιηίΙ(βΓ6, ςυΙ 
ηίΛ <ϋΗβ6ηΐ6Γ ίηηηΐΓβΓβηΐ. Η! Ιΐ9(]ΐΐ6 Λά Βοηιαηιιιη 

νΑΚΙ^Ε ΙΕΟΤΙΟΝΚδ. 
•' ό μέν ΜανουηλΤ **διχδοθ£{; πΐ3Γςο 6οηι1)6ί. άρχης έγχρατή γενέσθαι, εΐ μ)) τ!)ς βασιλικής μετ- 
έχη σειράς, έξέλιπον δέ έχ τών συνεχών πολέμων χα\ 
τΐίδε χάχείσε μετασχηνώσεων ύπ6 τών*Αγαρηνων Ιλαυ- 
νδμενοι οΐ της βασιλιχής φυλής, άλλα χαΐ λδγος έφέ- 
ρετο πολΟς περ\ αύτου παρά τών έν Όερσίδι μενδν- 
των, ώς ή τις χατά τό Βυζάντιον ώνομασμένος Θε^• 
φοβος (χα\ γάρ ήν δοθε\ς '* ύπό του τηνιχαΰτα σπιί- 
ρχντος τούτον πατρ^), Ιδοξε το7ς άρίστοις τών Περ- 
σών χρύφα τινάς έχπέμψαι του ζητουμένου εις 
{ρευναν• Κα\ δή χαταλαβ^τες τήν ημετέρα ν μΑ'χις 
τουτόν ποτέ τή μητρ\ συνόντα χα\ χατά τήν Όξ&?αν 
ένδιαι,τώμ:'/ον προσεφεύρισχον. Έπε\γουν ούχ Ιχ 125 ΙΙΒ. III. - ΤΗΒΟ?ΗΙΐυδ ΜΙΜΑΕΙΚ ΡΙΠϋΒ• Ιϊδ 

τίνων μόνον Ινδαλμάτων, Αλλά χτΧ αυτών τή^ ψυχής Α ώ»νοο1ί οτλιβιη «|[Γ6 Ιλίκΐβη αΙίφίΑΐκΙο ΤΙιβορΙιοΙηιιη ΰΐλΐη ηι&ΐΓ6 νβΓ5»ηΐ6ΐη λ(1 Οχίαπα ίιινβηίαηΐ. Οαίλ τβ* 
Γοςυβη βιο φΐ«ΓθΙ>«ηΐ, ηοη α^^οΐΐΓΐβ βοΐαβη (ικϋαίβ» 
Ι6<1 €1 ίρ$ί5 ληίηιΙ 111 ύθΓρθΓ!8(ΐιιβ ηοΐίβ ρΓορΓϋβ 
ϊΜίοΙββοβίΜΐΙ, 1»ςυ6 ϋΐβ Ιρββ 6β5β 8{[η080β1)8ΐυΓ ()€ 
ιΐ€€ 6Ζ νΐΰΐηίβ (|0ΐ<ΐ6πι ιΐββηΐ ηυ! ί€ΐιιΙη3ΐη €ιια 
Ρΰτβ^ ΓΦΐη 1)»ΐΝΐίΜβ ΐββίλΓβΐυΓ, €υπιι ηίΐιίΐ ό€- 
αιΗιιπι βΗ <|Οο4 ηοη («ηιΐύπι Ιη ναΐ^ΐ ηοΐίΐίΑπι 
Υβιι1»ΐ)« 80 4«ηιιιπι ^ηί ηΐιβί Γυεηηΐ ιηιρ€Τ3ΐΐοΗ 
ρΓ0<}βηΐββ ΐιχαηι τ^Ι ΓιΙιιιΙβηι ίρβΗηηΐ, ρ&€6η), Γ<ιβ- 
ιΙβΓλ, {«ηίβηςαβ οπιηβΐη 8υ1)]6αυπι Ιπ ροΠιοΙιΊ, $1 
βκκίο Τ)ΐ€ορΙιοΙ>αιη !ρ8ΐ8 (ΙοάβΓβ ηοη αΙ)ηιΐ6Γ6ΐ. 
€•▼18»• ρτόπιί88Ί8 ΤΙΐ6ορΙιΊ1ιΐ8, (|υο(!ςιιβ γ6Π1 η!ΐί 
νβηΐβίο (3ίιϋ€β»ΐ, Π)0Γ9γΊ ΤΙ)6ορΙ)θΙ>ΐιηι Ιη &αΐ2 
η ίΙΠ€φΐβ ιίΐ8θ]ρΗηί8 ίιηΙ>ηι αο βΓοάΐΓί 1υΙ>6(. 

90. δβ(Ι λΙΐ8 ηυοςιιβ άβ ΤΗβορΙιοΙο ΓβΠυΓ λάτ- 
Γΐΐΐίο, ρηβ8ΐ8ΐ4ΐηβ 63πι ςαοςυβ ΓβίβΓΓβ. Ε( τΙάβίοΓ 
«γιΐίάθΐη Ιι9Ν: 3 ρποΗ ηοηηίΙιΠ ^{(Γογγο, ςηοά ^ΐιΐ 
ΙήΗΙ» ϋΐϋηοΐ ; 86(|ΐΐ6η(Ι1)υ8 (βηιβη 8ίπιΗί$ 65ΐ Αίςιιο 
ο»<ΐ6ΐιι βιΐιίΐιβί. 51ο 61*^0 86 ι1Ι& Ιΐ2ΐΙ>6ΐ• ηοη υΙΠυβ 
Ι^^ίΐΙ ηοΐΐιαηι ΒοΜβπι ΤΙΐ6ορ1ιο1)αιη 6886, ¥61 6ΐ 
8&(υηι ηιΐϊοηβ ςιίΑπι ρΓίοΓ Γ6Γ6Ι)ΑΙ η3ΓΓ9ΐιο, 8β(1 
1ΐ6ΐΙί ΐ|υο<)8ΐπι ναπο ολβυ Γβηιηιςηβ νΐ€ί88!(υ(ϋηο 
οο(;6ηΐβ 6}ιιο ςυοηυβ ρ&Γ6η(6πι, $ίν6 Γ€ζ 6Γ31 8!νβ 
βΙίΓρΙι κ^βκ, οχ Ρ6Γ8Ί(Ιο ίημ;ί886, ίηηυβ γ6^Ιιι υτΐιβ 
ρουρβίοηι ίοΐοηηίοπι νίΐιιπι ο1νίΙ)υ8' λ<11ι»8ί8$6; 
βΟςαο ϋϋο ΙαΙι6ΠιιΗ» ηια1ΙβΗ8 η^ηοιριΐυηι ο1)8θ-• 
ηαίΐβ, ρο8ΐ Ιοη^οβ ΐαη<ΐ6πι βιηηοβ, ίΙϋιΐ8 αηιΟΓΟ 
1β|[Ι(!πιο<|ΐιο οοροΐλΐυοι 6οη]α$ίο Ιιιιηο 8υ866ρί89β, 
ζ£&ν Ιτι παρ& Πέρβαι;) μαθβΐν κβρ\ του θβοφόβου, £{ Ίη<{ΐΐ6 «ηιη ηιθ<1υιη Ιη νΙνίβ 6880 θ68Π886; ςαβκίλπι 

νοΓΟ 88ΐΓοοοπιίλ Ά^ νλΐίύίηΐο (ηιιιη Ιΐ88 8Γ168 βϋληι- 
ηηιη »1υηΐ 8ΐρα<1 Ρογ888 ▼ί26Γ6) <Ιι<Ιίοί886 (Ιβ ΤΙιβο» 
ρΐιοΐκ), άιιηι ςΐΗΒΓαηΐ 8η ιΐΐΐηβ οδρίλοι Γο^ίλ 8ΐΐΓρο 

ϋΐίο 831118 ΟΜΙΟΙ. €υΐΙΐς06 84ΐ60 01Μ8Γ6 112 Μϊ* 

€ίβ8βηΐφ «ι1 ουηι ν68ΐί|(8ηϋηηι €ρο11ιη &8ΐίη6 λΟοαΓ- 
Η886; οοςυβ «ΙορΓΟίιοηΒΟ, 8ίο Ιπ>ρ6Γ8ΐοΗ Γ6ηι ]ηηο« 
ΐ4Η•βο• €υαι Ιΐαςυο ροΓ ηυηΐΐοβ Ιη Ρβΐ'Βίάοιη 
Γβνοηοβ οαηοΐΐβ ρβΓ οαπι γο^κμιοπι ΙηηοΐυίβββΙ οαη 
(Ι4:ΐ6£ΐυιιι γίΐβςαο 8ηρ6Τ8ΐίΐ6πι 0886, {Γ8111ΠΙ οηηΗ 
1)08 νίβυπι 084 οχρ6ΐ6ηόυηι Α{8Γ0ΐιθΓαπι ίη^οηι 
ςυονίβ ΟΑοάο οχουΐοΓβ, ΚοΐΒ8ηο<{αο »(Ι]ηη|{ί ίηρο- 

ηο, «ι 80» 8ΐίΓρΜ (100601 ΚΟΟΓΟΙ οΙιΐίηβΓΟ• 

21. Εηΐ νβτο ρΓ»ΐ6Γ68 ΡβΓβοΓϋπι <1αχ Β8^6β 

ηοηιΐηβ : Ι8 ληηθ8 ]8ηι ςυίηςοο ο1> &αΐ6Γ&Βΐηυη6 

χλ\ πτέ/τναν ίτ^άρας χατ' α&τοΰ έν χιλιΑαιν έικά * ^ (ΙοίοοβΓλΙ• ίηηυο οαπι οηπι 86ρΐ6ΐιι ηιΗΓιΙ>α8 €Αΐ€•- 

ηουη ΙονβπιΙ• Ιβ ΐυ») ^βίάοΓίο €τ%ίί ΤΙΐϋορΙιοΙιυιιι, 
ΙΜΒ Α^ΑΓοηΙ ηΐ6ΐυ, ι (|ΐιο ιΙοΐΒΟβπιΐ• ο<Ι Εοπι&ηο- 
ταιη ιιΙίΓο άΗίοηϋπι Ιη οΓΐιΟΒα δίηοροηι 00Β€0886ηΐ, 

86(|ΙΙ0 ίρ80 86 ΙΟίΒΟΙ |^10ΙΒ ίΐΙΐρθΤ8ΐθη 8υΙ4606Γ8ΐ. 

ΚΙοΜΤοο ΤΙιοορΙιίΙιΐ8 Ιοη ραΐΗοίιι <1ί|$ηίΐΑΐ6 Τ)ΐ6ο^ 
ρΙιοΐΜίηι Μΐ|^Ι βιιβΒςυο %ηταή πιιΐιίπιοηίο ίαιι^ϋ; 
ΐυ» ΐ8ΐο 1600 Ρ6Γ8ί8 0ηιιιίΙ»υ8 ΠΙμγο 6ΐιιη Κοηιοηίβ 
6θη]Ηκΐ8 ίΐιοιΐ* οι υΙ σίλίτίηιοηίοΓυπι ουηι οί8 ί<Β• 
ϋοη ]αη|[6το ΙίοοοΙ» ηιοΐΐίβ βοηιιη τβ^ϋβ 1ιοη68ΐ8ΐί8 
(ϋ((ηίΐ8ΓιΙ)υ8 , 6θΓαιΐΜ|ΐιο ηοοιίηϋιυΒ ίη ηιίϋΐιΐΓ^ι 
€•4λί€68 Γ6ΐοΐί8« 8ί€«ιιιο 01 ί1Γΐ8 εοη8ΐίΐιιΐ» ΐ68«οηβ 
ςηΑηι Γ6Γ5ίοοηι νοο^ηΐ, Κοηιβηίδ βιΐνοηυι Α^βΓΟ- χαΐ αώματος γνωρισμάτων ό ζητοι^νος λβηλουτ• 
τότ8 χ^ έγνωρίζβτο, ηροοέτι μήν χα\ των έχ γ8«τά- 
νων Ιμαρτύρ2ΐ τις τ^}ν γινομένι^ν τ^ γο\α(χ\ «ρ^ 
τ^^ Οέροην ουνάφ€ΐβΗ^(ο6 γάρ τ« χρυ«τ^ δ τοΙςτηλ<* 
λοις ο6 γνωο^^ήτιται), δήλους &αυτοΙ*ς οΐ&ηεοταλμένοι 
ι:οιοΰοι τψ βαοιλιΖ χ•\ τά τον δράματος οα^ν{(ον« 
«IV, ιΐρήνην χα\ οηονδάς χα\ «αντ^ του ΕΟνονς 
ύ»ταγ^ χαθυπιοχνούμβνοκ» 6ΐ τούτον αύτοίς ϊιη* 
{οΰνβιι ού ιηραιτήαεταΐ• Έγιγήθβι γοΰν τοΤς ύι»^ 
9χ€δ(ΐσιν δ ΡασιλβΙις, χ«\ ίη^ί-Μρ οΟτως Εχουοαν 
ι0^9Χ£ τ))ν άλήδιιαν, Ιν §ασιλ«{οις τούτον αύλέζβ* 
οΟαι χα\ χατασχηνουν ινοαΐ, μαθήμαβί τβ χα\ ηαιδβί^^ 
Ιιαμβλουμινον• 

/• '£οτι δλ χ«\ άλλος λδγος π€ρ\ του θεοφδβου 

(χαλι6ν γάρ αμφότερους βίρξαβαι), μιχρδν μέν χατά 

τ^νάρχ)ΐνδ(£νηνοχέναι.δοχών,τάλλα δ^δμοια αώζο>ν 

των γλγραμρένων χαΐ πάρινα * Εοτιν δ^ δς ο6χ &ίΛ 

κρ£β€<ώς τίνος τ{]ν νό69ν «ιβοράν δέξαοθαι τουτόν 

φησιν, άλλα χατά τίνα «ιρ;«έτ<ην των Ιν τΒΟλέμοις 

βυμ^κι^ντων χαΐ τ6ν τούτου πατέρα, εΓτκ |^ασιλβύ• 

Οντα £Γτ8 χαΐ βασιλέως έγγυς δντα χατά αυγγένβιαν» 

φυγείν Ιχ Περαίδος χα\ πρδς τΙ;ν {^αιλεύουοαν ΐν4« 

νητα διαθλουντα βίον «ροαρυηναι » χάχ^ιαε χαπηλ^δι 

τινί γυναιχων δουλεύοντα δψέ ποτέ τφ ταύτης Ιρωτι 

χαΐ νομίμφ αυναφε£^ τούτον (ναποτεχείν. ^Αλλ* δ 

ρ£ν έξ άνδρώιρων Ιγένετο, άστρονομΙ^ δέ τινι χαΐ 

μάντεις (χαΐ γάρ φαοη ταύτας τάς έπιστήμας άχμά* ζητοΰσιν αΰτοίς εΐ Εστί ικύ τις 4χ βασιλικής φυλής 
χαταγδμανος, χαΐ Ικείηερ Εμαθον, «ινουδζ έιτ^τήν •** 
Κωνβταντίνου 6εΙν εΙς τ^ρ» του ζΐ)τουμένου Ιρευναν* 
Γνωιστδν <^τως γινέσΟοκ τφ βο»ιλε?, χαταληφθάντος 
αύτοϋ. [Ρ. 70] ΈχεΙπβρ ουν ή τούτου έμφάνεια χα\ 
χατΑ τ^ β(ον ιιαρομοία άιηκην έγνώσθη τοΤς χατά 
την Περσίδα δ&ά των Οιηοτρεφάντων αποστόλων, ήδϊι 
«άΦΐν Ιφάνη χα\ λφβτ&ν τοίί άπέοτασίν τίνα έννοίϊσαι 
^τά^ των της Άγαρ,τ} δέ των *Ρ^μα(ων άρχ|} ιεροσ- 
χωρησαι, ώς Αν του χατά γένος άρ^ηγου εύμοιρή- 
βειβν. χα'. Έτυχε δΙ άλλως ό των Περσών άρχηγδς 
Οεχ ήδη ηενταετίαν Εχων έξ άμεραμνουνη άποστάς δς χα\ πΜφ «ρ6ς τ6ν Θεδφοδον χαΐ φδβφ τφ ϊξ Λ 
άιεέατη ^ΑγαρηνοΟ ινρ6ς τήν 'ΡωμαΐχΙ^ν έπιχράτεΜν 
χατά «^ιν Σινώπην Ερχεται , χαλ τφ βασιλεΐ Εαυτόν 
τα χα\ τδ δλον Εθνος ύπήχοον τέθειχεν. άιά τοι το(»το 
τύν τε Θεδφοβον δ θεδφιλος τιμ( τ) κατριχ{ων Εν- 
αριθμεΖ, χα\ τ^ Εαυτού άδελφ1| πρδς γάμον Εχδ^δωσι, 
σνναρμδζεσΟαί τε ξχαστον των Περσών νομοθετεί 
το?ς 'Ρωμαέοις χαΐ χατ* έπιγαμ^ν άπτεσθαί τε χαΐ 
«υνείρεσΟαι, πολλούς τούτων τοΙς βασιλιχοΤς έμπρέ- 
ι»ιν άξιώμοισι πεποιηχώς• *Αλλά χα\ χώδιξι στρα- 
τιωτιχοΓς αύτους αναγράφεται, χαΐ τάγμα οΟτως 
χτλούμενον Περσιχ^ν ΕγχατΙστησε, χα\ τοΙς χατά ΥΑΚΙ>£ 1£€Τΐυ>£5. <> έιΛ τί^ν] τήν έπΙ Ρ. 127 ΤΗΕ0ΡΗΑΝΕ8 αΟΝΤΙΝϋΑΤϋδ. 1» 

ηολ «(1 ΜΙυηι ρΓθθβϋ«ιιΙϋ>ιιβ βαηι εοοηυαιβΓΜτί Α ιτ^μον ΙξιοΟβι 'Ρωμα(οις χΜά των *Αγαρηνΰν Ά Ιϋ» βΓ^ο νίΓΐβ ίΜΐιι• Τ1ΐ€ορΐΗΐιι&» ςοοΑ €1 

ρΓοΟαβοίΐϋΓ, εαιη βΐ 11)γα6ιιιιι8• υϋ άίείαιη 68Ι# 
113 βΐΐλΐη ίρ86 ιη 008 ΠΗΐΥί&86ΐ. Ουηι Ιΐαςαβ 
2ΐιι1)»]3ηι 8016$* 8€ Ιυιιι ΑβΑΓβΗΟΓυαι ρΗη€€ρ§ Ιαια 
ΤΙιβορΙιίΙυβ Ιο νίοίηο €83βηΐ, βΜβί^υβ Γββ ίη (ΙβΙΙΐΜΗ 

τλΐΐοηβιη νοαι(Α, Μ^ηυοΗβ 6λ Μοίβηΐίλ ίαΐΐ» ίη- 

• 

ύί|;ηυιη νΐά^τϊ ΙΙοιη&ηοηιιη ίιηροηιοΓβηι ουιη «ηΐθ- 
:Τ8ηιουηο εοηββΠ» λοίβ ρα^η^Γβ; οηΐΗη «Γιςυβαι 
€αηι ρ8η6 £Χ6Γα(ιΐ8 10 βυιη ΙαιοιΗΐβικΙιιη, ίϋ<|ΐιβ 
ίιιΚ«Γ<1ίυ ί8€ΐίΐ•ΐΜ!υιη 6866. €οηΐΤ8 ΤΙι«ορΙιοΙ>ιΐ8 
ρηΜβοΐβιη ίη λύίβ ίηιρβηΙΟΓβπι 8416886 8α8ά6ί>8ΐ; 
ηο€ΐυ 1801611 6οηιι;Γ6(1ί6θ«Ιαηι » ΙιηρΓ688ΐοη6 (ί80ΐ8 ^ναριθμ<ΐ9θαι προνέταζε. 

χΡ*. Τούτοις γοΟν τιθα^^ηκώς Α βκόφιλο^, έιιι\ χαΐ 
&λλ»; ^( τούτους άνβραγαβιζομένου; , βίς «Οκμβν 
χατά τΰν *Αγαρηνΰν Ιξβκβι χα\ του Ιβραήμ χα(^* 
ήμ&ν, ώς ιΓρηται, Ιχ9τρ«τ8ύ«αντος. Έπβίκβρ γουν 
Ιγγ^^ Αλλήλων 8 τβ των £αραχην(ΐν &ρχηγ^ ^Τ*7^ 
ν<ι χαΐ ό Θι^ιλος, !8€ΐ^ χ«\ Ρουλ1)ς, ό μίν ΜανουΙ|λ 
ο6 δίκαιον 1^98 βανιλέα *Ρωμα(ων κρ^ Αμβρα- 
μνουν!) ηολιμ«!ν. Αλλά τίνα μέρος λαβ^ντα των στρα- 
τιωτικών έξιέναι χατΑ ττρόαωκον των έχθρων* χαΐ 
&μα μιθ* ήμέραν τούτο κομΤυ, 6 βι^φοβος 61 βΤναί 
μίν έιιΐ ηαρατΑξβως τ6ν βασιλέα έβοδλβτο, νυχτω|» 
βέ έπιτιΟηναι αύτοίς μβτΑ του των Πβρσων ιαζιχου^ 
χα\ 5τ8 ιιάλιν δεήσεκν» έπιχυχλώσαι τ6 Ιππιχ^ν• ρ6Γ Ρ6Γ81688 ρ6<ΐ68ΐΓ68 6θρί88; 86 Ιοπι ρθ8ΐβ8 61101 ^ Άλλ* ο6χ ΙχβΐΜ τδν βασιλέα, βίπόντων ιιολλύν, σφβ- 

τβριζομένου *^ του β^οφόβου τήν των Τωμαίωνδ^ξαν 
χα\ διΑ τούτο βουλομένου Ιν νυχτ\ πολβμεΤν * ικλ1|ν 
Ιβοξιν 8ίς το&μφανές μββ* ήμέραν συ^^^ξαι τ6ν ιβέ- 
λιμον. Κα\ 6 μέν Ίβραήμ* 8!τ^ Αλλως χαταλαζονιυό- 
μβνος 8(%8 84) χα\ φόβφ βασιλέως «8ριστοιχι{6μ<νο(, 
μέρος λαβών του στρατού Ανβχώρησιν, Άβουχάζαρ 
βέ ιςρ6ς τ^ χατΑ βασιλέως ικόλβμον μκτΑ μυριάδων 
Αχτώ έξακέστβιλβν, οΐ χα\ χαρτιρως Αγαν Ανδρισα- 
μένων Αμφοτέρων έπ\ πολύ, [Ρ. 71] τέλος έν6ουνα4 
ιΑς σχολΑς μβτΑ τοΟ 8ομεστ{χου χαΐ πρ6ς φυγήν 
τραχηναι έξββιΑσαντο. *0θ8ν ό βασιλιάς μ<τΑ τής 
βασιλικής φΑλαγγος χαι 86ο χιλιΑΙων Πβρσων» «ρο«- 
έντο; τούτοις χα\ «ου Θβοφόβου, 1π( τίνος βουνον η666886 Γυ6Γίΐ, 6<1Ι168ΐΓ68 1υηΐ)88 ρΓ»8ΐΟ ΓΟΓβ, ^088 

)ΐ08ΐϋ6ΐιι 6ΐ6Γθίΐυηι 688601 εοοοΙοβαΓ». ΥβΓυοι οοα 

86<]αί6τίΐ ίΠΐρ6Γ8ΐΟΓ, 0)01118 ί(1θίΓ60 ρϋ|08|η 006(0 

ι:οη86Γ6ηϋ8ΐη 8υ8<)6Γ6 Τΐιεορίιοΐιυιη <ϋ660ΐίΙ)υ89 α( 

6ίΙ)Ι ίρ8ί ΒΟΠΙΑΟΟΓΟΟΙ νίθ<)ί68Γ6( |{1θΓί801• ΑρβΓίΟ 

ίΐ8ςυ6 ΜαΠβ άβΟΓβΐυηι οΐ ου οι 1)08(6 600(Γ6(Ι6Γ6ιι- 

ΙΟΓ. €8Β(6Γυ01 ]1)Γ860ΐυ8• 10Γ6Γΐυθ1 0001 8ΓΓ0|;80ΐί8 
ϋυ6ΐυ8 80 ίΐηρ6Γ8(0Γί8 106(11 600ΐ6ΓΓί(08 9 ρ8Γΐ6 
616Γθίΐ08 888υθΐρ(8 Γβ6β88ί(, 101011850 Α1)Ι1€^8ΖλΓ 

6001 Ο6(θ£ίοΐ8 οιΠ1ί1)υ8 8ΐ:ιη8(0ΓΗηι 8(1 ρυ[(η8η 
€0086Γ6θΐ}8ΐη. Οίο ο(ήο(|θ6 ΓθΓ(ί(6Τ <ϋαιί68(ΐΜη; 

ϋΐη(ΐ601 86ΐΐθΙφ 6001 ΑθΟ168ϋ60 84ΐν6Γ8» »6ί6ί ίοΐ- 
Ρ6ΐυ 6086(£ 66(Ι6Γ6 86 ίυ{8ηΐ ίΐΓΐΓ6. Ηίθ6<|Οβ 8<ΐ60 ίηιρ6Γ8(0Γ 6001 6θίιθΓ(6 ρηΒ(0Γί8 6( (1οοΙηι8 Ρ6Γ- (^ οέοωστο, τ6ν η8ρ\ ψυχής χίνδυνον 6φορώμ8νος• ΚαΙ 88Γοηι ιιιΊ11ί5θ8« οη8 6(ί8ηι 8<1]οη6ΐο ΤΙΐ6θρΙιο1)ο» 

10 βοΗβηΐ 11060111801 88ΐθΐί 01610608 6ν88ϋ. Α6Η(6Τ 
Αιί Υ68ρ6Γ8ηΐ 08(|06 6ίΓ68 ϋΐαο ρθ^08(ϋηΐ, 8ΐίΐβ 
68ρ(0Γ08 86 Ιαΐρ6?8(0Γ6Η1 601ΐβ<ΐ60ΐί1>α8, ΐ1ίί8 ϋ1- 
6ί8660(Ί1ΐυ8 114 ^66 6001 ρΓθϋ6Γ6 8Η8ΐίθ601ί1>ΙΙ8• 
Μθ6(θ ίΐ8(|υ6 8θρ0ΠΤ6Ιΐί6Πΐ6« ςοί 6001 ίθΐρ6Πΐ(θΓ0 
6Γ80(, 8101018(8 (80(1ίί 8ρ66ί6 ρ6ί8(Γ6ρ6η 81801608» 
<^06ΐ8018Γ6» 6ίθηγΓί8, 6ΐΐΟΓάί8» 8ϋ88η06 Ι)066ίθ8ηΐαΐ 

80Βίΐυ86Γ60ΐ 8(ι«ρί(ο ίοιρΐ6Τ6; ί|οο υίοιίηιοι ίο- 

§60(68 8ίίΜ 806188 8ρ68 00νίς06 8θ1>8ί<Ιϋ ΟρίοίοηβΠΙ 
ΐ:ϋθΐ6ΠΤ60(Ιί8 1108(1001 8010118 10§6Γ6Γ60(• ΟθΟ<1 6Ι 
ίΐ8 600(ί§ί(• Ηθ6 6θΙηΐ ίρβυαΐ ίΐΐί 808ρί680(68» 86 06 
Ιη ίρ808 1ΐ08ΐ68 ίΓΓ0ηΐρ6Γ60( 8ΐ> 6ί5ςυ6 6ίΓ6«αΐ(]8Γ60- 
ΙΟΓ, 8ΐΙ 86Χ ΐηί1ί8 ρ888αυΐΟ Γ666886Γ6. Ιΐθρ6Τ8(ΟΓ Αχρι μ^ν εσπέρας ιιολυς ήν ό ικρί αύτ^ν κ^λ^μος» 
των μίν έλιηζΑντων τούτον ΙΜ χείρας λαβείν, των 
8έ Ανταμυνάντων χα\ μή προ8οΰνα( τούτον βιαχαρτε- 
ρούντων. Αι6 νυκτός Αρτι γενομένης χρότοις χβιρων 
τε χαΐ έΰ^αλαγμοίς έχρωντο ο( μετΑ τοΟ βασιλέ8ΐς« 
χα{ρειν προσποιούμενοι, χιννύροκς τε χα% χορ8α?ς 
χα\ Αλλως βουχίνων φωναΐς τ6ν αίθέρα περιεΜνονν» 
Ιλπϋας ού τάς τυχούσας τοΙς έχθροίς θέλοντε^ ικρι- 
ποιήσαι. *0 κα\ συνέβη * μίλια γΑρ Ιξ 6ιηχωρησαιε 
τούτους είς τούπίσω τινΑ χοκοββωβουσι προσΰολήν 
τε χα\ χύχλωσιν προσεγένετο. 'ΟΟεν Αδείας τυχΑντες 
μιχρΑς οί περ\ τλν βασιλέα, πύβ^ που νυχτών φυγ1| 
χρησάμενοι τήν σωτηρίαν Ιπραγματεύσαντο, χα\ 
πρ6ς τφ χαταπροΜντι τούτον στρατεύματι χα\ τ Α βαη 8018 8ΐίςυ8η(οοι ρ6η6θΙο 8θΙ)ί6ν8(α8 Γθ{^8 88» 1^ νώτα β^ι τοΤς ΙχΟροΤς διεσώθησαν. Μέμψεσι μίν ΙοίΟηΐ 6Χρ6<ΐΊνίΐ, 6(8(1 6ΧβΓ6ίΙθΐη ςοί ρΓ0άί(ΐ6Γ8ΐ 86 
ΙΙΙΓρίΐ6Γ (6η{8 (16(16Γ8( ίοΟΟίοοϋδ 6ν8(1ί(. Α6 ςθί(ΐ61ΙΙ 
ρΤΟ(Ιί(0Γ6ηΐ 6Χ6Γ6ί(0αΐ ίηΐρβΓ8(0Γ 86Π08 θΙΐ)θΓ|8(, 
800101801 νβΙΌ ΤΙΐΟΟρίΐΟΐκΐ 8θί8ς«β βΓ8(ί8αΐ Ιΐ8ΐ|6(» 
ρΓΧΙΟϋεςΗ• &6 ΙΐΟΟΟΗΙΚΙβ Ι08{θίβ66 8666ρί(• ΙΙίθ6 

Ροηβ ί6ητ6ο(ί ίο ΤΙιοορίιοΙιοοι «οιογο ίο66η8ί, 

ίΐΙ6Τ0(Ιί6ί1Ή|Ο6 §80(110 8Πίαΐ8(ί, 000 ίΐΐο (1θ6β Α§8- 
ΓΟηΟΓΟΠΙ 8ί1)ί 66ΐ1α01 60η6Γ6(1ί ρθ8(θΐ8θ(, Ιονΐ6(8- 
Ι|(Ι6 8θΊ|θί νί €6Γ(8Β1 βίΐΐί 000ΐρΓ688ΐ8 Ιΐ08(ΙΙΚ18 
ρθΠί66ηΐυΓ νΊ6ΐ0Π8Ι0. Οα8αΐθΙ)Γβ01 6ΐί801 {οιρ6- 
ΓαΙΟΓ Τίΐ6θρΙΐθΐΜΙΠ1 Ρ6Γ88ηΐΐη (Ιθ66ΐα ΓθΓ6 (ΙΟΰΤβΥίΙ. 
^3. Ιθ86(|α6θ(ί 9000 Τίΐ6θρΙΐίΙθ$ ΠΙΓδυβ €0ρΊ8$ ουν πολλαΐς 6 βασιλεΟς τ6 προδεβωχδς στρΑτευμα 
χαΟυπέβαλεν, χΑρισι δΙ χα\ τιμαΤς διαφδρ^ντως τους 
περ\ τόν βεύφοβον Ιγέραιρεν• *Οθεν οί Οέρσαι Ιρωτι 
διαπύρφ πρ^ τ&ν θε^βον Ιξεχαίοντο, χα\ Ουμηδί^ 
τιν\ Αβ^ήτιρ Αναθαββυνύμενοι μετ* αυτού τ&ν κατ* 
*Αγαρηνων ύποδύεσΟαι π^μον ΙλιτΑνευον, χαΐ τρέ- 
Φειν τούτους έξ Αήττητου δυνΑμεως έβεβαίουν * διλ 
χαΐ 6 βασιλεΟς ήγεμονεύειν αυτών έβούλετο τ^ ΘεΑ- 
φοβον. χγ . Τφ δ'^πι6ντι Ινιαυτζ» Ιξεισι πάλιν μετΑ^υνΑ. νΑΚΙΛ ΙΕΟΤΙΟΝΕδ. •^ ώς σφ. 7 129 ίΙΒ. III. - ΤΗΕΟηΐΙΐυδ ΙΠεΗΑΕΙΙδ ΡΙΠυδ. 1Γ)0 

μιω; 4 θβ^φιλος, χα\ χατά τ6 Χ«ρ9Μν6ν πολλά ιχ Α «<1ν6Γ5υ» ΙηηλβΗίΑδ βόιΐΰίΙ, λο €πιη βίβ 6Χ βυρβηοΓΐ %^^ς ΐζρννίρας νίκης των ΙχτμαηλίΈών Απαυθαβκοιζο• 
μένων χα) άλα^ονινομένων, τού'κοις 9υμΐϊλ«χ<\ς πολ- 
λούς τι χβιροΰται τούτων, χαΐ λβίαν λαμβάνβι ώς 
των πέντι χβι\ «Γχοτι &χρι χιλιάδων, χα\ μιτά ν(χης 
λαμπ^ πρ&ς τήν ρασιλιύουσαν ΙπανΙρχ«του• Έτυχβ 
γούν τις των &πΙ χειρών εύφυΐςι ονομαστών αίχμ- 
Αλωτον ληφΟήναι*Αγαρηνων. Τούτφ μβγΑλας τάς χβκτά 
«Αεμον άριτ&ς 8'/ έγγραφων ΙγχοιμΕων ό των σχο- 
λών προεστώς έμαρτύρει, χα\ έβεβαίου ώς ιΓη τ< 
βεξι6ς περίτήν Ιππασίαν χα\ τήν τοο σώματος ^μην 
γτ/ναίος, χα\ δτκ 5υσ\ δ^ρασι χρώμενος πβρί τήν 
Ιχπααίαν [μ^ν] έντέχνω; &γαν χαΐ εύφυώς προς 
τους χατ* αυτού ^ιαβαΝει. ΈπεΙ γοΟν 4ν τφ των 
Γχπων άμιλλητΤιρίφ ό του βομεστίχου θρίαμβο; έτε- νίτίοτία €ΐ«ιΙ« Μ Γ6ΓθοΊ6ηΐΙ5«8 «<1 6Ιΐ8ηΙ«ηπηι εοιι- 
||τβ88αΕ• ηιιιΐΐίβ βοηιιη 8υΙ)]ιΐ|(«ΐΐ8, €8ριίτο8 &(1 \ί- 
Ι^ηΙΙ 8ΐιρΓ8 ςυίηηυβ ιηίΐϋλ «ΙχΙυιΗΐ ; ΙΗυδίΗςαβ ρο- 
Ι!ΐα8 ρτΛάϋ ^ά υΓΐ)€ΐη 8οβυ8υιπι ι^ΐι. ΙηΐβΓ €2ρΐίνθ8 
Α|[2Γ6ηθ8 ηοηηβιηο Γοίΐ ιοβηοηπι 8|;Πίΐ8(6 οόΐ6ΐ>Γί8. 
115Ηιιηΰ 8ΰΙιοΐ8Γϋΐη ΡΓ9Β868 1)6ΐΙίΰ8 γΐηαΐβ βχί- 
ιιι1υΐΑ,6]α8 δοπρίο €0η8ί{[η8(ΐ8 ΐ3υ(ΙίΚ>ιΐ8,ρβΓΐιΙΙ>6ΐ)αΐ; 
88$€Γβ59ΐ(ΐα6 θ(ΐυΠ8ηϋί «Πβ ρΓΧοΙ&Γβ {ηάυβιΗυπι 8ο 
οοΓροηβ Γθ1)θΓ6 8ΐΓ6ηυυιη, 6]υ8ΐηο(]ί άβιιίςυβ ςαί 
Ιη βςυΐβ (ίαρίίοί 80ΐ6Γΐ6Γ 1ΐ38ΐ& Ιιο&ΐβιη &0βΓβϋβΓ6- 
ΐϋΓ. Ουο<1 ί^ίιυΓ Ιο βίΓΟΟ άοϋββίΐεί (ΓΐυιηρΙιυδ 3β;β- 

Ι^βΙΟΓ, ίηΙβΓ 08ρΐΊν08 ρΓΪηΐΟ Η ]θ€0 ίη06(ΐ6ΐ)8(, €0Γ- 
Ρ0Π8 Ιρ8Α ρΓΟΟβΠίΑΐβ 911)111)1^06 8υρ6Γΐ)ία 80 ΟβΙδίΐβΙβ 

ιΐ6 ίρβο 8ρ3Γδυιη ταιηοΓβιη €οηαηη3η8. ΥΙ(ΐ6η8 ίΐζ^ λείτο^ προηγείτο δέ οδτος τφ τού σώματος μβγέθει Α^^ ίιηρ6Γ81θΓ, βΐυβςαβ 06ΐ6ΐ>π ί^ιπα ιηο(α8, €θη• χα\ τφ τής ψυχής άναστήματι τοΟς περί αυτού λύ- 
γους Ικισφραγίζων» Ιχ^λευσέ «ως Ιδών δ βασιλεζις, 
χα\ τοΓς Ιπαίνοις χλα«ε\ς, [Ρ. 72] ?ππον τε τ^&νβρα 
έιει6ήναι χα\ 8ύρατα λαβύντα δύο τήν εύφυΐαν τούτου 
«α\ Αριστείων &χάσ]} τ^ πύλει ένδείξασθαι. Κα\ δή 
τούτου γενομένου χα\ τοΤς &πειροτέρο(ς τέρψιν ιητρ- 
έχοντος τ]| ύράσει, βεύδωρος δ Κρατερές ούτω /^γδ- 
μενος, δ χα> μετ& βραχϋ &ρχηγ^ τής των Αγίων μ^ 
μαρτύρων φάλαγγος γεγονως, πλγ^σιΑζων τφ βασιλεΐ 
Ιξεμυχτήριζε τόν *Λγαρην^ν, ΑνδρεΙον ουδέν φΑσχων 
ουδέ χοκαπληχτιχόν Ινδειχνύμενον. "^ί^^ χαΐ χαλεπή- 
ν^ς δ βασιλεύς, ^ΑΧ2ά δι" Ισχύος ίχβις αύτύς^ δ 
&ηΛυδρία μοΙ άνανδρε^ τοιουχύτ τι έργά&οσθΜ ; 806η80 βςοο (Ιυρίιείςυβ 8ΓΓ6ρΐ2ΐ 1)8818 ΑΠίε 80» αο 

8θ1«ΓΚ{8Β βρβοίιηβιι 8ρ601&ηΐ6 ΟΟΓΑΐη ΙΟΙΙΙ €ΐνίΐ8ΐ6 
6χ1ιι1>βΓβ ]ο1ιβΐ• \ά «υπι ββΠβΙ 61 Γ6ί 8ρ60ΐ8€ϋΙυΐη 
Ιιηρ6τΗίθΓ68 8ίη66Γ6(, ΤΙ)6<Μΐοηΐ8 εο|;ηοπ)6ηΐο €γ8- 
Ιβηιβ (Ι8 ςιιί ηοη ιηαΐΐο ρθ8ΐ ε^ηοίοτυπι ςο8(1ι*8[|;Ιΐ)(3ΐ 
ϋβοτοηι ηΐλΓίγηιιη οοΐιοηίβ (Ιυχ βχβΐίΐΐΐ) *<1 Ιιηρΰ- 
Γϋοτβπι ΐϋ66<ΐ6ΐΐ8 Α^8Γ6ηαιΐ) 8α1)88ηηΑΓ6, ηίΙ^ϋςιιβ 
«υηι ςαο(1 ΐοΐΧ\% «ηίαιΐ 8ΐΐ ςυοιίνβ 8ΐυροΓ6ΐιι 1ηίΐ66ΐ« 
άβΙΐΜΐ 6α ιηοΠΐ)θΐΐ6' ρπ«8ΐβΓ6 6ΐΫαιη βΐηυβ 6ΐί8ΐη 
α88βΓ6Γβ. Α<1 ςυ6ΐη ίη^ί|;η8ΐ>ιιη(1υ8 ίιηρβΓαΐοΓ, Νηηι 
9«Γ0• €/^€ηιίηαΐ$ Ι» «ι βνΐταί€^ €ίΗ$ιηοάί ΛίίφιΙά, ψ»Λ 
ραϋΒΜ (οτίίίΗάίηΒ, ροΜί'β ρτΛ$ίατ€ ? βοηίπι ϋηκβηΐί;: Κλ\ δς αύτίχα, Αύομέτ^ βασιΛβν^ μήμαθ(ατούδέ Ο «<' ναΐ€•: ηαη η€ύ ηη^ατΗΜ 0}%ϋΜθάί νεχε α/ί^κίε ρ9ταχειρί<τασθαι δόρατα δύταμαι * ουδέ γάρ έτ 

χοΧέμφ τοιαύτίΐς χρεία άδοΛεσχίας * έτΙ δέ δόραχι 

χρά^μετοζ τ^ν εΙς Θεδν χεαοίθησιν ίχω βεδαΐατ 

ώς χρημΗσω τε τοΰτοτ χαΐ του ϊχαον καταδίΐΛώ* 

Τήν πα^^ηβίαν γοΟν μή φέρων δ βασιλεύς ^ μήν 

Ιφησε, χατά τής χεφαλής αύτου τδν δρχον έπχγαγών, 

(^ανάτφ ΐ€αραδούναι τ6ν &γιον, ε Ι μή τους λύγους 5ν- 

τως εΙς Ιργον Αγάγοιεν **• 'Ιτπιον ουν Αναδάς δ βεδ- 

βωρος χα\ δδρυ λαβών έν χεροΐν Οβττον ή λύγος έν ού 

ΐΒολλαΙς «εριύδοις τ^ν Σαραχηνδν χατεχρήμνισε, χαΐ 

μέγα τούτφ φρονεΤν δέδωχεν ουδαμώς. Ό μέν ούν 

βασιλεΰς {^σχύνθη δίτε δή χαταβεβλημδνον Ιδών τ6ν 

Σ«ραχΐ}ν^ ύιε* άνδρδς ευνούχου χα\ οΰ γβνναίου 

«ιν^, παν^ργος δέ τέως ών χα\ τήν άρετήν αΐδού- 

μκνος τον Ανδρος έφίλοφρονήσατο μέν λδγοις αύτδν^ Φ ν€Ηΐιΐ8| $\ φίά Ιιθΐηίη6 αΙίΙβΓ ιιΐ6Γ6ΐυη 

ατολάς τε χα\ περιβολάς αύτφ τήν πολιτείαν αίδού- 

μανο; έδωρήσατο• 

χδ'. Άρτι δέ κΑλιν τού έαρος Ισταμένου χαι τους 
μαχητΑς χατ* Αλλήλων δπλ^ζοντος, δ θεύφίλος δύνα- 
μιν πολλήν ήΟροιχώς χατΑ των Σαραχηνών Ιξεισι, 
χα\ τίν δσιον Μεθδδιον τής είρχτής Ανα^^υσΑ{ανο$ 
χα\ μεθ* έαυτου έπαγδμενος, ού νΰν μδνον χιΐ πρώ- 
τον '* Αλλ* Αε\ τούτο ποιών χα\ πλησί^ που έχων 
αύτ^ν, εΓτε τού Ασαφή Ινεχεν χα\ πολλοίς Αγνωστα 
βιαλύειν χα\ γνώοιμα τούτφ ποιεΤν διΑ τήν ένυπΑρ• 
χουσαν αύτφ σοφΕαν (χα\ γαρ ετύγχανε τών Αποχρύ- 
φ'αν Αγαν ζητν^τιχ^ δ βεδφίλο;), εΓτε δή τινας έπ• ία ΜΙο έΜίϋίί : «χα νετο ατηρία , Βεΐ {τείηζ ομχϊ* 
αο, εψΛο άε)εϋίηηί ΪΗ /ίοηιΙηενΛ αε εχεηΜηηι ρτϋηηε 
εοιφάο. Ταηο ίιηρεπιΙΟΓ ιΙίθ6ΐκ1ί ΠΙαπι ΙίΚΜΠΒίβιη 
ηοη ίβηηβ, ρ6? €8ρυΐ 8υυπι ]υπΐΓ6 £γ8Ι6Γ0, 8β ι^Ι 
τίΐαηι βκρίαΓαιη, ηιβι ϋ^ ιβ ίρ88 ςνοά νβτϋίβ 
ί«οΐαν€ΐ»ΐ ΙαιρΙβΓθΐ• Μυι 6Γβο Τ1ιοο(1οηΐ8 ΰοηβοοηδΜ» 
αςιιο αηβρίΜΐυβ 1ι•8υι ηίληυιη 60ΐι•6Τ6η8• άίΛΧο 
€ΐΐία8. ηοα Ιοη^ο αΒΐΙ)ίΐυ, Α^ΐΓβηαιη «Ινα (Ιαιυιιι 
|ΐηΒθίρίΐ6ΐιι αΐΐιιιη βαρβη» ηοη 8ίνΙΐ. ΡαιΙαίι ίηιρβηι- 
ΐοηιη, 4υιιι ηοη 8 νίΓΟ ςαοόαη ηια^ηΐίΐοβ οΐΓβηΐΜ», 
864 αΐι ονίΓαίο ρτοβίηίοη 8ιτ»α6ΐΗΐηι νίιΐϋ. Ιηΐο* 
Ηηι ΐαπΜο» βαΙΙΜο ναίΓοςηο εοβδίΐίο, νΐΓί4ΐ«6 νίΓ- 
ΙυΐΜΒ Γ6ν6Γίΐ«89 •«ιίοο τβΓΐ>ΐ8 86ϋΙρίΐ, ιΐοηοίςιιο 

Υ68ϋΙ>α8 ΙΚΝΐσΤ18 €•Η80, €ΐνίΐΙΗΙ 8•ίηΐ08 0β6ΙΗΐ6Γ0 ' ΑγΑγοι ? •• χα\ πρώτον] δέ πρ. Ρ• 14• Ιαα τ6γο ηιηυΝί ν6Γ6 »ρρ6ΐ6ηΐ6 86 Ικ^Ηαΐο- 
ΓΜ τιτοβ ΙοίβΓ 86 6οιηπιιΐΐ6ηΐβ, Τΐΐ6ορΙιΠυ8 Ιη^βη• 

ΙΙΙηΜ 60Ι»ΙΠΙ6ΐί8 60ρϋ8 €0ηΙΠΙ 88Γ&€•Α08 ρΓθΙΐ€ΐ8<^- 
ΙΗΓ, βΑΐΜΐΟ 6 6λί€βΤ6 8ΐΜΐ|116 α<Ι]υΠί'ΙΟ 88η€ΐθ Μσ- 

ιΙκμΙΙο. Ν6φΐ6 τ6ΐι> Ιιιηο ρΗπιαιη ί66ίΐ, 86ϋ αΐ 
86αρ6Γ ί86ΐίΙαΙ)αΙ, ρ6η68 86 τίηιηι Ιια1)6η8, 8ί^« ηΐ 

6)118 •αρΐ6ΐΐΙΐ88 τί ΰϋ86ΙΙΓΑ ?η!|;θςϋ6 ϊρΠΛ» άΪΜθ\' 

νοΓΟί 6«ια6 Ιρ8ΐ ηρκΓήτοι (οτιΐ βηίηι ΤΙΐ6ορΙιϋ08 
9ΐΙ)βΐηΐ8Μυηι ηταηι ορ6Τθ8ΐΐ8 Ιητ68ϋ{8ΐ0Γ), 8ΐτ6 ί(! 
6»ν6η8« ηο ^υΑ8 Ι8 Iα^I)^8 86 «1>86ηΐ6 ο1) 88€Γΐηιιιι VΑΒI^ε Ι,ΕεΤΙΟΝΕδ. 131 ΤΗΪίΟΜ.^ΧΕ8 εΟΐαΐΝϋΑΤϋδ. Ί« 

ιιιΐΑ({ηιιπι »ιιιθ1ίΙί4>ιΐ€ΐΒ Ια ιιτίιβ 6ιοΊι«γ»Ι• ΡΓβΜίριιί Α ανβΦ^σεις φνλα7τ6μινο< παρ* αύτοΰ παθβΤν δι& τ^ν 6ηΊηι οίνίαηι• ίηςαβ θί» ▼Ιπ τ^Ιρο^^ ΜβΐΙιοάίιιη 
ρΙοΓΐ» ΓαοίύΐΜΐιιΐ βαηιςιΐφ ΊοιρβιΐΜ εοΙβίΜβί. 1^^^^«ο 
ηηλ βοουιη βάϋοοβΡβ* ηοο ροΑΐ •β ΓβΙίηηιι^Γθ* βι 
οβοίί Γλίΐοοβ ΤΙιβορΙιίΙο ΥΪιΙβίΜίαΓ. Ιίλςιι• €Οιιη 
ηιίβ&ι ιι1ηηί|ΐι• λοίβ &ο ΙβηΐΜΐΊΐί» »υρ6ΓίοηΐΜΐ•,ϋ7 
€οηΐί^ί( αΓ€υιη?6ΐαυπι ίηρ^ηίοηηι ίη νίΐ» ρβΗ- 
€υ1υιιι ικΐϋυοί, ΐ|αλη<)• ^Γΐλΐη βχβτοΗα• ιΙιΐ€ΐθΓ Μ»- 
ηυβί» %τΛ\^ ρΓΟΓβαβ οιηηίς[η6 ιΐΜΐ]υ8 (ΐ6ΐΐ6€0Γ6 Γβριι- 
Ι3η8, βι ΒοηοληοΓυιη ιιηρβηίοΓ αΙ) Ιιοβϋϋυβ εβρβρ 
ΓβΙιΐΓ, »υοΓαιη &ηίαΐ08 οοηοΊοηίβ τβΓίιΙβ ΓβοοΙΙίββηβ, 
&ίοςιΐ6 €08 λΙ1θ€τιΐυ8 : ΕΙα^ «π, αρββ Γ«ΓβΓβΐΡΐ•»ί, 
ψΜί Μΐιιιι ν€90Μ^ ήΜΛ η βη«η< ρΛπτϊΐβτ» |μμ ϋ•ΐΜ<» 
Ιβοηίβ ίη8ΐΐΓ οΛίυΙοΓΟίη €«ιΐ8λ άίιηίοιιΐί^» αιβ^ϋοβ 
ουηεοβ ΙηρβηίΟΓβαι ηακβίΐοΓυβ ίτΓυπιρίΐ, λΐιίιηοςιιβ χατ^^ τ»ν Αγίων χα\ σβιετων 8{χ6νων πδλεμον. Οΰ 
μιχρω^ γ&ρ Ι^χβι τιμ&ν τ^ν Μρα χα\ σέβεσθακ τ^ 
γ!)ς ιτρλιτ•(ας Ιχχριτον χβι\ φιλόθβον * διά τοι τούτο 
δγ(ιν μ€θ* Ι«υτου» &^* ο6 χβτ^πιν άκολιμπάνειν 
έφαΐνβτο τούτφ σιμνόν. Κα\ βήτα «ροσπεο^ντων &λ^ 
λήλοις τΰν στρατευμάτων* χα\ των *ΐ9μ«ηλΐ';ων 
χοτθυιικρτιρούντίιΐν, συνέβη τ^ν βασιλέα τϋύς ιτεριχυ- 
χλωθέντα ύπ6 των έχθρων χινδυνεύεκν περί ψυχή(« 
8τ5 Μ] χα\ Μανουήλ ό στρατηγέτης βειν&ν ήγησάμενος 
χα\ ικέρα τούτο βειν^ν "^ δορυάλωτον [Ρ•75] βατιλέα 
γενέσθαι, το^( ικρί αύτ^ν άναθα^(5ύνας χα\, ^Ω <1ν» 
41^»^» ιΐιοιίν, τάζ μ^ΧΙίτσας αΙδεΤσθε^ λΙ του βεκη^ 
Μωζ «ΜψάΜΟΤ τφ ^Λχρφ βοΛΛόμετΜ χέτεηττα'^ 
£ίσήει &σπερ τις λέων ικρί των τέκνων βαλλόμενος» ίΑΐί806ηΙβπι ίονβηΐυιη, €ΐ βχ ί^ηλΥΐΑ βαΐαΐβη (1β- ^ χ^ν βασιλέα ζητών. Ός δ" εΙΙρεν λκοηΐΒβντα χα\ τ<*^ν βρβΓβηΐβιη, «ο οαυβ&ηίβηι ηοϋβ 86 ΓβΠείο 6χ«ι«ίΐιι 
6«πι Γυι;» «χρβάΐΓβ, ΗοΓίλΙυβ βδΐ υ( 86 ΐΙΙί ρπΒβιιιΟί 
α€ ιηαίιοηιιη 81Γ3|;6 Ίΐ6? &ρ€Π6ηΐί οοιηΐιβιιι 08Τβΐ• 
Ροβίςαλοι τογο βηιιηρβιιίβηι ΐΊπιβηβ ρατβηβςηβ Ιη* 
ρβηίοΓ β ¥6811^10 β66υΙυ8 ηοη 68ΐ, Ιΐβτυοι ονη 
ιηοΙιί8 αοΊβιη ρβτηιηριΐ, υΐ α ρβηουΐο τίηιη βπΜΐ• 
Αο ηο 141Π» (|ΐιί<ΐ6ΐιι νοιί €θΐηρο8 βΙΕΜΐν8• ΐβτΐί• 4β• 
ιηυαι βηοίοΓί ρΓορο8ίΐο οαηβυιιι ίοιρβηίοτί «ιΐΗΐί• 
ςαβ λίΤυβαιη ΙρβυιΐΜΐυβ ^0Α^^ι3IιI«ιη όίτίηβη•* <^(Ι 
β»η ιΐΒςυβ ρβπταιΙΊΐ» 9ΐ<ΐ60 ιιΐ €ΐ βςυνηι• ευ'ι ιμΜο• 
ΙμΙ« ΙθΓί8 «ι11ί|;8Γβ ίρβυιηςυβ ηιτβαβ ϋΐΜΤΒΓβ €0ΐιΐΗ 
86τΗ• Αη'ιιηο βαιιοΊΐΜ βτ&Ι• ΐ|«ιο ιηβΐη ΒοπίληοΓοηι 
ΙιηρβηίοΓβαι ^ιΐ€ΐυιη ΐή οαρίίνηιη αίςιιο Κιθ8ΐϋΗΐ8 «ωτηρίαν μέν ύπλ δειλίας Απογνόντα, «ροφαβι^όμβ•» 
νον δλ ώς μή βούλεσθαι τ^ν λα&ν λιηβντα διαφυγεΤν, 
Άγ8δ4ι, Εφησκν, £ βασιΛβΰ, άχοΛούθει μοι «ύρβϊέ^ 
€^ φάΧαγγα χοιονττί χαΐ ΛοΛΛούς άχοσ^άχ^ 
ΤΌττι* *0ς δ* δΜανουήλ Ιξήει χα\ τδν έπ^μενον δε- 
δι^α ιηλλ3ί χα\ χατεπτηχότα ^ζ^αικίΛ ούχ εΤχεν« 
ανθις Ι^Ι^ήγνυ μ<τ& πολλών τήν φάλαγγα, τούτον 
Ιξελέσθαι βουλεμένος» 'Πς δ* ήμάρτανεν αύθις, χαΐ 
τρ(τον δΐ έκ στε(&((οτέρας ψυχ^ς τήν συνέχουσαν φά- 
λαγγα τ^ βασιλέα διέχοψεν, χα\ πλησίον Ιγεγόνει 
τούτου, ώ; χαΐ Ιμ&σι τλν έπίφέροντα τούτον Ιπιδήσαι 
ίκηον χβλ αυθι^ ύπβξερύσασΟαι ετύγχανε ν. Έτρώθη 
τήν φυχήν 6 &νήρ, βασιλέα *Ρωμαίων αίχμάλωτον <»ιΐ€λΐα ϋβητΊο» βιιρρβιίαηβυη ίοΓβ ρ(ηίιηβ8€βΙιαΙι& ^ γενέσθαι φοβούμενος χα\ των Ιχθρών ύποι:^ιον 1(Ιο|τ€θ γφίοοία» 8ίιηιι1 πΐ8]οη<|ΐιβ βοΐβπίλ κρβίιϋ• 
υΜ^• τβ¥0Γ8α8• ηοΠθΐη ^υοςιιβ ηΐΜΐυι, η»! Πΐβ 
ιβςα«ΜιΐΓ• 9^ ΐαικίβιη ρ«Γί€υ1ο βχβπιϋ* ρ•ιΐ€ίβ 
φΗΐΝΐ84«ηι α ΙβΓ^ο Ιηββςιιβηΐβη Ιιοβίβη Γβρήηβη• 

ΙΙϋβΑ, 811184116 ίρΟΟίνίΟΜΙ 118 Πϊ«Ι<Ιί(Ι)(- 1(}€ί?00 

ραη ίιι Μΐη Ικηβνοΐϋΐΐία ΤΙΐΡΟρΙιΗαβ ίρβυιιι Ιιοιιο- 
ηΚηα 806•ρίβ^»ΐ» 1)6η6ί»6ΐοΓ6ΐιι^α6 μ 8βττ8ΐθΓ6ηι 
βααπτ γοαΗΜ8 οοιιβΓοίβ ιηηιιβΓίΐΜΐβ €θΙβΙ)»ΐ• 

3&. €«ΐ€ταιη ιη•)0Γ ίη «νη τί« Ιη«ΜΙίβ Μι ; •6 
^ Ιοί ιιπΙΙί1)ΐΐ8 &πη»ΐοηιιιι ιιιτυ8 οΜίίβηΐ 6ΐΐ|<ιβ 
ΐΜΐΙίΐ8 Ιιθ8ΐΗ>Μ ίϊηρβηΐηΓβπι ΙίΙ)6ΠΐΥοηΙ> ραιιο^τΜ» 
μΙκ ^«ΙϋΑηαηι «ακςιιβ %^τιΛμ ΙΐΜηίΒηικ ιη•Ι«« 
αΗϋΜΐ• βαρβτλΙιΐΓ• Μ•]68ΐαϋβ «τ([0 •ο Ιιι«ΜίΐίηΜ» 
ρατ «αηΜίλΐη ΙπιρνοΜίιΐΜΐι €Χ «ηιΐοηιηία ν«8 ^^λτ. δΟεν ταχυτέραν &μα χα\ δεξιωτέραν τήν ύποστροφ^^ν 
ποιήσας, χα\ θάνατον άπειλήσας αύτφ εί μ\ τούτφ 
συναχολουθήσειεν, όψΙ χα\ μ^λις του χινδύνου διέσω- 
σεν, δλίγων τινών χατ^πιν διαχρου^ντοιν τ^ν π^λεμον, 
χα\ τοΓς Ιαυτοΰ Ιγχατέλεξε. Δώ τιμαϊς τε τούτον 
έφαμίλλως Ιδεξιουτο χα\ πρετΓούσαις δωρεαίς έθερά* 
πεοεν, εύεργέτην χα\ σωτ¥|ρα πολλάκις άποχαλών• 

χε*. *Αλλ* 4 φΟβνο; Γσχυσε χατ^ αυτού, χα\ δ χατ4 
πολλών χα\ τοσούτων μυριάδων άνδραγαθήσας χαΐ 
των Ιχθρών διασώσας τδν βασιλέα ύπ" ολίγων οίχείων 
χατεπαλαίετο. *Οθεν εΙς χαθοσίωσιν χα\ Ιπιβουλ^ 
ΐηιραλδγω; έχ λοιδορίας έγχληθε\^, χα\ πολϋν είναι 
τ(ν φθ^νον τ^ν χατ* αυτού Ινιδών, έκε\ διά τίνος πι- βαιηπιεηςηβ νΐιη ΐιινΜί« κΙν^Γθηιβ, 86 • Π<ΐ6ΐΜπιθ ^ στου άνεμάνθανεν, δούλου μέν κρότερον δντος του «ΐαοάειη» ςοί οΓιη ςαίιΐβπι 86Γνσ8 {ΙΠιΐ8 Γιιβπιΐ, 
Ιϋη6 ν6Γ0 ρΗηοίρίε ^ηΐίλΐη πΐ6πΐο8 Τ|ΐ6ορΙιίΙο 8 
ρθ6ΐι1» βπ4 6ί<|υβ ιηΐΒΐ8ΐταΙ>8ΐ,66η*ΐ0Γ Γα6ΐΒ8 ίοι*6 αΐ 

α1> 60 0601*18 ΟΓ&Ι8Γ0ΐνΓ, 46Γ6€ΐΙθΙΙ6« ΒΟΐίΐΙΚ 86ςΐΙβ 
α<1 Αβ8Γ6ΙΙ08 ΙηΐΙ8Τ6Γΐ, 8 ςΐΐίΙΐΙ» ΙίΙΤ 1θΒβ6 8Ρ0618Μ• 

Γΐ8 ΐΜΐϋίΙυβ ιΐιλ|ηί8ςιΐ6 ΙιοηοήΐΝΐ8 Ηοαϋο• ββΙ. 1ΐ•<• 
ςυ6 ¥161008 Α8•ηΜΐί8 1ιοαΐβ8 (€οπιΐ8ΐ» (Ιίοιιηΐ) 
βηνίΐβτ ίη(68ΐ«ΐΜΐΐ• μο Ι6ν68 «Μ^Βα ϋΙοΓαιη ν^6Iο^ 
(ΙαΐΜΐΐ• ιιΐ ςίΝ )>6ΐΚ€» ?βί ρβτίΐά •6 8θΙβηί8 8ΐιρηι 

Γ0»«ΙΙΑ6ΐη. ν«|§Μ|ηθ α8Μ8 ρΐ!8ηΐ1|Τ6ΐ. 0μηΙ||ΙΙ6 
1166 8Αϋ!ΐ <1ί6Ι 8ΙΜΓ»0Ι)6 ρΟββΗ ΟυΙ ΓΜίΟηβ Ρ0ΙΙ88Η, ΐΜΐ!α 1|»^6 ί•€ίΒΟΠΙ Ρ6Γ ΒμΒΜΜΜ 68ρϋν08, 86 ^0• 

VΑ&I^^: Ι.Ε€ΤΙ(^Έ8. 

*^ 911 δεινών ήγησάμενος τοΰτο χα\ πέρα διινών ? €Γ. ρ. 103 Ι), !δΟ 8, 41(11). Μανουήλ, τ^τε δΙ έχ χαρίσματος οινοχοουντο; τψ 
βεοφίλφ χα\ εξυπηρετούντος, ώς μέλλοι τούτον άπο- 
τνφλουν κα\ όφβαλμών ποι1|σαι χωρ\ς, άποστασίαν 
τολμ^ χα\ «ρ6ς ^ΑγαρηνοΟς μετατίθεται μέγας παρ* 
αύτοίς δφθι^ς χα\ τιμαΤς ταΤς μεγάλακς τιμώμενος. 
Ένέχειτο γοΰν χατ& τών πλησιαζόντων αΰτοίς 
Ιχθρών, οϊ οΰτω δ^^ Κορμάτοι χαλοΰνται, πολΰς, χα\ 
νίχας οδ τάς τυχούσας εποίει άτε δ^^ χαΐ πείρ^ χα\ 
συνέσει διαφέρων [Ρ. 74] πολλών. Και τ6 δή χρειτ- 
τον λύγου, δτι μετά τών αιχμαλώτων *Ρωμαίων χα\ 
χαθειργνυ μένων Ιν φυλαχαΐς ταύτα είργάζετο, πί- 
στιν αύτοίς δους ΰπλρ αυτών ώς ού φεύξονται * δτα 153 ΙΙΒ. III. - ΤΗΕΟΡΗΙΙϋδ ΜΙΰ{ΙΑΐΙΙ5 ΡΙ£ΐυ8. 134 

χα\ «6 ΧοραΛ^ λίγιται χο»αιβχ€ΐν χαΙ χψ Αμιρ»- λ ▼(«Η• νι ««ι^Ηϋιιβ ββββηΙ, οΙ πιι1ί(αηΐ68 βχββηυο- αύτοΖ;» &λλά χαΧ τφ χαινώς ιοως χαΐ «αρηλλαγμένΐιΐς 
άφΟηναι α6το2ς * ή τ« γάρ τών σχημ^ων μιταβολή 
χαΐ ή τών φβιΐνων νιρϊ Μξαν μεταλλαγή ηΐς ^ιλίαν 
ίμπίπτβιν ήνάγχαζε τον^ «ολβμίοο;. Οό μήν Μ 
Αλλά χα\ «ολλων &τιΟάα«(ΐαν 6ηρΕων χαταονομένιον 
αύτου^ χα\ βλαπτ^ντων 4λ<υθ<ρώβοις• χα\ μ<γάλι«ν 
αΓτιος χολών αύτοίς γεγονώς, βιαφβρόντως ήγαηήθη 
«ύτφ τε τφ &ρχοντι χα\ τ|^ γερον^Ι^ «Οτου. Ιηιατ• 4ΐ«Μι Α^ΓβΑϊβ Μβ ηιΐηίπηβ νΛ> βίβ Γυ{ζΊΐυΓ()8. 
ΟιμημΙο 6ϋληι €1ιοπβ0ΐι οβρί^δβ ΓβηιηΙ αο &ιη6ΓΑΐι - 
ΒοΐΜΒ ΜΐιΙβΰίδββ. ΙβΐΙιβΒΟ υΙγ ιαηΐυβ €οηβ€ίβ1)2ΐΐ ηοη 
Ιοβί^^ηΐ Ιιηίαιη ίσηίιαιίίσβ βυα, 5ΐ;ϋ βΐ (|υο(] ιιοναοι 
ςυΑπκίΑηι ιι«€ οιίΐιιίβηη Γ8ΐΐ!οη6ΐη ϊηΪΓβ νίϋβΓβΙαΓ : 
οπϋηαιη €η{ιη βΐ Α0ΐ6ί ηΙία λΐί&ςαβ ΰοηοροβιΐίο (68• 
•6Γ»|ΐΐ€ »€ νοουπι ίηορ!η3ΐ2 ηιυΐ;ηΊο ίη 3ηιιηι 3η- 
|σ8ΐί«8 119 >^ ρανοΓ6πι ΙιοδΙββ ΰθιι]Ί€ΐ6ΐ2ίΐ. Νβο 
βοίαιη 3<ΙνβΓ8υ9 Ιιοδίβ» 8(τ6ηυ6 β^ίΐ, νβΓυιη εΐίαηι 2 ΓβΓ» Κ>68(ϋ8 Γ€|;ΙοηΙ τλβϋοΐβη «ΟίβΓβηΙιϋαβ β08 Ιί1)€Γ3νί(, ιηυΙΐυΓβιηηυβ βίβ ΙοηοΓυιη &υο(θΓ, ρπη- 
αρί ρ»Γίΐ6Γ 6ίυΜ|06 ρΓ006πΙ>υ8 βοηοαιβ €ΐΐλπι• ίαίΐ. 

χς'. Άλλ' έπι\ μβτάμελον τω ρασιλεΤ Ιν£πο(η« 86. ΥβΓυιιι οιιιη β]ϋ$ ρβΓ€Γ6ΐ)6806ηΐ6 Γαιηα ΤΙιοο- 
,ταντα διαχούοντι χα\ λΟπης αίτιος χατέσ^ πολλής, ρΗΙΙιιαι Γ6ί ροκηι'ΙβΓβΙ, ηβΰ Ι6νί8 άοΙοΓ ίηϋβ βυιη 
Ίίάτηα χάλαιν Ιβ^χει τούτφ χινεΖν ώς &ν τ6ν Ανδρα ίη€6β8ί&8€ΐ, ηηΙΙιιιη ηοη Γαηβηι πιονβηάηιη 8ΐ3ΐυί1, 
μ£ταχαλέβο•.το χαΐ ΐΜλινδρομϊ|9αι «οιήβνιβν. 'Όθ€ν αϊ τίΓυιη 9(1 ββ ΓβνοοβΓβΙ &ά 8βςϋβ τβάηβ οοσιρεί- 
οΐ μέν εΙρηνιχΛς σπονβάς διά τοΟ μονάχου κοήβαι ^ ΙβτβΙ. ϋηάβ 9ΐΙΗ ςοιιΐβπι ρβΓ Ι&ηηβηι πιοη&οΐιυιη, 
τοΰτάν ψασιν Ιαννου. πρ6ς χαίρων του χατά τάς φυ- ςυο ΙβιηροΓβ ηιΐδβυβ βδΐ Λά οοπιπιυϋιηάο» ο&ρΐΐνοδ. λαχ^ς διαλλαγίου, χα\ πρ^ς τά Γδια μ<ταγαγ<1ν, δτ« 
χα\ χρυαοβούλλ'^ν τούτφ χα\ βρχους Απάθειας δι* 
αντου τε χα\ (τέρων προτέρων πολλών Ιξαπέβτειλεν* 
0( δέ δΓ αύτοϋ μίν του Ιαννου, ού μήν ούτως διά 
φανερά έντεύςεως χα\ ουντυχίας» χρυπτής δέ χα\ 
Αδηλου πολλοΓς, ή τλν Ίαννην γνώμΐ} τον βεοφ^λοτι 
ίφ* ημών μεταστήοασα χα\ μεταμφίάσασα 9^\ τοΖς 
(^χοδυτοΰσιν Ίβηρσι χα\ μοναχοίς τοΙς κ{Ας τ4 
ΊεροβΑυμα μετ& λιτΙ^ς ψοιτώ^ιν Ιξομοιώ^ασά τ« 
Χ3\ συγχαταμίξασα τφ έν φ δ(Τ)τοίτο οίχφ δ Μανουί|λ 
χατά τλ Βαγδόί (γχατέστησεν έπαιτείν τε προνποιη• 
σάμενον χα\ τϊ^ν του βασιλέως μβτάνοιαν Ανάδιδα* 
όχοντα• Κα\ μάρτυρας τών είρημένων τδ τε του |&α- ρ«οί8 6ΐιπι ί(Β(ΐ6Γα !ηίί896 30 Μβηαοίβηι Άά 86 Γ6νο- 
63886 ίΰπιηΐ, ςα9η<)ο βΐίαπι ΙΙΐΙβΓ&β 61 86ϋυΓΐΐ3Γΐ8 
0<ΐ6ΐη 3αΓ6]ατ8η(!ο 0ηη&ΐ8ΐη ρβΓ 6απι ρΙυΓβδςυβ ΠΙο 
ρΗθΓ68 ηήβίΙ. ΑΙΓι 6]υ8(ΐ6Π) <]υί(ΐ6πι Ιαηηίδ ορ6Γα 
Ι6ΐη ρ6?86ΐαηι πιιίαηΐ, ηοη Ι9ΐη6η 8ίο αρβηο οοΠο- 
(|«ιΐο, 86(1 ο6€ΐιΙΐο «6 νυΙ|;ο ο1>&6ΐΐΓθ, ίΐα ηίπιίΓυιη ιιΐ 
^3ηηι^ ]ιιΙ)6ηΐ6 ΤΗοορΙιΠο ρΓθΓ6€ΐύ5 8ίΐ» 1ΐ3ΐ)ί1υ(|ΐιβ 
ΐΒυί3ΐο 36 ρ3ηη}8 1η<1ο(υ8 Ι1)6Γί3 3ΐςιιβ ιηοηαείιίδ 
Η^ΰΤΌβοΙγηι»» νοίί 63083 ρΓθβ6ί866ηΓιΙ)υ8, υηυηι 
ΐΙίΑΓηη 8ίιηιιί3η8, 868β 3()]ιιηχ6π(, 6οςυ6 1)3ΐ)ΐΐυ 
Ηβηυβίίβ άοπιοπα Βη^ι^ιΙ» 8υΙ)ί6Πΐ• ΜΙί6 η)6ηϋΊ6ΐ 63 

βρ6€{«34 611Π1 3(ϋ(αΠ1 η36(Ι18 Ιη)ρ6Γ3ΐΟΓ6ΠΙ ρφηίΙϋΓβ 

<Ιθ€αΙ(, τβΡΜεηιιο Μβια Γ6θϊ( ιΠίυ8 ρΓθΐ3ΐ3 6θ11ΐΓί αιλίΐιικ έγχ^λπιον χαΐ τδ χρυσοβούλλιον λδίδου, βυμ• (« 0Γυ66 36 ΠΐΙβΓίβ, ςυίΙ>υ8 18 86ευηιπι Γ6(]ϋ6Γ6( οαι- πάΟειάν τε χα\ παντελή τών χαχών Αμνηοτίαν 
εΟαγγελιζδμενα ' & χαι λαβών εΙς χείρας 6 Μανουήλ, 
χα\ θ(ονε\ τήν ψυχ^^ν ΑναχαεΙς, τ{;ν οΕχαδβ έμελέτα 
1;:άνοδον• Έπε\ γουν Ιχτε του χρδνου χαλ τών πρδ- 
τερον ήμίν είρημένων αύτοΟ χατΑ τών πο).εμΙων 
Ιργων ή πρδς αύτ^ν τίίστις ου μβίωαιν» αΟξησιν δέ 
τίνα χα6* ΙχΑστην Ιλάμβ^νεν, μηνύει τφ Αμεραμνου- 
νϋ ώς Ιφέσεως (χοι χα\ χατΑ τών 'Ρωμαίων ατρα- 
τ£θσαι, χα\ τους εχθρούς, ο! χατεΖπον αύτου πρδς 
τ^ν βασιλέα, Αμύνασ6αι, χα\ χ«τΑ τΙ^ν Καππαδοχίαν 
τας οΐχήσεις Ιχοντας * χαΐ συν αύτφ χα\ νδν υΐδν 
{;ξ(ου πέμπεοθαι τ^ν άμεραμνουνη ** εΙς πλείονα τών 
ύηονοουμένων [Ρ-'^δ] Ασφάλειαν. Κατανεύει τοΙς 
«ιΙτηΟεΙσιν ό Ισμαήλ, χα\ χατΑ τών ών Ιπεθύμει πΐυπιηιΐθ ο0'6η83Γαηι ο1)Ιίνίοη6πι 53ηοΐ6 ρΓοηι!ΐΐ6Γ«ΐ• 
Α666ρΙΐ8 Ιη ιη3ηο8 Μβηηϋΐ Ιίιΐβήδ, ίηεβπδο 3Γ<1ο- 
ΚΙηι8 3ΐιίιηο, 86Π0 60|;Ίΐ3ΐ ίη ρ3ΐΓΐ3πι (Ιοηιυπιςυο 
ι«Τ6Γΐί. 0αΐ3 !||[ίΙυΓ ΙβηροΓίδ !ρ$3 Ιοη|;ίη<]υί(3ΐ6 
ι^αβφιβ 3(ΙτβΓ8α9 120 9ΐιη6Γ3Πΐηυηχ Ιΐ08ΐ68, 

φΙΜ 81ΐρΓ3 Τ6ΐαΠΐηα8, ΙΐΰΠΟ ρΓ366ΐ3Γ6 £68118 βϋαηΐ 
ΪΜ^ «13918 {η ϋ{6δ ρΓθ1)3Γ3ΐ ΟϋβΠΙ» η66 «113 ]3Π) 811- 
8ρ}6ί0«β ΐ3ΐ)0Γ3ΐ)3(, 8ΐ([ηΐβ63ΐ 1)06 8Ί1)ί 3ηΐη)ο 6οη- 
8ΐΙΐ•ΙΙΙΠΙ, αΙ 61 3(ΙΤ6Γ8ΙΙ8 ΙΙθΠΐ3ηθ8 6β!ΐ63( 6ΐ ίπΐηΐί- 
6Μ (ΜΗΜ 3ρα(Ι ίΐηρ6Γ3ΐ0Γ6Π) ΐΐ6ΐ3(0Τ6δ) υΙοΐδΟ^ΙΟΓ, 

ςαί Ιβ €3ρρ3θο6ί8 86(168 ΙηιΙ»6ΐ>3η(. Α6 (ΐαο ηΐ3£ίδ 
ίηϋιΐιιιιηι €6ΐ6ΐ, Ιρδνιη βιηβηηηυη» Οϋαπι 86ευηι 
ηΜί Τ0931. ΑηηιιίΙ ρ6ΐβηΙΙ Ι8ΐη36ΐα8, 36 Ιη ςυοδ 
6ΐρ6ΐΐ6ηΐ 1ΐ08ΐ68 Μ3ηυβΐ6ΐΐι 6ΐηΙΙϋΐ. υΐ)Ί ]3πι Αο- Αζέτημπεν. *(1ς δΐ πλησίον που το?ς τών Τωμαίων ^ πιαηοβ ρβηβ βιι«8 311{|[6Γ31, θ9ρρ3(1θ€ΐ3ί ρΓ9ΒΐθΓ6ηι 

άβ 8θ{8 ι«Ι>α8 ηοηβΐ, Β6ςυ6 ηΐΓ8ΐΐ8 3(ί Ηοηΐ3ηο8 
Γ64ίΓ6 ιί|;ιΗΑ63ΐ, δΊηινΙςυβ 66ηο Ιθ6θ Ιθ63η4ΐ38 ίη- 
8ΐ(ΙΙ«9<Ιθ66ΐ: Όΐ πιιη, {η(ΐιιίΐ, ^ιιν^ ναιβτο, Ξατύα- 
ηοτηηί ρτϋΛοΜηΜ αΐίο ι^ίηιι'ειίχ, ίη ΆοίηαηοτιΐΜ 
ίρΗ €9η€ηΐΛ ίηφΜαίη, αΐφί€ ί(α αά ραίηο$ ίαη$ τ€- 

ν€Η(ΛΤ; «Ιΐί 611301 (361001 68(• υΐΐΊ 6ηίαΐ ΡΓ0Ρ6 33Π) 

3(1 Ιοοαηι 36668β6Τ3ΐ, 180Ι36Π8 βΠυοι ρΓοΙίχβ 83ΐυ- 
Ι3Μ 30 03αι1ιιΐ8 : ΑΗ, Ιηςοίΐ, αΜ. /Ι/ί« ίκ^νιο/ι ηύ 
ραίΠΜ ΐνίΜΐ ; 3Γϋ« ΜΓ3 ηοη ύέ λΙΙμμ μ^ ρτοβάίά 
9ΜΜΙ ηέ ηί§Μηί ντπιβι ίηφηηίϋΠΜ ηε άοηιΗιηηι. όρίοις ΙγΙνοντο, δ?,λα ποιεΖται ** τΑ χατ* αύτ6ν τφ 
Καππαδοκίας οτρατηγφ χα\ τήν είσαΰθις 7;ρ6ς 'Ρω- 
μΑΐους ΙπΑνοδον. χα\ &μα 1δ(δασχ<ν ώς χρή χατΑ 
τ^ δείνα τύπον λέχον τινΑ χα\ ένέδραν γενέσθαι, 
'Ιτα δταν έκεΐση ^ γέτωμα*^ ζά μέτ ΣαρΛχφτωτ 
χονμτα ίΛ^ ΑΧΧοτ ^ι| τιτα τόζοτ ίξβΛαύτΒΟτ 
ύζοίήσας μενά τον Λόχου ^^ -χέτωμαί %αΙ προς τά 
^Μ^ωμαΙωτ ^Θη έχατα^ράμω α(ίτός• *0 χα\ γέγονεν* 
6ρτι 'χαρ Ιχείσε δή που έπλησίαζεν, χαΐ πολλΑ τδντου 
*Ι ^μαήλ υΐδν χατασπασάμενος, 'ΑΛίθι^ Ιφη, ι^ήφ* 

VΑ^υ^£ Ι^ΒΟΤΙΟΝΚλ 
** τ6ν του Αμερ. ? ** δήλα ποιεΤ ? 30 δηλοποιεί ? 135 ΤΗΚΟΡΗΑΝΕδ εΟΜΤΙΝϋΑΤυ». 13• 

5«1να& ιηάβ Γβεβρίυβ £ροΓιιη Ιο 8λ€Γ»βι ΒΙ&βΙιβτ- Α ΛτιΛ, τίχνιοτ, χρός τ^ήτ χατέρα σον • έμέ δέ ΥνΟί. 061186111 96(16111 νβηίΐ, βΤ^Λ ςΐΐαοί ΜΝΓ61 ΤΙ»60ρΙΐΗΜΙΙ 

ηοη νυ1β2ΐΓ6ΐη Ιι&Ι^γ6 ϋάβιη. ^υο^^^<»ι 6ΐί«ιη η»(Ι- 
Ηΐπ ΙιοηθΓ6 άοηαΐυΓγ βχιυάβςνβ ΤΗβορΙιίΙί οοηριΙβΓ 

λΐΐΐΐίΐ, 61 86ΐΐθΐ3ΓυΠί1 «Ιοηΐύ&ΐΐΟΙΙβ ρΓ»θ€ίΐΙΙΓ« 121 

Νοη ϋββυηΐ ςιΓι (ΙΊ€&ηΙ Γα^ΐΜβ <ιυί<ΐ60ΐ ΙΙ«ηυ«ΐ6|Β 
»€ΐ Α^αΓβηοβ, &6 Τ1ΐ6ορΙιΠί ορ6πι, υΐί όίοΐυηι ββΙ, 
ίυί68β Γβνοοΐ^Ιυιη, ηοη !&ιη6η ιιΐΑ]66ΐλΙί8 9€€υ8Αΐηιιι 
ΤΙΐ6θρΙήΙο ϊιπρβΓληΐβ Γιΐ2ί886» 86(1 Μί€ΐΜΐ6ΐβ ΤηυΙο 

€]υ8 ρ8ΐΓ6, &ίν6 0<1ίθ ίπ ίΠαΐΠ ίΐ6ί606η(» 8ίνο <|α<Ηΐ 
1Τ6Ι6Γ68 6|υ3 ί η! Π) 1011139 8υ$ρβεΐ3$ Ι|&1)6Γ61. πορκυόμβτοτ οϋ χρδς άΛΛον^ Χρός δέ τότ ίμ^ 
δττως βασιΛέα %ιύ «ι>ρ<ο^. Αια(τω9^ς β* (χεΙΟεν 
«Ρ^ τήν βασιλκύουσαν εΙς «^ν έν Βλαχέρναις ΟκΙον 
έιηφοιτήχβι να6ν, τ^ν ββ^φιλον βίδώς ο6 τήν τυχοΟ•- 
οαν Ιχοννα π(βτ(ν %.1ς αδτ^ν. *06(ν χα\ μάγκ^τρος 
τιμΑται, ΐΜΐΙ σύντβχνος Εχτοτε χρηματίζει αύτου, 
χα\ δομέστιχος προβιβάζεται των σχολών. ΕΙοΙ μίν 
β* ** ο! φογυ μλν χρήσασθαι τ^ν Μανουήλ φασι πρ^ς 
τους έξ "Αγαρ, χα\ διά τήν Θεοφίλου, ώς εΓρηται, 
έπανελΜντα ««ουΜ;ν, ού μήν χιθοσιωσβν έγκληθέντ» έκ\ Θεοφίλου φυγείν, έκ\ Μιχαήλ βΐ του Τραυλού του τούτου ΐΜτρ6; , είτε χα\ μίβει τφ «ρ6ς αύτ^^ 
φερόμενον, εΓτε δ1] χα\ πάλαιαν δεδοιχότα μήνιν αύτου. 

Ιηΐ6ηπι Τ6Γ0 6ΐί2Π> 4&ηη€8 €1Όΐίΐ8ηυ8 «ρίβοοροβ Χειροτονείται 8έ χα\ '1ανν9{ς έπίσχοπος Κωνσταν• 
0Γ(1ίη8ΐ»Γ, Αρΐ'ί1ί8 νί(ζ6$ίη)2ΐ ρΓΐηΐλ, άί6 Οοιηίηίοιι, Β τινουπόλβως χατά τήν είχάβα πρώτην του *ΑπριλλΓου ΙηιρΙβίΑΐίβ ρΓΧίηΊυιη ρβΓνοΓβΦςαβ β(ΐ6ΐ 8€ 8&6ΐί8 
Ιηι«2ΐηι1)υ8 η6£;αΐι €υ1ΐυ8 8&€6Γ(1οΐίαιη εοηβθ- 
€υΐυ8. 

ϋ7. ΡοΓΓΟ Τ1)6ορΙιί1θ8 (Ιαιη ουποβΙοΓ 681 ίικιαί** 
Γβικίί 8ΐυ(1ΐο, 61 υΐ ίαΚίΓλω ϊιηρβηίοΓΟία 80€6β&- 
βΙοη6ΐη ν^ιΐίοίηίο 6θη<ϋ8€8ΐΙ ορ6Γθ«1υ8 Ιηοοηιΐ)!!, 
η)ΒΠ6Γ6ΐη ςαβπκΐβιιη 8υρ6Π0Γί1)υ8 1)βΙΗ86Χ Α({8Γβιιί8 
ΰΐρίΑΐη» Ρ^τΐΙιοηιοο βρίΓϋα οΙ>86882ΐη, ςυοΓΐιηι<1•ιη 
Γ6ΐ8ΐίοη6 2ϋ€ΐρίΐ. Εαιη ΙΐΑςαβ &€€6Γ8ίΐ, «ο ςιιιηιιιι 
1η Ιοιιίζυιη Ι6ΐηριΐ8 ίηαρβπο ροΐίΐοπ βίοΐ .6Χ ίΐΐβ 
ςιιερπΐ• Αιΐ ςυβηι ν8ΐ68, 8υ66688υΓυιη 6]υ8 βΗυιη 
ουιη οοη]ος6, Τ1ΐ6ορ1ιί1ο Γ68ροιι<11ΐ : ρο8ΐ€« νβΓΟ 
ΙοΓβ υΙ ΜβΓίΙιι&οΊοΓίιιη |;6ΐιυ8 8ηηοβ ρΙυΓ68 ιπιρ6- 
πιιαι 16116211. ΙΗίεο Ίι»ςιΐ6 ΜαΓϋηαεβιη Ιιαηΰ, θΐβί ν^'^1^% ή{^^Ρ? ^ρώ^9 Ιθλον Ασεβείας χαΐ Απιστίας 
χαν του μή τΑς θείας είχ^νας προσχυνεΖν τήν !ερ<α- 
«ύνην ΑπενεγχΑμενος. 

χζ*. Ζητητιχψ β& τφ Θεοφίλφ τυγχΑνοντι χαι Αγαν 
έγχαμένφ περ\ γνώσεως των μελλόντων βασιλεύειν 
Ανδρών, γύναιων τι ληφθέν Ιχ των "Αγαρ χατΑ τους 
πολ^^μους τούτους Πύθωνος χατεχύμενον ιτνεΰματι 
ΐ9αρΑ τίνων ΑνεμΑνΟανε. Τοΰτο οδν ήγαγί τε πα^* 
Ιαυτφ ύ Θεόφιλος, χα\ τίνες εΤεν ών ή βισιλεία 
(ιαρχ4σε( 1χ\ πολΟ ΙπυνθΑνετο. *0ς βέ, Σου μίν 
βιΑ$οχον τ6ν σλν υ!6ν χαΐ γ αμετ^ν, απεφοίβασΙ τε 
γενέσθαι χα\ Ιμαντεύσατο, μετέπειτα βέ τους Μαρ- 
τιναχίους Ιπ\ πολύ τή< βασιλείας χατασχεΤν, αύτίχα 
τούτον τ^ν ΜαρτινΑχην, χαί τοί γε προσΐ|)χειωμένον 1ρ8ΐ 8ΐηηΊΐ&ΐ6 οοπίΗηαυιη, Μδο εβρίΐβ ΤΙιθορΙιΠοδ ^ αύτφ πο>ς χατΑ συγγίνειαν, πρί>ς τ^ μονΑζειν Απέχει- ιιιοη8£ΐ)θΐη ΓβοΊΐ, 6]ιι$ςυ6 »ϋ«8 ίη ϋοηιυιη Οβί »6 
ιηοηΑοΙιοΓυηι (ΙοηιίοίΙίυηι Γ.6ϋί||;Ίΐ. Νβςαβ Ιιοο 8θΙιιιιι» 
86^ 61 αΗιι ρΙϋΓα ιηαΙί6Γ ν&ΐίΰίηαΐι 68ΐ, ιΐ6ΐηρ6 ^^ιη- 
ηβηα ρ&ΐήΑΓΟίιβΙΙ 86(ΐ6 (ΐ6]6€ΐυιιι ίπ, 886Γ8πιιιιςα9 
ίαΐ8£ίηαιιι Γ6νθ68ΐκΐ8ΐη Γ6ΐί(ΐίοηβιη αο οοΐΐιιηι• 
0υΑΓ6 ν6ΐΐ6Π16ηΙΐ (1θ]θΓ6 122 οοιΐ€ίΐα8 ΤΙΐ6ορΙιίΙυ8, 
Γϋηΐ(|υ6 ιΗίϋδ ιη6ηΐβ Γ€ΐίη6ΐΐ8 , 8β6ρβΗυπΐ6Γ0 Αιΐ|α• 

818ΙΙ1, ΐϋ 1ΐ9Β6 6ΐ Τ1ΐ606ΐί8ΐαΐ11 1θ8θΐ1ΐ6ΐ8ΙΙ1 πιοηβΐΜΐ 

86 ΙιοΓΐ;ι1)8ΐυΓ ηιυ1(Ϊ8(|υ6 ,83€Γλΐιΐ6ηΜβ &<1ΐ86ΐ»1• ηβ 
ιιιιςιιαιη 48ΐιη6πι ραΐΓίΑΓοΙιαΠ 8β(ΐ6 ϋςίίοι βιαίγβ 
ΐΑΐ8(ίη68 οοΗ ρ8ΐ6Γ6ηΐυΓ• ΤαπΙακι ν6Γ0 ΟρβίλΙΒ 

Τ68ΐίβ8ηϋΐ$ 181*108100(11 Ίη)ρ6Γ8ΐΟΓΙΙΐη 8υ6€688ίθΙΐΙΙ>ΙΙβ 

ροβυίΙ, υΐ 61 ^811η^8 68 ρβίνί (11νίιι«Μοι•θ ΒμΙΙοιβ ρεν, χα\ τ^ν έαυτου οΤχον Θεού χα\ μοναχών έν- 
απέ^ειξεν ενδιαίτημα. 06 τούτο 61 μύνον, Αλ)^ι χαΐ 
πολλΑ των μελλόντων τ% γύναιον Απεθέσπισεν * τόν 
τε γΑρ Ίαννήν του πάτρια ρχιχου θρόνου ηάρρω κου 
γενέσθαι Ινεσήμανεν, χα\ την των σεπτών είχόνων 
Αναστήλωσιν χατεσΑφησεν. ΟΤς τήν ψυχήν 6 Θεόφιλος 
επώδυνος γεγονώς χα\ δυσαπονιπτα ταύτα φέρων 
Αε\ πολλΑ [Ρ. 76] πολλΑχις Ιπ7|δε τ^) έαυτου γαμετ)^, 
πρδς δΐ χα\ λογοθέτη Ηεοχτίστφ παρήνει χα\ πλιΡ|Οει 
χατεδέσμει δρχων του μήτε τ6ν Ίαννην ύπερορίας 
τυχεΤν μήτε μ|)ν τΑς είχόνας προσχυνήσεως. Τοσού- 
τον δέ Αρα τΑ περ\ τής βασιλείας Ι^ρεύνα τε χα\ 
έξιχνίαζεν ώς χα\ παρΑτου *Ιαννού Ιν λεχανομαντεί^ ίιηρβΓίί 8Γ€β«ι 8υ8€6ρΐυηιιο ρ<>Γ8ρί6υβ νίιΙβΓίΙ. Ρμβ- ρ τ6ν μέλλοντα Βασίλειον τήν τοιαύτην ύπειληφδναι ΐ6Γίηΐρ6Γ3ΐ0Γ0ηΐ 8ΐΠ8 (]υθηα6 6Χ 6Α 8€Ί8θίΐ1ΙΐΐίΙηΐ8 

ι»υ1ί6Γ Γ68ροο(1ίΙ. Ιο 1)18 €οη8ΐΑηϋηο ΤΓίρ1ΐ3τ1ίο« 
ιουΐΐιιοι Γθ|;8οΐί 86 6οίχο 6ν6ηΐυΓ2 ςαβΓβηϋ, ρτφ- 
(ΙίχίΐΓθΓ6 ηΐοαίΓαιο υΐίρ86&ο βΐη ΒΑδίΙίο ίηρ6ΓΑ(0Γ6 
£ΐ6ΓΪ68ΐΐ6ηι Ικι1>ί1υηι ίιιϋα6Γ6ΐι(; ςιιοά 6( •ν«ιιΊΐ. 
β6θΓ{ίο ΐ|υοςιΐ6 ιηϋίΐ^Γίυιο ΐΕΐυΐΑΓυηι &€ ηΐ8(ΓΗ:ιι- 
ΙαΓϋπι ρΓχΓ6€ΐο ρΓΰϋϋίχίι ΓοΓ6 υΐ ίη ΟΙγοι ίαιΐ(ΐΑ 06• 
Γ2Γ6ΐυΓ 6}υ8(|υ6 δαΙ)&ΐαηΐΊα ΙΙ&οο Αϋ(1ί(}βτααΓ• Εΐ 
1ιχ€ ςυί(ΐ6Πΐ Ιιαοίοιιυβ ]υ«ΐ8 Ρ1&ΐοιΐ6ΐη•..• 

^. Αηιιο δ€ΐ|ΐΐ6ηΙί Α|;8ΐ*«ο1 61 ΤΙι^ομΙιΗυβ βχρο» 
(Ιίϋοηβ υΐτίιιΐ|ΐι« βν^βρίΑ, οΐΓΐη^αύ 9ΐ>8 86 ηΐ6ΐ« γο 
ίΓΐ6};Γ8 (Ιοηιαοι Γ6(1ΐ6ηιη4• Ε•ιΐ6ΐη ίβτθ ΐβηιροτβ Αρχήν χαθαρώς Ιν*.δ£?ν, Ού μήν δ& ΑλλΑ χα\ Κων- 
σταντίνον τδν χατΑ τ^ν Τρίφύλιον τΑ αύτφ συμβησό- 
μενα διετρΑνου τ6 γύναιον , πολλΑ λιπαρουντα χα\ 
πύνθανόμενον ' αυτόν τε γΑρ χα\ τους αυτού υίεις 
χληριχού σχήμα έπΙ τού Βασιλείου δ(αμεΐφθήναι ' β 
χα\ γέγονεν. Κα\ Γεώργιον δέ τ6ν τΑς στρατιωτιχας 
δέλτου; έπειλημμένον έπ\ σφενδόνη τ!) χαιΑ τ6ν Ινπό* 
δρομον Αποχτανθήναι, χαΐ την ύπαρξιν αυτού τψ 
Ρασιλιχ(ρ ανειλήφΟαι ταμείω. ΚαΙ ταύτα μέν ο:δέ πη 
χατΑ ΟλΑτωνα... 

χη'. Τφ δ* έπιόντι Ιτει πρδς τδν χατ' Αλλήλων 
τιόλεμον όΧ τ' ^Λγαρηνο\ χα\ 6 Θεόφιλος εξελθόντες 
έμειναν Απραχτοι παντελώς Αλλήλους χαταπτονύμε- ΥΑΒΙ>ΰ Ι.ε€ΤΐΟΝΕ5. *• δ'] δή? απ 101 ? Ι3> υΒ. ιπ. - τΗΜΡΒίίπβ Μΐ£ΐΐΑΒΐιβ ηι,ιυβ. ηα «^ αιΰ«»χ^ιορα βι^φιλον Ιικμηον ιΐρ<9€€υ«ϊί(9 «6 
χΑβτ^ 6«Ε•ρ ο&τ6>. 1Αρ/ια\ χατονομάζβται αύτοΙ( 
ικιο^ηναι |ξαι$«ού|λ&νοι, (^ρ Ιρμηνιύβτ•* ρ4ν Λβννότ 
βΛΜΐΐβΛ% Ιβη 6έ χαΐ χα«^ τ^ Τάν«ΐν «νιαμ^» ^ 
«οι^ς τ< ΠατζιναχΙταις 1ντ«υβ&ν 3€βι\ «&τ•ιις ^ίψχπ, 
τοιις Χ«ζ^ρους Ιχ§ι6<ν• ίνβ« χα\ Χα(άρΐι>ν ταξβέΙ>««ι 
χβΜζοννβι νριβχ^Μ χατ& χρ^νον Ινβλλανα^ίΜνοι. 
^ύ« ^ αΙτήΦΜ χαν «καρβηίλήβκι «ϋβθβΥς ό θβ^ιλος 
«^ βΐΜΐ$«ρο9Μΐιβι8ά«ον ΒβτριονΑν τον ^ηονομαζαμ^ 
νου Κ«ματβρ•0» |μτΑ χιλαν^ίων βαηληιοπλίί^ρΜιΐν 
χ«1 τ•ϋ ΚαηνΑνω '^ τή^ Π^φλαγονΙβις Α«έοϋΐλ<γ« 
<|ς «έρας «%(ΐ τού/^^»Φ αίκηνιν χ$λικι»9ας ύπαγ«γ«1ν• 
Ός &μα τφ «||ν Χ<ρ⣫να χαταλαΜν τάς μλν μ»- ρβτϋοτηη ?^&ιιΐ αΐ β«&ΐηιηι 8λΓβοΙ ηβΜυρ^ΐιιηι, 

4|ηοά ίηΐ€ΓρΓθΐ«ΐίοιΐ6 ηοηίιιΐβ ιΙιμιο• «βιη^ΙίΗΕ Ηκ:»- 

Μμγ» ]|Μί»«όΙ0θ6ΐ. Ροητο 1θ€ΐ» ΜΙ «Ι Τ»η«ίιη ^ικ 

¥111111» ςιιο ΙΐΙΜ ΙΐΜΐβ ΡλΙζίΐΐΜββ €1 ΟΙΐΜλΗΐΚ άίΐΙβΓ- 

«βηΐί, €0ΐηΐΒΐιΐλϋ$ ?ί€ΐ1)ΐ» ρ» ΐ£ΐηρο8 αΙν «Ιή• 
«ιΐΐΜΐϋαΐί» βίΑϋοηβη Ιΐ3ΐ)•«ΐ. Ηοπιιη ροΜίλΐίβιη- 
ΙΗΜΜ ίαορθΓλίΟΓ ΡοίτοΐΜΐη €&ηΜΐβη (βίβ 4ΐΙϋΙί) 
•ρΜΐΐΜΓ0€Αη<Ιί(1«(0Βΐ €υιη €]Α$•β Γθ|[ίιι 61 Ρ»ρΙιΙ•- 
(ΙΙΦηί» €&ρΐΐ3ΐι«ο ηίβίΐ» τβοι ρπ6&Ι*ΐιιτο$ ς4ΐ« ίΐΐί το- 
8«!Τ6ΤΜ(• υ6ί ΑΐιΐΒοι £[ΗΗΤ8<$ιΐ6ΐη «ι^ριιίβυβ £«» Ιοη- 
ΐμρι^β ιΐΑν68 10 *1βιτ&ιη βιιΐΜ]ιιοΐ«β ϋΐία ία ΙβττΜΐ 
βίαΐίοηβ ΓβΙίηςιιίΐ, Γθΐαη(ϋ$ νβΓο ίιηροβίιβ» ϋορίΜ 
«ιΙ Τ^οαίαι ιιβςοβ, ςυα Ιοοο €χ«ΐΓυ6ΐΜ2υιη ϋΐί• χρΑ( νή«ς έχ•Μ ΐΒου «ρο9ορμ{αα« ί«\ τϊ^ς χ4ρσου ^^ορρίιΐιιαι βηΐ, ΐπι]«Γϋ. Ουί* «ιιΐ6ΐη Ιοοιιβ Η^ϊάίΛ %9χύχΎΛ'^^ τ6ν 6έ λοΒ^ν έν στρογγνλαις «Ισαγαγών 
•νοινα\ |1^χρ« τβο Τανάΐ^ ΙκβιβΑαΟιι, Ινθ« χα\ τΙ|ν 
«<λιν η•! «ούτοκ οΙχοδο|Μΐν« 'ΚΐΚ\ 51 λ£1ων 4 τ4- 
ιβΚ ^^<^^• Ιχ μ^ '^^ μιχρέΰν χβίχλήχ0ν νον ηο• 
τ«μΐΜ» &ο6»9τ«τ, Ιχ βέ τ^^ 4ιηηΜ«μένΐί|ς γ)|ς ιεηλ^ 
έγχβύσας Μ χαμ(νων , καΐ ^(φαλον έργααάμινος, 
^ν ^^ΜΜ9αε>^ αύ^φ 5ονλ((οιν μ^ις μ^» έι»ραί•υ 
Α 5«4ι ιηλνχιιρίας λαμκρώς* χιι\ πρ^ τήν ^«ι- 
λβνουααν έπανέστριφβν. ΈβΙδου θέ χα\ ««ρι.τον 
ΧιρΜνος τφ βαφίλεΐ γνώμην τ« χα\ ^ονλήν, οίς ι\ς 
^Ιρβηττώι^ άν<^ρι&ΐΕΐι»ν ήλθιν χβλ των τ^ιΟΜ'^όμοϋ,χοιλ» 
€ 06χ Αλλως Αρξικ ^(Χ<ι^ρβ<ΧΑ^ τών,τ^ΐΜν όλο9χ«- 
ρώς 4 «τρατΐ|γ&ν ινροχ•&ριζόμ<νος Οίον* Αλλ* 4ΐύ χύίζ ΒΟη ]ι«1>6ΐ>Αΐ, «χ Δανϋ {1αγ6& €«1οβιιι ίλοΚ ; θχηΐΜ 
Μΐ1>]60ΐ2 Ιιιιιηο Ιαΐυη ιιι Ι&ΐβΓββ 6ζοοςιιβο$, απΙο» 
^ηκΐθΐη ιηοϋΐίοοθ» 1»1)0Γ2ηΐΗΐιη Ιλίηβιι ιηιιΙΐίΐυιϋΐΜ 

Ιϋλ^ΙΐίΙΙΟβ Ρ€γΓ«€10 0ρ6Γβ (ΙΟΟΙΟΙΟ Γ«(ΐ4ΐ• ϋθνβπν* 

.ν6Γ0 ΡβίΓΑΐΐΜ ίηρβηίΟΓβηι 4β €Ιΐ6ηοη6 ιηοοβΐ, 
01 ςιιί ββηΐίβ ι&0Γ6β Ιοΰί^ιιβ Βοοίοοι βζρβπυβ (ϋ<Η- 
οβΓΔΐ« ηοη αΗ1€γ Γβ^Ιοηίβ ορρί<1θΓααΐ(|υβ ρΙ«Η0 ίαη 
€θΐηροΐβπι ΓοΓβ, ςο^η ϋ ρτορηυιιι ιιγΜ |;€ΐιϋςιΐ6 
ρΓΦ&ίάβηι ()ιΐ€βιηςιΐ6 ρηκ&οβΓβΐ; ηοη Ιιι4Ι§βηί• ρΓΟ- 

€βΓίΙ)α> «€ ρΓίΐηλΐ1|)υ« Τββ^βΜΙβ €ΓΘ(ΙβΓ•1. ΙΐΑ0ΐ€ηΐΙ8 

€1)11» ηβηιο ΓΤ|[ί•ο€οι ρΓΟβιΐΓ^υΓυβ €ροΗ ρπΒΜβ 
ιαίΐΐΐ βοΙβΚΜίΐ; 8#(Ι ςιίθαι ίΐϋ ρππνιΐβιη τοϋβηΐ, «μ 
€ΐ»ιη ρΑΐΓί1>μ8 είνίΐλΐΐβ ^ιΐ€α ^οΙμγιιαΙμΚ. Ιαιροτι- (χ<{νΜ!ν βρχΜΦί τβ χαΐ «ρ<ιΐτ€ύουσι χβτβ^ίιβτ^ύων (• «μτ «ρρτοΐΜΐο εο«»ί11ο ιρ»οιιι ^««η φχιοαΝ• Ρβίβοι*» «οηιτ^• » 0651 γ^, ούβ'ήμέτβρ^ «ω νης λχι(νων 
ιιρ•νοούμ<νο( έξα«Ε9τέλλ#το βτρατι^γ^ς » [Ρ. 77] 
άλλ' 5 λβγ^μβνος «ραη«ύων μ«τΑ χα\ τΰν ΐιαηέρΐί»ν 
«1^ «6λ•ως τΑ ιιάντα ξν 5«οικων• Έπ\ '* 'Μύτφ ύ 
^9ΐλ<νς θι6φιλο$ ούχ Ι^ον Αλλά τ6ν ιίρημένον Π•• 
τριβνβν» ώ; Ιμχι&ρον χρίνβς τοϋ «$ηου« «ρντοσχ•- 
0Αριόν τ« έτίμι^αιν χ&\ οτρβττηγ6ν έξαηέ«τ«4λ<νβ τ^ 
τι ΐ(ρ«)τ€<)οντ« χ«\ τους Αλλους 0<9π{βας 6ιΐ€ίχ«ν ΐΜΐ», ιΐΜΐ, Γ^§ΙοηΙ• ρβηΙυΐΒ {υ^ΙΙαίΜ, ρ?οΐθ8ρ•ιΐΜ• 

#1ο %ΰ Γ€ΰιιαί• οΐνϋχνι ίηιρβηιιβ χι ηιιΗι ΐβΓ^τβτ • 
.Μϋοηβ 1ΙΜΜ0 ρηκοκϋΐ οΐΜίΜϋΜΐΐ. ΗίοοςίΝΐ ρονβτβ• 
ΙϋυιΙ χι ρΓ»$ί(ΐΜ εΐιβτΜίιι ρτ»β<Μηΐιιτ• Αίςιιο Ιιι 
•ϋη ΒΚΗΐιιηι Ιααι ρηηιΐΐίιιιη δχτοβΙ βι•ΐηΐ€ΐιιαι 
«α, ΐΒία ιΙοΙίΜβρλ αΐΒοΙ 3γΐλΐιϋο £ΙιβΓ•οη•ΐΒ ρπΒ* 
ιΜμ. *ν«ν5ο«Αβιως «6τφ * έξ βτονικρ χα\ μέχρ% ήμ6ν έχρΑπ)«ιν Α«6 ιΔν έννβΟΦιν «Ις Χβρβώνχ .ιτροΜλ- 
λ•«Οαι βτρατι^γούς. ΟΟτο» μλν ο&ν !^ το του Μρχ•λ οίχοδομΐ) Ιγένιτο χβι\ ^ κρ^ς τους ΧιροοηιΗας τΔν 
Αντουθον Αχοοτολ^} οτροκηγων 

χθ". 'Ε^9ΐ5λ ιιΑλινόθι^φΟος χ«τΑτώ« *Λτ•ρι^ < Μ• Ρφττο ΤΗ••φΒΗαο ηφΗΐΝΜ Γοηβαι μΟιιιμ 
Μν ΙμβριΟέοτορος, της ηχτριχης ήηΑοΟα• τόλμης «Ινοτβυι ΑμΗτεηο• ρταΙοίοοΙίαΓ, ροίθΓβο ιβηΐιιοτοοι 
4νέραοτος &ν. ^Οθςν χ«1 980^(&ωτέρο> «ρίιιοι ^ ^ •α4οβίο ιτΙιΙοΗ 9|τ« ίβτοιίΒ. Ι^Μ^ Ιΐο^υο Ιη βρίοη 
Χυρ(«ς, Αμου μίν χο(ροιν τ^ γήν χχλ ιηρΟΑν, .ρΜ§τΜβΜθΜχηο9Βς«6νΜΐοΐ•<Ι•ρηΜΐ•1«Γ« ΑίΗρΙΙ, Αμοο Ιέ λαφυραγοιγων αυτήν χαλ «ΙχμαλΜτίζοΜ» χχΐ 
«$λοις «χραλαμβΑνίιΐν Αλλάς το Ιύο χα\ μΙχρις 
ΑδΑφους χα^Αοτροφ^μονος» χα\ αυτήν 5έ τήν £ωζΑ- 
«χτραν Ιχχολιορχ^αας χατρίβα τυγχΑνουβαν ^ 
Αμορ€Ηλνοννή, ΰχέρ ής έγένοτο Ιχβιθον ΑιΑ γραμμΑ- 
τηιν «ροτρέψαα6α4 ΑνβιχοιριΙν τ6ν θοόφιλοι^ 4χ *% 
κατρ^5ος α6του« χΑν ο6χ βΐχέ ΐΜς τ^ν Αχούοντα• 
•%α\ ταύτα μέν διοιχηοΑμονος χρ6ς τήν βαοιλοΟουβαν 
ΕίκΑνοισιν 6 βοόφιλος, τφ Θ<θφό6φ τΑ των Πλρβων 
λν5•.αθέβ0αι χροτρβψΑμονος χα\ αϋβις 5ιΑ ταχέων 
&ιηνα5ραμβΙν κρδς αύτάν* *Αλλ* οΐ Πέρααι ουβχΑντβς 
«6τ6ν χατΑ τήν Σινώιηιν βαο«λέα χαΐ Ακοντα Ανοχή• 

ΥΑΕΙΑ υΒετΐ0Μ£$<. 

•• χαχοτΑνφ Ρ : €ί. ρ. δ(Μ) €. •« Ιια\ Ρ. 

Ρατηοι.. Οη. ειχ. 4μο4«μ «αρίΜ Όίτίαΐοβ «οία ΐοχΜ «Βπιίΐ ; ^οίη «ι 
ΙρΜίη οζραβηαΐ βοιορΜπιηααιβηηιΐΗηβραΐΗαιιι, 
α ιΐχλ ΗΙβ ηΐ Γθεοάβι«Ι κήρΐί• ΊΐαοΓίβ ααιιη αΙ<ι<ιο 
•1)0111 π>βο«βπιΐ ; ςοοη^ιιοη ΤΙιοορΙιίΙαβ ύ ηίαίαιο 
αΜβηρθηκνίΐ. ΗΐΜΐιιβ ο^οσ |[β8ΐΙο ΟροΙίαι κτατοαο 
€ϋ, ΓβΗοΐο ΤΙΐ€ορ1>Πο €1101 «Μΐάαιίο ιι( κι Ροηα- 
ηιηι €ααιρ6η6Γ€ΐ ϋοςαβ €θΐηροοΙιίο ίββίίηο οΑ οχαι 
κΑΐΜΐ. Αι ΡβΤΜΒ €1101 δΐΗορα ιΐ6«ιΙβιΐΜ , Μίαοΐοο* 
Ι0ΙΙΙ ο•η€, ΙηροηίΟΓβχι €οα•ο1αΐαπιιιΐ• 1• ρλΠιιι 
ΙαιροΓοίΟΓίο Γ€ν6Γ€|ΐ4&ο €ΐ €αΗιΐ| ροπΐοι ιηβια άοΙΟΓ- 
ήΐΟ•, Γ6ΙΙΙ 4Μβ€ΐθΐΜΐ• ΑίΓΜίυβ ραο»αΓθ8 ρΓα ΙΐΟ€ 

ΐ€ηιΐ€Γΐΐοΐ€αιιιιΐφΐο οΐβΐιοΐ. Οαο€ΐΓ€ο ίΐΐί αιίηΐι ι«ΓτΙλΙ 19• ΊΕΗΒΟηίΑΚΕ» εΟΝΠΗϋΑΤυδ. . 140 

ρΙιοΐΜ»» ς««ιη ιιι«Κιιηι ΙμΜμτκΙ• 0νοτ•. ΙΗ» ροτνο λόμβΐρς&νέν•ι»έ«Μχ•λ^ιιλιΐ2(ο«9•αι«ιί««κΙλ»Τ•ν 

€ΐΜΐ ^ιηροηΜοΗ Μη •ΐ80ΐ&€«1, )4ΐι^)α?«ιιι1ο €οη«> •λ9Ε\ ^ ^λμήμβτι. *Ο0βν «λέον ιμκη^^%ΛΛν^ς 

1ηη«ιι• Βοή ••» μιΙ Ρβηβι Ιιφ» μοΙο㫧 ί«ίθίοοΗβ «δ^ν τάς Ιχ {Ιασιλίως Αικ<λά( ^ίχ^οη^ |ΐΗ «^ 

β<ιβ. Α€ Ιαη 4«1(Ι«η ηΜΐ|ρΐΝΐ»$ νι>1ιιιιΐ»1βιιι γνύ|Μ|ς «^ιων, •Ιχον ^ «αΐ οΑνλν ίψ ^9ψ ^ΐΜρα. 

125 ΤΐΜθ|^Μ>Ι ΒΜνοΐΜπήΐ, Η ίη ιαΐ•» ΓβΐΦΜΙΦ •Β^^ΜΜη•ς• *Αλλ' 4 9€6ψΛ•ς ΙάΛρα ΐί4 τ» >ι <| Α ιιι > 

ρηβΐίηλίη «ΜβηΙΙιιΙβιη ΓΜίΜίΚ. Ρ•Γ«ΐ> ςν^ςΐΜ <!»- Οΐ)3Μ ^ ^β«λκΙ» «αΐ ένωμότ^κ ΐΓ>^ροφ•^ιΙ ^ •6κ 

Ιΐ€ΐΙ νβιΐΜη «Ιβέϋ, Ιη]βΓΐΜταιιι^αο ι^οιηΙβΜ «ΙΐΙΙ- «Μς λχιΐνο• $έ ^ςών χολμηΑέντΜν ύΐΜ4τ40ΐ• *Αλλ' 

140Β6 Μ>• &(ιιο^» 8ίν• βΐίλη ΑηΐΝίΓΜβ, «ΐ€β<Ι•τ« • έΝ£(ΜΜΐτ»4 β•αίλ•<ι< ^μέν^κ Αι>88έχ•^ι 1<|¥ τιρ— < 

|ιιλφΙ. Ει φΐοοΙ&α Ι« Ιιι§6ΑΙβιιΐ ]»ηι ιηΐιΙΙΐΗΐ^ίιιβη |Μβιν »α\ «ρ6ς τλ (^ΟΙιμ «Ινχαλη» «^ιτ άί^αίΛ^ 

•ι«τβτ6ηιηΐ (μπι «ιυηηΐλ «οπιαι λιΐ ΐΗ|^Ιιι ηϊΙΙΙ* •4κληρ(ανΑ«οΜ»ύς*σνγγν6μΐ)ντι &ιη»ι«οΙ^ Αλλοις 

•ηιιτ|»ΐΝΐΐ), ΙΐΑΐκΙ β Γβ τΐβνια ΤΗορΙιϊΙο «Ι βββ 11- ιμ\ Αμνι^ατίοΕν χοκών Μ>( '^ς Χ^νιίΜηις, $Χχλ 14) «βλ 

ΙΜΓΟ» Μ^αο ιοίιιΐβ» 6Μβ ρβΓίιΐΙΙΙβΡβΙ. ΙΙϋΙΙ ΙΙ«(|Μ *Αμ4χ7τρι9ος, «•ηΙ ΐΗ&ημ€ΐν. Καλ 1«•έ•ηρ «!« «ολο- 

€<ΜηΜίθ 1>ίιι« ιηϋΙίΑ 1ώ 9ιο|;«Ι• ιΙιμμΙα (ΙίτΜί•, φΐΙ ιβληΚαν ένίΦιΜάν ** η χ«Ι η5{ΐ|«Βν ώς «Ι( τρβΙς 

Ι>ιιιιΙ βοτυπιςίΜ ΐηηΐΜπίιη ρηκίΐίϋϋ ίΐϋβ ρηββΒβΜΐ• ^ τούτους Ι)«ν0<ρους&!ν«ΐΜύί4[ΐ«ιμΙν(»€, ΑλλΙ^χ«λΰς 
Ιϋηοςυθ Ιιείαη αΐ ΙΐλΰΐΜΐυβ ΡβΓηηιιιι οοΐΒβ& €0• «ΝβψάμβνοςΙχΑστφ 6έμα!«ι χιλιάδ«< Μο άίχέ«ταΧην« 
1κ>Γΐ«9 \\\λ 90 ίαπη» ΓβΙίπηηΙ» ί& (ΐιι«3 (ΗβρβηΙ φιι6 ]^!|μι «αλ^Ιν νοίς ιΐς ατρατηγίαν τ»τ»γμέ«Μς * 
ίυ6Τ6. Αϋάαοίιιβ Ι1«(|ΐΐ6 «ο ρτοοαοΐι» Ι1ΐ€ΐηιη ▼Ι$ιιιΐι Ιφ* Δν χα\ ««υρμάρχα^ έΐΜβ««ηΙ)ΐ^ έξκΙθβΜ• 'Οθκν 
1Ιι«ορΙιίΙθ Ιαιη ΙΙΙοβ Βΐιβρβοΐοβ Ιη βαιίι ηοάοιιι <!!•- λχρι^ ήμων τΙ^κι «ροβι^ορίαν Πβρβών α( τών •«μά* 
ρβηίΐ, Ιυιηηοη φοΙμ ρο9ΐ ΤΙιβορΙιοΐΜ ηβύβαι ιιΙ• τνν τοΐίρμαι χ»χλήρ(Αντ«(, 1^^* οίς. Φΐ£«9κρΐ)9«ν• 
ΐιιΗι. Οααιιςυιπι *Πα ({νοςαβ β^υν»» ςυ»ηι οηιΐιίιιο ΤοΟτο γονν τ^ τόίμιιιμα 6ρα•ύΐ«ράιι ι«κ ιςα^ (τκμ4- 
ρη Ι«^ ορροΚϋοιΙιΐβ ιηιτλίιιΗ βοιηυβ, 뀫688Η• «•ρ•ν ίύξβΗ νφ β•ΐφΟϋ|> «ύτ»ύς τ& βιασηρηναι 4^1 
9ιανβμη0ι|να« Ιιη(η«ν χ«\ τ^ν Θβ^βον [Ρ. 78] μη* ο6 ιηλΟ &ι«4γαγ< τής {«4(ρ Έγένηο 6έ ιι χ«% 
Ηύηρ9^ αΡνιον, 9 Ιηλώσ•ι ιτάντως ό λόγο; χατ& τ^ «ΗϋΙον χβκρ<ν. 

80. Ολίίβηιη λΐηβηιηηαιίθβ οΚ) βιρα^ηοΐλΐη <1ϊ- λ'/ΟθΙάμ^ραμνουνήςτοβρΰτον (-ορώθη τήνψνχήν 
•ν«ρ€Μΐςιι• ρλΐΗλπι Ιιηΐο ΙθΙθ9 Μΐίιηί «Ιοίοκ μι λκλ ί^ χ«τ«λήψΜ τ« χαΙ «ορΦήοβι της ιικρίβος 
■}6ςιΐ6 βχοΑίκΙοΙΙ, ηΐ ιπΗΐίΐ|ΐιβ βζ Βι^γΗηιβ 6Ι Μμβ- «6τ•0 ώς κανταχοΟ Α$βχ(«βιι «< χοιλ χηρνξαι ηβνβΕν 
ηΐφΐΐ βί ΟωΙ^βγΗλ Ρλΐηΐίηβκιπβ 61 ΙηίβΗοΓβ ϋΙ)]^ ήλιχ(βιν Ιχ «• Βα^λΜν(«ς χα\ #9ΐνίχΐ|ς χα\ Κοίλης 
«οιΐ5•Ηρ(ΐι 6ζ«ιΗίϋιι 1ιΐ|;οηΟΙ)θ8()ΐΙ6 οοικίηοϋΐ €0ρΗ§, Χνρ^; Βαλ«ιβ«1νης τ• χα\ της χ&«» Αιβνης βνν* 
€ΐ7ρβ!8 ί)ΐΐΗΐΐΜίΐ ΊικοΓίΜ ]ιη8«Γ{| Αηιοήιιιη» μβ€6« Ο «$ρ•ιΐομ4νηνέ«\τ«ΙςΑ9ΐ(<«€ναΜ2ιν4γγρ^αι *Αμ4- 
ρ<•ιιι 150 ΓΟΑίΓΑΐίΙ 0ρρΙ(1ηπιβζρ6<ϋϋ0ΐΐ6ΐιΐΙΙΙιι<1ςΐη ριον* νήν χα^ «ύτοΟ Ι(ά6««ιν μιτΑ ^ρα«ΰ«η«>ς 
ΜΙα ΐοΐΜ9ΐΝΐΐΗΐι «Μη μνΙμΙ» Ι&ηιιοη9• €οΙ1ΐ^ΐ «(νι^^^μΐνος. £ο>%«το γοΟν χαΙ χατΑ τ^ Ταρβ^Μ 
ί^ίΙιΐΓ οορίβ» ; «ι 9ρΐΗΐ Τ«Γ9»ιιι ΟΧ ρ9ΐιοΐ99ΐιΐιΐ9 Ιΐΐ• ^Βολ^ ίζ δλίγιον έγένβτο, μαν<4ΐ Μ «]| της κΛίμϋος 
ββηο 9<ι5ϋο ιιιιιη0Γ09υ9φΐβ ΐρριηιίΐ, ο5 ρ•ΐΗ« •1«χ6γ|| ιπ^ινολόΙ^νος τΙ)¥ ψνχ^^ν• *Α«««ιΐ9^» II 
9ΙΜ9 ί^ηοηι^Αίιηι ΑίΓΟτβ «χβκΐιιχηβ. ΙΜ 61 ιμι\ 4 Θ^κλος χατ^κ τ^ ΑορύλαιοΜ , τριδν ήμβρο• ΥΙΐ6ορ4ιίΙιΐ9 9<1νο?9υ9 ΗΙβιχ ρΓ6€θ61ιΐ9 Οοιτίβιηι Ιρομ4ω¥ ^ρ^ π•ν το3 *Αμορ(ο« βιαχβ^μβνον. Πολ- 

ρβΓνοηίΐ, ςιιοά ΐηίΐυΐ Ιΐίη6Γ0 9|> Ααιοηο •Ι»9Ι. λδν ονν 9υμ«ουλ€υ4νηι>ν μιτοικ^νοκ τ4ν Ιν ^ΑμΑρίφ 

Ροοτο φυΐϋ η«ι ίπιροπϋοτί μκχομ 69μιιΙ ία ^ χΛικΛντα. >αΛ> χα\ τέ»ς ύ«<χδραμ9ΐν τΙ)ν Ιτχη&ί 

ι«6θΐιθΓΧ99, ηΜ|οι4 ¥Ι Φ19ΙΙ1 ςιι» ωιίΙ)6Τί Ρ09961 φορ^ν τΰν &όιραΐ()ην6« (ηολυς γ&ρ η&(ητ• χβΛ λαι^ ίιτυΐΐΐιΐίυιιι, Ιιηροΐυαι <ΐ66ΐίη9η9 Αηιοτϋ ίιΐ€θΐ99 λϋο Ιπήγβτο &ληχτον)» Ατοπον μίν Iγα^Μτ« τοοτο τψ 
ΐηη9ί6ΓΓβΙ. Ιη|(βιιΐ€9 ηΙηΐΓΧη 6986 ΐΰΦηιβΒ 66ρί99 ^^όφΟφ χβΐ ΑνανΙρν^ χαλ^ 61 %βΧ «ρ«ς ΑνΦρίαν ίΐΜή6ΐΐ8ΐΐιιιςιι« 6*€?βίΙιιιιι. Μ 6ΙΙΙΙΙΙΤ6Γ0 ΙιιΙΐβ• ψ^ ι5οΙον τ4. μ^ΟΟοΜ 4)ΐι^•ρα»90( αύτ4• χα\ ^τρριτηγοΟ 
ηιι•ΐ066 9ίΗΐ6 Μάο ΤλοορΜΙ•^ ρηοοΙίΓαη Ι9»> γ«νν•<οο Ιιομ^μ» ^λαΖ^ *Αέτιος ^¥ ο(«νς 4 Οοςυο Μ(Ι«»ι €0ΐΐ9ΐϋ«Μΐι ραΐ6?Κ, χι οΗμα «ομιοι. τρ(4ΐ|ο« μΑ τ«^ 'Α%«Κ9ολικ<»ν στρ«ιπ|γ^ *Ι«9| Α 
■ίι«ΐ 4α«ΐΜ|(Μ 9ΐι«ηιιΙ μΚμΗΜ» 99|ιι0Ηι6οΙμβ6Βι ^ χ«( τΜος ιηλνχχιρ(•ς ΙΙΜ^ο» ΐΜΐΙ«β4«|ν έΛέΦίύα^ 

ρηηΐιΐΜ* ΒΙ661«• Ι•«6« Τ6» Α6Κ«9ρ•ΐΗοη• ιβ ό «βόφΟΗ ώς «αντάχΜον ΑΜ6τη0•μ4^96 χβΙ «4ν 

'<ΜίΒΐ9αίοιιι4«ιι.θΜΜ«6ύΜΒΐ«9ϋ9 6ορΗ•«ρ«9 λχΟρ^ν «χ^^^^οντος. ««λ το^τοκ. «Μοι»^ 4|πνμ^ 

6Τ«Ι» ΙΐΜΐ φΐο^ΜΐΙιοορΙϋΐΜ ηΐαΐΐ» ψ»9 «ηΑίφη «χς χχΙ Αρχ0ν«χς το2>ς μηΑ. |1ρ0ΐχ^ μχρτυρήιοντνχς, 

Ιΐ69ΐΙ €Μ9ΐ66α 86ΤΙ0ΟΗΜΙ111 ρΓβ8τιρ6Μΐ. ΑΑΙοκ §^<»<ρ^»τ8 τ4ν Κρ«Μρ^ χ«λ «Μ^λο» χχΐ τ4ν Βχ* 

Μ^οηΜη» υΐ69 ρτ«ΐ8€ϋ ^ ρχαίο ρο8ΐ ΓχΐαΗ«βΐΜΜ «οΰτ^χον^ οΐ^κ οΟ μ^ν ΙχλΙνου τοίΐ λ«ΜΜ» 4>λ& 

ιηχη]τι«9, ΤΗοθϋοΓΧίη 6θ|χοαΐ6Χ•ο €ηιΐβπιη.6ΐ χχΙ τ^ φάλ«γγος τΑμ τΐΦΜρΑχοντχ 14» μβρτύρι^ν 

'ΤΙΐ6ορΙιϋχχι 60 ΒλίΜίχΙβιιπι. Ηί ηο» χμ^ο Αιί«κ Οηε γ9γ4¥α6ΐν Αρχηγοί. 

•ΙΟΚίΐΙ», «^«1 Η 6•1ΐ6ηΐ9 ςΧ«4Νΐ|ΙηΐΑ ΑΧΟΝΜΙ 
ηΐη^ΓΟίη ρΗΐΙ6ΐρ06 6Χ9ΐίΐ6ΤΜΝ• 

Μ• Ρθ9ΐηΐΜηι ί^ητ 8ατ966ηοηιη ρΗη69ρ9, 1ι»- λχ'. Έχ9\γο(^χβηΑ τΙ|ν Τ^ιρο^ 6 τΟν Ζχρ«Μη• 

^6169 ιρ96 6Αΐιηθ9 9ρ^^909 60 οχοΓΟίΐχ ροίοιι». νών 4πΙοτί| μοτΑ φρον^μβτος χχλ λαοόήγιμ^, «Ακ 141 ΙΙΒ III. - ΤΗΒΟνΗΙΗΙ!; ΜΙΟΗλΕΙ.» Ρ11ΐυ$. 141 πρίτβρσν λαβείν τής τ£ν *Ρ«)(ΐιαΐΜν βυνάμιιος Μ 
Έ4Μ»{ου α^οϋ μέρος 1α€6ντοςτ«υ βτρβΕ.το3 χιΑχαιΑ 
κοο βαβιλέως χΜρή«αντος. £1 γίφ οίτοζ, φΐ)β^ 
η«ι)<τ9/βτ, Ι|^ι» πάττωζ ή Ηχ|| «αΙ νφ Μίατρέ * 
βΙ ^^ /βη» κϋΜίτ ^^χάι^Β^^ψ ϋύκ έί^ίίίθ3ίή9ΘούίΒη\ις 
ροτ χ^ς «^χιγο ΛαΜντβς γοδν βύ^ 'Α)Α6ρ« «β^ 
.νηνκχοώτβ Μκοντα τΐ^ν ΒΙβλιη^νήν χαΥ Τβύρκονς 
4φι\ χιλιϋκς ύέχ«, μιτάτ 1«ά^^ τΙ^ς λξ *Αρμΐν(«ν 
•τρβΒη5ς χ«1 τον Αρχοντος νώι^ άρχ^οιν» χβκ^ τ^ 
Λ*ί;ΐ)μί^ ιιροοέΜλν [Ρ• 79). Άιφι Ιεαλδ θ»6γι^ 
Χο? ΐΜ»* αΟτοϋ οτρβιτόηο^ν ΙχοΜ ο&χ άγ«νν&(» Ι» τ» 
ΙΙβρβών ΐΛοΧ των 4υτι»6ν χ«\ «φν ικρί^ τόν άν£«χοντ« 
Ιβϋ^ν «ΰΜοτάμενον* *ύς 4έ χοίτά τ^ν *Ανζήν οΐ»τ» Γ«.Β οοικ$ϋίο• γΛίΜοΜΐ 1)30(1 6 το ΜΙ» βο•• «ι ΜΙίαι 
λαιοΗυπι ρβι&ι. Τβηΐ&οιΙιιιιι ρήα» Ιηρβηιίοτίι 
«ΐοτάΐυΐΒ• ίηιιηΐΒοο ίη οιιη €αηι «ορί&Γϋη |ΐοη# 
(ιΗ# ΒΐΗ>. β ^ιίιιι /Ι(ίχ«« ίη<ιιιίΐ« «κ<οτ ««ιιΑτγιΙ» 
|ΜΜ» |ΐίο^« Αβιιιί ι(χ6ία ΐί^Οιτ νίΰΐοηβ .* «<» 
ΜΟΜΠ •€««< ΰΟΜϋ^οηΐ, ρΓββίΑΐ 9ΐη><««>ν, ^ιίΐη ίροβ 
ιιιιΑί 9ΐαοτί• ί*ωι4 ιηα$Ιο ιϋ, οΰ ΰοίΗΜ^ΧΜρ^ααηέΛ^ 
ΛββίΜΐιρ^^ 127 >ΐ&4ν^ Αηοτλ ΐοη Μΰΐίιίιιβ• μη^ 
6ηΚ) αο ΤιΐΓβΟΓυπι 4βοβΐΒ ηΙΙΙϋΜΐβ οηιΐΜ|υ6 Αηιι•* 
ιιίοηιιιι ΜίβτοΗη «ο ρι^&ίιΑβ ρι»βΙ<Ιιιιη» αιΐ Ομ^ 
ΜΟΑοηι οΑβίτο ροβιιίι. Οοιιΐη Ιιοηο ρτοβηΐΜ 
Τίΐ€ορΙ))ΐΒ», ηοα €οηϋηΐφ6ΐΜΐο οι Ι^ηιίβ €χ<|06 «τ^ 
ΰΜΐοΐ)ΐΑΐϋ>ιι• 1(1 οτίοηίοΐώβ» οοΐι&ιΐο οι€Γ€ϊΙιι* 1Η^ 
ΑΐιΙβηι 9ά ΐΜχιη βίο ηιιη^ιιρΗΗΐιι Αβζοη τοηίι, βϋ*> ^ρον χαλονμίνον 4γ(ν«το, Ι4ι1ν 4«ο0όμΐ( τ^ τΰν * ΙαίΙ δΜίεβιιοηιβι οορίοβ ςυ^πι ιιιιιη6Γ€»&» οβοββΐ εναντίον Αθροισμα ?ςρ6 τ%ς προσβολής. Έκ( τ&νβ 

γοΰν λ^φον χΑν τ^^ν Αλλων διίηρβεβηχ^α χώρον ό 

βομέβτιχος των σχολών λαβών Ανήνογχιν Μβ»ονΙ)λ, 

χαΐ «ω; Ιχ βτοχααμοΟ βραχότιρον ** ΙΜχε< τ^ των 

Χαρβχηνων «ύ^Οος ' #6 μήν «βρός τούτο συντΕ6ιμέ*> 

νου του Μανον)^ 4 των 4ορΑτων ίσος έ^χει {ομ6ς• 

^4X1* ώ, φηοΥγ βαοΛεν, τό ηιφτβρ^ ίττογμζόμ^ 

πος, γ4τ 4κ ^ορέτνβ^ χαΧομ&τη Λμφοτέ§Μΐτ Β*- 

^$ρ8ΐ» Έπ«1 γοΰν Ισχυρ^βρ^ς ηως ούχ 4 ΕΚιος ^* 4 

των Ιναντ(ων Μμ\ οτρατλς, βουλήν έ4έοντο &ρτ4•ιν 

νεανιχήν « ή 4λ ^ν Ιχ τβ Μανουήλ συνισναμένι^ χ«\ 

^οφ46οι>» νύχτας ΙϊτιτβΟήνα» τοΓς ηολβμίοις»^ *Α>λ* 

Ιηροι χ^ιΗνοΝ. οίνοι τ4|ν ή[μ4ρ«ιν Αντένΐ)σ«ν« οίς 4ί•ρίύβτο» ΑΑΐβςιίΑπι «0168 €οη§Γθ^ΓοηΐαΓ. Μνιαβί 
Ιΐβςιιο •οΙιοΙ«ηιΐΒ <1<ιιη68ΐίου8 ίη «αηιιίαιη Ιρεηητ 
ςυβ €«ΐ6Γί8 οιΙίιίΟΓβιη ΤΙιβορΙιίΙοιη άυχΊΐ ; ςααηΐΜ^ 
4|υβ ΰοιιΐΜΐυηι ΜΜηηί Ιίεβ^ι, Ιιοοιίιιή οο^ί» 
ηιίιιΟΓβ• ΐΡΐϋβΐΜΐιΙυΓ. ΤοαιΟΒ ΙΐΜΐ&ηιηι ε•ΜοπΐΜ•4β 
<|ΐιο(|αβ Ιη Ιιθ€ ΜοιηιοΙο, οιιιβ ιιμγ οορη νΜβτοΐιι^ 
&€ά^ ο ίΜρ€ταίστ, ίιιςιιίκ, το^μτ «ΐΜ/ιβίΜβ »Ιγ{ιιο|ιιο 

ςααιη ίΐ&ιιυο γοΙμμΙογοβι βιι« Ιιοοϋιιιιι βχοτοίιοηι 
ΤΙιβοι^Πυκ ]ιι^ιοονίΐ, ^ο|;^Iο^ΜιI ςβΙάηΜίι μγομΑ 
»ο4οοίοΗβςιι« οοηοίΐϋ ιΐΜ»ΙίΓ6ΐιΙ«?. Μοιηρο οοά^^ 
ΙΐΑοί Μληαβί οΐ ΤΙ)βορΙιο1>ο« ιιο«ΐη οηρη^Μβ^ο• 
Ιιοβίοβ : ΓθΐΜ|θί ν6Γ0 ιΚμ^κ ίηίβηΐΐα Ιηοιικ^^ι ιββΐ 4 ρβσιλο<)ων &π49•8Μτβ(. Ός 4^ οβν Ιλιψιψίΐν ή (• ρα^ηΜΑ 8α&β6Γαηΐ, ςιιΙΙ>06 ΐρΜ ςιιθ(|αβ ίηρ^τϋοτ ^Ρ^9 \Ι^^ χαρτιρΑς γενομένης» 4«Αύμωςτβ^ 
^οιλκοων 4γωΜοαμένο>ν ταγμΑιων» οΙ *Ιομα«ΡίΙτ«κ 
(νέχλιναν «ις φυγήν, αφέντες τ4 πολεμοΥν. *Αλλ* οΐ 
Τοΰρχοιίκιμένφ χρώμβνοι τοξε^φ, χα1τ4ι«τ«ΐ4(ωχ•ν 
των Τωμβίάηι άηιαχεχρονχ^ς• ΙστΑναι '' 4λλ* «Ο 
φβύγειν Ικϋοαν τους ϋαραχηνονς * 4θεν έανίοΐκ 
ιεέΰΐιν «υ«τΐ)οΑμ«νο€» χ»^ τιΐς τ4ξοις 44| γενΜ{(ως 
ιι4^)^1ο)4«ν ρϊλλοντος, 4Ηραλΐ{ή τ4)ν μ4ηκ,^ ^{ησ«τ• 
0?ς μ^ 4ν^ν4μενος 4 των 'ΡωμαΙων ικροοογγίΜΐ 
στραν4ς« Αλλνού44 «ό^^ωΙεν χ«ειΜντίΐίί|Αλ>Μθαι 
χβρτερως, νώτα χλίναννς τ^ν ^ιλέ«(^ χατέ)ιΐΜν• 
04 ι^ οΙ των ^βιλικων ταγμάτων Ιβ«ρ#» μΙ^ 
των Οοροων το|»το 4ρβοα« 11 έν«>να( ^τολμι^^χα^εΙ, 
ΑλλΑ ιαιρϊατ^ντις τφ ^αοώεΙ σίΜζ•^/ Μοολοντο» 
χΜή^ τ&ν (χ§(ΐωι^ «ΑνίωΟίον ιΐΐριο>τοΐ)ρί|οΑΐΡΐων 0Μβη8ΐι* βϋ* ΙΙ&ο βι^ ρηβίαίο ββηΐΜλΙ», ρνΐβ» 
αίΜΐη 1ιΐύ6 μοτΗοιοοι ρηΒΐΙιιπι οοιηιοΐοβυηι 081. 
0«ο ί» ρηΚίο Ιιηροταΐοτ!» οπϋηίΙηΜ Ιοπϋοτ άίι»^ 
ηπΐϋ^ιι», ΙδπαΜϋΐοηιπι Μίοβ Ι» Γυ^λη ΙηοΙίηαΐΟΓ. 
ΥοτοΒΐ ΤιινοΙβ ΜίΜυό βαβΗίοηιιη }8οιυ 8ΐ<ιαβ §^οι^- 
^6^ιι86^«6ι^ιθ8Iι^αι8η•8 ίαΙι$ΐΜΐιΐίΙ>ιιβ« ΙκΒϋΜτο^ 
•ΜΒίβαηΙιηΙ, «ι ίαιαπι ^8ΐ6αΐ08 ίΓθηΐοιιι^νβη«Γ•αΐ• 
1Μ 9οίρ8θ8ΐΐΜΐ>θΗβηΜΐ οο1ϋ^ηΐ4Μ• ««{ηΐΜήιη 

ίθΓΐί(€Γ ]8€υΐ8 €ΟΙΐΙΟΠΐυ6η(β8, ρυρΜΟ ΟΟΓΙΟΒΙ ΙΙΜ^ 

Ιανοηΐ• &οα8ΐΜ ρη>ρΙ•8 800«1|ΒΓβ ροιίβιηφιβ «οη- 
βοτΜ ηοη τ•ΙοηΙβ8, οο ηοβ ρτοοιιΐ •8ρί€€Μ^Μβ 
Η|1αΐ8 Ηιηίοβ οοιιΙΙ§8ν«ηΐ, Ιβιγο τοηαηΐ τβΙΙοΐο 
Ιαιρβηίοτβ, ρηκίοτϊβηιιταιίι Ιη^ΙωΜαι ιΐιιοϋιο• μ 
ΡβτκΜ ιιΙΙιΙΙ Ι8ΐβ ^ ίΜίΗοιιΑπη 8€ μ οηίηο ςιι4- 
ά^βΛ €ο^Ι8Ιι<Κμι 8ΙΙ>Ι ίιι<Ιιι1|ροιιιΗηΐ8 ; οβά %ρλ\ψλ 

ΙΐΙιρβτίΚΟΜΙΙΙ €Ι|Ι|0ΑΙΗ Ιιού 88ΐαΐ{θΙ>ΟΙΙΙ, VI ρηΒ8Μ«1 

ανά ρβτί€ΐιΙο βνΙπιοΜηΐ* φοη υο<ϋΐ|οο Γαββι Ιΐ08ΐΙΐΜη 
Α^ιηΐΜ }«§ΐ βο^ΐΐατνβι Ιιιι]»γο οοηβΝΐ8θ8 ο1>ηιοτ«ΐ!4. 
Οιηΐ)00(|«ο &<Ι αικιοι 06€ΐάΐ88β»ΐ9 ηΐ8ΐ βΐ οοι ΗΙ• 
βηιβίΜ 101^018^00 Μορλίη Ιαι^ιβτ» οτοηυιη ιι6γ14ο, 
ςιιίΐΜΐβ 00 ])08ΐ68 ΐιι«1>8ηΐιΐΓ 80 ηιροΓίΟΓοε ογμΜ, το6ς.ιςα\ φαλλ^ντων •4«>ός• &1ν Αηήλβν^ ηανβι^ 

μβ\, οΙ μέ) νύξ ΙλΑθΟοα χα^ Ρ^ϊΜ ^^ .^μβρκ 

ένιγονόμονος τΑς μίν νετ^ς χβ^ράς ιΙργΑοΑτο αίς 

ήμύνοντο Μΐ\ τ4 χρΑοος οΙχον οΕ έναντίοι» αύτ67^ II 

Ανο^ην ^Ι|ν 4χ ^ών «ερ««οΗ^ο«ν χ(ΐΙ σωτΐ)ρΙας 

μΑις (νϋωχεν Αφορμάς ^. 

ι^αιαίίο» » ΙΟΒΙ• ΙΙΙο βοι^Μάηιιιι ιοιΙμ^ Βοαϋηοβ ΐιιιΐιβροΓ 80€ιιγο8 ρπ^»ΗΓΐ88^, αο «|^Γβ ΐαικΜι 

ροΓΜΑβ 89•1υΐ&8 ϋΙΙο ο6688Ϊ• ίυίιοτκ λ^. ΒαΑοίας γΑρ 1^4*) της ννχτ4ς γενομένης, ^ 
ή^χέλητο «ιερλ τΑς φυ)ΐαχΑς 4 Μανονέ)λ^ γλι»νη| πως 
τ) £αραχηνων τ^ν Οκρσών 4μιλον σκένβεοθαί ιιως 
ιιρ6ς ι»4τοιΐις 4ι^οιι«ε, χαΧ οννΟέτ^αι τούτους α6§κ 

VΑηΤ^« 1£0ΤΙΘΝΒ8. 

*^ 5€;ΙΙΙΙ68 61 ε64Γ6ΐιη9 βαρύτερον. '* ΙστΑναι ? ** έφορμΑς Ρ. η. <η(6ΐΐιρ68ΐ& ηο€ΐ6 ΰηιιι Μ«ηιΐ6ΐ Ι||6η(1ί8 €»- 

6Ι|ΜΙ8 ΟίηΐΐΙ ΟροΤΟ ίΐΙΙβηΙυβ 6:^61, ΡΟΓβ&Ο 8υ4Κΐ οηιιι 

διίΓΟΰϋηΙβ !ρ88 οοΓοιη ϋηςιιι. οοηοςο^ιιΐοβ 8β ρ•-, 
«{βοβϋΐββ, ηβιηρβ ρο!ϋ<οιιΜ Ηοιηοηυιη 86 143 ΤΗΕ0ΡΗΑΝΒ8 ωΝΤΙΝϋΑΤυ^. * 144 

««η ρΓ0<ϋΙ«ιχι»• ΧΙςιιβ «θ βνιη, λ ςαο Μ^ββηιιΙ, Α ^^^ στράτ•υ(Μΐ των 'ΡνμαΙίΜ χ•ταιτρΑ0ναι ιοαΐ ψΜΛοή ββ€Τοΐο ^βηυιιΐΐΑΐγ 1ιθΓΐαΐοΓ(ΐυβ οΐ €αηι 4θ- 
1•^ •υ;ιι ηΙ«ΐΙ εοηβοΐλΐ, ηβο βχβρθΰΐβΐ άυηι Ια 
ΙΐΜΐΙιΐΒΐ ιη»ι«• νθΐιίΑΙ. ΟαιίΐτηΙβ Ηΐο : Αί ίξΜί βαΐ «Ι 
ί&Λία ικίίιΐβιη Ιιιγ^«, φ^ί μΙ/Η αάΗξΒΟΤΗηί^ ίηοσίΒίΗη 

€Τ(0 •υΙ> ΐρβϋοι 4ι1ιιοα1ιιηι ^Iηρ6^αιο^^ Γιι^λ €ΐ&|>$ο, 
«1 129 ^^^'π* *<^ €{ϋΚ•εοϋθΐηιιαι €τμΙι•6Ι, ςιιο» 

ηνίοοβ», οοοιιιτβιΚ(» 4ιιάΙ|ρίΐο• «β νΐΐλ ικΌβΙβίΜΐιι- 
Ι«τ, 4|υΙ ΙιηρβηίΟΓβπι ίη ρυ^ηβι ρΓίκΙΜίΜβιιΐ ; ]»ιιι« 
φΜ •ιιί• Ιμβ( {ΐΑ^Γιβ ρβτίοπι ηα(Χ•6«ηΐ, λίςαβ «Α 
€4ΐι&ιβ ρ6ϋθ9 ορρίβΐί Ιμγ^πιμ ρΓοτοΙνβΙηηΐ. ΥεπίΝΐ «ρ6ς τήν ίξ ής Α«έ«τησαιν [Ρ. 80] χνφιΧ^ χκφολήν. 
Δήλα χοΰνιφ β«ο^λκι )ιά4ρα 9»ι<Γ, χ«\ έ«^τ6ν σώζ»^^ 
μκτ^ λογΑδων ήξίου γοΧ μή ιηρΐ{ΐέν<ιν τήν &λω«ιν• 
Κα\, Π(0ζ ίσναι τσν τοσούτου Λαου^ &π<ρωτή9αντ»ς 
τοϋ ^βιλέιρς, ι) σωτηρία^ έμοί χμοσμητάττωτ ; 
Σοϊ^ ψψΧψ μώτΌΤ Ιίστω, βασίΛβυ^ τό σώζΜτΰοί ί% 
θ9ου * ονΓΟί δέ ταχέως τά «ατ* αύτοί^ διοιχή• 
ξτουατ. ΌψΙ γονν χ«τά τ&ΐ6ΐρ(ορ0ρ<τ^ τοΰ βαηλέΐιΐς 
9^Υ1Ι χρηβαμένου χα\ κρ6ς τ6 Χιλιοχίχωμον *** 4€0Η 
«ιβΜντος» οΙ λβιηοτ&κται των ατρατηγων τφ βααιλιΙ 
«ροΜίΜντήσβντβς &ναξΙους Εφαβχον «Ινβη τή^ ζω^ίς» 
^9(λ<α έν «ολέμιρ κατακροΐντας, χα\ &ρα τ^ 
εαυτών έγυμνουντο ξ{φΚ9ΐ χολ τ•7ς «ο9\ν 6πιτ(^ν 
α6τ•υ, βάχρυνι Ρρ<χόμινο( «αρβιάς. *Αλλ* 4 βιόφιλος ΤίΜΟρϋίΙιι»» ΙΐΜίκϋΐο τθί «ρββίλοιιΐο ψΤ9 ΙΙΙΙβ χηίιηο Β τρωΜς έχιίνων μΑλον α&τοΟ τ^ν ψυχήν τφ ιηρα- Μΐΐ€ία8, Ου» €§0 ϋνΐηα ορ«, ΙηηυΗ, ηί€θΙηηι§α9α• 
βνήΛ, ηΛάϋί* «Ι νο9^ Μ ^01 Ηοϋϋ ^ΐΙΐ#τριΐ0Να* 

Η• Ηοο €Γ|[0 ΙιοβΙίυιη ιΐΓϋ8{6ΐΐΜΐ Ρ6^^•πιIης11β 
^Μ€I• €11111 €{• οοΙΙοοαίΙο (Ιύβηιηυβ 6•1 ίΜα« ^{«βκ) 
ΤΙιβορΙιοΙιΙ ΙηίιηΙοί• ^υβιιαο η€ό«ιη »ΐ3€ΐιίηΑΐη*ιΐΜΐ« 
«Ηβη «ά €ΐ1υηΐ]ΐί2πι »€ ορροτίηιια οοαίδίο ίιιίΐ. 
Ραττο Αθΐ«ηιιιιιαη€» ια<1ίΐα (ΐιοηιιη ιιοη ΙβνΙ νιοΐο- 
Μ, οίΙιΗ ]&Α «υΜϋΐυβ ΑιηοΗυιη 8βΐ;Γ6<ΚΐυΓ• €οη- 
)•■€(& ίΐαςυβ αιΐ ΤίΜβρΙιΠι ραίΠαιη 9ΐιιιΙ>ο ύΐβΓοΙίαβ, 
ίρβίη» Μί1ίθ6ΐ ιιη€ηπΐΒ«Β% 6( ΓιΙΰ, ςιιί ]απι ίοτίίΐβΓ 
ΑαιΙαιναΓλΐ, νλΐίοςαβ <Ια€ΐο ΰοβρίΑ οϋ•Μίο βϋ. 
Ηϋβτίηι Ιιηρ«ηΙθΓ ΟοΓγΙβυπι Γ6ν€Γβυ< Αιπθηηιααιι» Μξφτοΐϊ πράγματος, ΕΙ έγώ^ φησί, σίσωσμοΛ έη 
^ον 9 (Τ&θήασ&β ηαϊ ύμέΐς άγαηζόμβτοί νατά 
τώτ Ιχθρωτ. 

λγ*. Τούτο οΙΙν τ^ καρά έχθρων βτρατήγημα χα\ 
ή νυχτερινή πως λαλι3ϊ τώνΈιρσών, ταυτ^ν 41 χα\ 
οχον4}) κΐπβΐν, το?ς μέν ββοφ^ου ϊχ!^ρ«Χς χα\ 4άνα• 
τον φηφΐ(ομένο(ς αύτοΟ 4κυτέρα τις γίγονβν αΙτία 
χα\ Αφορμή κ&χαιρος βίς 4(α6ολήν, τω 4* άμιρα• 
μνουν^ άχηχο^ι ν(χης ο6 μιχρ2ς χα\ χατ& τοΰ 
*Αμορ(ον χαταδρομή. Ήνωτο γοον χατά τΐ^ν του βα• 
οιλέως πατρίδα άμφ4τ€ρα τά^ «ττρατόπιβα• αύτου τ• 
το4 Αμ«ραμνουνή χα\ τούτο ^ τ6 προπολομήβαν 
αφοδρ^ του υΙοΟ, χα\ χάραχα πβριΜαλΧον χα\ τ9ίς αηΐηινιιι 0ΐιιθ€Η1»ο§ Ιβια»1>ιΙ» ηυηι 1ιΙ• ϋοΐίιιίΐααι αΐ) ^ πολιορκίας Απήρχοντο. Κα\ τέως άπ^πιιραν 1ιμΙ<ι «ιρΜΐΙΓιοη« ΓΟΤΟΟαΓβ ρΟΗΟΐ βΐ «4 ΜΑ ΚΐηίΐΙβΓΟ. 

Ηαοά τ€ΐΌ ϋΙ« ρλΓ6ΐ• λΐΐο ρο€ΐθΓ« ϋτυιΐΛ ρ&ΐτΐβ Μ 
τΜίαΐβ 1ιι|αΓίαιη ίβΓοηβ.ΟνΙη Ιαο Ιβ^αίιοιιβιιι 8ρ«Γ- 
■Ιΐ; ιηαηύίρίιιιη νοΰαΐ αο Ι^ηΑναη* {πτίΐβΓςού 
•ιιΙΐΜηΒλΙ Μ 1α(ϋΙ>πο ΙΐΑίιβΙ , <|α<Μΐ ηοο «ι»(6 ΙρβΙ 

«ΟΤΟΒΙ (6480Τίΐ• §«4 ηΐΟ<1θ €010 Ιο οοτα€ΐιΐ9ί »€ΐβ 

η$ ροβιία •Ίΐ• ΒβιΊιιβΐ τθτο 6ΐί*αι ςοο• 111ο Ιο^αΐοβ 
ΜίΜταΐ, 190 ΐ|υο« ΙροΙο οοαίίο κτοαι ίοορΜθτ«^ 

%Λ Ι€•ΐ€0 0<1Ιΐί1)€Γ6ΐ. 

Ε4• Α€ Τ6Γ0 ΐΜοροτο ρηκίο^οΐβ βτοιίΜθΐ ογΙμ 
^ΜφΜ €Χ€Μΐ1ιιιη« άαηι Ιιΐ ηοΐΐώι ηοο ηΐΑΟΐιίοΜΟ 
ο4ΜΙ)€ηΐ» ςοίΙ»υ• ΟΓΟβι οχρο§ο•Η •ο1οοΙ, ΙΙϋ ΓοτίίΐΟΓ 
4βρο1Ιοαι.ζ αίοΐΐιςοο «ΙβΑΜοτοϋ» 4ϋαι μ ρυ^ηοοΙ 
οοοίοοίΐοοο οΐΓίοςοο οοΠαΙογ. Βο€Ι60ο•<|οο Α|;ομοΙ άηΜχροψΧζ χατά Ιορΰλαιον 6 Θο4φΐλος του 
ο6τ4ν έχβίθιν &πο9τη«αι χα\ πρ^ τ& οΐχϋκ ποιήοαι 
παλινοΦτηοαι. *Αλλ* ού πιίθβται, Ινδομυχονοαν φΙ- 
ρον τήν της πατρ(4ος αυτού λλωαίντβ χαΐ π^ηνιν. 
ΜΑλον μλν οδν Ιξου6έν€ΐ χιί\ Αν4ράπο4ον έχάλικ τ• 
ιια\ 4ιιλ4ν, μυχ¥ηρ(ζο»ν χα\ 4ιαχωμφβών οΤς ο6 πρ^ 
τοιίτου τούτφ^ 4λλά ν4ν Ιπλ ξυροδ έστΰη &π€!θ(το. 
Ηχΐ μίν ο4ν χα\ τους Αποοταλέντας πρέο0•ις αΰτΜι 
Τ0θυ• τ6ν 4ρωμένοιν Ιπόπτας χα\ μάρτυρας. 

λΙ^. Κα\ 4ή '* Χρ4νο« παρφχηΧ^Μς 4ιέφυγ•ν &ν ή 
πΑις τ^ βλοθρον, τφ «βοαν Ι4έαν πολιορκίας τ&ν 
μΙν Ιν^Μίνυ^ων, των βΙ χατα6αλλ4ντων, χα\ πολ^ 
λδν Ανίερη μένων Ιξ αμφοτέρων άν4ρων, των μΙν 
Αμυνομένων^ των 41 πολ«ορχο4ντων, ΑπρΑχτων 4έ ίτήΐΛ €00010 ΙοΙκΗ-οοΐ» οιοΐΐίβςηο Μοτοοι ροΓΟίηρ&Ιι Βτέως μβνάντωντων'Αγαρηνων χα\ τ^ πολλής ^ψΛ•ς ο« 1•ο|€ ΑΙοιιηοΙο Ιροοηιηι οχοι^ΙΙο αΙιο• 111οι οη^ 
■Μ• ροοαοί : 04 •€ρΐοο{1οΐο οοιαι ιηΙΙϋο, οβοΜ 
^ΙηΙο, ροοΐ €ορΐ2ηι ογΙμο) ΙονβοΙο ίΠΐο 4€&ίιΙοπιΗ• 
ΥοΓοηι βοή ηοη ροΐΟΓαΙ αΐ ΙγοοαΙγοΙ ςοοαι Οβοι 
αβίίΐυ» 9ΐο«Ι1οοι Ιηίοοίονοτοί, οΙ> οοηΐυπιοΐίο» ςυί- 
Ινμ 1>«γ«μ ίο 4ί6• «ο^οιοβοιβ «Ιι βί• «χοιρίοϋοΐοΓ. 
Ι<ΐ€ΐΓ€0 ρΙβΚιΙίΙυχ ΐ)υΜοαι οχηυβ ρορυΐί Γ»€β (Βοΐ- 

ϋΙίΧΟ• ΠιΙμΙΙΟ η0ΠΙ€Ο 6ΓΧΙ) ίΙ1ί8 ]0ΙΙΙ Γ6€6$50γΙ8 €1 

•οη ρπί^το 0(1 §03 ΓονβΓβυηχ» ίηίοΓ οιΐΜϊΙίο ]οοΐ!8 
ΙϋΐοΗον Ιΐο καχβ^δβιΐ• Οπίά οοι» αιηιβί, ΐαιιίΜ ««οιιΐ- 
ίΛίΙ$ /α^οη^Μ«, η ίηίηία «ηιαιιιίι €οη(Ιί€ξί τ€€0$9ηΗ 
Φαί$ / Υφίήα €τρο α4 €μ ι«ιτ«ι, ίώί ΗίρτηΐΦ ΐΛΐήά€η$ ΥΑΚΙ^Ε υίΟΤΙΟΝΕδ. χβναοπωμένωντψ πλήθος Αν|)ρήο6αι λαοδ. Κα\ γΑρ 
ώο•\ χιλιΑ4ΐις ΜΙομήχοντα έχλιλοικ^λς ούρέθη- 
οαν [Ρ. 81] μιτΑ τήν Αλωαιν Αριθμούμβνοι• *Αλλ* ούχ 
ήν παρβλθιίν τήν έχ #«ου μΑχαιραν ήη<ιλημένΐ2ν 
ΑνωΑεν, οΓς ύβρέβιτο τ4 Θ<7ον αυξανομένης 4|| τ^ς 
αίρέσιως. ΑιΑ τοΟτο Ανήρ τις των ύπο6<6ηχάοων 
<Β6Ι4{τζης οΙίτος έχολβίτο ό Αθλιος) μέλλουβιν ή4η 
πως ΑναχωριΤν χα\ πρ4ς τήν οΐχβίαν μκτ* αΛ9)[ύνι^ς 
παλινοατ^ν. Π» φηβΙν, Λ οδτοι, γράμματα 4ιΑ ]^λών 
ποπομφώς, τοσοντοτ ΤΒταΜΜζωμτιηότίς μέΛΜτ9 
άΛοφοιχξτ^ ηεχμηχάττς όχραητα «β1 «β«οη|- 
ηόΤ9ς; 'ΕΛ$9Τ€ ταγαροί/τ ηατά ^^^^^ χύργονς Η^ Χιλι«χωμον ? •' δή] τοι ? ϋδ ύΒ. III. - ΤΙΙΕΟΡΗΙΐϋδ ΜΙ0ΗΛΕ1Ι3 ΡΙΙΙϋδ. Οβ βκτ ^ Λέωτ ίκ μαρμάρου έ^ίσχατοί • ΗάηΜτέ 
μοι Μ^ρατνχόίττΛς^ τά υμέτερα δί^Ααΰίι φροτϋνττά 
τ% χ«1 δίΜυβετονττα^ παΐ ΛΛΛως άσθετβστέρωτ 
Μβρνχότωτ^ Ιτθα ^ή τώτ ίχάΛξεωτ^ έγχρανέΐς τ« 
τύτ Ισω γετήσεσθε καΐ ίμέ ίτσΧΧσΰ άξιον κρί- 
νετε• ^Ηλθον χατΑ τ^ν λόγον 1χ<(νου, χαΐ ιΙβήλΟον 
4|4α τξ ιιροββολΙ), ιηιίοντις χα\ τιτρώσχοντις του( 
χαταλαμβανομένους, 06χ ^ν δλ («τις των ΑιιοΟνι^- 
αχ^ντ(ι>ν ούχ ήν• Πάντκ ^ Αν|}ρουντο χα\ Ιπιικον 
ιηταμονς χινουντβς Ιξ αίματος• ΟΟτω μίν ο3ν αΐ^ 
ρ(1ται τ^ Άμ^^ιαν χα\ χ<ρσ1ν &ν^μ«ι>ν Ανομι^τέρως 
«ροδ($οται, έχ<(νων μόνον ζώντββν τΰν μέχρ( τοΰ 
Εαγβαδ 1^αρα1^^μφθ^ν«ων9 των χατά τά θέματα 
τιλουντων μβγυτάνων τ• χα\ χρατβιοτέρων &ν5ρών. νΜψΛε Μ %ιηεη%€η'€ε, φ^ι ύοάεχΛ Μ6ίΐ€Ηΐιι ΜΐϋΙοΜ» 
αε τ€ΐ\ρύη%$ εηΐιη €οη)ϋηαΗ$ εχείείεΜ; οε αοΛ, 
αΐίοηίίί εα Ιχ ρατίε ΪΜΐ/εαίΙίοτα ΛίηΙ ρτορηρίεαίίαψ 
εοηιροίε» χγ^ι« ίβείεηιΜ αε ηιε ρΙητηΛηοι εοΐεΐ^ε• 
ΥβηίυηΙ ίΐ»ςαβ υΐ ρτφΐηοηίΐΐ βτΜίΐ, ηιοχςϋβ •9•. 
8Γ68Μ ίηίρτ^ίϋΐιΙιΐΓ, (Γυ€|<1λΐιΐ€ΐι λο γα1ηβηιιပ» •ί 
ςοο• οΙ>τΐ8ΐιι Ι)»Μ:•ιι(. Οαί 131 Β«β<^ 6ΐιΐ|6τ•Ι*. 

ηΐΐΐΐΐΐ• 6Γ«1• €9Β<Ι«Ι>*ΗΙΙ1Γ β €»<1«1«ιι( οιηοΜ, «6 

οηι«^ί• τΙνΙ Ιλίβ (11ί&ιι«1)Αηΐ• Βίο ίΐ^ςοϋ «ρΙΐΜ» 
ΑηοτίυΐΒ^ ιιι•]οτίςοο κβίβη «ο ιιηρΓθλ>ιΐ•1« . Ιιη• 
ρίοταιη ιιιΜίΙιΐΜ ρΓ0<ϋΐιιιη«. ϋΙΙ ΐβΑϋιιιι ηοΠΜ^ 
6ΐΓιΐ9«ηιηΙ, ςιιί βλβύ«(Ι ιιβςιι«• ηίι»! μιβΙ^ \ΊγΙ μΙ«• 

ϋθ«1 ρβΓ ΐΙΐΟηλίΑ »€ ΐ6|[Ιθη6§ ρΓ0€6Γ68 ίθ1ΐΜ$Ιΐη{(|ΙΙ€« 

ςιιΙ1»ιιβ βΐίιιη οοοηιιηβΓΑΐΙ »αηΙ ςΗλ(ΐΓα[${ηΐλ (1«» οΤς χαλ οΐ μβ,' μΑρτ\>ρΐ( ουνι^ρ^Ομηντο. 01 V &λλοι Β ιη«ηγκ»» Αβίιςυΐ οιηηββ ΙιοβίΗί |;1»ϋίο ρ^κηιρίΐ &ιηντ«ς μαχαίρας κολ«μιχής Ιγίνοντο τρόπαιον. 
Ού^ γάρ, ούβ* οΟτίΐκ ΙΐΜΐβ• τ6ν 1χ(^ρ6ν ό βιόφιλος 
«ρέ9€(ΐ; δβυτέρονς άποβτ•ίλας, 1π\ Χ(ντηναρ1«($ 
(•.αχοσίοις Ιξ•ιΗ||αααθα{ τ» χα\ των έχθρων λυτρώ^ 
βασθαι τ6ν αίχμάλωτον λα6ν, «Ι θ* ουν, &λλά τους 
γβ τέοις ηρλς γένος '^' α&τφ «λησιίζοντας χοκ ^χ\ 
βνμμαχ{αν αύτφ άηοαταλέντας έχ€?. Άλλα μέγα 
μΙν οδν γαυριων, μέγα δέ γε γμσων έχ<(νους τβ τοΰς 
«ρώτους χα\ τοΟς δεύτερους τούτους άνταπέστειλ* 
«ρέο€&(ς» χα(ταμωχώμβν6ς τβ χα\ πλύνων δβρισι» 
Γοσοι;τοι^ μότοις^ φ^βχ(ι>ν» έ(6>η!σασ^αι ^5οι;* 
^«σ^« 9βτηΐ^έΐρ/ο<€, Ιτ^α ζωτχιΛιωτ μέχρι φιΛΟ'» 
τιμΙας Ιτεκα χάί ^ίί»φεάς ήμΤτ ηατατάΧ^αι; ΟΓς 
«αΐτ^ιν χαρβ£αν ιβαφών 6 θκόφιλος, χα\ ώαπερ ύκ6 Μαι. ΝλΒίηΜ &β€ϋη(1ί»•ιηΜ8ί• ΐ6§&ιί$,4|ΐΜ (1ΐλοβιιΐ« 
οβηΙβίϋΓϋ*^ 00• ςαί Ιχίϋο ΟΑριι 6$«€ΐΗ ιΐβ «χβΓ«ί(« 
«5 ΙιοΜί1>υ& €88βηΙ ΓβιΙβιηρίαΓί• Β^γΙ^αΗ οηΐιηιιιη 
ΤΙΐ6ορ1}ί1α& υΙΐΑΐ6ΐΜΐ84ηΟβχίΐ;.ιΐ€θ ηκΜίο α1ΐο§ι 8Μ| 
ηο 608 ςηί^βιυ Ηουΐ! ϋΙι^Γλτβ^ ςι&Ί 86 λΟΙιήΐιΙο οοιι« 
ΐίη^βΓβηΐ. ΗΙαο^αο «ιιρρβίία» α1> ίρ90 ιηί88| €88€ΒΙ• 
ΥβΓπιη ΠΙβ ίιηΐΒοηίααίΐ |^Γί8Β8, ίΜΐυςιιβ ΐυπιοοα 
00 8υρθΓΐ)ίιβηβ,.ιιΐΓθ8ςιιο Ιοιη μτίιιΐ08 ιμίΑίο 8θ(μιΐΜΐο§ 
Ι6||;αΐ08 ρΓοΠχβ ^ηβοβ ρΓθ1)Γί8(4αβ οιμι&(ο•>«οοοιιι- 
ρΙαΐο& Γβοιίβιΐ» Ι)0€ υηιιιη λϋμοίοοβ : Λϋη Ιανα ραα-ν 
εη εεηΐεηατίΗ εεΛίη τεάιηιεη, ηηί ιηαηίρϋεηΐίΛ εε 
ΙίΙίβΓαΙΙΐαίί$ ειίεηίαηάίε εαιίίβ αά ηιίΙΙε ««^ικ εεη^ 
ίεηαήα €χρ€ηάηΐί$?Εχ Ιιίβ ΤΙιοορίίΙΐΜ αοΓ<)ί8 ϋοΐυί• 
λΟοοΙυβ, 80 νοίοΐ ϊ%ηί ςυοϋαιη 0Χ2βΐυ&η8« α^ϋοαι ΐϋ^ρός τίνος άναζέων ή Ιλαυνέμινος, Ιβ<Ιτο του ΐΜρ^ ^ «χ ηίτβ 6χρΓ6883ΐη 8ί1)1 ιΟΰΓΓΐ ρο&ΙυΙλνΗ ; ς»» Ια ΐΑΒίο ΗΙο ρβ€ΐοη8 Κ8ΐυ €αιη ρΓορβ Ιθρίιία Ηΐί τ14€« 
ΤοίαΓ, ΙαιρΓυ^οη» (Ι^βοκίΟΓίκ πιΟΓίκι οχ ϋΐ8 ροΐΐοο• 
οοΓΓίρίΐυΓ, οιςαο «κΓίΐιιιϋηο ηοπίιΐΓ. ΗαοΙοηιι• «^ 
<ΙΐΜ& 8ρο€ΐοηΐ.λύ ΑχηΟΓίιιιη. φύχοντο; δδατος Ιχ χιόνος πρ^σφ^ρομ^νου, Χλιαρού 
Η «ως τψ της χαρδίας χαύοωνχ βοχοΟντος, βννέβ^ 
χάχιΐνον Ιξ Ιχϊίνι^ς της πόβεως δυσιντκρίας νόβφ 
ηιριληφΟήναι χα\ &χοντα» χα\ τ^ νένφ ταύτη τοϋ 
γινέβΟαι έχτός. Κα\ τ& μΙν χατά τ^ Άμύριον 
οΰτως. 

λλ'• Κατά βΙ τήν οίχείαν χώρα ν «αλινδρορκ^^αας 4 
'Αγαρην^ τοίις «Ι^ημένους Αρχ4;γους Ιν φρονρ^ 
ονι οχοτΜν^ (τφ ξνλψ &7φαλισάμ8νος χαθιΐρζβν, 
[Ρ. Η\ ίραχζΐ τινι &δατι χα\ &ρτφ τούτους έντι^ 
λάμ^νο; ^οζΙ^ν. Έν τοσοότφ. 5έ βχέτβι άαφείεΐψ 
χατιίχοντο ώς μήτ€ χατά την σταΟεράν μβοημβρίαν 
μιχριϊν τι αύγ(&ζιοΟαι, άλλ* 1} τ| Αλλήλων φων| 
γινώ9Χ€αβα{ τ• μ^ χα\ μόνων των φυλάχ•ι)ν άπο- Β βηο»ί^«)>«>^1 = "«^ί* «» «"™ *"^"^• ρΓ«ΙβΓ(ΐυ8ΐη ι υιιι 132 ^^• Α§[0Γ0ηα8 ρΟΓΓΟ 9Λ 8ΐιαιιι Γ«§ίθΙΙΟΙ» 

ΓθτοΓ8υ8ν ςυθ8 ι1ΐχΊπιυ8 ρΓθθ€Γ€8 €θΐηρο(1ϋ)α9/νιιι^ 
0108 1η ΐοη6ΐ)Γ!οο8θ ηυοάηηι θΓ|ζα8ΐο1ο ίηοΐυβ'ιΐ, ΙίΓονΙ 

ΟςίΙλ 86 Ρ8ΙΙ0 νίΐΒΙΗ 8ΙΙ8ΐ6ηΐ8Γ6 ]υ1)6η8. Τ^ηϋδ Τ6Γ0 

ο1)8ίΐυ5 Ι6η6ΐ)π8 1οου8 0Γ81 8ί6ςυ6 ΟΓΟίβ ΐ6ηοΙ)8ΐιΐυΓ 
ουβίοόία, υΐ ηοβ οΐΐο ηΐΰήίΐίβ 1α6Ί8 ςνίιίςυ&ιη 618 

8ρΐ6η(]65€6Γ6ΐ. ΓϋΑ ΤΟΧ 6Γ8(, ^υΟ &Ιΐ6Γ ΑΐΐΟΓϋΙΙΙ (|ί- λαύειν* τών Αλλων στερούμενους Ανθρώπων, χα\ ώς 
Ιν Ι^ημ(^ βαθυτάτνι διάγειν. Τούτοις τοΙς διινοί; ΙπΙ 
Ιιττά βλοίς Ιτοαι κροοΕχαρτέρηααν. 'Αρτ^ δέ χατΑ 
τήν «έμκτην του Μαρτίου μην6ς 6 τ6 'Αμόριύν τ• 
«ροδους χα\ τ^ν Χριόταν ΑρνηοΑμενος ΒοΤδίτζης 
χατΑ ΐΕ^^ν φυλαχ^^ν γβνόμινος, ΚωνοτανιΓνον Ανδρα 
φρόΜμοΜ χαΐ αοφ(φ ΙντεΟραμμένον φωνήσας (Κων• 
αταντίνος δέ οΰτος ήν υπηρετών τφ πατριχ{φ χατΑ 
τΐΐν έν λόγιρ γραφί^ν), Ού χρύζβΐτ έφη τιτά τώκ 
έττός ΧαρεΙναί σοι χαί τώτ έμών τνγχάνειν /ιν* 
σχίψΐΐίΐγ Αχροαιφ•* .'Ος δ* ο^να καρεΓναι ό Κων- 
«ιαντίνος χαθωμολόγει, "λγεμοΐψ Ιφηβεν, ώ φιΛτάνι^ ου8ΐο(ϋΙ>υ8* οοηβυβίικίο : 6υχη &1ϋβ ρ6ηίΐα$ 8αΙ)Ι&ΐ8; 
ηο€ οΙϋοΓ ςυ8πι ίιι »1(ί88ίιη& 6Γ6ΐηο νίίαιη Α£6ΐ)«]ΐΐ. 
Τ»ηΐί8 Π)&1ί8 91(1 Βηηοβ βορίβιη οοηΟίοΙοΐί βυιιΐ. ^^ιιι 
8υΙβιη ςυίηΐλ ΙΙαγΓι! Ααιοηί ρΓ0<1ίΐ0Γ 6ΐ α Οΐκίϋΐο 

8ρ05ΐ8ΐ8, Βθί(ϋΙΖ68, ίπ 08Γ€6Γεΐη ¥61116118 ΥΟ€λ(«» 

εοη8ΐ8ηΐίηο ?1γο ρΓυάβηΙβ €1 βορίοαίΐ» 8ΐ(ΐ(ϋί$ 
6(1υ€8ΐο (Ιιΐ€ ιΐ8π>ςοβ €οη8ΐ8ΐιϋηιΐ8 , υΐ Ιιΐβίοπ^) 
ιηοηυιηβηΐλ Ιο&Ι^ιηΙυπ, ΓΑίιίεΙο ιτιίιιΐ¥ΐΓ8ΐ)λΐ 1η 80Γί- 
1)6ηιϋ^ 1ίΐΐ6Γΐ&} : ϋύηά^ ίηςυϋ, ορ»8 εεΐ ίξηεεεψΜύ^ 
ίβονίηι ίηίΗε ειιε^ εοίξηε αΗάίτε ςηα Ιί^ί αηείε φομ^• 
ηιίιικΓκ• ίηηι» €υηιςιιο ϋοη8ΐηηΙίΒ08 ηοιοΊιΐΦΐη 
»()γ.886 ΑίΩΓΠΐ8886ΐ, Λρ<, ΙηςιιίΙ , «ΑβΓΪΜίιηα ιι«^ υακιλ; ι-ΐ•χτιθΝΕ8. "• γένους ? Ι4Τ έΙΜΙΙΙ« ΤΗΕϋΡΗΑΝΕδ ΟΟΝΤΙΝϋΑΤϋδ. 1» ΦΤο$ίϊιηΜη^ Λά}ηηοΙο ΙίΜ ΡαΙήϋίο^ νηα ηΐΝΐ ρτΦίο» 

Ιι•^Ι• €ηί» €ΐώη ίά Ηΐ€ ΙικρηΊκίι νείίί λ€ ηΐΦϋαΐΛτ, 
0μ€νβι ρτ$αΗ9Λ ρη$€η ΜΙ ΐαηφίαηι βάο βιΐιί^ο τνπι ΙΙΜ 

Μη {(!• «#Χ4Ι Ψ€έά€9€ ΰηφίέ ΐηΛ$ οτατ€ : Βΐ9 β«- 
«Μι Ι»! 0ΤΜΐΙ« ίϋΨ^ΙΛΜΨ, 1ΛΙΗ$ αηίη^ |,$8 ^^^ • 

τύίητ, νίΐιΐ €9Μ€ίη, Ηίβ ηΙΙιίΙ βιηοΗΗΰ» «ιιΐ ιηβηΐβ 
^βορρίη» ίΐ^νίβΐιιβ ρυ^ίΙ : Βϊ%ύβΑ€ α ι>μ, !ιμ|ιιΙΙ, ^9- 

ββΜΗ» ϋϋι^Ι 6θπιιη ς«9Β «οοτβαβι ιηϋίβτ•ΐ ΡβΐηοΙο Ιίατριχίου τφ Λρω9θ0νμ€οόΛφ ^νι^ξασθΜΐ χαϊ 
μαγαρί&αι ^ή^ ίίΰριον^ ίνα μί[ χαρατάΛέύ^Λ χΐ- 
ΫψτθΒ μαχαίρας μΑ αΙχισμίύΤ. Τοντο γάρ αύτφ 
ίϊιά ξΤΛον^τ\ς ίχοκίί καί μβΛετώι^ί σϋμ^ροίτ 
^ίγησάμί^τ σα ώς $^Λφ δϊΐΛοΛατίσαί α(&τφ, 
ΘέΛησοτ γοντ αΐτφ μέτ χατά τ6 φατΒρ6γ σνΤ' 
εί^ζασθαι^ Θεφ δέ «τά χρυίίί'ά έτάζοττι Λίστ^νΛ 
ηαχά ψυχ^^^ Ηί& ^τί^ ηΙ>τβ9 ούχ άμαρτήσβτΘ 
αίΜ^Ιϋυ {«^ο• Τούτοις ού ι&βΜαχισΟεΙς μηθέ φρβν- 

έργάτατης ανομίας, έχόντηθί. Κα\ &μα τ§ λ^ 
Αττβφοίτησιν• 6(ηγη«άμ€ν•ς !θί« τ$ ΏατριχΙφ των 
λ§χΟέντΐι)ν μέν ουδέν φανε^^ν, ίνβ μή ιις διΛαν- Ιοβαΐαβ, 06 ςιΐ9 ΗΗ ΙΙιΐι'κΚοΓ οο^ΙΙ^ιο ο1}Γ6ρ6Γ€ΐ. ^ ΒρίΛζ έναπ^τεχθΙΙ αΟτφ λογισμός,, μ^νον βέ, βτι Θα- 1196 βοΐβιη Μίΐ, Ι&Κιιι ίη €θ« ίη <ΙΊβηι 6η5ΐίιιιιιη 
1|ιο^6ί 86ΐΐ(€ηΐΐ3Αΐ. ΗΗ Αυ(Κΐί8Ρ8ΐη'ο)ιιβ Ό^ο%τΛί\ίί§ 
6|ΙΙ ; &οί5<ια6 Γ6ΐ)υ• άιβροβίΐΐβ βοοίοβ οηΐίΐβδ €οιι- 
ϋΜΐΐίηο «(ΙΙαίοτο 6ΐ€ΐΐΑΐ, νΐ ΚΜΐιηι ηοοίβπι Ια*" 
•ΜηηβΜ ^ΝκβηΙ ίη (Ιίγιη!8 1ι»α(ΙΙ1)ΐΐ8 Λ^ οϋηΐΐοΐβ. 

δβ. Μ^Α6 ΙςΙΙατ ({Οΐϋλΐη ρΠΜ68 8«ρ6Γΐ)0 !ΐΙ6688Ι1 
ΙΙΙ8ΙΙ1()Ι|6 β|(Γ688ΐ18 €08 θΟΐΚΑΧΙΐΙ ^«1 ΙηΙβΤ ΓβΓκίΟΟ) 

ρήπΐϋτα 6896η1 ύχΐΓβ ]αΙ)6ΐ. ΕχίβπιιτΥ !)ό1ιιτ τϊγΙ 
4ΐι«4ηι$)ιι(» (ΙϋΟ, ιιι•χςιΐ6 6ΐ»Ιΐ4Ι ΟΙίΓΟβΓβηΐ ρΓίβοϊρϋ. 
Μ6ΤΓ»(81 «1^0 (|οοΐιιαι |8πι Βηηαη \η 6αΓ€«Γ6 
4(»&Ι, •1Νςοβ Ηιβρί»» ββ 8η!πιο αΐ βαχ» ίΙΙί ηυ(ρΐ8 
«ιι41γ6ιιΙ. λ(Ι 8ηηιιη (|υο<Ι Μϋη€τΙ, ββριιιηιιαι τβ- 
#|Ι0Α(Ι6Γ6; ίό1>ιΐ8(€<|ΐΐ6 6ζ άΐνΐιπι &εΓΐρΐυΓλ Γοηίςηβ νΑτου ψήφο; ϊς κΟριον χαβ* ήμων έξενήννχται. 
£0χαρ<«τη7κν Ιιβ\ ϋοντοίς ιφ ββφ δ Πατρίχιοζ, χβΛ 
διαθεμένο; τά κατ' α6τί>ν βιΑ Κωνοτβντίνου τοξ)ς 
^μιταρ^ας ϊπαντας εΙς «άννυχβν ^μνφδίαν άν- 
(«τησιν. 

λς•'. 'Εω^βν Λ μετά σοβαρας τις φαντασία; ίρχατ^ 
Ιξεληλυθό^ς τους προεξάρχοντας μ\{νους των &\λων 
ΙξελθεΤν έπιτρέικι. Κα\ €ή έξίααιν άνδρες δύο χα\ 
τεαααράχοντα, χα\ ε66ϋς χλειαΟτ^ναι προστάττει τ1*ν 
φυλαχήν. •Ηρώτα γοΰν «όβον Ιτος αύτοΤς Ιττιν χαϊά 
τ^ιν φρουράν, χα\ άλλας &χ{νει βαττολογίας', χατ* 
1|χύους «ούτους βουλεμένο; τών αΰτοΟ Ιεοι^φΙΙ 
φλυαριΰν. *Αλλ* ο^ο( %6 τε ΐ€θς ά):οχρι9έντβς, ώς ΜιΙβιΙ ρΓθρθ8ίΙθ€θηΑιΙιιΙΐ8 Α((3ΐΓβησΓ0ΐη 86ηηοιιίΙιυ8 £ Ιβδομον, χα\ πρ6ς το^ις ιxε^νων έχ τής Οε(ας Γρ«- ίαοΗΗ ΒβηΙβηϋ&η βχοβρβπιηκ. €αιη<|ΐΐ6 «ά ΕΓυρΗπι• 
Ιβηι νβη}586ηΙ, λά α]|«8 ογ:ιπι €0Γ0ΐη οίνΐΐαβ $απΐ8πι 
4!Χ8ΐΓυ6ΐ8 681, ΤΙιβοά^^Γΐιιπ €τλΐβΓυπι ιη!8^Γ Π)6 εΐΗ 
ίί^ΐητ 608Γ|;\Ι6Γ6, 8ΐ (|η» ϋΙ! Γ8ΐ{οηβ ΠεβΓ6ΐ (]οΓιι- 
{ΜίκΙαιη ηιοηβιη βυ&άβΓβ. ^αοηαη% νβτο ηιοάο, ίπ- 
ςαί(, ΤΗεοΛοη^ ιλοΠιβ οοίηρεηάΐο αά ΟβηΐΛ ίβ €9α * 
ΙΚΓΗΜ €οηβάί%^ €€τΙοίΐΗβ Τ€ίΐι $ρετα$^ ίξΐίί $αΐΗΐατία 
134 Φ* ^αηάαΐα, ύΐϊ νο$ νοοαίΐζ^ ηοη άίΐύχύήί ? 
Χύηηί €Χ ίαατάοίαΙΙ ΰίετο^ εαί ρτι^εηι αίΐίεηρίια 
(ύβτα$^ ΙαΙόοΤΗίη Ηα^Ιΐηηι ίηίϋΐαίη.υηη^ αηιρίβχαέ 
α} ηοπΜ ϋίαιινε, <;ιιιη α $αη§Ηΐη0 ίιιεοη/βε έ$Λ€ηί, 
ηηηΰ <<«γη>ιι ίηίέν ρταϋα ίοτάι^Μ αϋ ίη({αίηαιηβηΐί$ 
ΥίρΙίΙταίΤ Α(Ι 4Ι16Π1 ΤΗβοιΙοΓυ^ ηϊΐπΐ όιιιΐ€ΐ3ΐ(ΐ8 
ιιυ11λ(]06 ΠΙ0Γ)| : Ηΰεειρία, Ιΐϊφιιί, ύαπ&ααίαιτ ηβηηε φής ^μαλέω; χα\ μετά γενναίας ψυχής άντιτβχβέν- 
τες λόγους, τί^ν ΙπΙ θάνατον φέρουοαν [Ρ. 85] χ«τ* 
»ρ{θη9αν. Ός δέ χατά τ6ν Εύφράτην Ιγένοντο, χα\ 
1κβρ\ «ύτ6ν ή «!&λις αύτων ψχοδβμηται Χάμαρα, 
έλέγχειν έπειράτο τΐιν Κρατερών θεύδωρον δ άλιτή- 
ριβς, εΓ «ως άλλα τούτψ γε πείσΐΐ τ*ν θάνατον 
έξαρνήσασΟαι. Κα\, Πώς^ Ιφη, σΐ), θ^όδύφ^, χαφ- 
^/^Μζόμβτος ΛΑ βατάτον ροιτφτ ίΛαΙ^ις ^ρός 
Β9ΐτ, οδ χάς σωτηρίας, &ς φατ€, β^ ^γάχιι^άς 
έτνοΛάς; οϋδέγ&ρ άν έξ Ιερατικον κΛήρον, φ β* 
ίίάΛίΧί έγηατβΛέξω^ ηρδς σχήμα ^ΛθΒς χωτ 4αΝ 
Ι^ωΤ' οίίδέ ,χΒΪρ€ίς άβώσυς ούσας {ύμάχωτ σον 
γυτ έτ ΛοΜμοις ίχΛήρονς ΛάΧιν αί/τάς τωτ 
μοΛυσμάΧων Χ8 ίκαΐ μιασμάχωτ. Κα\ ό Θεόδωρε Βαη^κίη^ηι {Ηηάβη γ€€Λί€ΐη, φιο ηίηΐίτηηι ρηΐίιαη Ο ού)^ έμβράδυνας, μτ;δ< τίνα χρδνον αναβαλλόμενος 1Η€ αύ Ιαναΰτηΐη ιηίλί €ΐΙ[€€ΐια ι/Ζικε ι/ιΜί ΐερηηηι 
^οη^^ιI€ί; ηηαηαάηιοάΗΐη ιη,»ϊ (ξηα $^ηοηίηι [αρβήΙ^ 
α€ ροίΐέα τΒνίηηέ, €ηί οδίβηαίο ΜαηόΙραη ρΐαοηέήί, 
ίΙΐΗά Τ€€ϊ6 €ΧίβηΗαίηΓ, χίηία άι^ίΐΗηι ίίαί^ηβτΐί, ηοΛ 
^ηααί ΙηιρΓοΙ>αηι ΰσαίραί)!». Ιΐα Ιοεαίυ» οοπαιηπιΐ^ 
8ΐ;ιϋιυιη 1ιαϋ(Ι 8βου8 ίο ΟΙχηιριοίβ €6Γ(8ΐηΙηίΙ)ΐΐ8 
νΊ€(0Γ (|υί8ρί2ΐη) ιηςΓΟίΙιΐυΓ, .ιΊΐ({υο α(1 εοηδίαηιΐηαηι 
ΡΧπϋΠιιο, !»!]1)ΐ*6ρ6οΙϋΐη υί ΓοΓηΓκΙίηβηι ηιοΐυαιςυβ 
νβΙιΐΓϋβρβΙΐΒΐΐδ : Αρε, νοβο^ €Μ$ΐί ηιίΐ€$, ηιιΐ αρηά 
Ηηβηηηί ηρεηΙ ηοΜ» αηηίύΗ$ ΐΗα]οη$ Ηϋηύτα ΰοη- 
%ΰίηΐη% είε, ρΗιηΜ ίΐΗοηπβ ΜαΠ^ηι Ιααηαηι αύύ'ιρΰ, 
Α*Ι ηιιβηι $9ε(*Γ€οη5(.ΐηΐίηιι$ : Τώί ρο(ίΗ$ νύΐαί $(ηηηό Αίά τονχο, Ιφη, χαΐ τό έμύν 4χχέαί αίμα ού 
ΙίαχοΛτήσω, ίνα μοι Λύχροτ χβ χαΐ Λουχρότ τώτ 
9ί€αΛΐί\μμ6Λί{μέγωτ άπίρατέν ζ^ν βασιΛχΙατ 9ώ^ 
αντον, ^ •• άΛοδράσας χΐς σου χωτ οίχετωτ καί 
αΰ&ις ίχαναπάμψύς χί\ν σοϊ ζ^ίΛιρ^ ΛειχουργΙαν 
§ΗΤ8Λοίι\, ^Ις χίιτ συγγνώμης χ.άφΟίτ άΛΧ ο^μ 
άγκωμοσύνης χωροίη* Κα\ άμά εΙς τδ τής ά•λή• 
σεως είσήει (α^^-καρ τις •0>.υμϊ:6ονίχης στάβιον, χ«> 
«ρδς τ^ν ΙΙατρ(χΐον ΚωνσταντΜν φησι, τήν ύφίρ» 
ΐίουσαν ώο^ερ αύτο» δε«λ!αν' χα\ φδβον άιβοοοβΰν 
"Αγ» ^ή, Λ σχρατίωζα Χρισχοϋ, χό χρόχρχχτ^ 
χίνω ΛάΥΤΜν ήμζνκ :^ς χδ$' έχΐ γί^ς ^^^ο*«.IΛ• 14 Γ.1 Γ. £1 ΥΑΗΙΛ ί-ΕΟΤίΟΝΕδ. Η» Ι.ΙΒ. ΠΙ. - ΤΗΚΟΡβάΐ» ΜΙΜΑΒίΚ Πΐΐυδ. 1)« 

'^^:^'^. τ :ΐτ^"ϊίϋ.ΐ'*^: * 'τ *•"^" '"""• '*"•** ^"«'•^' '*»*^ * μαΙΙστ ώς |«ΓΤ«/φ καΙ «ρατβρφ^Ιφη, τ^ τοίσντοτ 
Μροσψίβτ αξίωμα^ δθ9τ άπόΛονΰοτ ξξεις /μ, σαν* 
τύτ Μρώτον 9ΐς θάνα^οηαφαδιδούς,ΈηιρρώσΛνης, 

ά{(ας ΐφ6ς ι^ν Μ μαρτυρίου Ιχαβτος Ιχώρ«ι {4| 
(^Μνν, «άντ«»ν θ«υμαζόνι<ι»ν Ή^ν μ«τά «βηΜθή- 

λζ". Τ^ » ό ίΛαύΛΐίς ΙΗάφΟος ού ^^ «ήν Ιύ 
των Άγαρηνών «[χταν χ«1 άΛά^Ι$,^ πατρίκιον βιό&ί^ 
Λ», «ς ο&τκκ ωγίτο « Βο(βο&τςι«ος, πρ6ς τ6ν |ίηγ» 
♦ρβΤγ<α« έξβίΒΜτέλλ•^ ^ρατιύματ» έχ<1 αΐχ^ Μηί£ή$. 8Ιΰ<|Μ ιηιϋιιο ΙιοηαιοΗίι ΐΓβΓΐ)ί8 Ιβββ «οιι• 
βπη&ηΐΒβ, ρτο 60 «ο ΐ|ΐι!$<|ΐιβ ι«€ιιΙ«γΙ πιΙΚιΙα ιη««- 
]οΗ άί^ηιίΑΐβ ίαΐΜΓΜ, ηύ ιηοΗβΑ ρβΓ βΐΜΐ^Ιϋ» 
•οοΙβίΜΐβΐΗΗΐΐ, (αίΜΠίβ 6βι»ιιιη ουηι Μ<Ιυ€ΐιι {οη«ι«• 
Μςιιβ ρηροιίι• 06Ν9Μηβϋ ηιίπΜΐΐιΙ)•*. ΙΚ^γοια ΙιΜ 

135 3"^• Τυπι ¥€Γ0 ΤΙιβορΙιΐΙυβ ϊαιρβΓοίΟΓ, ςολίο* 
»Κ> Α(^Γ6ηί3 οίαϋβηι ρΓθΙ)Γυιηςυ6 «ΰοβροΓβΙ, βιηίιηο 
ϋβη ΙβΓϋη§> 1Ά6&<}θ8ΐοηι ρ&ΐΓΚίαηι, (ίιιΙ Β3ΐ)ΐιΐΕΊ€υ5 ΤτνναΙΑτβ χαΐ κνλνάνθρωιια. Ού^Ιγάρ χιιρων &σθ». ^ Μ»ΙΙίΑτ!ό8 «ο ηυιιι«Γοβ38 οορίΜ »<Ι 86 ιηΐΐιί ρβ16ή6. *^ ί Ψ«Λ« μαλΛχΛτητι χοίς δαύτου χέχριχιγ 
ήττΜΙα<' «•τβ, Τ^μαχ^^ Λ Ηα\ *βυτλν βΕκβΝ 
«ρβ^Μίφ τοΟτο ικλοχιιν ά€£« *Αλλά Χ4ΐ\ Αν ΙλΑβ^ν 
«•Ερ«ν κχΧτων & ηροσιχαλκίτο Ι8νδν Μναμιν χ«\ 
Ιβ)ί*ν [|•Ιιτο1 (μβτ' βύφροβύνης γ*ρ τήν κρ6« β». 
βαΐ« Ιι*ΐΜνρ<βιν ό |Μ|ς Ακβ^έδβχτ*») [Ρ. %Α] χ«ϊ «««ι^ 
«βτΑ ««Αν Άγαρηνώφ Ιοτρ&τ6υ«βν 6 Λ>βιτϋχί|ς βλ4• 
ψύος (τβΰτην Μ τήν ηρονηγορ(αν Ι» να Μ «μι^^ 
ήτ«>«^( κατΑ ιβΟιμον Ικλΐ)ρώβατο), ^^ μί) ^^^η^ 
αταλβν< βΕοΜσιο^ Ιχ το3 |(ον γβνέ^θαι ΚΤροέφθοίΜν» 
Έχιίνοο τ• γάρ ή άιιοβίωσις τ&ν βτρατ^ ΙχβΤνον 
ιτρ6ς τήν ^«(ΐακΰ^υαοκν έλθβΝ ού τκχοίηχβ, χα\ το3 
βασιλέος έιικχρατήφαβ« ή τής βυ(ηννβρ{ας ν09ο« 
ΙβνατκΙν ^ Ιικοίβι^ άλλ• ο6 ιτρδς δπλα χωρ«Τν^ λη^• *αρ« Α )(«Ι τέ «Μ βίοφ^β^υ Ης μί«ον $€7να» 
χα\ ««η χβτββτΙίΛΐ ββφη. *Βχ τβ γάρ τί^ί β!ρη- 
μίνης Ι^βη χύΐτ& ^ών *λγαρηνων Ιν νυχτί τ^ν «πό- 
λιμον αυστήσβσββι α1τ(«ς, Αλλά χοΛ**^< χατά τήν 
νύχτα γενομένης λαβρα^ας ομιλίας ΐΓρ6< τους Σάρα- 
«ηνοΰς, ώς Ιφαμβν, χα\ βλλο^ν δέ ικοθβν χατ* αύτο9 
λοιβορίαι χα0οβιώβ<ο>ς έιτιφυβίβαι χα\ αύξηθβ?9α( 
μιβητ^ν βίργάζοντο τδν &ν€ρα χαΙ <^ιρ6ν. Κλ\ έιτδΐ 
μή οβς τ« ήν άντισχβΤν, ^ύβξαπ(^^ητον βντα βίβώς 
τ^ν ββ<5φαον, φυγαβεί^ ΧΡη^^άμίνος «ρ6ς τήν "Αμα- 
στριν (ΛΟλ«ς ίί αότή Ποντιχή) μβτά τέχνων όμοα. 
χωρ«1 τδ χβ\ γυνακχων χ»( τίνων έχχρίτων ανδρών* Εχΐ8ΐιΐ)ίΐ8ΐ)0ΐ βηίηι 8αθ8 ηοπήυ^πι ΐκΗϋΐΑ 1ΐη56ΰΐΙ• 
ΙΗβΙύ 9(I^ ΑΐϋΙΙίοτβ 3ηίπι(> νΐΰΐοΗα οβύΐίΐΐβίκύ, 86^ 
ψΛ%ιι» <]β(Γ6€ί2Κΐοη«, 800 (ςιΐφϋ ΐ(!βιη 6βΐ) |>Γοί^- 
ΐΓΟηβ, \ά ιΙ1!8 8ΐ6ΐηρβΓ 9θοΊι1ΐ8$6. Αϋ ρΐιηβ Γβΐα βι^ 
ρβηιίΓαβ βτϋΐ^ 8ο ι^βηΙΙοιη, ςιι»ΓυιΜ 3ΐΐι!Κ& το((&; 
τβπιΐ, 86081 ΜΜ ροΐβη(ΐ9ΐη« 8ΐηιιΙ(ΐ6η Ρτ&ησ<ΜΓϋΐιι 
Γβι^ Κ*^3ΐίοη6ΐη Ι11)βη8 I]3Βσ6^»^, ιιβ€ Iη^8$υ^υIII 84 
8πιι&ΐο8^8ΐ)ηοβΙ)&ι, ηογ8<ιιΐ6 ΓϋΐίΒυΐ 8(16 1ηΙΙ)Γΐυη&ΐα^ 
Τ1ΐ6θρ!ιΠθ8 (Ιιοο βιιΐηι ΙΠβ 811>Ι ηοπίύΟ ^^\ν^ΓΜ^ 
ήοοί) Ιη ρΓ9εΙ1ί8 86πιρ6Γ ν^^ι(I8 εχΐΓβι) Ιη Α^Γβηο^ 
βχρβιΐίΐΐόηβιΐι 8ΐΐ566ρί$86ΐ, πίδΙ <ιιιοιη ηΐβ ΐη!δ€Γ8( 
ΤΗβο^βΙιιβ ρΗΐ]8 Ιιι 1ιαιη!ΐη28 6886 (Ι68ΐ1δ86ΐ. Ναιιι 
ιοιο ΙΙΙίιΐ8 ιηθΓ8 ίη 68088 Γυΐι 06 ΡΓ8ηεοηιιο ^χ1Ι!4 
Ιο ογ!ι6π1 1^1801 Τ60ΐΓ6αΐ; ΐυηι (!]Τδβοΐ6η98 Ιπυ8- 

6.1686608 ηΐΟΓΐηΐ8 !πΐρ6Γ8(όΗ ΟΙΟΓίβΟΙ ΑΚοϋΐ» ΟΟΐΙ; 

6^^Η0 Γ68θπΐ6θά! 3ηθ8 ί86υ1ΐ3ΐ6θι ^β^ι^• 
5β. Ψόΐψο Ιβηΐρο8 681 οΐ 61 ΙΙΐ6ορΙιο1ιί Γ6Ι ΙΙΙ« 

01601001 Ρ^0(1υθ80ΐυ8 86 600611^638 00138 Γ36ΐ8αΐθ6. 

ΐχ 68 6ηΙο), ηο3αι (ΙιιΙ Ι&οι, οθ6ΐυιΐ)8.ΙΠΙ 3(!ν6ΐ'8υΙ 

Β8Γ366008 1Π8ΐθθ8)8 ρα^Οβ, φΐίΟ 6ΐ 62 00610Γ06 

6ΐ3ηεο1οα) οοοι $3Γ366θΐ8, ςαο (Ιβ 8ορΓ8, Ι)3ΐ>ί1ο 

6θ11θ(]θΊθ, 066 000 8ΐϋ8 (Ιαί1>0$(ΐ801 ΟΫί:^ Ιο 600^ 
80613(106 η)8ΐ68ΐ3ϋ8 €Ηθ1103 6X08001 ΥΙΓΟΟΙ Γ6(1<Ι6'- 

1)301 61 ίοποί(ΙοΙο8οοι. 130 ^^ ^νΐ^ ί^ η<>ι^ β^^ί* 

Οΐΐαϋΐ ρθΐ6Γ3ΐ, 6001 ΤΪΙ60ρΙΐίΙυΠΙ Γ3θί1ί8 3(1 €8ΐυ^ 
ηΐθί30) ΊοΚβηϋ ΟΟΟ 0686ΙΤ61, Γϋς3 56 ΟΟΙΟ ΗΙΤ6Τ{» 6^ 
010γΊΙ)08 8Πΐ8ς06 (Ι6ΐ66ΐί8 \!γΙ8 ^ά Αθ)3&ΐΓ1(ΐ6ηΐ 
ΡοΟίί 0γ1)60) Γ666ρίΐ.ΜθΧ 6ΓΚ0 10 600) 011838 613581$, •Ανήγετο οδν στΛος β666ς χατ' βώτοΰ, χα\ «Λβμο; ^ΓΛνβςοβ οοϊοΐ 3ΓθΐθΓοηι βρρηΓδίο, 1»0ίϊ030ΐ 3(1νβι•- Γφοδρδς Ιίηρτΰετο ώ^ «ρί; ίχβρδν τοΰ βαοιλ^ως 
χατάδηλον, χλ\ τοδ τοιούτον στ4λ•ϋ. Αρχηγός 6 τή^ 
Ρίγλης δρουγγάρκίς βδτως *06ρύφα; λεγόμενος^ 

•Αλλ* δ βεύφοβος τδν τοδ Φεοδ φύδον έν έαυτφ συλ- 
λαβών, ΟύΛ ίρι^ζ ίΙχαιοΫ έϊηιι Χρισηατότ δρχα 
^μασητ άνθρωΛίΛΤ χύΐ^ΐν Λ«ΤΓώ»- δδεν ύπείχει τ^ 
^σιλεΓ δρχοις δελεα^0ε\ς, χαΥ «ρ^ άύτ&ν έιταν- 
άγεται τοίς δρχοιςθα/^^ν/Αλλ^'ό βεύφίλβς τούτους 
Οίμενος εις ούδΐν νδν μίν ε?ρχτ?| τιν* χάΐ φρουρά, τ} 
ΤΜΛ^ τδιιι ΒουχολΙοντα τούτοι/ τίθηΦί , φρουρεισβαι 
ττροστάξας* μι| Μ τινι των ήμερων, ΙπεΙ !γνώ 
έαυτδν ήδη Αΐκ)βιοΰν^α χαΛ τά ίοχοίτα πνέοντα, χ«^ 
λίύει έν νοχτί Ιξ. αυθεντίας άποτμηδήναι οίον τι ΥΑΚΙΛ ΙΕ0ΤΙΟΝΓ5 808 βρβΠΟΟΙ ίθΐρ6Γ3ΐΟΠ8 1)081601, 108ΐΓ0€ΐυ01 1>6ΐ- 
ΙυΟΙ. €1888*1 ρΓ9β6Γ3ΐ 6Χ€θΙ)ί3ΓΟΠ1 (ΐΓαη£;8Γίθ8 ΟοΓ^- 
ρΗ36 0Ο0ΟΩ6. ν^ΓΟΠΙ Τΐ)6θρΙΐθ1)08 ρΓΟ 00011018 ίρ»3 
Γ3ΐίθ06, 60066ρΐ0 1η1ΐ'3 860Ι6ΐίρ$θηΐ ΟϋΙ ΙίηιΟΓβ : 

Ιηίφοίτη^ »ί(, ^'^ί εϊΐ ΟΗήίΐϊαηηί^ βάβΙΙνηι €τηοτ$ 
ροΗάβνε, €6(111 ίΐ3(ΐιΐ6 ΤΐιεόρΙιίϋ ίθΓ3οΐ6ηΐί8 ιίβεα- 
ρΐα8, Πδηυβ Γγ61ο$ 3(1 οοιώ Γ6(]υ6ΐΙθΓ. ΤύΓΟίο ίΐΐο 

60Γ0Ο1 8ρΓ6ΐ3 Γ6ΐίς1θ06 Ιΐ86ΐ60υ8 ς01(ΐ6Ι0 !θ Βθ€0- 
160018 63Γε6Γ6 Ιθ€ΐθ4ΐί 36 86Γ\>γ1 ]θΙ>βΙ : 1|υ3(53ΐη 
νβΓΟ (Ιίβ, 6001 86 ]301 ΟΙΟΠ 36 $0ρΓ6ΙΟ0αΐ ^ρίπΙΟΠΙ 
326Γ6 €0200$66Γ6Ι^, ΟΟΟίΟ ΤβΙοΙ 3ε6Γΐ)301 1η8ΐ601(|0β 
56ρυΙεΓαΐ6αΐ νί€ΐίθ1301 6Χ ρθΐ68ΐ3ΐβ αΐ6ΓΟ(106 3Γΐ>ί- 
ΙΓΙΟ 0ΐ)ΐΓυη€3Γΐ ρΓϊΒΟίρΗ 6Χ$60ΐα01<ΙΟ6 63ρθ( 3(1 80 »*•αν»τ|ν7 3ΐι δυ^ΟανατεϊνΤ *• χα•]δ^ Ρ, κι. τΗΒΟΡΗλΝΒ 00ΝΤΙΝυΑΤϋ3. 1%Ι «Γΐ^ΐο ιηβιιυ ίΠΙ«» ολβο : Ναη^^ ιιΐ, ηαμε ΐη 7*μ- 
^ο^ΐΜ ηεΰ βςο 7Η€ορίιαίί&, Νρη ι1««ηΙ νβτο φΐΙ 
Τΐιβορίιοί)! ηβοβηι ΟοτγρίΜ •ύ•€τϋ>ΜΗ, ηοη Τΐιβο- 
ρΐιΐΐα ; «ο <ϋ(»ιιΙ, οικη ρτΐηαιη »β ϋΙ« €ί «Μίάίΐ, 

ΙΙΜΙΟ αΙι 60 30 «βΟίβΙΟ £&ρίΐΙ8 |ΜΒη&ΙΙΙ 6Χ€βρί8Μ• 

Ι1μ6 »ρα<1 ΡοΓΜβ ΐΛναζ ρβΓεΓβλ^υίΐ, ηοο ?Ι«υτυη 
ιηοηβιη Τ1ι«ορ1ιο1>ιιιη, ιβά ίαοοηηιρΜί γϊΐβ ρ«γ€ιη 
ιΓιΐλίβιη €θη8€θυΐαπι «εμ, €0 ςαοά 6]ιΐ8 ιηοΓ$ιιΐΗΐ• 
ςαΜη ρλίλΐη ρΓοθίΐλ 68ΐ• €<1υοΐλ ΰΐΑ$86 ΤΙΐΓ&οί» ιηΑΓίΓιιηβι ροριι1«Γΐ ρπΜϋίλςιιο 
6(6Γ6 βο εαρίιτοκ Αΐ>ί^6Γ6. Εο ηιςαβ »υΐ€ΐη ρΓ0• <^ν τήν ΙχιΝου *χθήναι χ*φ»λήν• ΈΐΛΐ γουν ή)^η 
ΧΛτά •Λ ττρόΛαγμα» ^ Ιαντου χ•ιρ\ ^ίρτ Ιχ£(ν«9 
^Ινβ λββών ^Vί;#• τ», Ιφησβν, ουδέ σϋ Θβόροβ<κ 
σ^ έγί^ Ββό^ίΛος. ΕΙσΙ Α β! -Λν 6&νοπθν τοδ Θ•ο- 
φ^βου «φ Όορύφ<]ΐ, &λλ* ο6 τφ ^ασιλιΓ €ι66αβιν, φ^ 
βχοντβς ώ; &μα •9ψ ικστβυσβι τοι^ αύτλν, *<ιν 
χ<φαλ(χΙ)ν ΙιτβγβγβΤν ^ιμωρίαν «ίκτφ λάθρβ ίί* 
ψηιχός. Έχβΐθβν οδν βιαΰιΰόηται μέχρι τουΐβ ιββρά 
Πέρσαις μή δψβσθαι θάνατον τ6ν βί4?β6©ν, 4λΧ• έν 
Αφθαρσία θ^αζ^ν, χφ χρ^Μψ ΑλΧ• ούχ αναφανδόν -Λν 
έιη£νου θάνατον γ^έβθαι ιτοτέ. 
. λθ*. Κατ* δΐ τ^ αυτόν χαιρδν Κ^ις [Ρ. βδί 
ι«ντν στΛφ άρΑμβνα τίρτ παράλιον «ήοίιν τών βρφ- 
χη(Ηων κα\ ήχμαλώτιζον. Παρά ^τοοοΟταν Λ αύτύν €Μ5ί( ΙΙΙοΓυπι ίηιοΐ€η(ί2 90 Μΐίοαβ Γογογ, αΐ ηοη Β ΐχώρο^ν τ& ν«ανιεύματα χα\ «ά «τρατηγήμ«κβ •οΐυοι ιηαπίίηΐλΐη άβρηβ^απ οοη&ΓβηίαΓ» 8€(Ι 61 ίη 
•ο• <ίαΙ Βίοιιΐβιη ιίο άίοΐυιη ΪΛίτηΛ Ιΐ3ΐ)ίαιηΐ, αο 
νΚΑΐη ηιοιΐΑ5ΐΐ€απι &$νιιΙ, &(Γί€ΐί8 βίΑάϋ» ΙπιιβΓβηΐ, 
ι^ΟΓυαιςοβ οσιηβιη βαρβΠβοΐίΙοιη Μ^βοΓαπι, ςυο^Ι 
&ίαιι(, ρΓβΜΐβιιι ΓλοβΓβηΐ. 6οη8ΐ8ηΐΐΒυ8 ΐιιιηβη Οοη* 
1001^168 β]«8 Ιυηο ρΓΟτΐησΙ» ρπΒίβοΐαβ, ςιιο<Ι γοΠοΙΙι 
η»νίΙ)α8 Ιοη^ίυβ ίη ΙβΓΓβιη βχοαΓΓβΓαηΙ, Τ6ΐα( άβΐ- 
ρΙιΙηο8 ίο οοηΐίηβηΐί άβρΓ6ΐιοο8θ8 ]ιΐ||[ΐιΐΑτίΐ ευη- 
εΐοβςοο βίΓβηιι» ηαβηα ίηΐβΓοοοϊοηί <16<ΙΗ. Εοάβκα 
ι1ιιθ(|υ« ΤΗ^ορΙιΠο ίπιροπιΟΓΟ ιοβηββ ΟείοίΗτί» 
Ιη<11εΐ. 8, ΚοηαηοΓαιη €1α8818 ιη Τ1ΐ880 Ιιιβυΐλ ηο- 
τοϋ ρπΒΐίο οχρυι^ηοΐΑ ΐοΐα ρβοίΐαβ ρβΓίίΐ. Οβίη- 
€€ρ8<|ΐΐο εγε1&(1β8 Ιη8υΐΑ8, ςυίη οΐ «ΙίΜ οαιπη» «αρ' δ»ον ου ^ν αίγιαλϊτιν μίνον (ιηιρωντο χβτα• 
(ραμιΐν, άλλα χα\ κατά τών *ν τφ «ρ•«, »ιαρ Λ«τ 
χαλβίται Αάτρος, ^ν«ίη>»ύντων >ιαΙ τών μοναιίλιον 
Ρ^ον άοπαζομίνων γυμνφ τφ ξΙψί% χωρβίν ΐ€α\ ΜοΜν 
λείαν τά έχβίσβ. ηοιιΐν. *Αλλά Κιανα^ντΙνο^ 4 χα«ά 
τόν Κοντβμύτην την*καν«α τί|ν «ράνοιαν τβδ ΗμΛΛς 
νούτου «οιών, *π«(π«ρ Ιξω «ίΛς φ χέρσον 1γέ• 
νοντο» ώς ίελφίνα^ τούτους άβέ»φ«ξ> χα\ γβννα(^ 
χ«ιρν τίΙ άφαν»!^ πάντας «βρέ&ι)Χβν. Κα\ χατά τό>* 
της ** αυτοκρατορίας δλ χρόνον αύτοδ χαΐ τ^ν 'Οκτώ- 
Φριον μήνα, βίς 1νδ;χτιβ>να 6χ^^, ό τί«ν ΤοΗΑα&ον 
βτόλος Ιν τ8 νήβφ τ^ βάβφ χαταναυμα^^ηθεΧς άρδιΐ^» 
άπας άπώλιτο. ΚαΙ χατά τί> έξης » τλς Κυχλά&χς ύϊήρί^άϊ 00 ροροΐΑΠ(Ιι ΙβηοοϋΐΟΓΟίο ο1θ88ΐ8 ΟΐφίΟ Λ νήσους, άλλα μήν χα\ τάς άλλας άπάσα;, 6 των 
ΟλΟΓοϋυβ ηΗΐΙυη Οηοιη ίεοίΐ. ΙΐΟΓυαι ςοοΐ|αθ ΤΙιοο* Μβμαηλιτών κατασύρων στρατός ο6χ Ιπαύβτο. Κα\ 

αίθις έν •Α6ασγ{<3ΐ δ τ« Θ<^φο6ος χα\ 6 '^ς θΜδώρας 
αδελφός Βάρδας άποβταλέντβς μ»τά στρατιάς Ισχυ • 
ρώς Ιδυστώχησα», δλίγων Αγαν έχεΖθβν ΰΐΛοτρ*- 
ψά»τΐι«. Άλλα κα\ αύχμο\ κα> πάλιν χ«ιμώνις εξαί- 
σιοι χα\ δλως άνωμαλίαι χα\ δυβκρααίας χατά τόν 
αέρα γινόμενακ έκάχουν χήν γ^ν χ•α\ τοίίς έν αυτ^, 
Ιξ δν σιτοδείαι κα\ λιμο\ χα\ γ^ έχ σεισμών άνα- 
τιναγμο\ ο'^χ ϊίν δτε μή έγίνοντο χατά τ^ αύτοϋ 
άΐϊασαν της βασιλείας ήμέραν. 

μ'. Έιη\ δέ δλην έχχενώσας τ^Ί του σώματος 

οΟσίαν τδ της γαστρός δια/^^οΐ^ χα\ φθό^, ώς μηδα• 

μου βτήναι της ψυχής Ιτι δυναμένης άλλ' άίίοιττήνα^ 

αύτήβ ζητούσης χα\ άπβστηναι, έδβδίει [δέ] «ερΧ του 

8β«ιιπΐ&Γι οο\•βιΐ8 οοιηιοαηβηι οπιηίυιη οοηνβηΐυιη υΐοΰ χο\ της αύτου γαμβτής. έν τ|| Μαγναύρ^ «άντας ρΙιο]>η8 01 Αυβ[α8!β Γηίοτ ΒογΑοβ οοιη οχοιτοίΐιι ίη 
ΑΙ)08(0ΐη ηιΙβ&Ι ΙηΓοιΐ8ΐί8 οάοο οιοηιΙιΐΜ Γοη ι^ομοτ 
Γοηΐ, ϋΐ ροοεί 0(1ηΐ0(1υηιι εχ ϋΐο βχροίΐίΐΐοηο τε^υοεο 
ίοεπηί. 56(1 οΐ ηΐηϋ Χ8ΐυ8 ιε ΓυΓβαο 6»ι1)6Γοη(68 
ρίονίφ ρτοΓ8υ8(ΐαο 06Π8 ίη9βςαοΗΐθ8 Ίη(6ΐηρ6Η68^06 
ΐΟΓΓΟίη οε έοΐοηοβ Ιι^Ιιαηΐ, ίηάεςοε τεΓυη ρεηιΐΓΐο 
80 ίοσιβο. Υίχ φΐοςιΐ6 τεί ηηυοι <ϋοηι«ςο8θ(1ία ϋΐο 
ΓΟΓοιη ροΐΙΐα8 681, ΙΟΓΜ ιιιοΐίΙ)ΐΐ8 ^οοιΐ (Ιεοΐιΐίι* 

138 ^^• 0"*^ ^^^ εοΓροΓΐ8 001060) 8οΙ»ΐοηΐίουι 

ν6ΒΐΓί$ (ΙίΟΤΓΐΐΟΘΟ ΙοΙίΟςΗβ 6Χΐΐ8α86ΓΟΙ, 060 08^0801 

]8πι οοίηιο 81811 ροΐ6Γ8ΐ, 86(1 ΟΥΟΙΟΓΟ 06 οϋβεοάειο 
€|α»Γ6ΐΐ8ΐ, άε Οϋο βΚιυε ιιχογο 8θΙΙίοί(υ3 οοπιχοςαε 8<1 ΙΙο^ηουηιη Ιηϋίείΐ. 11>ί £|[Γ6 βυΜενοοΓώυβ Ιοτ 
είοςηε (ο11^ιΐίΙ)ΐΐ5 ηοε688θΓΊί$, εορίοβιιιη ευηο §^6- 
ιυϋα <1υε6η8 8ρ1Ηΐυπι : Λ/ίιιβ , ιηςυΐΐ , ΐίΐΐΗίηίοάί 
α])ν«Ιχε Λ^ήΐηάϊηβ^ ΙαηίοηΗέ ηΗαΐΐίηΐβ Ιητί^ίηβ^ /α- 
^ύηΐνΐίί βυτΘηί άΙτ€ ΙατηβηίατΦίΗΤ ίΛηΙαηιφίβ (ιακϋ 
(€ΐί€ίΙαί£ηί; ηπίΒια )αηί ο/ίηι ίηεί^ίαΐκλ /ίνοΓ, νκο^ 
^ΜΟ^Μ ^τανϊί€τ οΒ(η€η$^ /ινηιαηίε ηιβ τ€Ηί ΰχΙπβάΊί, 
Αι €§0 ηχοήί [ΗίΗταιη νίάνΚαΐ^ιη ρτανίάβηί βΐϋφί^ 
ότρΗαηί $οτί€ηί ηιίαταιη, ηίηίχίτοτηιη ίΐαη αίφα 
««ηοΓβηι ηηί ρΓθ6ιε οιοπ^κι α€ οόηφιΟ» ΪΛηΗίτΗί 
•Νΐιί, ηΐ€* (/«ηΙ^β ι^ηβ^οε αΰ ρ^ο^0^ηΜ ρηναίίοηέ^η, 
Μ^^ηΐΜΓίκε άύ^έο αΐηνε ά€ρΙοτο , ο Χ9$ίτα ρηΒ$€η^ έκχλησιάσας [δτε] χολ μόγις κλίνης ύιΛ τών έν.τη- 
δείων χουφίσθε\ς κα\ άρθ^Ις, κα\ «ολΟ άθροίσσς 
«νεΟμα έν στεναγμψ, 'ΑΛΛος μέτ, Ιφη, ΛχοΛύφν- 
ρόμετος έτ τοιαύτχι τόσφ χαΐ καταιγίδι τό της 
ΥΒΟχί\νος άνθος έξ€τραγφ6τισ8 καϊ τήν τοσαύτη*' 
ΛϋδοίμοτΙατ, άΐς ό έξ άρχης φβάτος έχι€ασκαίν(ο>' 
μΒ δΒ9τώς τά νντ έΛΟ^μβοΛμΙζίΐ καϊ έξ άνθράϊΛωτ 
μ$ χοιεΤ. "Εγώ δέ τί^κ της " ρψΒτης μου χηρείαν 
«ροορωτ κάϊ τίιν τον υΐον δυσχοτμίαν καϊ ^ρφα- 
τΐατ, ίτρ^ς ^* «ο^ διακάτωτ ^εσι καΧοΊς ίττρα- 
ρέτη^ καΙ Φεραχείαις καϊ της έμης <Τ\τκΛι\τον 
^αι γερουσίας τ^γ στέρη^ιν* άνακΜίομαι, ώ Λ^ρ- •« τόν αυτόν τήςΙ •■ τής οιη. Ρ. ΥΑΚΙΛ ΙΕΟΤΙΟΛΕδ. 189 ΙΙΒ. III. - ΤΗΒΟΡΗΙΙ^ϋδ ΜΙ€ΗλΚΙΙβ Ραΐυβ. 1Η 

ώτ€^^ «αΙ άΛΦ^^^Μΐ Όίς^ ?« υμάς - χ€£μοι^$Βΐς Λ Ι'κι» ^οιμιο, ^ηοέ νρ• «μιμΜμ ΐΛ^αφίΛ ινΜ». 
βτταν Χ4ύ προΛίς Ρθΐ€^ιϋίΛμΛάιηΜτ ηρός Ιτ ούκ ψΛ$ΐΛ$ Λά μ» ^ΐΜΐη ΐΜΐβία ηΐβΜΐ ψτρ(ίΜί9ψ^ ^ο* 
^&Λ Μορ9ϋο$Μί βίστ» Μβύ [Ρ• $6] άΧΛέσσομαι Ηβη^ΐΜ ^οιηιηΐί/ο, €ΐι;ιιι Ιμο ^ηίά ικίΑέ «Μηϋιηιιιι 
^^ατ άτ^* ^^ αύ^ ^4ως /ί ν/ μοι χροσ^ΜακνΙ^ $α ί§ηοτο. Υεΐπηι ΙιοαΜΛΛ ιλ€0 Μ€Μοτβ$ Ιϊλ^^ηβ 
σηοί Μγτωχα* ^ΑΜά μέμτψτύέ μου τέ(ας της Ι^ς ηΐοΐ€^ ^ηαιη Λπη^ΜΜ αοιρ/ΐια §$ίί$ ΛπέϋΜή; ^ηω 

$ί οΰΒτ^Λ^ ρτ0 €θ ας Α•η«<({ Λί^Μ€ ηΟΙή πιΐία #«ρ•- 
$€€ΐίβί^ (/ΗαηάαηηΦ Ιο€Ηία €$1^ ιιιιιι^9ιιβ «ιιιιι < μμ» 

ΠΛϋίη ηροίύίβ^ ί$ΐηά αηιηίηο €ορίαηί€$^ (οτβ «ι 

^Μος9ί€ ίη (ηίητΗίη ζοηίίηβαί. Υ^γΙ»» β]ιΐ8€6ΐΐΗΚΙί 
199 ίιηρβΓλίΟΓί» ϋη^υλ οαιίΰίοηβιη οιηηηη 4«ϋ• 
ηίβηΐβ «Ι^υθ ηιιιΐ€€θΐβ, ίη €α ςιιΙ Ι&οΓ^ιη&β Ιβηβτβΐ 
ηνίΐνβ ηλί, .ιη&]0Γ(ΐν6 οιηηίυιη ροοίοΓβ 6Γαιιιρ«Μ 
((€ΐιιϊΐυ• 110 •]α1ι1ιΐ8 ςυ&ιη αΐ υΐΐαβ »3ΐί• οοη]οαιιη 
Μ^βςιιί ηυβαΐ• 

41. Ραυοοβ Ιιίηοιίίβ» νίι» βυρθΓβΙοβ νί§«5ΐΐ0Α 4ί• 
Ιϋουαπί ιΐΑΐϋΓ» ϋβΐΰΐυηι ιοΙνίΐ, ίο^ροηο ροΐϋι» 

Αηη05 όίΜΜίβο'ΐηΐ «1611568 ΐΓββ. Α(Ιν6Γ8Ιΐ8 Γ6€ΐ» Α<1βί 

ρΓθΓ658θΓ€8 ρ6Γ οοοηοοι τίΐΑΐη ο(Ιίαιη Ιιη|ΐΐ8€Αΐ>ϋ• 
{€8811, ηυΐίαπαςυβ ηοη ΐιΐΓΐ)ίιΐ€ΐη οηαΐ Ιιογ8 μ 
(]ΐκινί8 θ€€88Ίοιΐ6 ιιαΙΙλ €18 [νοπίλ ίηίΙυΙ^ΜΐΙ*^*• 
8ΐ1Ιιϋ)υΙι ; ςυο Γλοίαιη €8ΐ υΐ ίηΓοηυηιΓι ηοιηοιι 
&ριιι1 οηιιΐ68 Υ€ΑιΙ 1ι«ΓβίΗΐ8Π0 ςυοϋβιιη ]ηΓβ ΠίροΓ- 
Ι8Γ»1. Ναηςυλίιι ρΓΟ ιαιροΓϋ ιη8|€8ΐαΐβ 8θΙ•υ(ΐ€ άΙ* 
£ουιη >(1τ6Γ808 Ιΐ08ΐ€8 ΐΓορβΒααι €Γ€ΐίΙ, 80 ηοφι• 

^€€ρΐ8ΐη εΐ84ΐ6ΐη Γ€88Γ0ΙΓ€ «αςίίλη 88ΙΙ8 ροΐΑΐΐ, 

Ιϋςαο ουηι οο(ύ<1οοΐ€8 ροΓ οι»η€ΐη %ίΐ8ΐη 8ΐΐ£6βρΐ« 
84ν€Γ8υ8 Ιιο&ΐ€8 οχροιΙίΐΊοοβ 10ΐί€8 ουφ )ΙΓΐ8 8ί|Ι1« Β ούΜέτι γΛώντης άΜθύσ$σβ€ ΜοΙ {^ δτΒ χαφά νου 
χρέπϋττΌς ΜτβηΒΤ^ *αϊ συμφέροντος * καΐ τ^^^ 
μβτά $άτΛΐ€θτ •ύκοιωτ ΒΪς €8 νΐάτ χαΐ γντΛΪχα 
δ4α$α^τϋυσατ ταμΐ9ύίτασ&8ψ έηέιτο χάττως ί^ροσ• 
βτΟυμούμβτοί^ ώς όχοΐός Μ9ρ ίααστος ψφ χέΛας 
τϋύτου τνηίοντβι» τοίοΰτοτ ηαί αύζφ τέ Μρός τό 
μίΧΙοτ συμΘήσεζοίξ• Τοιούτοι^ ((ήμαβι «ης βαβ•• 
λιχης «Αντα^' χαταχηλούβης γλώττης χ«\ 1\μΛρού* 
«ης, «ύχ ή ν ββνκ Α^^νρντος ^ν, ού^' ξν βΐχά^αι «^ν 
Ανβιημφθέντα Ιχ τών καρόνΝ»ν ατ8ναγμόν Τ8 χαλ 
Μ»ρ|ΐ^• 

μα'• Μιχρ6ν ονν ίτι έκιβιώαας χατλ τήν «Ιχ^δα 
τβΰ Ιανουαρίου μηνλ; τ6ν βέον μβτήλλαξβν, τής 
^αβιλ£(ας γ&νό|Μνος 4γχρατής μήνας τριΓς έηΐ ίώ^ 
4κχα Ιτ<βΜ, «ολλΑ τους της ^θο^όξου ηΐατζως ηκρι- 
β^μένους» «αρ* όλον αύτου τ6ν β{ον μυβαττ^μ<ν^ 
χ€ χαΧ χβιμώνα «άντα χατά ι^σαν ώραν χακρου 
Ι«άγ»ν αύτοίς &φ€ΐβώς» &ν6* 6ν Ιν€Χ8ν χαΐ τ6 ^ι/οτ- 
τνχ^ΐς βνομα χαρ4 παντ&ς λνθρώικου £)9«ιρ τινά 
χλή^^ Ιπήγκο, μηβένβτο τρόχαιον βτήαας χατά 
«Δν Ιχθρΰν βασιλικών τβ χαΐ Αξιίααινον, μήτε μήν 
^ ιιροτέραν {τταν ΑναμάχββΟας δυνηθιΐς, χαίτ^ι 
γ8 άχτωχαίβιχα πολέμους παρ* δλην αύτου τ^^ν {^ω^ 
χατά τΰν Ιχθρών αυστήσας, χαΐ τοααυτάχις αύτοίς 
««μ«λαχ«νς χα\ 9τρ6ς χαρατάξιις χωρ^ιαΛς ούχ &γβν- £ οοιιίαΐβπΐ• ηοο οοοΐ€ΐηη6η<ΐΑ8 0ορΙ&8 ρυβη8Ηΐ οφοι^ ν8ΐς• *Αλλά τούτον μ^ν ο&τω χαταστρέψαντα τ6ν 
β(ον Ινταυθα χαταλιπ^βς 1π\ τάς χαταλοίχους οίχο- 
βομάς αύτου ΐ(ου ι»ρ\ ^* τά άνάχτορα ου σας βα- 
{(οΰμΕθα, άζιολογωτάτας οΟοας χα\ μνήμης τυχβΐν 
Ιχανάς. 

μβ'. Εύθΰς γουν &η6 του Κυρίου κιαιών χατά τ& 
ι:ρ^ωΐΒον ύπαντώβα« εύρήα^ις αύχάς. "Ο τ« γάρ 
Καριαν^ς* δς ούτω φέρει τ))ν χλήοιν διά τ6 άχ6 ^^ 
της γραδώσβως Ιχβιν άπ& λίθου Καριά νου οΐ5ν τίνα 
ιιλατυν ι:οταμ^, ό χαΐ χρηματιζων σ^^μερον β£- 
στκάριον τών άποΟτ^σαυριζομένων πέπλων [Ιχ] «ηρι- 
χων, της Ιχ£(νου προνοίας Ιργον 1ατ\ν, ού μ^|ν ^ 
άλλα χα\ 6 γιίτων αύτου χιχρυοωμένην {χων όροφ^ν 
Τρ^χογχος, Ιχ του οχήματος τήν χληαιν λαχών * τρισ\ ιιιί88ΐΐΓα8 ^υχ€Γίΐ• ν€Γΐιιη Τΐιοορίιϋο 810 νΙία ίΐΙΙΑίΟ 
α ιμ>]μ8 Γοΐίοΐο, 8(1 Γοϋςιια €^118 τΜΑα^ί €Μΐ8ΐιΐία 

ία ραΐ8ΐίθ ρΓ0€6481Ιΐυ89 ΟΐρΟΐβ ρΓ«ΙΙΙ88θί&€8 <ϋ(ΐια- 

ςυο ιη€ΐιιοπ8• 

42. 5ΐ2»(ίιη ίΐαφίο α Γ.γΓίο Ιη|;Γ€(Μ€ηΐΐ 9ΜΐϊΙΐ€ί8 
ϋΐ3 ίιι ίαοΐβηι ίηουΓΓ€ηΐ. Ν8ΐη οι ϋιηαηΐ ϋοιιιιι*, 
8*10 ιΙίοΐ8 ςυθ(1 α |[ΐ*8(ϋΙ)υ8 ςιΐ8ΐιΐ(Ι»ιη νοίυΐ 0ααιίηί8 
ρΐίηίΐίοιη €8Π8ηο 8ΐΓαΐ8 ΙαρΊιΙβ €ΐ1ιίΙκ:8ΐ, ςα« οΙ 
Ιιαοΐοηιιβ 140 8€Π€8Γυιη ▼€8ΐΗΐπιι ροηαδ €8ΐ, ίο 
νο8ΐΐϋΐΊυηι νοοαίυΓ, ίΙΠυβουηΒ ορυ8 €8ΐ1 δ€(ΐ€ΐί11Ι 
νίοιιιυιιι Τιίοοηοΐιυιη, αυΓΟ οίκίαοΐαοι ΐοοίυαιίια- 
1>«τη8, ουι €χ Π^ιΐΓβ ιιο;η€η €8(• Τπρίιοί οηιιη ΰοιι* 
€ΐια 88&υΓ)$ίΐ, αη8 &<1 ΟΓίοιϋοιη €Χ8ΐΓυοΐ8, ςιι» €ΐ γάρ χ^γχ'ΐς μιτβωρίζκται, μι| μλν χατά τήν άνατο* Ι) ςυαΙυοΓ οοΐιιιηιιίβ ΚοπίΑοίβ (ρθΓρΙι>τ€ΐίθ88 νθ€8ηΙ) λ^^ν ουνοιχοδομούμβνος, ή χαΐ έχ τισαάρονν χιόνων 
*Ρωμα(ων ύποατηρίζβται, βυαΐ 8έ έγχαραίαις» χατά 
Αρχτον χα\ μβαημβρίαν φημ(. Τ6 πρ6ς βύνιν βέ του 
οΓχου μέρος ύπ6 βύο μ^ν χιόνων ανέχεται, τριών δΐ 
ιςυλων τ^ν Ιζοδον βίδωσιν• Τούτων ή μέ^η μέν Ιξ 
αργύρου χατβαχιύατται, [Ρ. 87] α( ταύτης βέ έχα- 
τέρι«θ£ν έχ γεγανϋ>μένου χαλχοϋ• Έ Εξοδος £)ς τ^ 
χαλούμανον ούτω Σίγμα Ιζάγκι, Ιχ της πρ<^ τδ 
στοιχβΓον όμοι^τος τήν έπωνυμίαν λαβόν, δ Γσην 
τ8 χα\ όμοίαν του Τριχ^γχου τήν <Ες τους τοίχους 
ΙπανΟουααν ωραιότητα φέρει* Ιχ γάρ λαχαριχών 
παμποικθ40ν τοΰτό τε χάχεΤνο μαρμάρωται. *Αλλά ΙυΙοίΐϋΓ, ϋυρΓιοί(ΐιΐ€ οΙ)Ιί(|υ8 Λύ 8<ιιιίΙοιΐ€ηι €ΐ πιογΙγ 
ϋίοηι. Εα ροΓΓΟ (Ιοηλυβ ρ8Γ8 ςυκ 8;1 οοοίιίβηίοηι 
8ρ€οΐ&(, <1ιΐ8ΐ)α8 οοΐιιιηηίβ 8η8ΐίη€ΐαΓ ΐΓίΙ)υ$ςαο 
ροΓίίβ €ΐΊΐοιη ρΓχ1>€ΐ. Η^ιαιη ιηοϋί8 βγ^οπΙο οοη* 
11αΐ9, υΐπη4ΐΐ€ ίΙΙί 9κ1ί30βη(€8 χγ€ βρίεηιίβηΐ. ΕχΊΐυ8 
8ϋ Ιοουιη ϋαοίΐ Βί^ιηα βρρβΙίΑΐυπι, 8ΐ> €]θ8 βΙβιηβηΜ 
λΙΏηί ίί%\ίΐΆ, ΡαΓΟίη δίκπιι ΤποοηοΙιο ίη ραπ€ΐίΙ)υ8 
Μα\ζ^ηΧ%νΛ ν6ηυ5ΐ8ΐ€ΐη ρηκΓοΓΐ : υίΓοιηςυο οηΐη 
τ8ΓίΙ οοίοπβ ηΐ8ηηοΓΐΙ)ΐΐ8 ιηεΓυ5ΐ8ΐαηι οβί. Ουθ(Ι 
αυΐοαι 51{ΐηα το€8ΐιΐ , ΐοοίυιη Αηηαιιι Ιι&Ικί »ο 
ρΓ9Βΐη8βηί0ουιιι , ςυίικίοοιηι €θΙυιιιηΐ8 οχ ΐ8ρΐιΙο 
Οοοίιηίιιό ΓιιΗυιη. Ηίηο ρβί ιΐχΓβοβιη ζά ο]α8 Γηιι* νΑΒΚ€ ΙΕΟΤΙΟΝΕδ. « «8ρ\1 1«\ Ρ. " έπ\ ? ΤΗΒΟΡΗλΚΒδ 6ΟΝΤΙΝ0ΑΤυ8. 1Μ β|;ΐΚ8αι ΙιβΙιβΓβ <ΐΗΓβΑΐ•$«« «οιηροιίΐίθη^η, ΐι參ΐιι• 
έ^ψΛ «0ΪΙΝΒ1Ι» 8αΙ>ιι4γ«ιη>, ο»ιΐ8ΐηΐ€ΐ« ρόΓΐΗ» ρΐ•» 

Ρ«Γ»ΙΟ Ι»ρΗΐ6. ΡΓΟρβ >Ι9ΙΙ€ ροΠίοΐΜΐ, ψΖ^ΪΟ ίϋΙβΓίΜ 

ιΐΜΐ{1β(|ΐΜ »(Ι οΓΐβιιΐβιη, αΙΙιι^ «ιιΐΗίρΙλβι Τβΐηιιβηιηΐ 
βχΓΚινΐΙ αΠίΙη^ ΙρβΜη ρβτΐηιΐΐί ΐΗρΚο} ΟΟΜΪΜΙ 
«οιιιρΓβΗι•η9ΐιιιι, Μΐ 6ΐΐΒίΗΐο<Κη«ΐ6 Ιιηηιίιιβηΐ!» 1111 
ΤΗΰΜΟΐιΊ ; <}ιι«ηιιιι οηβ ςιιίββιη *<] οΗ«ιιΐ6ΐΑ βρβ•» 
€ΐ»ι, ΑιαηιηΐΥβΓΟ &1ί§πΗη αΙμπιο ζά 0€<ίΐϋβηΐ6πι, 
ιΐιοτλίη «4 ιιι«Γ!(!ϊβιη όοιηρΓβΙιβη^ίι : 141 <!«* 
•ηΐβιη ΡΑΓ8 Α<1 «(|υίΙοη«ηι ν^Γ|$ϋ, ^αρΙίύΙοόΙιιηιηΑ 
▼βΓΟ ρ$ρ«Γίη8 <η8€Γβΐιιηι ιη5»ΐ«τίαιη Ιΐλ1)6ΐ, κίβ Γίϋ 
ρτοΓβΙ ηιΐοηβ ηνηοιίραΐϋιιι, μ ςυοά Ιΐλΐιά 86ϋ(τ^ 
§ϋ »ρ«βυ9 τββοηαη» ΓβρβίΗυηι βοηιιηι οιηηβηι (ίί 
ΕβΙιο θίείΙυΓ) λά &υ(1ΐ6ηΐ6$ ΐηηβιηιΙΙίΙ : βίο, $!τ6 μίν^η* Βί^ «ττόρακο; δΙ ιτρ6ζ τ6ν ^μΙλΜν β&τ^ 

θμοΙω«(ν«ΰρή(τ€ΐ<, Ιννέά ΐύρ^ τα!ς θέχα χ(οστ^9<οΐ«- 
ΒΛ^τΛζΛμν^^ )Μλ 1^ ιηρΙηΒΥΟν Ιχιιντα τΛΠηρϊύ*- 
|ι^νον Ιχ λΣΟου ιη«ιρ<ν«υ. Τούτον Μ «λη9(ι»ν χ(Λ 
«ϋρκιιάτουι ϊ'Μηρά^ ΐτο» χ«\ άν««ολΐ4ΐι8ηβ|ΐον» Τ«» 
τρΑΜρ^ VI 6 τιχν(τη( Ιξήγνιρβν^ <(ρ€θΙ χ&^ «6τ^ 
ΐι^χαις 9ΐ8ΐληρμ<νον ΐΗΐΆ νήν &Ηι^Μί 1μ5 *ηι»ι* 
ΐιιένου «ύτφ Τριχ^γχοο. Άλ>1τ τήν ^ μίορ» «ρ6ς 
ιήν &ναιολ4]ν, %^ς Ιτέρβς 6& βύο μ(«ν μίν κρΗ ^ 
βύ^ν 6ατ<ρ«ν Α κρ6{ τήν μ«οημ^{«Μ^ β»μι»ρ»{- 
λΐ)φ(ν. Τ^ 61 Αρχτφον μέρο; Ικ δυο χιονών• ^θινο• 
ιηπέρων ΙχΕί διατνειργ^μεν«Λ^ Μοττήριον* ο5'η»κ^ ιΐυΐβ 9(1 οη6ηΐ8ΐί$ βίνβ 3(1 οοοίάβηΙαΠβ οοηύΗ» ρα• χλήσιν Ιχει τούτο χατάλληλον. Κα\ ή οτΕτία δη χαβά- Ψ\ΗΛηϊ 86€6(1βη$ βϋβηΐιο &€ &β€υιη ίρββ ΙοςιιΜίΐΓ, 
€«ςοθ ι)ΐ8ΐιιβ(Γ0 80 βχ 3(!τ6Γ$ο Γβΰΐα 8ΐίαβ'8ΐ8η8 
ρ8Ηβϋ »ιΐΓ6πι λθηιονοιιΐ, νοοβιη δϋβηΐΐο άΙΠίηι, ίΰ 
«Ι Ηι 8ΐΐΓ6ηι (|Μί9 Ιο6ηΐυ5 ($8«1, <)ί9ΐίηύΐ6 8ηθΐΙ. 
Τ8ΐβ «ΐΗητταηι 08« ηιιοιΐ Ι1){ ηιΪΓ80ΐι1ηιιι 6χΗί1)?Γΐ 

«Μΐ1ίΐΙ|[ΙΙ. 45. ΙΙυίκ »(Κ 8(1]ιΐιΐ€ΐαΐιι υηα^υβ ΰοηβΐηιείιηη 
«}ν9, ηιιο<Ι <Ιίο658ΐηιΐ8, βΐ^^α ρ6ΐ-{$ΐ^1ηιιη. Ρθ8ΐ 
Ιι«» 8ϋΜ1ΐΥΐΙύ ςιιο(}(}8ΐη 8ΐηαιη βΟΊη^άίιΐΐΓ, ιηβ(Ι»ηι 
ΙιιιΙμμ ρΐιίβίαπι 8ΒΓ^8Γη, €υ]υ8 ΐ3ΐ)Γαιιι ΑΓ^βηΙο οο- 
ΓΟΜΙϋΙΠ• 0960 3ΰΓ08ΐη' !ΐ8ΐΐ6η8 ΰθΰ1)ΐ68ΐη βίο 8ρρ«ί• ιτβρ τά ϋντρα «ννιιτηχων •• Αβλαβί] τήν ήχώ διβ- 
«έμπβκ ίζγ6ς τοΙς δχούοντας * χα\ β? τις τφ τσ{χ4ρ 
ΐύίησιάνας τής &ν«τολ(χ!|ς χ<γχη^ ιίτβ δή χα\ δντίρ• 
χζς ϊψ μύστη ρ&ρ τι «Γιγ^ χ»\ χαθ' Ι»υ•Λν^ Ιχ δίβι- 
μίτρου τβ χα\ Ανηπίρας {στάμενος Ιτερος» ε! τδ ο9ς 
τφ τοΚχω έιηδήτβι, της έν μυβτηρίφ λΛουμένης 
Ιχείτης φωνής βύτήχοβς ιόας γενήΛτβι. Το»δτ4»/ τι 
7Γε.&\ α6τδ δαΰμι Ιγγίνεταβ. 

μγ'. Τοΰτφ *ή τψ οΓχφ «αρεια*<)γει ιβως χβ\ 
«νγχατεσχεΰαοται ό του Σίγμα ι«ρ(βτνλος. 6 *ρΑ- 
•Γίρο^ ήμΤν είρημένσς• *Κχ δέ τούτου !ίΐίαιδ|94ν τι 
χαΗξΑερβν χέχυται» μίβον μίν φιάλην Ιχονχα^κήν^ 
♦ξ Αργύρου τδ χείλος Ιχουβαν Ιιίτεμμένον • ή βΐ4- Ιιηι «8!, ιη^ΓΜΐΟίΤΗοοΟΓίιί ρ1ιΐ8ΐ8,6χ ιιάίΐο 8ΰί1ίθ6ΐ 1^ χρυοον στρο6{λ{θν Ιχουσα ο!ίτο0 χατωνόμα^ταί, μο- ιηΓ0()ιΐ6 «(ΙίΟοίο, ιη]Γ8ΐβΓίο 80 ΤΗοοηοΙτο, η8ο(8 ιη 
^ νοο8Γβΐ<ΐΓ. Εοάοιη ρίορβ Ιοοο Ιυηοΐι €Χ8ΐ8ΐη 
^(]ν9-6Χ ΡΓ06θοη»6$ίο ύ8Βάί<)ο ΐ8ρ!(1β; ηιο^ΐιςυ^Β 
βΟΓυιη, ςαο& <1ίχίιηιΐ8, |;τ8(1υυιη ιη8ηηθΓ68 8ρ8ΐβ9 
ϋιιρϋοΊ ΟΓϋίηβ ι^ηοίΠοΓοιη οοΙυηιη&Γυπι Γυ1(8. 8υη( 
«Ι ϋ>ί, 84 18108 οπβηίΑΐβ δίιι^πια, «γοΙ Ιοοικβ ύαο 
4ιΐ8η(ιΙ)ΐΐ8 Γ8ΐιο<1>ιΐ8 βΓοοίί. ΗΙ &(|υ8ηι οτοιηοηίοβ, 
ιηβχΗαιηςηο οιηηοιη 8Γ88ΐη §1^8 ΙίΚίοβ οοι&ρΐυοη- 
!ββ, Αοη οχί^ιιηιη 142 ρπ£ΐ>βηι νοΙιιρΐ8ΐ6ηι. ΡΙΓΐ8Γ& 
8ΙΙ10Π), ςαο κοιηροΓβ ηιιοββ εΐ 8ΐη3Γ|[(ΐ8!8 ΓΓυ{;68(ΐυ6 
&Ιί£ 80 ροηΐ8 οβυι 8ρ(8 8υηΐ, οοηϋίΐο ρΐ6η8, $ο οχ 
οοοΙ)ΐ68 οβύηϋοηΐο , ςαΐδςυιβ 8$ΐ8ηΐιυιη γοΐΐοΐ, 
ιηΐ80βΙ)α( ρΓ9Βΐ>ο1>3ΐςαβ ά6ΐίο!8$, ουηοΓιβ ςυί(1οι& 
1ΐ8υ(1 (ΙαΙιο ΙΙιγηιοΠοίβ, ϋ^ Ι8ΐη6η 8ΐηρ1ίυ8 ςιιί οχ •στιχΙ) τοΟ Τριχίγχου (ριάλη< ϊχ « του πλησίον 
ώχοδομημίνου Μυστηρίου χΑ\ το& τριχύγχου οΙχήμα- 
τος Ιπωνυμίκν λαβουσα. 'Εχ Λ ταύτης αδτοΰ «ου^ 
κλησ(ον χ«\ Ανα^άθραι Ιστήχασιν Ιχ ΠροιΜννησίσ^. 
λίθου λευχού, χα\ μέσον των είρημένων &να^θμδ^ 
τροπιχή έχ μαρμάρων, δηδ δύο λειττοχαλάμων χ^ύνων^ 
Ιστηρ(γμένη. Αύτου ιιου «αρά τήν ιιλευρ3ηι του πρδς 
τδ ε3ρος Σίγμα χοΛ δύο χαλχΑ λεοντοχάσματα Ι?(Ι- 
^γεισαν. *Αλλ3^ ταύτα μέν Οδωρ έχφέροντα τ^ 
ΐΕ^ον &παν του Σίγμα Ιπλήρουν του νάματος, τέρψιν 
ού μιχράν παρέχοντα ' ή• δ& δή φιάλη χατά τίν χαιρδν 
των δοξίμων, πισταχίων <Εα\ [Ρ. 88] αμυγδάλων, 
άλλα μΙ^ν χα\ χουναρίων 'πεηληρωμένη, χονδίτου έχ 
στρθ6(λίοο Ιχδιδομένου, πάσιν Ιχίρνα χα\ παρεΤχε 0Γς.ιηί9 οοηίοπίίαβςυο ρ88ΐ1οΙ)8ηΙ. Ιη (;Γ8<1ϋ)υ8 οοη- ^ «^ρυφάν το?ς δσοι δι* εφέσεως εϊχον των Ιστηχύτω^ 8ί8!οη8 οιηηίβ ρορυΐιιβ ο( ιπη^^ίβίΓαΐαβ υη8 ουιη 
οίηοί3Τί1)ΐΐ8 ιιηρ(;Γ8ΐθΓί8 οοπιίΐλΐυηι ί[ηρ1ιΊ)3ηΙ, ηο- 
ύΐηη Ι)8ΐ)οη(θ8, ία ο& 8θίΠθ6ΐ (]α8πι (Ιίθϋ1)Λΐη ηΐ8Γ* 
ιηοΓθ8 8ρ8ΐ(!ο, ι^Ί ηι1^η^ο α(ΐ6&&ο οοηΐίη^ΟΓΟι, οΙί8ΐ]ίι 
8€ΐιοΐ8ηιιη «ΙοιηοβΓιουιη ου πι όχου1)ίΐο οΐ <1υο1)υ8 
ίαοΐιοηυιη, ΡΓα^Ίπφ δοϋίοεί Αίςυβ Υοηοΐχ, (πΐυηίβ, 
1(8 υΐ Υοηοίδο ςιιϊιίοιη Γ8θΙίοηί8 1π1)υηυ$ βΙαΓΟί 
]υχΐ8 (ΙοηιοδΓιουιη εοΐιοΐατυηι, ΡΓαδίη» υογο (τ!1)υ- 
ηυ» ]ηχΐ8 6χοιιΙ)ίΐιιιη ; βίη αυίοιη ςυαικίοςυβ (Ιο- 
ιηο8ΐΙοι»ιη βχουΙ>ΐΙυαιςυο 4οο8$ο οοηϋηι^βΓοΙ, 608 
88Ηοιη 1ΐ3ΐ)οηΐβ8 (|υθ8 <1ιχίιηα8 (ΓίΙ>υηο8. ΗοΓυιίι 
οηαηίιιιη ίιιβροοίΟΓ 6Γ8ΐ ιι^ροΓαΐοΓ, οηιηί ]υοαιΐ(ϋΐαΐβ ΙχεΓ, πάσι μΙν άναντΐ|^^ήτως τοΤς έχ θυμέλης, πλέοι^ 
δέ Τ07ς έξ δργάνων ψάλλουσι χα\ τδ σύντονον. Κατά 
μέν δή τάς άναβάθρας δ δήμος άπας Ιστάμενος χα\ 
τ^ πολίτευμα μετά των περατιχών •• τριγμάτων τήν 
τάζιν έπλήρουν τήν βααιλιχήν, μέσον αυτών δηλαδή, 
χατά τήν είρημένην μαρμάρινον τροπιχήν, εΐ μΙν 
τύχοιεν, έχοντες χα\ τίν δομέστιχον των σχολών μετά 
του έσχουβϊτου χα\ των δύο δημάρχων, του Τε πρα* 
σίνου του τε βένετου, πλησίον μέν ^* του δομεστίχου^ 
Ισταμένου του των βένετων δημάρχου, πλησίον δλ 
του έσχουβίτου του των πρασίνων, ε Ι δέ μή τύχοι 
ενίοτε δομέστ:χος χα\ 6 έσχούβιτος, άλλα τέως τους υαβιλ: ι,ΕατιΟΝΕδ. ^' 9υνεπηχούν? *• ύ;:ηρ:τιχών ΐιι;ΐΓ]{ιΐ. *^ μέν] δέ Ρ. 187 1ΙΒ. III. - ΤΗΕΟΡΗϋϋδΑΙίαΐΑΒϋ» ΡΙΙΙϋδ. 1Μ 

γβ Βι^μά^Ρ^^ Ιχοντις. Τούτων Ιφορος ήν ^υάντίον Λ Α ΓβρΙβιυ», ιβ 2ιογ60 χβηιιια^φΐιβ 4\$ύηαο Μΐΐβοβ «ο^ χρυ9φ διαλίΟφ θρ^νιρ καθήμενος, κ<χ\ μ)] π^κρον 
Ιξΐνιστάμ«νος, ως χα\ ταχτιχά βιβλία χα\ βανιλιχι); 
βιαγορεύουσιν, ή των σχιρττ^μάτων έχείνων έπαπο- 
λανσ«ι &ά της θέας χα\ των ιιολιτιχων Ιξαλμάτων• 
Ούτω μίν ταύτα χα\ βιά τοΰτο τφ θεοφϋ^φ χατ- 
β^χευάβθι^σαν, τοσούτος 51 2ρως }[ν τούτων αύτφ ώς 
χαΐ τάς συνήθεις των πραγμάτων αντιλήψεις χα\ 
χαθ' *• ήμέραν ττροελεύσεις ίν αύτφ δή Τριχ^γχφ 
λχτελεΐν. θ2 χα\ χίη^ πρόσωπον της &ζ «ργνρου 
χατε σκευασμένης των τιυλών άνεστηχυ?ά έστιν 6ροφ{) 
^<σσαρ9ΐ χ(οβι μετεωριζομένη έχ θετταλιχοΰ, τοΐ 
χα\ πρασίνου, λίθου. *Αντιχρ{) βΐ ταντης χα\ χατί 
μέτωπον, πλησίον £ή των είρημένων αναβαθμών, 
χατά τ6 πρ4ς δυσμάς μέρο; του ϊίγμα τρίχλινοι ^ 
πι?υχ4τ«^ τψ ΘεοφΑφ έξψχοδόμηνται. Πυξίτης 
^μα νξ^ έν< τε χα\ χατωχέρφ, &τερος δέ ανώνυμος 
μίν άνωτεερος βέ, χα\ αύτοΰ τ^ν βασίλειον χληρον έν 
Ιαυτφ διαιτ&σθαι ^χών. Τούτου δ{) Πυξ^του χατ4 
»ήν πλευράν στίχος λελαιόμηνται» άσηχρητις 5'/τες 
γεννήματα Ιτε^άνου μίν 2χοντος το&νομα, ούτω δΙ 
τον» Καπετωλίτοϋ ι^σαγορευομένου. 01 δΐ χατά τ^ν 
«0*3 Σέγμα περίδρομον ^γχολαφθέντες τον οίχουμενι* 
χου διδασκάλου (Ιγνάτιος οδτος έχαλείτο) τυγχάνον- 
ην• Κατά τ6 ευώνυμον δΐ μέρος^ ώς πρ6ς ανατολάς 
τοδ Σ^γμα, Ιτερός τις τρίκλινος έξήρτηται, δς Έρως 
μ^ν Ιπιχέχληται, οπλοθήκη δέ αύτψ λχρημάτιζεν• 
Εντεύθεν ούχ άλλο <ι ή Ιστορημένας ασπίδας καλ ϋο» 060 ρηα^ «οΓ^β^ΑΚ, ιϋ ΙιΐΓΐ'β 1)«11ίοα ίρβΜΐυ• 
ΙιηροΓβίοΓίιιιι (Ιοιιΐ6&ι1θ8 οοϋϋηβηιίΐιιιε 6(Αΐυΐυιι| 
65(« ΐ|9&ιη ββεΙίουΐΑΐίοη'ώυδ ς{αΜΐθ(ϋ ςινίιιοκιιι^ 
ΐηριιάίο (ΐ€ΐ(€ί:ϋιΐ3€β$6ΐ• Ιΐα Ηχο, ίηςυ^ οαπι αδηιη 
» ΤΙι<Μ>ρΙ)ί1ο 6Χ8ΐΓαα2. Ταιίο αυΐβαι Ιιοηιιη &ιβογ• 
ΐ£ηβΙ)αΙυΓ, υΐ οοηβαβίΑβ <»08ΑΓυιη Ηΐ6& Ιο Τπηοοα• 
€ΐιο ίρ&ο (ϋτίαιβΓβΙ 61 ςαοϋ(ϋ6 ^ ίρ8αιη ρΓ006(ΐ6Γ€ΐ ; 
€ΐιί 6(1απι α Γεοηΐβ ροΓία «Γ^βαΐ^Φ ίΛΐ^ 5αΙ)Ηπ)ο 
φΐαΜιΟΓ ορίυηαιβ Τ1ΐ6$β«Ιϊ€ΐ ιηαπηοΓί$« ςυο(1 6β( 
ν'ιηϋο» Ιύοΐυη^ ιοιαιίηύΐ. Ε Γ6|{ίοη6 αυίβι» ίΙΓιαβ βΐ 
λ 16Γ{0, 1ι&ιΐ(1 ρΓ0€αΙ &1) Ηβ 41108 (]ίχίιηιΐ8 (|;Γ3κ1ίΙ>υ8, 
Λά δί^^οα» Οΰαϋβηίαΐβοα ρ^ηβαι* ςυ» βχδΐ&ηΐ Ιπ- 
εϋπία» ΤΙΐ6ορΙιΠο ΑυείΟΓβ 8ΐιη( 6Χ8ΐΓυαΑ. Ργχ'ΜΛΛ 
ηοηβη υηί αο ΙηΓεΓίοή : ΑΐΐβΓαιιι, (|αο<Ι οδΐ 8ορ6« 
Γ)ΐΐ8, ε&ΓβΙ ηρπιΊηβ» ίη ^ιιο βΐίϋΐη ρβίαΐίηί οΐβπε^ 
νβδίΪΓΪ £ύ1βηΐ. Α(1Ργχίΐί8 1^118 ίιΐ80ΐιΙρΐί βυηΐ ν6Γ8ΐΐ8« 
$ΐ6ρ1ι&ηί Α 86εΓ6ϋ8 Ο^ρ^ΐοΐίϋ νβη^ι ρΓοϋιιείί : ςΗΐ 
&ιιΐ£πι ίη 8ίι;ιη2ί ροηκα 6Χ8(9ηΐ οχαγαι!, Ι^η^ϋΙ 
8ΐε οοηεαρΑΐί υηίτ6Γ8α1ΐ8 ηα^ίδίΠι Ιη^βηϋ ιηοαα•- 
ηιεηίΑ 8θη(• Α^Ι Ιββνιιιη ΐΑΐα$ι νβΐυΐ »(1 5ί(ζΐηα οηβη- 
Ιαΐοη ρΑΓ(€ΐη, Αΐιυιΐ ςιιο4<ΐ2πι ΐποΐίηίαηι ίηιπιΐηβΐ], 
οοςηοαιβηΐο Εγο8 ; ηιΚΜΐ ίΙΗ 8ηηοΓυηι ρβΐΜΐβ οί^Ι. 
Ηίηο ηοη αΐίυιΐ ςαιε ίη 60 νί(ί63ΐ ςυ^ιη €ΐ ^μβοβ οπι• 
ηίβςυβ £6η6Γΐ8 αγιιια Ιο ρΑηθ(ίΚ)ΐΐ8 (ϋορίεΐ^» Ιηςυο 
ί1Η8, ιιΙ ρ&Γ £8ΐ, εοΙΟΓίϋυβ ιηαηικιυβ αο ρβηΐείΐΐο 
οζρΓβδβΑ. Ιηΐ|η6 «υολ ηιοίίαιη λ ΤποοποΗο &(1 οβ^ 

€ί(1υΑ8 υ8Ι|υβ ρ&Γΐ68 6Χ«ΐ2Ιθ8 ίΙ)ί 9εϋ€8 ΓΐΟθΑΐ €οη- 

8ρίθ6Γ6 : »(1 ΟΓίβηΙβσι λαιβιη εΐίαιη νιϋοαβ ηυαπι το- βπλα ηαντοΤα ϋδοι τις έν αύτφ, χαΐ ταύταις τους ς 08ηΙ Μ&Γ^αΓίΙαπί• ΕβΙ αυίειπ ϋ)α (πι-ϋηΊοηι Ά Γυη- το(χους διαμορφουμένας, ώς τ6 είχός. ΚαΙ τά μέν έ{ 
αύτου του Τριχδγχου άχρι δ^ των δυσμων ούτως 
Ινεστιν Εδείν τους άνεγη γερμένους οΓκους έχει• χατά 
δλ τδ πρ^ ανατολάς μέρος Γδοις μέν χα\ τδν Μάργα- 
ρ{την [Ρ. 89] προσαγορευ^μενον. Τρίκλινος οΤίτος έχ 
{Ιάθρων τψ θβοψίλφ άνεστηχώς ^', δς δχτώ μέν χίοσιν 
^Μοποιχίλοις τδν.δροφον στηρίζεται» τους τοίχους δέ 
ζώοις πεποιχιλμένους παντοδαπώς χαΐ '* τδ έδαφος 
Ιχει έχ Προιχοννησίου λίθου χα\ συγκοπής άπαν 
χατεστρίΰμένον• Ίδοις δέ χα\ του έν οιύτφ κοιτώνας 
|χ τεσσάρων μέν χιονών Βαθυΐνων τίν χρυσω χα« 
τάστιχτον χύχλον της δροφής άνεχ^μενον, έχ^ τετ- 
σάρ€«ν δέ θετταλιχών τάς στοάς άνεγηγερμένας χα\ 
βασταζομένας» του τβ ανατολικού μέρους χα\ του 4211161)118 λ Τ1ΐ6θρ1Γλ1ο 6χεΊΐ&ΐυιη, ου]ιΐ8 ΐοείαιη οο- 
ΙαηαηβΒ θ6ΐο Ε1ιο<1ίο ιη^ηηοΓβ ναπ^ε Γυΐοίυηΐ : ιηυΗ 
οιηηίε {6ΙΙ6Π8 ριοιί8 8ηΊιηΑΐίΚΜΐ8 ναΓίε^ιΐί, ρανίηαοα- 

Ιυΐη 00106 ΡΓ0β6ΟΙΐη6»ΐΟ 8ΐΓ8ΐαΐη Ιαρίάβ 6ΐ 168861- 

Ιαίιιιη. \ί(ΐ6Τ6 6Γι»αι 1ί66ΐ 0Γΐ>6ηι 144 ^^πιβπβ 
ευΙΙοοΙί ςυο4 Ηΐίο 681» αογο (ΙΙβϋηοΐυιη 6( ςπαΐαοΓ 
€θΙασιηΐ8 Βαϋιυϊηΐ8 δυβίϋΐΐυηι ; ηιίλΙυοΓ ίίειη ΤΙιεε- 

83ΐί€ί6 8α8ΐ6Π(Α(α8 ρΟΓίίΟϋβ, ΜΐΙΠ ΟΓΪβηΐΐΓΐϊ 1»ΐ6Τί8 

Ιυηι αΐ6πϋί8Η8» ε]π8 ρ2Γϊβΐ68 61 ρ^νίπιεπίοαι πΐ9- 
^ηίίΐοο 8ΐΓ81λ ρβΓίιιιΙβ &€ ΒΙ.ΐΓΚλπΐ£• ΥύΓ8Αΐ)αΐυΓ ίιι 
60 6υΙ)ΙουΙο Τΐΐ6ορΙ)ίΙα3 «1) κηοίροοΓιο ν6Γηο &(1 
Φ^υίηοοίίυιη «υΐυηιιΐλίο «6 ιΐ6ίη66ρ8• ^ααι Ααίθοι 
αρρ6ΐ6ηΐ6 Ιπεηιαϋ βοΙβίΊΓιο βά αΐίικί ευΙ)ί€α1υηι Ιιι 
€8παηί Ιπ6ΐΊηΊοοοπ)οΐ62ΐ)Αΐ,4αο(1 ίρ$6 οοη8(ηιχ6Γ4ΐ; ρΐΣσηα6ρ;νοΰ, τους τοίχους δέ χα\ τδ ίδαφος δμοίως'^ ίπςυοαϋ 8α8ΐΓ8Γιυπι Υ6η(0Γυαι \'6ΐΐ6σΐ6ηΐίοπ5ιΐ8 8ο τοΙς Μαργαρίτου χατεστρωμένα λαμπρώς. θ!ίτος 
μ^νό κοιτών οίχεν έν Ιαυτφ διαιτώιμενον τδν Θεδφι• 
λον άπδ της εαρινής μεσημερίας •' μέχρι της μετ• 
οπ&ιρινης " χα\ αδθις • άρτι δέ της χειμερινής γειτ- 
νιαζονσι^ς τροπής κατά. τδν άλλον μετφχίζετο χο•- 
τ ϋνα τδν χατά τλν Καριανδν τρίχλινον, χα\ αύτδν 
ύπ* Ιχ8ίνου φχοδομημένον διά τάς τών νδτων Ισχυρό• 
τέρας χα\ βιαιοτέρας πνοάς ' δ χα\ νυν του παππίου 
Ιστιν ΙδεΓν χατάγώγιον. Ούχ ?ίττον δΐ χατ^ει χα\ τδ 
έχ£?σε δή ήλιαχ&ν ύπ^ εκείνου χαταβεβλημένον χατά 
πρέσωπο"/ του βο^^ά» έξ ου ^^ ώράτο χα\ τδ παλαιδν ρΓΟίΐ'^ιβΓβΙ• €υΙ)ΐ€υΙυπι Ιιοο ηυηο ρ3ρίφ «ΙοοιίοίΙίιιηι 
63(. Νβο 101008 νί(1β5ί8« ςοοίΐ ίΠίο £Χ81&(, &16 ϋίοίαιη 
5ο1λΓ6 αΙ> 60 αιΐ ιΐ(|υί1οο6ΐο ίυοϋαίιιο) ; οχ ςαο εοο- 

8ρΊα6ΐκΐ1αΓ, ^ΟΟά (ΟΟΟ ίΠίΟ 6Γ2Ι» ν6ΐΐΙ8 $ρΙΐΧΓί8ΐθ• 

ποαι, ηΙ>ί 6ΐ ηον& βχείΓοοία 6€€ΐ68ίΑ ; βυπίςυο (Ιυ» 
ρΗίαΙ» 61 ΙιοΓίαε Ιιιΐ6ηοΓν 25 ίθ€ΐγΐ» ηΐ6ηοπβ6 ΰ«- 
8ί1ίο ιοιροηίΟΓβ 6£Γβ€(ΐι. Ε( ςηίϋ60ΐ 8(1 ρΐ3|;4οι 
ΟΓίβηίαΙβηι 1ΐ£0 8θοΐ 6]ο8 2Βΐ1Ίαεί2 : 2(1 ηο^Ιγοοι 
τβΓΟ, ρΓ0(ΙοαΪ8 ρποιποι 5οΐ2πΙ>υ8, υΐί κυιιοποβ 
(Ιίχίηιιιβ, 1)θΓϋ8(|0β, ςοί ουο€ βυηΐ, εοοηίΙιιΓν», 
ρΓ3^1θΓ6α 611201 €υΙ)ΐουΐ2 6Χ8ΐΓυχίΙ« ςυθ(1 02ΐιήΙ»,ιη 
\0€3υΐ, 2ΐΐΓΓυπιηο6 ίΐϋ νίαοοιΐ) ; φΜκΙφίο Κοιιιηι τζουχανιστήριον, έχείσε τηνιχαυτα τυγχάνον, ένθα 

ΥΑΒΙ^ε Ι.ΕεΤΙΟ.ΝΕ$. 
•• χα•*! με•• Ρ. *• ένεστηχώς • δ Ρ •• χα\ ο:η. Ρ. " !3ημ:ρίας ? •' μ«σοπωρ;νής Ρ. 119 ΤύΕΟΡΗΑΝ£5 ΟΟΝΤΙΧυΑΤϋδ. )Μ 

ρνορβ ΙΙΙθ() οπίιηβ Ιβηίιιιιι 6•1 : «6 πιοάο Αηγιι•!» Α χα\ ή Νέα Ικτιβται Έχχληβία ιίάΧ αΙ Μο φι^«^ %Μ^ ν«$|Ιυαι ρβηιι• (Ικιΰ 6ΐ( νΜίλΗαηι) 6$Ι. €»ΐ^πιιη 
€αιηιΙϋ, •!ο άΐοΐυπι οαΐ^ίοιιίαηΐφ ΐβόΐνιη ςυι<Ι«ηι 
Ιΐλΐιοι αοΓΟ «ϋβιΐηβίαπι, ςαο^ ΰοΙοιιιιι« μχ ΤΙιομ• 
1Μ ΙηρΙϋΊι (Ιιθ€ €•! ^ΜΗ) ιιιΜίΐΜ 148 'α1οίαη<• 
Ι^ηβίαιη ΙηίβΗοΓββ ςοΙάβίΑ ρίΓΐω 8ΐηιΗίΙ>υι ιηχΓ- 
ιηοΓβΙϊ £ηι•ΐ1• οοοιίηΐ» •αηΐ ; 9νρ6ποΓβ• τετο 
€χΙι{1ΐ6ηΙ »ΙβΙθ99 ςαχΜίιπι 6Χ 1«•96ΐΙ}< οοαιροΐΐ», 
φΐ3ϊ ροιηχ (ΙβοβΓρνηΐ. Ρηίβτβι νβΐΌ «Γΐλπι ρανί- 
ιηβηΐυη βχ ΡΓβΒ€οηηβ9Ίο 1χρΙ(ΐ€ βΐηΐηαι. ΙΙη& <ιαο- 
ςιιβ 6χ$(Γυϋΐυιη οηίοπαοι, ιΙϋΟ οοηϋοβηβ «ΙΐχΗλ, 
■ΚβΓυηι β9ηοΓΐ8»ιΠ)« Μ ΟβηΙΙτίοΙβ ηοιηίιιβ, Μΐβπιιιι 
ΙΙ1εΙΐ86Π» ρήηοίρίβ γφΙοβιΙ» ηιΗΊΐί», 8υΙ>]6€ΐθ8 βΐ 
χγ9ΐιΐ8, ρβτ ΰΐΑΐηιοι ηΐΑΓίηοΓβηιη Ιη ΐπΓϋηίιιιη Αυ. χ«\ ^ |α«οχήπιον ύιτλ Βασιλικού του άοι^ίμοο γινό- 
μενα βααιλέως. ΚαΙ κρ^ μίν τ& άνατολ(χ6ν μΙρος 
αΖίται αδτου α! οΐ3€θ^μαί* ιερ^ς 61τ τ^ν νότον κρώτον 
μίν αυτά τά ήλιαχά ινροτιίνα;, ώ( ήμΤν «ρ^ρον 
χΓρηται» χα\ το^ς νυν 5ντα( χήιιους ΐϊοιήσας'χου- 
βουχΛβια «ροηδιίματο, τόν χμ Καμκλ^Εν οΟτω λβγό- 
μ<νον χα\ τ6 πληα(ον Ιχ<(νου χουβούχλειον δευτβρον 
χα\ «Λ τούτου ττάλιν χατά τάξιν κληαίον τρίτον, β χα\ 
νυν τή€ Αΰγουατης 1ατ\ βεστιάριον. *Α>λ* 6 μέν Κα- 
μιλλ^ Ιξ χίοβιν Ιχ ββττα>.(χου ΚΟου, του χαΐ κρα- 
«ίνου, τήν χρυοοχατάατιχτον Οροφ^ μετεωριζ^μινο;, 
των ΒΙ τοίχων τ& χΑτω μΙν Ιχων &ξ βμο!ων χατ- 
ιντροιμένα «λαχων, τά 8*^ ^νω Ιχ χρυσοαυγων ψηφί- Γοιιίη α8ρ60ΐ«ιι•, Ι)ίΙ>ΓιοΐΙΐ6€Φ ηβυί «(1ιϋεΐν< •ΟΗγΙ- ,. βων αγάλματα τίνα χρυ^ίΖ^χΛ χαρηους, Ιτι βΐ χαΙ •Ιί λΐηαηΐβ €οη»ΐ3ηϋηο ΡοΓρΙιγΓοκβηιιείο; ου]α8 
ηιηυβ οοΒΟλενΙοιη ραπβίεβ ςυΐάβιη θχ Β&ΐΙιιιΙηο 1α- 
ρΙ<!β 5ρΐ6η(Ιΐ(Ιθ8 ΙιιΙιβΐ, ρβτιαιβηΐυιη νβΓΟ οπιιμ βχ 
ΙβηεΙΙυΙίβ πΐϊΓΐηοΓείβ υ^γΗ €ο1οΗ• εοιοροβίίαιη β8ΐ. 
Οιιοά ΟαπιίΙλίη ιβςαίΙαΓ λΐΐεηιιη οαϋΐοοίιιιη, Ιβϋΐιιιη 
ρΓίοπ 8ΐπιΙΐ6 ΙΐΑΐ)6ΐ, Οοοίοιΐιιί» ςπλίαοτ εοίαιηιιΐέ 
βυΙ>ιιΐχαώ, ρατίηιεηίαιη ΡΓ(Β€οηηβ8ίο ιίπιΐυΐη 1&- 
ρΜε. Ρ&ΓίεΚαπι &εΓβιη (ΙηίβΓίοΓεβ Βείϋοβΐ ραηββ) 
ςαειηλ<1ιη<Μΐηιη ρΗιηυιιι εοΜευΙυπι λυΓβίβ ΐεβδβΐΐίβ 
•))ί(]ΐιβ εχοπίΑίαιη 1ΐ9ΐ>ε( : Γεϋηαυιη τβΐΌ, ηΙ)ί ά^ϋ- 
οΐυιιΐ 1εχ8β11η1χ, ι^ΓΐκίΓε* ηυχ^ϋη νεηίεοΙοτεΜίαβ 
β^^Γ» Ιιηρίεοί οχ Ρ^»•^ηο αίΑΓίηοτε. Ηυίε «αΙΙεοΐυιη 
€υΙ)Ίευ1υιιΐ9 φιοά βΙ ιηεάΐι» χγ^ΐυβ βειι «ιηΐιυΐ&εταιιι 
(!ΙείΐαΓ, εχ8εεΐοηιιη |;γη»Γβο ρΓχΓβείοηιιη άοπιΙ- τοΟδαφος ϊχ λίθων ΙΓροιχοννΤ(φ{ων, «υνφχοδομημένο** 
Ιχει χα\ €6χτήριον, δύο περιέχον βήματα, Ιν μΙν εΙς 
Ινομα τ!|ς ΰιηραγίΐκ^ Αεαποίνης Θίιοτόχου , θάτερο^ 
6^ ιΐζ δνομα του άρχΐ9τρατή[γου Μιχαήλ. Ύποβεβν^• 
χ^ς δέ τούτου μεν^πατόν έοι;ιν>» δ τήν μΙν σχοπιάν 
δ(ί μαρμαρΝου χλου6(ου ιτρδ^ τδν ΧρυσοτρΓχλκνον 
Ιχον ε!ς βιδλιοθήχην ύφΑρι&ζαχ καρ& Κωνσταντίνου 
του φιλοχρίστου Πορφυρογέννητου βα«ιλέω< * οΤίπερ 
τ^ (ριττητήριον αυθ(ς λστιν Ιχ λίθων μΙν Βαθυ1퀫ιν 
τοΙς τοίχους Εχον λελαμιτρυαμίνους, Ιχ βυγχοπίϊιν 
δΙ χα\ δίΜΐφόρων χροιών τ^ Ιδαφος ιι2ν. ρ. 90] Τδ 
δΙ μετά τ6ν Καμ^λό^ χουβούΧλειον δεύτερον, τΙ^ν 
βροφήν όμοίαν τφ «ροτέρω Ιχον χα\ ύικ^ τεβαάρ«ιΐν 
χιονών Ιατηριγμένον δοχιμίνων, τ^ Ιδαφος Ιχ Προι• οΙΙίο α(υιεΐυιη β8ΐ. ΤεπΙυιη <)έιιί((υ6, ϋηε ουπι οα- € )Μνντ}νίου λίθου χατέστρωται, των τοίχω>(« ώς 'τ^ |){ειι1(ΐ, (|ηο<1 ηυηε Αυ^Μ8(9β νε$ΐίυηι ρ6ηα8 ββΐ (Μ 

681 ν08ι^Αηηιη), είιηίΐβ ΙιΙβ Ιοείιΐιη Ιια1)6(. Ρ^νίπιεπ- 

Ιηιη εβηάίϋο ΐ2ΐρί(1ε ΡΓΟΒεοηηεβίο βίΓΐΐυιη ; ρ^Ηείβε 

οηη68, ηοη ΐυηε ηηίάεπι 14β ^^ ροείελ, Μί• 

εΐΐλείο ΤΗβορΙιίϋ ΑΙια ΙιηρβηίοΓ^, ρίο(ί8 ΙιαλκίπΙ- 

1)08 ε^ι^ίβ οπιαιί. Ε]α$ η^οΛ Ιιυΐε οοιι|υηεΐοιιι 

Γθ1ιΚΓ6η8ςυο (ΙινεΓχοπιιιη ε8ΐ, (εοίαιη εοΙυιηη{8 

β^ρίβιη ΰΑΓίληίε ίαΐείκυρ; ςβίικιυε εχ ιηβΗϋΐΑΐί 

ρΐα^, (ΙυλΙ)υ8 εχ βα ςυ» ^ά οΗεηίειη ερεείιΐ, 

ηαΐΌΐΙυρΙίεΙ ιηηηΚιΐΓ, ςα!1)αι {ροΓρΗγΓβΐίοί Ρε{[««- 

ΒΜΐΙςυβ ει εβΗχηΙ. ηεοηοη εί ΡΓΑεΙηΙ, υιιϋιιίαα 

^εηΐςαβ ΤΙΐ688«ΚοΙ ηαπηοΓίε εΓα8ΐ» ΟΓηαηιεηΐυιιι 

ρπ8ΐΜΐιΙ. ΑρρεΙΙλίιΐΓ (Ιίτεηοπυιη Ιεΐυ ϋ αο αιιΐλ Μα- 

•{οα8οΙ)ΐηαηηοηιιιινλΓΐο οοΙοΓβ εοιηροβΗοΓυιη ιη- 

δίριείη εΙο{&ηΓι«ιη, αιιάβ ει ρανίηιεηΓι Γ»είειη εχ 

4ί?εΓ8{8 ΙΐΒΐιη8 (ΙίτεΓδΙεςαε ζ^ ρπΙεΙίϋΓπαιίε Ιαρί(1ι- 

1)08 ε(|[Γε{Ιβ εοηείηηαίιαι Ιΐ8&οΐ• Οιοαε ?Ι(1βη(Ιο 

ρΓ•ΐηιη εεεβ (ΙΙτεη'» ί1οΓϋ>υ8 εελίεηβ. Ηιπο ^ά οε• 

€ΐ(1βηΐ9ΐθ ΐΑΐυ8 ΑΗα<1 ευ1)ίεηΙοιιι αιΙΙιββΓβΙ, εβκΐβιη 

πιλπηοΓίιιη είει^^ηϋ! Ιηβΐηιείαιη. ΑιΙ Ιιοεο (βοΐϋπι 

ΙΙΙίυε ϋοΙυιηηΙε ςυίη()υο εβηλπίδ, Ιπΐιυβ 8(1 ιηεπ- 

(Ιίειη, (ΙανΙιαε 4(1 οοοιβυιη, «ιιβίεηίαΐυΓ. ΑΗυά νείΌ 

εεΐ 9(1 ε]ιι$ ρεϋβε, Ιηϋιι» βκϋεε ιΠνίδοιη, ΗααιΙ 1οη([6 

8ΐ) Αυι^υβίφ 880ΓοευΙ)ίευ1ο; ΐ]1>ι β(^αιη^|1Γ^$ιI Βΐηαηβ 

1•εο ιηιμεΓ•ΐ0Γ δαιιείϋί Αηη» εχΚΓΟχΊΐ θΓ8ΐοηυιη ; 

€υ]α8 ίρ8ΐιΐ8 ΐεείιιιη εοίαιηηιβ ςιΐ8ΐαθΓ ΒαίΙιιιίηΙε 

ΓαΙεΗυΓ, ρ^νιιιιειιΐυιη εχ ΡΓΟθΟΟηβΰβίο εαηϋ'κίο |8• πρέτερον, τ^ν μΙν Αέρα Ιχ χρυαοειδών ψηφίδων βλοες 

«ατηγλαΐαμίνον φέρον, ^Μρα δέ τίνα χα\ ιεοιχΟΙ- 

ματα Ιχ πρασίνων Ιχοντα τδ λεΤ^ν ψηφίδων άναπλι^* 

ρούμενον. Τδ τούτφ δΙ ύιοοβε6ΐΐ)Χδς, δ χα\ Μεσύπατος 

λέγεται, εΙς οΓχησιν τών τήν γυναιχο•ν7τιν πιπ(<- 

στευμίνων xαρτ^ιμάδων Ιστίν. Τδ δΙ τρίτον μετΑ 

του χουβουχλείου, τδ χα\ νυν τής Αδγού'στης ρ^στιά- 

ριον χρηματίζον, δμοίαν Ιχει τούτοις τγ)ν δροφ4|ν χα\ 

τοΟδοιφος Ιχ λευχου λίδου Προιχοννησίου χα^εστρω- 

μένον, τοΟς τοίχους δΙ Απαντάς όπδ είχ^νων Οστερον 

Αλλ* ο6 τέτε χαταγλαΤσθέντας δηδ του υΙου Μ(χαήλ, 

Τδ τούτφ δΙ ήνωμένον χα\ συμπεφυχδς χατώγεον 

Ιπτά μΙν χίοσι ΚαριανοΤς τήν δροφήν στηρίζεται 

πέντε μΙν πρ^ς μεσημβρίαν δύο δΙ πρδς &ν«τολήν, 

τοίχοιςδέδύο ώχύρωται, Ιχ πλαχών Τωμαίων χα\ 

Οηγανουσίων χα\ Καριανών, πρδς δΙ χα\ πρασίνων 

χαλλωπιζομένοις ποταμίων θετταλιχών* Μουσιχδς 

οΰτος χατονομάζεται διά τ4^ν των μαρμΑρων Αχριβη 

συγχοπήν, δθεν χα\ τήν του Ιδάφους λείωσιν Ιχ 

διαφ<6ρων μΙν σχημάτων Ιχ διαφέρων δΙ χα\ ωραίων 

λίθων Ιξηρτυμένην Ιχει. ΕΓποις Αν αύτδ Ιδών λειμων» 

είναι διαφ^ροις Ανθεσι βρύοντα. Τούτφ πρδς μΙν 

δύσιν χατά πλευράν χουβούχλειον ήνωται τήν τών 

μαρμάρων ωραιότητα χατΑ πάντα φέρον Ιφύμοιον» 

Ιτι δΙ Χ3\ χίοσι πέντε ΚαριανοΙς, τρισ\ μΙν πρδς 

μεσημβρίαν δύο δΙ πρδς δυσμάς, τήν δροφήν βαστΑ 

ζουσιν. *Ετερον δΙ πρ^ς πύδας τούτου Ιστ\ν, εΙς δύο VΑΚI^Ε 1-Ε€ΤΙ0ϊί13. '^ ώς τδ 8(Ι<1• €οιη1>εβ8ΐιΐ8. 1«1 ΙΙΒ. IV. - ΜΐεΗΑΙΙ.ΤΗΕΟΡΗΙΙ.1 ριιιυδ. 1«| 

μίν β^ΐηυ^ Φΐ||#ημ4ν•ν, ιφ ΑΟγρυοτιακφ Μ «ληνιΑ- λ ρίιΐβ, «4 ραρι^Ιο» Β;ιΙΙιαί»ί ιηιιπηοΓΐ$ ^^υ8ι^« <Ι|• ζον ϋΜΊ&νι* Μα χα\ Α^ων 6 φίλόχριοτος βασκλΕυς 
βάκτήρκβν τη^ Άγ£ας Άννι^ς Ιβ«(ματο χα\ αυτ6 Ιχ 
«βσφάρΐίΐητ μέν χιονών Βαθνΐνων τ^^ν όροφί^ν άν2γ€ΐρ^ 
|ΐ«νον, τ% Ιίαφος 61 έχ λίθου λ€υχον Προιχοννη^ίου 
«ρός του; τοίχους &χ Βαθυΐνοιν πλαι^ν Φιαμορφού• 
μ£νον. *ΛλλΑ τοΰτο μλν τφ της Αύγοΰβτης •πλησιΔζ£& 
ΧΜτύνι, ώς Ιφαμβν ' 1χ(?νο δ^ τδ «ρ^ς βύοιν του 
ΙΙουσιχοΰ τήν μίν χΑΜον έν τφ προ^^Οέντι Ιχ(ΐ 
«οιτώνι ^ιά χλέμαχος, ομοίως βέ χαλ τ^ν^ιίσο5«ν* 
[Ρ. 91] &1βάγ»ι βέ χα\ πρ6ς τ6 χαινούργιον ■% χοι* •ΙίηοΚιιηα. Υ^Γυηι ίβΐιιά Αιι^αβίΦ. μογο €υΙ)ΐ€υ1ο 
τΐοΐρυπι £8(, οΐί (Ιίιιηιαβ : ςαο<1 2ΐιΐ6πι •<! Ηυβίοΐ 
θ€€Ηΐυυιη ΙβΙαβ 6&1, ίΐΑ €οη$6ηυπι €$( ιιΐ 6χ ίΙΙο ρ€Γ 
$ε3ΐ4ΐη ιη 8&οηιπι ίάβιη ουΜοιιΙυιη (]6&€ΐ!ΐΐ8υ9 2Κ]αβ 
«^ίΐι^ι ρ&ΐβ9ΐΙ. Ιοάαείι τ6γο €( 147 ^4 ί^ονχ Γ»• 
1)γ1ο9Β οοΙ)Ί€υ1υιη ΐηοΠπΗίιηςυβ, λ ΒΑβίΙίο ^Iι^1^(^Β 
ηβιηΟΓΐ» ιηιρ€Γ9ΐθΓ6 ΰοηϋίίαπι : 9ίά ροηίουιη Ιΐβιη 
ςοίιιΐί €υΙ>ί€ΐιΓι« ςυο Ιοοο 6χ8ΐαΐ δ^ηοΐί Ρ«ιιΓι οη• 
Ιοηυιη» 8ΐ> ίηοίγΐ» ηβιηοΓίβκ Β»8ίΠο ιιηρ«ΓλΐθΓθ €χ- 
οΙίΑΐαπ)• %ζηα χβ\ τρίχλινον Αν ΒβΗτίλικος 6 Αοίδιμος Ιχτισ• βασιλβυς, χα\ πρ^ς τ^ν πόρτιχα του πέμπτου χουβου• 
^χλιίου, Ιν φ τδ του Αγίου Παύλου βύχτήριον ύιώ ΒανιλιΕου του άοιδιμου Τδρυται βασιλέως• 

μδΤ. Ταΰτα μίν οΰν Ιν το7ς άναχτ^ροις χατά τ8 44. Ηχο ίη ραΙαΓιο 2(1 &ί)ΐιί1οηβιιι 61 λυβίΓυηι λ 
ίο^φΛψ χλ\ ν6τον ύπ& ββοφίλου μέν &νφχοΜμΐ)ντα(« Τΐιβορίιΐΐο οοη8ΐηΐΰΐ8ΐ 9Βϋίίιοί3| ηοΝδ ΙΐυΙβιυ» ηυΐ 
ύφ* Ι^μων 8έ Ιατορίφ παραδίδονται, δτι μή βουλ^μΑθα ^ ηοΐυηιυβ ΑΐΊ4|υί(1 βΟΓααι <{|]9Β {688ί(, ςυί4)ςυί4 Οϋ- 
τ& λχιίνου Ιργα» άποΐά ποτ* &ν ^, λήθ|) παραβίδο- ϋδίη ίΐΐυά βί(, ο1>ΓΐΥΐοιιί Ιηάί, ςιιο ηίιηίΓαιη 6]υ8 οθαι, <1ς Μγνωσιν τΐ)ς έχιίνου π8ρ\ τ6ν βίον προ• 
αιρέο<ως. *Αλλά χαλ. τους τριχλίνους, τ6ν τε οΟτω 
«αλούμκνον Ααυαιαχλν, προαέτι βέ μήν να\ τ^^ν Ίου- 
ατ^νια^ΰ, ΙχιΤνος το?ς χρυσοειδέαι ψήφοις Ιχ4σμηα8 * 
«α\ τήν χαλ4θω«ιν Ιχ των Βααιλίαχου του τυράννου 
παλατίβαν μηαγαγών τφ Ααυσιαχφ πβριέθηχιν. Κα\ 
Ιτβρον 61 τρίχλινον μετ^ τβσβάρων χονβουχ^ίων 
αεμνών τβ χα\ λαμπρών, Δντά βύο μ^ν πρδς τ6 μι* • 
σόιτατον τοΟ 6<υτέρου χουβουχλβίου του μ<τά τ6ν 
Καμιλ&ν, ύπλτβααάρων άψίβωντήν χρυαοειδή όροφήν 
Ιχοντα, πρ6ς τ)|ν Πορφόραν ιίνλν, ήτις ο5τω λέγεται 
6ι& τ^ τήν (έαποιναν λχείαε Ιχπαλαι (ιανέμειν χ^ 
4ξΐ» ταΐς &ρχοντίβααις χατά τ6ν των βρουμαλίων «πίπιαΒ άατη^τ^ηάι είτββ ϋβιηΐηβιιι ΙαίβλΙ, ΙΙαβΓΑπιιη 
ηααηιιιηβηΐίΒ Ιηϋίΐα. 5ο<1 θΐ ΙγΙοΙπΓι•, Ιυιη ομι Ιι&α* 
φοί ηοιηβη Ιυοι ςιιο<1 ^υ6ι^ηΊαη^ 8Μΐί0ΰ8ΐίο 68ΐ» 
λΗΓΟ ηιΐϋίε ΙβΕβΰΙΙυΗβ οηΐλγίΐ ; €8ρίΐαΐΑ ηαοςιιβ βχ 
Β88ΊΗοί ιγτ&ηηί ραΐλΐίο ΐΓ8η8ΐιΐ8 ί»υ8ί&€0 &(11*ι1)υί(. 
ΑΙΙα(1 Ιΐβπι ΐΗοΙίηϊαιη €ΐιιιι ςυαίαοΓ βρίβικϋάίβ ΟΓΠλ- 
ΐΐ8φΐο €υΙ>ίουΠ8, ςυοηιιη ϋιιο ν6Γ$ιΐ8 ιη€»ορ«ΐυιιι 
Χ]^!ΐ1υιη(ΐυβ βοοιιηϋί €υΙ)ΐ€υ1ί, ςυο(Ι €8ΐ ρο8ΐ €&ιιιΙ- 
ΐ8ΐη» Ιβςΐυπι αορο Γυΐΐΐυιη ςυ&<ΐΓυρΙίοΙ ΑρΒίϋβ Ιΐλ* 
1)6ηΐί•, &ά ΡορρΙιγΓαπι (ϋΗςιιηΙ. ΡαΙ&Ιϊι Ιοοιιε 6$1 
ίΐ« ιΐίϋΐϋβ, ςοο<1 ϋΐία ηοοΓβ οΐιηι Γ€0€ρΐο Αιΐ|ΐι&ι« 
ηοΙ)ίΐ68 η)8ΐΓθη&8 8υ1) 1)ΓυηΐλΗαπί) Ιβιηρυε εοεείηο 
ρυηΝίΓλςιιβ ίπιρβίΓΐί&ΐ. Ουο 8ΐί2 ου1)ΊουΙλ λά ραΓίββ χαιρ4ν ' Ιτερα 6έ 6ύο πρ6ς τ^ μέρος τοΟ ΑαυαιαχοΟ, 6 ί&αβίαοί, βχ ςυί1>υ8 6ΐΐ8ΐη ίη ίρ8ΐιιη αδρβοΐυηι Ιΐ9ΐΙ»6ΐ« 4ξ &ν χα\ τήν πρ6ς αύτλν (χει χατααχοπήν, εΙργΑ* 
#ατο μ^ν» Ιχ λίθου Προιχοννησίου τά έ6άφη χατα* 
«τρώβας αύτων» χα\ έχ χρο>μΑτων άλλ" ού μαρμάρων 
τιοϋς τ•ίχο«»ς ώραΥαας, ΰπ6 έμπρι^βμου θέδμως αφα- 
νείς παρεΑόθηααν* Κα\ βέχλα 6έ ή τούτου πρώτΐ| 
Ινγάτηρ τ6 χατά τάς Βλαχέρνας χουβούχλειον, Ενθα 
χαΐ τ6 τής Πρωτομάρτυρος Θέχλι^ εύχτήριον Ζ6ρυ- 
τβι, Ιχ τοΟ μή <ντος ήγαγεν εΟμορφβτατον - έχεΤαε 
II χα\ τ6ν ^ίον οίκηι χλινοπετής έξέλιπεν. 

ΥΑΚΙΑ ίΕΟΤΙΟΝΕλ 
•» ηνούργι«ν Ρ : €ί. ρ. )04 Β. βχφίΐίηΰ&νίι, ρλτίιηβηΐο 81Γ&10 ΡΓΟΒΟοηηοείο ΙαρίιΙβ 
&ορ2Π6ΐίΙ>υ8 ναηοΓοΙοΓβ* ςιίληςυαιη ηοη βχ Π13Γ- 
Β0Γ6, οπίλΐίε ; ςιι« Ιβιιηβίβί ΐλΠλ ρτ>ηΐ, ίηοβικϋο 
ρβπύΓΐιηΙ. 56<1 βΐ ΤΗβοΙβ 6]υ8 ίϋίλΓηιη ηαιυ ιθ8χΊιηΐι 
€ΐι1)ί€ΐι1ααΐ), ιι1)ί βΐ 148 ΤΙιβ^Ι» ρΓθΐοιη•ηγπ• 
ΟΓ&ίοπνπι β8(, ευπι βίΐ ριιΙοΙιβΓηιηυιη, » ίαικίλ- 
ηαβηϋ» «χοΗατίΐ ; ςιιο €ΐΐ»ιη Ιοοο Ια ΐ6€ΐρ (Ιθ€αιιϋΜηι 
γίν«Γβ άβεϋΐ. ΛΟΓΟΣ Δ'. 

αΚΡΙ ΤΒ£ ΒΑΣ1ΑΕΙΑΣ ΜΙΧΑΗΑ ΤΟΥ Τ1ΟΥΘΕΜ1Α0Υ. ΙΙΒΕΚ IV. ΜΙΟΗΑΚυβ ΤΗ£ΟΡΗΙΙ.Ι ΡΙΙ.Ι1 ΙΜΡΕλίυΜ. [Ρ. 92] α*. Τοιούτφ μίν τέλει βίου 4 Θεόφιλος ι> Κ ΙιΓιυεηοά! τιΙ« Οηβιη Ιΐλύίο ΤΙιβορΙι!Ιο ΗΙ- 
Ιχρήαχεο, τήν 41 βασιλείαν Μιχαήλ 4 τούτου υ{4ς ϋΐΐλοί 6]υ8ίΙΙία$, ΙΗίαβ 8ι1€0€880γ, ΐιηρβπυιη €αρ€$• 
βιαΙέξατο!, τρίτον έτος βιανύων &φ* ιΛ εΙς τ&ν βίον ιΐτϋ, •ηηο8 ιτ6• ηαΙυΒ, βχ ςιιο βηπι ραΓβο» Τΐιοο- 
«^οήχθη τ{ μΐ)τρ\ αύτου βεο4ώρφ. Των 44 πραγμά« ύοτ% ριΗο ββΐΜίβηΐ. ΒύΓυιη €ογιιΙοτ«• μ ρτοοα ^β^ ΤΗίΕ0ΡΗΑΝΕ3 ΟΟΝΤίΝϋΑΤϋδ. »* 

ηΐοή» Γαβταηΐ, ααοίοΙ ρ»ΐ€Γ ΓβΗ<ιαοΓαΙ, Πιβοοίί• Α των ύ«»|ρχο» φρο»«Λ•ν μ\ Μί^ικλ «»« »•ι*. βία» βιιηϋοΐΐϋδ ρβΓ 'κ! ΐβιπρϋβ ο^ηίοΓιο ρΓχΓβοΐυβ Λ^ 
άτοηί'χ \ο%(ίί\\αΐΛ, ΒαΓίΙ«(ΐιιβ ραίποίϋδ ίιο Αυ^αδΙίΒ 
ΓγοΙιϊγ, ηεο ηοη ΜαηυβΙ ιη3^ί$ΐ6Γ βχ Αηηοηίΐε οπυη- 
ίίϋδ, ήηι βΐ Αϋ£υδΐ3Β ρίΐΓϋϋδ ΟΜΙ. ίΐηηίΐο Ηδςυβ 
Γ6ίριιΙ)1ίϋ» &(3ΐα• α ουηι ΓβΓαπι Ιια^ίβηυβ Γβΰΐι 
^ιιΐΜ^Γηαΐίο ΤοΓβΐ, ίϋΙιίΓυιη βταΐ υΐ 61 ίπ)&£;ιηυιη 
Γυΐΐυβ ίη»ΐ3ϋτ&Γθ(υΓ ρΓί8Γιηυιη(|υβ ))οηοΓ£ηι ϋΙ« 
ΓυΓΒυβ Γβΰίρ^Γβηΐ. Αά Μαηυβίβηίΐ Ιΐ3(ΐιιβ άΐτο ιηΟΓ^ο 
£Γ3νΙςυβ €οιιΠί€ΐ2ΐυιη ίη||;Γ688ΐ 8ΐυάί3ηί πιοηβοΐιΐ, 
ςηίρρβ ςυίΙ)ΐΐ8 ιΐΐβ β<ΐ€ΐ 149 ρΐ^ήιηαιη 1ΐΑΐ)6ΐ)2ιΙ, 
ίβεΙΠ η6|;οΐίο οΊΐοηυο ΓβοπρβΓ&η^αηι βϋηΐϋίίβηι ροΐ- 
ΙίοβηΐυΓ, 8ΐ πιθ(]ο Ιαηϋ !ρ$6 $&ηΰ(•πιιη ϊι{ι&|;ίηυιη 
αιΐΐυιη >ρ^ΓθΙ)βΐ, Ιυηι Ιΐϋοδ ηυονίβ Ιοοο Β&ηοίβικΙΙ φίλο; χ«τέλ:ιην, « τε «ιΛβτιτιο; 4 •ύνΛδχβ^» <η**• 
χαΰτα «χνΓχλεβοςχαηβγοθΙτης ι«ίδ «ρ6μΛ0 τυγχάνω*/, 
χα\ * ««τρ!χιος Βάρδας ό τής Αύγοΰ<ηης &6«λφ^;, 
χα\ Μανουήλ 6 ράγιστρος Ιχ των Άρμβνίων χβτ- 
αγ6|ΐ•νος, β; χβ\ θβΤος άιΛ πατρίς •Η1ς ΑβσιτοΙνης 
6ιε!|ρχ£ν. Έιαπήγει μίν οδν τ4 πολιτιχ*• χβΙλΧΛ; 
τέως τ4 ιτράγματβ διηυθόν«το, Ιμ«λλ£ Λ χαΐ ή ιών 
βείωνεΐχίνων προσχύνησις άναχα«ν{(εαθα{ τι χα\ 
ιτρ^ς τί}ν &ρχα(αν παλινδρομείν βΛ^ τιμήν. Κα^ β!| 
Μανονήλ ν<5«φ ιτιέζεται βειν^ κβ\ χα>8«ί " ι?ρ^ ^ 
ε!φρέοντες μοναχο\ του ϊτουΛου (χα\ γάρ ξν οΛτβ 
[Ρ. 955 «!<Γπς οΰχ άγεννής «ρ6ς αύτοΰς) Λνάχλησιν 
της ύγιβίας ύπισχνοοντο (5?δ{α*; τβ χα\ ταχείαν γε- ΓιηρβΓίΐΙΟΓ'ώαβ »υϋΐ«Γ βχβϋΐβΐ. ΜυΙΓι ρΓΛίβΓβ» 6Ζ νέ<Λαί, ήν μ<5νοντήντών *γ(ων προίτχΰνησιν είχ*ν»ν 
.<• .!!. ^(..:.. .^ ^«•...». λν«Μ»Αΐι «•η:/.;ι;4 '' /*λ•μ(^ «• ΑκΙ^βπην&Ι τύ^Γ χοατόΰντβΐ ιτεΐφοι 0»9ΐΗ* αίΓιβ ιηυηΐ'ώυβ (ΙΙνϊηοΓυιη ρ&ίΓυιη Μ&ηηβΠ βιηΐοΙΓια 
]υη<ϋ{ 6χ 60 Ιβιηροτβ ςυο ΐδ ΑππβηίιοοΓαπι άνα 
0Γ8Ι, Λά βηηι νβηίεηΐββ 62(ΐ6ΐη<|η6 Γ0£;άηΐ68 &<Ι 
ΓΰοΙυπι ΐΑη(]ΰΐη βιιιη 86ΐΐ8;υιιι ΐΓ&Ηυηΐ, 6ΐ υΐ ςτιοά 

Ιρ$!8 ίΠ νοίΐδ 6Γ&1 ρθ1ϋ66ΑΐυΓ, &ί δΟΐϋΠΙ ιηοΓίΜ) Ι6- 

ναΓ6(υΓ;ςυθ(Ι 6ΐ ΙΗοηιπί&ά Οβιπη ρΓ66υηι ιη&ΐ3ηΐ!& 

€0η86€0ΐυ8 681. ). Ροδίηυ&ιη 113(106 ίΙΐ6 ηοΓίκ) Η1)6Γλΐα8 681, ηί- 
Ιιΐΐ Γ6Π1 ιηοηαοΐιΐ ηβ^Η^βη^Ιαιη όυ€υη(« 8β(1 οΙ>86- 
ΰΓ9ΐη(1ο 60Γ0Π1 ςυβΒ βληοιβ Οβο ροΗΐΓ.Ίΐυδ 68861 ιη6- 
0)101886 Γ0(;&1>8ηΙ ; ςυ^ Α^ιηοηίΐιοηβ (Ιΐνίηα 
ΐΒΐηυΐ3Γιοιΐ6 6]υ8ρΓ0Γ8υ8 ΑΐιιηιυΑΐ ίηοεικΙοΓυηΐ. Οοιη- αύτός τ« Οελήαηηχ•\ τβί>ς χρβτόίϊντβ; «είίοι Ο^σιΗ 
σαι Απανταχού. 06 μήν βΙ &λλ& χι\ Ιχ τΰν βλλων 
ορών πολλο\ των θεοφ^ρων ίίακέρων προσφΛεΙςτούτφ 
τυγχάνοντες, έχεΤθεν τΛς άρχλς πρ6ς αδτ^ν λα66ντ<ς 
βτε των 'Αρμενιαχών Ιατρατήγει, προσφοιτώντε; 
χα\ Ιπ\ ταΐς όμοίοις παραχαλοΰντες ΕιηίΦαν δρ6& 
φρονϊΐβαί «οτε χα\ τ6 ποθούμενον ^οσχέΛαι αύτοίΓς'• 
εΐ μόνον ^^εων γένοιτο • β χαν γίγονε χ^ αυτών «^ 
τδν βε^ν εύχ5 χα\ σπουδή!• 

Έπενγβΰν οδτος τής νββου Απήλλαχτο χα\ οΐ μο- 
ναχοί τ^ς πρ?>ς τδ πρδγμα σπουδής οΰχ Ι^Χουν, 
άλλα παραχλήσεσι χρώμενοι των πρδς ^δν ΛίΛ* 
αχέαεων ή^ονν μεμνήβθοϊ, ιυλήρη τοντον τοδ 9ϊ16ά 
ζήλου είργάσαντο • χα\ δή τοΙς συνεπιτρ^ποις άνα• ιηυηί63(ο ίΐ3(ΐυ6 ουιη 506ϋδ ρΓθ€ϋΓ3ΐοπ1)υ8 οοηδΙΠο» ς χοινώσας -ίά τ^ίς ?ου^ής, χαΥ πείσας &ς Ιστχ χαλδν Οαΐη ϋΗ8 ρ6Γ8υ35ΐ886( ΟρβΓΧ ρϊ^βϋυΠ) 6886 1)θηθ Γ68 

813(11 35 6χθΓ(ϋο ίρ80 6οιηροη6Γ6, ίη!8ςα6 ίη 8υ3ΐη 

ΐΓ3(1ϋ€ΐί8 86ηΐ€ηΐί3ΐη, 3<1 Τ1ΐ6(Η]0Γ3ΐη ίη§Γ6<)ίΐυΓ 63 

ά% Γ6 60ΐηιηυη6 οοηδίΠυηι Ιΐ3ΐ)ίΐιΐΓη8. Αϋ1ΐ3,ςηΙρρθ 
Γ6ΐί|ΐ;ΐ083 ιη3ΐΓοη3 τ6Γ6(ΐυ6 Γ62ίη3 λίςοβ Αυ|;υ5ΐ3, 
ϋΐιί (Ι6 Γ6€(3 β(]6 3υ(ϋνί(, Βθ€, ίηςυιΙ, $6ΐηρ£Γ €1 άε- 
${άβταν€ΐαηί^ ηβϋ νεπαπ απίπιο Ηηςηατη €€ί$α^αίη^ 
έΐίί Ηαζί€ηια ρΐαήηηι αηαΐοηαη ρΓ0ëûιη^Ν«, ^κΙ 
ΗΙί ίΐΗ4€αηΙ ΗΛΠίί^ ίηρβΜ ά€ΐ€ττΗΗ Νκιη^ηιε, η€ 
φ»\ά Ηααεηηί 6)η$ νβί ίηοΗτ€Τ, Ν€€ ηιίηιιι ηνί ΙηεηάίΒ 
€€€ίΒ»ίθΒ ήΰϊ ραηβ$ νΐηάίεαηί^ ηβίτοροίίιω οιηιπιιηι- 
ψίε ίηαχίηΐ€ ραίτιατοΗα. 1$ ηαηι^Μβ, 150 ^^^ ^^' 
πίκε βχϊρμαηι^ΗαηκΙαιη Ιι^ί^ί ΗβΓε$Η τοάιαοι λ.μλλ» 
ίοτ'ώνΛ ΐΓαχίί$€ΐ, €αηι Ιοη§β ανχΉ ι/ο^Ιπηίε^ιιβ $Μί$ άρχί}ν δεξιάν ίοΤς πράγμασιν ΙπιθεΤνάι ••, χβ\ με- 
τα^^υδμί^ας αΰτοί*ς χα\ πρδςτδ έαυτου^ίοόλημα 4γ«* 
γών, πρδς τί]νβΕοδώραν 8!(ϊήει τά τζιρΧ της ύπο9Ι^ 
σεως χοινολογησόμενος. Κα\ έχείνη μίν Οεογκλ^^ςχαΛ 
δντως Ραοΐ).εια, Ιπε\ περ\ τή^ δρδοδοξίας ήχσυτε, 
Τοΰτο, ίφη, καΐδί* έχιβνμία^ ί(γοτ Αεϊ κβί /<Λΐε- 
τωσα ίιέΜίΛον ουδαμώς • άΛΧ ή τώτ χοΛΛ&τ 
σνγκΛηηχων χάί τώνέτ τίΛβι »5 Γθ<αι>ΓΠ Λροσ- 
αγακειμίτ(»^ αίμίσηί ΛΛί\Θ^)ς ^κ^ν^τ άχρι ϋ^γ 
στί/ιβρο^, ούχ ί^ττοτ δέ καΐ οΐ της "ΈκκΛη^^ο^ 
^α^μαχονντες μητροαοΛιται^ καϊμάΛιστα όχα- 
τριάρχης, δς μικράτ Βχο^Λ τηΓ ίόΐΛφτιΐς αίρέ^ 
σ»ως τότ έμόν άτδρα Γέμτ ^ζοτ έχ τώτ γοτέι^αΓ 
ίχϊ λΛβΧου ηί^ίησί χβ καΙ στερεωτέρατ έΙργΛσατο αΰ €ηΜ$ ΗοΠαΜ^ηΐίί νοΙ^ηϋίοτέίΛ (€€Η^ ακΟοτ η^-• ϋαΐς αύΐον είσηγήσεσΐ τβ καϊ χυκτάίς ααραι-- ρΐίτηηι ΗΙί εξ^οίηι, κΐ αά ν€τϊ>έτα Ιοτηπηίαηνίε αάμ^ 
€€Τ€ΐ αηϊιοΛκίΛ, ηποτΗΜ ίρίύϋάίΦ Λ4ν€τ$η$ $ϋηα99 
ηονκ$ ατίψχ €ταΐ^ ίαϋΛηηκβ €ΐ νΛύΙοτκηι ηιατ ιη- 
ό€η$οτ α€ άοαοτ (ηϊί. Τυη ϋϋ : Εα^κίά ν€το €αη$α 
«41» Αιι^χκα, £»ηι $ί€ ηηΐία$ αΰ ορίίηβ ^•ικιι/α^^ 
φίίάν$ ίΐηρβάίί^ η« Ηο€ ορ€η ίίηρΙεΜ Ηοηο/ηε ύΟίΛΐ^ 
ηκηβηι ίοίία$ ρΜί$ ίαίίΐίαηι (βΜαηψίΛίμεββί ρ€τα§$ 
ΙιιδΜ$ΐ δΐ3ΓΐΒΐ 6Γβο 36ε6Γ5ίΐο Ιμ^Ι» (ΐΓυη{3ηο 
(6Γ3ΐ 1η6 €οη8ΐ3ηΐΙηυ8 ΤΙιοιηχ ρ3ΐπ€ϋ ροβίηιο• 
(Ιιυηηαο (ΙγοηιΙ Ιθΐ|$οι1ΐ6ΐ3ί ρ3ΐ6Γ) ρ3ΜΓί3ΓθΙ)« ύϋη^Λ' 

1*131 ρ1υΓ68 υα(ϋ(μΐ6 νίΓΟβ ρί6ΐ3(6 βρ6£ΐ3ΐΐίΐ68» ΠΙ0Ι13Τ 

6ΐιο& ίιβιη οοην6ηΊ6οΐ68 3ΐχρρϋ€3ΐίοιΐ6ηι ΑΐΙ^ΙΙ8ΐί3 γέσεσιγ^ εΙς χαΧε^άς αΐκίας καϊ βασάτονς έχ- 
τραηητΰίί τσ^οτ χοίή&ας* άς εκείνος όσψΐβίέρΛι 
κατά τώτ άγίωτ εΰρηκετ , άΛεΙχτης τε καΙ δι- 
δάσκαλος τώτ τοίσύχίύτ κακωτ 6 άβΛιος ΤΤ^* 
νώςρ -^ ΚαΙ τΐ γοντ οΰτω^ Αέσχοινα^ φροτονσάγ 
σε κοΑ βονΛενομέτην τα κάΛΛιστα τό κ<αΛνότ 
Ιιτητ* άντέφηναν, ρ/ι καϊ εΙς ίργοτ ταντα άχΘτ^ται 
καϊ τήκ χάγδίί\μοτ ταύτητ κεΛενσαι εις χέρας 
^ΧΘεΊτ ίορτι^τ ; ΕΟβυς γουν μεταχαλεσαμένη τδν της 
βΕγλης δρουγγάριον (Κωνσταντίνος δΐ οΙτος^«ν, δ 
του πατρ;χΙ•υ Θωμ* χαΐ μετά ταμτα γεγον^Χτος λο- 
γθ^του του δρόμου πατ))ρ) δήλοι τ$ ΐΝΐ^Ρ^^ΡΚΑ ^ •1 ΤΑκυκ ι.ιοτιοκί:$. •^ ύποθκίναι ? οί. Ι 19. 1» ΙΙΒ. IV.- ΜΚΒΑΝ. ΤΒΟΟΠΙΐυ ^»1Iυ5. ΙΜ ααΜ(^ιΜη4<ύ2^«β$^«τ4 9α|]1 Α αοΐβΐίβ»•• ΐΜ οηιϋ ΜΐβΐΜΐλ• τΜοηϋοιιβ Ιιΐ|Ι>ϋ μοναχοί «ι^αιν έι»ιήΜ»ηρ %ρ^ τήν Ρα^9λλ4{αν ήμΟ^ν 
«0*3 τάς ηβνβέ«το;κ 3€«λ£υ«Μ άναβτηλίι^ΟΙ^ναι βΐχόνας, 
£1 ρλν ο6ν ομόλογος ιΐ τούτος «β» σύμφωνος, χαΐ 
«ϊ τ^ν ιΤ3Ελαι^ν χίσμον ή τοΟ Θίοΰ [Ρ. 04] Εκκλησία 
Αιηλαμβανέτω • β! δ' αμφίβολος κα\ τήν γνώμην ουκ 
Ιχων βύθή, του μίν θρόνου Ιξω γβνοΰ κα\ τήςιιόλιω;, 
ιιβτά 6έ τδ ΐζροάστββόν σου μικρόν δ.άβηθς, μέχρι; 
•ν «υλλογος τών αγίων Πατέρων γ^/ηται μιτλ σονί • 
•Βι γ4ρ Ιτοιμοκ «ιαδίκάζβσθαί τ• κβ\ ίιαλίγβσθαι 
χΛ «η(6βιν η «βρ\ τούτων κακώς λέγοντα. 

ν. Κβτ4 τΐνέν τφ πατριαρχΕ^φθ&τταλόν (τρίκλι- 
νος Μ οΟτω χατονομαζόμβνος) τηνικαυτα Ανέκειτο 
ΙιΑ νχήλίΕΟ^, τ4ς βασιλικές άγγβλίας &χόμ<νος ββηΐΜδ, 1>«ί «€θΙ»6ία νβΐΐΜ οηΐλΐηβιιΐιιη γμι^μι ; 

»ίΐΙ 411(601 Ιΐ9{>ΐίΐ«8 ΙΙ6€ ΓβΟΐβ 86ηΐί•, ΓβΓκΙΙΙ ΙΜΐβ •« 

νΐιβ ίο •ιι1>ΗΗ»ηβπι ΐιιιιηι ΙιηΐίβροΓ Γβοο^β, <Ιμιι 
Ε2ηο(ί Ρ&1Γ68 01191 Ι6ΰΐιιιι €οηνβηί:ιιιΐ• Ηί$ βηίηι ίη 
ριοηαρίυ «&( υ( ]ιΐ()ίοΊο Ιβουιη οοηίβηΗαηΙ αο 4ί8ρη• 
ΙβηΙ, ιηΜβςυβίΙβ ιη)8ΐ£ίιιίΙ)υ6 ΙοςυβηΙϊ βιο •6ηΐΐ6ΐι1ί« 
^υοιΐ &8ηίοη3 ιηβηΐίβ βΙ(> $υα(1«&η(. 

5. ΕΓαΐ Ι3ηη68 ίη ρ3ΐΐπλΓ€ΐ]&Γιυηίΐ «(Ιίυιη (ηοΠηίο, 
ηυθ(Ι η688(ΐΙυηι τοοηΐ, Ιη ΙβΰΙυΤο }306η8, οαιη ΐ(Ι 
βυιη τ^\ζ νΛΆίΐάΛΐΛ ρβΓΐ&1« 8οηΙ ; ιηοχςυο ιυ(1Ηΐ8 9ς &μα τ|) &χο9| των λόγων βληθβΐς τήν ψυχ^ν τδν ^ «^«^^ &ηΊιηο ρ6Γθυΐ8υ5 υηυιη Ιιοε ΓβΒροηάίΙ, 86 <Ιβ 
^1^ χ ^ . .^ - .- * !ιί8 ρΓθΙ)β άβΚΙϊβΓίΙϋΓϋΠΐ ; 1(Ιςυβ 1οοαΐυ8 ιηαηάβίο- μέν *ιιθχομΑ9«ήν τούτων ού^ν Ιτβρον φήσας ή βου- 
Μλοβαι ιρβρ\ τούτων καλώς, Λματφλόγψ άπέοταλ- 
«V. χα\ θ«ττον ή λόγος έγχβιρ»ι«ν τι λαβών τάς 
*βτ^ γαβτέρα φλέβας άπέτεμβν, λς {διι δβιλίαν μ^ν 
χα\ οΤχτον Ικ της του αΤματος δαψιλους ΙχχύσΕως 
ΑιιοτβκϊΙν τοΙς πολλοΤς, θάνατον βέ ή τίνα κίνδυνον 
οΜαμως. βρους οδν κα\ βοί] ευθύς τις περιήχβι τήν 
έχχληαίαν, ού μίϊν δ& Αλλά κα\ τάς βααιλικάς άκοάς, 
«ροφθάνουσα τ6ν βρουγγάριον, ώς ή δέαηοινα Ιχ χβ- 
λ£ύα«ως τόν «ατριάρχην χΛτέσφαέίν. Τών γοΰν λε- 
γομένων έταστής άχριβ4]ς ό πατρίκιος Βάρδας άηο- 
•ταλβ\ς αυτάς τε τάς πληγάς Ιχ προνοίας γενομένας 
♦ιρέμ« «ως χατεφώρααεν^ χοΑ τ^ δρίμα τδν Ιλεγχον 
βδ διέφΐιγεν, αύτων των θεραπόντων χατε^πόντων Γοιη 1ϋθΓ6ΐη (!)ΐηί8ίΐ. Αο όίο!ο είιίιιε ΑΓΓβρίο ίη 
πίΑποδ ουΗβΙΙο 8βυ Ιαηεβοΐβ τεπίπεοΐί νβηλβ 8βΰ&ΐ, 
βι ςιιί1}υ8 βΙΠαβηΙβ 8&η§υΊηί8 ΰορί» βχΐβΓΓβηόυαι 
νοί^αβ 30 πλίδβΓαΙίοηβ ΐαη^βηιίπηι 8θίϋΙΐλΐ, ιηοηβηι 
Τ6Γ0 >»( ρ6Γί€υΙυπι 3ΐ1ίυ(Ι ηυΐΐϋΐη 8!1)ί ΟΓβαηόαηι 
Ιΐιηβ1)&ΐ. €οηΓ68(1ιη 6γ({ο Ιαηιυΐΐιΐίΐηΐίαιιι οΙ&ιηοΓ »ο 
τοοίΓβπιΐΙο 6οοΙβ8ί»ιη οίΓοαηιέΐΓβρβΓβ ; ςιιίη εΐ Ίρ8»δ 
Γβ^ΐαβ Αυτ68 &ηΐ6 ΓβίϋΙυηι ίρδίαβ ύΓοηκαπί οοευ- 
ρεΓ6, ραΐΗίίΓοΙι&ιη ιπιρβΓΑίποβ «υοΐΟΓβ ίηΐεΓί^οΐυια 
6886. 1118808 Ιΐαςού Βαηίαε ραίπααδ, ςυί τυιηοΓβ• 
18108 άιΙΐ(|[6ηΐ6Γ 6χςυίΓ6Γ6(, τοΙιΐ6Γ3 άβ ίικΙοείΓί^ ίη- 
βί€ΐΑ 8βιΐ8ίαι ^ρτβ^βΐΜϋΐ; 1100 ίΛη}Β «>»τ§αΐίοιιί8 
Ιοοοη οβΌ^ίΐ, €οιη ίροί ί)ΜΜΐϋ «ΙΗοΙορφι οειοιη «^ «ύτοΟ» χαΐ τά της τομής βργανα (φλιβοτόμα δέ ήν) Ο ^ο^ίίοτί• ν6η»ηιη ΙοείΓΟΒοηία εοο •6»ΙροΚο Ιιι €ΐς μόαον χαΟυποβαλλό^Μίνα. "βχτοτι ο(»ν ο^νδς . .^ 
ώς έπ\ τοιαύτ|) οΐχΐ^ χα\ γνώμ]^ αώτοφόνφ έπειλημ• 
μένος, άπηλαχίνετο μ^ χ•\ τΐ^ς *£χχληα<ας έ^ωθείτο 
^ άλιτήμιος» χατά τ6 προ^αοειον α^του τ6 ο&τω λβγό* 
μενον «ε^(θ^ιαθε\ς.τά Ψιχά» οέβήγΜΟ δέ 6 πολλοί) 
«όνοις χαλ χόποκ «Α ^όίρβαης αώοας άΙιαλώβητοι 
»1«η«^ΥΧμ»νί•υμ^ χαθείμβηις, χαΐ ταότι^ς β»» 
^Η&9ΐ)ς, ό>^ Ι9λχεν» τ^]ν^ων «ριχωτ άπό^βοιανι χλΐ)• 
μύβάμενος, ι«ηρά ββο^ βΙ χα\ ν^ βααΟ/δος βεοδώ•^ 
ρας τΙ}ν τ^ 'βκχλι^σίας. χ\ι6<|Μ2β(ν ^χαλ ητ^ίφο^ 
χιναιν Μεθόδιος οντο^ 1|ν^όί μέγας καΙ ^ς Έχχλ|)ο(ας 
Α^ττη^ος πρόμαχος, 

5^. Σκόπω δέ χαλ φπως δν ταντφ.αονκγανοι)•η« 
«^ ΤβνναΙας χα\ ιφ Ι&ντι βοΐ(θ9υ . γεγονοΐας χφ άνι- ηιοϋμιΐΒ ρη>£βτΓοιιΐ. Ειίοάο ΙρίοΓ σοΙΙο 6Μ{ι•β()00«» 
ιιιΐ8θΤθΐ&ιιοο, οι ^οί ΐαΗ8 γοοο εηηίοίο εοβ^Μ 

ΙρΟΗΙΙ Οΐΐίΐη» ΙΑΟΜίΟέΟΤ ΑορτοΐΜηΟΟδ €80βί, «»ριΑ• 

Κίοτ, ^60(01^00 ηίοοτ οοοΙοβή ■ Ιο οοΚΝΐΓΐηη«» 
ΟΟοίΒ ίΐο άιοΐοηι ΡβΙοΐΜΒ (θ£ εΙ Μίοοε) ν«Ι•{οΐοΓ7 
ίΐλ4ΐιιαΐν ΤΟΓΡ 18 ^υί ιηοΗΙο ΙοΙμονΙχμ οίφυοβνοιίΗ 
Βί$ ^οίο^πιιη ΜΙ ιΙΙΐΐΜίοαι Ύϊβΐϋΐβιιι οοηοΦτνοιίίηι, 
00 01Μ βλ «Ιίυδοηιον ιιΙ.ροτ €θΙ> οοτεοΗο ρΛάοη Η^ 
φΜ Ιοδίοτο ρίΚ «ΙοΑηκβηοΙ, ^ιοοιι^οοιη' οί Μ ιηαιι 
00 ΤΙιθμΙοοκ Αη^04ΐ9» οοεοοοο οοοίοιι» ι^ΙιοηιοΐΙο 

0ΐ«1ΙΟΜ|Μ» ίΙοΜίΟΐΑΤ• αίΟΙΙΜΟ ΟΟϋΙΟΗ 1βτ{€ΐ08<)•0 

Οθ€ΐοο«<1ο1οηοοτ ΜοΙ^οιΚοο. 

Α. ΙΜ' ^^ «^ ΤΗοοιΙοπΒ οοΙοΜβη ΟΜΜωοτο, 
φΐοηοϋο Μϋοοί^βΜΟοεΙρβεθοτίοοΜΜΓΟοο, οΐ^^ηβ» <ρν Αλλ*ούχ λνανοίος, τοΙις δειρι ηνύ γης 6^«ας ^ Ό «βη αοή|θ ο^οΐΟΓ οχϋίΐβτί^ βοιι ϋΙΙ «Αν Μό£ους, χα\ οΙ«ν πβ^ηοίαν Ανολαβέσθαι^θεοπίααοα; 
'Αε|« «4» (ΐη«<^ Λ μΛ^ρθ^ βοο«Μΐ Οα^^)^ 
^βΦν ^^^xά^-I^ρΔ^ΜΛί ομμτομ^ι* [Ρ; ΘΙ^ιΙτοι. 
σοιΜω^'ΐτ ΛΜηιτ φμ^ χίιριι^ψο&σψις 9βί Μοΰ• 
σι^ Ηί ιΜϋυΰ^ ρου |ΐοτ* ΗψβΜίοζ^ ώτΗΜΜί^ 
ναίμοί δίϋοίατ χάρατ $μϊ 4$ύτφ Αοσ^οο£τ|} Φύσ^ 
βανΛι^ν*^ αΰ ταχηιφτ τΑταηαϊ μίΜρά^^^ Ιιταμψ 
^^ Χ^^ η^/ι/^όλτο, σύδέ τοις Μονσνι^ Φμίι^ ^ 
ίροϊ αΐτονμέτιι άνάρμοςηάτ το μι^ ύνύμφίφοψ'^ 
έπηι^ηίου δέ χβΛ μον{μΦυ μ4 Λ9μά Β9ψ βύοβτο• 
Αέ»3ον «α^^ι^^^κην^ «οτ« τομιζαμέτης, *Μ δέ έσοιιτ 
ι| 9ΐς τότ έμότ ότδρα το Μέ4 βασιΛία «βρί νσύ• 
ΓΜΤ διαβαΐτουσα σνγγτώμΐ} χμ ηαϊ σνγχύφψης 
ηαΧ άμτψτχία Λορά βοον τίΐς τοιαύττ^ς 6ΐΛ^ίαρ^ βΜ, Ιο ιιοοπΐ: οοηβιβξοΑίο ^«οΐ^αοΙ οοφίοοη ΟΜο• 
οηΐΜ>άοκί8» Ιεβίο^ιιο κο0ίο4ίρΙοοΜΐ6 βΜο «ΙμοαΜ 
οοη«οιι4&^ο ϋοοίΑΜί^ οίο οοο^ οΗοοοιο οϋ. £1β» Ιιη 
φΐΙ(^ Όα% άιηοιΗΜ• «ο ραληιε μοι. (2μ• ΑοονμΙ»- 

ΟΙΟΙΟ ΟβΟΜΤΟΟ• ΟΟΜΤαΜ/ΙΟΙΝφΟΟ ίοΜ^ΙΐΝΙΟΙ ΤΜΐΐΜ« 

#Ιοιιη»οοΜε ΜηΙ§•9Μ 0ίΐφΛ ρι«96οβιιτ, τρί/^ •# 
οιιάέ, ψίΛ φτΦηηύίΛ ι^οοιμο βεο• οφ Αηφ^α^ }η* 
•Ιοιπ ^οΐιΌοι οιοιιο•^ Γ«|ΗΝΐοΐίε, ηοο <•/ ψϋέ αοΓ 
οοΙ^ποι, »Ι ΙΜΤ οΜοοΓίε αΐηη9 ^ΤύΙΙα νοιναι μοιυο^ 
ίηψ^ α€ί9ηΛ ν^ί$^ ^μ4φιηι4 Μ<«ε, Ιοοι ηιΜ βα^Ι'- 
ΗΗΜί *βα</ Μΐω οοΜ^ηιοιι• οοΐ αΐι/β οΜμιιιγ, •μΙ 
(ΟΝΜηεοΐΜ ΙΙΜ οϋ ρφπηη^^ ψίοΛη^Φ Οφφ ομτ^ον• 
ΗΦίψΗφ-ϋΧίίίίαΙ αο Αα6β0/«Γ, ηβηιρ^ Ηί 9Ϊτο Μ€0 ογ 
ϊηρ^Γθΐ<;Γΐ ^οΓοιη ψΛ9ξ «ι μηοο «ΜΟ^Ιονοι ιΜι^οϋ Ι6Τ ΤΗΕΟΓΗΛΝΕ& ΟΟΝΤΠηίΑΤυβ. Ιβλ 

Μηί§€ηΗα «μμ^μ ρτΛϋΗητ^ ί^ίπίΛηΗΦ ηΜμ Κ τίης* ώς βί $φ ψ^ΐτο γέτψιτάι^'ούν* έρέ σχοίηνβ 

ηέψΜ ΝΜ Όϋΐτα $€^η€ηί€ηί ^ΰ€ΤΦίύ Αα6«Μΐίι» η€ηίί§ κότωτ χρο<τχύτη<ητ 9αΛ άτ4^Ρή<τίτ9 άΧν ουδέ 
ν$Η€τα^Ηήίηί ίΜβ^ηηι ΛάοναίΐυηΦΜ ρτΛϋοηίπιη* τ^ιτ ψηςίΛχΛιι<τ(Λς άνάΛν^ιν. ('. &α\ &.μα τδν λόγον χατ^παυνεν. "Οτι μέν οίν 
δίπαια, ή 6ρ^66οξος Έχχλη«{α χα\ 6 ταύτη^ ^/%•«ν 
Με0^(ος Ιφασλν» ϋσ^^ατα^ ίζαιτζ^ ούίί' ήμέίς 
ίχομίτ ίυιαταίνεσΘαι * δίχοίοτ γέψ τοις 9ύ€/η4^ 
τοις χαΐ άρχονα τάς χροσΐ{κούσας χάριτος άττ• 
ΒΧίχΙΘεσΒαι 9αψιΛως ^ δνατ μίι χνραττϊς 4ΡΧΙΙ 
χέϊρ^ άΧλ^ ίστιγτώμψι θ8οριΛής. *ΑΧΓ οΰΛωΘεον 
δίχητ **'ίψ$Ίς τότ χρός άΛΧογβΙον διαβββίΐχότΜ 
δυηκοϊ έζοίρεΐσΰοι^ τά ύχέρ 1ί^μας ρατταζόμβ^ 
γοι, ^χηταχόί μέτ 'ίψβις^ χαϊ χΛεΐς ούρατωτ χι^ 
σζ8νθέττ8ς χαρά Θεον^ χοΤς βονΧομέτοις χασατ 
άκοιγτύηα αύτάς*^ ' άΛΧά τοις κατά βίοτ τοντοτ 
Μη οίκοτομονμέτοις^ χρίτ άΛΛαχον μεταστωσατ* 
ίοτΐτ β* δτε χαϊ τοΤς μΒβΐ(τταμίτοις% δτατ ύβ μι• 
χρά τά σφάΛματα ^ καΐ μβτάνοια τούτοις χροσ^» 
Τοις δ* ή^ μετά χοττιρωτ έΛχΙδωτ άχάρα^ι «αΙ 
χρόδηΛον φέρουσι ^ή^ ηατάχτωσιγ ούχ οΙοΙ τ• 
τάς Βύθύγος δίοΛύεΐΥ τούτοις ^ίμεΐς• Β. ΐχρΙβίο ηαοχ (βπηοηο, ΟΓΐΙιΟίΙοχα 60ΰΐ65ΐ3, ζο 
^\ϊ\ £]υ8 ρΓ£8«8 ^8ΐ ΜβΐΙχχΙιυβ, ^η*^α^ ίηςηίηηϊ, 
ί$ί^ ΑΗ§Η$ία^ ρειίΐίο ιηα ; ««^κβ ηοί ροκιιηιΐΜ ΐι^ 
ΐηβηίΐηα, Μ^ηϊ εηΐηι αο ία$Η ταίιο ροίίηίαί ηΙ α ^πί* 
^Η$ ^0η€/ίΜϋθΜί€Μίί$Μηία$9 ρητββΠίιη ρΗηζίρϋιη, 
ύοηΜηπηία ρταΐίαί ΙατρίΟτ τερεηάαηιια, Ιημ ρτΐΒ• 
«Γ(ιιη, €119» ηοη ΐ|^ΓαηιιΪΓβ ηιαην$ ίίηρεταΐ^ ηΑ ιαϋΧΛ 
ρία ύ»1 81 Τ€ΐψοια, Εμμ ίαηεη ηηί ίη β/ίαιη νιΙί^Μ 
ΓΟΐιιιιιί^Γανιν, β ραηΐΒ ίΙΙί α ΰ€0 153 ^οηϋΗίΐίΐη^ 
ίηα]οτα ηοΒη ηπαιη ρτο ηοίίτα (ααηΙίαΐΒ αττοραηίέί^ 
ΑβίΜ/^ιια^καηι ΙϊΒβτατΒ ροαηΜΗί. ίίαΐ ΐξηίάεηι ηο- 
6ίι (ίιι^Μ« βαη τβϊΛ οίαυα οΛίοχΗίη €οη€Τ€ίΙίΐα$ α 
ϋ€ο α€0€ρ%ηίνί$) οηιηί^ιιι ςτιιι νεί'ιηΐ αψετίΤΒ^ $βά Μ$ 
άπΗίαχαΙ ηηί ίη Ηαϋ νίΐα αάΙί$ΐ€ άηροηηηίατ^ ρηΐΜ• 
^ναΐΝ ίή αΙί€ταηι €οηηΐίβτα9€ηηΙ, Οηίη «/ιαηι ηποη^ 
άοψιε Ιιί$ %ρ$η ςτιιί « νι'/α «ικί^Γβν^η'ηΙ, πιι». Ιενια 
%Ηηΐ άβϋοΐα^ ηΜη» η€ο άεηΐ ρωηΐΐεηίία, Ιίίι αηίΰΐη 
^%ί τρ€ ηοη Ιτοηα νΙοί< τχΰΜίΐηΗΐ (εηιηίηη^ ραΐαηι 
»η(Β άαηιηαΐΐαηί» ίεΛίΰηίίαη^ ρλημ άίΙη€Τ4 μιμιμ 
ροαηηΐΗΜ» 

6. Τιιη Λιι^ιΐΗ*, Βίνβ ΙιΙ ?βι« »Ιτα «ΙίοςιιΙ η'ιιηΙ• ?'. Κα\ ή Αέβποινα, 8Ϊτ* Αλη0&ς (Γνι «βλ βλλοκ τφ 
Ηι ηιΗίοη 8υ€€βη$» «ηοήβ νί (ςυοά ρΐαηβ ίΙ« βΜ, ιοΰ Ανδρος λναθιρμαν^βίνα φ{λτρφ (βκτρ Ι«τι, χλ\ 
Μ&ςηβ ΑΐββϋΙίηυΓ) ]νΓφΓΜΐάο Ιιιηβη μογο ΐηΐ (• ή[ά1ς συγχατιθ<|ΐ«6α), ή μ4ιν Ινωμότως^τ^ ΐ€ρ^ €ΐιοΐΌ Α0ΙηηλΙ)•1« οιιηι βαΙ» 6]ν§ «χίΐ08 Ηοηηι Ιη.• 
(Μΐοη 1ιι«ΐιιιη 64•Γβΐ, (1ΐΓ«ςυ• ΐΑΐηβιιΐΜβίαΓ βΙ 

^ΙΜ ίϋίΜΒΚκΙί Ιιακβίβ ιητί^ιΆ Ιη «»ιΐΑ οινΙΐΗβ 

«ΜΙβΜΙΐΙΐΙΤ• 6>•βη(, Μΐηρβ 1 ρΓ€€ίΐΝΙ« »ΐΜϋ€1Ι{θ, 

4Μηιη ρΐΌΐΐΜ Υΐλ, ροραΐί «ΙβΓβοΐΙο, ΒΗΐ>ΊΐΜβ 1111 
ΓβΙ ραΜίίΐΐΜϋΜΠί, •Ιιι»οΙ<|ΐΐ6 ίιΐϋ{ίη«» ρβΐϋΜβ» ΐό 
ϋοτνβιιϋ ««ιηοι βλιΐύη Ιρβ« Αοι^μιαΙα ιΐϋΐιιη ρο?• 

ή§Μΐΐ6, «ΧΦΜϋΙλίΜΙΙ «•8•« 8ΐκΗΐ«θηΐΗ>1Ι$φΙ0 «110^ 
ίρΙΗΐΐΙΜ ΐΓλάΜϋΚΜ. Η8€ ΪΗΙ ^006 •ικϋΙ»ι ΑιιγοΒΐ»* 

^«6 ΒΙ0Γ6• {Μΐοΐ€ηςιιβΓ«?•Γΐΐι,<|«ΙρρβοιηιΙ^ΙΐΜ 
οιηπίοπι Γ€ΐί{;ίο•{»βίιηλ ΟΙιΗϋΙ^ΐΜ «αι•η• «•ββ&ι μ 
€0» ΑίΜ^υί ΜΐιοΙιηιη ΐΒ•§ίιιοιιι €υ1ΐιΐΒΐ ΙηιΐΙυιιιΙ ΙχβΙνον ΘΙασον 1β£€«<6υ ώς (κγάλα τραγφδοι^ς χ«\ 
χατολοφνρομίνης χαι ηάνταΙχτραγ<^ύ«ης χατά τ6ν 
«ης εξόδου τούτου χαι^, χοΛ βιαιγρχφονβης, ώς Οία 
1ικαχολουθή«<ι ήμίν μιμιβημίνοκ &ν ^λιχαύτ^ «^ 
λΐ( «8ρ\ της τοιαύτης βλρέ9β«»ς, «&χών «τέρηοκς, 
Αρ&ν Ικέχταοις» λαοδ έπανάβταΑς» οΐνήκ τούτφ 
μ^τάμιλος της αίρέββως• ΚαΙ ««ύτας &μα αΙτη^ά• 
μ•νί^τ« Χ4^*χατοιοηοΐ9&μ8νος (€θύβΐ| ψυχ^, Ιμον Ιν 
)^ο\ χα6υιΐθ6«λούβης, τοΙ^ Αιι&γοννιν Αγγέλοιςτ^ 
κΜ&μα παρέ&Μίν• Ταύτης (Μ?νθ( Αχηχοάτις βήτης 
φ«»ν!^ς• χα\ τδν τρό«ον τής [Ρ. 9^] Αύγοΰντης <ύ• 
λαβηθέντις (ήν γάρ, €ΐ χα( τις, φιλ^χρίστος) « χα\ 
&μα τΙ|ν τΰ» Αγ(ων <1χ^νι«ν ζητοδντ•ς ^μήν» χοιν|| «ιφιΙτβΓβιιΙ» €θΐιιιη<ι•Ι β€ηΐ6ΐιΙί« «€ μΑπ^Ίο, 4ιιβ|• |> ψήφφ χ«\ Υ^^Β ή( Ι<^ Αμαρτίας «αΰτης, «Ι οΟ- ■ι•4ο •β ν«• ΤΙίθορΙιίϋ ίια ΙιαίΜκηΐ» φ• ^ηΐοαι 
Μί€ΐί Μ • Οβσ 6χοηιΙθΓθΐ (Μχ€τ«, (ΙιιιοΙΐ|ΐη Γβί 
Μήρίαι» 1Κ4 0λ•^1όη«ιη Αιι^ιμΙβ ΐΓα(1ί<ΐ6τ«. ΙβΙο« 
ηα ΓΜβρΙα €«€ΐββ1ι» 8•Βοΐί88ίιιιοΐ|θθ ΙΐΗΐιοιϋθροα* 
ϋβοΑίί Ιιοηατβ 8»Ι>ϋιΐΜΐΐο, βλίιοίοταη |β]ιιιιιοπιαι 
ρτΙι»α 4ΐοαΓιι»οα« υ»• οαπι Αιι^αβϋ, ρβηοΐΐΒία 
&•€Γα βαηοαΜίη» ΟοαίΜΐβ ηοιίηΒ Οβΐ^ιη ΟβηίΐτΚ- 
«ά ΕΐΑθΙΐ€ηιβιι§1 ταά» ιη Οβί ΙιιιιιϋΙ>αβ βΐ ΰΑηΙΙοίβ 
■0«ΐιΐΓηΐ8 νΙ|ίΙϋ• » ηΜίΜ 8Αΐ«ηηί •Ηρρ1ίο3ΐΐίοηο αο 
ροηρα βΑ οιιΐ0ηΗΐιι Μ ν«ι•1»ί Ιβαιρίιιοι τβοίυιιΙ, 
Ηιαςυο ρ«Γα€ΐα Γβ βαοη Μίαιη Γαηα• ^ολΜϊλ ογ* 
ηαΐυαι ν^οΐρίι. 1ηςα€ £ηηι ωαάηίχ ρΓούοίβΙιαΐ ογ- 
υιθ<ΐ0ΐα £θ€ΐ«8ίΑ, οι υΐ ν^τ\ΑΛ Βοήρΐητ»\ιΐΜτ^Β§ηΰ^ 

ΥΑΚΙΑ Ι,ΕεΤΙΟχΝΕδ. 
»* «Οι τ%ς §(00 ϋχης ιααΓ§ο Οοηΐ^ί. *^ αυτούς 7 ^* 4ν τφ! τ^ «οΰτ* ΕστίΥν συγγνώμην ίφχσοαψ λόρήηιν «αρ^ 
βιφ* χα\&μα &* έγγραφοι» ΑνφαλκΙας^ τ^ «£ατιν 
τούτου τ{ βιβηοίνΐ) έ6<βο«αν• Έφ* οίςτ^ έχχληοίαν 
ΑϋολαβΑττις, χα\ τφΒΙοΜίφ ΑγιοιτΑτφ τ4|ν τηςλρ^ 
χιβρ«ΐί»βύνης ΑηοΜι^χύτις τιμήν, %% ηρώτη^ τ»ν 
έίφη ΝΤ|θτ<ιών Κυριαχ)} «νναΰτ^ τ)| 4ί(««οί«ο ιοέν• 
νυχον ύμνφδίαν Ιν τφ χατά τάς Βλαχέρνα^ Ιερφ 
Αμέν€ΐ]τής ύικραγίας ημών Λιακοίνης χα\ ββοτ^χου 
«βτιλιχ/^ς, τ!} Ιοιθεν μετΑ λιτής τψ ** μ^Τ^λιρ του 
θιοΟ Αύγου τεμένει χαταλαμβάνουσι * χαΐ τ^ν χ^σμον 
α6τη< αΐίθες Αναλαμβάνει ή 1χχληα<α« της Αγέας 
μυοταγωγίας τελειωΟείοης Αγνώς. Κα\ ή μλν όρΜ• 
Ιοξο;(οΟτω προέκοπτιν ΈχχληαΓα, άηιχαιτιΦνιέηι 169 ΙΙΒ. 1Υ. - ΜΙΟΒΑΕΕ ΤΒΕΟΜΙΙΙ ΡΐυϋΒ. 170 

ώς άΜτός^ Ά τ^ς Γραφής» «^ντων νών αίρε^ιωτών Α 9α6Λ(ητ κι α^ηΠα ^^ ρίΗΜεΗρΙίβ Ιοίο ΙύΓΓλΓυιη ογ1>€ Β Ινπ&σ^ τ|| 6φ* ήλίφ χαθακρ^αβι υποβληθέντων καΧ** 
του Αρχιβρέως αυτών ' Ιωάννης ο^τος ήν, 6 διέ τί)ν 
οΐιηίαν άσέββιαν *Ιαννης «ηρΑ των &ύ«β6ών όνομα* 
βθε\ς ο6χ λπηλύτης χαΐ ξένος« αυτόχθων €έ χα\ της 
βαβιλ^^ ταύτης των πόλβων βλάβτημα (φυεαΟαι όέ 
χαι έν άμπέλφ βάτον Ι;χού9αμ(ν)ν ού^ 4ξ άνήμο» 
τιν^• άλλα χα\ λίαν «ύγ^νονίς καταγόμενος 9«ρδς, 
τ^ς οΟτω των Μοροχαρζαμίων λεγομένης. 

ζ*. Οϊτος οΟν» Ινα χ»\ ται χατ* αύτ6ν ή Ιατορ<α 9η- 
λώαι^ν της μονή; των μαρτύρων Σεργίου χα\Βίχχαυ 
της έντοίς Όρμίοόου όιαχε&μένης ηγούμενος άνωθεν 
χα\ τφ ^ααιλιχφ χλήρφ ^αταριθ μου μένος, διαφβ- 
ρόνιως ιιαρά Μ^χα^)λ Ι^γάιεητο του Τραυλού, είτε 
μένφ τούτφ τφ χοννων^ είνακ τ^ς τούτου αίρέβεως, 
είτε χα\ τφ &αφέρειν έ«\ λογιότητι δόζαν τινά έβχη- 
χως• Πλ^^ν Ι|γάπητο χα\ του βεοφίλον διδΑαχαλος 
Ιγχα^ίβτατο. ΚαΙ οΐίτος έπεί τάς τ9)ς βααιλείας ίβχεν 
ήνίας, αύγχελλον μ^ν κρότε ρον τούτον τιγΛ^ εΐ^* 
Οατερον χα\ «ατριάρχην χαθίΊτηαι Κωνβταντινανπό* 
λεα»ς, ιι^γνώσεις τινάς Οιά λεχανομαντείας χα\ 
γοητε/ας αύτφ άικαγγέλλοντα. ΚαΙ ή γοητεία τοιαύ* 
τη* ΈΙνουςκοτέ τριαΧν ύφ'ήγεμόφΐ βτρατηγουμένου 
ά«ΐ9ΐου τε χαΐ βχληρου τήν ^ών 'Ρωμαίων χώραν 
χατατρέχ•ντός τε χαΐ χαταληΐζομένου» χα\, ώς εΙχ6ς» 
ΜυμοΟντος έ«\ τούτφ του Θεοφίλου χαι του ύπηχόου 
«αντ^ν άποοχευάζεβΟαί κουτΙ^ν άθυμίαν οΐτο; βυμ#* 
6ουλεύει χα\ ^άψφους κληρωΟήναί τε χα\ χαρδς, ε?γε 
μ/όνον τ|1 τούτου έπαχολουθοίη [Ρ. 97] βουλί). *Η δέ 
ήν τοιαύτη * Έν τοις εΙς τ^ν εΟριιιον του Ιπηοδρο* β ίΛΜΈΛ ίηάυχβτίηΐ. ΟοηείΙίυσι ϋΚτ βπιΙ : ΙοίβΓ βΒΤβ&ε €υα«ιί9 ΙιχΓβΐίαβ» 6οηιπι<ιιΐ6 «ηΐίεΐΊΐβ, ^ο^ηηθ εοίΐί- 
€61, ουί 91 ΟϋβΠίΜΐβ οΙ> βυλίη ίπ]|ή6ΐ&(6Πΐ Ι&ηηίβ ηο» 
ιηεη ίικίίΐιιιη ββΐ. ΡαίΙ νβΓο ιΠβ ηοη αάτβηί ιιιιΐ 
1>3Γ))2Γϋε, 66(1 ίηιϋ^ηα ίρ$«<|α6 οπαβ ιιγΒ6 Γβ^ί». 
Ναηα 6ΐ 6Χ νίΐβ ΓυΙ)ΐιιη βηΑβοί «ο^ιίαιη* βεΐ. Αι ηβ- 
ςϋβ οΙ)ε€υΓΑ ε^ΐυβ ρΓοεερΙλ, β6<1 ν&1(ΐ6 ηοΙ>ί1ΐ, εΙΪΓρβ 
Μίΐκβΐ ςυλίη ΜοΓΟοΙίΑΓΖλπιΙοηιιη τοοβΐ||ΐ. 

7. Ηί6 6Γ|(0, υΐ 6]α» τββ βοΗρίο €•Μΐβ!({η6αιιι•, 
οιοηλείβήί ββηοΐοηιια ιηαηχηιη ^βτ^ίί «1 ΙΙαΰΦΐι}, 
ςηο<Ι 9ίά Ηοπηί&ά» λομ είΐυιη ββΐ, οΗιη ρτ^ροεΙ- 
Ιυε 96 ρ&ΐ8ΐίηο ΑδοΗρΙυβ οΙΟΓβ, ΜίβΙι&βΗ ΒαΙίΝ) ία»- 
ρ6ΓΧΐθΓΐ €ΐΐ3η8βίιη«5 ΓαίΙ, είνβ βο εοΐαηι ηοιηίηβ, 
4ΐηο(1 Ιιχτβειε ΙΙΙΐ εοοίυβ βηι, βίνβ «{«^ βχύβΠβηΐίε 
6Γα<1ίΐίθη» 8ί1)ί ιιριηβπ ^ιββΒί^ιβΓ&ΐ ίΙΙιιςηβ β|ιΐ8 Γλη» 
ρ6Γ0Γ6ΐ>ιΐ6ηΐ. 155 ^'^^Ι βίΐ, ίΐϋ ΰΙι&ΓίβίΥΐηυι ίύίί, 

α€ ΤΙΐ60ρΙΐί1ΐ ρΓ£66ρΐΟΓ 60ΙΙ8(1(ΐΐίΐυΓ. ΤΙΐ6θρ1ΐΠθ8 

ν€Γ0 ευβοβρίο ίηρβΓίο ρτίαΐΜΐι «οαι 83Τη€6ΐΙί (ϋ[|;ηί• 
ΐΑΐβ 0ΓΙ181 ; ΐαιη (Ιβίηιΐβ ρ3ΐη8Γ6ΐιηιι €ροΙίΙ&ιιυιιι 
ρηιθ6ίΐ, 6αιη ίε ΙΙΗ άίνίηΜίοιΜ 6ΐ ρβΙνί ταίβε 86 
ρψ9ΛίΛ%\\Α φίχάϋη &ακυΓ8ΐιιβ 68861. Ραί< «αίβηι άί- 
τίηαΐίο 6]υ8ΐηοι1ί : Οβηε ςιιβΜΐβπι ίηβιΐ6ΐί8 8«ν9«ιαθ 
ΐΓΐϋιιβ «Ηιοΐοηΐ^υε Κομαι» (ϋΙίοιή8 16ΓΠΙ8 Ιοοαςυο 
^ιι6α^8Α|)•ι^ 6κςυ6 β8 ρη^88 8|^6ΐΜΐΙ ; ςυ» Γ6$, υΐ 
ρ•Γ 68ΐ, ΤίιοορΙιϋί ιηίπιυη οιηηίοηΐ(|ΐΐ6 8υΐΜΐίιθΓυιιι 

ηΧβείΟε 8|ΙΧίθ8φ16 1>81>6)>8Ι. ^8ηII68 4ίΐΙΐ1$81 Πΐ2Ι 

αηίιηί «ι^ΓίΐαίΙίοβ ΐφΐΐιηβ ιΐβ Γβ1>08 ερβηκ 86 §αη- 
ϋβΓ6 ]αΙ>6ΐ, 8ΐ ιηοάο ίΐΐίαε οοηείΚίε ρ8Τ6Γ6 ίη 8ΐγί- μ^ου Ιδρυμένοις χαλχοίς άνδρκΑσιν έλέγετό τις είναι 
&νΟριάς τρισ\ διαμορφούμενος χεφαλαΖς, &ς χατά 
%ννΛ οτοιχείωαιν «ρός τους του Ιθνους άρχι^γους 
άνηγεν. Σφύρας ου ν μεγίστας ΦίδηρΑς ίααρίθμονς 
ταΐς χεφαλα?ς «ροσέταττε γενέσθαι, χα\ άνδράσιν 
έγχειρισθήναι αύτάς τριαίν, έπ\ χειρών γενναιότητι 
διαφέροντας * χατά δέ τίνα ώραν νυχτερινών πρδς 
τΐ^ αίρημένον ανδριάντα «ληείον οτάντας αύτοϋ, Μα\ 
τάς αφύρας &π\ χείρας Ιν μετεώρφ ίχοντας, ήνίχα 
«ςούτοις χελεύσειεν *^, μεθ* ^περβαλλούσης δυνάμεως 
ά|ΐοΟ ταύτας χατενεγχεΓν, ώς έξ έν6ς χρούσματός τε 
χβύ. Ίκλήξεως τάς τοιαύτας άποτεμείν χεφαλάς. Τού- 
τοις τοΙς λόγοις ευφρανθείς τε άμα χα\ εκπλαγείς ό 
ββόφιλος έχέλευοε τδ Ιργον (χαγαγείν. Ός ου ν 8181088 ΐη 6ίΐτί ΕΟΓίρΟ 6Γ66Ι88 8)8ΐΐ18 ςυ»ΐ8ΙΙΙ ΙΗ• 

Γ•ρ8 6η(8Γ6 Γ6Γ6ΐ>8ΐαΓ• Η«6 ϋΐβ 62ρΙΐ8 808 ςη8«ΐ8ΐη 
<ΐ6Υο(ίοη6 61 οοη86€πιΐίοη6 ίη β6ηΐί8 Ιΐϋαε ι1υ€68 
κΓβΐ'ΐ. Τγ6$ 6Γ£;ο ίη($6ηΐί8 πιοΐίδ Γ8ΐ)η68Γ! ιηβΠβοε 
]ιιΜ, ΐαιίάβηιςυ^ ΓθΙ)υ8ΐί88ίπιί8 νιΗβ ΐτΆάι. ΟυΒάαηι 

ν6Γ0 006118 1ΐΟΓ8 νίΓΟβ ίΙΙθ8 8(1 6810 8ΐ8ΐυ8ΐη ρΐ'Ορβ 

86 8ΐ8ηΐ€9 Βΐ^Ηεοβιιυβ 8(1 ΙοΙιιιη βυΜίιηϋβ Ιβηβηίοβ, 
€ΐιηι ίρεβ ιη8η(1αν6ηΐ, ευιηπιε \\ ΰβρΗε ΓβηΓ6 ρπΒ- 
6ΐρΙΐ, ιιηο(ΐυ6 τείυΐ ί6ΐα 86 6θη8ΐυ 68 6Ζ86(η(ΐ6Γ6. 
ΙΙβ6Γ«8ΐιΐ8 ν6Γΐ)ί8 ΤΙιβ(φ1ιΠυ8, είιηοίηαο ειιιροΓβ 
8ΐνΜΐη8, ι^η 6Χ86<τοΊ ]υΙ>βΙ. Υβηίυηΐ 1ΐ8ςιΐ6 ίηΐβιη- 
ρβ8ΐ8 ]8«ι η06ΐ6 υΙιΙ ςιιΐ(ΐ8ηι 15β ηα8!ΐ608 Γ6Γ6η• 
Μ : 10801168 νοΓΟ Ιεΐΰ! )ΐ8ΐ>1ΐυ εβεβ 066υ1ΐ8ΐ)8ΐ• ηβ 

60|ρ)086βΤ6ΐΐΙΤ. ΤυΠ) ΗΙΟ ΐη8{ί60 63Πΐΐίη6 Γ6€ίΚ8ΐΟ, «αρι^σαν 'κ^^φω ^ των νυχτών οΐ μΐΐν άνδρες τάς Β εβΐ(|α6 ίοτίίίικίΐηο ςα98 ίη (1α6ϋ)υ8 6ΓαΙ ίο 8ΐ8ΐα8πι ογύρας κατέχοντες, ό 04 Ιωάννης διά λαΐχου ενδύμα- 
τος εαυτόν ^τεριχρύπτων, ώς άν μή χατάδηλος γέ« 
νιχται, χαθ* Ιαυτδν ό Ιωάννης τους ατοιχειωτιχους 
λόχους ύ«ειχών χα\ τ4)ν ένονααν τοΙς άρχομαι δύνα- 
μεν είς τδν ανδριάντα μεταγαγών, ή μάλλον τήν ο&• 
βαν «ρότερον Ιν ^ άνδριάντι χαταβαλών έχ τήςτών 
ατοιχε&ΐιΜάντων δονάμεως, παίειν Ιχαατον «ροβτάτ- 
ταε νεβη«χώς τε χαΙ ίαχυρώς. Κα\ οί μέν δύο Ιαχυ- 
ΙΜΤ^ταις χρηοάμενοι χαταφορο^ς τάς δύο τοϋ άν- 
β^ε^ντος χεφαλάς άπέχοψαν ' ό δ* Ιτερος μαλαχώτε- ιηηεΗιία, εοη ροιίιΐ8, ({ο» ίπ 8ΐ8ΐυ8 6χ 8υρ6ποη- 
1)08 (Ιφοιοηυηι 1ηνθ68(ίοηϋιυ8 1ι98γ6Κ>8( , άβίβοΐα 
(1β8ΐτυ6ΐ8(|υθ, νίπ» ουιηί 6οη&ΐυ εΐεΐυ» €8ρ1ΐ:ι Γβ- 
ητβ ίιηρ6Τ8(. Ηογοπι ΙϊίιιΙ τ8Π(1ί88ΗηΊ8 ίοΓώιιε (Ιαο 
βίλΐυβ 68ρίΐ8 <1β6σ886Γυη( : ιβπΐϋδ 8ϋ(ΐυ8ηΐο γθοιΙ$- 
81118 ίβτίοηε ηοηηίΚΙΙ ίΠ6 ςαίιΐβπι (ΙορΓοεβΙι,. ηοη 18• 

1060 6ΐί8Π1 ΙΟίηοΐ 8 60ΤρθΓ6 68ρυΙ »1>86ί«1ί(. Ηβίκΐ 
ί6Γβ 8ΐίΐ6Γ 6001 ^ΟίίΪΛ άύΟ)Χύ% 861001 65ΐ.0η8 ΟρΙηΐ 

ίηΐ6Γ 608 βΓ8νί 6θη6βη8ΐ1οη6, ΰΙΙΠΙ ί1ΐ8 Πι ΜΙοπι 

6ίν11β €¥8818861, (106001 0005 6( 8]|6Γ 8θϋ ΐ6Γΐίθ 68• ^ Ρ8Α1. 611, Ιί. 

•» χα\] μετά ? *• χελεύσαιεν Ρ. 
ΡΑΤΒΟί. ΓιΕ, 01Χ« ΥΑΠΙΛ ίΕΟΤΙΟΝΕδ. 171 ΤΗΕΟΡΗΑΝΒδ ΓΛΝΤΪΝϋΑΤυδ. ^Λ 

ρίΐίβ βΙβοίϊ^ΜΟΜ Οίΐαϋηΐ, οηο ύαηΐβχΛΐ βυρβΓ*ΐίΙβ• Α ρον «ο«ήσβς Φ πληγήν μιχρίίν μν χβ:έκΑΐν•ν. ού 
μ^λΙ ηοη ρίβηβ •»ηο. δκ ««ιιΐίδ ΓθΙ>ιιβ »η ιιϋιίΐϋΐβ {χήν κα\ δλην ταΟ σώματος άπέτεμεν τί^ν κεφαλήν. 
ΓϋίΙίΐοΐίβ, »α ϋΐΜ Γηΐ'δϋβ δβόβ» ΐαφί Γπβ» «« «12<*« Τούτοις ούν κα\ τά κατά τους •» ηγεμόνας έ^ηκο- 
Γθϋίΐ. αΌ ςϋίίΐβπι 4ί]α8αιθίϋ ^βιηηΊδ ρπΒ&ΐίβί*. λούθει. Έριδος γάρ τινβς κρ*ται3ς έΐ5ει«ςε<ιού«τ)ς 

αΟτοίς καΐ έμφυλίοι* μάχης, ύτΛ τον έν6ς ρΐ δυο των ηγεμόνων πίπτουσι κατ* τήν κεφαλών έκτομίιν, τιώ 
τρίτου ρόνου διασωθέντος μίν, ούχ ύγιώς δί• Οδτω; ε{ς τ6 μηδ^ν εΤναι τ6 Ι6ν•ς χωρήσαν «ρ6ς τ* οικεία 
αύθις μετά φυγής άφώρμα κα\ συμφοράς. Άλλα τά μΙν της γοητε{ας οΟτως. 

8. Ηϋίο ροιτο ρΓ3β8ΐίβί»ΙθΓί ίΓΛίβτ €2Γΐι•Ιίδ βΓ»1• η'. Τψ δέ γόητι τβύτφάδελφ6ς ήν σαρκικές, βνομα 
ΑΓ8ΛΪ)βΓϋδ ηοιηίηο, ραίποϋ ΙιοηΟΓβιη α ΤΙιοορΙιίΙο Άρσαβή ρ, τήντύχην πατρίκιος παρά Θεοφίλου τιμή- ΰθη86ο<ι(υ8. Ηυίε δυϋυιΐι&ηυιη βιλ Ευχίηί 8ίηί8ΐΓ9ΐια 
.»η»νί^αΐί ραη«Βΐ, 8<Ι βαιΐ€ΐί Ρ1ιο€Φ ηιοηΜίοήυπι, 
«(1ίβ€ϋ8 ΐ)ΐ&&ίηιί8 Αο 8ρ1οη(ϋ<Ιί8• ροηίάΙ»ιΐ8, ϋαΐηβί• 
Μ ρτβΒίθτβλ ΰΊ84€Γηί8 ίηβίΓαοίοιιι Γυϋ. ΙΙΙίο ^τ^ϊ^^ο 
(οΐίΐιιηι (1ίν«Γ8ΑΓί ραΐΓΐ&ΓοΙιαιη δυΙ>(βΓΓ»η6ΐιιη <|υο(Ι- 
(ΐ8ΐη ιΙααιίοίΓιαιη, ΤΓορΙιοηίϊΐιο Ι»υ<1 ^1>Μηιί1β, €θΐι θε(ς• Τούτιρ γουν προάστιιον κατά τδ εύώνυμον μέ• 
ρος του έκπλεομένου Ευξείνου έν τή μον{ τοΟ Άγ{ου 
ΦωκΑ προβήν, οίκοδομάς μεγίστας Ιχον κα\ πολυμε- 
λείς στοάς τε κα\ βαλανεΤον κα\ πρδς τούτοις δεξα- 
μενάς. ΈκεΤσε δή ό πατριάρχης συχνάς ποιών κατ* 
αγωγάςλέγεταίτι ύπόγειον κατασκευάσαι ενδιαίτημα 8(ΓΗχί886 ί€ΓΐιιιΙ• 157 *« «!"* ροδίίοβ ΐπ ρτοιιιρίυ Β τών Τροφωνίου παρόμοιον, θπισθενδέ της άνοιγομέ- 

νης θύρας κατά τδ πρόχιιρον πυλίδα είναί τίνα διά 
βαθμίδων ούκ ολίγων έκεΐσε δή τους θέλοντας παρα- 
πέμπουσαν. 'ΕκεΓνο γουν αύτοΰ πονηρίν έργαβτή- 
ριον• Έκεϊσε δή τούτφ τινές νυν μέν Ιταμιεύοντε 
θαλαμηπολούμεναι, μονάζουσαί τε κα\ άλλως τδ κάλ 
λος γυναίκες μή διαφθείρουσαι, αΓς αυνεφθείρετο • 
νυν δέ μαντεΐαι δι' ήπατοσκοπίας [Ρ. 98] κα\ λεχα- 
νομαντείας κα\ γοητείας κα\ νεκυομαντείας ένηργοδν- 
το, ταύται; προσχρωμένου κοινωνοΓς τε κα\ ροηθοΤς. 
"Οθεν πολλάκις καί τίνα προλέγειν τούτφ συνέ^ινε 
τ^ί τών δαιμόνων συνεργεία αληθή , ο6 τφ βεοφίλφ 
μόνφ, άλλα καΐέτέροις τοΙς τούτου δμόφροσιν. 'Αλλά 
τοΰτο μέν τούτου τδ μιαρδν ενδιαίτημα όψέ ποτεπρδς ίοι-βδ 6ΓΑηΐ• ιηυΙΙίβ ΐιιϋβ |;Γα(ΙίΙ)ΐΐ8 ίηίΓΟίηΗίβηίβε 
βί>5 <|ΐιί ίοΐυδ ρυηβίΓΑΓβ νβΐίβηΐ. Ηφο ίι^ςυβ ί11ία8 
ιΐ6ί»η(1& οίΒοίη». Ιΐϋο ιηο4ο »<! οιιΙιίουΙΊ Ιΐι&1αηιί<]ΐΐ6 
.ι)6ϋα»8 ϋοιη 8α£Γ9β νίΓ|$ίαβ8 ΐυιιι αΐί» ίηβίβηί ίοηιια 
αιυΙί6Γ68 οοΐιάβΐΜίηΐιΐΓ, (ΐυίϋαδοοιη ιηβΓβίτίΰίο ηΐυ 
ίοειΙαΓΟίικ* ; ηοάο ]6αηοΓβιη ίη8ρ6€ΐίοη€8 βχςυβ 
ρβίνι άίνίηαΐίοΒβΒ αο ρΓΧ8(ί|[ί9β Αΐίαι ιηοΠίιΟΓηηΜίυο 

βνθΰ&ΐίβη68, Ιΐί^ ίΠί 80ΰίλΙ)υ8 »€ &(1]ΐΙ10Γί1)α8, 6Χ6Γ- 

£6ΐ>2ηΐΐλΓ• 11ίη€4|ΐιβ ικίβο ηοιι γαγο ηοη βοΐιιιη ΤΙιβο- 
ρΐιιΐο 86ά α ΛΐίΪΛ 6]υ84ΐ6ηι δβηίβηΐίββ' Αίςυβ Ιι»Γ€£ί8 
1ιοηιϊηίΙ>ιΐ8 νβΓλ ςυ»(ΐΑΒΐ <ΐ9Βαιοηυηι ορβ ρΓ»<1ί€6ΐ>Αΐ• 
ΙΙοε ΰΐιίηινβτο ίιηρυηιηι 6]υ8 (ΙοπιίΰίΙίαιπ• Αΐίηυβηιΐο 
Ιλίκίβηι 2 ίΓ&ΐΓθ Βαδϋίυ ΐυη ΑοουϋίΐοΓί νβη(1ίΐιιηι« ϊη 8Α€Γϋω ΙΓ&η8ίΗ πιοηλ8(Απηιη. Νβ(|ϋ« ΚΙ ιηοϋο, Βασίλειον τδν τηνικαΟτα παρακοιμιομενον άπεμπο- 8€(] 61 (\ιι» αά ιϋηηι αΐΐίη6ΐ)αηΙ ΓβΙίςυιι : β&ιιείίςιιβ 
ΐρ&βηί πιαΠ^Γΐδ Ρΐιοο» « ίυηϋΑΠίβιιΙίβ υΓβααια πιο• 
ηΑ8ΐ€Γίυπι 681. 

9. €«ΐ6Γυιη Ηΐβ βίυβςιιβ οηιηίβ 80(1α1ίΐΑ8» υΐί <ϋ• 
€ΐυιη 68ΐ, ίη εηπι ηιο(1υπι ε6883Γβ ]ιΐ88ί &ε ιίεροδΐϋ» 
ΙΐΑίιά »ίΙ)ΐ ςυίθΐβ ϋΆπβίκοικίΑπι νίίβηι ριιΙ^νβΓυηΙ, 
νϋΓυιΐ) 8ΐ(11ιυο ςυί()ρίΑΠΐ αιΙνβΓδαδ 680γα8 ίπίΑ^ΐηεδ 
ιηοΙ'αί 8αηΐ. 5&ο£Γ(1οϋο ίι&ςυβ ηιοΐιιε, ευπι ίη ηιο• 
ηλδίβτίο ςυο<ΐ2ΐη βχβυΐ νβΓεβΓοίυΓ ρίείλςυβ ίπιο{θ 
φίχάζίύ Ιϋ Ιβείο νβΐυΐ ίηίβηΐίδ ΐηουη οουΐίδοβεβνί• 
<ΐ6Γ6ΐαΓ, ηοη ίβΓβηδ ΊΙΙβ ίηια{ίηίβ βίε ά& αΙΙο ^υαεί ίη« 
Ιυ6ηϋ8α8ρ6€ΐυω, ρβΓ υηυηι β ίαωαϋβίοΐϋ €αηι]υ])βΙ 
βίςυβ 6]υ8 θ€υ1θ8είΤθ(1ί» υηυηι 1ιθ€ Λάάοα^^ ηοη ρο88θ ληθέν παρά του αδελφού εΙς Ιερδν μετηνέχθη φρον 
τιστήριον, ούκ έκεΐνο μόνον, άλλα κα\ τά λοιπά, κα- 
θώς αύτψ διαφέροντα ήν • κα\ έκ βάθρων ή του άγίο» 
μεγαλομάρτυρος άνιδρύθη μονή. 

θ'. Τότε δέ οίτος κα\ πΑσα ή αυτού, ώς εΡρητα!, 
συμμορία τ}| καθαιρέσει υποβληθέντες ούχ ήσυχη 
παραπέμπειν τ^ν εαυτών βίον Ιδοχίμαζον, άλλ' Ιτι 
κα\ κατά τών αγίων είχόνων ένεανιεύοντο. Μετά 
γουν τήν καΟαίρεσιν ύπερορία; ίν τινι μον^ γεγονώς, 
εΙκόνος μιας κατά τδν δροφον Ιστορημένης χα\ άτε- 
νώς οίον άτενιζούσης αύτψ, μή φέρων οδτος δρ^ν 
τήν εκείνης πρδς αύτδν ΙπικατιοΟσαν θέαν, καθαιρεί- 
σθαι ταύτην διά τίνος οίχέτου προστάττει κα\ τους 
οφθαλμούς κατορύττεσθαι, τοΰτο μόνον Ιπιλέγων,ώς .Η6 ο]υ8 οίΒ^ΐΰπι ΓοΓίη^πκιυβ ίηΐυοπ. ΑυιΙίνίι Ιικο Ο ^γ Γοι/πγς οϋ δύναμαι μορψίχτ έτορψ^. 'Ηχουστο Αυ^υδία, 158 ^^ 4"^ νίΓυπ) (1εο6ΐ)2ΐΐ €;ΐ8ΐΙ(&(Ίοιιο, 
5€υΐΙε« ΐβυΓβίδςυο δυ1)]6θίΐ. 

10• Αι ηε δίε ςυ'κΐβπι ιιΐ ςυϊβίαδ 3£6Γ61 ίη αηί- 
οιυηι ίη(1υε€ΐ)3ΐ ; 8&ιιοΙυπΐ()υ6 ΜοΙΙιοϋίιιιη δίΓυείλ 
ίη ουπι 03ΐυιηηί& οίΓουπινβιιίΓβ Ι6ηΐ9ΐ)3ΐα. Ηχο 3ΐι• 
1€ΒΙ Ιη £0 6Γ21, οοπδΐυρΓ&δδο δ€ΐ1ίοεΐ ηιυΓκ>Γβη) υηίεί 
Οΐϋ ηΐΑίΓοαι, ίιί Οδΐ, ΜβίΓορΙιαηίδ, 6]υ8 νίιΐι^ΐίεοι ςαί 
ΙλαΐΜΐ ηυΐΐο ροβΐ δπι^Γηβηδίδ ορΐδοορυδ Γυίΐ. Η^ιιο 
αυή ηιυΙίΑ τί εοηάυοοηίοδ, αΠβςυβ ρυΐΐίοίΐί, ιηο(Ιο 
οοΓυαι ίηυ(11 ΑοςυΙβδεβΓΟί, βοΐ'ίΐοΓ αρυ(| Αυ|;υδΐ&πι 
ρ]υδςαβ ϋΐίί ρροευΓαΐΟΓΟδ 3€ευδαηΐ. Μοχ ίΐηιιυο 
ΙυηιΓκΙοΙοδυπι ΐΓβηβηάυπκιυο Ιτί1)υηα1 ροηίΐιΐΓ, βχ- γβΰν ταύτα τή δεσποίνΐ), κα\ τ^ προσηκσύσ|^ ^ μά- 
στιγι κα\ παιδεί^ διά σκυτάλης καθυποβέβλητο. 

ι'. Άλν ούδ* ούτως ήν αγαπητών αύτψ της ησυχίας 
έρ^ν, μώμον δέ τίνα κα\ ώς έπειρωντο τψ Ιν άγίοις 
Μεθοδίω ηροσάπτειν, χα\ μώμον εΙς γυναικδς φθο- 
ράν παϊδα κεκτημένης μονογενή (Μητροφάνης οδτος 
ην,, δ μεν ού πολύ της Σμύρνης καθηγησάμενο;), ήν 
κα\ χρυσίων ικανών έξωνησάμενοι κα\ &μα κα#νπο• 
σχόμενοι εΐ μόνον τούτοις συμφήσειεν, πολλά κβτ- 
ελέγοντο πρδ; τήν δέσποιναν κα\ τους έπιτρβπιύοντας 
τού παιδδς αυτής. Βήμα γοϋν ευθέως κα\ κριτήριον 
φρίκης γέμον έκ πολιτικών ανδρών συγκροτούμε%Όν ΥΑΚυ: υζΟΓΓΙΟΝΕδ. -•* τους οι». Ρ. 173 1ΙΒ. IV. ' ΜΙΟΗΑΒΙ. ΤΗΕΟΡΗΙΙΙ ΡΙΙΙϋβ. 174 

χάί έχχλησιαβτιχών, Ού των ιύφεβών τις Απην» ού Α ςιΐ6 υίΓοςυβ οηΙίιΐΦ, ϋίνίΙΙ βοΙΠοβΙ ΑΜίΌςοβ, {υ(1ί* τών &β«βών, ο6 των μονήρη βίον έπειλημμένων, ούχ 
Αλλος τις των άχούξΐν ή λαλβίν δυναμένων - τοι>ς μίν 
γ4ρ ή κρ^ τ6 ξένον της λοιδορίβις χατηψιωντοις οΓον 
ένηγνν αΙδως, τοι>ς δ' ή του χροτ&Ιν χα\ χα(ρβιν ύΐ!* 
άχρασίας ηδονή. Ήγοντο γουν οΐ χατηγοροΟντες <1ς 
μέσον, χα\ των λεγομένων ή Ανθρωτϊος έλβγχος• Ό 
δέ &μα τΐ| παραστάσει της γυναιχ6ς, ουδέν ύποστεν• 
λάμενος ο6δαμω;« Όχως τε Μχεις, κνρία^ ταντην 
Ιιεηρώτα &1ς έπήχοον (χα\ γάρ ην αύτφ γνώριμος έχ 
«ολλοΟ δΓ αρετή ν), κ(ύ δχως ό Μτα κα\ ό δ^Ίτα^ 
«ιρ\ του ταύτης &νδρ6ς χα\ των προσηχόντων α^ 
τυ * ούτως τούτφ έπήνθει τ6 άιελαστον. 01 δέ μ&λλον 
Ιχβοήβαντες έγαυρίων ύφ* ήδονης, τά της χατηγο* 
ρίας Ιπαύξοντες χα\ σαφή τδν έλιγχον δόντες λοιπέν. οίυΐΒ Γο^ίΐϋΓ. Ν^πιο ηοη ρίοηιη, ηβιηο ηοη \η^ 
ρΊοπιπ) «(Ιβηΐ; ιηοηΜίιί οιηιιβ», ιβ <|ΐΗΜ|ΐΗβ )ι«- 
<ΙΊγ€ ροΐβΓΑΐ &οΐ Ιοςαί, ρπΜΐο βπιιιΐ. ΑΠοβ ρΓΟ 
οήιηιηίδ ηονϋϋΐβ ηοηΐο» ρικΙΟΓ αά^χβπκ, «Κο» 
ίιΐ8υΙΐαιι4ί βνρίιΐο, βΙ υΐ ρ^ΐυίβηιιι θϋΙβΰΐβΓβηΐντ. 
ΡΓοάιΐ€αηΐθΓ €Γ(ζθ αεουΜίοΓοβ Ιη πίθΗίίαηι, 61 ςϋ« 
ηαηι €ΓΑ| ρ6η€ΐθΓ«, βιοΙμτ ϋοηηι ηιΐιίαΓ. Ηβ- 
Ιΐιοάίυβ, βίηιοί βιίςιιβ ιηυΚβΓ ΜΐίιΚ ηίΗίΙ <|ΐιΜ(ΐιΐ3πι 
νβΓίΐυ» <ΐ6ΐιυβ βοΗία βυϋΐηΐιβη• οοαιίΐβΐβ βΐ 8>ΗιΙλ« 
Ιίοηβ οιιηεΐ» ΑΗϋίβιιΐίϋυβ 6Χ βλ ρβτοοηΐβΓΐ : Οχοιιμι 
ΐ€ ηοάο Ηαίίβ$^ άοηίηΛ Τ ιΐυιίαιη βηίπι τίπιιΐΐβ ηο- 
ικίηβ ΗΗ ηοΐιι βιιιΐ. Οηοηοηι ηιοάο Ηί€ αίην€ Ηί€ Τ 
ά^ πίΑπίο ϋβςυβ ησί υΙΙο βλπι πιοθο €0ηΐ!ηκ«1)9ΐιΙ• 
Τ»ηΐιΐ8 Ιη βο €ίΐιι<]•Γ 80 βΐιηρίίοίΐλβ βΑΙοπ•!)»!• Ό; δ* ο&εος μ^λις της χατηγορίας έπήσθετο, ζήλφ " Αάν^ΓδΜΉ ιιΐ8]θπ ΰΙλπιΟΓβ 8υ1)Ι•Ιο, λπ€ΐι ΙικΙβ βο- 9Ευρω8ε\ς,ώς&νμή δι* αύτου τά της ΈχκλησΙας χιν- 

(υνεύοι χα\ του Χρίστου, &λλον μέν εΤνακ '* χαιρ6ν 

αΐδους, Αλλον δέ υποστολής χαΐ σεμνότητος, μιχρ^ν 

έχτοΰ ΟρΑνου μετεωρίσας αύτ6ν χα\ πρ6ς εαυτόν τέν 

χόλικν συναγαγών [Ρ. 99] γυμνήν •■ έδείχνυεν τήν 

αΙδ^, τεθβυματουργημέ νην Ιχων χαι οΟ χατ* βνΟρωκον» 

χαΐ άμα διηγεΖτο τ^2ν θαυματουργίαν, ώς πρδ πολλον» 

»ατ^^ τήν πρεσβυτέραν *Ρώμην γενόμενος, σφριγών^ 

των Ιτι χ«\ εναχμαζόντων των παθών, Ιρως τις αύ• 

τ&ν έξέχαιεν βερμέτερον ή χαΐ χατ^^ πάθους όρμήν• 

ΈπεΙ γουν έχινδΰνευεν χα\ περιγενέσΟαι τούτου ού« 

Ι^ν οΓός τε,τΰν χορυφαΐόν Πέτρον τω χείρε πρ6ς τ^ν 

νρών Ιχπετάσα; έξελιπάρει τυχεϊν τίνος έπκχουρίας £ΐΐ8&ΐίοη6 βυρβΓίΜϊ {;•ΐΗϋο ^ββιΙβίΝΐηΙ, |9ΐΐΗ|σ6 ΦρβΠβ 

£ηΠΙ€ΙΙ 86 6νί€ΐυΓ08 ρυΐ3ΐ)8η(. Ι8 ρΟΓΓΟ, υΜ (ΙΙΠ- 

<ΐ6ΐη €&1υιηηΜΐιι 86η8ΐ85(6ΐ, ζβίο 8υοΜΐΐ8υ9, ηο 150 
<|υί(1 6]υ8 €3ΐΐ8Α Εβ€ΐ68ί(β Γ68 ΟΗήβΐΐφΐβ ΙιοηοΓ 
ΙαϋβΓβαΑΓβηίαΓ, ηβπιρβ ηοη ηβ8θΐ6η8 λ1ίυ<1 ρικίο- 
Π8, 8ΐίυ(1 8ΐι6ΐί€οη(1ί 8€ ^Γ8νίΐ8ΐί8 Ιβπιρυβ β88«, 
ριυΐυίαιη 86 2 ΙΙίΓοηο $υΜ|;6η8 8ίηαηΐ(|α6 λ(Ι 8β 
οο1ϋ||;6η8 νβΓβΐΗΐλ ηυϋλ 08Ι6ιμΙΗ ιμιγμιΗο 8Àë6Μ, 
1166 ςαβιΐια νίΓοπιιη 6886 ΒοΙβηΐ ; βίιηιιίςιιβ οι 8β 
Κ6β 1ΐ6ΐ>«6ΓίΙ ^^βίαιηςοβ ιιιίΓ86αΙυιιι βίΐ, Γβί6Γ6ΐ»<* 
Οοηι ηίσιΐηιιη ρΓίιΙβΑη ]&ιη μΙ 86ηΙθΓ6πι Κοπίλΐη ¥6* 

ΙΜ5664, 8ΐ1ΙΐΙ1€ι)α6ίη ίρ8θίβΓΓ6ΤβΑΐ6€ νί|;6Γ6Π(6Μ1Ι?8 

ΙίΙιίϋίιΐ68, τηα}οΓ6 ςυλίη ρτο >β*66ΐΜ8 Ιρβ• νΐ «ηιΟΓβ χα\ Αρωγής. Κα\ δή τψ χέηφ «νης ευχής όψέ πρ^ς ^ 6Χ8Γ8ί886• ΗΐΒ6 ίΐΜ|ν6 «ΗΟΐο ρβιίβυΐο, •6 6ηπι νΗη &?7ΐ^νχλιθ&1ς, φανήναί οΐ τ6ν Απύστολον εκείνου του 
|ι^ρους άτττόμενον χα\ τάς δρμάς σβεννύοντα τών 
«ΐΕαθών, τοϋτο μένον προσεπιλέγοντα τ6, ^ΑΛοΛέΛνσαΐ 
^ή τ^ς τώτ χαΘώτ έκικραι^είας^ ΜεθόδΛβ. Τούτοις 
ΑχεΖνος τδν μακράν έχεινον πέπειχε σύλλογον, αΙ• 
σχύντ[ς πλήσας τοίις τ!|ς έ^ηθείας εχθρούς. Ού μήν ό 
μάγιστρος Μανουήλ τούτοις ήξίου λύεσθαι τάς χατ- 
ι^γορίας, άΧΪΑ χα\ τ] γυναιχ\ ήπε/λει ή μήν Απαγα* 
γείν της ζωής, εΐ μή τήν ποίσαν διδάξη Αλήθειαν. 
Κα\ ή γ* ευθέως Ιχπυστον χα\ σαφή τήν πΑσαν δρα• 
ματουργ<αν ποιεί, τ<^9ου χαΥ τύσου λέγουΟα χρυσίου 
έξΐιΐνηθήναι, χαΐ Έτι Ιν τινέ μου ιών χι6ωτ(ων, ο&τως 
φς Η4θη, σεσημασμένον έστι χαν πεφύλαχτα• σφρΟί- 
γίδι αυτών. Λύθωρ^ν σ&ν άποστείλαντες έχεΜ τβ« Ιαηΐ8ΐη ΙίΙ>ίι1ίηί8 ηοη ροβιβΐ βνρβηΐΓβ , Ρβΐηιηι 
αρο8ΐο1θΓαηι ρΐΊηείρβη» βχρληβίβ ιϋ 6]ιΐ8 (βηιρίιιιιι 
ιη8ηίΙ>υ8 οχοηβββ υΐ 8ΐ> 60 ορ6πι ι1}ςη&ηι ιπιρβ- 
ΙΓ6Γ6Ι. 0αιη(|06 ΐΑηάοαι ρΓ6€8η<Ι*ι 1αΙ>οΓ6 ίβ88ΐ» Ιη 
8θπιηυιιι 8686 Γθ€ϋη8Κ86ΐ, τί8ΐιιη !η βοηιηΐβ βροβίο* 
Ιυηι, φΜ 6601 ι•η^η<1ο ρ&πβη 1Ι5ί(Ιίηί8 86η5οηι 
οιιιη6η 6Χ$Ιίη{^ιΐ6ΓβΙ ; 8ίηιηΙ(|η6 (ϋχί896 : ΜείΗοάΙ^ 
ΐα^εταΐΜΜ «8 Λ ΙίΙ>ίάϊηΗ9Λ ίΐβναηηίάφ αΰ άητύ Η. ΗΙ8 
ίΙΙβ βιΐβιη Ιβηΐο ίΙΗ 6οιΐτ6ηΐιιί Ιβοιΐ, 9Λ τβΗΐ9ΐ{8 Ιιο- 
8ΐβ8 ρυϋοΓβ ίηιρίβνιΐ. ^οΙβΙ)6ΐ Ι6πιβη η)6{ΐ8ΐ6Γ 
Μ;ΐηιΐ6ΐ Ιιί8 οΙ}]6€ΐ6 6Ηηιίη6 <ΙίΙ«ι• Ουιηίιηο ηιυΚβτί 
ιηίοίΐ6ΐ)6ΐϋΓ 86 ϋΐί γίιιιπι 8<ΐ6πιριυΓαηΐΓηΐ8ί τβ} 
οιηηβπι ν6Ηΐ6ΐ6ΐϋ <1ο66Γ6Ι. ΙΠλ ροητο ΚΜίηι βΐ»ι1πι 
ί8ΐΝΐΙ&οι βΙοςυίΐυΓ •<". ροΐλΐ» ίΑβίΐ, ΐ•ηΐο 86 ΓβιΙβιη- ώς Ιφησεν ή γυνή, είρον τ6 χρυσίον χατά τήν χιβω- Ρ ρίΜ» 6886, λοΗροηιΙβ »666ρ•8$6, μΙΙι«6ι|1Ι6 Ια ΑΓΟϋΙι, ν6ν χα\ ήγαγον, χα\ ο&τοι τ^ του πατριάρχου ουμ* 
^εαΟείφ* *^ παραχλήσει πρ6; τους χρατουντας ού 
«Μνών χα\ βασάνοιν, Δν ήσαν Αξιοι, Αλλά συγγνώμης 
ήξ^ιβντο, τούτο μόνον εΙς Ιχτισιν λαβόντες χα\ τιμω- 
ρίαν τ6 Ανά πΑν Ιτος έν τ{ τής ορθοδοξίας πανηγύρε* 
μα*Α λαμπΑδων Από τού έν Βλαχέρνακ σεβασμίου 
«ηιβοΟ τής θεομήτορος πρ^ τ^ θείον χα\ πχριώνυμον 
ττ>ς ΖοφΙας Αφ«χνε2σθα& νεών χα\ τ6 οίχείον ένηχβΐ• 
οΟα« αύτοίς ώσ\ν ΑνΑθεμα διΑ τήν πρ6ς τΑς θείας 
ΛΦη/ς Απέχθειαν * [Ρ• 100] \ χα\ τηρούμ^νον έφΑνη 
ΑηΙ ΐ8θλΙι χαΐ τής αυτών μέχρις έταμιεύθη ζοΐής. ΚαΙ 
ή μίν έφ^ {χαν^ αύξϋθείσα τοιαύτη αΤρεσις τοιούτον 

ΥΑΒΙΕ ίΕΟΤΙΟΝΕβ. 
**εΤναι] εΙδώς βίναι €οηιΙ)6Γ. *' γυμνών Γ• υΐί 8666ρ6ηΐ, «Ί(ρΐΑΐϋπι 8υΙ)<|υβ ίΐΐοηιπι 8)^ΙΙο 
ϋαιηΙ 86 Ιΐ6ΐ)6Γ6• €οηΓ68ΐΙηι «τ[{0 οιιη η)ί8{886ηΐ, 
ιηα1ί6η8 ίΠι ίηίΐίοαϋοηβ Ιηναηΐυηι ίη •γ6Α 160 

ΙΟηΐηΐ >€ >Ιΐ8ΐΐΙΐη 681. Α60118610Γ68, Πΐΐ8«ίΓ8ηΐ6 ρι- 
ΙΓ1ΑΓ6Ν6 86Γίθςυ6 Γ6Γυηΐ (ΙΟίηίηΟΟ 6Χ0Γ•ηΐ6, ΒΟΑ 

ςοΑπιιη τβί 6Τ8ηΐ ροη88 (Ι6<ΐ6ηιη1 }«8Ι««|0* ι>^^'^* 
ηί8 8ηρρΓΐ6ΐ8 ι«ΐ6Γ0ηΐ, 86(1 τβηίαπι 6θη866θΐΙ 8ηηΐ, 
68 <)νηυιχλΐ ίηιΙίοΐΑ πηΐΐι, υΐ ιιαοΐαηΑί8 βοΙαοΐΑί 
Τ68ΐίΐυΐ8πιηι Ιπίλ^ηοη ιϋ6 (δρΟοθοξΙας Γ68ΐιιια ιτο• 
€601) ρη8ΐιΐ€6Αϋ1ια8 ίηοίΐΗΐ• • νβΐΜΤΑΐΐΙΗ ΟβΙ 069)• 
ΐπη8 1Ν66ΐΐ6ηΐ6ηιιο »Ι6 •Α ΑΙ)τΙηοιη €6ΜμτΗ«- 
πηιιηΐ|ΐΐ6 β»ρ{6ΑΐΙΐ8 ΐ6ΒΐρΙαη τβηΐΓβηΐ, <Κ6ΐβοι<|Α% 175 ΤΗΙΟΡΗΑΝΙδ ΟΟΝΤΙΝϋΑΤϋδ. 17« 

ία ΜΙ ΐΜΐΙΐΦΐηΑ οΐ) «οηιπι Ιη ιμγα• ΙιΠΑ^ίηββ Α ^ <^)(Κ )<α^ '^ πέρας Ιχ τοΰ βεου - άνέλαμψαν δ& λΙ 
^ίΜν» 9»\% \ψέ^ 2ιιγΗ»ιι8 9υ<1ίτ6ηΐ. Ουο(1 Ιη ηιβίΐοβ Μβκ των Αγίων είχ^/ων αορφα\, ού 0ιΐχώ; ήμίνλα- 
&ιιιιθ&#θΓ?ιΙΙΐιη €$Ι, Μ (ΐυθ•(1 ΗΚ νΐΐ» $ιιρθΓ9ΐ(ΐ68Γ τριυ^μβναί τβ κλ\ τυπονμεναι» σχβτιχώς δέ χαΐ σ•- 
ίΐΜπιιιΙ. Α£ φίΜίοη «αηΐίβ «««Ι^ οοιηροηιΐϋ» β]ιΐ8- €α9μ(ως τήν δΓ «ύτών πρ6ς τ^Ε πρωτότυπα ήμ?ν τι- 
ΐΜίΗΟ^Ιΐ Ιι«τβ8» Ιβίβοϋ <|ΐΐ0ςιιβ Οβί ηοΐβ Οη€ΐη »β* μήν κως βιβπορθμεύουσακ. 
€«^ ρΓί8ΐίηΐΗ|ΐΐ6 βρ1βη(ΙθΓ& άίήη9ί βκοΓληιιΐι Ιιη8(ζ1ηβαι 6βΙ]|;ί69 Γοηηχςυβ βϋαΙδβΓυηΙ , ςοΑ» ηοη 
«ϋνίιιΐ9ίρ»ί& ΙΐΜΐ•ήΙ>ιΐ8€θΙαιηΗ• 9ΰ νβΐικ άβο^ ρΊη^αιιια», •β4 ςυιΚιηβ Γ6ΐ»ΐί?6 οβηοπυβ τβηβηΐίοηί• 
€ηΙΐυ ^ «ΐΦοιρΙλΗλ ϊρΜίςηβ ρτ)η€ΐρ€8 ΓοηηΜ Ιιοιιογ6βι Ιτ8η8πιίΐΐ9ΐηυ9• 

41. Ρ«<1ιιιη Ιιιιηο (1Ι«ιη βαηι Τίιοο(1θΓ9ΐ ||»αΜ μ'. Ταύτην άγουσα τήν έορτήν ή Θεοδώρα βι' ήδο* 

€Αΐ€ΐΜΐΐΓθΙ, €θΙ1β€ΐυαι οηηβιη βθ€ΐ68ί8β ΰΟδίυιη \βι νης εΐβτίαποτΐ Ιν ταυτω τ6τής έχχλησίας πλήρωμα ϋ§Γΐ«ηί ΐΓί^ϋηίο, <|υθ(1 ίη ρ»ΐΜίβ 6&1, βριιΐίδ ςυαίι^ 
(ΙΐΜ|ΐιβ Γ6θτ«»1)βΐ. Ηαβ ηβιηρο «ϋββ, υΙ ίη βιιρβΗο- 
ι41»ΐΜ ζ ηΜ% ιϋοΐιιΐϋ €βΐ, ΤΙιβορΙιίΙι^ ίη βϋ&ηιη ι«Ιν χατ& τα έν τοΙς Καριανοΰ άνάχτορχ, & , ώς (Γ- 
ρητακ πρβτερον ήμ?ν, των Ιιυτου (νβχεν Ουγατέρώ^ι 
6 Θεόφιλος Ινεδεέματο. Ούχ ήν γοΟν δστις ού παρήν έχεΤ των Ιερέων χαι ύμολογητών• Τούτοις Ιναρί- 
οοηίβΜΟηΐιη : ίοΐβτ ίΙΙοβ 8(Ι€ΓΑιιΙ Τ1ιβορ1ι&ρ«8 διηγΓ• ^ 0μιοι Θεοφάνης τε ό τη; Σμύρνης χα\ ό αύτου θε^ω- 
ιιβη&ί8 βρίβοορυβ ^^^ιιβ ΓητΙβΓ Ίή^οάοτίίΛ. ΥβΓ• ρο; αδελφός. Ός «(τν %ά της ευωχίας %^ία 84 βιΐ64η οοητίνΐο οοπι ]•πι ρΚβοβηΐΛ «ο 
1ΐ€ΐ1ιιι-ί9ΐ «ρροηβτβηΐυΓ, ίηίβηΐί^ ΟΓβΙίΓΟ ίη β08 •ου- 
1^ 161 ΐ6Κ6Β8ΐ|ΐΐ6 ίηδϋπρίαβ ϋΟΓυηι Γαοίββ, αΐΐοβ 
»ηίοιο ((6ΐυί(ιΐ8 Αυ^υβίβι Ιιαίιβΐ)»!. ί>€(1 ^ι ίίΐοβ» 
ηΐ ρλτ 681, οοηΐΙ^Ίΐ οοηίοβ «(ΙγβηβΓβ βίοςαβ ία 
ίρβο&' ίηΐ«»Ιθ8 Αιι§α8ΐ96 οοαίοβ οΙ)8€ΓνβΐΓ6. ΟαβΡΓθ- 
Ιιαηΐ •τ|{•, ςαίιΙ €9ΐιΐ8» 6$»6Ι οητ Μ ΑΗ(ρΐ8ΐ& ίή- 
ΙβΒΐθ8«ονΙοι ίρ•ί8θ^ν«τΐ6Τβΐ• Αϋ <|ΐιθ8 ΗΙ» ηίηΐΓΐ 
8β ΙΙΙ•Γΐιοι ρΜί•ιιΙί«οι» φιθ(1 8ίο τυ1ΐΗ8 Ιίΐι^τίβ ίη8« 
«ιΐρΐι •ιιβΙίηΐΗ&Μηΐ> ίΜ•«8<|θβ ΙηαΐΜΐίΐιΙοαι & ηηο 
€|«8αι•ιΙί ραιίΜΐια 8ΐΜΐοΙίΐ86αΐ. Ταηβ 1ιβ«ΐυβ Τΐιβο- 
ρίι«ΐ«ί« ηυΐΐλ 4α«ΐιι• ι«νβηΝΐΐ•«, ηβο ςαοιΐ βΐηοΐβ 
Ρα^τιμβ €θαν«ηΐα$ ρΐΌαιί86τ&1 αηίαιο €•|;ίΐ3η8• 
ϋι^Μ Μ•Μ«ί^• 9€τίρΐΜΐΛ «β«8αη αά9ν$Ηΐη Ηπιοι ^ (^ον ηαί βασνΧΜΪ, Τοΰτφ κερΟΐυπος γενομένη, &λλά παρηχμασεν 
χα\ εις βρώσιν τά τραγή ματα μετά των πλαχούντων 
παρέχειντο» συνεχώς άτενιζούσης της βασιλίδας χα\ 
τά εν τφ μετώπφ γράμματα των Πατέρων χαθορώ- 
σης χα\ στεναζούσης συνέβη πως τούτους ώ; έζ 
ομολόγου άντοφθαλμήσαι χα\ ταύτην ένιδΐΐ^ άτενι- 
ζούσης αύτοΙ^ς Φησάντων γουν, ώ; Τ(ς άρα, δέσποινα, 
ή αΙτία τΙ^ς προς ημάς σου οράσεως άτενοΟς ; τ^,ν 
Ι» των γραμμάτων έφη θαυμάζειν χαρτερίαν 6μων 
χα\τ)|ν τοΟ ταύτα δράσαντος άπήνειαν ε(ς Ομάς. Κα\ 
6 μαχαρίτης Θεοφάνης μηδέν εύλαβηΙΗτίς τε χα\ των 
«ροησφαλισμένων διανοηθείς/ Γ«^ρ ΐοι^η^ο, Ιφησε, 
^4{^ γραφείς ^ μάΛα τρατ&ς έτ τφ τον θνον άδε»^ 
ηάστψ δίχασττιρίφ δωδιχάσομαι ξήητ τφ άτδρΐ ΙΙΜΙΜ Μ ίηι^ΜταΐΜΠ8Μ άα»ΤΦ αάηΜάηηί^ ΟφΘίηΰθττνρ- 
ΐ0βΗάί€4^ άί$€€μαώΐηίΜΛ. Οι^τί ββΓπιο Αυ^ηβίαιη 
(ΐΑΐΐ0Γ«&ίΓ4$ΰίΐ• ββ'υβαιιαβ ία 1»€τχιηΑ8 : Ηαα^, ίηςυίΐ, 
νιείΓα ρΓΟΜΜείο α€ $€ΗρίΛ ύοιιΐίο «βί, ηαϋΛ ηοη 80- 
/«ηι ΛΜ ίξ9α$Μ99 νβΤΗΐΝ «ΙΜΝΙ ίη]η$νο€αψ€ νηΙίήΤ 
Νοη ίΐα, ^1, ηοη ίΐ•» Μΐΐ|;6η8 βΙ^ΐΙηι ρ«λτί»«€ΐΐ8 «ο 
Γ6ϋ<|υυ$ 8λ06Γ<1ο(υοι ϋβΜοι : ΡτοΜί$Μα^ ίηφΜΐιηΐ, 
ΓοΙα ιιιαιι«ιιΐ» ερηίο ά•ηι«• νίτοηιιιι €οι•ΐ«Ηρΐ«. 8ί€ 

Ιμι^ ΐτααιιηΊλϋΐΜ €$1. 

42^ $64 04 «ΙΊα ςΜίΙαβι ΪΜηύΜ (βίο <Κ€ΐ» Μί- 
€ΐιιη) φΓία» υηα €υηι «αο μι€Ιοτ6 Ζβϋ όίοΐο, ςιιί α 
8α€Τ•ιί8 «Γΐ4 ΙΐΜ^αο ρ«Ιί8&ί0ΐΐΗα 4ί|αίΐ•ΐ« ίαΙ^βΙ^ 
ειίτΑΐαβί «4 «Μΐίοι^ιη ί^ηβαπι 4Γ«Ιιΐ€ΐα, ίη ίπιρβτα• 
ΐοτί» ϋφίβοιαΐ ροοιρα, ϋΐέιιβ Μ€ΐαΐΜτί1)ΐΐ8 80ΐα μήν χα\ σύνδαχρυς, ΚίΛ ταντα, Ιφησεν ή βασίλεια, 
ή ύΛόσχεσις παΐαΐδι* έγγράφωτ όμοΛογΙαι ύμώτ, 
Λς μΐι μόνοτ συρίΒχωρηκέτσι, άΧΙά χαΐ χρδς 
άγ^τας ίτάγείτ χαΐ κοΛεΐτ; Μ, φησίν 6 πατριάρ- 
χης, αύθωρ^ ανανάς χα\ ο( λοιποί των (ερέων, βα- 
σίΧβια^ Οϋ • άΛΧ ίξΒΐ ββΰαίως τά ημέτερα, της 
όΛιγωρίοζ τνύτωτ Λογιζομίτης οί^δέτ. Ούτω μέν 
οί^ν Ισιγάσθη τ«υ«α, χαΐ τά της Έκχλησ!ας ΙΟη •* 
ακύμαντοι 

%ρ. Κλ\ Ιτέρα Μ τις αίρεσις ο&τω των ΖηλΙχων 
λιγομάνη αναφανεί•», βί»ν τφ Ιαντης Αρχηγφ *ηλι 
δνομαζομένφ, φέροντι δΐ τήν των άβηχρήτωνέν πρώ- 
τοις τ«μήν, λθερακεύθη τε χα\ «ρ^ Οεοσέβειαν μετ• 
Βηνέχθη Ινπρο^ βασιλιχ)!, της του μύρον μόνου βϋαηϋ ιιιΐ€ΐίοηβ βαηι ηονί$ 1β2 ^^ϊ* 1«ηί€ίβ(έμ• 
φώτια τοο^ηΐ) Γ€ΰ6ρΐί8, Μςοβ €«η(ΙοΗ8 αιηίεΐυ μ 
ΐιοαφα οοα$υηΜΚΐ9|4ίοιΐΜα «ϋ«ρ4ίβ• 

ί^. ί^ΐβΓΗΐη Β»1((ΑΓίβΒ ρΓίηοορ8, Βο%οτη ηοηιίηβ, 
αμιΐίΐο ί)8Πλ>ΐΜαιι τμπιοι ροΐίή, Γ«τθ€ίιΐ8 ίριβ «^β^^^. 
Μί8β» ίΐιι)^ ^^ Τ1ι«•4οηηι ηΐΜϋίΙβ, ■ιίιιΐιΐει? ταρίο 
ίθ84«^ ΜΑν«Μ«ΐ8 6•ηι 86οορΐ88€(1υ6ΐυΓυηι. Αι ί11λ> 
ηίΐιίΐ ΐ|ΜΐΙί4ΐ»>ο αιι4α•ιι ^ύ$ τίπΐβ ία ιαΐιαΒαι ίη• 
άη^η$^ ϋ« ΓθονίΐΙίανΙΙ, Με ψβοφ^ε «Μ/εεΙο• αέοετ-' 
εα» .|# ^εηΛε$ <εορΜ8 ε^ηαηίειη, ηε€ Μβ. %ι^Iύή» 
ρ•ί%ΐΜΤ9^ Φίβάε^ 8ί9ί αα/βιμ ιααιιΐΝβ ^^ηί^(|ε^^^ ίρεε- 
ψαε 014 ύεεη»^ «κ ^ίΛεφ^ε ίρ$Β εαρβιοΜη}, ρεηεε 

VΑI4I^£ ΙΕΟΤΙΟΝΕβ. 

** 2θη] ΙσώθηΙ •■ έλπ((ομ$ν χυριευσαι Ρ. μετάχαιν^ν Ι;μφωτ(ων [Ρ. 1^1] τε οα\ ΙαΟημάτων 
χαταξιω0έντ««ν χρίσεως τΑν άνηΐ€οι«»μένων αυτής, 
χ«\ τελειωΟέντων λαμπρώς; 

ιγ*. "Ο γε μήν άρχων Βονλγ«ρ!«ς (Βώγωρις οβτος 
ή«) δρααύτερον 4ζεφέρετο γυναίχα τής βασιλείας 
χρατ^Ιν διαχηχοώς *δΟβν χ«( τινας αγγέλους άπέσταλ• 
χεν πρ^ «ΰτήν, τάς συν^χας λέγων χαταλύειν ιηΧ 
χατά τ^^ς των 'Ρωμαίων έ^στρατεύβιν γ?|ς. *Αλλ* 
αΟτή μηδίν Οήλο Ιννοοϋσα ή άνανλρ^ν, ΚϋΛ έμέ, α^τφ 
χατ»μήνυ8ν, ««τ^ Λύζ«} εύρήσβις ά^ηστρατεύον 
ξπηί. Καϊ ίΛχΙζω μέτ ηυρανσΛί ^ σευ • εΙΗ μ^ 
)ΐέτηηιι, «αΙ έητίηήσέίς με^ κβΐ σϋτω σσυ χερ%* 177 ίΙΒ. IV. - ΜΙ€ΗΑΚί Τ]Κ£0ΡΗ111 Ρΐίΐϋδ. 


γίψ, άΛΧ* ούΜ άνδρα ^ξείς Ϋ^ζττιΘέττα σοι. Διά 
«οΰτο μίν ουν χα\ έφ* ή(τυχ{ας Εμεινβν, μη^έν τολμή* 
σχς νΜνιβύβσθαι» χα\ τάς της Αγάπης αύθις Ανενέου 
σπονβάς. 

ι&. Κα\ 8ή ζήτησίν τίνα χα\ πολλ)}ν Ερκυναν περί τι- 
ι»ς μονάχου, οΟτω καλουμένου Θεο^ρου τοΟ έπίχλην 
ΚοοφαρΑ, ιΓτε ίχ τίνων ^νειρΑτων χα\ (ψεως/εΓχε 
&λ1ως πως, πρ^ πολλού αίχμαλωτκαθέντος ή Θεοδώρα 
πρλς τ&ν Αρχοντα Βουλγαρίας έπο(εκ»χα\ αύτδνί^ξίον 
6ιΑ γραμμάτων Ανερευνησαι χαΐ τιμής 5σης χα\ 
Ρούλοιτο Απολυτρώαασθαι τούτον αύτζ. Έξίου δέ 
χα\ οίτος, Αφορμήν &χ τούτου λαβών, περί οίχείας 
αύτοΰ «ρετβεύειν Αδελφής παρΑ των ^Ρωμαίων μέν 
αίχμαλωτιοθείαης ποτΐ, κατεχόμενης β& νυν Ιν τ{| Ηοη νι>, Λίά ιηιι/ίβΓ νιΧα €ΦΗ€β$Ηηί. ΙΙθ€ 
ρ6Γΐ6ΐτί(υ8 1)ΑΓΚ>«Γυ8 ςιϋθ46ΐιι ΜΙο ρτβΐυΓιΐ, ιιΗϋΙ 
Γ6Γα£ίυ8 ιηοΐίη Μΐ$ιιβ9 λνίοίΐΜΒ^ιιβ τυΓΜΜ ίακΙθη 
Γβηο^βνίΙ. 

14. ΙηΐβΓ Ιιχο Τ1ΐ6θ<1οτλ οηιαΙ <ϋ1ί|;6ηΐΐ3 ρβηινίτβη•• 
ϋυηι 8ΐαΐυίΐ βίο ηυη€υρ3ΐαπι ΤΙίθοάοΓυηι πΐΜΐλ^ 
ΰΐΐϋΐη οοκηοιηβοΐο 6υρΙΐ8Γλ»ι, (Ίνβ ςυίΐΜΐϋΙβοι ίη•* 
βοιηηϋΒ νί&οςυβ ηιοηίι», 8ίνβ αΙια Γβιΐ'κΗΐβ Μιιοϋ : 
18 ΥϋΓΟ (Ιία &ηΐ6 ϊηΐβΓ ΟΑρίΐνοβ ίιιβΓΜ «Μν^ΐΜ. 
Μϋΐίΐ 6Γ{0 λ^ ΒαΙ^ΑΓί» ρπηείρβιη, ά^ϋικιαβ ΙΙΐΙ•Γίβ 
τοι^ΐ ηί ΙιοσιΊηβιη 8€<]ιι1ο ρβΓ^αίΓΐ |υ1>6Αΐ» φ•• 
Ιί1)υβΓΊΐ ρΓ€ΐίο 6Χ ίρ80 Γ6(ϋιηβη(1ιιιη• ΙΙΙβ ▼ί^ίβιΐΐιι 

0€€&8ΐθη6ΙΏ Ο&εΙΙΜ ΙΙΐί88Ί« 1θβλ(ί8 &0Γ0Γ60Ι 0ά Μ 

Γβιηίΐΐι ρβιίί, ΒοΦληοΓυαι <}αοΐΜΐ2ΐιι βχΰυΓ&ίοΝίΐΝΜ του βααιλίως αΰλ5]. ΑΟτη 8)) οδν πρ^ς τ^ πίστιν χ»- ο^ρΐ&ιη, οΐ ηΐΜΒ ΙιΐΒϋ ιη 0υ1« δβΓνΜ'βίαΓ. Η«ο ίϋ^ λως μετενβχθεΤσα» χα\ γράμματα χατΑ τλν της 
αΙχμαλΗ9(ας χαιβευΟεΤαζ χαιρδν, χα\ Αλλως τήν των 
Χριατιανων τάξιν τε χαΐ περ\ τ^ βεΖον αΙδώ τε χα\ 
Μξαν, ως Ι971 **, Οαυμάζουσα διαφερ^ντως. έπε\ 
της Ιπανόδου τΐ^ς πρ^ς τ6ν Αδελφών τετΟχηχεν, οΟ 
διΑιπεν ^xθειΑζο•^σΑ τε χα\ παραχαλοΟαα χα\ σπέρ- 
ματα καταβάλλουσα της πίστεως πρ6ς αύτ^ν• Ό βλ 
(ήν γαρ παρΑ του είρημένου ΚουφχρΑ μιχρΑ τίνα 
πα:βευβε\ς χα\ των μυστηρίων κατηχηθεί;) τούτον 
μίν Αποστείλας τΙ]ν οίχείαν ΙλΑμβανε μισθδν Αβελ•^ 
φήν-πλίρρ Εμενεν βπερ ήν, Απισϊίφ χατισχημένος 
κα\ τί3ν αύτου θρησχείαν τιμών. ΆλλΑ τις πληγ^ 
«εριιε^σουσα θεήλατος (λιμός βΐ ξν, ο5τω μάλλον ςυβ 9ίά 0\ϊΓΪ&ύ Οϋβη ρτοΐΜ ΐΓληβΙαίο 3ηίηιο, ι1•Φαι- 
ςυβ Γιΐΐ6Γ»< ρβΓ 1^3 ^^ ϋβρίίνΗΑΐίβ αιοτβ^,οιηιι•»• 
ςυβ ΡΓΧ16Γ69Ι €ΙΐΓί8ΐί&ηοηιοι 0Γ(ΙίΒαη Ιη^ιιβ ΟβίΜΐ 
ΓβνβΓ^πϋαιιι 30 (16 ίΠο ορίιιίοοβιη» ΐΟΐ ρ3Γ 681, ρΙΐΗ 
τίπιυηι 3ϋη9ΊΓ3λΑ, ουαι 3^ ίΐ3ΐτ6ΐιι Γβν^Γη 6Μβΐ« 
ηυΐΐυπι υικ^αβοι Οηβι» ί3εΐ6ΐ>3( ρϋ«άΊ€3ΐΜΐ« ίΐϋ 
ϋ1ιη&Γΐ3η2β ίιι&ΐίΐιιΐίοηίβ 61 οΐιββοτβηάί βάβί^ιΐφ Μ 

ρΊ6ΐ3ΐί8 ίη 60 86101113 1361611(11• Ι1ΐ6 ]3ΙΒ ρ3Η€3 4|Μ8• 

(ΐ3ΐη 3ΐ> 60 ςυ6ΐη (Ιΐχίιηαβ 6υρΙΐ3Γ3 άΝΐΐ€6Γ3(, 
ρίίιηβΒςυο ίηλίΗυΐίοιιίβ ηιάίοΜοα 3ΐΜΐίοηΐ. Μΐη• 
ίΐ3ςυ• ηιοιΐ3€ΐιο 6οηιηια3ϋθΑί8 ]μγ6 βοι^τοη ««*> 

66ρίΐ. Μ3Ι18ί( 131060 1(1 ([ΙΙΟΐΙ 0Γ3Ι, ΙβΜοΙίΐΑλ• 
8€ΐΠθ6ΐ ΐ3ΐκ>Τ308 8ΙΜΒ%|ΙΙ6 3(1|ΐΟβ ««ΙΐΟΓ 3«ρβΤ8ΐΙ• των ιοαχυτέρων χα\ γαιωβεστέρων, ώς Ιοιχεν, μετά* Ο ΐίοη$8. β8Βΐ6Γαοι ρΐ3{3 «ΐυβ^ίαιη <Η?ΙιιΜΐ3 ΗΙβϋ, παιβευομένων κα\ τΑ Χ2χΑ μεταμανθανόντων) τί^ν 
αύτοο Ιπολιβρχει κα\ χατέτρυχεν γήν. Κα\ βς βε6ν 
ΙχεΤνον ^νΑγχαζεν ΙτηκσλεΤσθαι πρδς Αμυναν των 
δεινών, τδν ύπ6 του Θεοδώρου μίν πολλάκις καΐ της 
αύτου Αδελφής θαυμάζω μεν^ν τε και σεβ^μενον, ώς 
εΙχά;• Τυχόντες ουν της Απαλλαγής των δεινών, ούτω 
δή «ρ^ θεοσέβειαν μετατίθεται, χα\ της του λουτρού 
παλιγγενεσίας χ^ταξιοΰται, χα\ [Ρ. 102] Μιχαήλ 
κατονομάζεται κατΑ τ^ δνομα του βασιλέως, παρΑ 
του ι^ρδς ΙχεΤνον Αποσταλέντος Αρχιερέως Απδ της 
βασιλίδος των πβλεων. 

ιε'. Κα( τι δλ τοιούτον Ιπισυμβήναί φασιν, ώς 
Ιρωτβ δεινδν 'περί τήν κυνηγέ σίαν τ6ν Βώγωριν ί3ΐηί8 86ί1ί66ΐ (816 60101 ΟΟΟίρβΓΑίΙΜΙ• Οΐ ^11 ΚΑτ 
(ΙΙοΓίΟΓΟ ΙΟίΙοΙΟ 6Γ388ίθήςΐ10 Ιη|{6θίθ βΟΠΐ 36 16Τ• 

Γβηί, 6Γυ(Ιί30ΐαΓ ΟΜίΙιςοΦ (1οιΐΦ6β3οΐ«ΐΓ) ΙΙΙΙα• 1η- 

Γβ8ΐ3η8 Γ6|{ί00601 «Ι1Τ6(||1β 3αΐί§β0•, 1)600), ύφ» 
8Φρίυ$ » υΐ Ρ3Γ 681 , Τ|ΐ6α(Ιθηΐ9 80Γ0ΙΗ|ΙΙ3 ]3ΙΙ<16• 
ρΓ086€υΐί 688601 30 €θ|υ8 6^3οι οοΐιοκδ, ΟΙλΙΟΠΝη 
(1ορυΐ5θΓ6θΐ ίηνθ63Γ6 60|μΐ. Οϋο 3 013118 1ίΙ)6ηοΐ• 
Βθ||;οπ8 νβΓ3ηι 3αιρΐ6€ΐίΐυΓ Α«ΐ6ηι, 30 ΐ3ν30ΓαΒΐ 

Γ6|;6η6Γ3ΐίθθί8 3ΐ) 6ρί86θρθ ςκί 3ΐ> 0?1ΐβ Γ6§ί3 0118- 
808 ίθ6Γ3ΐ 00Ο86601Ο8 » 6Χ ίπΐρ6Τ3ΐνΓί8 1100110• 
Μί6ΐΐ3€ΐ 8ρρ6ΐΐ3ΐυΓ• 

15. §6(1 6( 3ΐί(10Κΐ 6]υ801θάί 36€ί(1ί»8β Ιΐ1««1« 

Ν6αιρ6 €001 Βο(|;οΓί8 ριίηοορβ νέΐΜΐΐκ>ο• 801^3 οιο• Αρχοντα κεχτημένον ταύτα χα\ χατΑ τίνα οΐχον Ο ^»η ^βΙ^^οΙ^Γ^^^'» ^^^6 ςοοςιΐο ίο άοοίο ^υβάοβΐ, ίΟ τώΐί Ιαυτου, Ιν φ συνεχώς ΑφιχνεΙτο, θελήσαι έξ- 
ιστορησχι, νύχτωρ ώ; Αν Ιχοι χα\ μεθ' ήμέραν τΑ 
τοιαύτα τών οφθαλμών Ιντρυφήματα. Ός γοΰν ό 
Τοιούτος αύτ^ν ίρως έπεισήλθεν, μετακαλείται μο- 
ναχών τίνα τών καθ* ημάς Τωμαίων ζωγρΑφον * 
ΜιΜδιος δνομα τψ Ανδρί. Τούτον ουν στάντα χατΑ 
ιτρβσνπον Ιχ τίνος θείας προνοίας ούτάςίτ χοΛέμφ 
άτδροητασίας β τός ζΜίϊτ καΧ Θηρίων έπιχεΛενσαι 
Τράψβιτσραγάς'ΛΛΧάβούΛοίΤο^ τούτο μόνονέχ- 
ηπάϊν^ ώς εΙς φόβον τους ορώντας έχ της θέας έν- 
άγβσ&ΟίβούΛατο χη\ άμα παραχαΧεΐσθαι αρδς εκ- 
χΛτιξίΤ άπό της γραρής. Μηδέν γουν οΖΙτος πρ6ς φίβον 
Η€ρονΙνάγ€ΐν ή τήντου βεου δευτέραν εΙδώ;παρου- ςιαοι ίΓ64υ6η8 οοη66()6ΐΐ3ΐ, τοίαίϋο ά^\Λ%\^ οΐ 

ηΟΟίυ ρ6Γίθ«ΐ6 ίθΐ6Γ(1ίΗ4α6 ϋβ 8ρ06ΐ36α1λ8 164<^^^ 
Ιθ8 ρ3806Γ6ΐ. ΗοΟ ίΐ3(|υ6 3ΐηθΓ6 63ρ1υ8 ηλ003€ΐΜλβΙ 

ςιιβπκίααι 6ΐ 005ΐη8 Κοιη3θοοι ρίοΙΟΓΟίο, ΙΙβ&Ιμ•• 
(ϋυαι ηοιοίθ6« 3ε€6Γ8ί(• υΐιί 3υΐ6ΐο νίΓοαι 60Γ30ι, 
Ιΐ3ΐ)αίΐ, (ϋνίηυ ςαοϋ3ΐη οοΐυ 36 ρΓονίιΙβιιΙίβ* ύΐοΐύ^ 
ίη(ΐιιίΐ, άφη^αΛ ΑοιηίηιΐΝΐ Ιη 6«//ο €ω4€$ αηί Ασιέίβ- 
Γΐιιη (0ΐατηηί(ΐΗ€ ]ΗρηΙαΙιοη€$^ αά ^Ηοά ρί49ηύ^Η$ 
$οΙο α$ρ€αα ί€ηοτ€ΐη ίηροίαί αο ^Βοά ρί€ΐί$ «οέοΗ- 
6»! ίη $ίΗρθΓβιη α§αί, ϊ$ ν6Γ0, (]θ6ΐο ηοο Ι»ΐβί<61 

ηΐΙΐΊΙ ρ6ΠΙΙ(1ΰ ΐ6ΓΓϋ>ϊ1β 6886 30 86600(1001 ΟΟΙΒΙΟΙ 
3(1ν6ηΙυΐη» 11006 ϋΐίο |(Γ3ρ1ή€0 ΟΙΟθ1(106 3Γϋ8 6003111 

(Ιβρίηχίΐ ; &ΐ(|υ6 Ιιίηο {οΑΐοβ ρΓ«οιί3 ΐ3ΐΐ0Γ0αι ροΓ- •• Ι ηι] είχβς ? ΤΑΒΙ€ Ι.Ε0Τ10ΝΕ5 νη ΤΗΒ0ΡΗΑΝΕ8 ΟΟΝΤΙΝϋΑΤϋδ. 180 

Φ^ΙΜΤΦΛ ιΐλΐηίΐ, 1ΙΙΙιΐ€ ιοβΙβΓυιη Γ60< ηι&ΐ6 (|[6«ΐο« Α «£αν, ταύτην έχβΐ9£ χαΟυπέγραψβν, χα\ τους δικαίους ν«ηι ίηιαία• ^ΙβοβΓροηΐββ, ίυάίοβ ηίπιίιιιιιι «ιΐ ίη• 
Μϋλΐλ ρηο[ΜΐΙβιι€6' Μίρρίίοί• (Ιιιηιι»ςη6 » 86 τι^μβί- 
ΙβοΙβ. ΗίΒΟ ρΗη€βρ< ιΐκοΐαΐλ ΐαΐΜΐΙ» α( ούυΐί» 
€οη8ρβχίΐ, 6χςιΐ6 β^ρβοΐα Οβί ίη ββ ΐίηαοΓβιη οοηοβ- 
ρΙι,άΙτΙπΑ (Ι6ΐι1ςυβ6(ΐ0€ΐα8€1ιπβΐί8ΐι•ηπη ιη^ΒίβΓίβ, 
ΐΒίβιηρββίΒ ποΰΐ6 (ϋτίηί 1)&ρ(ί$τη8ΐί8 ιηιιηυ8 οοιίδβ• 
φήΐυΓ.Νοη ΙχιαΚ 68 Γ68| ^βηΐίβηιΐθ Ιοίίυβ ^ΙβίβεΙίο- 
ηβΐΒ Μΰίνίΐ. ΙΙΙβ Ρ8ΙΤ8 8ηθΓαπι ιηβηα, «Ιίνίηυιη 
ίψηέϊΒ «ΐι^υπί Ια βίιιη βαο οίΓουαιΓύΐ^ηβ, ορρί(Ιο 
?6ΐ)βηβ8 Γιιηόίΐ ; ηββ ]8ΐη οοοιιΐΐβ, ββϋ ρ8ΐίΐιη οιηηίηο 
η1ίςΐ]θ8 , ίρ$03 «ιοοςαβ Γβί 8νί(Ιθ8, ΟΙιηκίίχηοβ Γα- 
6ΐΙ• Α(] ▼6Γ8Πίΐ Ιΐβςαβ Ούβσι 8ϋ ρί6ΐ8ΐβπι ΐΓ8η&ΐ8ΐυ8 
84 Αιΐ({ΐΐ8ΐ8ΐη »^π1>Ίι β^Γοβ ιιηρβίΓχίαηιβ, βη^αβίιο- 
Η1>ιΐ8 8θΙϋ€6ΐ (|α8ΐη ρΓΟ δϋΟΓΟιη ιηυΐΐίίικίίηβ ()ί(ίο- έντευθεν τ^κ βραβεία των πόνων Απολαμβάνοντας, 
έχεΤθεν δ& τους πκπλημμεληχότας τους των βεβιωμέ- 
νων δρεπομένους χαρπους χα\ πρ6ς τήν ήπειλημέ- ί 
νην χόλασιν άπελαυνομένους τε χα\ άποπεμπομένους τ 
σφοβρώς. Ταυτ* οδν^ επειδή πέρας εΤχεν ή γραφί}, 
χατιδών, χαΐ δι* αυτών τ&ν του θεού φ^βον έν Ιαυτφ 
συλλαβώνι χα\ χατηχηθε\ς τά χαθ* ήμαίς θεΤα μυ* 
στήρια, νυχτών άωρΐ του θείου μεταλαγχάνεϊ βα- 
πτίσματος• Έφ* φ χαταφανής γεγονω; τήν έχ παν- 
τός του £6 νους αύτοΰ χαθυφίσταται έπανάατασιν» οΟς 
χαι μετΑ τκνων ολίγων χαταπολεμήσας, τ6ν του 
θείου τύτΕον σταυρού έν χόλποις περιάγων αΰτοΰ, 
το&ς χαταλοίπους οΟχέτι χρύφα, πάντα δέ άναφανδ^^ν 
Ιποίησε χαΙαύτουςΙπΐθυμοΟντας Χριστιανούς. Έπε\ ιιΐ8 ίΙΠιιβ ΙβΓίηίηίδ; 6θ(ΐθβ ιη8]θΓΐ ίΙ(]υ€!8 Γ0|^81, Β γοΟν μετετέθη πρ6ς θεοσέβε^αν» γράψει δή πρ6ς τήν ς«ο4 1β5]*<ι^ "^" ^"^• β^ νηυαι 6Χ8ί8(8πί, Ιηβο- 
Ιΐι1)ϋί 0<1(;ι 8ΐιιί6ίΐί»<|υ6 νϊηουΐο ΦοΠί|;8ΐι. 8υ1)]6αιιιιι 
81^ ΠΙΙ ίΟΓβ ροΙΙίΰ6ΐυΓ , ρ80βιηΐ|αθ 86ΐηρι(6Γη8ΐη ηβ€ 
υΙΐ8 υΒΐ|υ8ΐη Γβ οοητβΠεηββιη ουιη €8 1ΐ8ΐ)ίΐυΓαπΐ• 

ΡΙβπΗΙ ΤΙι€0<}0Γ3Κ ρβΐΐΐίο, ίΙβ(ΙίΚςΐ1β βα1|;8Γΐ8 Γ6|$ίθ- 

οοιη 4|υ8Β Ιηνη άβη^τΐΛ 6Γ&1, ςηίιίςοίά δεΠΙΰβΐ 8 

Ρ«ΓΓ«8 8θΗ 68( (1θ€ί ΙΙΟηΐβΙΙ 68ΐ, ϋΠΙββ 60 ΙβΙπρΟΓβ 

Κοηαηοηιη 86 Βιι]{8Τοη]ΐη ιΐίιίοηΐδ) βά ΟβΙιβΙΐυιη 
ιΐ8<|α6 : Βο1|^ή Ζα{^Γ8ΐη νοο8ΐι(. Ρ6γ Ιιοηβ Ιΐ8ςυ6 
ιιμμ!«ιι] οπηιί» Β«1|[8Η9 8«1 ρ!6(8ΐοιη ΟΙΐΓίδΐίςαβ Α-* 
^ιη «Γ8ΐΐ8ΐνιΙ, Οβο 8() 808111 !1188 ΰπ^πίΐίοηβπι νο- 
681116,61 (ριί46ΐη 6Χ βΙο «χιςυ)$ βεΙπίΚϋβ ρΙ^βίβςαβ; 
8ΐ6ΐ|υβ Β%τ\ ΚϋΐΤίβΑΐ ροπίοηειη τείαΐ 8ϋ8ΐη φΐίπι- 

<Ι•ΐη Τ6Ι» ΡΓ011!!888ΙΙΙ 601Ι8β6ΙΙΐ!, ΙΙθη8θί8 86 Γ€Β(]6- 

ηιΐΒ8 !«ιΚναΐ9« 8θθί6ΐ«ΐΊ8 ν1η6ΐιΙο $ιιΙ)]606ηιηΙ• 

16. Ηαη6 ιη ιηοάαιιι 86 Γ68 Οο61(Ι6βΓι8 ρηΒοΙβΓθ 
Ιΐ8ΐ>6ΐ)8ηΙ, €6ΐβ1»πηα6 ί8Πΐ8 υΜςυ6 ιΙίγυΙκ8ΐΝΐη(υΓ, 

4|«0<Ι Ι18 6θηΐρ68ίΐ» 6Γ8ηΙ. ΡΟΙΤΟ ΤΙΐ60(ΙθΓ8 8116* 
6β85α 6}«18| 86 ςΐΙ88ΐ Ι1Ι8ί6η ΙΓ6ρ3Β8 8(1]ΐ€6Γ6 |;6• 

•ϋ6η8• Ρ&α)ΐ6ί8ηθ8 ηυοφίβ ρβΓΟπβηίειη οοηβΐιΐΓ 

8ά ▼6Γ8ΐη ΐΓ8η9Γ6ΓΓ6 ΟϋβΟΙ, 81» Πΐΐπυβ, 6Χ8ΐίΓρ8Γ6 

86 ιΐ6 η6<1{ο ΙοΙΐ6Τ6; ςυ» τ^β ιηςβηΐί1)ΐΐΒ ιη8ϋ8 
Βοιη«ΐΗΐπι 0Γΐ)6ΐη ιιηρίβνίΐ. Μίΐιίΐ Ηηςοβ Ιη 68ηι 
Γ6ΐη ρΓ066Γηιη ηοθ8(ΐ8ΐιι 86 ιη8|;ί$ΐΓ8ΐυοιη. ΕΓβηΐ ΗΚ 
Αϊ*|^Η (Ιΐΐ6ΐ8(|ΐΐ6 βΙΠ, Η 8θ(1»ΐ68• Ηί 8ΐίο8 ίη εηι- 

66111 8^61)801, 8ϋθ8 ^Ιλϋίο 69Β(ΙβΙΐ0ηΙ, 8Ηθ8 Πΐ8Γί8 

ρ^οΓ»η^ ιη6ΤΚ6ΐ)8ΐι(• δαΙ)ΐ8ΐί βά οβηΐυιη ηιΗϋβ δέσποιναν περ\ γης, πλήθει στενούμενος τφ έαυτου, 
χα\ άξιοΓ παρά ταύτης πα|&(^σιαστιχώτερον ώς ήδ^ 
Ιν, άλλ*ο6 δύοδντων αυτών, πίστειτε χα\ φίλίςι συν- 
δεθέντι>)ν τξ ά^^αγεΤ^ χα\ (αυτ^ν ύποθήσειν χαθ- 
υπισχνεΤτο χα\ είρήνην έργάσασθαι άΐδιόν τε χαΐ 
άδιάτηωτον. *Η δΐ ευμενώς τε ήχουσεν αΰτου, χαί 
δέδωχεν Ιρήμην ουσαν τηνιχαυτα τήν άπατης Σιδη- 
ρ4ς, ταύτης δή τότε δριον τυγχανούσης Τωμαίων τε 
χα\ αυτών, άχρι της Δεβελτοΰ, ήτις ούτω χαλείται 
Ζάγορα παρ* αύτοΤς. Οΰτω μίν ο3ν άπασα ή Βουλγα- 
ρία πρ6ς εύσέβειαν μετε^^υθμίσθη, θεοΰ πρ^ς τήν 
[Ρ. 40δ[ οίχείαν μεταχολεσαμένου γνώσιν αίιτους, 
κα\ οΟτως έχ μιχρών σπινθήρων τε χα\ πληγών • 
χα\ ούτω γής τής τών Τωμαίων ώς άλλης τιν^ 
επαγγελίας άξιωθέντες πρ6ς χοινωνίαν ά/^^ηχτον 
χαθυπέβαλον εαυτούς. 

ις\ Είχε μέν ου ν οδτω τά χατά τήν Δύσιν λαμ• 
πρώς τε χα\ έτεΟρύλητο πανταχού. Έφ* ο!ς άγαλλο- 
μένη έχείνη, χα\ οΤον τρόπαια ΙπιθεΓναι μ&ί^ω δι* 
εφέσεως Εχουσα, χα\ τους χατά τήν άνατολήν Παυ- 
λιχιανους έπειράτο μετάγειν ώς βούλοιτο πρ6ς εύσέ- 
βειαν ή έξαιρεΤν χα\ άπ* ανθρώπων ποιείν * δ ι^αΧ 
πολλών χαχών τήν ήμετέραν ένέπλησεν, Ή μλν γάρ 
πέμψασά τινας τών έπ" εξουσίας (ό τοΟ *Αργυρο*1 
χαΧ ό του δουχδς χα\ ό Σουδάλης οΐ άποσταλέντες 
έλέγοντο), τους μέν ξύλψ άνήρτοιν, τους δέ ξίφε^ 
παρεδίδουν, τοΙ>ς δέ τφ τής θαλάσσης βυθώ. Όσε\ 
δέχα μυριάδες δ ούτως άπολλύ μένος ήριθμειτο λα6ς» 6)11866 Κ6Β6Η8 8ΐ•ρρΙί6ϋ8; ρπ1)1ί63ΐ8 8θ1ι$ΐ8πΙί8 86 •. χα\ ή ύπαρξις αυτών τφ βασιλιχφ ταμιείψ..« ήγετο 
Α860 ΗΙΒΙΙ^. ΡοΓΓΟ ΤΗβοΗοΐΟ Μ6)!886Βο 0Γΐ6ηΐ8Τίιιιη χαΥ είσεχομίζετο. Ύπηρχεν ούν τφ στρατηγφ τών άη^Ι Ιβ Ιββ ΠΙΐηί&1(?Γΐθ 6Γ81 ϋ8Γ5685 4υΙ(ΐ8ΙΒ, 

ρΐΥηοιιΐ8ΐι48<θΓί8 οβΒοΙαίΒ ι^Γβηβ, 6θΓθηι ςαο5 άι* 
66ΐΜηΒ Ρ8ΐιΓΐϋί8ΐιοπιιη Οάβ ^[ΙοΓίαηδ 86 ιβοί» βοοία». 
1< 6ηΐΒ ρ9ΐΤ6ηι βαιιιη βυδρΰπβυιη ρ&ΐίΙ)υ1ο 8υ()Ι$56ΐ 

ί(Ιΐ|α6 |ξ»6ίΒυ8 !ΐ1Ι()υί38ΐΐη6 ΓΰΓΓβΙ, 86 80(8 ίρ$6 Γ6ΐ)υ8 
ρΤ08ρΐ6ί6Π8, 8ΐΗ8 <|αίΐΐς06 ΠΐΠΓΐΙ)08 6]θ8(ΐ6ΐη 860001 

Γ6ΐ}{ΐ0Βί8 885Βπηρ(ίβ, 8(1 ΜΰΙίΙίιίφΑηΐϋΓβπι ρΓυΓυρ;ίΙ; 
ίΒ46ςο6 8(1 Αιη6Γ8ηιηηη6οι ρΓοΓ^ΰΐί, οηιιιίηαβ Ιιο- 

η6Γ6 86 €υΙΐθ 8ΐ) 60 8Π866ρΐ! , (1813^06 βΐ 86εβρΐ8 

ΙΚΙβ, ρααίο ροβΐ 60ΐηπιυιιίΙ)υ8 δίικίϋβ Βοηΐ8η8πι 
ιϋΙί6ΐΐ6ΐη !ον8(1αΒ(, 61 υΐ «χ 68, ςικχΙ ίη πΐ3ΐ1η)8ηι 

{ΒΟΙ ηΐυΙΐίΐΐΙ<ϋΒ6ηΐ 6Χ6Γ6Τ6Γ8ηΙ, ΐΓ<»ρ:68 6Γίί6Γ6υ1 ; 
ΙΙΓ)>68(|06 60Ι1(ΐ6Γ6 3^Γ6 ΓΐΟΟίΟΓ, (]03υΐ νθΰ8ηΙ Αγ- *Ανατολιχών (βεόδοτος οίτος ήν δ χατά τ&ν Μελισ^ 
σηνδν) άνήρ τις'είς τήν ύπςρεσίαν χατα^ιθμούμβ- 
νος, ΚαρβΙας ονόματι, τήν τού πρωτομανδάτωρος 
πληρών αρχήν, τ|) πίστει τών ε Ι ρη μένων τούτων 
Παυλιχιανών έγχαυχώμενός τε χα\ σεμνυνόμενος• 
Ός ούν τδν εαυτού ούτος άχήχοε πατέρα άνηρτησθαι 
τφ ξύλφ, πέρα δεινών τουθ" ήγησάμενος χα\ τά 
έαυτου προσοιχονομών φυγάς μετά χαι έτερων πένΐ8^ 
χιλιάδων τής τοιαύτης χεχοινωνηχότων αίρέγεως 
πρ^ς τδν τής Μελιτινής τηνιχαυτα χατάρχοντχ 
"Αμερα γίνεται, χάχείθεν πρδς τ6ν άμεραμνουνή 
παραγίνονται. Μετά δέ πολλής άποδ&χθέντες τιμής, 
χα\ λόγον ασφαλείας δόντες τε χα\ λαβόντες ομοίως, 181 ίΙΒ. IV. - ΜΙΟΗΑΕί ΤΗΕΟΡΗΙΙΙ Ρΐίΐυβ. 182 

ίξ/^ρχοπΛ^ μ»τ* ο6 ιηλυ χατΑ τΐ^ς 'Ρωμβίιαν γής, Α ^ϋίπι 6( ςιι^ηι Αιη«Γ8ΐη; &ο τυΓβυβ ιηυΙιί$ 60 εοη- χ^ιΐ τύη *κρ«ι»(Μν Ιν€Χ«ν, &ΐΜλ πρ6ς ιηλ»ιιληθίοιν 
έν<^{8οββν **, πόλ<κ ^ χνίζβιν έ?:(χ€ΐροΰαιν αύτοίς, 
τήν ο&η» χαλουμένην *Αργαι»ί»ν χ«1 τήν '*Αμάραν, 
χ^ •50ις πολλών &χβΤσ< έκί^(^4νγ«ι»ν τΐ) αύτ^ χαΝ(^ 
(νι•χΐ)|κέ<Μΐν χα\έτέραν χτ(ζιινχατΓάρχουβ(, Τιφρι• 
χ))ν ««ύτην χατονομά«ανης * Αφ* &ν όμμ&ψηζ πολ- 
λοί χατ* α6τ6 γινόμβνοι» δ τβ τής Μβλι^νής Άμβρ, 
δν οΟτ*» π«ις συρφθ«{ροντ•ς γά στοιχ&Τα Άμβρον 
λιιΑλ«9αν οΙ πολλοί, χ«1 ό της Ταροοΰ *Αλής χ«\ 
9ΰΜς ο&τος ό Καρβέας δ δ«(λα(ος* ούχ Ιληγον αύ• 
6«δώς τ|) των 'Ρωμβίαητ γ) λυμαιν6μ«νοι. *Αλλ* δ 
μέν *Αλής Ιν τινι των *Αρμβν(ων γώρ^ &ΡΧ*ιν &πο* 
ηαλβίς ΑχιΙσ» ΘΑττον ή βουλΤ^ς βΙχ( τ^ν ρ(ον χατ- 
4βτρ<ψ< συν τφ έαυτοΰ άχαίρφ ατρατφ * 6 ^έ Ά μι ρ Αυβιιΐίϋαβ ακίβπι ΙΐΦΓύδ! Ι^ϋοηηΐίΙιιιβ • Ι6η1«ιιι 
(|ΐιο^6 ΐΜϋηο9Γ6 Ιϋβιρίΰπι, φΐ9ΐιη ΤβρΙ)Η£«ιη το- 
ο&ηΐ; ΐΗκΙβ ιαυίΐι οηο ςυ&βί ^ι^ιηίηβ «οΐ6ςυ6 εοη- 
)ιιη€ϋ ρπΜίβυηίοβ, ηίιηίΓυπι ΜβΠΐΙηββ ΑηιβΓ (ι|υβιη 
τυΐκο ΰΟΓΠίρΐίδ «ΙβηιβηΓιβ Αιη1)Γυπ» 9ΐρρβ1ΐΑΓυη1) 
ΤϋΓ^Ιήνβ ρηΒΓβ€(υ« ΑΙββ «Ιςυβ I1ί^ ιηΐββΓ €αγΙ)6Α8, 
ροραΙ&ιΐιΙβΒ ΓβΓΟΰΊΐβΓ ν«5ΐ«η(ΐ9Β<|ΐΐ6 Κοαίληβκ όίΓιοηΐϋ 
ηιιΙΙαηι Αηβιη ΓλΰΐβΙΐϋΐΐ.νβΓυιη ΑΙβδΙη ΑπηβιιιοΓυπι 
ςοληκί&ιη ρΓονΙηοίβαι ουιη Ιιηρβπο ιηΙ$8ΐΐ8 είΐίυ» 
ΙΗΙ€ ρβΓϋΐ ςοίπι τοί» Γ6Γ6ΐι»ηΙ, αηβι ουιη ΙηιροιΙαιιο 
θχβΓοίΐα βυο. ΑιηβΓ βαίοιη ουιη οοΙΙβ^α, ευί 8ϋΐ6ηι» 
ιιοηβη (τ«1ιιΐ ϋιιταιη <ϋ€α$), οίτίΠ ]ί)βϋο βιι&οορίο, 
•ο» ίη 60Π1 €θηΐ6ΐιΐ)οηβ γ68 8υ38 1&Ιΐ6Γ[ΐ<αιη$ι οιιιιι 
Ηηο ϋΐο, ηοη €υπι &Ηί8 ρα{;η& (ΙβοβΓηβικΙιιιη 1^7 μ8τΑ τοΟ συνάρχοντος αύτοΟ του Σχληρου (ο&τω; ^ ροΐιΐηΐ. Α<Ι«ο λυΐθΐη βοΓΟίη &υΰΐα οοηίβηΐίο «*«( 

Ιλέγιτο) «Ις Ιμψύλκον στάς ηόλβμον Ιχ φιλονβιχίας 

[Ρ. 104.1 ^Φ^Ρ•^^ τ< χα^ έχε(νφ, Αλλ* ούχ Αλλοις 

πολκμλΙν φετο δ&Γν• £1^ τοβο(>τον βλ τούτοις ή Ιρις 

Ιπΐ|ύξητο χαΐ Αλλήλοις άντβ στρατηγούν, Αχρις Αν 

ιΊς €έχα μΑις Εληγε ν χιλιάδας ή τοίύτων («χύς Ιχ 

οεντήχοντΑ που χα\ μιχρΛ τι πρ^• Έπε! γουν 

ο^τος τών έχθρων ΰπιρίσχνσεν, Ιγνω αύθις θρα«ύ« 

τητι χαταβτρατηγούμβνος χατΑ τήν Τωμαίων 9πλα 

χινείν» τφ Καρβέ^ ένουμινος. *Αντ«ΓΓρατ€ύ<το θέ 

αύτοίς ΠιτρωνΑς» τήν του δομββτίχου τέτ« Αρχήν 

βιοιχων * λ^γφ μέν γΑρ Βάρβα ταύτην διέπειν 15έ- 

δοτό. Αλλ* 1πε\ σχολάζιιν ο(τος ήναγχΑζετο ώς λπέ• 

τροπος, τ6ν Αδκλφ&ν ήξ(ου, στρατηγών βντα τών 

Ηρ^χηαίων» πράγματι ταύτην Ιιέπβιν χα\ βιοιχε7ν« ^ 

ιζ. Πλην Ανθορμφν χατΑ τών Ισμαηλιτών χα\ ^7. (ΙβΒίβπΐιη ΜΙοΙιμΙ ιρββ ΙηρβηίΟΓ &(ΙνβΓ8ΐΐ• 8<€ςιιβ ιηυΐιιί8 ββ €ΐη4ίΙ)υ8 οοηΓβοβΓυηΐ, ηΐ ευιη 
ςυ!ηςυ8|πηΐ2ΐ ιηίΗΊβι &υΐ ραιιΐο ρΙυΓ68 688βηΐ, &<1 Μ- 
€6111 νΐχ ιηΙΙΠίΐ βχ6Γο!ΐο$ οιηηί8 Γ0ΐΐ8€ΐυ8 8ϋ. ΑιηβΓ 
ΙΐΑηοβ Ιιοβίίιιιη τίοΐΟΓ απη8 ΙΙβΓυηι λάνβΓϋΟβ Ηο 
ηι&ηο8, €&γ1>68 ϋβΠί »οοίο, ιηονβΓβ ιΐυοίβ ίβΓΟοίΐιΐο 
άβΜΓηίΙ. ΟβηίΓΑ Ιιθ8 6ζρ€<1ί4ΐοιιβαι ί%όΐ Ρ6ΐΓθη«8, 
<ΙαΒΐβ8ΐίοΙ ΐΗΟΐ ιη«ιιιΐ8 λ4ηιίιιί8ΐηη8. Οι» 6ί%ηϊ^9 
ηοηΐιΐθ ςοΐϋβη α« ΙίΙηΙο «α Βαη1»ηι 8ρβ€ΐ«^ΐ ; 
ηιιΐλ Ιϋη€η ϋΐβ, ςαίρρβ ίιΐιρβηΐοη8 Ιαΐοτ , αΙ> β^ι 
οββιαη» ίνηοιίοιιβ ηφοββββ ΙίλΙιβΙ»»!, α ΡοΙγομ ίη« 
ΙΓ6, Τ}ΐΓ»€6η8Ηιιη ιΐιΐϋο, Ιΐλη€ 8ΐΐΜ νίΰοτίΑηι ορβπιιιι 

ρΓβί^βίΜΜίΑΐη Γ0{%ν0Γ3ΐ• Αντ^πεξιέναι χα\ Μιχαήλ 6 βασιλεύς (Αρτι γΑρ τήν 
«αιδιχήν ήλιχίαν παραμε^ψας πρ6ς τήν τών Ανβρών 
Ι|π8/γβτο) έβοΰλετ^ τε χαΐ βΓ επιθυμίας είχεν Αεί. 
ΤΕγν» δέ πως ταύτα βουλευ^μενος Απ6 τών λμφυ<• 
λΐων πρότερον, ώς ούχ^&φειλεν, έναπΑρξασθαι, ούχ 
οΙιιοΟεν ού(* Αφ* Ιαυτου» τ|) δέ του έπιτροπεύοντος 
Βάρβα γνώμη τε χα\ βουλί). Όθεν βέ χαΊ δπως, δη- 
λώσβι αβΧ ταύτα ή (στόρια * χωφόν γΑρ τφ 6ντι πως 
χαΐ διΑχενον τ6 σώμα της ΙατορίΛς^ δταν λατερημέ- 
νας Ιχει τΑς αΙτίας τών πρΑξεων. *Αλλ* Ενθα μίν 
χα\ ήμΙν ύπλ του χρόνου χαλώς ου διέγνωσται, συγ• 
γν|»μην πΑντως οέ φιλομαθείς Απονέμοιεν τοΤς ** 
ΑληΟλΙς^ Αλλ*ού πλασματώδεις γρΑφειν έθέλουσιν, ΙβπΜβΙίΐαβ ρΓοΜΰίΐΦ^ 6ζρ6<1ίΐίοηοηι«|ΐιβ βυβϋίρβκ, 
ςνίρρο ψΛ\ ρυ^ηιία β^688ΐη νίπΐ68 ρτορβ ιηηο» 
&αί06Γαΐ» ΟΒΗΐίηονοΙϋΙηΐ, ηίςιΐ6ΐιο]ο8 ία^ΙάββΙίΙβΗο 
ββ^Γ&ΐΜΗ. Ι8 νβΓο θΒΐη ρΓΐϋΐο αηΙιηυ8 ίηοβββίι Ιη^οϋ 
βααι ιηβρίύΐιι Ιη^οΐιιβ 6§Ι ηοη α 86 βαοςυβ Ιρ86 
(βηίο, 864 οθ|;ηαΐιΐΐΓ«ηι, ςοοϋ η6 οιιςιι•πι Γιι{886ΐ, 
ΒλΓά» 86ϋιο6ΐ οιιηίοτί» 8€ηΐ6ηΐ{ΐ8ε6οη8ΐϋο. ϋηιΐο- 
η&ηι νβΐΌ &6 ςιιοηιικίο γ68 €οηΐί|[6τίΐ , Ιιθ6 ςυοςυβ 
ΕυΙι{6€ΐ• Γ6Γηιη 4ΐ6€ΐΜηΙιΗ η^Γη^ο. Ρΐαηβ €ηΙιη 
ηιυιυηι ρτορβηκΜίυπι Βίςυβ ίηαηβ Ιιΐ8ΐοπ« οοΓρηβ 
τίιΙβαινΓ, <|ΐΐ8πι Α6β€ΐληΐ ηιΐοηββ λβ οηβ» 60Γαπι 
ςο» ι^ββία οοηβεΓϋΝΐηΐιΐΓ. Οαηι Αΐιΐ6η η6 ηο8 φΐί- 
<ΐ6ηι ο5 ]οη{ΐθΓ68 ΐ«π)ρο?{8 ηιοπΐ8 ρ6Γ8ρ6€ΐ&ΐη 88ΐί• &ν ουδέ τφ τυχ^ντι Απορ{α χαθέστηχεν * δπου δέ γνώ- 1) ΓθπΐΗΐ εαιΐ8•πι Ιιαίκίϋίηηιβ, τβηΐιπι ρΓ0Γ8υ8 Ιή- 
ριμιος, δηλοΰν δεΖ •» ταύτην χα\ σαφή χαβιστ^ν τοΤς Ϊ>«»η1 8ΐαΑΐΦ8ί 16€Ι0Γ68, ςηίϋυβ αηίηιο οοηβΐΐΐιιΐνπι 
Αναγινώσχουσιν, ώς ούχ Αλλοθεν πΑντως ή έχ τούτων &ίΙ υΐ νοηβ <1ιιθ(λΧ81, ηοη ηα» Οοαίί» ιΐαΐ Ιββ 
χορηγούμενης της ώφκλβίας αύτοΐς. (<|ΐΐ9Γυοι 6ΐηπι αιίνί8 β νυΙ|;ο Ιΐι ρΓΟίηρίΐι ΙαοΗο 

εορα 811), Γ•ΐίοο68 86ΓίΐΜΐιηυ8. ΙΙΙιί ααίιηι ΚςαΜο «α οοοηΓΡβΗΐ, οροηβ ρΓβΐΙοη ΙβοΐΟΓίΙιυβ (ΐ6€ΐ3Γ^Η« 
Μ ρηίαπι ίλ06Γ6, ςιιοά ηιΐ8ςο8ηι αΐίυηιΐβ, 8β<1 Ιη<ΐ6 οηιηί8 6ΐ8 ιιιί1ιΐα8 οιρίιηιΐλ 8Ίΐ• 

«η'. Έγένετο δέ τούτιρ τφ ΒΑρδ^ Ιρως της βασι- <8. Ιη((6ηΐί Β»τ<ΐ88 1πιρ6πιη<1ί «Ιβ^ίιίβηο Αα^Γα- 
λε(ο[; ούχ Αγεννής, χα\ Ιρως ού χατΑ τους Αλλους, 1)81. Εγ81 Ιη 60 Ι8 8ΐηοτ, ηοη ρι*ο «ΙΙοηιηι ηιΟΓο, νυν μΑν αύ(αν^μ8νος, νυν δέ ταΐς του λογισμού όρ« 
μαΐς προαεπιχοπτόμενος, ΑλλΑ δύσερώς τις χα\ δυσ• 
απΑλλαχτος, ΜΑλλον δέ, Ινα τ&ν λόγον πο^|$ωτέρω 
αγΑγΜμλν, Ι^ένετο δή τφ Μανουήλ πρΑς τ6ν Θκ^χτι- 
«τον, Αμφοτέροις έπιτροπεύουσιν χα\ αυτού που 

•' Ιπεδίδοσαν? •• τοΤς] τους Ρ. ^6ζΧ οηι. Ρ. ςοί πιοόο ιη8υ|[β806Γ6ΐ, πιοΑοτβΓΟ ληίπιί Γ&ΐίοηίΙ>υ8 

€0Πΐρβ8€βΓβΙαΓ 86 1&ηΐΙ»ρ6Γ Ιηΐ6Γςυΐ68€6Τ6ΐ • 86<Ι 

8ηιθΓ ροτ<Ιιΐ6 »πΐ8η8 8ΐΐ|η6 ίηροιβηβ. Ισιο, ηΐ ρ•υΙο 
8ΐΗυ8 86πηοηβπι κριΑ&ηΗΜ» <ϋ8€θηΚ8Γαιη ιΙίςιιΙΑ 
ΜβιΐϋβΓι €υηι ΤΙΐ6θ€ΐί8ΐο ήιΐ€Γ66886Τ8ί, (ΐιιΙ ηπιΐι• 183 ΤΙΙΒ(»?1|ΑΝΙ3 ΰΟΝΤΙΝϋΑΤυβ. 1Μ 

ευηίΟΓο• ογαπΙ \ηφι$ ΑυΙ» ά^0β1)»ιιΙ. Εχ «« Μμιιι61 Λ χαχά τί Ανάκτορα β•Μ«*)μ<νοκ, διαφορά «κ• ή χαΐ ιιιφ8ΐ3ΐί9 ίη«ίιηυ1«ΙαΓ; ηβο ιΙ«6ΓΑη( ^υ^ άκο ίΐΐί ίλ 
ΑυΓβιο ίηβιιβυΡΓλτβηΙ• 1(1 Μ«ηυ6ΐ οτΉηΪΒίβ κΐθΐΐΜηβ» 
νίηκιυβ ίηνί(ϋχ ίηβυρβΓαΙιίΙβηι ιια11ο<)αβ ίαείΐβ οο* 
ηαΐα βχρυι^ιιαηϋαιη νί^οηβ» βαπι ΑοιρυΐΜΐϋλπι μ 
αιηοΐίβικίαιη ρυϋινίι, 81 ηαοϋο α ρ&Ιαίίο ραμίο Ιοη* 
(ζίαβ Γβ€6ΐΐ6Γ6(. δβ ίΐ^ηυβ (Ιοηιυχη κοίρίΐ, (\ϋ» »ύ 
Αβρ&ΓΪΑ εί$ΐ6Γη&ιη ρθ5ΐΐ& βτζί ; ψΛ^νη ρο»ΐ6λ Ιη Γθ« 
1ί£ίθ59Β ()οιηπ8 ΓοΓίη&αι Γ6<]6§ίΐ» ί1)ίςυ6 ρυΙν€Γβπι 
(εοΓριι$ουΙυπι δΰΗιεβΚ) ιίβροβυίΐ• Ιηά^ ψιοΐ\ύ\% ν^ 
ηίβηδ ϋβ ίηΐ6Γ6Γ«ΐ ςυχ & ΐυΐοπΙ>ιΐ8 ία ραΐαΐίο 8(1ιιιί• 
η!$ΐΓ2ΐ)&{ΐΐυΓ. Βαγ(Ι&8 νβτο, ςυί ηοη •υ9, ββ^ Τίκκ•• 
οΐίδΐί ορβΓ^ Μαηυβίβιη βίο λΐιίΑ 8ΐιΐΝ9η•τί$»βΐ ϋΐ» ηΙ 
Ηα (ϋΰ^π), οηυβ βχευβδίβββΐ, ΛτήάΛηΐΛ νοίίβιιυβ ί«• 
νοοίβ ΓοΓίυη»» ηοη μνα αΐΐ^ίυ» ορβ, 8β<] $λ9 ίρβφ λ«λούμεν« αύτφ. [Ρ. 105] Ταύτην βή 6• ΜβνοιΗ^Α 
(ύλα6οΟμ&νος« χα\ τ^ φθόνον &|ΐιβΕχόν τίνα >ιη^ ^φ- 
3ί»τ«γώνιστον &νορών, ψήθη διίν τοΰτσν 4χρ•>η| 
ριάσαι χα\ χ«6ιλιΙν, μΙ μύνον γένοιτο πο^(&ωτέρΜ 
Τ9ί> παλατίου. ΚαΙ 6ή χάτβΐΦΐν β(ς τ6ν οΤχον α6ι«υ« 
χατΑ τήν χινστέρναν του Άαηαρος βντ«[, δν €ΐς 
<Μμν•£οο τύπον 5στ«ρον ένη'][&γ£Τ0 '* χα\ τ^ χον\ 
ΙχιΙμ χατέθιτο. ΈκβΙθιν γοΰν έκά«τοτ« Αφιχνοι^ 
μ«νο; χοινων^ Ιγίνοτο των χατΛ τά &«οκχτορ« θΐΜ*• 
χήσίνν. Τ•ΰτον οΟτως ού £ι^ έοωτου» Αλλά Φι& τον 
ββοχτίβτου άιιοκιοάμονο^ ό Βάρδας, ταιιτ^ δΐ «1- 
3^Ιν χα\ ΑκοφορίΕίσάμΕνο;, χαΐ τ4)ν τνχην Ιμ/βόίψ 
βτρ^ς τ^ έαυτοΰ «ιιουδαζόμιναν κοινωνά, έ6ουλβύ(το ορβΓα ουηο&α βοηΟΰΟΓβ βίαΐυΊΐ» 1^8 ^^^ ίηΙΟΓίιιι ^ χαΐ οΔτ^ς ούχέτι δι' έτερου, δι' έαυτου δέ δι«ν$οα< ΤΙΐ6οεΐί8ΐιυηρ ηβ $6 ίβ αϋ οΙιβηοΓο ρπο^Γββϋΐ ΐορο- 
4ΐίΓ6(, αιηονβΓβ, βίπκυίηιιβ ίιΐ|;6η9 ρτο1)Γυπι 6ζ ημΓηβ 
80» εοο8ΐΐ6ΐυ(ϋηβ (ίά οπίιη ίΐΐο οοηΐίηυο 6ΐ οχρΓΟ- 
1)Γ8ί1)&ΐ) ρΓοευΙ αηιοΙίΓΪ 9€ άβρ^ΙΙοΓε, 

Ιλ Νοιηρβ πηροηιίοτΙ ρ»1οβο|ΐΐ8 οτΗ , νϊΓ ιΙΙ»- 
•οίαΐβ νίΐ», οΙ ψΛί Λ οοΗΐΙ ρροουΐ Γοηιοΐοβ ΟΟΜΙ 
ιηοηιβι ΐΜ§6ΐιιι•Ιοΐβ•}ΙοηοΜί)βΙΐΜΐβχΒβη1α6(Τίι«ο- 
αΐΒίο πιοΐΜηββ ιΐΜΐ]οΗ1>08 Ια ουία ΙιοηοτϋΝη «Ιο• 
ΜοΗ ο€ οΙΒάί• ροΜοΐΜΐ. Νοο ροΓθ1)θ1 ΤΗβοαίβΐιιβ, 
Μα υΐ ί11ί8 6]ιΐ8 νοΐΪ8 ιηοταπι $βτβτη Λάόηοι βο 8ΐ- 
ηο!)»!. Λί6ΐ)αΙ οηίιη, ί/πω ιίαΐ ιικρβΓΗ ΜΜη$τα^ €» 
ιΐΜηίοηιιη ταΙϊοΐΜ^ ηοη ίηάίφύζ €»$£ €οη(€Γ$ηάα» τ^ «^ν, χα\ τέ^ς τδν βεόχτιβτον χαθελιΐν, Υνα μίΙ| 
τής 1κ\ τ^κ ηρόσω ψορΛς τούτον Ιχοι Ιμτοόδιον χβΑ 
&μα τδν πολύν δνειδον τδν ένΐ τή νύμψη αύτοΟ (χα) 
γάρ ών€(8ιζ£ τούτον διηνεχως) άκο^(&απ(βοι χα) 
«ο^^ΐι>τέρω ποιήνεται• 

ιθ*. Ύτ^ρχι γοΟν τψ βασιλεΐ Μιχα^^λ ιναιδαγΑΐγ^ άν• 
άγΐιίγδς τ$ χαλπό^|3ω9>ν τρόπων των κύγονων. Τούτοι 
1|ξίον ό ^βιλβίις αΟτ^ν τ• χα\ βε^χτιοτονχα) τήν μη 
τέρα άνίικέρω τών βασιλιχών άξιωμάτιον &ναγαγι?ν 
χα\ μλίζονα τούτφ Ιπιβραβ^υσαι τιμήν. Ούχ έιηίδβτο 
γοΰν τούτφ δ Θβδχτιβτος, ού(έ ταΐς αύτου Αρέσκβα 
&ρβ9Χ8(αις ήβούλιτο, έΛαξίως^ λέγων, χαΐ οϋη 
άταξίως ^ά ^η^ βασιΛείας δεΊν δί€ΗΧ€Ϊν. Τοΰτον 
Ποηο ^τ%ο ΒαΓϋίδ ηβ(|υί88Ίπιυιιι η&αυβ 0Γ|(3ηηπι, € δργανον τδν παιδαγωγ6ν δ Βάρδας λαβών ^νηρ^\ χιζοϋία ςυΐΜίληι ύ% ΤΙιοοοίιβίο ίη 8ΐιο ΙρΜ ίηιροΓΑ• 
ΐοπΜίηο ιηίιηο •6ηι{ιιοιΐ(1ί ηυΐΐοηι βηοιη ί!ιοΐ6ΐ)&Ι; 
οΗαηιιο οοιηρΙοΓα ρπιβοαίί Γ6<ρυΙ)Ηε£ βίΑΐυί <]β- 
Ιη1ι«1)0ΐ : ηοη {ίβηε Πβ ΛάΜίηί9ίτΛΤί ; τύϋύίηηι Ιηι- 
ρ0ηι ΑατΓ«4#ιι• ϋΐ^βέ^οι ΤίαοΰΐΜ ορβτΛ α |»«^Ηη'< 
Ιο»^ ιηαΐΜτίδΐϋ αηοτί, ΝπρίΗΐΛ €0§Ηλτβ ϋαιη ϋι- 
€ΐια^ί$ ηιαίΓβ βαΐ αηα /ϊ/ίαρχιη; ^ιαικ ν^ΓΟ, ι^ί /ΙΙία• 
ιίς Βτηΐ'ίί οΰο^Μ ρρο(ΐί< €}ί0ί€ηέΛίη €>μ. Ηίβ Ηιςηβ 
νοίυΐ βρίουϋβ οΐΐο ίιηροτλίοπβ οηιηιο <ΐ6βχίβ βιηη 
ρΓΟΓΪίαΙίΑΐ, 90 Α6 ΐ|«ίά ^ιιβπιοιίί ονοηίΓεί, ρτίΜίοηΐΙ^ 
]^Γθΐη|Μί6«ιηαςυβ€θΐιβί1Ιο ιοη οχροιΙΙβηϋΗαι αίβΐιαΐ• 
$βριιΐ8 «αΐΗ ίη τοη ουη οοητΜϊβββηΐ, οα «Ιοιηιιιιι 
ϋΓΐ8 ΓΑΐΑ βοιιίβηΐίιΐ• αο ιΙβεΓοίϋπι ββΐ ικ ίΓλαιΙβ οϋ<ιυ• 
(Μοςιιβ ο ΐΒθ<1ίο Ιοίΐβιΐί^ιιηι ΤΙΐ69εΐίΒΐυαι «υΐ εοπβ 
οχ8ΐΙίο Γ8ΐ€|[&η(1ιιηι βυηκϋΐ. ^φ ΙΐΜίαο τίβαπι 
οοΒοΐϋο, υΓ|[β2ιαΐΐ|Η6 ΒαηΙαβ, ηΐ (|πο<Ι Ιΐι οηίπιίβ 
«κίοτοί ρΓοηρίβ βχβοςυβΓβΙνΓ. 170 ^^ »οβΐ8 νϊΓΟ 
ίιιΙθΓ6η(1« οοηβΐΊΐυΙα ηϋο, ηί Τΐλοοαϋιίαη ΓβΓβ- 
ηοηΑ• ιηαιίορο ροτίοηοίαιη, ίΐ8<|ΐιβ φ» «ηπί βηηΙ 
εχρβάίΐί» •<1 1•Αυ8ί8ουιη οχοΜηΙβιη, ΙίΓΟτί βρ&ΐίο 
ϊηιρβΓοίοτ 8οςη6Γ6ΐιι?; μκα^χιο Ιιί• ΐ|αί ι 8α€Γ0 ευ- 
)>Ιειι1ο βαηΙ ΐοϋ^ηΛπηι ΑοιηίΐΜ«ι ίηείΜίαΓΟί. Οοηβΐ- 
ϋοΙ)αΐ ΐηιΐΦ ΒαΓ4>8 ία («ο«β!»«ο• ΤΗοοοιίβΐι» νίχ 
μβ^κηι οιΙυ1βΓθ( , οοιη ΜίεΙίϋοΙΙβ «Ί^ιιυα ΐΙΗ ίρβί 
ρτφΐη Ιρβμιηιυο αολεοβάοη νιάοηι 8«1ιιΓι Γοβ» 
οιΐΐ|£α1θΓ0 ορηοΐμτ. Ρυ^δ λϋί 0(1 (^Ίρευβι «^ ςυο ροιίο 
βοτυη ΐ|ΐ|ί βΓβαιΐ ο οο^τ^• Ιοοηο οτ^ΐ : Ιιιηο οαίαι 

ΥΑΚΙ^; ΙΕ€ΤΙ0ΝΕ5. 
*• άντιγάγβτοΤ " Ιχΰρουν γνώμην χα\ άπεφβίνοντο $κ ? " βουλβυδΛιν ? οΟχ Ιπαύβτο ζιζάνια τίνα «Ι8ρ\ του άνδρ6ς τ^ έαυχου 
δνατιείρων χα\ τ|| του βασιλέοκ ψοχ^, άλλα τε «ολλά 
«ερ\ χ&^ χοινών διοιχήαεων λέγων, ώς Ού χαΛώς 
οΙχα^ομονττΜ^ καϊ δη σοϊ ΗατοΛ^ίξ^θβΙίτης ώς 
ηΜίροτομΙας της βασιΛείΛς Λό^/^ σο4# ταύτηιρ 
σίτος ποίΛΪ^ γάμοτ μι^τρί σον ^ Γωκ ταύτιΐς ^ν» 
γβηέρωτ μιφ έμμεΛ8τώτ^ χαΙ σον τον ηχύνης νΙο€ 
Λ0^^ ηου χοιησαί τους όφθαΧμούς, ΤαΰταγοίΗ• 
ώς ^έλη ικήξας ίν χαρ^ίί^ του (^ααιλέως διήγιιρέ τ<, 
χα) δπως μή ταύτα γένοιτο, σονοτης έφααχε δείν χαΐ 
ταχίστης βουλϊ^ς. 'ύςδέ πολλάχις ηερί τούτου ουν- 
ήρχοντο του ιτράγματος• μ(αν ταύτην ίνδρουν χα) 
γνώμην άχέφαινον τοΰ έχ ^^ μέσοο τδν ^εδχτιντον 
ποιήφαι δολοφονί^ τινί ή όβερορί^. Έδέδοχτο ο&ν 
ταΰτα, χα) «έρα; Ιανευδβ τοΙς βουληΟΗνιν " έπ- 
άγειν* [Ρ. 106] τδ δέ ^ έν τφ τοΟ«>ν μέλλβκν πρδς 
τδν Ααοβιαχδν (ξέρχβοθαι μετ^ την τών αναφορών 
διοίχηνιν έπαχολουδήαοκ μιχρδν τδν βασιλέα, χα) 
τούτο μδνον άναχραγεΤν τδ, 'ΈΛύραιΤΜ αύιότ^ «οίς 
πρακκοαέτοις. Τδτ• δ Βάρδας έν τφ Ααυσιαχφ ουν• 
εδρ{αζεν. *0ς ούν δ Θεδχτκβτος κροέχυπτεν έ£ιών, τδ 
του Μιχα^ ούνθημα κροτρέχον &μα χα) «τροφθάνου 
τούτον δρών Ιγνω φυγ|1 τήν αωτηρίαν «ραγματεδ- 
αααδαι. *Η φυγή δέ «ερδ; τδν Ιππδδρομον κατά τά 
άοηχρητεΤα ' χα) γάρ έχείαε τδτε τδ τών άοηχρήτων 
ύι«ηρχβ κα^γώγιον. *Αλλ' ύχδ πολλών δ «Γς αυλ- 
ληφδε)ς μ^ν£ιν,άλλ' οδ φιύγειν χβτηναγχάζετο ' χα) 12& ΙΙΒ. IV. - ΜΚΗΑϋ. ΤΙ^ΙΕϋΡΗΙΙΙ ΡΙΙΐυδ. 186 

ξίφος 6 Βάρδας γυμνώβ»^ α\ηοχ€ΐρίφ τους οικνβς Α ιΙΙογιιιη Ί1>ί (Ιίνβτ8«Γΐιιο• βΓϋΙ. Υβηιαι ιιοα$ ^ «ιβΐΐΐβ ιΤεν &αχωλνσοντ<ς ^|λυνι5μβΛ;ος Ι^πΕίλιι, ηρί^ τ6ν '* 
Φ^νον τΰν ύβς^ χ£^^ '^η». "Αλλά ψαυσβκ μίν Ιτ^λ- 
μησβ τούτοΐλ «^β ο6β€\ς, άι:ήγετο δλ π(>^ τά ΣχΟλα, 
φρουρ^ τέως ηβ^2δο6χιαέμ£γος, μ^χρ^ς &ντλ «αν^ 
α^οΟ άποφήναιντο• *11ς β* ού ζ^^ν δέει της Αυγ«ύ- 
9της 4^τόν έβουλβύσβιντο» 2να χα\ |Αή θβττον άπο- 
λυ6||« των χαθ* Ιταςρείαν τινά Ιξα^έστβιλαν γυμνών 
ΙτΒΐ9β£οντα ξ^φος αύτφ. Ός £* οϋν £ΐδ€ -ξι^ήρι^ τ^ν 
ίνΟριαπον Ιι^ιδντοι, χατά του σχάμνου οΐ^φος ύιβέδυ, 
τΐίς λαβ4κς βουλδμβνος Ιχφ^γείν* άλλ* Ιλαθ• χατά 
γαστέρα κλ^γ^Ις χαΐ θανάτφ πβρα2ο^\ς, των 1γχ4- 
των έχχυθέντων Αΰτου• *0τ6 £ί) χαΐ δ Μανου^ 
φοιΜλι^τετος ώβιηρ γτν^μ^νος τφ Βίρδφ χαθαρώς 
λέγΓΜΚ άν€ΐπβ(ν* £/^κ>^ γυμγώσας εΙς ΒεΌχζΙστου φόγον^ 

Ίί. ^ΑλΧ* 4 μίν θβόχτιστος οΟτω τ^ του βίου πέρας 
&ιη{ληφΕν, χα\ μετά τήν αύτου σφαγίων ό Βάρδας 
τ^ τοΟ χανιχ>β(ου φροντίδα κα\ τιμήν εΙς &αυτδν 
Ανεϋμβαντ» • ή δέ δή Θεοδώρα τοΰτων ώς ή^θετο, 
λυνίχομος δή Οέουσα, πολλ& χατολοφυρομένη άν- 
έχλακεν χα\ Συρμών τ1 βασίλεια Ιπλήρου, 4ρα?ς 
Αμφότερους χαθυιτο^άλλουσα χα\, ^ϋ άταιΒεΐς καΧ 
παμμίΰψοι^ λέγουια, Βτ^ρες^ χί σϋ μέτ^ άχΛριστντ 
γέτττιμα^ τ6τ δεύτερον σου χατέρα αοττφά άτν^ 
έδωχας άγαΰίύν; χαΐ σϋ^ βάσηανε ^αίμοτ καΐ 
Λοττιρί^ τ^ ΑδελφΙν Ιπιτραγψδουσα, ^^ι^ έμίιτ 
έμίατας 4ρχή^• ηαβαράτ φνΧαχΡεΐσατ χάί άχρατ* 
τοτ ; ίση Θεός τωτ τοΛμωμέτωτ Ιφορος, ΐχ: αμφό- 
τερους ούχ άΛΛοΙως^ άΛΧ όμοΐφ θατάτφ Λαραδώσει 
9ήχον «αΙ φοηκφ, Κα\ &μα Ιιτεδείαϊτέ πως, χάς 
χε?ρας ικετάσασα, Ίδοφι έΜίαεσόϋσατ^ Κύριε^ 
ίδοιμι τ^ξτ τ^ άτθρώχου τούτου εκδίκηση^. Ταύ- 
της οΟν {χτοτε τ^Ες πυχνάςάρ3ις μ^ φέροντες χα\ 
δνειβνμοΰς, χα\ &μα τήν χατ* αΰτ&ν έλαύνων *^ 6 
Βάρδας δδ&ν, Εγνωσαν χα\ ταύτην έχεΤθεν Απώαα• 
β6«τ χαΐ γυμνή χωρεΝ πρ6ς &παν αύτοΤς τδ δοκούν 
χεφαλξ. {Ρ. 107] "Οπερ Ιχείνη χαταφωράαασα (χα\ 
γΐρ ήν ΕδεΓν χαι ατοχάσασθαι δυνατή) Αντιπράττειν 
ούχ ψετο δείν, φόνους των ανθρώπων χτΧ ομοφύλων 
ρλάβοις έχφεύγουΦα * τδν δ^ τέως πλουχον, τ^ν σήμε- εοαφτβΙιβίΜΐιβ ^Γλάνη «1ΜΤ6 οο^Ιιιγ «ο Γυ||[Μΐι Ιη- 

.1ΐίΙ)βΓ0. ΒληΐΒΙβ ΒίΓΙβΙΟ ^ΙΐκΚοΙρΜ Μϋ «Ι3ΙΙΙΙ 8(Ι• 

«βΐιιηκη ιηίη»ΐιιτ, &ί ^υίβ ορβιη Γβιτ• νβΠΐ ; ιΐιηιιΐ- 
^υ• • ςιιο^Αΐη Μβτυηι 5>ΐ€ΐΠΐαιη βιιιη ίιΐΜΤθι:ί 
)ιι&8ΐ1. Νΰΐηο Ι9ΐηβη ΐυιΐΰ 3ΐι«α8 68( αι πίληαη ίη- 
]ί€6Γβ• ΙηΐβΓΪιη 8ΐΙ δο/ΐλ ιΙιιοίΐϋΓ, βιύ» €0&(ΐΗΐία μγ- 
ν»ηιΙ»5, <1υιη ίη ιΗοαι ββηιοιιΐίι ίβιτβΐιΐΓ. €«ιιι 
191060 1ΐ9ΐυ^ οοηβαΐΐαηι ρυΐ88»€η( Αα^βίβΒ ιιι•ΐ«, 
κ η^ οΙΐίιΐ5 1ί1)6Γ9Γβ(ιΐΓ, υΐ (ϋιιΐίυβ νίνβτβ βαπι ρα* 
ΧβΓβηΐυΓ» Γ<Β4ΐ«Γαΐ4ΝΓΐιιιι οοΐιοηί» «οιιιη λΚι^υβαι 
ηΐίαιηΐ» «ΐΓίοΐαη θαμπι ίΐϋ αΗ•οΐυηοιι« ϋΐ λοίβιιι 
Βίο $ιγΊ€ΙΟ |;ΐ84ΐίο ίιινβά(Βΐ«αι Τ1ιβοΰΓΜ44ΐ8 λΑτβΠϋ, 
ίοΐαβ (1«1ίιΐΜ)44 οΜίβιι βοίΐηηιιπι βο]^Ηΐ• Ιιηρηιϋβι» 
Ιβυη^η, ιπιραοΐο »ΐ| ίΐία «ΐΑϋΙο» οβΊιβ» ίοιηϋιιΙ• 
^ θΓοαΙ)ΐιίΐ. Τααι ^υο^ΐΜ ΜαιιυβΙβιη νβΐϋΐ αοαιίιιβ 

Α6111Π1 &ί€ €ΐΑΙ« Β«Γ(Ιβθ (ΐ€η4Ι0ΐΜΙ»Μ Γφπιοί : 

171 &^νΛέΙ εη$€ άίατ$€ΐο ίη ΤΗεαΟίΜί λ«Τ((ΐη, 
Οιιοίίάίαηατη ροηο α€€ίηρ€ΐ€ αά η^οεη. 

20. ΥβΓαιη Ιιυηο ςυίάοηι Τΐιβοαίβΐυβ γίΐφ ϋιιβιη 

αοοορίΐ, ΒαΓι1»8 τβΓΟ ΰ^ηίβΐϋ ΰΟΓαοι ζ^ ιΙί|;ιιίΐ«ΐ6φΐ 

Ιιι 86 ΐΓλΠδαΙίΐ• Τ|]6θ<!ο» ν€Γ0 υ1)ί ίπιιηαηβ ΙΙΙιμΙ 

5€β1υ8 €0|{ΙΙθνίΐ, ρ&$5ί8 001018 (ίί$0υΓΓ6Τ6, ιιιιι1ΐοιιυ«) 

β]υΙαΐιι 30 Οβίυ 2ΐιιΙ&ιη ίιηρΙβΓβ, βϋαηΜίυβ 81 Γι&ΐΓβια 
άίπ8 (ΙβνονβΓβ. Ει : Ο ιιιιηιαιι^ε, 8ΐί6ΐ}&1, ίιηριιηεεί- 
ηκείξαβ 6«ιΙι> / φιιά ίη ηηίάεηι^ ΙηςταΙα $οΜ€$^ 
αΐιετί ρατβηίί ίηο ^οηοΓκιη ηιετϋεάεηι ιηα/α τερεη- 
άΐαίΤ ηπίάνενο /», ιηνίάβ ά^βηοη αερβίίίΐηε (Ιια^ίοο 
ίη ΓΓΑΐΓβιη 6Χ9|;{(βΓ8ΐΐ8), ιηιρεηηιη ηιεϋη^ ηηοά ρ»τΗΐΗ 
ΐηίβηΐ€Γαίη9ηίΐη€ ΰοηείίΐβταί^ ροΙΙκί$ΐί ί €<Ι Οεπί λιι- 
/«ε ίαηΐί ίΜρεαοτ $€€ΐεή$^ ηηί αηι^οι ηοη </ί*είιηι7ι 
εχιΐΗ^ $€ά ραή ίαηάβη, ηεεί Ιναάεΐ. ^ίιηϋΐηαβ (Ιίνΐοο 
ΓοΓΟΓβοοΓΓβρίΑ, ρ38«>ί$ ίπ οοβίαιπ ιη3ηί1)ΐΐ8 : ΥίάεανΛ^ 
Ώοηιιηε^ νιάβαη ίη νινί Ηα}ηί ^αριι< ίηαβηΐεηι νΐη- 
άίααηι» Ε]α8 ιΐ&ςιιβ βχίαηο £Γ61)γ;ι8 (1ίΓ38 ρΓΟ- 
1)Γϋςυβ ηοη ΓβΓβηΐββ, &ο ουοι $ίηιυΙ ΒΒΓϋλβ οοοο'ρ- 
(λΠ) νΐ&ηι ίη86ςυΊ νβΙΙβΐ, 63Πΐ ηϋοςυβ 8ΐυΐ3 πιογβη-^ 
«Ιαηι 8ΐ&ΐυ6Γ6, ηυιίοςυβ ((|ΐιθ(Ι λίυηΐ) ορί(6 ςυίάςυίϋ 

Γΐ))υί886ΐ ρ8ΐΓ3Γβ. ΟϋΟ ίΠ» 4]6ρΓβ1ΐ€η80, υ( 6Γ»1 

ιηυ1ΐ6Γ 8&^3α ιη^^βηΊο, 1ΐ8υ<1 γ8(& Γ(28ί8ΐ«η(1ιιηι, 6α 
ςυο(1 Ιιοπιίιιυπι ε96ίΐ68 €ΐνίυηιςα6 «Ιαπιιια ΓθΓηιίά&• 
τβΐ, οοη(;68ΐ&Γυπι Ιΐ8εΐ6ηυ8 ίη γγ^ϊα ρβειιηί&Γυπι 
νια 96η&1α1 βχροηβηάαπι άυχίΐ» 172 *ι^ ^ ^^" 
ρΓθΓυ5ίοηίΙ)υ3 ο1)8ΐβΓ61 61 8αΑπι 8ΐ(1φΊηι$ΐΓ«Ιί4>ιΐ6ηι 
ρον £ν τοΙς άναχτδροις άποθησαυριζόμενον, &γνω τή ρ ρΓοΙ)&Γ6ΐ. Υοο&ΐο 6Γβο ίη οοηοΊοηβη) 86η3ΐιι, ίη οηι- α^>γχλήτφ ποιεΝ φανερών, τδν μ16ί τε'τής &φειδοΰς 
^πάνης χωλύουβα χα\ τήν Ιαυτής χηρύττουσα 4ρε- 
τήν. Κα\ δή εΙς Ιπήχοον ατίσα έξεβίησεν, ώς Προς 
τοις ίτετήκοττα χΙΛια μίτ χρυσού χφ βασιΛικφ 
ζοψίείφ ηετίίΐτάρια ^οΛόκειτχαι^ αργυρίου δέ ηίυπι αυί'ώαβ 816 οΙ&Γβ 8ΐ8η8 ιΐίχίΐ : Αιιπ ΰεηίεηατΊα 
ηίίΙΙε ηυηαρϊηία, αΐρεηίί αά Ιτία ηιΗια , ίη ωταήο 
⻀04ΙΗε τερο τερο$ί(α ειιηΐ. Ηοό ραΠίηι α πιαήΐο^ 
γαΠίΜ εΐίαιη α ηιε ρο$ί ε}ηε ο6ί<ΐ(ΐη {<ιιΐ0 ίηαηεε 
$ηνηρΐΗ9 οάβήηι αε ΙαχηΗαηι) εοηρείΐα ραΠοφΜ, ώσεϊ χριωτ^ χαϊ των μέγ εΤναι χδν ταύτης άνδρα θησαυρισχι\ν χε καΐ αορίστων ^ των δέ αύτ^ιτ μΗ 
χατατοΛΙσκειν φιΛούστις κάί καχασπαχαΛφτ. χα'. *Αλλά χαίτοι τοσούτος δ βασιλιχδς ων Οησαυ- 
ρ3^ εΙς ουδέν Ιχώρησε παντελώς τξ άπονοΕ^^ του Μι- 
χαήλ χαΐ άχαίρφ φίλοτιμί^. ΤαΙς γάρ των ίππων 
άμέλλαις, εΓπερ τις Ιτερος, άγαλλδμενος, κα\ αύτί>ς 
Ιχ£Τνος ήνιοχείν (ώ της τότε ταπεινωθείσης των 

υακιλ: ι,ΕετιοΝΕδ. 

'• προ9τάττων τδν €οηι])6Γ. ^* έλαύνας Ρ. 21. Οιιιιπινΐ8 &υΐ6ηι Ιαηΐ» 6Γ8ηΐ ορ68 γ6£Ι9Β (α-- 
(;6ηΓιςιΐ6 &ιΐ60 11]682Ι|γο Γβροβίΐχ 86 ουιηυίλΐ»» 
Μί€ΐΐ86Γΐ8 ΐΑΠίβη (Ι6ΐη6ηΐί8 3ΐ)8ΗΓ(ϋ5ςυ6 6ΐ ίιηαιο(]ί€ί$^ 
ΐΛΓ|;ίΓιοηΠ)υ8 ίη ΜίΙιίΙαηι ρΓΟΓ^αβ οβϋδΟΓβ, Οιιηι 
οηίιη 8αΓί((8ΐΙοηί1)υ8, 8ί ςυίδ 8ΐϋυ8|<ΐ6ΐ€€ΐαΓ6ΐυΓ, ηβϋ 197 ΤΗΙ(»ΗΑΐ(Ε8 ΟΟΝΤΙΝΟΑΤυδ. Μ 

€4|ΙΙΜ Ίρ•6 Α§•Τ6 141 0\ΐ€θ Α Μ «Η•ηυιιι ρυΐ3ΓβΙ, (ο Α ^Ρωμαίων ρ«9(λι(βκ1) ού «αρα&γοόμορος, «υν συμτ. 4|υ&ιη ρΓΟίτίΐΑ ΐαη «Ι»|«οΐΑ^Μ Ιιηρβηι (ϋ^ηΙΐΜ !) 
«οΓαιη ςιιΙ •Μυπι Ιυιΐβκ «ϋ ΗκΙΙβΓΟ Ι^οο €6γιμ« 80« 
ΙβΙΐΗΐΚ» β βιοτο 5&ρΐΐ8ΐη&ΐ6 ΜΜίρΙΰΐκΙίβ ϋΚιβτΙβ ββ- 
€ΐιιη βχΙίΑυπβΐΜΐ; ςαΙ νκΙβίΜΜ ηυίιιςυ•|[ίηΐ« •€ 
ςαΜΐΓ«|ίη(λ ΐΓί§Ηΐΐ«ςυ4ΐ υΐ παΐηΐιηιιιη ««γΙ ΙίΙ>η$ Ιη 
•!ιι$υ1θ8 βοηιηι ΰοηΓθπτβΐ. ΑΙίςιι•ηθο ΗίιηβΓίο ουί- 
άΛίη ριίποίο ((Ιί€ΐυ8 Ιι{€ €Ιΐ(ΒΓυ$, ςιιο<Ι 681 ρσταα, 
•ι» οηβ νυΚυιςυο πιβ1ί6ΐΐ3ΐ6), ουιη ίηΐβΓ οοηγινίλ 
4αΓρί1)υ8 νβτΐιίβ βΰΐιιτΗίΐβΓ Ιο<)6ΓβΙ &ο ίιηρα(ΐ6ηΐβΓ 
Ιηίίιοίβπι ίιηρβπιίοπβ οοΒίαβφΐβ ϋοηνίταηΐίαιη 6Χ 

ΙηρίΙΓΟ ΙτβΐΗΓβ 8110 ρ€(]€Κΐ, ίϋ υΙ νβηΐΓί8 €ΓβρΙ(ιι 

ΙΝΗΗαοβηίβηι Ιρβλίη Γ»οβινι €Χ8ΐίηχβΗκ, βΙο ίη9αϋ!ΐ96 
Μΐ,ιηίηουΐο οβηίοιη «υΗ ]ίΙ>Γ88 €θΐιοβ88ΐΐ. Α1ί88 ηΛίζάτζων αϋ^φ χα\ συνηνκοχούντων Ιχ του Οι^ου 
βαιτείσματος χά τίχνα υΙοθιτούμινος τ^ βα^Ιλβιον 
Ιξιχένου πλοντον, πβντήχοντα βή χα\ τβσ^αρ&χοντα 
χοΛ τ6 ελάχιστον έχάστφ τριάχοντα χρυσ(ου λίτρας 
Ικιχορηγών. ΠοτΙ 8έ τινι ιτατριχίφ (Ίμέριος ουτος 
έχαλβΤτο 6 Χοίρος, διά τήν το5 προτώιτου οΟτω χατ• 
ονομαζόμενος &γρι^τα) ^λως αΙοχροΧογουντι 
χατά τήν τρΑιηζαν χα\ ψόφον Ιχ της βέβηλου αύτοΰ 
γαοτρδς χατά κρόοωπον του βασιλέως χαΐ των ουν- 
βεικνούντων άφΐέντι, ώς χα\ τλ φατλίον τ6 τούτους 
φωταγωγούν 4χ του τηλκχούτου ψ^φου χατασβίσαι, 
τω ιταρα96ξφ του τοιούτου θαύματος χρυ(τ(ου λίτρας 
Ιβωχεν έχατόν. Κα\ ΧειλΧ δ^ Αλλοτε του συν αύτψ <|ΐι«|ΐΐ6 βΙιβΙΙεΒ υηίυβ 6 80€Η8 λΐιΗ^Ιβ, βυβοβριο ,^ ήνιοχουντος τ6ν υ16ν έχ του θείου λουτρού άναβεξά- 
€|ΐιικΙ•ιη βχ 88ϋΓ0 Ι)ΐρ1ί&ιη«1β ΟΓιο, 8υΓ! ΙοΙΙ(Ιβιη μένος ομοίως χρυοίου λίτρας δέδωχεν έχατόν. ΟΟτως Ιι1>Γ88 178 ("Ιηι^^ : «{ο ΠΙβ ιια!ΐ8 Γηι^β ρβοαηί&Β 
ρυΙ)Πεαβ Ιη$ιιιη6ΐ)8(. ΰυιηηνβ Κ)Γβνΐ ΐβπιροΓβ Μβιιΐ- 
Γϊβ ίΙ1ΐ8 80 η6(]υΐ58ΐηιί8 8εΓιΙ)υ8 Ι8ηΐ88 ίΙΐ88 ορββ 
ρΓ0(ΐ6||[Ι$86ΐ, €ΐΓ€6η8ίυιη 8ΐη8ΐθΓ ρ€η1ίΐΐ5$ίη)υ$, (ϋ€8- 
ηα6 Γ6{Π8 ΐ8Γ^ΙΐΙοηϋ)υ8 οοπδΐίΐυΐυβ ορρβιοΓβΐ, αο 
ρ8τ&η<]9Β ρβουηί» Γ2ΐ!ο <ΐ6β8861, ςυίύυδ ιΐοηίΐι ηιί- 
!Ιΐ68 8(ΙτβΓ$α8 1ιθ8ΐ!υιη ν&Ηϋβ «είθβ ;(ΐ6€6Γΐ8ηΙ Γβιη- 
ηιιβίυβηΐυΓ Ηοπΐ8η8!η, Πιιηο8αηι ίΙΐ8ΐη ^υΓοαιη 
ρΐ8ΐ8ΐιυπι ϋαο8ςυ6 8αΓ608 Ιβοηββ 8θ(οΓΐιΐ6ΐη|;ΓγρΙιβ8, 
Ιρ&08 (]υοςυβ βχ 8υΓ0 8θϋ(]ο ()υοΐίΐ65, ΟΓ^βαυπιςυβ 
ιιιίΓΟ 8οΙί(1ο ΜΓβΓβοΐυιη, ηβο ηοη κϋςα^ιη τε^Ί» 
ηίΑρίΟεεηΐΐ:^ δυροΠεείΠβπι, ααπ ροηάο ηοη ιηΐ^ 
ιιυ$ (]ΐΐ3ΐη οεηίβηαΓία (Ιυεβηΐβ. εοηίΐαηβ, βχ ιΊΙίβ ρβ* έχεΤνος εΙς ούβέν 6έον τά δημόσια χατανάλιοχεν. 
*ΕτΕε\ δέ έντίς δλίγου χαιρου τ6ν τοσούτον πλουτον 
τα?ς τοιαύταις σχηνιχαΤς χα\ άθέσμοις χατανάλωσε 
«ράξβ^οι, δεινός εραστής 2»ν Ιπποδρομίας, ήλθεν δΙ 
ό της διανομής των βασιλιχών δωρεών χαιρδς, χαλ 
χρημάτων πόρος ούχ ήν δι* ών τά στρατεύματα φΐ- 
λοτιμούμενα τάς των ΙχΟρών παρατάξεις αμύνονται* 
τήν τε χρυσην έχείνην χα\ πολυθρύλητον πλάτανον 
χα\ τους δύο χρυσούς λέοντας, πρδς δέ χα\ τους δύο 
γρύπας ολόχρυσους βντας χαΐ σφυρήλατους, χα\ τ6 
όλόχρυσον δργανον, άλλα χα\ (τερα Ιργα της βασιλι- 
κής Ιχθέσεως, όλχήν Ιχοντα των διακοσίων ούχ Ιλατ- 
τον χεντηναρίων, χωνεύσας χαράξαι δέδωχεν έν τφ Γυηίβιη (Ι$εο4ιιΓβΓ6η(ΐ8Πΐ ευ(1ί ρΓβΒεβρίΙ. Ουίη βΙ(]! βασιλιχψ ταμιείφ. [Ρ. 108] Κα\ στολάς δέ τινας βα- 
ΓΡ£ία$ ήυ88ιΐ8ΐη 18ΠΙ ϊηιρβΓΑΐΟΓυπιςυΑΠ) Αιΐ|ζΐΐ8ΐ3Γυπι «ιλιχάς χα\ αύγουστιοιχάς, άλλα χα\ της συγχλήτοι» 
Υΐ*8(β8, βϋεοςυβ βΐίΑΠί 8βη8ΐθΓί&8, 8Π88βΧ8ΐΐΓθ8θ1ί- ' βουλής, τάς μέν ολόχρυσους, τάς δ^ χρυσοΟφάντους <13$ αΐί&βςυβ 8υΓ0 ίηΐ6χΐ28, ίη Γβ{[ίο φγαπο ρΓίναίο 
ρθ5ίΐ88, ρβηυΓίβ ΙΑηάβπι ρΓβ58ΐΐ8 εοηίΙαηάΑβ βχροβαίΐ• 
Οα8ΐιςυ8ηηΙΓΐ8ηβ€ϋυηιεοηθ8(ί8Μίε1ΐ26ΐβνίνΊ8βχβιη• 
ρΐιι$β8Ι• 1ηεΙγΙυ8 Αυ(βπιΒ8&ί1ίιΐ8, ίρ86ίιηρβηοροΐίΐυ8, 
€υιη ιηΐβ^Γ88 ΑάΙιυε βείηεοΐυιηββ Γβρβπβ^βΐ. ίρ8ϋ$ τβ- 
€βρί(, 8ες4ΐ8Π) ηυηε νοε^ηιαβ 8βη28ΐυιη ηιοηεΐ8Π) ευ(1ί 
]υ88ίΙ, 6 ΐ3ϋΓΐ8 <!^ιΐΠ8 κΠηΙ {ην6ηί6α$ ρΓ»ιβΓ 8ΐιπ 
«βηίβη^ηα Ιγια β( ηϋΠίβΓβηΒΪυιη ββεεπίοδ ηοτβιη ; 
ςιιί1)υ8 ;βΐΐ3ΐη ίη εοηείοηβπ) 8ΐΐ8(ί$ ίηηυβ οιηηίιιπι 
Ούΐιΐίδ ρΓθ<]υεΐΪ8,(Ιβρ1θΓΐιτΊΐεοΓ8ηίΐ 86η8(υ, υηιΐβίβηΐίκ 
ί1Π8 »η(^υ8ΐϋ8 ρΓοευΓ&ηϋα ιρδί Γβ8 ρϋΙ)ϋε8 ΓοΓβΐ. 
174 ^^' ^^τυτη 1ΐ9Ρε ρο8ΐβ8 εοηΐί^βηιπί. Τυηβ ούσας έν τφ είδιχφ, πρ6ς τφ τέλει» έχδέδωχεν έξ- 
απορων, ώς &ν χαραχθώσι. Πλην ούχ Εφθασαν ^ωνευ- 
θήναι, χα\ έχείνος μίν ϊξ ανθρώπων έγένετο, ταύτας 
δΙ Βασίλειος δ άοίδιμος τήν βασιλείαν λαβών χα\ 
χαταλαβών Ετι άλυμάντους άνεχαλέσατο, χα\^ί6 νυν 
σενζάτον καλού μενον χαραχθήναι έχελεύσατο **» έχ 
τοσούτου πλούτου μηδέν Ετερον εύρηχώς ή χρυσίου 
χεντηνάρια τρία, μιλιαρίσια δέ σαχχία εννέα, & χ«.\ 
δημοσιεύσας χαΐ πάσι δήλα ποιήσας άπωδύρετο της 
συγκλήτου ενώπιον τήν δθεν Εμελλε ποιήσεσθαι της 
πολιτείας διοίχησιν• 
κβ'. *Αλλά ταύτα μέν προϊόντος του χρόνου γεγό- αυΐβιη ιηοι-ί8 βΓ&ΐΤΐιβοόοΓ», υ( βαοΓαπι ΒΙαεΙιβρηβη- νασκν* τότε δέ εΓθιστο Θεοδώρα χατά τ^ν έν Βλαχέρ- 8βιη 9Β(]βηίΐ ΓΓβςυβιΐ8 8(1ίΓ6ΐ, ΐυπι υΐ νοΐ8 ςυ96ΐΐ3ΐιι 
Οβο ΓβϋάβΓβΙ, Ιυιη νβΓΟ βΓΐ8πι υΐ ΙατβΓβΐ. €υιιι 
ΐΐϊςαβ βχ ιηΟΓβ ςυ8η(]ο<]υ6 βο 8β εοιιΐυϋδϋβΐ, 
ΜΊοΙιαοΙ βΐ Β8Γ()λ3 πιί880 ΡβΐΓθη3 ι11πΐ5 ΓΓ3(Γβ ίρ$3ηι 
€ΐιηι ί!Ιί3ΐ)υ8 Λαοη83πι -άά €3Γί3ηί ίιηβΓίηι ρ3ΐ3ΐίΑ 
1*βΙβ£[3ηΐ : ροδΙβ3 νβΓΟ ηοη 8βη)6ΐ (3ηΐυπι, 6(^(1 βΐ 
ίΙΟΓυιη ιηί88ί8 ηιίηί8ΐη8, Πΐ3Γυπΐίΐυβ β$εο ιΊΐ3ΐ;ι 8υ1ι- 
8ΐ3ηΐί3, ρΓίν3ΐ39, 30 νβΐυΐβνυΐ^ο Γ6πΓιιΐ33, ηοη γο- 
ΐ;ιο ευΐΐυ τίνοΓβ ε38 δίνβΓυπΙ. ΥεΓυηι Ιΐ3υϋ πιυΐΐο 
ρο!»1 ΤΙ)6θ(ΙθΓ3 6 νΐνί8 βχεββδίΐ. Ιηε1^ΐιΐ8 νβΓΟ Β38ί- 
1*1118 8α8€βρΐο ίιηρβΓΐο, ουπι 6]υ8 03(ΐ3ν6Γ Ιηιη ηϋ38 
Ιιΐ3νί8βΐηοη38<βηαιη Ιγ3Π8(1]Ηι, (|^ο<) 035(Γί3 τοεβηΐ. ναις θείον συχνώς πω; έπίφοιτ^ν ναδν, όμοΰ μίν 
εύχάς τινας αποδίδουσα βεφ, όμοΟ δέ χα\ του έουτρου 
μετέχουσα. Ός γούν όψέ ποτέ άφίχετο, τλν Πέτρω- 
ναν αδελφών αυτής 6ντα πέμψαντες δ Μιχαήλ τε χαΐ 
Βάρδας άποχείρουσί τε ταύτην μετά τάς θυγατέρας 
δμοΟ, χα\ τοΙς χατά τά Καριανού άναχτόροις τότε 
μέν περιορί^^ουσιν * Οστερον δέ ουχ άπαξ μόνον, άλλα 
χα\ δ\ς άποστείλαντες είσεχόμισχν τ6ν ενόντα πλου- 
τον αύταΓς, χα\ χοινώς πως χα\ Ιδιωτικώς, άλλ" ου* 
βασιλ'.χώς εΓασαν ζ9|ν. "Αλλ* έχείνη μέν μετ* ού πολύ 
των τζδε μεθίστατο, χα\ βασιλεΐις ό άοίδιμος Βασί- 
λειος αύτη; τε τ^/ νεκρών χα\ τλς αυτής θυγατέρας υαβιλ: ίκατιΟΝΕϋ. ^* ένεχελεύσχτο ? 1» ΙΙΒ. IV. -ΜΙΟΗΑΒίΤΗΕΟΡΗΠ-Ι Ραΐϋδ. 190 

9^ τΐ ττ[ς μΑμμης Ιπιμκκ μοναστήριον ένβιαιτΑ- Α 01 ίΐϋο ιηοΓ9η16$ &αιιοΙ9Β >ο τβΙΙ%\ο$'Λ νίΐ» ίη»ιίΐα- σΒαι, ο5τω των Γαατρίων χατονομαζόμενον, χα\ 
69(ως ζ||ν τ• Χ(χ\ ηολιτβύ&σθαι. ΑΟτη μέν ούτως 
«ΐΕββίω, δνοματφ υΐφ, ο6χώς έχιΤνοι, ΤΕονηρδν, &λλ' 
Αγαθόν άπολιπουσά τε χα\ σβμνόν. Έδήλου δ^ χα\ 
ή ηρ^ ταύτης βίβλος δθβν τβ χάχ τίνων ίξέψΜ χαιΐ 
5π€ι>ς ^θεν εΙς τά βασίλεια, χα\ τάς αύτ^ οσαι δ^ 
θυγατέρες έχ χοιλ(ας γεγέννηνται * δηλώσει δέ αύτη 
συγγένειαν α6τ!|ς την λοιπήν. "Ήσαν ούν οΐ δηλω- 
θέντα ά^^ενε^ δύο αδελφοί, β τε Πετρωνοίς στρατηγός 
χατ3^ τ6 θρ^χήσιον χα\ πατρίκιος τηνιχαΰτα, χα\ 
Βάρδας δ δηλωθείς, δς χαι πάρα Θεοφίλου εΓς τι των ού 
δεόντων καταληφθείς, της συνήθους προελεύσεως Ισται- 
μένης, χατά τ6*Ορολόγιον έτύφθη μαγγλάβ:α έξήχον- 
Γα. *Αδελφα\ δέ τρείς,ή τε εύφήμω οΟτω χαλουμένη (13 »ΐ«ΐ6ΐη (Γ^η$ί|[6Γ6η(. $10 <ιιιί(ΐ6ΐη ϋΐα 6χ Ιΐλβ 
Ιαοβ ιηί^Γ&νίΐ, 1>οηυιη ηοιηβη >ο νβηοΓ^^ίΙβ, ηοη υ( 
ιΠι ιη&ΐυιη αΐιΐιιβ βχο&υηα, βΐίο Γ6ΐίηςΐ]6η5. ΟβίβηιΙί- 
ιηυ3ΐί1)Γ0 8ΐιρβποπ ιιηϋβηαιη, βΐ βζ (ΐυίΙ)ΐΐ3 ΤΙιβο* 
'άύΤΛ οτίΛ ρ&Γ6ηΐί1)υ$, ςυοιηο(1ο ιίοιη Ία αυίαιη νβ- 
ήβπΐ, ςυοίςυβ βχ υΙβΓΟ ρΓοΙβδ (ηυ1ί6ΐ)ΓΪ5 ββχαδ Γα* 
άβπΐ : ίη Ιιοβ νβρο 6]π3 ΓβΠςιιιιιυ ^βιιυβ 30 οο^ηα- 
Ιθ8 08ΐ6ΐΐ(]6ΐιιυ8. ΓυοΓυπί ιΐβςηβ, ςυοβ ϋίχίπιυβ, 
(Ιυο ιη&80ΐι1ι Γγαιγο», ΡβίΓοη&β ΤΙΐΓ&οβηβίαιη άυχ αο 
Ιιιιη ρ&ΐΓίοίυβ, Β^ΓοΙβι^ςπβ, Λα ςυο 6(;ίιηυ3. Ρογγο 
ΡβίΓοη^β ίη ςηοϋβιη .ΓαείηοΓβ α ΤΐιβορΙιίΙο ιΙερΓβ- 

Ιίβηβυβ, ΟυΠ) ΟΟηδΙΙ^ΐΑ ρΓΟ€638ίθ ββΓβΙ, 86Χ8§ίη1;ι 

ιτεΓΐ)6πΙ)υ3 3ϋ ΗθΓθ1ο|;!ιιιη ]υ3$υ8 63( ναρυΐ^τβ• 8ο- 

Γ0Γ65 1Γ68 6Χ$Ιΐΐ6Γ6, ςΐΐϋβ 175 β'^ ΙίΟΙίΟΓίϋοΟ |10• .... . , , -,. — *«ν — — 

δνόματι Καλομαρία κα\ Σοφία χα\ ή ΕΙρήνη, Άλλ' " πιίηβ ΟδΐΙοηιαπαΓη νοο3ΐ1)ίΐηΙ, βΐ δορίιίί «ο ΐΓβηβ. ή μέν Σοφία εΙς χοίτην έδίδοτο Κωνσταντίνφ τψ 
χατ3ί τ^ν Βαβούτ^ιχον, [Ρ. 109] ή δέ Καλομαρία 
^Αρσα6^ρ τφ τηνιχαΰτα μέν πατριχίω, ίπειτα δέ χαΐ 
μαγίστρφ, [ή δέ ΕΕρήνη] τφ Ε!ρήνης τ!)ς μητρός του 
μετά ταύτα τ6ν ^* πατριαρχικών θρένον άντιλαβομέ- 
#ου Φωτίου Αδελφφ* μέθ* οιί χα\ δύο τεχνώσασα 
«αΓδας, Στέφανων τε τ2»ν μάγιστρον, χα\ Βάρδαν 
τδν έαυτου αδελφών χα\ μάγιστρον τ6ν του πατρι- 
κίου Κωνσταντίνου χα\ στρατηγού Σικελία;^ τδν του ^^ 
Κοντομύτου γαμβρδν (εκείθεν γάρ αύτφ καΐ ή του 
Κοντομύτου Ιχληρώθη προσηγορία), τήν συγγένείαν 
πρ6ς τδν πατριάρχην ίσωζ'ε Φώτιον' εξάδελφοι γάρ 
οΐ δύο μάγιστροι ούτοι τούτου έτύγχανον. ΑΟτη δέ Εχ Ιή& δορΙπ3 ηυρδίΐ ΟοηβΙ&ηΐΊπο β2ί1)υ1ζίοο : €»- 
Ιοιηϋι'παηα (]υλΊ( Αγ5&1)6γ Ιυπι ρ3ΐπείιΐ3 αο ιΐβίηιΐβ 
ιη3(ΐ8ΐεΓ : [ΐΓβηβ &υΐ6ΐη] ΐΓβηββ ιη3ΐπ8 Ρΐιοιϋ (030» 

ςΐΐί ρ05ΐβ3 ρ8ΐΓί3Γ€ΐΐ3 ΓίΓΐΐ) ΓΓϋΙΐ'Ί ιιιιρίΑ Γϋίΐ ; 6Κ 

ςυο 6ΐί3ΐη ()υο1)υ3 8υ3€6ρΐί3 ίίΐϋβ, δίορίι^ηο ι:)3« 
|[18(Γ0 61 Βάτολ ΊΙΓιυβ Γγ31γ6 &1(]Ηβ ηΐ3£;ί5ΐΓ0, ςιιί 
€οη3ΐ3ηΐίηί ρ3ΐΓίοϋ βΐ δίείΐί» ρΓΧίΟΓίβ (φη οΐ Οοη- 
1υιηίΐ6δ) §6η6Γ ΓυίΙ (Ιιίπο οηιιη Ιιχο ιΙΙί βρρβΠλίΓο 
ΙιΧδΗ), ΰαιη ΡΙιοΓιο ρ3ΐπ3Γθ1ΐ3 3ΐΠηίΐ3ΐ£ΐη 80Γν3νΊΐ• 
Αοαϋο βιιίιη Ιιί ιη3{|;Ί3ΐΓϋΙΠυ8 ηβμυΐΐΐβ 30 €θΐΐ8ο1)πηί 
ίυβΓβ. ΗοΓυπι ιηβΙβΓ, ριίοΓβ νίπο ηιοπβ 3ΐηίδ80, υ( 
2ΐΙΙεΓυιη ςαοςυβ ΓΓυ$ΐΓ3 π^οπβηΐθΐη νίιΙοΓΟί ίη »ν'- 
πιηιη ίιιϋιιε6Γ6 ηοΐυίΐ. Υίνβη8 ίιβςυθ νί(1α3β1ΰοοι ο3ν ή μήτηρ των είρημένων, έπε\ του προτέρου &ν- ^ 80Γ0Γβ ίη 3υΐ3 αςϋηβ, 8(]ΐΐ8ΐίϋ3 ςπ34ΐ3Πΐ 3ΐ(]ΐΐ6 (ία- δρ^ς δι3ι θανάτου ήμάρτανεν, ούχ ειλετο χα\ δεύτερον 
ΙδεΤν μάτην άποβιοΰντα, ζώσα δέ χήρα κα^τ^ εαυτής 
συνοΟσα αδελφή κατά τά βασίλεια, αύχμηράν τίνα 
χα\ ταπεινήν έστολισμίνη στολήν, Ιτι δ& μήν χα\ μέ- 
λαιναν, τίν Οπαρχον απολαμβάνουσα της χειρδς, ο6 
μήν δε κ2\ τ6ν τειχιώτην, άλλα κα\ τ6ν νούμερον 
συνεπαγόμενη, κατά νου μην ίαν άπ](|ει βάδην τε χα\ 
πεζ^ διά των σχολών πρδς τοι>ς &ν τοΙς δεσμωτηρίοις 
κατεχόμενους της τε Χάλκης κα\ του Πραιτωρίου ιη'ιϋ ίηϋαΐ» ν68ΐ<?, ρΓφΓβοΐαηι ιηαηα Ιοηβπ», υιΐ3(ΐιΐ6 

858υΠΐρΙΟ ΐίοΗίΟΐβ 30 £0)ΐ0Γΐ3ΐί (ΙιΙ€6, πιβηβί» £(ΐ]α3- 

ςυβ ίηίΐίο Ιβηΐο {;Γ3(1α ρβϋϋδςαβ ροΓ 8θΙ)θΐ38 ίΙ)8ΐ. 
8(1 608 ςαί νίηείί ίη €ΐΐ3ΐ66 61 ίη ργκΊογΙο 3ΐςαο 
ΝαπιβΓΪβ ΙβηβΓβηΙαΓ; 8ίπ|[ΐι1θ8ςυι; 68(ΐ83ΐη ε3Γ06η'ί 
ίηΐ6ΓΓ0§;3η8, 80 ΐαιη 8α8 ίρβΒ ορ6Γ8, ΐαηι δυ^ιι^ι^- 

8110116 3(1 80Γ0Γ6ηΐ 118 ρΓθ8ρΙοί6υ8» 1ΐ3α(1 6Χί£α&Π) 

οαί(|ΐΐ6 ^οηβιΐίοΐΐοηοα) 80 6ΐ66ΐηο5χη3ηι ΐΓίΙ)υ6ϋ3ΐ. 
ΙΙΐοίβηα» ςυ» 8ρύ€ΐ3ηΙ 8(1 Γΰΐιιίη&3. χαΐ των Νούμερων, τίνος τε χάριν άποχέχλεισται ε να Ιρωτώοα χαθ* Ινα χαΐ διοικούσα τους μίν δι' 
εαυτής, τους δέ διά της πρ^ς τ^ν αδελφών ΰπομνήσεως, έχάστψ τών φρουρουμένων εύλογίβν επιχορη- 
γούσα ού μικράν κα\ έλεημοσύνην. ΚαΙ τά μέν κατά τ4}ν γυναιχωνίτιν ο&τω. / 

χγ'. Ό δέ Βάρδας ήν βλο; τά της βασιλείας Ιπιτρο- 176 ^• Ροη^ Β8Γ(]8• ίη ρΓθευΓ8η(1ο 8(1ηιίηί• 
ιεεύων χαΐ διοιχών, χα\ τών λοιπών διαφερ^ντως ως 8ΐΓ8η(1ο<(υ6 ίηιρβΓίο 10&α8 6Γ8ΐ; 86 Τ6ΐυΙ ςαί ίηιρο- 
συγγενής τοϋ βασιλέως άγαπώμενος* £νθεν χα\ την |^ Γ8ΐ0Γ6ΐιΐ 8ί]3ηίΐ8ΐ6 8ΐ1ίη86ΐ)8ΐ• ρηβ Γβΐί^αΐβ ΙΙΙΊ ^118^ 
χουροπαλάτου, οΓον άθλον 1π\ τ9| άδελφ|}, τιμήν άνα* Γ08 80 (ΙϋβοΙαβ 6Γ81. 1(1οΪΓθθ 6ΐί8ΐα νοίαΐ ίη 8αηι- βέχεται, χαΐ κατά τών Ίσμαηλιτών χα\ τοΰ Άμερ, 
ώσπερ εΓρηται, αντιστρατεύονται μετά του Μιχαήλ, 
άρτι τελούντος αυτού εις άνδρας έξ αγένειων, δυνάμει 
πάσΐ} τε χα\ χειρί• 'Ος δ* οΟν της τών εναντίων έπ- 
έβησαν γής, κατά πΑιν Σαμ^σατα λεγομένην, δυνά- 
μει τε βρίθουσαν χα\ ίσχύΐ, άγονται, χα\ ταύτην 
έπεχείρουν πολιορκειν. *Αλλ* έλελήθεισαν ού χατά 
Θεοδώρας αΓροντες χείρα, κατά δ^ πολυτρόπων, αν- 
δρών. Ός μλν γάρ ήν τρίτη της εφεδρείας τούτοις 
^,μέρα, ή πρ<ί>τη δέ χα\ χυρία τών ήμερων, Ιμελλον 
δέ τήν άνα(μαχτον μυσταγωγίαν έκπληρούν, ώς αν ηιοΐφ 8θΓθη8ρΓ36Π)ίαιηοαΓορ3ΐ8ΐ» ίϋ||;ηίΐ8ΐ6 0Γη8ΐηΓ• 
ιιιΐ8(|αβ οαηι ΜίοΙΐ86ΐ6, ςαί βίΠίΓβηΐε ]3Πΐ ΐ8ουβίη^ 
8ηηο8 νίΐ'ίΐββ ίηίϋ8ΐ, οαιη ίη^εηΐί 8Γηΐ0Γαπι 8ρρ8Γ8ΐα 

80 6Χ6ΓθίΙυ 8(1ν6Ι'8υ3 ΐ3Π186ΐίΐα8 βΐ Αιη6Γ6ΐη, υΐ 
8υρΓ8 ϋίθ6ΐ)8Πΐα8, ρΓθβθί8θίΐυΓ. Ρθ5ΐ(]υ8ΐη ίΐ3(|ΙΙβ 

ίη Ικ>8ΐίοαπι ρΓ0|(Γ638ί 38αιο&8ΐ3 νβηοιοηΐ, υΓίιοηι 
8θί1ίθ6ΐ οίνίιιιη ιηα1ΐίΐυι1ίη6 80 γοΙ)ογο ροΐοηίοηι, 
β{α8θΚ>$ί(1ίοη6αΐ8β2Γ6(ϋαηΐαΓ.ΝΙιηίΓυαι ποη ίηίοίΐΰ- 

Χ6Γ8ηΙ ηοη 86 8()ν6Γ8υ8 ΤΙι60(]0Γ8Π1 Ιβν8Γβ Η18ηυ8, 

86(1 8(1?6Γ8υ8 ναΓύΓππιυηι Ιιοηιίηυητι ββηυ8. ΤοΓίίβ 
ίΐ8(|υβ οΙ>8ίι1ίοηΐ8 (Ιίο, ({α» ρΓίηΐ8 (ΙΐβΓίηη ίρ58(|α• ( ΥΑΒΜε Ι.Ε0Τ10ΝΈ5. •* τ6νοηι. Ρ. " τ^ντού] τού κα\? 191 ΤΒΕΟΡΗΑΝΕδ £(»«πΝυΑΤυ5. 1ΘΖ 

«ΙοιηίοΑ ΓαίΙ, βχρίθΐο ^9ιη ίϋΓβ ιηοΓΟ^ηΙο 8&€Γΐβοίο, Λ νων Αγίων μυστηρίων |Μτάι9χο(•ν, εξαίφνης, «Γτ* υΐ 82€η8 ιη^τβΙβΓπβ ΊπιρΑΓΓίΓβηΐϋΓ, Γβρβηΐβ (βίνβ ίη- 
02υΐβ ιΐΐ» ρβΓ3£6ΐ)&ιι(, βίνβ βΐίαιη Γβί ϋβίΠο» ίιιιρο- 
ΠΙΙ& υΓΐ)6πι Ιιο&ΐββςαβ €οηΐβπιη6ΐ)8ηΙ, ηαΐΐιιιηςαβ 
ΓοΓβ &Γ[)ίΐΓ3ΐ1)9ΐηΐυΓ ςιιί Ιβν^Γβ πλΑπαοι } 9ΐ(1ν€Γ5υ5 
Κοπιαιιαιη ίιηρ€Γ3ΐθΓβιη 8υ(ΐ6Γ6ΐ) ίρ&α Ιιογα ςυα 
ηογδίβπΐδ ηίφΑΓίίβηιΙΐ 6Γ3ηΐ, υηϋίςπβ βχ υΓΐ)6 8γ- 
ΐΗΑΐί ΐΓΓίίρηίββ ΐΒηΐυιη «ίβ 1€γγογ6πι ιηευβββηιηΐ^ υΐ 
ηβιηο ίσιρβίαιη βυ&ιίηβΓβ, ηβηιο ηοη ΐη%Ά β3ΐυ(6πι 
οχρβϋϊΓβ €οη8ρίθ6Γ6ΐυΓ. Ιρ$6 ΜίοΙι&εΙ νίχ ΐη βηιιυή 
€¥3(16118 ίυ|ζΊβηΐΐ8 «ρβοίπιβη, ηοιι νίπ ΓοΠίβ 6]υ$ςυβ 
4|υΐ ρηοΓ ία λεΐβ «ΐ&Γβΐ, (1β<ϋΙ. 5ίο 9Β([Γ6 ιαικίβιη 
86Γν]ΐΚυ8 68ΐ, βϋΐβ οιηηΙΙ>υ8 'οαβίΓοηιιηςυβ ίιηρβϋί• 
ιηβηΐίβ ΐη ΙιοβΙίυιη ροΐ6$ΐ3ΐβ ΓΰΙίοΐί^. ΙΙΓιο €<γΙ)6» 
(οα]ιΐδ 8υρΓ& ιηβιηίηίιηυ!;, (|αί 6ΐΤ6ρΙ]Π068 οοη<1ΊΐθΓ 
177 ^"ίΟ ^Γβ^ίβ ϋΐαηΐ νίπυΐβιη βηίΐυίδδβ, υΐ ηοη 
8θ1αιη £^Γ€[{ΑΓίο$ πιυ1(08 Αίςυβ 0ΐ>β€υΓ08 ίηΙβΓΓβοβηΐ, 
Υ6Π1Π1 ιη8([αθ8 ςυοι|υ6 ϋυοββ ΰβρβΓίΐ, ηβπιρβ Τχβη- 
ΙΙ^οΐυϋιιη ΑΙ)688αΙοη6ηι β1 δβοηβπι Ρα1«ϋηιιη, «Ποβ• 
ηηβ 16(1^3(08 λίςαβ ΐΗΙ>απο$ ΙίλυιΙ ρλυοίοΓβ• εβπΐυπι. 
8βΓν3ΐ>3ηΐυΓ βΓ^ο 1ιί, ςυθ8 (ΙίχΙ, άαε€8 1η ολΓΟθΓβ 

ΐΓ3η8«ΰΙΟ ΜΙο ; 30 ςΐΙ3Π) €3Γ1>638 6Χβ|{6Γ3ΐ, 1η{6η• 

1601 τίπι 30Γί ϋοπιο 3<1ν6€ΐ3ηι, Γ6<ΐ6ηηριίοαί8 ρΓ6ΐίθ 

ρ6ηθ1ν6ΓυηΙ. €3γ1)638 ρΓ6ΐίθ 3€ΰ6ρΐ0 δϋΟΠ^ΠΙ Ιη(6Γ- 

ΐΌ^^Ι, ηηηί νέηβποτηη αηΐ9τ$ α(β€ίαΐ»τ^ ηιοίικ^ΐΜ 
ΙίΙίίάίηο$ο$ ίη ΰοτροη αηίιαί ? Ν6|ρη1ι$ Ηΐο, 36 38- 
86Γ6ηΐ6 ηϊΗίΙ Β€ ιΊι αΙ'βα , 63<|6ΠΙ ίΙβΓυηα 6Χ Α1>β•- 

83ΐθΠ6 ρ6Γ€0ηΐ3ΐυΓ. ΑΙ)6β8»1θΠ 3υΐ6Π1 60ΐηρ6Γΐ3 

ΙιοηιίαΊ8 η6ι]υϊΓΐ3 30 (Ιοίο, βίνβ 6ΐί3ΐη φκχΐ βίο γ6 άφυλάκτως τελούντες αυτά, «Γτβ χαΐ χαταφρονητιχως 
Εχοντες πρ6ς τήν πόλιν βι' Απειρίαν ώς μή πρ^ 
βζσιλέα Τω]λα£ων Χραι τολμώντος χεΤρά τίνος, χατ4 
τήν ώραν Ιν { των θείων Ιμελλον μετασχείν μυττη* 
ρίων, πάντοθεν μεθ* δπλων Ιχπεπηβηχέτες της ιε^- 
)^ως, ούχ ήν Ιβειν τ6ν δστις 'Ρωμαίων [Ρ. ϋΟ] ούχ 
έχρήτο φυγΐ)• "Ενθα χα\ ό Μιχαήλ μόλις που τ6ν 
ίπιτον άναβες φεύγων χαθωρ31το, &λλ* ού προπολε* 
μών* οδτω ηου μ^γις &χσέσωστο, σχην^ις αύτάς χα\ 
τήν δση τούτοις θεραπεία ικροσην έχε! χαταλελοιπώς. 
"Ένθα χα\ τδν προμνημονευθέντα φα9\ν άριστεΰσαι 
Καρβέαν τ6ν τήν Τεφριχήν οίχοβομησάμενον, χα\ 
ηολΟνού μόνον του χυδαίου φθόρον λάου χατεργάβα- 
αΟαι, άλλα χα\ των μεγάλων βή στρατηγών ζωγρεί^ 
^ λαβείν τόν τε τζαγγότουβον τόν *Λ6εσαλώμ χα\ £ηών 

* 

τ6ν παλατΤνον, χα\ Ιτέρους υποστρατήγους χ«\ τουρ- 
μάρχας &χρι των έχανόν, Έτηρουντο ούν οΐ δηλω- 
θέντες στρατηγοί μετά τή|ν τοΰ πολέμου παραδρομ{|ν 
έν τ^ φυλαχ|) * χα\ θή χρήματα (χανά τφ Καρβέλι 
έδίδοσαν, οΓχοθεν (αταπεμψάμενοι, τήν αΟτών Απο- 
λύτρωσιν έξαιτούμβνοι• 'Ος δ\ Ιλαβεν 1π\ χεζρας 6 
Καρβέας, ήρώτα τ6ν Σηών εύθυς» εΙ χρός άφμο^Ισια 
ίχοί έρωηχώς κβΛ τό ίουζον σώμα χίτησιτ §χο% 
τήν ίμπαθη ' ώς θ* άπηγβρευσεν 6 Σηών χαΧηάσχμψ 
τι τοιούτον άτΕέφησεν, Ιδρώτα πάλιν τά 5μοια τ^ 
^Αβεσαλώμ• Ό βλ τήν αύτου φωράσας χαχίαν χαΧ 
μοχθηρίαν, είτε χαΐ 4Ελλως άληθώ;, τοντό Γβ χά- 
σχειτ χαϊ χίνησιτ ύχομέτβιν^ εΙπών, τούτφ μέν«. ίρ83 3Γβ66ΐ6ΐυΓ, ϊίύ $€€Ηίη ορί β^ΓϋπΐΜ «ΝΟίιιι Μοίβ- ^ Αντρονσαι^ Ιφη, τώτ Ιίεσμώτ^ χα\ &μα άπΑυεν,τψ 
</οε /«ΓΤβ, Γ68ροΐι<ΙίΙ. Τα Π) 6ΐ ϋ3Γΐΐ035 '. 7χ α νχηζπΐη δέ Σηών, ΟύβούΛεζαί σβ τό ΘεΙοτ Λνθηναι δ^ τ^^^ 

φρονρας^ χα\ &μα Ιδίδου τούτφ τά λύτρα τά δοθέντα 
αύτψ υπέρ αύτου, χα\ ι% φρουρά Ιγχατέχλειεν &χρις 
ο! τ1)ν ψυχήν άπεστάλαζεν. /ί6^Γ βείο, 8ΐπιιι1ΐ|υ6 ϋίιηίβΐΐ; δβοιιΙ τβΓΟ : €€τΐ€ ηοη 
νηΐΐ ΰ€Η$ Ηί α €ατ€€Τ€ Μβτ€τΊ»^ δΐηιυΙςιΐ6 Γ65ΐίΙυΐο, 
({υθ<1 3606Ρ6Γ31, Γ6<ΐ6Π)ρΐΐθηί8 ρΓβΓιο, (Ιοηβο 6013 νΐΐ 

3ηΙιη3(η ΐη €3Γ66Γβ 6αηι Ιβιιυίΐ• 

ϋ. Ούί3 ΤβΓΟ 3ΐΐ6Γ ]3ηΐ 3ηηυ8 3 8υρ6ΓίθΗ €ΐ3^6 

6ΐΙΙαχ6Γ3ΐ, 3ΐΐ(Ιίβη8 1ϋ6ΐΐ36ΐ ΐΗ2ΐηΐ3 ιηίΙΙινηι ίη Κο- 
ιπ3η3ΐη (ϋΐίοπβιη ί36ΐ3ΐιι ΪΓηιρίΙοηβπι, 30 ϋβΓαπι 30- 

66ρΐ3 <ΐ3ΐηη3 61 νΐ6ΐΟΓί3 6υρί6ΙΙ8 Ι*6δ3ΓθΐΓ6, ΟΟΐΙβΟΐΐβ 

6χ Τ)ΐΓ366η8ϋ)ΐΤ8 30 Η3θ6<1οηϋ)α8 ςυ3(ΐΓ32Ίηΐ3 πιϋ- 
Γι1)Η3 3ΐ306Γ 618 οϋγΐίπι Τ6ηίι. ΙΙΜ 3υΐ6αι 3(1 Ιοοαηι 
ΐ|ΐΐ6ηΜΐ3Π) ρ38θπί8 νΙ)6τθθΐ 06ΐ3ηυπι άίοΐυπι βΧ3 
ΐρηίΟΓΪα β886ηΐ, ΑπιβΓ ]3ηι ίηΓββτϊβ ήι 608 8ΐ{|[ηΐ8 
ρΓΟοοΓΓβηβ, 1οη|[Ιυ8 άί|[Γ6δ8υ8 178 *^ 8ΐΓ3ΐ3 ρα- χδ*. Έπε\ δέ δεύτερος ήδη χρόνος παρέδραμε χα;\ 
μυριάδας ήχουε τρεΙς χατά των Τωμαίων Ιχστρα- 
τεύειν, τήν ήτταν α()θις 6 Μιχαήλ άναχαλέσασθαε 
Ιπιθυμών, Θρ51χάς τε χα\ Μακεδόνας μέχρι των τεσ- 
σάρων συνηθροιχώς μυριάδων, Ιξήει πρόθυμος χατ* 
αύτου. *ίΙς δέ χατά τι χορτοφόρον πεδίον Κελάριον 
οΟτω λεγόμενον χατεσχήνητο, άρτι δή Άμε ρ αύτιο 
χαταστρατηγών πο^^τέρω τής τετριμμένης ^ει 
ύδου, πρ6ς τ^ Χωνάριον Ιπισκεύδων. Έν δέ τούτίρ 1>Π€3, €Ιιοη3Γΐαπι Ι6ηιΐ6ΐ)3ΐ. 1Μ οοη8ΐ8ΐ6Η8, 3€ΐ6ηα6 ]) λγγύτερόν τε γενόμενος χα\ χείρας δή προσ^λών χα\ ίιι ρυ{[η3αι (ΙίΓ60(3, 36 36ή οοηιιηίδδο ρι^ϋο, Ιιη- 
Ρ6Γ3Ι0Γ6ΙΙΙ ιιηρΓ68δ!οηΙ {αίΐρ3Γύΐιι 3<Ι Γυ^^ιη οο^Ιΐ. 
Αο Τ6Γ0 Ι3η(ϋ« ϋ)6 Γα^ ίηβΐΐϋΐ, ηιηπίΐια 6(|υοΓυπι 

νΙ(ΚβΤ6 €ΌΓ8Ηΐη 6ΐ ΠΟΟ ίη(6ΓΠΐίΙΙ6Γ6 30 ΐ3886δ06Γ6 6Χ!• 

8ΐίηΐ3νίΐ. ^3η1 Ιΐβςσο ιη6<1ΐ3 ό€€ηρ3ηΐ6 (ϋ6, 6Χ(|υβ 
δοΐίδ 3π)οπΙ>α8 ρβπηοΐοβίο χδία, 6()!ΐηιη ςηοπκΐΒΐιι 
Ιοουπι Αηζοη ηοηιίηβ, 300688α ϋίΐηοίΐ6πι 30 Ι3ρ{(1!- 
^η8 38ρ6ηιιη, οο|;αηΐηΓ 3806πά6Γ6. ΙΙΠο ίιηρβηΙσΓ 
6Χ ίη([3 Γβ66μΐη8 8(35υΐ3ΐ)3ΐαΓ ; 6 νβδΙΙ^^Ιο 3τι(6πι 
3661ΙΙΙΙ8 Αιη6Γ Ιοοοιγι οΐπ^ΐ, τ6ΐα( δοίΐίοβΐ !η(ΐ3([ίη6 

1ΐηρ6Γ3ΐ0Γ6Π1 03ρΙαΓϋδ. Αο 06Γΐ6 03ρΐίΤΌηΐ οβρίβδοί, 

ηίδΐ Γ3ΐλΐίη3Β οοΗοπββ ίοηίί6Γ <1ίπήο3η(1ο Ιοοίηυβ 

ίρ83 0€ΐ$Η(1(Ιθ6ΐ 3Γ<Ια(ΐ38 πιοπιβηΐΐ 3νΐφΐΜ 3(1 $3ΐΐΙ- 

Ι6ΐη 61 οοηΐυΙίδδβηΙ. Αβ6ΐ)3ΐυΓ ρβπουΐιιιη 3ηΊιη«, πδλεμον συνάψας, νεανιχ^ν φεύγε ιν. Αλλ* ού μένειν, 
τ^; βασιλέα ήνάγχαζεν. Άλλα φεύγειν μίν Ιπειράτο, 
Ιως τδν των Γππων άχμάζειν δρόμον. Αλλ* ού διαχό- 
πτεσθαι ύπελάμβανεν. Κα\ δή σταθεράς τε μεσημ- 
βρίας Ινούσης χα\ καύματος- |ούχ ολίγου θάλποντος 
Ιχτης του ηλίου φλογώσεως, χατάτινα όρειν&ν άνα- 
6αίνειν τόπον βιάζονται, Άνζήν οΟτω λεγόμ«νον« 
δυσπρόσοδόν τε χα\ τραχέσι λίθοις ού)ΐ εύοδον. Έχ^Τσα 
δή φεύγων 6 βασιλεύς &νηυλ(ζετο, χα\. έχ ποδ6ς δ 
Άμερ αύτφ Ιπαχολουθών [Ρ. Ιϋ] περιχυχλοΓ, ώς 
έν διχτύφ Οέλων λαβείν. Κάν Ελαβεν αύτ^ν δορυάλω- 
τον, Αλλ• ή των βασιλικών ταγμάτων Ισχΰς χαρτερώς 
άπομαχομένη χα\ τ^ του τόπου Ανεστηχ^ « χα\ 
ύπι,^έχβν μικρόν τι τούτους διέσωσεν. Ένθα χα\ τ6ν 199 ΠΒ. IV. - ΗΐεΗΑΒΙ ΤΗΕΟΡΗΙΙΙ ΡΙΙΙΌδ. 191 €β4ν ρ«υλήν ήνΑγχαζ* τόν Μανουήλ λέγκν 6 Μιχαήλ 
«ί^ν αμφότερους θ)) Ιΐαβώσονβαν• *0 βέ τά &* Δν 
Ιβτι φ«ν•ρ6ς ό ρ«αιλ(Ος ΑφΰλέσΟαι σνμ6ουλευβΑμβ- 
«ος, χα\ ^βιωτιχόν &νοιλ«β^μ£νον σχήμα |Μτά λογΔ» 
^Μν ύη^ρδτφ χαΐ 6υνάμ«ι «ρΜχάντων τ^ των έχθρων 
Ιφη φάλαγγα ϋιαρρ^ιξτηα (ξ» τ•ϋτ«ιν γβνέαθαι ι»• 
ριφανως. Ός 6^ χα\ ίΛρΧ του παραμένοντος δχλου τ• 
χαΐ ατρατοΟ δβύτβρον λπυνθάνιτο, δ-κως βή σΜθϋ^ν» 
6 Μ.χαήλ, *ΑΛΛά σέ μέτ γέτοίτο^ φη^^ν» β€ΜηΛΜυ^ 
ύ^σθΛΐ ά€Χαΐ6η\ βκφ Μ /Μ«Ιι}σΜ 4ΐι^2 αίττΰτ - -σύ 
γύρ έσηκ Μ* -ϊσιι^ βα/σιΛέα χαΧ 'Ρωμαίωτ τιτά 
ίίίχμάΛωτατ γβτέσθαι έχβροίς. *Αλλαξάμβνο{ ούν 
τήν λβθήτα 6 βαοιλβϋς χαΐ ΊΛρ\ τδν Μανου4)λ δλος 
γιν^μβνος Ιαικυδιν έπαχολουθοίν, τοΰτου μιθ* έτερων ΜίθΙοιιι €οη»1ίαιη 6«1βΓ6, ςυο «αιΐιο ρτηοοοο άίβ* 

£ΤΪΒΙ€ΙΙ |^»$ίΒΐ βϋιι^βΓβ. £γ|^ο λΙΐ610Τ β§ΐ ίιιΐ|κΐΓα- 
Ιοπ» ιιΐ<ΐ€ροβίΐίο Γθ^Μ» νοοίί^» ρΙβίΜίίοςοβ α€ ννΙ- 
§•Η 8ΐιιίοΐα Μββιηρίο» οιιοι ΙβοΐΑ ίοηΐυηι νίΓΟταν 
ηΐΑΒίι, ρβτΓυρίο Γοηίΐβτ ΙκΜίΙιιη ουηοο ϊηά^ οαιιιΙ• 
ιι« €ν&ϋ«ΐ. θΒΐη ν€Γ0 64ί&ιιι (Ιβ ΐυΓίΐΒ λ€ ηϋίΐίΙΐΜ 
ΙΙμ Γ6Γιιΐ()ΐι^ΐΜϋβ Ιΐβπιιη ΗΙ« ρ6ΐ'«ου(«η:(υΓ, ηαοοληι 
ηοϋο ϋΙοΓϋοι ςυο^ιια Μίαϋ εοηβυΐΐιιια Γα?€ΐ, ίιιβΐ 
ΙΙλίιυβΙ: 7« χϋκαιη ια/ΜηΐΓβ«ί|Ν ««ιιΐιιι^•^^ ίβτρβτΜοιτ: 
Ηίοτηηι απϋη Βεο €ΗίΛ €ήΙ, ΛΌμ «ηίΐΝ ρατη αΙ$Μ Μ 
ίηιρ€τα(ΌΤ€ηι οα^ €1 ιιιηιιι•4ιι#ιν ΑαηιβΒΟΓϋΜ «αιΐτ••» 
ΙιηρβΓΒ&ΟΓ ίϋΐ(μΐ€θοιηιυυΐαΐο1ΐΑ^ίΙιι, 179 Ι4>1ιι>4"^ 
Μληυβίί» Ια&βΓΐ ΚιβκΐΜ, ροΓΓαρίβ υηα ^υιη ιοβϋο 
Ιιοβίίαιο €υη6θ »β(|υΙ οοβοΙιιγ. 5ιι[) ίρ80 νθτο ηί δια^^ξάντων τήν φάλαγγα. *Αλλ&δτβ Μ)χατάτ^δΜ• * <1^^ίιηίηβρ &€ οαια ρΓορβ ]λΐιι ΐοηίΑπιΙα ΙκκϋΗο ν(ν έγένοντοχα\ παρατάξεως πληνέον πον των έχθρων» 

Ιρημος τφ φ^βφ δυνάμιώς τ€ γ>νόμβνος χα\ χ<ιρων 

Ιναπομένκν Ι^γάπα, άλλ* ο6 προτρέχκιν αύτοΰ. *Ι9Ις δ* 4 

ΙΙζν«ιι9;λ τήν φάλαγγα διαχάψας το χαΐ π•ριβω0£^ τδ• 

^κλέα ούχ βίχον δρ^ν, αύθις τί)ν χατδπιν έθοιδδδν^ 

«δν δπίρ αύτον χ(νδυνον δοβκώς. Ός δέ πάλιν έγένοντο 

βνμ6•λαΙ χα\ πολύς φδβος '* αυνέπιπτ« των Χαραχη• 

%ω«»Ιγνω δ^ πο^^ωτέρω χωρήοβινδ Άμ•ρ» νάματα 

τίνα χαΐ χορτάσματα ζητών, σημήνας τδάναχλητιχδν* 

δη χαΐ τνχών άδκίας δ Μ>χα4|λ μάλις που έχβ{θ»ν διοσέ- 

σωοΐοάδοώς.χαίπρδς τί^ν βασιλούον^αν έπανήρχοτο* 

χ•'• Δβύτ«ρος οΟν μδλις που παρΤ|λθ« χρδνος» χαλ 

αύθις έχστρατεύσας δ Άμβρ συν τισσαράχσντα χι* 

λιάαι στρατού δμοΰ μέν τ4)ν *Αρμ€νιαχήν δμοΟ δέ οείββ 650619 ρΓ» ίοηηΙ(Ιίη6 (1ι:ϋα6ηΐ6 6υιιι οηιιί νίτ» 
1Η(6 36 ιηαουυηι γο1>ογ6, τοιηιιηθΓΟ ιιι«1«1ηι( φΐαηι 
Η^ουθϋ ρΓβΒίτβ. ΜίΜΐυοΙ ρ6ΓΓυρΐο ο^ηιίηο» οο οαη 
Ι|ΐ8β 1ίΚ)6Γ»Ιιιο €8»6ΐ| πυοςαοοι οοηβρβοΐο ίαιρβτα- 
ΜΜΓβν Γ6<ϋΐ ίΐβΓοπ), ϋΙίΐΜ οορίΐίο ρβήΰυΐιιηι Ιοτιαί* 
<1:υΐ8. Ιΐ6Γυιη τ6γο Γ^κΙο οοη^γοοοιομ οο ^δοΓΟοοηο 
ορρί(1ο ΐ6ΓΓίιί5, νί&υηι ΑπιβτΙ ροαίο 1α&|μι» κοο-• 
(16Γ6, 0α6ΐιΐαηυ6 οο ρλΐιυΐα ΐ|ΐι»Γ6ΐιΙ6ΐη ροο^ΐυί 
€οη6Τ6 ; ςιιο ΙβοιροΓΟ ^ν^ ΙαιμΙο» ΜΐοΙιοολ οιιηρία 
ου4ΐο6ΐΑ ΐυΐο οναιιίΐ,βίβκΐ Γ6|(ίλΐιι αΓίκιη Γονοτουβοοί. 5. Α1Ι6Γ νίλ οηηυ» (Γοηοίβηΐ* ηΐίοιιοςηο 6|τ«ο• 

Αηιοτ ουιη<ιυο«1ΐ'θ^1ιιΐα ιηίΙ1ϋ>α8« οίοιαΐ ς«Μβη 

ΑτίΜβοίοοίΗΐι (τΜΠαιιι βίιΐΗΐΙ^αο ΜλΐίιίιιΐΜΜ Αη»Ι« χαΐ τΐχν πρδς θάλασσαν *Αμισδν έξιπδρθ&ι τι χαλ ^ ΟΜί (ΙοροριιΙοΙιαΜίί 0€ (ΙίΓίρί«Ι)θΙ« 6θ 4|ιμμΙ μιιΗιιιιιι χατ&δουλαγώγλΐ ^τ^ τ•ΰ χωλύοντος έρημ(^ * δτο δή 
Χ2\ τανιτδν έχ&{νφ τψ Αφρονι Ζέρξη λέγιται «αθείν» 
χαΐ χελεΰσαι ()ά6δοις τύπτβιν τΐ^ν θάλασσαν» δτι μ1| 
πο^^ιατέρω προχατ&σιδρβστο, άλλ* έγγυς αύτίνλοηλα• 
τοϋντα χαταλαμβανομένη χΑχώλυχ&ν• Έφ* οίς άσχάλ* 
λων δ λΐιχαΐ^λ χαΐ άδημονών έχέλευσε τδν Πέτρωναν, 
αδελφών της ^αιλίσσης τυγχάνοντα χα\ των βρφχη- 
σίων την στρατηγίδχ διέποντα, παντί σθένοι συμπα- 
ραλαβδντα τάς τ*4>ν 'Ρωμα(ων δυνάμεις χωρήσαί ποι 
χατ** ανιου χα\ μ)} παρορ^ν έπλ πολύ την των Τω- 
μαΕων [Ρ• 112] χαταληςζόμενον γην. Ό του Βάρδα 
τδτε των βασιλικών ταγμάτων τε χαΐ σχολών ^ρχεν 
υΐδς, τΛΐς £τι χομιδη περί δέχα 1^ Ιννέα έτη που ών* ρτ«οί<Ιία άοβΓΟΑΐ, ^αίΙκιο ίΙΗο ιβΙι» εαιί• ρτοοροβίαηι 
60861. Οικ> βΐίοιη ΐ6ΐηρθΓ€ ίιηίΐοΐυη «υαι ίνταιιΐ 
ϋΐαά Χβηίο ίη&ίρ^θηΐίο οηϊιιμ ίοΰίιιιιι, μ |ιΐ88ΐ•οβ 

ΒίαΚ νίτ^ίΟ ^9(ύ\% 60 <)Ηϋ<1 1)011 ΙοιιμΗΐο ΡΟΤΓΟ ΦΟ•• 
ϋΓΟίυΟΙ 680<ΐΙ»«6(ΐ6 τίοηΟ ρΤΒ(1θ8 09^1601 λ ΟΟΜΗΙ 
ρίΟΐΐϋΜΓΟί• Η9€ (^ΤΟνίΐΟΓ ίΟΓΟΑΟ ΜίοΙίΟβΙ, «{Γ•Ι|«• 

ίαάθ οοίαι<ν ΤΙιβοϋοΓΦ ίπίτοη Ρβίτοοοαι» <|ΐιί ϋιη 
Τ1ιηε6ηεϋ)υε βΐ*«6Γ»ΐ, Οίοιηί οοη&ΐα ιυιι ιΐ88ΐιηρΐί• 
ΒοηοΒίιί^ Ι68ίαιιί1ιιΐ8 οιΙν6Γ8ΐΐ3 190 ^η ρΓθίΙάθ€ί 
]αΙ)βΙ, 066 υΙίΓΑ Βοηιαηοιη (ϋϋοοβιη» 4ϋθΐιι οία Ιιο• 
8118 (ΙΊΓίροΐ'βΙ» ϋοερίοοΓΟτ ΒοΓίΙ» ΐνηο ΔΑίιιο ρηβΐΐΗ 
ΓίοηοΓαιη 8ρ &οΙιοΐ3Γυιη ϋυχ 6γα4• υβΙ^Ιο Ιαη οόο* 
16866118, αονοιιι ουί ιίθοοαι οίΓοίΐβτ οαιιαταηι» Αηΐί|$α- δνομα τούτφ *Αντ(γονος. Ό χα\ θαυμάζειν μοι έπει- |. 0115 ηοιοίιΐ6• Οιιοιΐ 61 &ιι1>11 οηγογϊ, ςίΜΜίιοιΙο ςιιί «ο^ αιν» δπως άγχινοΐβς τε χα\ σοφ{ας, ως φασιν, άντι- 
ποιούμενος, έαυτψ πάντα οίον λαφύσιων χα\ προσ- 
αγδμενος, ούχ έτέρφ τήν τοιαυτην ένεχείρει αρχήν 
έν χαιρφ δεινψ τε χα\ δυσχερεί. Πλην έδ;δου τδ ταύ- 
της προβωπείόν τέως τφ άδελφφ. Ό δ" ώς των βασι• 
λιχών ηχούσε γραμμάτων πρδς τδν έχθρδν αΟτδν 
χαθοπλιζδντων χα\ άνδραγαθεΖν παραχελευομένων« 
αλλοιωθείς τε χα\ περ\ των πραγμάτων τήν δπως 
έξοΜσι χο^ώς βουλευδμενος έν τφ χατά τήν 'ϋ^σον 
Άγ(ΐμ δρει προσ^ρευεν, εΓτ* άπολεγόμενος είτε χαλ 
της άι^βθεν έπιχουρ(χς δεόμενος. ΈχεΙαε γουν αύτοΰ 
τ^ τέω; ένδιαιτωμένου» φήμη τις άγγελος προτρέ* ΙβΓίΐιε οΙυϋοΓο νίϋβΓΟίυΓ 86 ρνυ(ΐ6Η8 Ιιαϋοτβϋιτ » εϋή 
ίρ86 οοηίο νβίαΐ (ΙβνοΓοοο οά οο^Ηβ (τοΙμαο, αοιι 
8ΐΐ6Γί 68111 ρΓχί66ΐυΓ8ΐη (ΓοϋβΓΟί, οάοο ρηοΰΠίοι 
ιηοΙβεΐΊε (ΙίίΒείΙίϋαβςοο ^6^ρο^^Κ^63Β ΐ6θΐρονί1ια8• 
€α!ΐ6πιιη 1ιυ]υ9 Β)ΐιο6Γί8 ροΓεοηοη ίαΐ6ΐ*ιιι ΓγοΙΗ 

46Γ6Γ1, 61 υΐ νί68Γίθ8 ΐρεί ρ8Γΐ«0 ρΤ^βΙΟΜ <1θβΙ6•ΐΙ« 

ουιη 8|;6Γ6ΐ• Αα(1αί8 ίίαιινβ ίΐΐο κβρβτίοΙϋΝΜ ϋΐίοτίβ^ 
4υίΙ>α8 ΟΓΐιι» $υιηβΐ'θ 84ν6Τλΐ8& Ιμ^οιοι» ]ιι(«γ6Ιμγ οα 

Γ6ΙΙ) βίΓΟηΐΙΟ αξβΓ6» ΟδΚιΙΟ &ΙΜ*1μΙΗ0 Β•ΐ8Β8φΙ6, 01• 

ςαβ» υΐ 1)6ΐ1υιιι ρΓΟορβΜ §ιοτ6Γ6 ρυθ86ΐ οααοϋια 
ο^ίΐαηο, ίιι ιηονίβ δ^Βοΐα» %νί £ρ1ΐ6θο Μύ^οΛΛίψ 
1ΐ£Γ6ΐ)α(* 8ίν6 (Ι68ρση(ΐ6ΐ|0 ΟΑέηιιΐΒΐ οι ςυοοί ίιηρ6- ΥΑΒΙ^ 1.Ε€ΤΙ0^Νε5• ι• φ^νος? ΤΗΕ0ΡΗΑΝΕ8 εΟΝΤΙΝϋΑΤϋδ. 19• 

«Ί«β ιιΙιΗ«ίη•η ορ«ιη ΗηρΙοτΒΓβΙ. Α χο»»» η«οάννην ΙχΛνον μον«3(*ί τ« χΛ ηρΜψν» 195 

ηοιη 

Εο ροΓΓΟ ΙΙΙΙο ιηθΓ«ηΐβ, Γϋΐηβτ <]αί<Ι«ιη μτβϋΐίΓΓβιιβ 
ΙοΑΗΐιβιη ίΙΙυη ιηοιίΑοΙιυιη ίΜη»ςνβ €«ΐ4!ΐ)θτΗιηιιπι« 
ρνο€βτΑ ▼ΐΓυπΑ βίαίαπι, ηο^ίβ ββοιρβΓ ρ«ϋ1ΐΗΐ8 ίιΐ€6- 
(ΙβηΐΦΐη 61 Ιη ΐ434το <ΙοιηίείΙί<ι«ι ΗιιΚ^βιιΐβιη, υΙίΓΟ 
ν«ηίΓ6 ΑηηηΙίαΙ. νίΓυηι βοϋίβΗυιιΐ ηβ€ ιιηηαληι 
0^113 βΜαηΐβπι ίΐΐ» ιηίΓΑϋιιαΓ βκΐ»». Αϋΐΐίβιΐ!» 1ι»ςιιβ 
ύν ίΐΐο ρΑΐηοίαβ, Ιΐλαά ρτοονί βυη »Ι)6Μβ >&θΙΙο 
(ΜΤβοΐιιιη, ίββίΐηυβ ΙΗί οβοβτΗΐ »€ ρβιίββ €]α8 €οηι« 
ρΐ€€ΐΗηΓ. Α<1 ςυβιη βίβΐΐιο Ιο»ηη68 : Υαάε, ίηςαίΙ, 
€οαίτα 8ατα€9Μ9, ίΜρ€ηΛΐΐ^Η$ραΐ€Μ ΐαί<Η$. Υαάβ: 
Β€ΗΜ βηΐιιι ι^I^ύ^Λίο^$^η ίί^^φίΛ ρτ^ΡβηηϋΜ Αα6β6Ι«, 
•ί ηΐΘέο, «ιηΑ» αΙΐ€Ψίη9 \%1 αηκ/^ΐί Ιούο, «ΑαιίΜί' 
ΜΗΜ ΗΗ ^οαηη€η^ ίη οηΜίπη κκίΗ άβιήΰίηιη ραΙαίΛ 
9ηΐβι»Η<. Αόίβΰίίςιιβ Ιΐ2ηο «ιΐΒΐη ηβε αΝαιη 648β 
οιη^ηι ΟϋΓ Ιιοο ίΐβΓ βυ^ΰβροτϋ. Βθ]υ8 ΡβίΓοη^δ 
ιπηβΐυβ ρΓβ€ί1>ιΐ9 ίη Ιθ€θ φΐοίΐ^ιη Ρθ5θΐι ηοπιιηβ, 
βζ Γ•ρΙΐΗΐ8 ρβΐπβςαβ ρπΕπιρί» ηαΐΗΓβι Ιιηοιη, Ληΐ6• 
ηη οοιΐ8ί4ΐ6ηΐ6ΐιι ίηνύηίΐ. Ηυηΰ Ιοοβιη ρΓ£ΐ6Γ0ιήΙ 
ίΐανίαβαΐ) «<ιαΠοιΐ6 Λά ιηβπ^ΐίβιιι όβουΓΓΡηβ, ποιηίΜ 
Ι^κΗιΟλοη ; ρηΐΐΗΐιηυβ βιιΐί&εβΐ, ςαοά τυβίΐοίΐ νοοβ 
Ι瀕ɫ Ογήη άίβυοί. Οο^ηογίι €Γ|[0 ΡβίΓοη^β ΙΙΙοηι 
ϋΜ ^αβίΓΑ Ιι&ϊ)6Τβ, ηυΙ1«ιη(ΐιις ηοιι λάΐηίοβΐ ορβηιη 
οι αηηβηι ίΙΠ βχβιηιΙΙ «ο ««Ιιιΐβιη (α$Λ βχρβιΐίβικίΐ 
νίλΐη ρΓ3Εθ(υ<1&1. δκΐΐιη €γ^ο Αΐ'Πίβίιΐ&εοΓυΐΒ £ΐ 1>α• 
€βΙΙ»ΓίθΓοηι , €οΙοιιί3Κ(|υ6 Λ^ Ρλ^ϊΛ^^ολΊλ άηα^η 
ηαίΙΙίΙ, (ΐυί ζά ΑςυίΙοηβιη ροδΐιυηι Ιαΐυβ Ι^ηβααΐ, 
Λλοββ ΑΙΙΑ6Ι» ΟηβηίΑΐίιιιη 01ι»8Ί€ίί(ΐυβ βΐ ε^ρρβκίο- 
οι» οαολ 5β1βυοί« €1 ^I)^^ήΜ^ «Ιαβυητυιη ρτ3Κΐ5- μαχρ^ β>ηα τό εΤ$ος, &νυπόΒβτον τους «όδας &λ\ χα\ 
χατά τ6 Αάτρο; ένΐιατρίβοντβ, «ύτομολουντα διήγ* 
γβιλβν. Τοϋιον ησυχάζονται χλϊ τβδ έακίτου χιλλΙοΜ 
^«οτε έξ€ρχόμ6νον ό χρ4νος έχβίνβς έθαύμαζβν. 'Ος 
V οδν πβρ\ τοό άνδρ^ 6 ιτατρ{χιος διαχήχοβν ώς 2τι 
ΐΕου πλησίον έβτίν όνάριον Ιποχούμβνος, &ικήντ• 
θέων τ6ν μοναχών χα\ τους χόδας αύτου χατελΑμβα- 
ν«ν. Ό » μιι»ν μβλλήαας• 'Αλι^*, φηΛ, «ατά Γ»τ 
Χι^^κην^^ ^^^ βασΟΛχοΐς χ8*Ηόμετος γράμμα^ 
ατ, άχίθι • βΛΪτ τ^ *ί «ς φυόμβτότ σε ικαΐ ^ρ©- 
ηορβυόμενοτ, εΐ μόνοτ τύτ αύτφ ιί^γαπημέτοτ 
^ίωάττητ άτχ' άΛΛον χιυ^^ φνΛακτηρΙον τΐΛς 
ΑσΛίσίΛάντωτέγγετραμμέτοτ^έροίζτρατως. Κα\ 

λμα προτετίθλΐ, ώ; Ο^λ Λ14βν τ#νΑςίτ»χβτ^ τοι>- 
τβν Ηρ^ έτταϋβα^ορείατ ηεΛοΙι\ιαιι. Τούτου τ»1ί 
βύ/αΐς χα6οχλιοθ€\ς χατά τίνα τό«ον οδτω λ«γ6μ«νον 
Π&σοντα, φυσιχήν τίνα άσφάλίίαν Βιά ιατρών Ιχοντα 
χαλ χρημνών, τ^Άμβρ »αταλαμ6άν€ΐ ΐΕβνβτρβτι^. 
Τούτψχ«\ι«>τ*μλςιισραό^€ΐ ΑιΛτΙάρχτφβν χρΙ<τλ 
μβσημ6ριν^ &λαυνόμβνος« ΑαλαχΑων ονομαζόμενος, 
χοΛ λιβάδιον ιταράκβιται Γνριν άγροιχιχ|| φων5\ χ•- 
λούμινον. "Έγνω γοδν 6 Πιτρωνίς ΙχιΤη τονϊβν 
Ιναυλιζόμονον, χαΐ «Αντη Ισχβυδίν άβιιξΛυτόν « 
χαταστηοαι χα\ Αφυχτβν. ΚαΙ δη τους μέντ^άρχτφον 
μέρος χαθέξοντας βτρατηγονς των Άρμβνιαχών ηΑ 
Βουχβλλ«ρ{ων χαΐ Κολωνείας χα\ Παφλαγονίας 1^ 
έστβλ>.βν αΟθωρδν, τδ » μισημ£ρίν?>ν τδν *Ανατολι- 
χ&ν τ^ν •Οψιχ{βυ χαΙ Καΐίτυαδοχίας ατρατηγους ΐΛ\ €ΐίΑ• φΐΑ Ι»1ι•8 ΙΙ«ηέίηη«ιιι ; ίρΜ <1«ηΊςιΐ6 €ΐιιιι ρΓ«- ς .^οΓς Χελβυχβία^ χα\ του Χαροιανο^ χλε<(Τουράρχα(Γ 

. . Λ ■* ■■■* Α ^• ...^ Μ^ Λ . ^ . - β ΐοΗίΐηί» ςιΐλΐιιοτ €0ΐΐ0Γ4ΐ1>09 ΤΙίΓλαβςυβ λο Μμ»• 
4ΐΜΐί» ιΐαοίΐιυ• ( η&ιη βΐ Ιβχ 6ηιΐ ιιΐ Βαΐ^λτίοι» γ«:Ι>β8 
ρα«β οΜκροβίΐίβ ίρβί ςιιοςυβ Οήβηΐ&Κ^ΗΒ Μ\λ 
8•€Η λΰοΐΜίθΓβιΗ ιιηΑ^Ηβ ρ^γΙοοΙα κϋΓβηΙ ) ΟοΰΙ• 
«ΐΜίαΙ• οο«υρ«ΐ Ιαΐαβ, ββοιιιιι 6ΐΙ«ιη Ιη &Γβι1§ ΤΙιη- 

ΜβΜΙΗϋ ΟΟΐΐΟηθίη 1ΐ»λ»6ΙΙ8. υΐΜ ί(>(|ΟΘ Αιη«τ 8ίθ 8β 

«μΙμιη• νΑΐΐΑΐυιη •€ ΓβΓ» ιηβϋΓ ν<!ΐ«ιΙ ίικΙ^^ρηο 
ιϋιΐ€ΐιιπΐΑΐΙ•Βΐ»ιιί8&ικΙινϋ, &<Ι οιηίηλ ΓβουΓΓβυιίιιιη 
ρνΐ»νίΙ ; &€4:βΓ8Ηβ(|ΐιβ €8ρΐΙναΓυιη υιια, 6χβο ίηΐ6Γ- 
^•^I Ιοα Βοηβ*^ ΐΗΆϋςοβ «ι ΟμιρΜ. €»ρΐίνυβ ίηιβΓ- 
ΓΟ^Β^νβ ρΜΐΙαηι Ιηιηιαί&ιίβ ΗΐίβΗβ Ριθ8θΐιΙ<5ΐο 182 

Ρθ801Ι(ί8ΐθ€0 <1ίΧΐΙ• ΑΠΙ6Γ ΠΐΙΐΙλΙΙΙ 8ί1>ί 8ΐ|;ΐΐίΑ€8Γ6 6Χ- 

ρο8«ίΐ;Αϋνίιιιιι<ιυό(|ΐΐ€ βχθΓΟίΐηβοοηΐΗιίοΜίη ρ^η- 
ρΙΐΓ•8ί ίΒ<ϋε•τβ8βιιβίΐ, (ϋΓοςνβ 6οβ νβΓΐ6η(1θ88 ΒοϋΐΑ- αύτ^ςδίμετλ των βαοιλιχώ^ τε«βάρ»ν ταγμάτων 
(Ρ. 115] κα\ των ^ρ^χης χα\ Μακεδονίας οτρατηγώ\ 
( κα\ γάρ είρηνευ^ντων των Βουλγάρων νόμος ήν α5- 
τοΤς μετά τών "Ανοττολιχων συγχινβυνεύείν χβΛ συ 
στρατευέιν) τδ δυτιχδν μέρος χατείληφεν, ίχων^ χα^ 
τδ θέμα των βρ^κησίων μεθ' έαυτοϋ. Ός γοϋν βδτορ 
ι:άντοθεν περιφρουρείσθαι χα\ ώς θηρίον Ιναχοχβ• 
χλεΓσθαι παρά Τωμαίων 6 Άμερ άχήχοεν, Ιγν» 
δεΤν οίωνίίασθαι, χαί τίνα των αΙχμαλώτων μετά• 
χαλεοάμενος ήρώτα τήν τε του τόπου «ροσηγορίβν 
κα\ του λιβαδίου τβ χα\ τοδ χοταμοΰ. Ός Γ δ έρω- 
τηθε\ς αΙχμάλωτος μιχρδν παραγραμματίζων Πτώ- 
βοντα Ιφησεν άντ\ Πόσοντα, τήν Ιαυτου σημαίνειν 
ιττώακν ό "Αμερ διεοάφησεν, λάου τε χάχωαιν ιταρα- ΐΗ8«€χρηιΙϋη€υΓ8•*ςυ<Μΐ€]ττΐ8νο€8ΓβΙυΓ•Μαιιι<ΐβ- Ι> φράζων τδν ιτοταμδν, χα\ γυριοθήναι δεινώς αύτοΰς Μ0Ν αιιΐΐΝαιιι άηροηάβηάηηι ηΤοηβΙ, ηά το^ΗΤίχάιαη• 
έ^Μ ίΛφί$ €τα$Η»»Μ (οτΗί€τρη§ηα άΐηικαηάηίη ; 8δ- 

■ΙΙΐ1ς06 001068 ΑΓίηβΙ 2881Ιΐη6Γ0, 80 Γβεβηβ ΙβΓ8()8 %\ίί^ 
4ίθ8 ?ε1ΐΙΙ Τ606ΙΙ8 011808 80 ί8ΐ)ΓβΓαεΐ05 ]α1)6ΐ 08ΐ6η- 

Ι9Γ0. Οιιιβ νοΓΟ ίΙΙιιοβηβ ]8ΐη (ϋ(Τ8 ιη<1ιΐ€ίχ8 ΑϋςυΜ 
νίηοΦΜΐΙ Αοηΐ8ΐιθ8ν{<ΐ6ΐ>8ΐυΓοβ'6η:β, ιοηίΑηάυιη ρα• 

ΐΑΤίΐ βχΊΐΐΙ», ϋΙκίβΟΐλ, ςα» ρλΠβ 8φΐίΙθ08Γ6 181119 

ββτνλΙ^ηΐ, Βοηΐλΐιοηιπι 9€ΐβ. Αι α1>1 ΙοοΙ ιΙϋΒοοΗΒβ 
4ιΐ€0Βΐΐ|ΐΜ ίΗί€ 8ΐ9ϋθΒ6ΐιι ΙιιΙιβηΐίιιιη 8ΐΓβηα8 0ρ6Γ8 
«οηβίβαι ΙιιίΓ9§ί59€ΐ •ο ^βρ^088^88οι, ιι1 ηΐ6ΤΜϋ8- 
οίΗ» Ιαΐυ9 &ηιρκ88ίοιι«β ίβεΐΐ• ΤοΓοσι Βΐίο ςαο- 
φΐο ρ9Γί «(Ινβτ8«τΙοηιηι «οΐβ νίιη ρπΒοΙοϋοιηβ, καρά των "Ρωμαίων έχ τή; του λιβαδίου συν«μι«ώ- 
σεως, δπερ έκαλε{το ΓΟριν. *ΑΧΙ' δμωζ ούχ άχ- 
οκν^τέοτ, φη«\ν, άΛΛά δαγεμζίοτ χαΧ χρίς τδτ 
αΰρίοτ γετησόμετοτ ΛόΛεμοτ ά^^κττέοτ• Κα) 
&μα δπλίζεσθαι πάντας χα\ νεόαμηχτα δειχνύειν ώ{ 
νεουργά τά ξ(φη έχέλευσεν. Έπ*\ δΙ ήμέρβ 4ρτ^ 
λζανατέλλουαα τήν διτως ιιεριγένηται τοΟς Τωμαίους 
άνοχήν Ιΐϊέφεριν, δεΖν ίκρινε κρδς μίν »• τδ άρχτφβν 
φυλάττοντβς τήν Ιξρδον αύτφ 4χζητ«Ιν, ώς δΤ ή τ« 
τοΟ τδιιοϋ χαχία xα^ των Ιχεία• τβχθίντων στρατ- 
ηγών εδανδρία άχήντα τούτον χα\ διεχώλυεν, Ιχ\ τ^ 
μεαημβρινδν δρμλσθαι Ιξεβιάζετο. *βς δΐ χάχείθ^ν *• μέν] τους Τ ΥΑκυε ι.Εετΐ(Με&. ίνΐ ΠΒ. IV. - ΗΙΟΗΑΕΙ. ΤΗΕΟΚΗΠ Πίΐϋδ. ]» 

ΐΐ^ν £μο(«ν ι5ρ'.9χ£ν τ^^ν Ιναντί«»ν παράταξιν, Ιγνΐι> Α •1«««ίΙ Ιβοί ΙρΜ Ι»ιιΙ|^οίΜΙβ Ιηοΐνβ (•τ•1 βιιΐιη {εΐγ ύ«6 του τόπου έφ&λχόμονος (χαΐ γάρ ^ν λιίος 
Χ3\ «απρόσιτος) τών λοιπών χ«τ* έχιΓνον μβ).λον 
χ(ί»ρ(Ν, 4{ χα\ τ6ν 11<τρων41ν έώρα χατασχηνού μόνον 
χαΐ φυλάττοντα. Κα\ €ή χρότφ χα\ βο^ χατά των 
κολβμίων Ιφαλλ6μ<νο4 ο6δ* δλως <{χοντ«ς τους Τΐικ 
μβίους έφιό^βχον, Αλλ* Ισχνροτέρους χ«1 αύτων 
&νΚριχως άντιχροόοντας χαΐ μάλλον Αν$ΐ9ταμ<νους 
ν<ανιχώς ' 6ώ χ«\ μιχρλν ουοταλβλς ιια\ άς εαυτόν 
«υθκ γινόμενος λιηβΑριι «Αλιν μβτά Ιυνάμ€ως, Ιχ- 
ιι^ρβυοΙν τίνα χα\ χΑθοδον έαυτφ ποριζόμινος. *Αλλά 
χοΑ αΟθις τοότφοΟχ &ν3όντ<ς, άλλ* ύτκαντήβαντκ^ χαΐ 
Ανβοτρέψαντβς τφ «υμπεφράχθβι, χ«Ί μέχρις τούτων 
τούτο χοι«Γν χατηνάγχα^οιν. Έικ\Μ ηάντοθον ίνα• 
φανέντας χβΐ Αλλους &λλ&9βν έχινηδωντας τοΟς τλ ΓβΙύΐιή• ιιΐ8§ί9 βιιΙ ρΐαηΐΐιβιη ΤΜ^βιιβ Μ€βΜΐιΐ|ΐΐ6 ία• 
€ϊΚθΓ)'ί}Ιιι |Η>ιίηβ ραΠΰ Ιγπιογθ φΐΑ βΐ ΡβίτοπΜη 
τΜβίΜΐΐ οαιίοηβιη ΙΐβΐΜΓβ. δίΓβρίΐο ϋ»<||10 96 €)>• 
ΒΙ0Τ6 β8ΐ>ΐΜθ 4η ΙιοβίΜ ΪΓΓυιηρβηβ, ηο ιπιιιΙιΑιιιη 
ςαίιΙοΐΗ ββΑβηΐββ, βο<Ι ίοτϋονο» ίρβυιηιιυβ «Ιτβηνο 

61 1Ι(ίν6Γ80 €0ΙΙΐρΓΐΠ»«ηΐβ8 8€ ν&Η^ΟΓΐ πίλπα ΓβΟί» 

810ΑΙ65, οΙϋΜΐϋΐ* 0)ΐιιιηοΙ>Τ6ΐιτ βΐΐϋΐη ΐΜΐΐΗρβΓ Ιηι• 
ρθίνιη €ο1ιίΙιβη8, ίΐθτυπΐ(}ΐΐ6 {π 8β ί|ΐβοιη ΰοϋοβίηβ, 
11111^2 τι ΓυΓ8ΐΐ8 ϊιιιρΓ«88ΐοηβπι {8είΐ« οχΗιιπι §ϋ» 
ςΗ€Πΐ ίηςαβ ρΐϋη» <ΐ€8€6ΐι•υιη ςαβΚΓΟιιβ. Αο ηβ ΐαιη 

4|Ιΐί(ΐ60Ι ίΙΙί 6«4€ηΐβ8 Μ}τ«Γ8&ηΐ1β «ϋ«β ίη€ΙίΓΓβηΐ68 80 
ΓβΐΓΟ€096ΙΙΙβ8« ΙΐίΐΙ€ 1^3 ^^^ ΟΐΜβρΙΟϋΙ €νΐΙΙ Ι0« 

ιιβπιΐο, ι^ηι ]κ>8ΐη)θ4οιιι ιοηιβγο νβΐιιοηιηΐ. υα•1Κ|ΐιβ 
ί^ΐαΓ«Χ8ΐιηΐββ ιοίοβ ▼Ηΐ€η89 &ΐΐ|ΐι« Μηο ΙΗΙηύςνβ, άρκτ&α χα\ μιοημβρινά μέρη χατοιχοΰντβς χ«•8ώ• Β φ,| ,4 ληιιίΙοΒΜΐ ηοΙ^νβ »<! ΠΝΗ^ίιΚλΙβ Ι»ϋΐ8 ροβΗΙ 
ροΕΜ. τ4τ* ήβη τήν οωτηρί^ν ΑπογνοΟς χα\ τάς φρέ• 
νας &9τΛρ τιν\ χβραυνφ βληθίΧς ^χώριι χατΑ ξιφών, 
ού& τ:ροτέρων *' «μβλών ΙνΟα χαιρ(αν «ληγοΧς 
[Ρ. 114] αώχ6ς τι ιττώμα γ{νβται χαλβιβάν, ι^αλ των 
Ιαυτον β(βσώ(βται ού^ιΧς ούβαμοΰ. Ός & τλν τούτου 
υ!^ μετά τίνος φάλαγγος άκοδρΑναί κου βιήχουον, 
χα\ τούτον Ι τοΙ3 Χαρσιανου χλβισουράρχης χαταλα* 
βΰν ούχ &ΐΜθεν χειρουταίτβ μετάτοδ στρατβύματος 
χ•\ τφ οτρατηγφ φέρων β(1ωσ( Πετρών^. ΟΟτως μίν 
ουν ό ΟετρωνΑς τά χατά του '^Αμε^τ στήφας τρόπαια 
διΑ πολλής εΤχεν Ιχτοτβ τδν μοναχών αΐβοΰς χαΐ τι- 
μής, ιεροφήτην Αλλον Αηοχαλών. Κα\ βή χα\ τΑ τή( 
ψυχής τούτφ Αναθε\ς πρ6ς τήν ρα9ΐλ€υου9αν 8ΐο«λαιύ• 
νει τούτον έιιίφερόμβνος, ηρός τ6ν ρα^ιΧέα χα\ τδν 6Γ8ηΐ, ΐΓηιβηΐ68 6αη8ρί€ί«η8, άββρβΓβΐ* ΐιιπι 88ΐαΐ€, 
8€ ΥβΙυΐ ίοΐιηΐιιβ Ιφίαβ» ίη ιηβιϋοβ οβ βη8β8 ρτίιηαιη• 
ςΗβ οΐιγιοβ ίηββτΗ ; ο1)ί ΙβίλΙΙ 8€6βρΐο νιΗηβτο €0ΠΙ 
ίρ8β ΐΓΐβϋ ίηΐο €*<ϋΙ, Ιηιη 8ΐΐ08 οηαιι^β, ιιο ηιιο φΐΙ• 
(Ιοσι €ΐ8()ί 8υρ6Τ9ΐΚ«, ρβτίΚΐ. ε]αβ ΟΚυιη ουιη «οΙιΟΓίβ 

ς09(ΐ8ΠΙ Γη^λΠΙ 8Γηρΐΐί898β ΐΗ)ί ΓΟΠΙΟΓ ρβΓ€Γ6ΐ>Ιΐίΐ« 

0Ιΐ8Γ8ί•ηΙ ΰΐϋβαπιηιιη ρΓ8Βί6€ΐ08 ροηο α85<ί€θΐυ8 
οναι βχβΓϋίΐα ιη»ηα ο^ρΐΐ •€ Ρ^ίΓοη» ΙηιρβηΙοΓΐ 

ΙΠΚΙΙΙ. βίο «Γ^ ΡβίΓΟΙΙΜ 6Τ6€ΙΙ9 4β ΑπίβΓβ ΐΓΟρβίβ» 

«η^ηι Μηΰβρβ τοιβηΐίοιιο μ €Ηΐΐυ ιηοη»» 
οΐιοιη ρΓ08«ΐ|αβϋ8ΐα?, &1ίυη «υη «Ητίηυηι τ»ΐβηι 

▼06Μ18. Αΐ^ΙΙβ 8(1μ> €0η8€{€Μΐί& 8Η1 ΐΐϋ 4θρθ§1ΐ«^ 

αυικ 8(Ι4ι•6Μΐ•, «ι4>αη •ιΐ|ρΐ8ΐ«Ηΐ ροΐΊι, αηαρίίβοίηιο 
8ρα(1 ίιηρ€Γ8ΐθΓ«ια μ ΒλτιΙααι τίή τίι1νΐ6ΐη φη^^^^ Βάρδαν τήν του Ανδρ6ς θεβΑζων χαλώς Αρβτήν. Κα\ ^ ιιί#}ιΐΓβ αβηΐο «ΙΐΒΤβιια. ββίοταη ΡοΙτοαββ ηοη [Αλλ*] 4 μέν ΠετρωνΑς τ6 τοΰ βομεβτίχου ούκέτι 
ττροαωιαιον χαΟυΐκε:ίρ(ν•το, Αλλ* αυτήν ΙλΑμβανιν 
Ιχ ρασιλέ«»ς τιμήν χαΐ 6 μοναχός τήν ηρΚς β80« 
ΙχΙημίαν ιβαρ* αύτου διδαχθείς τ6ν ΙΙ)(τρωνΑν ΑνβΑί^ 
δαοχ8ν ώς διΑ ταχέων μέλλων ΑποδημεΙν• Καί χόί 
μΜ ^^9 Α ΗετρώνΑς, άχϋα'ρωτ τό σότάρτίοτ^ ύ ηο&' 
μή[τ μου χα! έρ^στά^ βούΜι ΜαταΛίί{8ΐ^; μετΑ 
χλαυΟμοϋ Ιπυνβ Ανετο. ^Αρα ΤΌύζφ τφ βΐφ ; άΛΛά 
^έδοί»α /ιή Μρλς τόν χρόχεροτ δΜσβοτ αδθίς 
χαρα^^ώ *αΙ γέηαιηαΐ μα τά έσχατα των χρο^ 
τέρωτ €ϋ χρβίττοτα, -^ Καϊ βούΧει^ φηο\ν ό μον•• 
χ^» έμοΧ οντΒΛαΐίοΛονθη(Ται^ ΚαΙ Λτοζ^ ΝάΙ^ Πώ' 
ΧΒρ^ Εφη, μ9θ* ή^ΟΓτγ^• Κα\ δή νόοφ χα\ οίτος Ι»» Ηΐΐηι Αοηοβίίοί ρβηοα•»• 8ΜΐιιΐΜΓθ068•ίΐ| β«4 
η^ίο ηιιιιιΟΓθ Ιρ86 €8 ώβηίαΐα αιΐ||«ΐ«τ• ΜοΜΟΐιαβ 
αηα 8β αΑ 1>6«ιη βιηί|ρτα1«ΐΓυη (ΙίνΗιϋνο οο^ικατιο^ 
861 ΡαίΓοηαιη Γβί 8ΑηιθΒ6ΐ. Α(Ι (|α6ΐιι ίΙΙβ Ιυ^ηΜ ι 
ϋ^νηαοί ν^το, ιοηαίΐ, ΐα ρο«ΐοηΐΜ»8 β« «ιααΐαΓ οοέ- 
αι/αιη ΐχαηι ΑΜίηαιιίι €9ηέίηι ηε ψ9ύηψΛ9Ψ€ ί μν» 
ίη Ηοϋ $α€ηίο ? αί νϋΠϋΤ Η€ ίη ρτίοΓα ρΓοτείΜ έφ^ί^ 
αα άϊβΗοηι^ «ιιΑί^νβ ροεΐ«ΗοΓα ίήΜί 9ΛβΗ9τα ρΗΐ»• 
πΑαε ^ηί, 184 — ^^^ ^^* ΙιιςαΗ ιηοαούΐΜ•^ 
Ιί6ΐ ιΐΐΗΐιιο »€έ€ΐ^ ιιΐιΜβ $έ^Μαή$ ^— 7ια> ΡΛίΦΤ^ ηιψήΐψ 
Μ€ηΗ»ίί»ν$ 8«9Μα^. ΙΙογΙκ> ί 18^16 61 ίρ86 οοτίβρίη•* 

8ΐ8ΐίΐη α€ ΑΟϋΙΙΙΐη Γ6(Ιϋ88•Ι, 68 ΙΙΜΤ81 (|«» 8ΐι5ιΐ• 

ανοηβηιιΐ ; νίβίββίιηςιιο Γοί^βη Αίχίβ86 ιιιοιΐ86ΐιοιιι ρληΒε\ς Αμα τ|| οίχαδε ύτΜοτροφΙΙ έδήλου τΑ αυμπί- Ο ιρείΗΐι ^ιιο^#, •Η ρβίί^Λί , Αιννι ομπτιιι^μ μην πτοντα τφ Α66|, χα\ Αν^εδηλσΰτο φΑνα(, ώς ΑΓβτ^ 
έμον γετήσ^ μετά μιχρότ φς ί^τήσω, Κα\δή τίνων 
ήμερων χαρελθούβών ό μοναχός τε μετεχαλείτο πρ6ς 
τ^ θε^, χαΐ οϋτος α^θωρ6ν ώς έχ συνθήματος έ1^• 
ηχολούΟει λαμπρώς * χα\ τοσούτον ήν χΑτΑ τ6ν αύτ^ 
χιιρ^ Αμφοτέρων ή ΙχεΤθεν Αποδημία ώς Ατβρος 
έτερου, χα^τοι γε μιχρου του διαστήματος Ι^ος, μή $έ€ΗίΗΤΗηί, Αο 88116 Ρ806ί8 6ΐ8ρ8ί8 ΑίαΚ»!» « οβηι 

ιηοη86ΐΗΐ8 &Α Οβοηι ονοοαίιΐΓ* ΐικη 8ΐ8ΐίπι {Ροΐη»• 

1188 νβΐυΐ 61 οοίΗϋοΐο ιΐΜ§ιιίαο6 86φΐΗυΓ» Ιΐα ΙΐίΒΐΙ- 

ηιιη ιϋ Ι|ΐΐ8ΐιιτΐ8 ΙπτονΙ 8ΐο ίηίΟΓταΙΙο <1ί^8Ηί 6ταιιι« 
8ΐιιΙ»οληΐ8 «ίηιυΙ 6Πΐΐ8Γ8ΐιΐίλ>ιΐ8, αΙΐ6Γ 8ΐΐ6τΙ«8 ιαοΓίία 
ηυιιΓηιιη βυΑίΓΟ η6ςΗΐν6Γίΐ• ΜοιΙΙιιγ ν«πο 61 ιΗο 
ρτίοΓ Μ8ηιΐ6ΐ, ιηοΓίκ» <|οοΑ8η Αβίβηίαβ. άχου 3αι τ6ν ΘΑνατον. Τοιούτφ μίν δή τέλει τοΰ β<ου ό ΟβτρωνΑς χρηβΑμενος λέγιται , έτβλιύτα δέ χαΐ 
«ρ6 τούτου 6 Μανουήλ νόσφ δή τινι χρατηθείς. 

χ?\ Μιτέβαιν• δέ χα\ 6 ΒΑρδας χα\ τΑς έχ βασι- ^• 36Α 6ΐ ΒατΑολ ηαΠο ΑχίΜ ιιιοη6τ• αΙία• «χ 

λ<ω; ήμειβο συνεχώς τιμΑς, ώσχερ τι; νέος γαΰρός 8ϋιβ οοίΗίΒβο ιΙί^ϋ«Ι6• ρτοΐαοα ρΗηοίρίβ 18Γ• 

τε χα\ φιλότιμος τΑς ποιχίλας των κρ6ς τέρψιν στο^ ι^ίίαιβ αινίαίΜΙ, ΙμιμΙ 86€ιι• 10. )ιιτ6ΙΜ8 φιιΑιαι 

VΑΚI^^: ίΕΟΤίΟΝΕΒ. 

•• χρότερον? 1Μ ΤΗΕ0ΡΗΑΝΕ8 α)ΝΤΙΝυΑΦυδ * 200 

»€ λΐιι^ίΙίοη$ η?Ιο χΙ ΙβχνΗιιη βιιΙΐΗ ηοΐαΙ νβ• Α Αά«* Μ«τ<6οαν# ^ γουν χαΐ ήρ6; τ^ν Καίσαρος &ν^ι 

δόξαν τβ χαΐ τιμήν, τον Μιχαήλ ο& τφ^ς Ιτ€ρόν τι 
τών «ολιτιχΰν τοβοννον έπτοημένου !) θέατρβ χ«\ 
?ιιΐ(ΐον Αμιλλητήρία. ΚαιΙ τ& ^ χαλ^π^» οΰχ ήγάπα 
μάνον θκατής είναι, βΓγ« χαΐ τοαουΌον έβχ^λαζιν, 
άλλα χβώ α Ατός ήνιοχεΤν 6 τ1)ς των *Ρωμα{ων ^σι^ 
ΧίίΛςψ Ηαμα. τυγχάνοιν )«α\ ικαίγνιον ηίαι 2ή χα\ 
χατΑγ«λ»ς• ΟΟτως 6 [Ρ. 115} ΒΑρβας τοΟ άδ«λφ«5οό 
έικτρ<«£ν«ν^ ιια\ ούβ^ (9)ν, ώς Ιοιχβν, ήθέλησβν» αϊ 
μή τούτον μβταπβ^αιι τ6 Ανδρα Αοδον. Πλήν^ διφΜΐ 
τέως αύτ^ τΑ πολιτικά,, χαΐ της βασίλβέας χατιστο• 
χάζ<το ώς αΜ^ν εγκαίρως «$ριληψόμενος• *Αλλά 
ταΰτα μέν εΙς τ6 μέλλον (ταμιεύετο * τ^το 5^ της 1^ 
σοφίας επιμεληθείς (χαΐ γάρ ήν τφ τοαούτφ χρ^νιρ 
^οαρα^^Τσα. χα\ πρ6ς τι6 μηβέν δλνς χεχωρηχνία χ% 

ιοίβΓίιιι νθΓ0ΚΕ£ΗΐΐΜτ1•Α6{ΝΓ•Ι«ιι»63|Η6ΐι4ί»€ΐΐΓ0&ιι»» ^ τών χρατηοΑντίΜ^ άγροιχί^ χαΐ ΑμαΙΙφ) χα\ δι«»ρΐι• εΐβ§. ΜιιίαΐΑ ίιαΐ|ΐΐθ ίαηαιοηβ ιιιΐ €μμγΙ• ιΚ^ιΗλ^ 
Ιοαι β1<Η'ΐαιιι<|αβ Μεακϋι, €ιμι ΜίοΙιοβΙ ιηιΗα λϋα 
ΓβίρυΙιΙίο» €αΓ• ιοιι«ιόΙ«ιγ ^«ααι «ι ιΐΜαΐτί» ΙικΙίβ- 

Ι|ΙΙ6 €ίΓ€60&ίΐΜ18 ΥΑΟλΒβΙ. ΟΐΙΟ(Ι(|ΙΙβ «(ίβΟ §ηνίΐΙβ, 

ηοα βοέυιη ίΐϋβ 1ιι1>οιι& »ρθ€ΐο«ιιϋ8 ίηΐβτβΓαΐ Ιβιιΐ»ιη• 
ςυ« οροπιιη ΐΜΐναΐΜΐΐ« 8•ϋ θΐ ίρβο Ασηιοιιί αγ^οοι 
ιηι^Γϋ ΐ6«οιΐ8 β(|ΐιο« αβ6]ΐ9ΐ, ευικΐί8(ΐ«ιβ &6 Γΐιλί- 
εΐΙιΙαίΒ >« 5ρβτο€α(1ιιιη ρτβΜΜΐ• Ιϋι ΒαΓ(1α• η^ 
ροΐίε €ΐΐΓ«ΐθΓβιιι «|^5αΙ ; «οί ιι«6 νϋα• «ι ρ^Γ €•Ι, 
Ια νοιίβ ΟΜβ <Ιβ1ιιιίΜ6(, Βίβί » ε6Γνίϋ νίΐΐΒ Ιιοο ίη• 
βιίΐιϋο ίΙΐΜΐ»ανο€Αΐ«ι. Ιηΐθήιη ιαιβηι ιΐ€§οΐΙιρι•Ι>ϋ£α 
»ιίΐ|ΐίηίβΐΓαλ)Μ, βοίΐΜ ίρββ ίηρβΓίΐΗη ^ιηιιιο (Ιΐΐ8ΐία»- οβρίΑ, ουίΒ ]8ΐη ρΙιΐΓβ 1υ84η ΙιυοΜηίθΓββ ϋαβπΒΐιη- 
ρθΜίΟΓοιη ΐΜϋτίΜίίΙο Μ ΪΒΑ^ίΐΜ ο1)βΑΐβνί«βθΐΐ α€ ρΓαρα 
βχΜΐηοΐ» θ886Βΐ, ιη&ΐ;Ιΐ€ΐηαΐί€βΓηΒΐ ιϋεοίρΙίΗοηιιιι 
βοΐιοΐΐε 3<1 Μα||;^ΜΜΓαιη οααβιΐΐιιΐίβ, ΐϋα(ΐιίβ€θ ηΗΓ8ΐι• 
ΟθτβΓβ αο νβίαΐ κριιΙιββΰβΓβ βααι Γοοιί. Νμ («ιηβιι 
Ιιοο Β<ΐΓ(Ιφ £8€ίηΐΑ8» ι^υ^α^αοη βιιπιαίΑίιι ρτ^ίβΓ- 
Γ6ΐ1)0ΐΐ6&ΐαΐβηι |^1«^ί^ιΐ6 €£ΐοΙ»θΓποιιιιη 6ε•β4, φβ 
ηοχλΐ ΓβΙίςυΑε βΐιΐθνο «Αίαϋ. Ρι-βθβτΜ Ιιυίο «οΙ»οΙ« 
λ6 άοΟΜ ρΙιί1θ8ορΙιίβ( θταΐ ηΑ^ιια• .ίΐΐ• «€ ρΙιίΙοΜ• 
ρΐιυο Ι^βο» Μϋ^ακΗβ ^νκλ^ηι ρτο•»|>ΐΑ Ι«ιιηί§ ρ»• 
ι^^Iϋ-α1ι» ραΐΓϋβΙίβ» §η4ιι ν«ν• ΤΙλΜοαΙ^ηίοοΜΐ• 6άς των μαθηματιχών χατά ΙΙαγναύραν ΐΜΐήβαβ 
αύθις άχμάζειν χα\ άνη6|ν ταύτην (οπούδαζέ τε χα\ 
πεφιλοτ(μητο• Κα\ τοΐττο των βργων αύτοα χάλλιατ^ 
τε χα\ περιβ^τον ^ν ούχ Εσχοαέ π*»ς τάς ένούαας 
&λλω; ταιρας αύτφ άπονίψασΟαι. ^Ηρχε δέ χαΐ ττ^ 
τοιαντης σχολής τήν μλν φιλοσοφίαν έ^ηγοό μένος 
Αέιαν έχεΖνος 6 μέγας τε χαΐ φιλόσοφος, δς χατ4 
σνγγένυαν μέν τονί εξαδέλφου τφ πατριάρχη *1ανν|1 
ψχείωτο, τίν Βρόνον δλ της Θεσσαλονίκης κατέχων. 
1«ε(δή ^ν Ιχ χαβαιρίσεως Ισχδλειζεν, εΙς ταΟτην 
ηροεβιβάζετο τήν σχολήν, τήν άμαθ£αν πό^^ «οι 
άπελατλν•»ν χαλ άποτρεπόμεν«ς• (|»0Ι1Ι&ΜΙ «ρΜ€0ρΐΙ8• ΤΟΙΜ ΜΙ•» ΟΟβΟΟΓβ ίΐΜ8«8 

Μ^αβ αιηΜίιβ» ΐ|ΐιοιΙ {οθΐη«»εΐΜχηΝη ΙιιοκιΙβ ο«1ΐ«τ βταΐ» Ιηηο ι髧οΐίο^ ρπΒροοΙίιιε ορβη βαα •ο 
ΐΜοΗΜίιη ρτο€ΐιΙ ιιΙιΙ§«ΐΝΐΐ 8ΐ(|υα Ιυ^ϋ»•!• 

XI. Ορβη» ΐΜΥΐΙΐΜΐ Μΐβ» τκίΜΐιιτ, ιϋ €1 110^0* ο χΓ• "Αξιον δλ μηΤ δηοις εΙς γνώσιν ήλθεν δ τη- 
Ηοιυε φΐ« γαΙνημ τιγ ΙιβΙιι• Ιο β]α5 <|αΐ Ιιιιιτ τοηιη λιχοΰτος Ανήρ τφ τΑτε χρατοΟντι παραδραμεΐν, Θεό* ροΐίβ^ΐιΐΓ Βθαϋιιη νφΐιβηΐ• Εταΐ 18 ΤΙιβορΙιϋιισ 
ΜκΙΐΜΐί• ραΐβΓ. Ηίο βϋ^ο όνοι «ϋεείρέίιηηιη 
ΟΑΜοι εοΐαηϋαηι ρ6^^ίΒ^*1ο βιοοίυίεεβΐ, 8ΐ€ς«β 
(ΜΐΗΐίαΒί 4ΐί8ΐ^ρΙίιιαηιιιι, ρΙιίΙοεορΙιΐΑ €]ιΐ8ςΐΜ ^^γ- 
■ΗΗίαηιηι (αηΐΐιιηβΐίι» 8θίΙί€Μ α |^€οηιβΐΓί« » βμ 
η•ιι αβίτοΒοαίΜ» 4|υια «Ι 06ΐ«Ι>Γαΐ1$$ΐΒ» ιιιιι&ί€») 
ροτΙ«β|ίοιΐ6ΐιι ηΑαΐιΐ8 θ88θΐ« ΐΑη(αη(|ΐΐ6 ίη ΠΙί» 
ΦίΜΐίϋυ• υηιιβ ίρ«ο ρτοΐεοίβοσΐ ηυΜίοιη ηβ μι ηοα 
^ιιί4θΒ ςαΙ•ρίΒΐιι αΐιυε, ιΙίϋ|;οΐΗί ίη βαιη ορβη, 
8θΙίΐιΐ4ΐΪΒί• Ιταηφιϋλο» ΙΜ ίΑ({€αϋ ϋβχΐβτΐΐβΐ•» Ιη 
ιίϋ ηΒοϋαηι ΐΒ^οι^ί^ 4ίβ6ίρ«ι1θ8 βηιΑίβΐΜΐΐ, οι 
ςιιαίΒ ηαίβ^νιβ ιμαΙΙβι 8€ίθΒ«ίΑΐΒ 4θ€βΙι•ΐ.€ΐΗΜ ιιιΐβαι 
1αη§ιΐΒΐ )αΒΐ Ιβηριιο ιηηοίβΜΐ ΒΐιΗιίςιιο «ο <1οοΐοτ6 φκλος δέ ^ν, δ τοδ Μιχαήλ σπορενς χαΐ πατήρ• 
(Ατός ο6ν λ7η.\ ^τήν των μαθημάτων εΙς άχρον 4«'.- 
στήμην Ι^ήσχησεν, τοσούτον χωρήσας διά πασών* 
τΐίς φιλοσοφίας χα\ των αυτής αδελφών, αριθμητικές 
τε, φημ\• χα\ γεωμετρίας χαΐ αστρονομίας, ά>3ιά χαλ 
'Ο^^ πολυθρυλ^ν μονσιχής, και είς Αχρον^ αυτών 
έλΑσας ώς ουδεμιάς Ιτερος σπονδή τε πολλ^ χαΐ 
βίιρ άπρΑγμονι χα\ μεγέθει φυσιως, εΟτελεΙ τ&νε 
χακαλύματι χρωμενοςχα\ χαταγωγίφ το-^ς εΙς αύτ^ 
φοιτώντας έπαίδευεν, έχδιδάσχων ήντινα έπ&στ^ην 
χ^ βούλσιντο. Ός δ* ήδη χρδνος παρίππασεν χαλ 
•οών μαθητών ο6χ ολίγοι κατά τάς έπιστήμας προ- 
έχοιιτον, συνέβη τινά νεανίαν τών Ιαυτου φοιτητών» 1Ι0Β ρσβΒίΐΟΒΑοε ρΐΌ§Γ668αβ ί<2θί8ΜΐΗ » εοβ^^ί^ υΙ ^ τής γεωμετρικής επιστήμης Αρτι τ6 πέρας χατει« β)«« «ϋκβίρΒίοηιβιι ]αν•Βί8 φΐί<1»ηι, οββιιβμβ ροτ 
6«αι Βλοΐα» βΒΜΒνΐΗ» ρβπΐίιιη, αηί «ΐΒουηι α 80* 
οηϋε, τοί ρστ θηβι ί&ηιίΙ•ΒΓί5 οοιηρσηΑΙιΐΒΐ ί^οΐΒ» 
ηΐ8, Β<1 ΐΜΐΙ«ηι ρΓ«ΰοί8€βιιΐί 86 οΙίΓΟ «οΐΒίΐβη Αα•* 
Μΐ; Αββμ|«6 ϋΐίο ν«Γ8α«ιΐί, ηοΜίο ηα• €8βιι μι 
Α(|;8ΓβηοΓυια ροΐσ84ΒΐθΒΐ νοΒίη»ΐ, αο <|αοΑ νιΗιϋ 
ΟοκΒ«ίφΐβ ]νν6ΐιΐ» αηι, ΠΙΐΜΐϊΗΐιη οηί 8!ΒΓτυ8 Α^ 
ΑοΓβίαΓ. Μαοιαιπ Βοοαίηβ Ιαηο ΙειηΑοΙΙΙ&Γυιη Απΐ€- 
*•ΒΐΒΐΐΒ•8 ΰ«αι ΘΓίκαΒίοίε ιΐϋβ ΑίιεΙρϋΒίο βροΜη 
ΑβΙΜι, ΙΒΒΙ ρΐΒοίριιβ §θ^ηΜI^^I8 ΑοΑίΐιια βγβι. Κ^^\^ 

ΑΐΙ ΒΒΙ^Ι Ιϋ €]ΐβ, 46 φΐΟ ΑΙχΙΒΜΕ, )ΐ1ΤΒΑί8 Ιμτιιο ληφδτα, ύπβγραφέα γενέσθαι τιν^ στρατηγίδα •• 
τάξιν δ«έ«οντος« χα\ προκοπής Ινεχεν τοΰ βίου Αγα- 
πήααι «ουτφ ΑχολουθεΓν. 'Ος δΐ κατά τίν πΑλεμαν 
&μα τούτφ Ιγένετο, 6π^ τών *Αγαρηνών, ούχ οίΑ* 
δπως• ζονγρεΖται χα\ τών επιφανών τινί εΙς δουλείαν 
δ«ά τ^ νέον της ηλικίας δίδοται. [Ρ. ΙΙβΙΜαμοΰν 
εκείνος ο&τω καλοψημένος τηνιχαΟτα μλν τών Ίσμαι^« 
λιτών δτέλει άμεραμνουνής, Αλλοις τ& μαθήμασι σχο- 
λάζων *ΕλληνικοΙς κα\ δή χα\ γεωμετρίας ώς έπ\ τ& 
πλείστον ούχ άμ&λών. Αόγου δέ ποτέ τ^αρ^ του τ&ν 
νεανίαν &χοντος δεσπέτου χινηθέντος περλ της σπου• ΤΑΙΐυ&1.ΕβΤ10Ν£3•; •1 στρατηγ(δο; Ρ. $ή - Αμβ^μνουνή '* Χ2\ τή^τών μαθημάτων ί^μ<- Α^ύ 3ΐιΐ€Γ8ΐηηιιηΐ8 ίη (1ί$αρΙίηί$ ϋίΙί^'6Πΐ«α ;»^^1ι^υηβνι λίΐΛς , ως δή χα\ ΐζεμι ττ,ς γεωμετρίας Ιλεγεν, 
άΛονααι τούτον^ είπιν ό νεανία;, έπιβνμεΊτ κάί 
τώτ αυτού διδασκά,Χωτ^ ώς κα) αύτον τ^^α ^χο^^ 
τος έΛίστι\μητ γεωμετρίκήν. Ό; ου ν &νέμαθεν ό 
άμεραμνουνής, μετά περιχοιρείας είσχαλεΐται πολ- 
λής, χαΐ ιόν αίχμάλωτον έπυνθάνετο, εΙ γκωσιντής 
τααύζης χέχτ7\ται έΛ^στή^^^ις. Κα\ έπεί τήν συγ- 
Χ3τά8ε9ςν λποιήσατο, ίτι μέν άπιστίαν «ρ6ς τοΰ^ 
έχ»(νου λόγους 6 βίρβιρος χεχτημένος, ρύχ ξλεγεν 
έτίρους είναι ύπ6 τ6ν ουρανών '* των Ιχείνου διδα- 
σχολών ίχτός, Ό;^' 6 ν^ανίας Ιλεγεν, τούτ(οτ δι^ 
ΟΛονσαί έΆΐθνμΜίτκαϊ τίις αυτών ^ι^ασκαΧΙας^ 
εύθυς οζτο( παραιττάντες άπήρχοντο ταύτης, χαΐ 
δαχάραττον τά τρίγωνα τε χα*'. τετράγωνα σχήματα, 
χα\τους Εύχλείδου χανόνας προβέφερον, χα\ τλ μίν 
&τι έδϋασχον άνδριχώς χαΐ Ιπισΐημονιχώς, τοΟτο 
λέγοντες τοιαύτην Ιχοι ■* τΙ}ν χλήιιν χαΐ τοιαύτην ι6 
Ιτ«ρον, αΐτίαν £^ χαΊ λόγον, χα\ Ιιάτι οΟτ(•>ς τέ έστιν 
χαι χληβιν 1}(0ΐ, χατάλληλον άπεδίδοσαν οίδχμώς, 
όμάΟειαν χα\ &γνοιαν, αλλ* ού στενότητα γλώττης 
πως Ι^οντες. Ό; ούν τούτους γαυρουμένους έώρα 
χαΐ μ^γα φρονουντας έπ\ τ}) των σχημάτων ό ν^α- 
νώις χαταγραφ}, Π, φησίν, ώ ο$γ(7<, έΛ» Λα^Γ^ς 
Λόγου χαϊ αράγματος της αΐτίσς τό χρά^οςέχού- 
στις χαΐ τον " δίότι^ ύμεϊς τήν νχαρξίγ μόνον 
Χέγοττες , τους τούτιΛτ χαρατρέχετε Λόγους ώς 
ονα αναγκαίους^ χαί €ίς ταντόν τύν διδασκό-^ 
μετον ά}^τε Οπου χαϊ τόν μηδέν χοιδενόμενον Β ϋοιιιί ΗλΙ>6Γ0(; €Ηΐηςαβ 61 ^οοιιιβίιίφ ιη6ΐηίηί&8«*ι, 
Εηη^ ΛΜ ]υ ¥61118, €]Μ»ηΗ€ Μειη ιηαρί$ΐτο$, ηΜίρρ^ 
ίρ»€ ρ€οηΐ€ΐτί(ν ηοη οπιηίηο τηάί$^ ααάίτβιη, ΙιΙ νοπι 
III &υ(ϋνίΐ 3ΐηΰΠ)ηιηϋΠ68 , ίη(;οηΐί ||;^υ^^ο &(1 $ο 
λϋοΐββοβηΐβιη βεοβί'&'α, <|096πΙςΜβ βχ ίΐΐο, Νίαη 
ί]η$ηΐύάι $€ίβηΐί(β ϋορηΗΊοηβ αΐίηηα ρτκάίΐιι» ιίί. 
ΑΗίΙΙβ; ηβαΐυιη Ι»ηιβπ 1>3ΓΐΜΓυ8 υΐ (Ιίεΐίβ Ιιϋ^^ηι 
&€00ΐηιηο(Ιϋΐ ίη αηίιιιιιπι ίηϋιΐΓίΙ, ηβιηίηβιη {;60ΐιΐ6•* 
ίΐΊΛ ^ηβιαπι αΓΐ)ίΐΓ3(υ5 ρΓχίβΓ ιηα£ί$ΐΓο& 8ΐιο&, ςυί, 
ίιι &υΐ3 Α£;ΑΓ6ΐα. Οΐεοπίβ ίΐΐο ΙίΰΒηίβτ $β αηάΐίητηΜ 
«ΟΓκίΝ^ιιβ άοαηηαη β^ρίοταΐηνηιη^ 187 ί^'ί !^13ΐΉΛ 
βΗδίΑηΙββ £6θ(η6ΐπο0 3υ5ρΪΓ3πΙαΓ, Α);υΓ3$ηα6 ΐπαιι* 
ςηίΑδ 61 ΐ{ΐι&(ΐΓ2ΐη^ιιΐΗ$ (Ιβδοι-ίϋιιιιΙ, α(ϊΐιΐ6 Ειιοϋιϋ» 
€3110068 »ίΓ6ΓυηΙ ; Γ30ΐιιιιΐ(]υ6, αο βίο 86 Γ6ΐη 1ι3))(;γο, 
8ΐΓ6υυ6 30 6ηκΙ|Ιβ ϋοοβηΐ, κίο ηίΗΐίηιηι ί&ίαιΐ νο- 
€3Γί| Ιιοο ί1ϋυ$ 6556 1)0111611 ; 6;ιυ»3ΐη ν6Γ0 61 Γ3ϋο* 

Ι16ηΐ 3(ΐ50ΠρΙί ηοηΐΐηΐβ , 30 ΟΙΙΙ* 86 Γ68 ίΐ3 Ιΐ3ΐ>63(, 

ηυΙΐ3ΐη ίΙΗιιβ ΐΗΟίη^ηιί 30ογοιι168, ιη6Γ3ΐη 8ΐΐ3ΐη ί:ι• 
86111301 3€ ί[η)οι-ΑηΐΪ3Π), 8θΐ3 ίίιι^υ» αη(ζϋ8ΐί3 ρΓ'» 

6]ΐΙ5 ν6Γΐ)05ί(3ΐ6 ΠΟΠ ρΐ'688ί, ρΐΌ<Ιι>ΐ33ΙΐΙ. ΤυΠ) ]»νϋ• 
018 6ΐ3ίΟ 3ΐΐίϋι0 ^61110808 οΙ) ΟϋίΟ) Ο^^ΙΙΓΠΓυΐΟ (ΐ680Γί- 

ρΐίοηβηι νίι1βιΐ8, €»ηι ίη οιιΐ}ΐί άοηήιια^ ίοηιιΐΐ, 
α€ »€ροίίο ν€ΐ ϋαηαα €)η$ίμ$ε αηίφιαία ναι ίο ρπηια^ 
ίίηεαΐ, γιιγ νοε, τβ$ ^οίαηιηιοάο ΰα€ ύΐ'^ηάο^ (ΐηαΛ 
ηηΐίΐηζ [γηι^η ταίίοηβΛ οαιίΐΐί$, ίοητι^ ΰαηιάβηι εΙαΛ » 
$€ηι οίΐη ςνί άοαπί μι €ί ετίΛάΊΐΗΜ, α€ ηίβ €αηίιΛ 
τ€ηΐΜ ί^ηβΓκε, τΒάψΐί9? Ιι»8ΐΐ3ηΐίΙ»α» ϋΐίβ, 61 ι:( 

ίρ5β 63083^ (ϋβΐίΐΙΟΐΟ ΛίΙϋΓΟί 3ΐςα6 (1ΐ}Γ61-οΙ Γοςβηΐί- μηδέ τι περί τούτ^ϋτ διαγινοΗΓκοττα; Των δΐ ^ 1)08, υϋίβχροηβηΐβιιι 36ρ6ΐ'8ρίοαο ϋίαΊΐ!6πι αικϋβπ•. έιατΐορησάντων χαΐ τάς αΙτίας τούτων δκυχρι 
νΰΓν χα\ διδάσχειν παραχελευομένων , έιη.\ διερ* 
μτ^νεύοντα χα\ σαφώς λέγοντα ταύτας διήχουον , 
ώς Τοντο μέτ δίά τΖδε χαϊ τούτο δίά τόδε τίιν 
είρημέντιν έχει χΛησίν τε χαϊ γραρ^^ν, χαΐ &μα 
αύτάιν ό νους διηνοίγετο χα\ των λεγομένων συνίε • 
βαν, Οάμβει λοιπόν συσχεθεντες ήρώτο^ν, όχόσους 
τό ΒνζίντίΌΤ τοιούτους τρέφει άνδρας έχισταΐ" 
μονάς. 10ς δέ αοΛΛοϋς ούτος έλεγεν χαΙ εαυτόν 
τψ τών μαθητιώντωτ χορφ άΛΛ* ου των διδα' 
σχ4ίττ&τ χατέλεγεν» περί τοΟ διδασχάλου τούτον 
αυ^ις έπανηρωτων, ού ** ζώσκν £τι ήρίΟμηται χτΧ 
ύτεβράνω πέφυχε γης. Ό δέ| Έστι τε, Ιγησεν, υπέρ 
γης, χα\ τ^^ν αΰτου άρετήν έξεθβίασεν, άχτήμονα 1$ίηά ηΜηιηι ίη οαηΑα €$$β €Ηγ ηο€ ί^η^ά ΛΟΠίΐηιι 
ιίΐ αοηεη, Ηοα/ιιε ΗΙηά, Ιιαηα^αε αάεο άίΐίηεαίίοηε^η ; 

60()υ6 Ιθ«) 11011(6 60ΓΟΟ) 30111)08 3ρ6Γί6ΐ>3(0Γ, 56ηθ>>- 

0βιηΐ{06ίιιΙ(*Π.•χϋΐ'υπ1; ροΓΓο Ιιοιιιίθ6ΐη 3ιΙο)ίΓ3π »ο 

600) &ΙαρηΓ6 (Η216Ο013ΓΙ Ι ({ιιοΐοβ Ι?^3ΙΙΙΙ(ίΐΙ»ΙΙ νίΓπε 

6)11$ ρΒηβνίφ εΐΓ^νβ €ΤΗάί/ο$ αΐ€Τ€ί? Ηβδροοϋβηΐο 
ϋΐο : Ι,οηρύ ρίΗτίΐΗΟί^ αο η εχ άίίαρνίοταηι,ηοη (» 
ηιαρίανοηιηι ΐ9ΐαη€Γ0 α^€^ ΓΟΓβοβ <1β (Ιυ€ΐ(>Γ6 ςηχ*- 
ΐ'ίΜα : 188 ^*(ΐ* αάΐιιιΰ νίνάΐ μ $Ηρετ$ία εί/. Ηο- 
&ροο(ΐ6ΐ νοΓΟ : ΟΜηΐηο ^Ημβηΐίίεηί €$$β^ νιπςηβ 
Ιθ3|[ηίϋθ6 νίηοΐ6θι Ι3ΐιιΐ3( , (1ίθ6ΐΐ8 ίοορ^ηα νίΐαηι 

3(|;6Γ6, 30\0ΐ|$Ο ί^ζηΟΐΟΟ) 83ρί6ηΐί3 6ΐ3Γ6Γ6• 8ΐ»1ίΐΙΙ 
«Γ^'Ο Μ30ίυθ) 3ΐΙ Ιΐυ06 Ηΐΐ6Γ38 ίο 11306 86ηΐ6ΐιϋ»ιιι 
8θΊΐ)ί( : Εχ Ιηιαα ετδοηηι, εχ </ίε(ίριι/ο ηια^ϋτηι» βίον θιάγειν λέγων αύτ6ν χα\ το?; πολλοίς άγνωστον, Ι) α^ηονί ηι 118, £γ^ο πι, ηηί Ιαηία τετηιη ρηεάίΐηη έττΐ σοφΓ^ διαλάμποντα. Γράμματα [Ρ. 117] γουν 
&Οθϋς 4 Ιΐαμοΰν πρ^ έχείνον διαχαράττει, τόνδε 
τ6ν νουν πιριέχοντα, ώς *Εκ τοϋ καρπού τό δέν^ 
6ρστ έΛέγτωμεν^ έχ τον ^ιαβητον τόν δίδασκα* 
Λαιτ• ΈαεΙ γονν τόσος ων αερϊ ν^ν έαιστι^-' 
βΐψξν τών δντων δι* άρετην χαϊ γνώσεως βάθος 
άγτ%ύστος εΐ τοΤς σοΐς σνμχοΛίτίΗς χαϊ της σο* 
ρΐαςηαί γνώσεως οϋχω τους καρποί) ς άΛεΙΛηφας^ 
άτιμη^έ τιμής ήζίωσαι ηαρ" αυτών ^μ^\ άπαζιώσχις 
έΛθ^ϊν 3$ρός ή/ιάς καΙ της σης διδασκοΛίας ^β- 
^ΐμίν. £ΐ γάρ ούτω τοντο γένηται^ τονς ίϋίβηίια οό νίΓΜβηι Λ€ *€ί€ηΐί<β αΐΐίΐχάίηβηι ^^9ί^..ε 
ΐιΐί$ ί§ηοίνα £$^ ηενόΗηηιιε $αρί€ηΐί(β αε $€ίεηΐί.ο 
(τνειη* ρετ€€ρί»ίί (ςοίρρβ ηυΐίοπι 3ΐ» βίδ ΙιοηθΓ6ΐΐ) 
6008^60108), Μ άεάίρη€τί$ υβηνε αιίηο$^ ίπα ηυ$ 
άοατίηα ίηιρατ^ίητνί. Ηοϋ ει [βεετΗ^ ιίΗ οετΰίοειη 
§^η$ οηιηί$ 8ατα€€ηοτΗηι ίηεΙιηαΜ Ιαηία πιηηετΗΐΗ 
αο άίνίίίατηηι νί Γΐιιηΐί/α6ίΐ, ηηαηία η^ιηίηί νη^ηαιη 

ΗοίηίηΗΜ ούΐίςΐΐ^ ΙΗ8 6Γ{[0 1ίΐΐ6η8 3ϋθΐ6866Ι1ΐί ΙΓΗ- 
(ϋΐί8, 60ι|06 1ί56Γ3Ηΐ6Γ ()003ΐ0, 3(1 οΐ3{ςίδ(Γαιη ]υΙ)6Κ 

ρΓθΓΐ6ί56ί ; ΓυΓ808ςυ6 1)Οοογ68 36 ιηυη^η ροΗΐ€6- 

(ο Γ ; 36 81 ν6ϋΐ, 611300 Γ36θ1ΐ3ΐ6ΐη ί36ΐΙΙΓ0σΐ Γ6- 

(Ιναοάί ίο Ρ31ΙΊ3Π), 81 οιοϋο 1«6βιιΊ, α^3^:^Μ(ι^8η.• €ε^χ4νας σοι χΛινεΐ γένος άπαν τό τών Σαρακη- 

ΥΑΗΚΐ Ι,ΕΟτίΟΝΕδ. 

•» σπουδής του άμ. ? " άπ^ τών ουρανών Ρ. •^ Ιχει ? »■ του] τ^ Ρ. ••ού)εΙ? 

Ρατηοι.. 6η. ε IX }(1ί ΤΗΕ0ΡΗΑΝΕ5 (ΌΝΤΙΝϋΑΤυδ. 804 ιΐΓΐ)6ΐη Γβςίλτη νΐΊΐίι, αο οογαπι ιη^^ίλίΓο χΙβΓιΓιΐ, 
Ι"]!!» ΐη€(;η8υ5 αδρβοΐυ, νβΐιιίςιιβ ο&ίοπβ 6ΧΧ8ΐυ3η$, 
Ίιι β6ηιίΐιι$ οο^ίΙυΓ, η60 βοΐυιη |;6η36 86(1 61 οοΐΐιιηι 
6ΐ Γ6Η68 τ\%^1 ΙβεΓ^ιηίδ. Αο ρπηαυπι ςα'κΐβπι Γ6Γαιη 
Ίη6βΓΐπ8 ιηα|(ί8ΐ(*Γ 1)χγ6Γ6, ουιη ηβο ςυίδ Ηΐβ 65501 
βχρΙοΓ&Ιιιιη 1ι&1)ΐΤ6ΐ, ηβο βεΪΓβΙ ου]υ3 %τ2X\9^ Ιιχο 
3£(Τ6ηΐιΐΓ. Α(1ο1Ρ866η1ί8 6ηΊιη Ιοη^ιοΓβ ιηοΓβ 189 
ί.ιιιηυΐ3(2ΐ 8ρ6αβ8, ιηιιΐίδςιιβ οβρίίνίΐαΐίβ (1«1πΐ3, 
ηΠυηι 6χΊ51ίΜΐ:)η ρΓχ56ΐ)Αΐ ςααιη ςυί ηοΐαδ ΟΓαΐ. 
Αι αΙ>ι ρ3ΐιΙ»ίίιη 5αί ηοΓιΐίλΐη Γβοίι, ηοιηβηηυβ βο 
(ϋ5ΓίρΓιιΐ38 6(ϋ(1Ίΐ, 6Γ02ρΐΙτ11•ΐΐ6ΐη λ<1]66Ίΐ, οαιΐ8«ιη- 
ηιΐ6 Γ6ιΙβιηρΓιοηί8 &β οογ νβηβΓίΙ, 5ΊιηιιΙ»|υβ ΙίιΙβΓΑβ 
ίη 01311115 άβϋίΐ, Ιυηο β&ηβ εοιηιηιιη! αιιιΙμ) Ιυοιυ 
ΐΗαηείηηιιβ βοΐυΐί 8υηΙ. €ιιιη Ιϋΐη6ΐι 1*60 Ιΐ3υ(Ι 8ϋ>ί οϋδέϊς πώχοτΒ άνθρώχωτ ήξίοπαι. Έκιδοΰς ς^ν 
τά γράμματα τφ νκανία, χα\ δώροις αύτ^ν φίλο 
φρονηαάμβνο;, τόν βιθάτχαλον χαταλαμβάνειν έχέ- 
λευ^εν, χαΛ τιμάς εύθυς ύπισχνείτο χα\ βωρεάς 
χα\ αΙ^Οζς, εΐ βούλοιτο, τήν εΙς οίχον έπάνοδον, μ6νο\ 
εΐ τούτον ιτε(σεΐ6 την των 'ΡωμαΙωνχαταλιιεεΤν γήν, 
*0{ τήν *^ βασιλεύουΦαν ίφΟασε χα\ του διδασχάλ^ϊυ 
κρ6ς ηρόοωτη)» ίστηχεν, ή τούτου θέα άναφλέζα^ά 
τβ χαι οΤον θέρμαίνουσα βλοφύρεσθαι χατηνάγκβζε, 
χα\ δάχρυσιν ου ιεαρειάς μ^νον άλλα χα\ τράχηλον 
ηα\ οτέρνα $ιά6ροχα έμποιείν. Κα\ τ6 πρώτον άψα• 
σία των δρωμένων τόν βιβάσχαλον χατε/Δμββνεν, 
τ^ς τε είη ο6χ είδώς, χαΐ δτου τβΰτα Ινβχεν ^ιακράχ^ 
τοιτο * ή τεγάρ τούτου μορφ^ άλλοιωθεΤσα τφ χρ^νιμ :ΐ)ΐιιιιι ΊηΙβΙΓι^οΓΟί, β! φίληϋο 3ΐ» ΙιοβΙβ ΰίβηειιΐυηι ^ χαΙ τ^ της αΙχμαλωσία; χαχουχ(α άλλοΓον τ^ν νεα- Ιίΐιοΐ35 αοο6ρί5$6 (Ιβρί'ΰΗβικΙοΓβΙιιτ, Λά 4θ|;οιΗ6(>ιη 
ϋΓ.οβιΓιΙ (Τ1ιροοΐΐ5ΐυ5 ίβ εηΙ, ευί Β»Γ(]Αϋ ιιο€6ηι 
€οη5είνίι) αε αιρίίνί νεΓίι» οιηιιία βΐ (ΙΊδείρυΙί βχ- 
ροηί1>, δίπιυΐ^αβ 3η)0Γ3ΐηηιιιΓΐ8 1Η16Γ33 ΐΓ3ΐΙί(. 
8Ί6ίΐιΐ6 νίΐ'βιη Ιιηρ6Γ3ΐοπ ΊηηοΐββεβΓβ οοηΐΊ^Η, ίη- 
ςηβ ίΠίϋΗ η66088&ΓίθΓηιη ηαηιεΓυπι €θορΐ8η. Ηίο 
ιΙί86ίριι1α5 30 βρίδίοΐλ, ςυ» 1ΐ3€ΐ6ΐιυβ Ιη 3ηςυΙο ιΐβ- 
ϋΐυοηιΐ, Ι^εοηίβ 83ρΙβιιΙί3ΐη ίη βροτίηπ) ρΓοϋυχ'κ, 
•4]6εΐ4ίΐυβ ΙΠα βιιπι ρ6Γ β^βδίαίβηι ν'ΜΛ βοιίβ 
βχ6πηι. 1•ο^οΐΙΐ6ΐ3 ηαηιςυβ ΤΙιβυρΗίΙο 1ίΐΐ6Γ38 οδίβη- 
(Ιίΐ; ηιΐ€ΐη ϊΗβ 36€6Γ8ΐΐυηι (1ίΐ3ΐ, ρυΜΐοεςηθ (Ιοοίοτ 
Γ6ΐη III ϊ^8ηί:ΙθΓυηι ςν3(ΐΓ2||;Ιηΐ2 ιηλΠ^Γυπι 5α6πι «(ΐ€ 
ρητΩοιί. υΐιι ηοη ηυΐΐίβ 6Μ6ΐί8 ιϋβϋυβ, ίηΐ6ΐΙί|(6Β8 ν{«ν άλλ* ούχ ΙχεΙνον εΤνακ τ^ν γνωριζόμενον άνεβί- 
δχοχεν. Ό; βΙ τήν τούτου γνώσιν κατά μιχρ^ν έβ:- 
βου, 6νομα χα\ μα(}ήματα έ7τβιι:ών, χαΐ προσετίθεε 
τά της αιχμαλωσίας χα\ τήν α1τ(αν της ά^>.υτρ«^ 
σειΰς τε χαι άφίξεως, χαΐ &μα εΕς χείρας έβίβου δΙ| 
τήν γραφήν, τ4τε 61] χοιν} τήν τραγψδίαν έπλήρουν 
χα\ θρηνφβίαι». Πλην ούχ άχ(νβυνον εΤναι λογι:ά;ι«. 
νος τήν {χ των Ιχθρων γραφήν, εΓ γέ κοτε χατάφ^ο• 
ρος γένοιτο, τφ λογοθέτη «ρόσεισι (βεόχτιστος ουτας 
ήν ό παρανάλωμα τψ Βάρθςι γενόμενος) χα\ διη^ειτο 
τά του αιχμαλώτου πάντα χα\ μαθητού, χα\ Ιμα 
δίδωτιν τήν του άμεραμνουνη γραφήν. ΑΟτη ή αΙτία 
της τούδε του άνδρας πρ^ς τ^ βασιλέα γνώσεως τ« Μ3ΐηιιηι Ιιαικί 6Χ 3ΐιίηιο 1.6θηί 6886 υ1 ηαΐίΐΐί 8θΙϋ ^ χα\ Ο'.χεΐωσις.Οΐίτο^ δ μαθητής χα\ τούτο τδ γράμμ» 
ιτΐίοΐο 86 3(1 6Μΐη εοπΓβΓΓεΙ, ςεοιηείπεββ (|ΐΐλ8ύ3ΐιι '^ή^ τε του Αέοντος σοφίαν Ιν ΰπαίθρφ γενέσθαι 1ν 

γιυνί^ τέως οδσαν έποίησεν χα\ τής εύτελείας 1χ£{• 
νης χα\ πενίας Ιξω παρήγαγεν. Τδ τε γάρ γράμμα 
εμφανίζει τ$ βεοφίλψ δ λογοθέτης, χα\ προσχαλε;. 
ται τούτον αΰτδς, χα\ πλουτίζεται χαΐ έν τφ τοιν 
Αγίων μ'ναφ διδάσχειν δημοσ:^ παρά του βασιλί«ι»ς 
Ιι»(γεται. Ού πολΰς γοΰν χρδνος, χαΐ έπε\ διέγνω 6 
Μχμουν μή βούλεσθαι τδνφιλδσοφον της οίχείας 
τήν άλλοτρίαν άλλάξασθαι, διά γραφής Ιχτίθησιν 
απορίας γεωμετρικών τε χα\ αστρολογικών ζητημά• 
των [Ρ. ϋ8] χαί τίνων έτερων δυσδιαγνώστων κεφα- 
λαίων, χοΛ τήν λύσιν τούτων χομίσασθαι άξιοΙ. *Ος 
Γ ούν Ιχαστον προσηχδντως ήρμήνευσεν δ Λέων χα\ 
τάς τούτων λύσεις έξέθετο, προσεφήρμοσέ τε τοΟ- 36 »5ΐΓθΐιοηιΐε38 3ΐί3Γυπΐ(ΐη6 8εί6ηΓΐ3Γυιη ϋιΙΓΐ€ίΐ68 
<]ΐ»«5(1οη68 8θΐ6ηί3 ιηεπίίβ βυΐνεηιΐββ 3ε «χροηεη- 
(Ιη5 ηιίηίι. 1.60 ηΐιί ηΐ6 βίη^αΐηε ίηΐ6ΓρΓ6ΐ3ΐα8 68861 
30 αηίπβευίυβςυε δοΐυΐίοηβιη βϋιϋί&ββΐ, ςυ9Βΐΐ3ΐη 

«ηί3ηΐ 3ΐΙΐηΊΓ3ΓΐΟΙΜ5 190 6Αυ8« ΓϋΙυΓΑ ρΓ96(1ί66ηά{ 

»1^)3 3(!]βείΐ. Τυηε 3ΐη6Γ3ηιηυη68 3εε6ρΐΐ8 Ιη ιη3- 
ιια5 Γηΐ6Γΐ5 ιιΐ3]θΓ6ΐη ιη ηιοϋυιη τΊγΙ ύΒΜ&τΊο 3ηίιηο 
«Ιϋεί 3ΐΐ3ηιςα6 νοεβπι Γοϋ6Γ6, 6]υ8 ρΙιίΙο8ορ1)ίχ λ6 
4ΐί8€ίρνιη3Γυιιι (ΙεΙΙχαβ 3(1ηίΓ3ΐίοη6. Μοχ 6Γςο ηοη 
3(1 1>6θπ6ΐη 86(1 3(1 ίρδϋηι ιηηρεΓβίΟΓεπι Ιία6Γ38 
8επΙ)ίΐ, Ιππιε ΓεΓβ εοηιίηεηΐεβ ςεπβυπι. 8'αΐΗ$ταίη^ 
ίξνΦά €»ί Ληήά ά'ηήρηίιφίί ο/^ίηΊιηι, 1ρ$€ αά Ι€ ν«- 
η'ιη : ίίά €»ιη ΰΓβάϊΐηηι ηιϊίιί α ϋ90 Ι^ηρεήηΐΗ (αηίαηηβ Ια€€ $η\)μα(Β ρΜί$ ηιιΐΐίίαάο ιά ηοη ρβτ- |) τοις χαί τίνα προγνώσεως *' εκπλήξεως Ινέκα, τ^ι ηύΐΐαηΐ^ τορο η( ηηβιη ι*ίηιιη ρΙιΗοΒορΙιία αϋηςαβ 
άί»ΰίρΙΐηί$ ίοιίβί €€ΐβΙ>ΐέίη ΗαΒε», αά ί)Τίνβ ΐ£Μριι$ 
ηΐίίΐαί αο ηίβεηιη νβηαή /κ^^αε, ηΙ ιηβ ικα ίΙΙβ άο- 
€ίΓίηα αο νίπαΐβ, ηηατητη ίαηΐο αηιοη βαρτο , ί^Α- 
ρβτΐίαΐ, Νοηνε ο6 ΐοϋβίοηη §βηΐί$ηαβ άίν€Τ»ίίαί6ηί 
ρταείατο ταη άιξύται : Ηά ηιαρίί ηηοά Ια/ίι 'αΐ ηηί 
τοραΐ^ βηειη [αοίΐϋ υοΐα ίιαΰβδηηΐ ίηΐ€Τ ρΓοΙ>ο$ ηο 
ιηί/βι αίηίοο$,Ρνο Ηοο αΜίΒηι ΐΛΗΜΤβ α|(π ΟΦηίβηαηα 
νϊβίηΐί ΐβάάβηΐΜ, ραο€ηιφΐ€ αα (ωάν$ ρΰπηΛΒ γομ- 
ροη^ιηκι. ΤβηΐΊβ ί1ΐ6 Γ6<1ίηΐ6η<ΐ3ηι νίη ρΓΧβεηΙίαιη 
ρυίΑΥίι, 61 ςυΐΜΐ ΐ8 ϋϋ α(6η<1υπι ργ9β1>6Γ6(. Αι ΤΙι(Ό• 
ρΚιΊΙαβ (ΐ3ΐο Γ68ρση•ο, η•6 €0ΐΐ86ηΐ3η6υιη γ&ιιι8 δή μεγάλως έπ\ χείρας λαβδντα αυτά τδν άμερα- 
μνουνη τρωΟήναι δή τφ τούτου πόθω, κα\ μέγα άνα- 
κραγείν, τδν άνδρα της φιλθ3θ^!ας χα\ των μαθημά- 
των ύπεραγάμενος. "Οθεν εύΟυς ού πρ6ς έχ^Γνον» 
πρδς δ^ τδν βεδφιλον έπιστολήν πέμπει, τδν νουν 
τούτον Ιμπεριέχουσαν , ώς ΈβονΛόμην μέτ αϋτό^ 
άρικέσθαι σα, ίργοτ φΙΛου τε χαϊ μαθητού έχ-^ 
χΛτφωτ - έΧΒΪ δέ 4} Τ8 χροσατακΒΐμένΊ( μοι άρχ^ 
ίχ Θεον χαΐ χοΛϋς ύαό τ^^ν χέΐρά μου τ«.1ώι^ 
χα\ ίζουσίαν Λαός τοντο ού ανγχωρεΤ, άζιώ τό^^ 
Ιτ ίχΒίς έχΐ φίΛοσοφΙβ χαΧ χάΐς άΛΧαίς έΛΚΤη/^^ 
μοίς χερίβάψοτ άνδρα βραχύν ητα χρ^οτ Ι^^ •' τήν] γ?|ν Ρ. •• τινας προγνώσεις ? ΥΑΚΙ^ε 1.Ε0ΤΐυΝ£5. 20» ΙΙΒ. IV. - ΗΙΟΗΑΕΙ ΤΗΕΟΡΗΙΙΙ ΒΙΙ,ΐυδ. 90^ 

οΛΟίτνειΛαι* ηα\ σνγγβτέσθίπ μα τοντοτ ΛΒίσαι, Α Ι>οιιιιιη ρτορηυιη &)ϋ5 ΐΓ&<)βΓ0, ΓΰΓυηΐφίο 5€ί6ΐιΐί;ιιιι τρόΛφ διδασΜοΜας της αύτον έχισνήμιις μ»• 
να^ίδόιτταχάί 4ρ£Τ17^ τφ ούτως ίχοττι έμοί αρός 
ΐΜβΙτας^ ^IΡ«αI'<xώς• Πάττως δέ ου» άναβοΛή τις 
γετήσβτΜ δνι ζε νώτ ούχ όμογΛώσσ(φτ έγώ χαΐ 
δη τ^ς πίστεως άΧΧότριος * άΛΧ δτι μοΛΛοτ 
τοίουτος ο <1£<ωκ. Λέρας ή αίτησις Λτ^ψεται 
Χ£Μρ^ φιΛοις έΛίβίχέσι τ€ καΐ χρηστοις. Χάρίζ, δέ 
σοι ϋατα€Λίΐ$ήσεται ύχέρ τούτον χρυσίον μέτ ^βηΐίΐιυβ ρΓθ06ϋ6Γ6, ΰυ]υ$ €»η8& Εοιιι&ηυιιι |;6ΐια8 
υλ>ί(ΐυ6 (ΐ;βη(ιιιιη 0<]ιηίΓ&ΐΊοιΐ6ΐη 1ι&Κ>6ΐ ΙιοηοΓίςυβ 
ιΙοοίΙυΓ, 6]ιΐ8 ιηίηίιηβ τοίίβ αηηιήΐ : Ιβοηβιη νβΓΟ 
ιη9]οπ ροΓΓΟ ίη ΙιοηοΓβ 1α1)6η8, ^0Βηη^ ρ^ιγϊαγοΗ^- 
Ιβιη ΐυοα δβϋβιη 191 αιΙπιίηΐ&ΐΓ&ηΐί ]υ1>64 υΐ ουιη 
Ίΐιβ&βϋΐοη'ιοβηββιη ηιβίΓοροΙίΙαιη ΟΓΗίηβΐ, νίηιιιι 
8€ίΙίε6ΐ 8&ρί6ηΓι& οηΐ2ΐΐυιη, 6( ςυί Β&η|;α1ιιί9 ηβο^β- 
8ίΐυ<1ίηβ ίρ8(ΐιη ΰθηΐίη|[υΓ6(• Είκοσι *' xε^τ^|^άρια^ 6ιρ^^^η δέ καϊ σχοτδαϊ άίδιοί τε χαΐ άτεΛβύττιτοι. Τοσούτοις μέν έχεΓνος 
την αύτοΰ έξωνεΖτο παρουσίαν χα\ &φιξιν * άλλ* δ Θεόφιλος άνταποχρίνας χα\ &λογον τ^ οΙχεΓον δούναι 
ένέροις χαλδν χαΐ τι^ν των ** δντων γνώαιν Ιχβοτον ποιήσαι τοις Ιθνεσι, δι* ής τ6 των 'Ρωμαίων γένος 
θαυμΑζετβι{ τ( χ«\ τψαται ΐζαρ^ τείσιν, έχε(ν(ϋ μέν ούχ έπένευσε, τούτον β& διά τιμίως πλείονος σχών τΐ!«ν 
Ιωάννην τοΟ ΐΜίτριαρχιχοΟ %6τζ θρόνου άντιπ^ούμενον χατά τήν θεσσαλονιχέων μητρόποΧιν, χαΐ 
Α; πλήρη οοφίας 5ντα χα\ ώ; οίχειούμβνον τούτφ χατ3ι συγγένειαν χειροτονεΤν έγχελεύεται. 

χη'. *0ς ίπτΧ μετ3ι τΙ^ν χειροτονίαν χβτ^ι τ^^ν Β 28. ΙΙΙιί 89€6Γ«ΙοΙίο ίιιΐΐί&ΐα8 1.60 Τ1λ08$Αΐοηί(-3ΐη 
Θεσβαλονέιοην έγένετο, είχε μέν &παντας τ)2ν αύτου νβηίΙ, οιηοίυηι ίη 86 εινίυιη Αηίιηοβ, ίρ&αηι ρΓο εύλαβουμένους τε χχ\ τιμώντας αρετήν , είχε βλ 
μίλλον τιμώντας τοΰτον λαμπρότερον {χ τίνος 
οίτίας ήν 6 λόγος δήλοι. Οερ\ τ^ς των χαρπών 
γονάς στεΓρά ιεως τοαουτον ώρδτο ή γη χα\ &τεχνος 
χατ* έχεινο χαιρου ώς χα\ θάνατον χατεπε^γεσΟαι• 
Οθ<ς ίδαιν τφ της συμπαθείας οΓχτφ βληθεις μήτ* 
άθνμείν «αρήνειμήτε μην συμφοραΐςέπαπόλλυσθαι, 
ειγε δή βούλοιντο της τοΰ ΘεοΟ έπιχουρ{ας χα\ αύ- 
τοϋ γε τυχειν. Περ£ τίνα γουν χαιρ6ν» δν έχ της 
Αατρολβγιχής έδ&δάβχετο αστέρων τινών έπιτολαις τβ 
χαΐ φάσεην &π6(&(&οιάν [Ρ. 119] τίνα χαΐ συμ«ά« 
θειαν τοΙς ινεριγείοις προσγίνεσΟαι, τά σπέρματα 
τ|| γϋ χατεβΑλλετο χα\ ύπδ χέλπους ταύτης έδίδου, 
6ντοσαύτην γενέσθαι συνέβη εύφορ(αν τε χα\ εύχαρ- 
πίαν, &πε\ τδ ίαρ άνέτελλεν χαΐ ό τοΰ θέρους έφ« 
βστήχειχαιρ^,ώς πολλούς έπαρχέσαι χρόνους αύτο?ς 
χαΐσίς τδ έ^ς» πάντως ούτω του Θεού τδν &μητον 
πολόχσυν ένεγχαμένου ταΐς τών άναγχαζομένων λι• 
νη^ΐΛΐς έπιδόντος χαΐ 1χε«ε(ακ« ^λλ* ού τ|} ίχείνου 
«ερι τ^Ε τοιαίίτα ματα»ιοον(<2ΐ• ΤοΟτο γοΰν την επΙ 
«λέον τών Θ&σσαλονιχέων ηΟξησε «^ς τδν &νδρα 
ατοργ^ χαΐ τδ φίλτρον αυτών διήγειρεν, ώ; είχός. 

χθ*. βαυμα(όντ»νδ| πολλών περί τ^^ςαύτου σοφίας, 
χαίοπως εις ΑχρονΙίφθ«σε πασών τών επιστημών, 
λέγεται «ρός τίνα τών εαυτού συνήθων φάναι, ώς 
τ^ μέτ γραμμοηκ^ν ΜύΙ Μοτητίηίιτ χατά τί^τ 
ΚωτστατητούΜοΜν δίατρίβατ ΗοτώρΘωσετ, φη^ 
τορίΜίιτ δΐί Ηίύ φίΧοσοφΙατ ηαΧ άριθμύτ άτοΛί^• 
)^ε^ Μοτα τ V ^^οτ Άτδροτ γβτί^μετος * έχεΐσε 
γφρ ζιη σοφ^ άτδρΐ έττνχώτ ηαΧ τάς αρχάς μό' 
πρτ «αΙ ηηις Λόγους χαρ* αύτον Λαδ&)Τ^ έΛέί /4ή 
έβτ^τέ^ούΜνο οϋρισχΛΤ^ τζ Χ^ν^ ναύτψις περί• 
τΌβτωτ χαϊ μοτασηίρια χαταΛαμδάτΜ^ καϊ τάς 
άΜΟΗΟψέτας βίβΛους άνερβυτώτ τε χα\ Μ^φι^ 
ζίμοτος , ΜοΙ χρός τάς χορυφάς νώτ όρί^άτ 
σχουδοΜότερστ ταάτ^ς έμμεΜζύτ^ χρός τό 9ης 
γτώσοίύς οΟτως α^^ος άτεΰΜζηο δτε ^ή χαΐ 
χήροτ <τχ^ τώτ μα&ι^μάτΐύτ χρύς τ^ι^ βασι 
2β[φον&χιτ ίΛθΐζ ϋχίστρεψετ^ ^ά σχέρμοτα τώκ γίΓΐιιΐβ νοηβΓ&ηΐίϋπι αο ΰοΐβιιϋιιπι, €οηνΰΐΊίΙ. Αοοί- 
(Ιίΐ ν6Γ0 βΙί&Βΐ 3ΐ1ί({υ)(1 ςιιοά β&ιη 6]υ8 ν6η6Γ&ιίοη(*ηι 
»€ ουίΐυιη ιηαςηίβοβηΐίιι^ &αχί{. Εο ΐ€ΐηροΐ'6 Ι3ΐιΐα 
ΓνίΙ ΙβΓΓΚ 8ΐ6π1ίΐ88 οιηηΊοη><|Η6 ΓΓυ(;υιη ρβηιΐΓ», 
ηΐ 61 ΙΙΙ0Γ8 ]&ιη ίιηιηίιιβΓβΐ. Υιβα ααίβηι 1.βο οίνίαιιι 
^ΙβηίΑ ΐϋίβϋΓ'ΐΑ, ιηΐ8βΓ3ηΓΐ8 «ηίιηί &06θ1υ 83υοίυ8, 
ΙιΟΓίΑΐυπ ηι<£8ΐίιί&πι ροιιβΓβ 1160 69ΐ3ΐιιίΐαΙίΙ>ιΐ8 ίηι- 
ηιοΓΐ, 81 ηιοάο (Ιίνίη^ιη ορβιη 60086ςυί νβΐίηΐ αίςυβ 
β]ιΐ8 ςυοςυ• βυχΊϋο ]ιιν3ΐπ. ΛιΙ ϋβΠιιπΓΐ ΐΐα^υβ 

ΐ6Πΐρυ8, 400 6Χ ΜίΓΟίοςίΑ (1ίϋί66Γ&1 85 8ΐ6ΐΐΔΓαΐη 

ςυ•Γαιη(ΐ8ΐη βχοΠΗ οοηβρβοΐυςιιβ Κ)6ηίβηίθΓ68ςυΑ8• 

ϋβιη 6 608ΐο ίη&α6η1ίϋ8 ίη Ιι«6 ίπίβήοΓΑ (ΙβιηίΗΐ• 

86πΐ6ηΐ6ΐυ Γλ€6Γ6 ]υ1)6ΐ ίη<|υ6 16γγ9 κίηυιη ]&66Γ6 ; 

' ςιιο Γαοΐο 1«ηΐ8 ίβπίΐίαΐδ Γίυ^ιιηκινβ .υ1>6ΓΐΑβ λρρ6- 

1•ηΐ6 1^Γ6 ηΐ688ί8<|116 ΐ6ΐηρθΓ6 6011ΐί(^ϊΐ ιιΐ ίπ ιουΙΐοΑ 

άοίηεβρβ λΐιηο8 οο1ΐ66ΐ« &ιιηοη& 8ΐιίΓβ€6ή(, ΐΐΑ ρΐΑΐΐ6 
060 υ1)6Γ6ηι ί11&ηι ηΐ6886Ηΐ οοηίβΓβηΙβν οαιη 96 ία* 
είΐβπ) ιηίΜτοΓ